Hotărârea nr. 383/2013

Hotãrârea nr. 383 privind aprobarea Protocolului încheiat între Municipiul Ploieşti şi S.C. Dedeman S.R.L.

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA nr. 383 privind aprobarea Protocolului încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Dedeman S.R.L.

Consiliul Local al municipiului Ploiești'.

Văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești - domnul Iulian Bădescu și Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții, prin care se propune aprobarea Protocolului încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Dedeman S.R.L.

Luând în considerare:

-Avizul Comisiei Municipale pentru Transport și Siguranța Circulației din data de 11.03.2013, privind „întocmire PUZ - Schimbare funcțiune din zonă industrială în zonă instituții și servicii și modificare indicatori urbanistici” în Ploiești str. Gheorghe Doja nr.166.

A

In temeiul art.36 alin.2 lit.“b” și lit.“c” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă încheierea Protocolului între Municipiul Ploiești și SC Dedeman SRL, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

A                                                     _

Art. 2 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze Protocolul.

Art. 3 Direcția Tehnic Investiții și Direcția de Gestiune Patrimoniu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 septembrie 2013ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Dedeman S.R.L.

Având în vedere necesitatea încheierii unui Protocol prin care se stabilesc obligațiile Municipiul Ploiești, respectiv ale S.C. Dedeman S.R.L. privind executarea lucrărilor de modificare și reamenajare a domeniul public în zona Supermarketului Dedeman;

Executarea lucrărilor de modificare și reamenajare a domeniul public, sunt descrise în Protocolul ce se va încheia între Municipiul Ploiești și S.C. Dedeman S.R.L., în baza căruia societatea menționată mai sus se obligă să le execute, pe cheltuială proprie, exclusiv prin contractanții/subcontractanții săi desemnați, în baza specificațiilor și a proiectului întocmit de către S.C. Dedeman S.R.L

La terminarea lucrărilor și înainte de punerea în funcțiune a complexului comercial, părțile vor încheia un Proces Verbal de Predare - Primire prin care toate amenajările aferente domeniului public vor intra în patrimoniul Municipiul Ploiești.

Față de cele menționate, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII Biroul Autorizare Transport Public Local


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului încheiat între Municipiul Ploiești si S.C. Dedeman S.R.L.

9       9

Având în vedere construirea în zona de est a Municipiului Ploiești a Supermarketului Dedeman, se impun o serie de măsuri ce au ca scop organizarea circulației, astfel încât să se asigure o bună utilizare a tramei stradale din această zonă chiar și în condițiile de trafic foarte intens, la momentele de vârf din punct de vedere al activității comerciale.

Terenul afectat de construirea obiectivului comercial se află atât în proprietatea domeniului public al Municipiului, cât și în proprietatea beneficiarului și se situează în următorul perimetru:

-str. Ghe. Doja, str. Apelor, str. Oborului, str. Gârlei și str. Ștrandului.

I

„Dedeman” va executa, pe cheltuială proprie, exclusiv prin contractanții/subcontractanții săi desemnați, în baza specificațiilor și a proiectului furnizat de către Dedeman, următoarele lucrări (Lucrări):

Strada Oborului (250,00 ml):

 • a) scoaterea pietrei cubice și înlocuirea acesteia cu un strat de piatră spartă (20 cm) și minim două straturi de îmbrăcăminte asfaltică (6 cm BAD25 și 4 cm BA 16), se va aplica numai dacă expertiza tehnică permite acest lucru;

 • b) continuitatea scurgerii apelor pluviale în lungul bordurilor, ridicarea bordurilor, trotuarelor, gurilor de scurgere, capacelor de canalizare la nivelul cotelor noi proiectate, racordarea acceselor și străzilor existente la acestea;

 • c) piatra cubică recuperată va fi predată municipiului Ploiești.

Strada Apelor - parțial (260,00 ml):

' • a) frezarea a 4 - 6 cm din sistemul rutier existent și se vor așterne minim două straturi de îmbrăcăminte asfaltică ( 6 cm BAD25 și 4 cm BA 16), se va aplica numai dacă expertiza tehnică permite acest lucru;

b) continuitatea scurgerii apelor pluviale în lungul bordurilor, ridicarea bordurilor, trotuarelor, gurilor de scurgere, capacelor de canalizare la nivelul cotelor noi proiectate, racordarea acceselor și străzilor existente la acestea.

Strada Gârlei — parțial (160,00 ml):

 • a) lărgirea platformei străzii existente prin realizarea lucrărilor specifice (piatră spartă, balast, geotextil la rost) pe lățimea necesară și se va așterne un strat de minim 20 cm BcR, se va aplica numai dacă expertiza tehnică permite acest lucru;

 • b) continuitatea scurgerii apelor pluviale în lungul bordurilor, ridicarea bordurilor, trotuarelor, gurilor de scurgere, capacelor de canalizare la nivelul cotelor noi proiectate, racordarea acceselor și străzilor existente la acestea.

SENS GIRATORIU:


!■■■■■ ■■■■■■■■.Ulii                                         ^>^11-1» I .

Se va monta bordură mare, umplutură de pământ și înierbat.           -

Strada Ștrandului - parțial (68 m):                       (f Șf

-----:—------------------------ . . r”i

Pe mijlocul străzii se va realiza un separator de benzi din bordură pavelă -bordură și popiei cu elemente reflectorizante.                                   '

Executarea lucrărilor de modificare și reamenajare a domeniul public mai sus menționate, sunt descrise în Protocolul ce se va încheia între Municipiul Ploiești și S.C. Dedeman S.R.L., în baza căruia societatea menționată mai sus se obligă să le execute, pe cheltuială proprie, exclusiv prin contractanții/subcontractanții săi desemnați, în baza specificațiilor și a proiectului întocmit de către S.C. Dedeman S.R.L.

La terminarea lucrărilor și înainte de punerea în funcțiune a Supermarketului, părțile vor încheia un Proces Verbal de Predare - Primire prin care toate amenajările aferente domeniului public vor intra în patrimoniul Municipiul Ploiești.

Față de cele menționate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Dedeman S.R.L.

Director Executiv Direcția Tehnic - Investiții, Mihaela IamandiVIZAT:

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte Director,


/\

încheiat azi,_____________între:

1) MUNICIPIUL PLOIEȘTI, cu sediul în Bulevardul Republicii nr.2, Ploiești, Prahova, reprezentată prin primar Iulian Bădescu conform Hotărârii Consiliului Local nr. [...] din [................]

Și

» S.C. DEDEMAN S.R.L., cu sediul în Ploiești, str. Oborului nr.l, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr......................., CUI ......................, reprezentată legal

prin................................, împreună „Părțile”

Părțile, de comun acord hotărăsc încheierea prezentului Protocol prin care stabilesc obligațiile fiecăruia, astfel:

 • 1. „Dedeman” va executa, pe cheltuială proprie, exclusiv prin contractanții/subcontractanții săi desemnați, în baza specificațiilor și a proiectului furnizat de către Dedeman, următoarele lucrări (Lucrări):

Strada Oborului (250,00 ml):

 • a) scoaterea pietrei cubice și înlocuirea acesteia cu un strat de piatră spartă (20 cm) și minim două straturi de îmbrăcăminte asfaltică (6 cm BAD25 și 4 cm BA 16), se va aplica numai dacă expertiza tehnică permite acest lucru;

 • b) continuitatea scurgerii apelor pluviale în lungul bordurilor, ridicarea bordurilor, trotuarelor, gurilor de scurgere, capacelor de canalizare la nivelul cotelor noi proiectate, racordarea acceselor și străzilor existente la acestea;

 • c) piatra cubică recuperată va fi predată municipiului Ploiești.

Strada Apelor - parțial (260,00 ml):

 • a) frezarea a 4 - 6 cm din sistemul rutier existent și se vor așterne minim două straturi de îmbrăcăminte asfaltică ( 6 cm BAD25 și 4 cm BA 16), se va aplica numai dacă expertiza tehnică permite acest lucru;

 • b) continuitatea scurgerii apelor pluviale în lungul bordurilor, ridicarea bordurilor, trotuarelor, gurilor de scurgere, capacelor de canalizare la nivelul cotelor noi proiectate, racordarea acceselor și străzilor existente la acestea.

Strada Gârlei - parțial (160,00 ml):

 • a) lărgirea platformei străzii existente prin realizarea lucrărilor specifice (piatră spartă, balast, geotextil la rost) pe lățimea necesară și se va așterne; upTstrat de minim 20 cm BcR, se va aplica numai dacă expertiza tehnică permite acest lucru;

 • b) continuitatea scurgerii apelor pluviale în lungul bordurilor, ridicar^bpfdurilor, trotuarelor, gurilor de scurgere, capacelor de canalizare la nivelul cotelor noi proiectate, racordarea acceselor și străzilor existente la acestea.

SENS GIRATORIU:

Se va monta bordură mare, umplutură de pământ și înierbat.

Strada Ștrandului - parțial (68 m):

Pe mijlocul străzii se va realiza un separator de benzi din bordură - pavelă - bordură și popiei cu elemente reflectorizante.

 • 2. „Municipiul” va îndeplini următoarele obligații:

 • a) Va soluționa cu maximă celeritate toate solicitările venite din partea Dedeman pe întreaga perioadă a derulării lucrărilor mai sus menționate și va elibera Dedeman toate autorizațiile necesare pentru executarea acestor lucrări în urma obținerii tuturor avizelor necesare conform legii si regulamentelor aplicabile;

 • b) Va pune la dispoziția Dedeman, la solicitarea acestuia, pe durata de execuție a lucrărilor, spațiile afectate de Lucrări, cu titlu gratuit,

 • c) Va permite Dedeman și/sau contractorilor acestuia să execute aceste lucrări atât în timpul nopții cât și în zilele de sâmbătă și duminică.

 • 3. La terminarea lucrărilor de către Dedeman, înainte de darea în funcțiune a Supermarketului părțile vor încheia un Proces Verbal de Predare Primire prin care toate amenajările executate pe domeniul public vor fi transferate cu titlu gratuit în patrimoniul Municipiului.

  MUNICIPIUL PLOIEȘTI


  S.C. DEDEMAN S.R.L.


PRIMAR,

Iulian Bădescu

SECRETAR

Oana Cristina lacob

DIRECȚIA GENERALĂ DE

DEZVOLTARE URBANĂ Rita Neagu


MUNICIPIUL PLOIEȘTI /X /

Ploiești., Bul.Republicii 2-4,   //

Tel:0244.516.699, int.508; Fax:0244.5 l.6,<623    ‘

COMISIA MUNICIPALĂ PENTRU TRANSPORT ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI ''L'A-. A

Către,

S.C. Pamteck Development S.R.L.

București Sector 1, str. Dionisie Lupu nr.50, et.2, ap.5, jud. Prahova

Referitor la adresa dumneavoastră înregistrată la Compartiment Autorizare Transport Public Local cu nr.CATPL/160/26.02.2013, Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației, întrunită în ședință în data de 11.03.2013, vă comunică următoarele:

Aprobă cererea dumneavoastră de avizare privind „întocmire PUZ -Schimbare funcțiune din zonă industrială în zonă instituții și servicii și modificare indicatori urbanistici” în Ploiești str. Gheorghe Doja nr. 166, condiționat de prevederea pe plan, respectiv montarea în faza de execuție de separatori de sens din beton, pe toată lungimea Pasajului peste Calea Ferată.

Prezentul acord este valabil numai pentru faza PUZ, urmând ca la faza DTAC să prezentați o documentație întocmită conform Legii nr. 10/1995.

Cu stimă,

întocmit: Mihaela lonescu


12.03.2013

UnCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2                    |

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea

Protocolului încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Dedeman S.R.L


SECRETAR, Cristian Mihai GaneaData:  2 2   92&/£