Hotărârea nr. 382/2013

Hotãrârea nr. 382 referitor la completarea Hotararii de Consiliul Local nr. 535/2011 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului ,,Inlocuire tamplarie la Colegiul National I. L. Caragiale’’

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA                        (vî Z aT P E Wl

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI     LEGALI T A

HOTARAREA N R. 382 referitor la completarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 535/2011 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului

„înlocuire tamplarie la Colegiul National I. L. Caragiale”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de Motive a primarului municipiului Ploiești si Raportul de Specialitate al Direcției Tehnic-Investitii prin care se propune completarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 535/2011 de aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție si a indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului „înlocuire tamplarie la Colegiul National Ion Luca Caragiale”;

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata;

In temeiul art. 36 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publica Locala, republicata si reactualizata;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aproba completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 535/2011 cu un nou articol care va avea următorul cuprins:

„Se Stabilește durata de execuție de 4 (patru) ani pentru inlocuirea tamplariei la Colegiul National Ion Luca Caragiale, incepand cu data emiterii ordinului de incepere a lucrărilor.”

Art.2. Direcția Tehnic - Investiții va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3. Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare referitor la completarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 535/2011 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „înlocuire tamplarie la Colegiul National I. L. Caragiale”

Imobilul in care funcționează Colegiul National „Ion Luca Caragiale”a fost construit intre anii 1926-1936 după planurile arhitectului Toma T. Socolescu.

Clădirea este nominalizata in Lista monumentelor istorice aprobata prin Ordinul ministrului culturii si patrimoniului național nr. 2361 din 2010, la nr.287, cod LMI-PH-II-m-A-16260.

Intre anii 2001-2003, cu sprjinul unui program al Băncii Mondiale, au fost efectuate lucrări de consolidare si modernizare a imobilului in care funcționează unitatea de invatamant care nu au abordat si lucrări de schimbare a tamplariei.

înlocuirea si restaurarea tamplariei din lemn este o lucrarea complexa astfel ca, prin Hotararea Consiliului Local nr. 142 din 2013 a fost aprobata finanțarea investiției pe o perioada de patru ani, respectiv 2013 - 2016.

Prin urmare, propun spre analiza si aprobarea duratei de execuție a lucrărilor de 4 (patru) ani pentru inlocuirea tamplariei la Colegiul National Ion Luca Caragiale

PRIMAR,

Iulian Badescu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC- INVESTIȚII


RAPORT DE SPECIALITATE

privind complectarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 535/2011

In conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum si a municipiilor, orașelor si comunelor din județul Prahova, municipiul Ploiești are in proprietate unitățile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza sa, printre care si Colegiul National „Ion Luca Caragiale”.

Imobilul in care funcționează Colegiul National „Ion Luca Caragiale”fost construit intre anii 1926-1936 după planurile arhitectului Toma T. Socolescu.

Clădirea este nominalizata in Lista monumentelor istorice aprobata prin Ordinul ministrului culturii si patrimoniului național nr. 2361 din 2010, la nr.287, cod LMI-PH-II-m-A-16260.

Intre anii 2001-2003, cu sprjinul unui program al Băncii Mondiale, au fost efectuate lucrări de consolidare si modernizare a imobilului care nu au abordat si lucrări de schimbare a tâmplari ei.

Tamplaria existenta este originara, neasigurand etanșeitatea si izolarea termica necesara, producând pierderi mari de căldură, disconfort in spatiile de invatamant si apariția de infiltrații ale apelor meteorice.

Proiectul presupune inlocuirea si restaurarea tamplariei din lemn existente, prin respectarea cu strictete a gabaritului, formelor de tamplarie, profilatura originara precum si culoare. Elementele sculptate existente pe tamplaria actuala vor fi executate identic si pe tamplaria noua.

înlocuirea si restaurarea tamplariei din lemn este o lucrare complexa astfel ca, prin Hotararea Consiliului Local nr. 142 din 2013 a fost aprobata finanțarea investiției pe o perioada de patru ani, respectiv 2013 - 2016.

Se propune aprobarea duratei de execuție a lucrărilor de 4 (patru) ani pentru inlocuirea tamplariei la Colegiul National Ion Luca Caragiale

Fata de cele prezentate, avizam favorabil proiectul de hotarare alaturat.

Director executiv,                            Director executiv adjunct,

Mihaela Iamandi


Madalina Crăciun

Avizat,

Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Contracte


Director executiv, Iulia, Alexandru

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 4

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA

LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA

MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre referitor la completarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 535/2011 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „înlocuire tâmplărie la Colegiul Național I. L. Caragiale”

si a emis :


Geor


'REȘEDINȚE,

Sorin Nictilae Botez


Data: