Hotărârea nr. 384/2013

Hotãrârea nr. 384 privind atribuirea licenţei de traseu cu numărul DTI 085 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA nr. 384 privind atribuirea licenței de traseu cu numărul DTI 085 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale

Consiliul Local al municipiului Ploiești.

Văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești și Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții, prin care se propune atribuirea licenței de traseu cu numărul DTI 085 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale;

Luând în considerare:

-Legea nr.92 din 10 aprilie 2007 cu modificările ulterioare, a serviciilor de transport public local;

-Ordinul nr. 182 din 31 august 2011 al ministrului administrației și internelor privind modificarea și completarea Normelor de aplicare a legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr.353/2007 ;

-Hotărârea Consiliului Local nr.239 din 29 iulie 2009, privind aprobarea regulamentului de acordare a autorizațiilor pentru cursele regulate și a licențelor de traseu pentru cursele regulate și regulate speciale.

în temeiul art.36 alin.2 lit.“d” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;


’e 2013


HOTĂRĂȘTE:

Art. 1

Aprobă atribuirea licenței de traseu numărul DTI 085 cu valabilitate până la data de 31.12.2013, pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale în municipiul Ploiești, operatorului de transport S.C. CADER SPEED S.R.L., deținător al Licenței de transport seria LTP nr. 1054468.

Art. 2

Direcția Tehnic Investiții prin Biroul Autorizare Transport Public Local va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștința publică prevederile prezentei hotărâri.

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu cu numărul DTI 085 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale

în conformitate cu prevederile art.5 alin.(l) din Legea nr.92 din 10 aprilie 2007 cu modificările ulterioare a serviciilor de transport public local, este considerat serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate speciale transportul public efectuat tur-retur, pe rute și cu programe de transport prestabilite de către beneficiarul serviciului de transport sau de către cel care a angajat serviciul privind transportul unor persoane sau al unor grupuri de persoane, și anume: transportul copiilor, elevilor și studenților la și de la instituțiile de învățământ, transportul salariaților la și de la instituțiile la care sunt salariați sau transportul angajaților unui operator economic la și de la locul de muncă.

Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale se realizează de către operatorii de transport rutier pe bază de licențe de traseu și caiete de sarcini elaborate și eliberate de primărie, în condițiile stabilite prin Norme.

Având în vedere că atribuirea licențelor de traseu se aprobă de către Consiliul Local, în conformitate cu prevederile art.17 alin.(l) lit “p” din legea mai sus menționată, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu cu numărul DTI 085 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport S.C. CADER SPEED S.R.L.

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII        —

Bir o ulAutoriza r cTr anspo rt-Public Local i_ - ---- 2


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu cu numărul DTI085 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale

în conformitate cu prevederile Legii nr.92/2007 a transportului public local, care la Art.5, alin.(3) stipulează că: “Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale locale sau județene se realizează de către operatorii de transport rutier cu autobuze deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing pe bază de licențe de traseu și caiete de sarcini elaborate și eliberate de primărie sau de consiliul județean, după caz, în condițiile stabilite prin Norme ”.

Conform Art.17 alin.l lit.”p” din legea mai sus menționată, Consiliul Local al Municipiului Ploiești are ca atribuție aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale.

în vederea eliberării licenței de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate speciale și a caietului de sarcini anexat acesteia, operatorul de transport S.C. CADER SPEED S.R.L. a depus la registratura Primăriei Municipiului Ploiești cererea înregistrată cu nr.014785 din 05.09.2013.

Analizând documentația care însoțește cererea depusă, am constatat că sunt îndeplinite toate cerințele prevăzute de legislația în vigoare, motiv pentru care propunem eliberarea licenței de traseu și a caietului de sarcini anexat acesteia, confonn tabelului de mai jos:

Nr. Crt.

Licența (Seria și Nr.)

Traseul

Valabilitatea licenței

Număr de curse

1

DTI 085

Piața 1 Decembrie 1918 - str.Democrației -str.Ștefan cel Mare - str.Nicolae Bălcescu -str.Ștefan Greceanu - str.Romană (str.George Coșbuc la retur) - str.Ghe.Doja - Bdul.Republicii -Șoseaua Vestului - Str.Ghe.Gr.Cantacuzino - DN72 -Parcul Industrial PLOIEȘTI

10.09.2013-01.09.2014

(11 luni și 3 săptămâni)

2


rile

■ i:<Cohsiffiji|ii


Analizarea documentației depuse s-a făcut în conformitatez^^pf| Regulamentului de acordare a autorizațiilor pentru cursele re

Director executiv,

Mihaela I am an diVIZAT:

Direcția Administrație Publică, Juridic-

Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Biroul Autorizare Transport Public Local,

I                                                                       2

4 lexcțndr_u Preda

întocmit:

Cons. Ianescu Mihaela

.03-13           I MUNICIPIUL PLOIEȘTI/^

'""kist“6e147E5

•5,’SfP.^S


ÎNREGISTRARE if*


CERERE (model).


•T«


?■

Y

Serviciul de transport persoane prin curse REGULATE SPECIALE


pentru acordarea Licenței de traseu


Operatorul de transport rutier, sub denumirea                           __

înmatriculat la Registrul Comerțului cu nr.J 29//24<?/ 2^//  , CUI: 2o 229^ /G , ,

deținător al LICENȚEI DE TRANSPORT RUTIER nr. /O&i 4G# ,  , având sediul în

localitatea Ploiești,                         _________________________ nr. , bl. •—     sc.

, ap. _____, tel. O^2$'?G9>N3G> , , jud Prahova, reprezentata prin

____________în calitate de                   ______ domiciliat în localitatea            _______________str. /Rtr ■                         nr. s bl.

M , sc. ~~   , ap.        / tel. 0423     (%£ , , jud. PI4 , posesor al codului

numeric personal            2-3               ,

Va rog sa aprobați eliberarea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate SPECIALE, pe ruta:


Cunoscând ca declarațiile inexacte sunt pedepsite conform legii, declar pe propria răspundere ca:

L datele menționate mai sus sunt adevarate si ca toate copiile documentelor depuse în vederea acordării licenței de traseu sunt conforme cu documentele originale deținute,

  • 2. niciunul dintre autobuzele din lista anexata NU ESTE nominalizat pe un traseu din programele de transport prin curse regulate ale căror grafice de circulație se suprapun cu cel vizat de beneficiarul transportului.

Data OP O 2£>!%>,


Domnului


Primar al Municipiului Ploiești


Comunitatea EuropeanăMINISTERUL TRANSPORTURILOR Șl INFRASTRUCTURII AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - ARR

LICENȚA NR. 1054468

J

pentru transportul internațional de persoane cu autocarul sau autobuzul contra cost în numele unui tert

I

<2.            CADER SPEED SRL

Titularul prezentei licențe ..............................................................................................................

.....SATVALCANESTI NR-.280; GGM.VAE6ANESTI......................................................................................... .....RO28970163.................................................................................................................................... este autorizat să efectueze transporturi internaționale rutiere de persoane contra cost în numele unui terț pe teritoriul Comunității în condițiile stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și în conformitate cu prevederile generale ale prezentei licențe.


COPIE CONFORMĂ NR. 0268459

pentru transportul internațional de persoane cu autocarul sau autobuzul contra cost în numele unui tert

J

CADER SPEED SRL

Titularul prezentei licențe2 ..............................................................................................................

SAT VALCANESTI NR.280, COM. VALCANESTI

RO28979163       ’                     ........................................

este autorizat să efectueze transporturi internaționale rutiere de persoane.contra cost în numele unui terț pe teritoriul Comunității în condițiile stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și în conformitate cu prevederile generale ale prezentei licențe.

Valabila pentru autovehiculul cu nr. de înmatriculare:              PH-75-CDR

'Semnele distinctive ale statelor membre sunt: (B) Belgia, (BG) Bulgaria, (CZ) Republica Cehă, (OK) Danemarca, (D) Germania, (EST) Estonia, (IRL) Irlanda, (GR) Grecia, (E) Spania, (F) Franța, (I) Italia, (CY) Cipru, (LV) Letonia, (LT) Lituania, (L) Luxemburg, (H) Ungaria, (MT) Malta, (NL) Țările de Jos, (A) Austria, (PL) Polonia; (P) Portugalia, (RO)România, (SLO)Slovenia, (SK)Slovacla, (FIN)Finlanda, (S)Suedla, (UK)Regatul Unit.

NumelecompletsaudenumlreasocietățiîoperatoruluJdetransport.precumșladrssacompletăaacestuia.

Semnătura și ștampifaautorltățiisauaorganismuluicareemitelicența.

Operator de transport Se . CM-aeiZ- SP<=-g-l> SUL. cui. &o£gqy?i tcA .


GRAFICUL DE CIRCULAȚIE propus pentru prestarea serviciului de transport prin curse REGULATE SPECIALE

A. Denumirea traseului G&&4- />c A ~

DUS

Km

Nr. De Statie

Denumirea statiei

ÎNTORS

Ora de plecare

Ora de

plecare

CI

C2

C3

Cn

CI

C2

C3

Cn

!?■

)6°°

23*

n?rJ

)

irrf

13^

A

ir

[JbL        .

îs'”’


2y>r ^foffionditiipentru asigurarea caietului de sarciniz^^ . vS-3>o

  • 1. Zilele în care circula: (L, Ma, Mi, J,

  • 2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare: | / JW Qț/p .

  • 3. Amenajările si dotările autovehiculului:________________________________

  • 4. Numărul de șoferi necesar: (


C. Avize pentru utilizarea stațiilor*:

Nr. Crt.

Statia

Numărul si data avizului

Valabil până la data de :

------- .

1

.

*) Stațiile utilizate sunt altele decât cele din transportul prin curse regulate

ACT ADIȚIONAL Nr. 1

LA


CONTRACTUL DE TRANSPORT PERSOANE

Nr. 17/02.09.2012


Intre:

SC WIM BOSMAN SRL, cu sediul in Ploiești, DN 72, Ploiesti-Targoviste-CRANGUL LUI BOT, km 8, județul Prahova, înregistrata la ORC Prahova sub nr 329/3431/1992, CUI RO 2698644, reprezentata legal prin Director -ing Emil Ion, in calitate de beneficiar;

si

SC CADER SPEED SRL, in calitate de societate comerciala cu capital privat, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr J 29/1240/2011, avand codul unic de înregistrare RO 28979163, cu sediul in VALCANESTI, Nr. 280, legal reprezentata prin Damaschin Cătălin, in calitate de Administator.

a intervenit prezentul act adițional, cu următoarele clauze:

Art 1. Se prelungește durata contractului cu 12 (douăsprezece) luni de la data de 02.09.2013 pana la data de 01.09.2014.

Contractul se va prelungi automat pentru perioade de 1 an, in cazul in care nici una dintre Parti un solicita in scris încetarea acestuia, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data expirării fie a perioadei de 1 (un) an, fie a perioadelor de prelungire subsecvente.

Art 2. Restul clauzelor contractuale raman neschimbate.CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 4

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA

LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA

MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu cu numărul DTI 085 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale

si a emis :REȘEDINȚE, Geortse Sortin Niculae Botez

Data:


'27. o*?,