Hotărârea nr. 380/2013

Hotãrârea nr. 380 privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafaţă de 292 m.p. situat în Ploieşti, str. Tatarani nr 41(locaţia G41), număr cadastral 8819/41, către domnul Nicoara Constantin

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 380

privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafață de 292 m.p. situat în Ploiești, str. Tatarani nr 41(locația G41), număr cadastral 8819/41, către domnul Nicoara Constantin

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe și Bolocan Iulian, precum și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu referitoare la vânzarea terenului în suprafață de 292 m.p. situat în Ploiești, str. Tatarani nr 41 (locația G41) către domnul Nicoara Constantin;

Având în vedere procesul verbal al ședinței Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 30.04.2013;

A

In temeiul prevederilor din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea de locuințe proprietate personală, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. b) și art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

A

Art. 1 însușește raportul de evaluare nr. 1.033/2013 întocmit de către S.C. Fidox S.R.L. Brașov pentru terenul ce aparține domeniului privat al municipiului Ploiești în suprafață de 292 m.p. situat în Ploiești, str. Tatarani nr 41 (locația G41), număr cadastral 8819/41, CF 135243 conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă înstrăinarea prin vânzare a terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Ploiești, în suprafață de 292 m.p., înscris în Cartea Funciară nr. 135243, cu număr cadastral 8819/41 situat în Ploiești, str. Tatarani nr 41(locația G41), către domnul Nicoara Constantin, identificat conform planului de amplasament și delimitare a imobilului - anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în următoarele condiții:

 • a) achitarea în avans de către domnul Nicoara Constantin, pană la încheierea contractului de vânzare - cumpărare, a contravalorii terenului sus menționat;

 • b) contractul de vânzare - cumpărare ce are ca obiect terenul sus menționat să fie încheiat în termen maxim de 60 de zile de la data adopării prezentei hotărâri.

 • c) toate cheltuielile privind încheierea contractului de vânzare - cumpărare între Municipiul Ploiești și domnul Nicoara Constantin să fie achitate de domnul Nicoara Constantin.

Art. 3 Stabilește valoarea terenului prevăzut la art. 2, ce face obiectul înstrăinării prin vânzare, la suma de 23.795 lei, la care se adaugă cota legală de T.V.A.

Art. 4 In cazul nerespectării condițiilor impuse la art.2 prezenta hotărâre se revoca.

Art. 5 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de vânzare - cumpărare în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre.

Art. 6 Direcția de Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Juridic Contecios, Contracte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică Juridic Contecios, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 septembrie 2013CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea înstrăinării prin vânzare® te suprafață de 292 m.p. situat în Ploiești, str. Tatarani nr număr cadastral 8819/41 către domnul Nicoara ConstahtinL,,

Potrivit prevederilor art. 36 alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. b) și art. 123 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local administrează domeniul public și privat al municipiului și hotărăște cu privire la vânzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privată a municipiului, în condițiile legii.

în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, cu modificările și completările ulterioare a fost încheiat contractul de comodat nr. 217713/25.04.2005 între Municipiul Ploiești și domnul Nicoara Constantin, al cărui obiect îl constituie folosința terenului în suprafață de 292 mp, situat în Ploiești, str. Ghighiului, locația G41, ce face parte din domeniul privat al municipiului Ploiești. Bunul ce face obiectul acestui contract se atribuie de către comodant spre folosință comodatarului, în mod gratuit, în vederea construirii unei locuințe proprietate personala.

Art. 8 din Legea nr. 15/2003 prevede” După finalizarea construirii locuinței, consiliul local poate hotărî, la solicitarea proprietarului locuinței, vânzarea directă către acesta a terenului respectiv. Prețul de vânzare se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată de consiliul local.”

Prin adresa nr. 7271/19.04.2013, dl. Nicoara Constantin, solicită, în baza art. 8 din Legea nr. 15/2003, cumpărarea terenului dat în folosință prin contract de comodat nr. 217713/25.04.2005. La aceasta adresa a atașat procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.476/2006 privind lucrarea Construcție locuință P+E și împrejmuire și Autorizația de Construire nr. 476/10.07.2006.

în cadrul ședinței Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale, din data de 30.04.2013, solicitarea domnului Nicoara Constantin nr. 7271/19.04.2013 a fost analizată și avizată favorabil.

Conform Raportului de evaluare transmis de S.C. Fidox S.R.L. în baza Acordului - cadru de prestări servicii nr. 3813/25.02.2013 incheiat între Primăria Municipiului Ploiești și S.C. Fidox S.R.L., pentru proprietatea imobiliară sus menționată, evaluatorul autorizat a propus următoarele valori:

Valoarea terenului este:

 • 23.795 LEI-5.364 EURO

(81,49 LEI/m.p. - 18,37 EURO/m.p.)

Valoarea nu conține TVA

Curs LEI/EURO = 4,4358 LEI din 16.07.2013

Având în vedere cele prezentate precum si necesitatea de a^jitrage^noi venituri la bugetul local supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre anexat privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafață de 292 m.p. situat în Ploiești, str. Tatarani nr 41 (locația G41) număr cadastral 8819/41, către domnul Nicoara Constantin L        /1

Cristian Ganea

Constantin Popa /

Gheorghe Popa

Iulian Bolocai

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

I*S!S=~~' 1 avi/at. ■

VICEPRlMAR,

X\T •<-

Iulian Liviu .1

c

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafață de 292 m.p. situat în Ploiești, str. Tatarani nr 41 (locația G41), număr cadastral 8819/41 către domnul Nicoara Constantin

Potrivit prevederilor art. 36 alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. b) și art. 123 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local administrează domeniul public și privat al municipiului și hotărăște cu privire la vânzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privată a municipiului, în condițiile legii.

în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, cu modificările și completările ulterioare a fost încheiat contractul de comodat nr. 217713/25.04.2005 între Municipiul Ploiești și domnul Nicoara Constantin, al cărui obiect îl constituie folosința terenului în suprafață de 292 mp, situat în Ploiești, str. Ghighiului, locația G41, ce face parte din domeniul privat al municipiului Ploiești. Bunul ce face obiectul acestui contract se atribuie de către comodant spre folosință comodatarului, în mod gratuit, în vederea construirii unei locuințe proprietate personala.

Pentru imobilul din Ploiești, str. Tatarani nr.41, a fost emisă Autorizația de Construire nr. 476/10.07.2006 prin care s-a autorizat executarea lucrărilor de construire pentru ”Construire Locuință în Regim P+E și împrejmuire”.

Art. 8 din Legea nr. 15/2003 prevede” După finalizarea construirii locuinței, consiliul local poate hotărî, la solicitarea proprietarului locuinței, vânzarea directă către acesta a terenului respectiv. Prețul de vânzare se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată de consiliul local.”

Prin adresa nr. 7271/19.04.2013, dl. Nicoara Constantin, solicită, în baza art. 8 din Legea nr. 15/2003, cumpărarea terenului dat în folosință prin contract de comodat nr. 217713/25.04.2005. La aceasta adresa a atașat procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.476/2006 privind lucrarea Construcție locuință P+E și împrejmuire și Autorizația de Construire nr. 476/10.07.2006.

în cadrul ședinței Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale, din data de 30.04.2013, solicitarea domnului Nicoara Constantin nr. 7271/19.04.2013 a fost analizată și avizată favorabil.

Prin adresa înregistrată la Municipiul Ploiești la nr. 7271/2013 domnul Nicoara Constantin a transmis Certificatul de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local eliberat de Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești și Extrasul de Carte Funciara pentru imobilul - teren cu număr cadastral 8819/41 înscris în Cartea Funciară nr. 135243.

Conform Raportului de evaluare transmis de S.C. Fidox S.R.L. în baza Acordului - cadru de prestări servicii nr. 3813/25.02.2013 incheiat între Primăria Municipiului Ploiești și S.C. Fidox S.R.L., pentru proprietatea imobiliară sus menționată, evaluatorul autorizat a propus următoarele valori:

 • 23.795 LEI - 5.364 EURO

(81,49 LEI/m.p. - 18,37 EURO/m.p.)

Valoarea nu conține TVA

Curs LEI/EURO = 4,4358 LEI din 16.07.2013

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV,

Florin Petra^he

Avizat,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS,CONTRACTE ’ DIRECTOR EXECUTIV, Iuli^A^^tidru

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


1 A

i? VL

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE        'XX XX

RAPORTData:                         .CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI j PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafață de 292 m.p. situat în Ploiești, str. Tatarani nr 41 (locația G41), număr cadastral 8819/41, către domnul Nicoara Constantin

Solicitant MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU TEREN INTRAVILAN - CF 135243 STRADA TĂTĂRANI NR.41

PLOIEȘTI

9

Nr.1.033/2013

Referitor la: Evaluare - TEREN INTRAVILAN CF 135243 - STRADA TĂTĂRANI, NR.41 -

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


S.C. FIDOX S.R.L., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub fir»^08/343/2001. având codul unic de înregistrare RO 13789500, membru corporativ ‘‘l3ÂNE;VAR autorizația nr.0023/22.03.2012, reprezentată prin ing. PANTEL OVIDIU - administrator, membru titular al ANEVAR cu legitimația nr. 14997, în baza acordului cadru de prestări servicii nr.381;3725.02.2013 încheiat cu MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, a efectuat raportul de evaluare al bunului imobil menționat mai sus, aparținând MUNICIPIULUI PLOIEȘTI.

 • 1.1. Obiectul supus evaluării și scopul lucrării Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie bunul imobil - teren intravilan situat în strada Tătărani, nr.41- municipiul Ploiești, județ Prahova cu suprafață măsurată de 292,00 mp, având Nr.cad.8819/41 înscris în CF 135243.

Scopul evaluării este estimarea valorii de piață a bunului imobil menționat mai sus, așa cum este definită în Standardele Internaționale de Evaluare 2011, conform IVS 101 - Sfera misiunii de evaluare, IVS 102 - Implementare, IVS 103 - Raportarea evaluării și IVS 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare, este definirea, explicarea și estimarea valorii de piață a bunului imobil în vederea tranzacționării.

Proprietarul bunului imobil MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Clientul MUNICIPIUL PLOIEȘTI cu sediul în Ploiești, b-ul. Republicii nr.2, jud. Prahova CIF 2844855 reprezentată de IULIAN BĂDESCU - PRIMAR.

 • 1.2. Data evaluării : 16.07.2013

Data inspectării bunului mobil : 05.07.2013.

1.3. Documentele și informațiile ce stau la baza evaluării
 • - Standarde Internaționale de Evaluare 2011;

 • - IVS 230 Drepturi asupra proprietății imobiliare

 • - CF 135243 a municipiului Ploiești

 • - Plan de încadrare în zonă

 • - Informațiile primite în zonă și publicațiile imobiliare

 • - Cursul RON/EUR din 16.07.2013

 • 1.4. Valoarea propusă Raportul de evaluare determină valoarea proprietății imobiliare în vederea tranzacționării. Valoarea propusă este valabilă la data evaluării și a rezultat în urma calculelor efectuate și din analiza comparativă a datelor deținute de evaluator.

Pentru proprietatea imobiliară susmenționată, evaluatorul propune următoarele valori

Valoarea terenului este :

23.795 LEI ~ 5.364 EURO

( 81,49 LEI / mp ~ 18,37 EURO / mp ) Valoarea nu conține TVA

curs LEI / EURO = 4,4358 LEI din 16.07.2013

1.5. Argumente privind valoarea propusă
 • ■  Valoarea a fost exprimată ținând seama exclusiv de ipotezele, condițiile limitative și aprecierile exprimate în prezentul raport și este valabilă în condițiile economice și juridice menționate în raport;

 • ■  Valoarea estimată se referă la bunul imobil menționat mai sus;

 • ■  Valoarea este valabilă numai pentru destinația precizată în raport;

H Valoarea reprezintă opinia evaluatorului privind valoarea de piață.

• Raportul a fost pregătit pe baza standardelor, recomandărilor și metodologiei de lucru promovate de către ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor                   ’i)Declarație de certificarePrin prezenta certificăm că :

 • •   Afirmațiile susținute în prezentul raport sunt reale și corecte.

 • •   Analizele, opiniile și concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la ipotezele și condițiile limitative prezentate în acest raport.

 • •  Nu avem nici un interes actual sau de perspectivă în proprietatea asupra activelor ce fac obiectul acestui raport de evaluare și nu avem nici un interes personal și nu suntem părtinitori față de vreuna din părțile implicate.

 • •  Nici evaluatorul și nici o persoană afiliată sau implicată cu aceasta nu este acționar, asociat sau persoană afiliată sau implicată cu beneficiarul.

 • •  Remunerarea evaluatorului nu depinde de nici un acord, aranjament sau înțelegere care să-i confere acestuia sau unei persoane afiliate sau implicate cu acesta un stimulent financiar pentru concluziile exprimate în evaluare.

 • •  Nici evaluatorul și nici o persoană afiliată sau implicată cu acesta nu are alt interes financiar legat de finalizarea tranzacției.

 • •  Analizele și opiniile noastre au fost bazate și dezvoltate conform cerințelor din standardele, recomandările și metodologia de lucru recomandate de către ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România)

 • •  Evaluatorul a respectat codul deontologic al meseriei sale.

 • •  Bunul supus evaluării a fost inspectat personal de către evaluator.

 • •  Prin prezenta certific faptul că sunt competent să efectuez acest raport de evaluare.1.1 Identificarea bunului imobil - obif Obiectul prezentului raport de evaluare îl Tătărani, nr.41- municipiul Ploiești, judei Nr.cad.8819/41 înscris în CF 135243.

1.2. Scopul evaluării

Scopul evaluării este estimarea valorii de piață a proprietății menționate mai sus, așa cum este definită în standardele ANEVAR (Uniunea Națională a Evaluatorilor Autorizați din România) și în Standardele Internaționale de Evaluare 2011, în vederea stabilirii valorii de piață al terenului în vederea tranzacționării.

1.3. Utilizarea evaluării

Prezentul raport de evaluare se adresează MUNICIPIULUI PLOIEȘTI cu sediul în Ploiești, b-ul. Republicii nr.2, jud. Prahova CIF 2844855 reprezentată de IULIAN BĂDESCU - PRIMAR, în calitate de client și destinatar. Având în vedere Statutul ANEVAR și Codul deontologic al profesiunii de evaluator, evaluatorul nu-și asumă răspunderea decât față de client și față de destinatarul lucrării.

1.4. Baza de evaluare. Tipul valorii estimate. Premisele evaluării

Evaluarea executată conform prezentului raport, în concordanță cu cerințele clientului, reprezintă o estimare a valorii de piață (cu particularitățile prezentate în continuare) a proprietății așa cum este aceasta definită în Standardul Internațional de Evaluare 2011 și IVS 101 - Sfera misiunii de evaluare, IVS 102 - Implementare, IVS 103 - Raportarea evaluării și IVS 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare.

Conform acestui standard, valoarea de piață reprezintă suma estimată pentru care o proprietate ar putea fi schimbată la data evaluării, între un cumpărător decis și un vânzător hotărât, într-o tranzacție cu preț determinat obiectiv, după o activitate de marketing corespunzătoare, în care părțile implicate au acționat în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.

Metodologia de calcul a “valorii de piață” a ținut cont de scopul evaluării, tipul proprietății și recomandările cuprinse în - IVS 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare.Metodologia de evaluare aplicată include abordarea prin comparația vânzărilor. Abordarea prin comparația vânzărilor se bazează pe analiza comparativă a proprietății de evaluat cu proprietăți similare care au fost vândute, luând în considerare o serie de criterii de comparație în funcție de care se realizează corecții ale valorilor.

1.5. Data inspecției

Inspecția proprietății a fost realizată în 05.07.2013 în prezența reprezentanților proprietarului MUNICIPIUL PLOIEȘTI cu sediul în Ploiești, b-ul. Republicii nr.2, jud. Prahova CIF 2844855 reprezentată de IULIAN BĂDESCU - PRIMAR. Nu s-au realizat investigații privind eventualele contaminări ale terenului sau defecte ascunse ale proprietății.

 • 1.6. Data estimării valorii. La baza efectuării evaluării au stat informațiile privind nivelul prețurilor și datele furnizate de client la data inspecției, dată la care sunt disponibile datele și informațiile și la care se consideră valabile ipotezele luate în considerare precum și valorile estimate de către evaluator. Evaluarea a fost realizată în luna iulie 2013. Data evaluării este 16.07.2013.

1.7. Moneda raportului

Opinia finală a evaluării va fi prezentată în RON și în EURO. Cursul de schimb utilizat pentru transpunere este de 4,4358 RON/EURO, comunicat de BNR pentru data de 16.07.2013. Exprimarea în valută a opiniei finale o considerăm adecvată doar atâta vreme cât principalele premise care au stat la baza evaluării nu suferă modificări semnificative (cursul de schimb și evoluția acestuia comparativ cu puterea de cumpărare și cu nivelul tranzacțiilor pe piața imobiliară specifică etc.). Valorile exprimate nu conțin TVA.

 • 1.8. Standardele aplicabile Metodologia de calcul a valorii de piață a ținut cont de scopul evaluării, tipul proprietății și de recomandările standardelor ANEVAR :

♦ Standardul Internațional de Evaluare 2011,


IVS 101 - Sfera misiunii de evaluare,

IVS 102 - Implementare,

IVS 103 - Raportarea evaluării

IVS 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare.


Procedura de evaluare (Etapele parcurse, surse de informații)

Baza evaluării realizate în prezentul raport este valoarea de piață așa cum a fost ea definită mai sus.

Etapele parcurse pentru determinarea acestei valori au fost:


 • ♦  documentarea, pe baza unei liste de informații solicitate clientului;

 • ♦  inspecția proprietății imobiliare;

 • ♦  stabilirea limitelor și ipotezelor care au stat la baza elaborării raportului;

 • ♦  selectarea tipului de valoare estimată în prezentul raport;

 • ♦  deducerea și estimarea condițiilor limitative specifice obiectivului de care trebuie să se țină seama la derularea tranzacției;

 • ♦  analiza tuturor informațiilor culese, interpretarea rezultatelor din punct de vedere al evaluării;

 • ♦  aplicarea metodei de evaluare considerate oportună pentru determinarea valorii și fundamentarea opiniei evaluatorului.

Procedura de evaluare este conformă cu standardele, recomandările și metodologia de lucru adoptate de către ANEVAR.

1.9 Sursele de informații care au stat la baza întocmirii raportului de evaluare

Informațiile și sursele de informații utilizate în acest raport sunt:

 • ♦  Informații culese pe teren de către evaluator (privind poziționarea, zona în care este amplasată proprietatea, etc.);

 • ♦  Catalog ” Aplicații cu Evaluarea Terenului”, editura IROVAL București 2010

 • ♦ îndrumar pentru evaluare -T; EVALUAREA TERENULUI editura IROVAL București 2013

 • ♦  Informații preluate din baza de date a evaluatorului, de la evaluatori, vânzători și cumpărători imobiliari de pe piață județului Prahova, informații privind cererea și oferta preluate de la agenții imobiliare și din publicații de profil, informații care au fost sintetizate în analiza pieței imobiliare;

 • ♦  Adresele de pe internet www.imobiliare.ro

 • ♦  Responsabilitatea asupra veridicității informațiilor preluate de la solicitantul lucrării aparține celor care le-au pus la dispoziția evaluatorului.

1.10. Ipoteze generale
 • ♦  Aspectele juridice se bazează exclusiv pe informațiile și documentele furnizate de către client și au fost prezentate fără a se întreprinde verificări sau investigații suplimentare.

 • ♦  Se presupune că titlul de proprietate este bun și marketabil, în afara cazului în care se specifică altfel;

 • ♦  Informațiile furnizate de terte părți sunt considerate de încredere dar nu li se acordă garanții pentru acuratețe;

 • ♦  Se presupune că nu există condiții ascunse sau neevidențiate ale proprietății. Nu se asumă nici o răspundere pentru astfel de condiții sau pentru obținerea studiilor tehnice de specialitate necesare descoperirii lor.

 • ♦  Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru existența vreunui contaminant, nici nu ne angajăm pentru o expertiză sau o cercetare științifică necesară pentru a fi descoperit.

 • ♦  Evaluatorul nu are cunoștință de efectuarea unor inspecții sau a unor rapoarte care să indice prezența contaminanților sau materialelor periculoase și nici nu a efectuat investigații speciale în acest sens. Valorile sunt estimate în ipoteza că nu există așa ceva. Dacă se va stabili ulterior că există contaminări sau că au fost sau sunt puse în funcțiune mijloace care ar putea să contamineze, aceasta ar putea duce la diminuarea valorii raportate;

 • ♦  Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost rezonabile în lumina informațiilor ce sunt disponibile la data evaluării;


1.11. Condiții limitative
 • ♦  Orice alocare a valorii totale estimate în acest raport, nu trebuie utilizată în combinație cu nici o altă evaluare, în caz contrar ele fiind nevalide.

 • ♦  Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în continuare consultanță sau să depună mărturie în instanță relativ la proprietățile în chestiune, în afara cazului în care s-au încheiat astfel de înțelegeri în prealabil;

 • ♦  Posesia acestui raport sau a unei copii nu conferă dreptul de publicare;

 • ♦  Raportul de evaluare este valabil în condițiile economice, fiscale, juridice și politice de la data întocmirii sale. Dacă aceste condiții se vor modifica concluziile acestui raport își pot pierde valabilitatea.

  1.12. Clauza de nepublicare


Raportul de evaluare sau oricare altă referire la acesta nu poate fi publicat, nici inclus într-un document destinat publicității fără acordul scris și prealabil al evaluatorului cu specificarea formei și contextului în care urmează să apară. Publicarea, parțială sau integrală, precum și utilizarea lui de către alte persoane decât cele de la pct. 1.3, atrage după sine încetarea obligațiilor contractuale și acționarea în instanță a vinovaților.

1.13. Responsabilitatea față de terți

Prezentul raport de evaluare a fost realizat pe baza informațiilor furnizate de către client, corectitudinea și precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea acestora. Acest raport de evaluare este destinat scopului și destinatarului precizați la pct. 1.3. Raportul este confidențial, strict pentru client și destinatar iar evaluatorul nu acceptă nici o responsabilitate față de o terță persoană, în nici o circumstanță.

Capitolul 2

DESCRIEREA BUNULUI IMOBIL

2.1. Descrierea juridică a bunului imobil

Date generale privind dreptul de proprietate:

Dreptul de proprietate este dreptul real care permite titularului său de a stăpâni bunul, de a-1 folosi, de a-i culege foloasele materiale și de a dispune de el în mod exclusiv și perpetuu cu respectarea dispozițiilor legale. Identificarea proprietății imobiliare ce face obiectul acestui raport s-a făcut pe baza documentelor prezentate de client.

Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie bunul imobil - teren intravilan situat în strada Tătărani, nr.41- municipiul Ploiești, județ Prahova cu suprafață măsurată de 292,00 mp, având Nr.cad.8819/41 înscris în CF 135243.

2.2. Situația juridică

Proprietatea imobiliară susmenționată aparține PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PLOIEȘTI cu sediul în Ploiești, b-ul. Republicii nr.2, jud. Prahova CIF 2844855 reprezentată de IULIAN BĂDESCU -PRIMAR.. Nu a fost prezentat vreun act și nici nu avem cunoștință despre o situație litigioasă care să aibă ca obiect al litigiului proprietatea în studiu.

Nr.1.033/2013

a /v;


CF 135243 a municipiului Ploiești, județ Prahova


 • A. Partea I. (Foaie de avere)

TEREN intravilan

Adresa : Ploiești, strada Tătărani, nr.41, (locația G41)

Al CAD 8819/41; Suprafața (mp) din acte : Măsurată : 292,00

 • B. Partea II. (Foaie de proprietate) îscrieri privitoare la proprietate

20980 / 27.07.2005

Contract de comodat nr.217713, din 25.04.2005, emis de CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI, proces verbal nr.FN/25.04.2005 emis de CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

Bl Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuală 1 / 1

 • 1. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

22679/30.08.2006

Autorizație de construcție pentru executări de lucrări nr.476, din 10.07.2006, emis de Primăria Ploiești

B2. Se notează autorizația de construire nr.476 / 10.07.2006 emisă de Primăria Ploiești

41417/ 17.06.2013

Act administrativ nr.302117, din 12.04.2006, emis de PRIMĂRIA PLOIEȘTI

B3. Se notează faptul că actuala adresă poștală a imobilului este Ploiești, strada Tătărani, nr.41, județul Prahova.

 • C.Partea III. (Foaie de sarcini) înscrieri privitoare la sarcini

20980/27.07.2005

Contract de comodat nr.217713, din 25.04.2005, emis de CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI, proces verbal nr. FN / 25.04.2005 emis de CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

CI se notează dreptul de folosință gratuită

1. NICOARĂ CONSTANTIN

Amplasamentul proprietății imobiliare evaluate se allă în intravilanul municipiului Ploiești, jud Prahova

Tipul zonei de amplasare:

 • ■ Zona periferică a localității,

în zonă se află:

 • ■ Zonă rezidențială

Gradul de poluare (rezultat din observații ale evaluatorului, fără expertizare): poluare absentă Concluzie privind zona de amplasare a proprietății imobiliare: Zonă periferică rezidențială, cu posibilități de dezvoltare. Poluare absentă.

2.4. Descrierea proprietății imobiliare

Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie bunul imobil - teren intravilan situat în strada Tătărani, nr.41 - municipiul Ploiești, județ Prahova cu suprafață măsurată de 292 mp, având Nr.cad.8819/41 înscris în CF 135243.Terenul este 100% plat având forma regulată și este parțial împrajmuit cu gard din plasă metalică și lemn.

Capitolul 3

ANALIZA PIEȚEI IMOBILIARE


3.1. Definirea pieței și subpieței proprietății imobiliare

Piața reprezintă un mediu în care bunurile, mărfurile și serviciile sunt schimbate între cumpărători și vânzători, prin mecanismul prețurilor.

Conceptul de piață este reprezentat de capacitatea cumpărătorilor și a vânzătorilor &â-și desfășura activitatea fără restricții. Participanții din piață pot fi cumpărători, vânzători, proprietari, debitori, creditori, investitori sau intermediarii.

Piața studiată este cea a terenurilor în general. Natura zonei studiate este: zona rezidențială

3.2. Analiza cererii

Cererea reprezintă numărul de proprietăți de același tip pentru care se manifestă dorința pentru cumpărare sau închiriere, la diferite prețuri, pe o anumită piață, într-o anumită perioadă de timp, în situația în care factorii : populația, venitul, prețurile viitoare și preferințele consumatorilor rămân constante.

Având în vedere că terenurile sunt relativ puțin căutate, putem afirma că cererea este redusă mult și nu se întrevăd semne de revigorare apropiată a activității economice.

Un element important care va influența intensitatea cererii și implicit prețurile de tranzacționare îl va reprezenta dezvoltarea continuă a comerțului și serviciilor.

3.3. Analiza ofertei

Oferta reprezintă numărul de proprietăți de același tip care este disponibil pentru vânzare sau pentru închiriere la diferite prețuri, pe o anumită piață, într-o anumită perioadă de timp.

Oferta de proprietăți similare este relativ mică, numărul fiind limitat datorită expectativei atât a vânzătorilor cât și a cumpărătorilor, expectativă care se datorează crizei economico-financiare.

Din studiul ofertelor imobiliare s-au găsit terenuri ofertate, rezultând o piață cu oarecare interes pentru acest tip de imobile.

3.4. Echilibrul pieței

Echilibrul pieței este determinat de raportul dintre cerere și ofertă. în comparație cu piețele de bunuri, de valori imobiliare sau de mărfuri, piețele imobiliare încă sunt considerate ineficiente. Această caracteristică este cauzată de mai mulți factori cum sunt o ofertă relativ inelastică și o localizare fixă a proprietății imobiliare. Ca urmare, oferta de proprietate imobiliară nu se adaptează rapid ca răspuns la schimbările de pe piață.

în acest moment piața este în stagnare evidentă, numărul tranzacțiilor imobiliare fiind deosebit de scăzut. în ceea ce privește tranzacțiile cu proprietăți imobiliare similare celei evaluate, și acestea sunt reduse datorită tot factorilor enumerați mai sus.

Capitolul 4

DEFINIȚII IVS (INTERNATIONAL VALUATION STANDARD)

Abordarea prin cost - oferă o indicație asupra valorii, prin utilizarea principiului economic conform căruia un cumpărător nu va plăti mai mult pentru un activ, decât costul necesar obținerii unui activ cu aceeași utilitate, fie prin cumpărare, fie prin construire.

Abordarea prin piață - oferă o indicație asupra valorii prin compararea activului subiect, cu active identice sau similare, al căror preț se cunoaște.

Abordarea prin venit - oferă o indicație asupra valorii, prin convertirea fluxurilor de numerar viitoare într-o singură valoare a capitalului.

Chiria de piață - suma estimată pentru care o proprietate ar putea fi închiriată, la data evaluării, între un locator hotărât și un locatar hotărât, cu clauze de închiriere adecvate, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.

Nr.1.033/2013

__tA ATaAx ,________ Cumpărător special - un anumit cumpărător, pentru care un anumit activ are paloare specială, datorită avantajelor rezultate din proprietatea asupra acestuia și care nu ar fi disponibile altor cumpărători de pe piață.

Data evaluării - data la care se aplică opinia asupra valorii.

Drepturi imobiliare - toate drepturile, participațiile și beneficiile legate de proprietatea imobiliară. Fond comercial - orice beneficiu economic viitor provenit dintr-o întreprindere, dintr-o participație la o întreprindere sau din utilizarea unui grup de active, care nu sunt separabile.

Imobilizare necorporală - un activ nemonetar care se manifestă prin proprietățile sale economice. Aceasta nu are substanță fizică, dar asigură drepturi și beneficii economice proprietarului său. Investiție imobiliară - proprietatea imobiliară, respectiv un teren sau o clădire, sau o parte a unei clădiri, sau ambele, deținută de proprietar pentru a obține venituri din chirii sau pentru creșterea valorii capitalului, sau ambele, mai degrabă decât pentru:

(a) utilizarea în producerea sau furnizarea de bunuri sau servicii sau pentru scopuri administrative; sau (b) vânzarea pe parcursul desfășurării normale a activității.

Ipoteză specială - o ipoteză care fie presupune fapte care sunt diferite de faptele efective, existente la data evaluării, fie care nu ar fi făcute într-o tranzacție de un participant tipic pe piață, la data evaluării.

Proprietate generatoare de afaceri - orice tip de proprietate imobiliară desemnată pentru un anumit tip de afacere, în care valoarea proprietății reflectă potențialul comercial pentru acea afacere. Proprietate imobiliară - terenul și toate elementele care sunt o parte naturală a acestuia, de exemplu copaci și minerale, elementele care au fost atașate terenului, cum ar fi clădirile și construcțiile de pe amplasament și toate elementele permanent atașate clădirilor, de exemplu echipamentele mecanice și electrice care asigură funcționarea unei clădiri, aflate atât în subsol, cât și deasupra solului.

Tip al valorii - o precizare a ipotezelor fundamentale de estimare a unei valori.

Valoare de investiție - valoarea unui activ pentru un proprietar sau pentru un proprietar potențial, pentru o anumită investiție sau în scopuri de exploatare.

Valoare justă - prețul estimat pentru transferul unui activ sau a unei datorii între părți identificate, aflate în cunoștință de cauză și hotărâte, care reflectă interesele acelor părți.

Valoare specială - o sumă care reflectă caracteristicile particulare ale unui activ, care au valoare numai pentru un cumpărător special.

Valoarea de piață - suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.

Valoarea sinergiei - un element suplimentar al valorii, creat prin combinarea a două sau mai multe active sau drepturi, în urma căreia valoarea combinată este mai mare decât suma valorilor separate. Evaluare și raționamentl. Aplicarea principiilor din aceste standarde, la situațiile specifice, va cere exercitarea raționamentului. Acest raționament trebuie să fie aplicat în mod obiectiv și nu ar trebui să fie folosit pentru a supraevalua sau subevalua rezultatul evaluării. Raționamentul va fi exercitat având în vedere scopul evaluării, tipul valorii și orice alte ipoteze aplicabile valorii.

Independență și obiectivitate

 • 2. Procesul de evaluare impune evaluatorului să aplice raționamente imparțiale cu privire la încrederea care trebuie atribuită diferitelor date faptice sau ipoteze utilizate pentru a ajunge la o concluzie asupra valorii. Pentru ca o evaluare să fie credibilă, este important ca acele raționamente să fie receptate ca fiind aplicate într-un mediu care promovează transparența și minimizează influența oricăror factori subiectivi care influențează procesul.

 • 3. Multe țări au legi sau reglementări care permit numai anumitor persoane să evalueze anumite clase de active, pentru diferite scopuri. In plus, multe corpuri profesionale și furnizori de servicii de evaluare au coduri etice care cer identificarea și dezvăluirea potențialelor conflicte de interese. Scopul acestor standarde este acela de a elabora principii și definiții recunoscute la nivel internațional pentru efectuarea și raportarea evaluărilor. Ele nu se referă la relațiile dintre clienții

_______________________________________________________________________________________r? N _________ evaluărilor și evaluatori, iar problemele referitoare la comportamentul deopfe}ogic și--ețic\af evaluatorilor revin organizațiilor profesionale sau altor organizații care au"un rol de reglementare pentru evaluatori.

 • 4. Chiar dacă regulile de conduită pentru evaluatori nu fac obiectul acestor, stăndarde^Totu^te^te fundamentală aplicarea de controale și proceduri adecvate, pentru a se asiguțg,;gfa.dul independență și obiectivitate necesar în procesul de evaluare, astfel încât rezuftâtdh^^e privit ca fiind obiectiv. în cazul în care scopul evaluării solicită ca evaluatorul să aibă un anumit statut sau să se dezvăluie statutul acestuia, cerințele sunt prezentate în standardul corespunzător.

Competență

 • 5. Deoarece evaluarea solicită exercitarea abilității și raționamentului profesional, este esențial ca evaluările să fie efectuate de către o persoană sau de o firmă care posedă abilitățile tehnice adecvate, experiență și cunoștințe despre subiectul evaluării, despre piața pe care acesta se comercializează și despre scopul evaluării.

 • 6. în cazul evaluărilor complexe sau a unui număr mare de active, este acceptabil pentru evaluator să solicite asistență din partea specialiștilor, în anumite aspecte ale angajamentului său integral, cu condiția ca acest lucru să fie prezentat în sfera misiunii de evaluare

Preț, cost și valoare

 • 7. Prețul este suma de bani cerută, oferită sau plătită pentru un activ. Din cauza capacităților financiare, a motivațiilor sau intereselor speciale ale unui anumit cumpărător sau vânzător, prețul plătit poate fi diferit de valoarea care ar putea fi atribuită activului de către alte persoane.

 • 8. Costul este suma de bani necesară pentru a achiziționa sau produce activul. Când acel activ a fost achiziționat sau produs, costul lui devine un fapt concret. Prețul este corelat cu costul deoarece prețul plătit pentru un activ devine costul acestuia pentru cumpărător.

 • 9. Valoarea nu este un fapt, ci o opinie:(a) fie asupra celui mai probabil preț care ar fi plătit pentru un activ, în cadrul unui schimb,(b) fie asupra beneficiilor economice rezultate din deținerea unui activ.O valoare de schimb este un preț ipotetic, iar ipotezele pe baza cărora se estimează valoarea sunt determinate de scopul evaluării.O valoare pentru proprietar este o estimare a beneficiilor care ar reveni unei anumite părți titulare a proprietății.

 • 10. Cuvântul „evaluare” se referă atât la valoarea estimată (concluzia evaluării), cât și la determinarea valorii estimate (actul de a evalua). în aceste standarde, sensul acestui cuvânt ar trebui să rezulte clar din contextul în care este folosit. Acolo unde există riscul unei confuzii sau este nevoie de a face distincția clară între sensurile alternative, se utilizează cuvinte adiționale

Piațal 1. O piață este mediul în care bunurile și serviciile se comercializează între cumpărători și vânzători, prin mecanismul prețului. Conceptul de piață presupune că bunurile sau serviciile se pot comercializa fără restricții între cumpărători și vânzători. Fiecare parte va reacționa la raporturile dintre cerere și ofertă și la alți factori de stabilire a prețului,ca și la propria lor înțelegere a utilității relative a bunurilor sau serviciilor și la nevoile și dorințele individuale.

 • 12. Pentru a estima cel mai probabil preț care ar fi plătit pentru un activ, este fundamentală înțelegerea dimensiunii pieței pe care acel activ s-ar comercializa. Aceasta deoarece prețul obtenabil va depinde de numărul cumpărătorilor și vânzătorilor de pe piața particulară la data evaluării. Pentru a avea un efect asupra prețului, cumpărătorii și vânzătorii trebuie să aibă acces pe piață. O piață poate fi definită pe baza unor criterii variate. Acestea sunt:(a) bunurile sau serviciile care se comercializează, de exemplu piața autovehiculelor este diferită de piața aurului,(b) limitările dimensiunii sau distribuției, de exemplu un producător de bunuri ar putea să nu dețină infrastructura de distribuție sau de comercializare pentru a vinde utilizatorilor finali, iar utilizatorii finali ar putea să nu solicite bunurile în volumul la care acestea se produc de către producător,(c) geografic, de exemplu piața bunurilor sau serviciilor similare poate fi locală, regională, națională sau internațională.

 • 13. Totuși, cu toate că în orice moment o piață poate fi independentă și poate fi puțin influențată de activitatea de pe alte piețe, pe o anumită perioadă de timp piețele se vor influența reciproc. De exemplu, la o anumită dată, prețul unui activ dintr-o țară poate fi mai mare decât cel care ar putea fi obținut în altă țară, pentru un activ identic. Dacă sunt ignorate orice efecte posibile de distorsiune, cauzate de restricțiile guvernamentale de comercializare sau de politicile fiscale, în timp, furnizorii ar majora oferta de marfa către țara în care pot obține un preț ridicat și ar diminua oferta către țara în care prețul a fost micșorat, aducând astfel prețurile la aproximativ același nivel.

 • 14. Dacă din context nu rezultă în mod clar, referințele din IVS cu privire la piață se referă la piața pe care se schimbă în mod normal activul sau datoria supuse evaluării, la data evaluării, și la care au acces mulți participanți pe piață, inclusiv proprietarul curent.

 • 15. Rareori piețele funcționează perfect, cu un echilibru constant între ofertă și cerere și cu un nivel constant de activitate, din cauza diferitelor imperfecțiuni. Pot fi imperfecțiuni obișnuite ale pieței: fluctuații ale ofertei, creșteri sau diminuări bruște ale cererii sau asimetria cunoștințelor deținute de participanții pe piață. Deoarece participanții pe piață reacționează la aceste imperfecțiuni, este posibil, la un moment dat, ca o piață să se ajusteze la orice modificare care a cauzat dezechilibrul. O evaluare care are ca obiectiv estimarea celui mai probabil preț de piață trebuie să reflecte condițiile de pe piața relevantă, existente la data evaluării, și nu prețul corectat sau atenuat, bazat pe o presupusă refacere a echilibrului.

Activitatea pieței

 • 16. Gradul de activitate pe orice piață va fluctua. Deși ar putea fi posibil să se identifice un nivel normal al activității pieței, pe o perioadă lungă de timp, pe multe piețe vor exista perioade în care activitatea este semnificativ mai mare sau mai mică față de nivelul normal. Nivelurile de activitate pot fi exprimate numai în termeni relativi, de exemplu piața este mai activă sau mai puțin activă față de cum a fost aceasta la o dată anterioară. Nu există o delimitare clar definită între o piață activă și o piață inactivă.

 • 17. Când cererea este mai mare față de ofertă, se așteaptă ca prețurile să crească, tinzând astfel să atragă intrarea pe piață a mai multor vânzători și, deci, o activitate în creștere. Opusul este cazul când cererea este mică și prețurile scad. Totuși, nivelurile diferite ale activității sunt mai degrabă un răspuns la mișcarea prețurilor decât o cauză a acesteia. Tranzacțiile pot avea loc și au loc pe piețe care, în mod curent, sunt mai puțin active decât este normal și, ceea ce este important, cumpărătorii potențiali vor avea în minte un preț pentru care sunt dispuși să intre pe piață.

 • 18. Informațiile despre preț de pe o piață inactivă pot fi totuși o dovadă a valorii de piață. O perioadă de scădere a prețurilor este posibil să cunoască atât o diminuare a nivelurilor activității, cât și o creștere a vânzărilor care pot fi considerate „forțate”. Totuși, pe piețele în declin, există vânzători care nu acționează sub constrângerea de a vinde și a nu ține cont de dovada prețurilor realizate de astfel de vânzători ar însemna ignorarea realităților pieței.

Participanții pe piață

 • 19. Informațiile din IVS, cu privire la participanții pe piață, se referă la toate persoanele, companiile sau la alte entități care sunt implicate în tranzacții curente sau care intenționează să intre într-o tranzacție cu un anumit tip de activ. Hotărârea de a comercializa și orice optici atribuite participanților pe piață sunt cele specifice acelor cumpărători și vânzători sau cumpărătorilor și vânzătorilor potențiali, activi pe o piață la data evaluării și nu cele ale unor anumite persoane sau entități.

 • 20. In efectuarea unei evaluări bazate pe date de piață, circumstanțele faptice ale proprietarului curent sau ale unui anumit cumpărător potențial nu sunt relevante, deoarece atât vânzătorul hotărât, cât și cumpărătorul hotărât sunt persoane sau entități ipotetice care au atributele unui participant tipic pe piață. Aceste atribute suntcomentate în cadrul conceptual referitor la valoarea de piață Cadrul conceptual cere, de asemenea, excluderea oricărui element al valorii speciale sau oricărui element al valorii care nu ar fi disponibil majorității participanților pe piață

Factorii specifici entității

 • 21. Factorii care sunt specifici unui anumit cumpărător sau vânzător și care nu sunt disponibili participanților pe piață sunt excluși din datele de intrare utilizate la o evaluare bazată pe informații de piață. Exemple de factori specifici entității, care pot să nu fie disponibili majorității participanților pe piață, sunt următorii:(a) valoarea suplimentară rezultată din crearea unui portofoliu de active similare,(b) sinergii unice dintre activ și alte active deținute de entitate,(c) drepturile sau restricțiile

-                   - -----—■ .—yl' -----------------

legale,(d) beneficiul fiscal din impozitare sau povara fiscală,(e) o abilitate deâ^explbăta fmpctiv care este unică pentru acea entitate.

"■— ^spombili^altora pe

lydft^/vor fi entității.


 • 22. Determinarea faptului că astfel de factori sunt specifici entității sau că vpr fn.dișpbp^

piață se face de la caz, la caz. De exemplu, se poate ca un activ să nu se trân^acți^afejî normal ca element de sine stătător, ci ca parte a unui grup. Orice sinergii ciQ^ivele’îfiti transferate participanților pe piață împreună cu transferul grupului și deci, nif și.....

 • 23. Dacă obiectivul evaluării este determinarea valorii pentru un anumit propriețăffîîfevaluarea activului sunt reflectați factorii specifici entității. Următoarele exemple prezintă situațiile în care poate fi cerută valoarea pentru un anumit proprietar: (a) fundamentarea deciziilor de investi ții,(b) verificarea performanței unui activ.

Agregarea

 • 24. Adesea, valoarea unui activ individual este dependentă de asocierea lui cu alte active relaționate. Exemple sunt:(a) compensarea activelor și datoriilor într-un portofoliu de instrumente financiare,(b) un portofoliu de proprietăți care se completează unele pe celelalte, oferind cumpărătorului potențial fie un venit ridicat, fie o prezență în locații strategice,(c) un grup de mașini dintr-o linie de producție sau programul informatic necesar pentru funcționarea unei/unor mașini,(d) rețete și brevete de invenție care susțin un brand,(e) teren, clădiri și imobilizări corporale mobile interdependente utilizate într-o întreprindere.

 • 25. Când se cere evaluarea activelor care sunt deținute în combinație cu alte active complementare sau conexe, este important să se definească clar dacă este vorba de un grup sau portofoliu de active care va fi evaluat sau de active individuale. în cel de al doilea caz, este important să se stabilească dacă fiecare activ se va evalua:(a) ca un element individual, dar asumând ipoteza că celelalte active sunt disponibile pentru un cumpărător, sau(b) ca un element individual, dar asumând ipoteza că celelalte active nu sunt disponibile pentru un cumpărător.

Tipul valorii

 • 26. Un tip al valorii este o precizare a ipotezelor fundamentale de estimare a unei valori.

 • 27. Acesta descrie ipotezele fundamentale pe care se va baza valoarea raportată, de exemplu, natura tranzacției ipotetice, relația și motivația părților și măsura în care activul este expus pe piață. în funcție de scopul evaluării, tipul adecvat al valorii va fi diferit. Un tip al valorii ar trebui să fie în mod clar diferențiat de:(a) abordarea sau metoda utilizată pentru a oferi o indicație asupra valorii,(b) tipul activului care este evaluat,(c) starea efectivă sau atribuită a unui activ, la momentul evaluării,(d) orice ipoteze suplimentare sau ipoteze speciale care modifică ipotezele fundamentale în situații specifice.

 • 28. Un tip al valorii poate fi inclus în una din cele trei categorii principale:(a) prima se referă la estimarea celui mai probabil preț care ar fi obținut într-un schimb ipotetic pe o piață liberă și concurențială. în această categorie se încadrează valoarea de piață, așa cum este definită în aceste standarde;(b) a doua implică estimarea beneficiilor pe care o persoană sau o entitate le va obține din deținerea unui activ. Valoarea este specifică pentru acea persoană sau entitate și poate să nu aibă nicio relevanță pentru participanții pe piață. în această categorie se încadrează valoarea de investiție și valoarea specială, așa cum sunt definite în aceste standardele) a treia se referă la estimarea prețului care ar fi convenit, în mod rezonabil, între două părți specifice pentru schimbul unui activ. Deși părțile ar putea să fie independente între ele și negocierea să fie nepărtinitoare, nu este necesar ca activul să fie expus pe piață, iar prețul convenit poate fi unul care reflectă mai degrabă avantajele sau dezavantajele specifice ale proprietății pentru părțile implicate, decât cele de pe piață, în ansamblul ei. în această categorie se încadrează valoarea justă, așa cum este definită în aceste standarde.

 • 29. Evaluările pot solicita utilizarea diferitelor tipuri ale valorii, care sunt definite printr-o lege, o reglementare, un contract privat sau un alt document. Deși astfel de tipuri ale valorii pot părea ca fiind similare cu tipurile valorii definite în aceste standarde, aplicarea lor poate solicita o abordare diferită de cea descrisă în IVS, cu excepția cazului când, în documentul respectiv, se fac referințe fără echivoc la IVS. Astfel de tipuri ale valorii trebuie să fie interpretate și aplicate conformprevederilor din documentul sursă. Exemple de tipuri ale valorii, care sunt definite în alte

  Nr. 1.033/2013

  *"

  J

  30. Valoarea de piață este suma estimată pentru care un activ ar putea fi schimbat la dăta evaluării. îmnorof lnr\tnrnt oi im i rnn TnfzAr            îmfv» zx tvHrxnrn/x+i rx >x zxix      -«        ' CLU/|3£^    ’ AA-» x zx4--« ♦-

  fără conitrâi


reglementări, sunt diferitele baze de evaluare fundamentate în Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) și în alte standarde de contabilitate.


I o»


Valoarea de piață între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoăre, dup.^^țb.atketing adecvat șiîn care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fataZcopăhangere.

 • 31. Definiția valorii de piață se aplică în conformitate cu următorul cadru conceptual:(a) „suma estimată” se referă la un preț exprimat în unitățimonetare, plătibil pentru activ, într-o tranzacție nepărtinitoare de piață. Valoarea de piață este prețul cel mai probabil care se poate obține în mod rezonabil pe piață, la data evaluării, în conformitate cu definiția valorii de piață. Acesta este cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil de către vânzător și cel mai avantajos preț obtenabil în mod rezonabil de către cumpărător. Această estimare exclude, în mod explicit, un preț estimat, majorat sau micșorat de clauze sau situații speciale, cum ar fi o finanțare atipică, operațiuni de vânzare și lease-back, contraprestațiile sau facilitățile speciale acordate de orice persoană asociată cu vânzarea, precum și de orice element al valorii speciale; (b) „un activ ar putea fi schimbat” se referă la faptul că valoarea unui activ este mai degrabă o sumă de bani estimată, decât o sumă de bani predeterminată sau prețul efectiv de vânzare. Este prețul dintr-o tranzacție care întrunește toate elementele definiției valorii de piață la data evaluării-,(c) „la data evaluării” cere ca valoarea să fie specifică unui moment, unei anumite date. Deoarece piețele și condițiile de piață se pot modifica, valoarea estimată poate să fie incorectă sau nepotrivită pentru o altă dată. Mărimea valorii va reflecta starea și circumstanțele pieței curente, așa cum sunt ele la data efectivă a evaluării și nu la o dată anterioară sau la o dată viitoare. Definiția presupune și realizarea simultană a schimbului și încheierii contractului de vânzare, fără orice fluctuație a prețului care ar putea altfel să apară;(d) „între un cumpărător hotărât“ se referă la un cumpărător care este motivat, dar nu și obligat să cumpere. Acest cumpărător nu este nici nerăbdător, nici decis să cumpere la orice preț. De asemenea, acest cumpărător este unul care achiziționează în conformitate mai degrabă cu realitățile pieței curente și cu așteptările pieței curente, decât cu cele ale unei piețe imaginare sau ipotetice, a cărei existență nu poate fi demonstrată sau anticipată. Cumpărătorul ipotetic nu ar plăti un preț mai mare decât prețul cerut pe piață. Proprietarul curent este inclus între cei care formează ,,piața”;(e) „și un vânzător hotărât” nu este nici un vânzător nerăbdător, nici un vânzător gata să vândă la orice preț, nici unul pregătit pentru a rezista la un preț care este considerat a fi nerezonabil pe piața curentă. Vânzătorul hotărât este motivat să vândă activul, în condițiile pieței, la cel mai bun preț accesibil pe piața liberă, după un marketing adecvat, oricare ar fi acel preț. Circumstanțele faptice ale proprietarului actual nu fac parte din aceste considerații, deoarece vânzătorul hotărât este un proprietar ipotetic;(f) „într-o tranzacție nepărtinitoare” este una care are loc între părți care nu au o relație anumită sau specială, de exemplu, între compania mamă și companiile sucursale sau între proprietar și chiriaș, care ar face ca nivelul prețului să nu fie caracteristic pentru piață, sau să fie majorat prin includerea unui element al valorii speciale. Tranzacția la valoarea de piață se presupune că are loc între părți fără legătură între ele, fiecare acționând în mod independent; (g) „după un marketing adecvat“ înseamnă că activul ar fi expus pe piață în modul cel mai adecvat pentru a efectua cedarea lui la cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil, în conformitate cu definiția valorii de piață. Metoda de vânzare este considerată a fi cea mai adecvată metodă pentru obținerea celui mai bun preț pe piața la care vânzătorul are acces. Durata timpului de expunere pe piață nu este o peiioadă fixă, ci va varia în funcție de tipul activului și de condițiile pieței. Singurul criteriu este că trebuie să fi existat suficient timp ca activul să fie adus în atenția unui număr adecvat de participanți pe piață. Perioada de expunere are loc înainte de data evaluării',(h) „în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent” presupune că atât cumpărătorul hotărât, cât și vânzătorul hotărât sunt informați, de o manieră rezonabilă, despre natura și caracteristicile activului, despre utilizărileefective și potențiale ale acestuia, precum și despre starea în care se află piața la data evaluării. Se mai presupune că fiecare parte utilizează acele cunoștințe în mod prudent, pentru a căuta prețul cel mai favorabil corespunzător poziției lor ocupate în tranzacție. Prudența se apreciază prin referire la situația pieței de la data evaluării și neluând în considerare eventualele informații ulterioare acestei date. De exemplu, nu este neapărat imprudentnici forțată, nici obligată în mod nejustificat să o facă.

 • 32. Conceptul valoare de piață presupune un preț negociat pe o piață deschisă și concurențială pe care participanții acționează în mod liber. Piața unui activ ar putea fi o piață internațională sau o piață locală. Piața poate fi constituită din numeroși cumpărători și vânzători sau poate fi o piață caracterizată printr-un număr limitat de participanți pe piață. Piața pe care este expus activul pentru vânzare este cea pe care activul care se schimbă este tranzacționat normal

 • 33. Valoarea de piață a unui activ va reflecta cea mai bună utilizare a acestuia. Cea mai bună utilizare este utilizarea unui activ care îi maximizează productivitatea și care este posibilă, permisă legal și fezabilă financiar. Cea mai bună utilizare poate fi continuarea utilizării existente a activului sau o utilizare alternativă. Aceasta este determinată de utilizarea pe care un participant pe piață ar intenționa să o dea unui activ, atunci când stabilește prețul pe care ar fi dispus să îl ofere.

 • 34. Cea mai bună utilizare a unui activ, evaluat ca fiind de sine stătător, poate fi diferită de cea mai bună utilizare a acestuia, când activul este o parte a unui grup, caz în care trebuie luată în considerare contribuția sa la valoarea totală a grupului.

 • 35. Determinarea celei mai bune utilizări presupune luarea în considerare a următoarelor:

(a) să se stabilească dacă o utilizare este posibilă, prin prisma a ceea ce ar fi considerat rezonabil de către participanții pe piață,(b) să reflecte cerința de a fi permisă legal, fiind necesar să se ia în considerare orice restricții în utilizarea activului, de exemplu, specificațiile din planul urbanistic,(c) cerința ca utilizarea să fie fezabilă financiar, având în vedere dacă o utilizare alternativă, care este posibilă fizic și permisă legal, va genera profit suficient pentru un participant tipic pe piață, după ce au fost luate în calcul costurile conversiei la acea utilizare, peste profitul generat de utilizarea existentă.

Costuri de tranzacționare

 • 36. Valoarea de piață este prețul estimat de tranzacționare a unui activ, fără a se include costurile vânzătorului generate de vânzare sau costurile cumpărătorului generate de cumpărare și fără a se face o corecție pentru orice taxe plătibile de oricare parte, ca efect direct al tranzacției.

Valoarea de investiție

 • 37. Valoarea de investiție este valoarea unui activ pentru proprietar sau pentru un proprietar potențial, pentru o anumită investiție sau pentru scopuri de exploatare.

 • 38. Aceasta este un tip al valorii specific entității. Deși valoarea pentru proprietar a unui activ poate fi egală cu suma de bani care ar putea fi obținută din vânzarea lui către o altă parte, acest tip al valorii reflectă beneficiile obținute de o entitate din deținerea unui activ și, ca urmare, nu presupune în mod necesar un schimb ipotetic. Valoarea de investiție reflectă situațiile și obiectivele financiare ale entității pentru care se face evaluarea. Ea este deseori utilizată pentru cuantificarea performanței investiției. Diferența dintre valoarea de investiție a unui activ și valoarea lui de piață reprezintă motivația pentru cumpărători sau pentru vânzători de a intra pe piață.

Valoarea justă

 • 39. Valoarea justă este prețul estimat pentru transferul unui activ sau a unei datorii între părți identificate, aflate în cunoștință de cauză și hotărâte, care reflectă interesele acelor părți.

 • 40. Definiția valorii juste din IFRS este diferită de cea de mai sus. IVSB consideră că, în general, definiția valorii juste din IFRS este coerentă cu valoarea de piață. Definiția și aplicarea valorii juste, conform IFRS, este comentată în IVS 300 Evaluări pentru raportarea financiară.

 • 41. Pentru alte scopuri decât pentru utilizarea în situațiile financiare, valoarea justă poate fi diferită de valoarea de piață. Valoarea justă cere estimarea prețului care este just pentru ambele părți identificate, luând în considerare avantajele sau dezavantajele pe care flecar parte le va obține din tranzacție. Aceasta, de obicei, este aplicată în contextul judiciar. în contrast, valoarea de piață cere ca orice avantaj, care nu ar fi obtenabil de către participanții pe piață, să nu fie luat în considerare.

 • 42. Valoarea justă este un concept mai larg decât valoarea de piață. Deși, înmiiltecazuri,prețul care este just pentru ambele părți va fi egal cu cel obtenabil pe piață, vor fi situații în care-estimarea valorii juste va presupune luarea în considerare a unor aspecte care nu trebuie luate în considerare în estimarea valorii de piață, cum ar fi orice element al valorii speciale rezultat în urma combinării drepturilor asupra proprietății.

 • 43. Exemple de utilizare a valorii juste includ:(a) determinarea unui preț care este just pentru acționariatul unei întreprinderi necotate, deoarece prețul pentru doi deținători ânumiți poate fi just pentru aceștia, dar diferit de prețul care ar putea fi obținut pe piață,(b) determinarea unui preț care ar fi just pentru un locator și un locatar, fie pentru transferul permanent al activului închiriat, fie pentru anularea datoriei aferente contractului de închiriere.

Valoarea specială

 • 44. Valoarea specială este o sumă de bani care reflectă caracteristicile particulare ale unui activ, care au valoare numai pentru un cumpărător special.

 • 45. Un cumpărător special este un anumit cumpărător pentru care un anumit activ are valoare specială, datorită avantajelor rezultate din proprietatea asupra acestuia, care nu ar fi disponibile altor cumpărători de pe piață.

 • 46. Valoarea specială poate apare când un activ are caracteristici care îl fac mai atractiv pentru un anumit cumpărător, decât pentru alți cumpărători de pe piață. Aceste caracteristici pot fi caracteristicile fizice, geografice, economice sau juridice ale unui activ. Valoarea de piață cere eliminarea oricărui element al valorii speciale, deoarece la orice moment dat se presupune că există un cumpărător hotărât și nu un anumit cumpărător hotărât.

 • 47. Când valoarea specială este identificată, aceasta ar trebui raportată și diferențiată clar de valoarea de piață.

Valoarea sinergiei 48. Valoarea sinergiei este un element suplimentar al valorii, creat prin combinarea a două sau mai multor active sau drepturi, în urma căreia valoarea dreptului combinat este mai mare decât suma valorilor separate. Dacă sinergiile sunt disponibile numai unui anumit cumpărător, atunci acesta este un exemplu de valoare specială.

Ipoteze 49. Deseori este necesar ca, pe lângă stabilirea tipului valorii, să se formuleze o ipoteză sau mai multe ipoteze, pentru a clarifica fie starea activului în cadrul schimbului ipotetic, fie situațiile în care se presupune că activul se schimbă. Astfel de ipoteze pot avea un impact semnificativ asupra valorii.

 • 50. Exemple de ipoteze suplimentare uzuale, fără a se limita numai la acestea, sunt:

 • • ipoteza că întreprinderea este transferată ca o entitate completă aflată în exploatare,

 • • ipoteza că activele folosite într-o întreprindere sunt transferate separat de întreprindere, fie în mod individual, fie ca grup,

 • • ipoteza că un activ evaluat individual este transferat împreună cu alte active complementare

 • • ipoteza că un pachet de acțiuni este transferat fie ca pachet, fie în considerată ca fiind liberă în cazul transferului ipotetic.

 • 51. Când se stabilește o ipoteză prin care se asumă situații care diferă de cele existente la data evaluării, ipoteza respectivă devine o ipoteză specială (a se vedea IVS 101 Sfera misiunii de evaluare). Ipotezele speciale sunt utilizate adesea pentru a descrie efectul unor schimbări posibile asupra valorii unui activ. Acestea sunt desemnate ca fiind „speciale” pentru a sublinia utilizatorului evaluării faptul că o concluzie asupra valorii este condiționată de o schimbare în situațiile curente, sau că aceasta reflectă un punct de vedere care nu ar fi luat în considerare de participanții de pe piață, la data evaluării.

 • 52. Ipotezele și ipotezele speciale trebuie să fie rezonabile și să fie relevante în raport cu scopul pentru care este cerută evaluarea.

Vânzări forțate

 • 53. Termenul „vânzare forțată” se utilizează deseori în situațiile când un vânzător este constrâns să vândă și, în consecință, nu are la dispoziție o perioadă de marketing adecvată. Prețul care ar putea fi obținut în aceste situații va depinde de natura presiunii asupra vânzătorului și de motivele pentru care nu poate să aibă la dispoziție o perioadă de marketing adecvată. De asemenea, ar putea reflecta


standard. O „vânzare forțată” este o descriere a situației în care are loc schimbul șFnu un tip al valorii distinct.

 • 54. Dacă se cere o indicație asupra prețului obtenabil într-o vânzare forțată, va fi necesar să se identifice în mod clar motivele constrângerii vânzătorului, inclusiv consecințele imposibilității de a vinde în perioada specificată, prin emiterea unor ipoteze adecvate.

Dacă la data evaluării aceste situații nu există, ele trebuie clar identificate ca fiind ipoteze speciale.

 • 55. Vânzările de pe o piață inactivă sau în declin nu sunt în mod automat „vânzări forțate”, deoarece un vânzător ar putea spera la un preț mai bun dacă condițiile de piață se îmbunătățesc. Cu excepția cazului în care vânzătorul este obligat să vândă până la o dată limită, fapt care împiedică un marketing adecvat, vânzătorul va fi un vânzător hotărât, conform definiției valorii de piață Abordări în evaluare

 • 56. Una sau mai multe abordări pot fi utilizate pentru a obține valoarea definită de tipul valorii adecvat. Cele trei abordări descrise și definite în acest Cadru general sunt abordările principale utilizate în evaluare. Toate sunt fundamentate pe principiile economice ale prețului de echilibru, anticipării beneficiilor sau substituției.

Abordarea prin piață

 • 57. Abordarea prin piață oferă o indicație asupra valorii prin compararea activului subiect cu active identice sau similare, al căror preț se cunoaște.

 • 58. Prima etapă a acestei abordări este obținerea prețurilor de tranzacționare a activelor identice sau similare, tranzacționate recent pe piață. Dacă există puține tranzacții recente, de asemenea, poate fi util să se ia în considerare prețurile activelor identice sau similare

care sunt listate sau oferite spre vânzare, cu condiția ca relevanța acestor informații să fie clar stabilită și analizată critic. Poate fi necesar ca prețul altor tranzacții să fie corectat pentru a reflecta orice diferențe față de condițiile tranzacțiilor efective și să fie definit tipul valorii și orice ipoteze care urmează să fie adoptate pentru evaluarea care se realizează. Pot exista și diferențe între caracteristicile juridice, economice sau fizice ale activelor din alte tranzacții, față de cele ale activului evaluat.

Abordarea prin venit 59. Abordarea prin venit oferă o indicație asupra valorii prin convertirea fluxurilor de numerar viitoare într-o singură valoare a capitalului.

 • 60. Această abordare ia în considerare venitul pe care un activ îl va genera pe durata lui de viață utilă și indică valoarea printr-un proces de capitalizare. Capitalizarea implică transformarea venitului într-o valoare a capitalului prin aplicarea unei rate corespunzătoare de actualizare. Fluxul de venit poate să derive dintr-un contract/din contracte sau să nu fie de natură contractuală, de exemplu, profitul anticipat și generat fie din utilizarea, fie din deținerea activului.

 • 61. Metodele înscrise în abordarea prin venit sunt:

0 capitalizarea venitului, în care unui venit reprezentativ al unei singure perioade i se aplică o rată cu toate riscurile incluse sau rata de capitalizare totală,

 • • fluxul de numerar actualizat, în care unei serii de fluxuri de numerar din perioadele viitoare i se aplică o rată de actualizare pentru a le actualiza la valoarea lor prezentă,

 • • diferite modele de evaluare a opțiunilor.

 • 62. Abordarea prin venit poate fi aplicată la evaluarea datoriilor prin luarea în considerare a fluxurilor de numerar cerute de serviciul unei datorii, până la data stingerii acesteia.

Abordarea prin cost

 • 63. Abordarea prin cost oferă o indicație asupra valorii prin utilizarea principiului economic conform căruia un cumpărător nu va plăti mai mult pentru un activ, decât costul necesar obținerii unui activ cu aceeași utilitate, fie prin cumpărare, fie prin construire.

Nr.1.033/2013 ____

 • 64. Această abordare se bazează pe principiul conform căruia prețul, pe care un cumpărător de pe piață îl va plăti pentru activul supus evaluării, nu va fi mai mare decât costul aferent cumpărării sau construirii unui echivalent modern, cu excepția cazului în care sunt implicați factori precum durată de timp nejustificată, dificultate, risc și alții asemenea. Deseori, activul supus evaluării va fi mai puțin atractiv decât alternativa care ar putea fi cumpărată sau construită, din cauza vârstei sau a deprecierii. în acest caz, trebuie făcute corecții asupra costului activului alternativ, în funcție de tipul valorii cerut.

Metode de aplicare

 • 65. Fiecare din aceste abordări principale în evaluare includ diferite metode detaliate de aplicare. Diferitele metode, care se folosesc în mod uzual pentru diferitele clase de active, sunt comentate în Standardele referitoare la active.

Date de intrare pentru evaluare

 • 66. Datele de intrare pentru evaluare se referă la datele și la alte informații care se utilizează în oricare dintre abordările în evaluare descrise în acest standard. Aceste date de intrare pot fi date reale sau date asumate.

 • 67. Exemple de date de intrare reale sunt:

 • • prețurile obținute pentru active similare sau identice,

 • • fluxul de numerar efectiv generat de activ,

 • • costul efectiv al activelor identice sau similare.

 • 68. Exemple de date de intrare asumate sunt:

 • • fluxurile de numerar estimate sau previzionate,

 • • costul estimat al unui activ ipotetic,

 • • atitudinea percepută față de risc a participanților pe piață.

 • 69. O credibilitate mai mare poate fi acordată, în mod normal, datelor de intrare reale; totuși, când acestea sunt mai puțin relevante, de exemplu, când dovada despre tranzacțiile reale este învechită, când fluxurile de numerar istorice nu sunt indicative pentru fluxurile de numerar viitoare sau când informația despre costul efectiv este costul istoric, se poate acorda o relevanță mai mare datelor de intrare asumate.

 • 70. în mod normal, o evaluare va fi mai sigură atunci când există multe

date de intrare. Când există puține date de intrare, trebuie avută o grijă deosebită la analiza și verificarea acestora.

 • 71. în cazul în care datele de intrare conțin dovezi despre o tranzacție, ar trebui luate precauții când se verifică dacă termenii tranzacției respective au fost conformi cu cei precizați în tipul valorii cerut.

 • 72. Natura și sursa datelor de intrare pentru evaluare trebuie să reflecte tipul valorii, care, la rândul lui depinde de scopul evaluării. De exemplu, pentru estimarea valorii de piață pot fi utilizate diferitele abordări și metode, cu condiția să se bazeze pe date obținute din piață. Abordarea prin piață va utiliza, prin definiție, date de intrare derivate din piață. Pentru a indica valoarea de piață, abordarea prin venit ar trebui să fie aplicată prin utilizarea datelor de intrare și a ipotezelor care ar fi adoptate de către participanții pe piață. Pentru a indica valoarea de piață utilizându-se abordarea prin cost, ar trebui determinat costul și deprecierea aferente unui activ cu aceeași utilitate, prin intermediul analizei costurilor și deprecierii existente pe piață. Disponibilitatea datelor și situațiile de pe piața activului evaluat vor determina care metodă este cea mai relevantă și adecvată. Fiecare abordare sau metodă ar trebui să ofere o indicație despre valoarea de piață, dacă se bazează pe date oferite de piață, analizate în mod corespunzător.

 • 73. în general, abordările și metodele de evaluare sunt aceleași pentru orice tipuri de evaluări. Totuși, evaluarea diferitelor tipuri de active implică surse diferite de date, care trebuie să reflecte piața pe care activele vor fi evaluate. De exemplu, investiția în proprietatea imobiliară deținută de o companie va fi evaluată în contextul pieței imobiliare relevante pe care se comercializează proprietatea imobiliară, în timp ce acțiunile aceleiași companii vor fi evaluate în contextul pieței pe care se tranzacționează acțiunile.

F$33/20T3 bl j> -


IVS 230 DREPTURI ASUPRA PROPRIETĂȚII IMOBlj

 • 1. Principiile conținute în Standardele generale se aplică la evaluarea drepturilor asupra proprietății imobiliare. Acest standard include doar modificările, cerințele suplimentare său exemplele specifice privind modul de aplicare a Standardelor generale pentru evaluările care cad știb incidența acEștui standard.

Sfera misiunii de evaluare (IVS 101)

 • 2. Pentru respectarea cerinței din IVS 101, paragraful 2(d), de identificare a activului care se evaluează, trebuie incluse următoarele considerente:

 • • o descriere a dreptului asupra proprietății imobiliare care se evaluează;

 • • identificarea oricărui drept absolut sau subordonat care influențează dreptul evaluat.

 • 3. Pentru respectarea cerințelor din IVS 101, paragrafele 2(g) și 2(h), de prezentare a amplorii investigației și a naturii și surselor de informații utilizate, trebuie incluse următoarele considerente:

 • • datele necesare pentru verificarea dreptului asupra proprietății imobiliare și a oricăror drepturi înrudite relevante;

 • • amploarea oricărei inspecții;

 • • responsabilitatea pentru informațiile despre suprafața amplasamentului și suprafețele oricărei clădiri;

 • • responsabilitatea pentru confirmarea caracteristicilor și stării oricărei clădiri;

 • • amploarea investigației privind natura, specificațiile și adecvarea serviciilor; existența oricăror informații privind starea solului și a fundației;

 • • responsabilitatea pentru identificarea riscurilor de mediu înconjurător, reale sau potențiale.

 • 4. Exemple tipice de ipoteze speciale, care pot fi convenite și confirmate pentru conformarea cu cerința IVS 101, sunt:

 • • că a apărut o modificare fizică specificată, de exemplu o clădire propusă este evaluată ca și cum ar fi finalizată la data evaluării',

 • • că a apărut o modificare în statutul clădirii, de exemplu o clădire vacantă a fost închiriată sau o clădire închiriată a devenit vacantă la data evaluării.

COMENTARII

Tipuri de drepturi asupra proprietății imobiliare

CI. Dreptul asupra proprietății imobiliare conferă titularului dreptul de a poseda, folosi și dispune de teren și construcții. Există trei tipuri de bază ale dreptului asupra proprietății imobiliare:

(a) dreptul absolut asupra oricărei suprafețe de teren. Titularul acestui drept are un drept absolut de a poseda și a dispune de teren și de orice clădiri existente pe acesta, în mod perpetuu, supus doar unor drepturi subordonate și unor îngrădiri stabilite prin lege; b) un drept subordonat care conferă titularului dreptul exclusiv de folosință a unei suprafețe specificate de teren sau clădiri, pentru o anumită perioadă, de exemplu conform clauzelor unui contract de închiriere;(c) un drept de folosință a terenului sau clădirilor, fără un drept exclusiv de folosință, de exemplu dreptul de trecere pe teren sau de a-1 folosi numai pentru o anumită activitate.

C2 Drepturile asupra proprietății imobiliare pot fi deținute în comun, caz în care mai mulți titulari îl pot partaja sau individual, când fiecare titular deține o anumită cotă-parte.

C3 Deși în țări diferite se utilizează diferite cuvinte și termeni pentru a descrie aceste tipuri principale de drepturi asupra proprietății imobiliare, conceptele de drept absolut de proprietate, de drept exclusiv asupra proprietății pentru o perioadă limitată de timp sau de drept neexclusiv asupra proprietății pentru un scop anumit sunt comune celor mai multe jurisdicții. Caracteristica de fi inamovibil/e a terenului și a clădirilor semnifică faptul că într-o tranzacție este transferat dreptul deținut de o parte și nu fizic, terenul și clădirile.Deci, valoarea se atașează mai degrabă dreptului asupra proprietății imobiliare, decât fizic, terenului și clădirilor.

Ierarhia drepturilor

C4. Aceste tipuri diferite de drepturi asupra proprietății imobiliare nu se exclud reciproc. Un drept absolut de proprietate poate fi subiectul unuia sau mai multor drepturi subordonate. Titularul dreptului de proprietate absolut poate acorda un drept de închiriere asupra unei părți sau asupra întregii sale proprietăți. Drepturile de închiriere acordate direct de către titularul dreptului absolut de


Nr.1.033/2013 _

proprietate sunt drepturi de „închiriere inițială”. Dacă nu este interzis prin termenii contractului de închiriere, titularul dreptului de închiriere inițială poate închiria o parte sau întreaga proprietate unei terțe părți, care este numită drept de subînchiriere. Durata dreptului de subînchiriere va fi întotdeauna mai scurtă decât durata închirierii inițiale, din care provine, chiar și cu o singură zi.

C5. Aceste drepturi asupra proprietății imobiliare vor avea propriile lor caracteristici, așa cum se prezintă în exemplele următoare:

 • • deși un drept absolut de proprietate acordă un drept integral de proprietate în mod perpetuu, el poate fi afectat de drepturi subordonate. Aceste drepturi subordonate pot include închirierea, restricții impuse de proprietarul anterior sau restricții impuse prin contract;

 • • un drept de închiriere va fi acordat pentru o anumită perioadă, la sfârșitul căreia proprietatea revine titularului dreptului absolut de proprietate, din care a fost creat. Contractul de închiriere va include în mod normal obligațiile chiriașului, de exemplu plata chiriei și a altor cheltuieli. De asemenea, poate impune condiții sau restricții, cum ar fi modul de folosință a proprietății sau modul de transfer al dreptului către o terță parte;

 • • un drept de folosință poate fi deținut în mod perpetuu sau pe o perioadă determinată. Dreptul poate depinde de acțiuneadeținătorului de a face plățile sau de a respecta anumite condițiiconvenite.

C6. De aceea, când se evaluează un drept asupra proprietății imobiliare este necesar să se identifice natura drepturilor deținute de titularul acelui drept și să se aibă în vedere orice limitări sau sarcini impuse de existența altor drepturi asupra aceleiași proprietăți. în mod frecvent, suma valorilor diferitelor drepturi individuale asupra aceleiași proprietăți va fi diferită de valoarea dreptului absolut de proprietate negrevat de sarcini.

C7. Drepturile asupra proprietății imobiliare sunt definite prin constituție și adesea sunt reglementate de legislația națională sau locală. înainte de a face o evaluare a unui drept asupra proprietății imobiliare este important să se cunoască cadrul legal relevant care afectează acel drept.

Chiria C8. Când se evaluează fie un drept de proprietate afectat de locațiune, fie un drept creat de contractul de închiriere, este necesar să se ia în considerare chiria contractuală, iar în cazul în care aceasta este diferită, chiria de piață.

C9. Chiria de piață este suma estimată pentru care o proprietate ar putea fi închiriată la data evaluării, între un locator hotărât și un locatar hotărât, cu clauze de închiriere adecvate, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.

CIO. Comentariile prezentate pentru definiția similară a valorii de piață din IVS - Cadrul general, pot fi aplicate pentru a ajuta la interpretarea definiției chiriei de piață. în particular, suma estimată exclude o chirie majorată sau micșorată de clauze, contraprestații sau facilități speciale. „Clauzele de închiriere adecvate” sunt clauzele care ar fi convenite în mod uzual pe piața tipului de proprietate imobiliară, la data evaluării, între participanții pe piață. O valoare a chiriei de piață ar trebui să fie prezentată numai în corelație cu clauzele principale de închiriere care au fost asumate.

Cil. Chiria contractuală reprezintă chiria care se conformează clauzelor unui anumit contract de închiriere curent. Ea poate fi fixă sau variabilă pe durata contractului de închiriere. Frecvența plății chiriei și baza calculării variațiilor acesteia sunt stipulate în contractul de închiriere și trebuie să fie identificate și înțelese pentru a putea stabili beneficiile totale ce revin locatorului, precum și obligațiile locatarului

Abordări în evaluare

CI2. Toate cele trei abordări principale în evaluare, descrise în IVS - Cadrul general, pot fi aplicate pentru evaluarea drepturilor asupra proprietății imobiliare.

Abordarea prin piață

CI3. Drepturile asupra proprietății imobiliare nu sunt omogene. Chiar dacă terenul și clădirile, de care este atașat dreptul asupra proprietății imobiliare supus evaluării, au caracteristici fizice identice cu ale altora care se tranzacționează pe piață, localizarea va fi diferită. în pofida acestor deosebiri, în mod uzual, abordarea prin piață se aplică pentru evaluarea drepturilor asupra proprietății imobiliare.


CI4. Pentru a putea compara subiectul evaluării cu prețul altui drept asupraprofâfâtății imobiliare, care a fost recent tranzacționat sau care poate fi disponibil pe piață, în mod uzUal.se poate stabili-A unitate de comparație adecvată. Unitățile de comparație, care se utilizează frecvent, rezultă din F: analiza prețurilor de vânzare prin calcularea prețului pe metru pătrat pentru clădiii. sâilfa prețuhțî-pe hectar pentru teren. Alte unități folosite pentru compararea prețurilor, atunci câ^^^tVsțîfi^^â omogenitate între caracteristicile fizice ale proprietăților, sunt prețul pe cameră să4^dțuj;|)e.,Unitaica de producție, de exemplu în cazul producției agricole. O unitate de comparație este utilă numai atunci când este selectată în mod judicios și este aplicată proprietății subiect și proprietăților comparabile în fiecare analiză. în măsura în care este posibil, orice unitate de comparație utilizată ar trebui să fie cea care se utilizează în mod obișnuit de către participanții pe piața relevantă.

CI 5. în procesul de evaluare, încrederea care poate fi acordată oricărei informații despre prețul comparabil se determină prin comparația diferitelor caracteristici ale proprietății imobiliare și tranzacției, din care au rezultat datele despre preț, cu cele ale proprietății evaluate. Trebuie luate în considerare diferențele dintre următoarele elemente:


 • • dreptul care oferă dovada despre preț și dreptul asupra proprietății supus evaluării;

 • • localizările respective;

 • • calitatea terenului sau vârsta și caracteristicile clădirilor;

 • • utilizarea permisă sau zonarea pentru fiecare proprietate;

 • • situațiile în care a fost determinat prețul și tipul valorii cerut;

 • • data efectivă a dovezii despre preț și data evaluării cerută.


Abordarea prin venit CI 6. Sub denumirea generică de abordare prin venit sunt utilizate diverse metode pentru indicarea valorii, toate acestea având ca o caracteristică comună faptul că valoarea se bazează pe un venit realizat sau pe unul previzionat, care fie este generat, fie ar putea fi generat de titularul dreptului. în cazul unei investiții imobiliare, acel venit ar putea fi sub formă de chirie; în cazul unei clădiri ocupate de proprietar, ar putea fi o chirie asumată (sau chirie evitată), determinată pe baza costului care ar fi suportat de proprietar pentru a închiria un spațiu echivalent. în cazul în care o clădire este specializată numai pentru un anumit tip de activitate comercială, venitul este deseori reprezentat de fluxul de numerar efectiv sau cel potențial, provenit din activitatea comercială, care ar reveni proprietarului acelei clădiri. Utilizarea potențialului comercial al proprietății imobiliare, pentru a indica valoarea acesteia, este cunoscută sub denumirea uzuală de „metoda profiturilor”.

CI7. Fluxul de venit identificat este utilizat apoi pentru a indica valoarea printr-un proces de capitalizare. Un flux de venit, care este probabil să rămână constant, poate fi capitalizat prin aplicarea unui singur multiplicator, deseori cunoscut sub denumirea de rată de capitalizare. Acesta reprezintă câștigul sau „randamentul” pe care un investitor l-ar aștepta sau câștigul teoretic pe care un proprietar ocupant l-ar aștepta să reflecte valoarea banilor în timp, precum și riscurile și recompensele proprietarului. Această metodă, cunoscută sub denumirea uzuală de metoda randamentului cu toate riscurile incluse (engl. all risksyield method), este rapidă și simplă, dar utilizarea ei nu poate fi credibilă în situația că, în perioadele viitoare, venitul se așteaptă să se modifice într-o măsură mai mare decât se așteaptă pe piață sau în cazul în care este necesară o analiză mai sofisticată a riscului.

CI 8. în astfel de cazuri, se pot utiliza diferite modele ale fluxului de numerar actualizat. Acestea diferă în mod semnificativ, dar au drept caracteristică de bază faptul că venitul net, dintr-o perioadă viitoare definită, se aduce la valoarea actualizată prin utilizarea unei rate de actualizare. Suma valorilor actualizate, din perioadele individualizate, reprezintă valoarea capitalului. Ca și în cazul metodei randamentului cu toate riscurile incluse, rata de actualizare aferentă unui model al fluxului de numerar actualizat se va baza pe valoarea banilor în timp, precum și pe riscurile și recompensele proprietarului, atașate fluxului de numerar în cauză.

CI9. Randamentul sau rata de actualizare comentate mai sus vor fi determinate de obiectivul evaluării. Dacă obiectivul este de a stabili valoarea pentru un anumit proprietar sau pentru un proprietar potențial, în baza criteriilor de investiții proprii ale acestora, rata utilizată poate reflecta rata rentabilității cerută de aceștia sau costul mediu ponderat aJ capitalului. Dacă scopul este

Jfr.1.033/2013 ____________________ ,____________M XX estimarea valorii de piață, rata va proveni din examinarea rentabilităților implicite din prețul plătit pentru drepturile asupra proprietății imobiliare tranzacționate pe piață, între participanții pe piață. C20. Rata de actualizare adecvată ar trebui să fie determinată în urma analizei ratelor implicite în tranzacțiile de piață. Când acest lucru nu este posibil, se poate construi o rată de actualizare adecvată plecând de la o „rată fără risc“ a rentabilității, corectată pentru riscurile și oportunitățile adiționale specifice dreptului particular asupra proprietății imobiliare.

C21. Randamentul adecvat sau rata de actualizare adecvată vor depinde și de faptul dacă datele de intrare utilizate pentru venit sau pentru fluxurile de numerar utilizate se exprimă în niveluri curente (termeni reali) sau dacă previziunile au fost făcute cu includerea inflației sau deflației viitoare așteptate.

Abordarea prin cost

C22. Această abordare este în general aplicată pentru evaluarea drepturilor asupra proprietății imobiliare, prin metoda costului de înlocuire net5 (după deducerea deprecierii). Ea se utilizează când nu există fie nicio dovadă a prețurilor de tranzacționare pentru proprietăți similare, fie niciun flux de venit identificabil, real sau teoretic, care ar reveni titularului dreptului. Această abordare se utilizează în principal pentru evaluarea proprietății imobiliare specializate, adică a proprietății imobiliare care se vinde rar sau chiar nu se vinde pe piață, cu excepția cazului în care se vinde întreprinderea sau entitatea din care face parte.

C 23. Prima etapă solicită calcularea unui cost de înlocuire. în mod normal, acesta reprezintă costul de înlocuire a proprietății cu un echivalent modern, la data evaluării. O excepție este cazul în care ar fi necesar ca o proprietate echivalentă să fie o replică a proprietății subiect pentru a furniza aceeași utilitate unui participant pe piață, caz în care costul de înlocuire ar fi mai degrabă cel de reproducere sau de reconstruire a clădirii subiect, decât cel de înlocuire cu un echivalent modem. Costul de înlocuire este necesar să reflecte toate costurile incidentale, cum ar fi valoarea terenului, infrastructura, onorariile pentru proiectare și cheltuielile de finanțare care ar fi suportate de un participant pe piață, pentru producerea unui activ echivalent.

C24. Costul echivalentului modern se corectează apoi pentru depreciere. Scopul corecției pentru depreciere este acela de a estima cu cât ar fi mai puțin valoroasă proprietatea subiect pentru un potențial cumpărător față de echivalentul său modern. Deprecierea ia în considerare starea fizică, utilitatea funcțională și economică a proprietății subiect, în comparație cu echivalentul său modem. Aplicabilitatea și limitările tehnicilor de evaluare a terenului

 • 1. Comparația directă

PROCEDURĂ - Vânzările de loturi vacante similare sunt analizate, comparate, corectate pentru a oferii o valoare a terenului evaluat.

APLICABILITATE - Comparația directă este tehnica cea mai utilizată pentru evaluarea terenului și este metoda preferată ce se utilizează atunci când există suficiente informații despre vânzări comparabile.

RESTRICȚII - lipsa vânzărilor și a datelor de comparație pot subția argumentele pentru susținerea valorii estimate.

 • 2 Extracția

PROCEDURĂ - Costul net al amenajărilor terenului și construcțiilor se scade din prețul total de vânzare al proprietății pentru a se ajunge la valoarea terenului.

APLICABILITATE - Această tehnică se aplică atunci când contribuția clădirii este în general scăzută și relativ ușor de identificat, această tehnică este frecvent utilizată în zonele rurale.

RESTRICȚII - Evaluatorul trebuie să poată determina contribuția valorii construcțiilor, estimate la costul lor net.

 • 3 Alocarea

PROCEDURĂ - Raportul dintre valoarea terenului și valoarea proprietății este determinat din analiza vânzărilor comparabile și este aplicat prețul de vânzare al proprietății în cauză pentru a se ajunge la valoarea terenului


APLICABILITATE - Se aplică atunci când numărul vânzărilor de terenuri libere esîe inâd^cvat. Este necesară mai degrabă verificarea caracterului rezonabil decât opinia w formală âșupri valorii terenului.                                                                  \Ț%'.            fi?/

RESTRICȚII - Metoda alocării nu determină valori de mare credibilitate .^ ;eșțe rărȚutiljzată ca o primă tehnică de evaluare a terenului. De asemenea, raporturile dintre valoar^teț^^hluȚ^ valoarea totală a proprietății sunt dificil de stabilit.

.4.Tehnica reziduală

PROCEDURĂ - Venitul net din exploatare atribuit terenului este capitalizarea terenului, conformă cu piața, pentru a se face o estimare a valorii

APLICABILITATE - Această tehnică se poate aplica doar pentru a testa fezabilitatea utilizărilor alternative ale unui anumit amplasament în analiza celei mai bune utilizări sau când nu există informații despre vânzările de teren

RESTRICȚII - Această tehnică este considerată de justiție ca fiind prea speculativă pentru a determina o valoare a terenului credibilă. Trebuie respectate următoarele condiții , valoare clădirilor este cunoscută sau poate fi estimată cu acuratețe, venitul net din exploatarea proprietății este cunoscut sau poate fi estimat, atât ratele de capitalizare ale clădirilor cât și ale terenului sunt disponibile pe piață.

5 Capitalizarea rentei funciare

PROCEDURĂ - Rata de capitalizare derivată din piață se aplică rentei funciare a proprietății respective

APLICABILITATE - Metoda se folosește când rentele, ratele, și factorii comparabili se pot determina din analiza vânzărilor de teren închiriat (arendat )

RESTRICȚII - Poate fi necesară o corecție a valorii pentru a reflecta drepturile de proprietate atunci când renta specificată în contract este diferită de renta de piață.

6.Analiza parcelării și dezvoltării

PROCEDURĂ - Costurile directe și indirecte, precum și profilul investitorului se scad din estimarea prețului brut de vânzare anticipat al loturilor finalizate iar veniturile estimate se actualizează cu o rată derivată din piață pentru perioada de dezvoltare și absorbție.

APLICABILITATE - Tehnica se aplică când terenul liber are potențial de dezvoltare ca parcelă, aceasta reprezentând cea mai bună utilizare a terenului.

RESTRICȚII - Analiza fluxului de numerar necesită multe informații referitoare la vânzarea și costurile necesare amenajărilor și construcțiilor pe loturi

Capitolul 5

EVALUAREA IMOBILULUI

5.1. Generalități

Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie bunul imobil - teren intravilan situat în strada Tătărani, nr.41- municipiul Ploiești, județ Prahova cu suprafață măsurată de 292,00 mp, având Nr.cad.8819/41 înscris în CF 135243.

5.2. Cea mai bună utilizare

Conceptul de cea mai bună utilizare reprezintă alternativa de utilizare a proprietății selectată din diferite variante posibile care ar trebui sa constituie baza de pornire și să genereze ipotezele de lucru necesare operațiunii de evaluare.

Cea mai bună utilizare - este definită ca utilizarea rezonabilă, probabilă și legală a unui teren liber sau construit care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar și are ca rezultat cea mai mare valoare.

Cea mai bună utilizare este determinată de forțele competitive de pe piață. Analiza se poate realiza în două cazuri: (1) cea mai bună utilizare a terenului considerat liber și (2) cea mai bună utilizare a terenului construit.

Există patru condiții care trebuie respectate simultan, prin prisma cărora se realizează această analiză. Cea mai bună utilizare trebuie să fie: admisibilă legal, fizic posibilă, financiar fezabilă și maxim productivă.

Cea mai bună utilizare a terenului considerat liber presupune că terenul este lib^r'Sau poate fî eliberat prin demolarea construcțiilor. In această ipoteză pot fi identificate utilizări care creează valoare, evaluatorul putând începe selecția de la proprietăți comparabile și să estimeze valoarea terenului.


In ce privește utilizarea terenului construit, se menționează următoarele aspecte:

 • ♦  terenul deținut în proprietate indiviză este liber                        V              •'

 • ♦  imobilele existente în zonă sunt de natura spații rezidențiale se dorește ca terenul să fie tranzacționat, terenul este parțial liber pe el fiind constuită o casă de locuit. CMBU este cea

  actuală. • 5.3. Evaluarea proprietății

5.3.1. Evaluarea terenului prin metoda comparațiilor directe

Pentru determinarea valorii de piață s-a utilizat metoda comparațiilor directe, care este cea mai adecvată metodă atunci când există informații privind vânzări comparabile. Metoda analizează, compară și ajustează tranzacțiile și alte date cu importanță valorică pentru loturi similare. Ea este o metoda globală care aplică informațiile culese urmărind raportul cerere-ofertă pe piața imobiliară, reflectate în mass-media sau alte surse de informare și se bazează pe valorile unitare rezultate în urma tranzacțiilor cu terenuri efectuate în zonă.

Metoda comparațiilor de piață își are baza în analiza pieței și utilizează analiza comparativă, respectiv estimarea valorii se face prin analizarea pieței pentru a găsi proprietăți similare, comparând apoi aceste proprietăți cu cea “de evaluat”.

Premiza majoră a metodei este aceea că valoarea de piață a unei proprietăți imobiliare este în relație directă cu prețurile de tranzacționare a unor proprietăți competitive și comparabile. Analiza comparativă se bazează pe asemănările și diferențele între proprietăți, între elementele care influențează prețurile de tranzacție.

Procesul de comparare ia în considerare asemănările și deosebirile între terenul „de evaluat” și celelalte terenuri deja tranzacționate, despre care există informații suficiente.

Pentru estimarea valorii proprietății prin această metodă, evaluatorul a apelat la informațiile provenite din tranzacțiile de proprietăți asimilabile celui de evaluat, analizând ofertele existente în publicațiile de specialitate și pe site-urile agențiilor imobiliare ( www.imobiliare.ro), la data evaluării există câteva oferte pentru terenuri care sunt sintetizate în tabelul următor:

Situarea terenului

Suprafața

Front stradal

Utilități

Construcție pe teren

Preț / mp

Ploiești

900 mp

25,00 m

toate

Nu

40,00 EUR/mp

Ploiești

537 mp

15,00 m

toate

Nu

42,00 EUR/mp

Ploiești

1.502 mp

17,05 m

toate

Nu

38,00 EUR/mp

Ploiești

875 mp

10,00 m

toate

Nu

39,00 EUR/mp

Terenul evaluat:


Situarea terenului

Suprafața

Front stradal

Utilități

Preț / mp

Ploiești

292 mp

La două străzi

da

-

valoarea proprietății evaluate = prețul proprietății comparabile ± corecții

Valoarea de piață terenului prin metoda comparației, este:

23.795 LEI ~ 5.364 EURO

( 81,49 LEI / mp ~ 18,37 EURO / mp ) Valoarea nu conține TVA

curs LEI / EURO = 4,4358 LEI din 16.07.2013

ANEXA - (

7OMPARAȚ

I TEREN       -V A

Elemente de comparație

Subiect

Comp.l

Comp.2

Adresă

Ploiești -str.Sirna

Ploiești -zona Albert

Ploiești-zona Buna

Vestire

HeștiWi .Zâna Mu»

t®    1

Suprafață

292,00

900,00

537,00

1.502J^jv.-

x* 8^,00

Front stradal (ml)

12,00

25,00

15,00

17,05"

=^10,00

Acces

două fronturi

un front

un front

un front

un front

Data

16.07.2013

16.07.2013

16.07.2013

16.07.2013

16.07.2013

Preț de ofertă/vânzare (€/mp)

40,00

42,00

38,00

39,00

1

Tip tranzacție Corecție % Corecție (€/mp) Preț corectat (€/mp)

ofertă

-15% -6,00

34,00

ofertă

-15%

-6,30

35,70

ofertă

-15% -5,70

32,30

ofertă

-15% -5,85

33,15

2

Dreptul la proprietate Corecție (€/mp) Preț corectat (€/mp)

deplin

deplin

0

34,00

deplin 0

35,70

deplin 0

32,30

deplin 0

33,15

3

Condiții de piață (data)

Corecție (€/mp)

Preț corectat (€/mp)

16.07.2013

16.07.2013

0

34,00

16.07.2013

0

35,70

16.07.2013

0

32,30

16.07.2013

0

33,15

4

Condiții de finanțare Corecție (€/mp) Preț corectat (€/mp)

cash

cash 0 34,00

cash 0

35,70

cash 0

32,30

cash 0

33,15

5

Condiții de vânzare Corecție % Corecție (€/mp) Preț corectat (€/mp)

cumpărător special

liber

5%

1,70

35,70

liber

5%

1,79

37,49

liber

5%

1,62

33,92

liber

5%

1,66

34,81

6

Zonare

Corecție %

Corecție (€/mp)

Preț corectat (€/mp)

periferic

superior -10%

-3,57

32,13

superior

-10% -3,75

33,74

superior

-10%

-3,39

30,52

superior

-10% -3,48

31,33

7

Tip

Corecție %

(cf.stud.piața)

Corecție (€/mp)

Preț corectat (€/mp)

Construcții rezidențial

Construcții rezidențial

0%

0,00

32,13

Construcții rezidențial

0%

0,00

33,74

Construcții rezidențial

0%

0,00

30,52

Construcții rezidențial

0%

0,00

31,33

8

Utilități

Corecție (€/mp)

Preț corectat (€/mp)

toate

da

0,00

32,13

da

0,00

33,74

parțial

5,00

35,52

da

0,00

31,33

9

Construit

Corecție (€/mp)

Preț corectat (€/mp)

construit

liber -15,00

17,13

liber -15,00

18,74

liber -15,00

20,52

liber -15,00

16,33

10

Front stradal Corecție % Corecție (€/mp) Preț corectat (€/mp)

12,00

25,00 0% 0,00

17,13

15,00 0% 0,00

18,74

17,05 0% 0,00 20,52

10,00 0% 0,00

16,33

11

Suprafață Corecție %

292,00

900 -6,08%

537 -2,45%

1.502

-12,10%

875 -5,83%

Corecție (€/mp) Preț corectat (€/mp)

-1,04

16,09

-0,46

18,37

-2.48

18,04

-0,95

K.15,37

PREȚ CORECTAT (€/mp)

16,09

18,37

18,04

15,37

CORECȚIA TOT. NETĂ

-23,91

-23,63

-19,96|

ZZ -23,63

CORECȚIA TOT. NETĂ %

-60%

-56% \\

-53% \

-61%

CORECȚIA TOT.BRUTĂ ABSOLUTĂ (€)

27,31

27,29

;33,lȘU^t

26,94

CORECȚIA TOT. BRUTĂ ABSOLUTĂ (%)

80,33%

76,45%

10^^'

81,27%

VALOARE PROPUSĂ (€/mp)

18,37

VALOARE PROPUSĂ (Lei/mp)

81,49

VALOARE TOTALĂ TEREN (€)

5.364

VALOARE TOTALĂ TEREN (Lei)

23.795

Corecția brută procentuală cea mai mică este la C.2, deci valoarea propusă este 18,37 Euro/mp

Justificarea corecțiilor :

Tipul tranzacției - s-a aplicat o corecție de - 15% fiind considerată marja de negociere în derularea tranzacție

Dreptul la proprietate - prețul tranzacției este întodeauna bazat pe transmiterea dreptului de proprietate. Proprietatea subiect este ocupată de asociatul proprietarului. Proprietățile comparabile sunt libere la vânzare, astfel corecția va fi nulă, proprietatea subiect fiind considerată liberă la vânzare.

Condițiile de piață - nu s-au aplicat corecții

Condiții de vânzare - s-au aplicat corecții cumpărătorul fiind un cumpărător special ( concesionarul) Zonare - încadrarea terenului în funcție de zonă, terenurile comparabile fiind în zone diferite se aplică corecții

Tip teren - nu s-au aplicat corecții Utilități - nu s-au aplicat corecții Construit - terenul subiect este parțial construit s-au aplicat corecții la cele libere Front stradal - nu s-au aplicat corecții

Suprafața - s-au aplicat corecții procentuale de 0,1% pentru fiecare mp diferență

Capitolul 6

RECONCILIEREA VALORILOR. OPINIA EVALUATORULUI

Argumentele care au stat la baza elaborării acestei opinii precum și considere vedere la determinarea acestei valori sunt:

Valoarea a fost exprimată ținând seama exclusiv de ipotezele, condițiile limitative și aprecierile exprimate în prezentul raport și este valabilă în condițiile economice și juridice menționate în raport.

Valoarea este valabilă numai pentru destinația precizată în raport.

Valoarea reprezintă opinia evaluatorului privind valoarea de piață. Valoarea este o predicție.

în concluzie :


Valoarea terenului este :

23.795 LEI ~ 5.364 EURO ( 81,49 LEI / mp ~ 18,37 EURO / mp )

Valoarea nu conține TVA

curs LEI / EURO = 4,4358 LEI din 16.07.2013

Data : 16.07.2013 Expert evaluator autorizat EI, EPI, EBM Ing. Panțel OvidiuS.C. FIDOX S.R.L. Brașov

COMPARABILE TEREN

l.Vanzare teren intravilan cartier Albert 40 EUR/ mp

Tip teren: intravilan construcții Suprafață teren: 900 mp

Nr.1033/2012

Suprafață teren:900 mp

Tip teren:           construcții

Clasificare teren:    intravilan

Construcție pe teren:Nu

Modificat la: 17/06/2013

UtilitățiApa Canalizare Gaz Curent

Alte detalii: GLX5805116. Vanzare doua loturi teren intravilan, in cartier Albert, zona rezidențiala. Loturile sunt unul de 400mp. si cel de al doilea de 500mp. conf. planurilor atașate. Utilitati: apa, gaze, canalizare, curent electric

2.Marshall Imobiliare - Zona Buna Vestire 42 EUR/mp

Tip teren: intravilan construcții Suprafață teren: 537 mp

Front stradal: 15 m


Suprafață teren:537 mp

Front stradal: 15 m

Nr. fronturi: 1

Tip teren:           construcții

Clasificare teren:    intravilan

Construcție pe teren:Nu

Modificat la: 19/06/2013

UtilitățiApa Canalizare Curent

Amenajare străzi: asfaltate, pietruite

3.Licitație publică: Teren intravilan Ploiești, Str. Tabaci, Nr. 3

Preț pornire: 246.450 RON

Tip teren: intravilan construcții

Suprafață teren: 697 mp

Front stradal: 4 mTabaci, Nr. 3, Județul Prahova avand suprafața de 697 mp. Accesul la proprietate este relativ facil, accesul la teren se poate realiza din Str. Tabaci, are deschidere la strada de 4 m ce se lărgește la 14 m. Utilitățile aferente existente in zona sunt cele uzuale necesare: apa, canalizare, energie electrica, gaz metan, telefonie, TV cablu si internet.

Caracteristici

Suprafață teren: 697 mp

Front stradal: 4 m

Nr. fronturi:    1

Tip teren:            construcții

Clasificare teren:    intravilan

Construcție pe teren:Nu Suprafața construită: 12 mp

Modificat la: 13/06/2013

Alte informații

4.Marshall Imobiliare - Zona Rudului 38 EUR/mp

Tip teren: intravilan construcții

Suprafață teren: 1.502 mp

Front stradal: 17.05 m


Tip teren:           construcții

Clasificare teren: intravilan

Construcție pe teren:Nu

Modificat la: 19/06/2013

Utilitati in zona Amenajare străzi: asfaltate

 • 5.EQUINOX: Teren de vanzare in Ploiești, zona BUNAVESTIRE 39 EUR/mp Tip teren: intravilan construcții

Suprafață teren: 875 mp

Front stradal: 11 m


Tip teren:           construcții

Clasificare teren: intravilan Construcție pe teren:Nu Modificat la: 29/03/2013 UtilitățiApa Canalizare Gaz Curent Amenajare străzi: asfaltate Alte informații

Alte detalii: Pe teren se afla o construcție demolabila, care este racordata la toate utilitățile: apa, gaze, energie electrica si canalizare.

POT=50%

CUT=l,50

Regim de inaltime P+l-2

6.PLOIESTI, TEREN IDEAL SERVICE AUTO

Ploiești, zona Cantacuzinol 18 EUR/ mp

Tip teren: intravilan construcții Suprafață teren: 718 mp Front stradal: 19 m

SERVICE

AUTO

Str. Gr. Cantacuzlno

Detalii

Zona Vest, str. Cantacuzino, teren 718 mp, deschidere 19 m, utilitati, poziție ideala pentru service auto.

Caracteristici

Suprafață teren:718 mp

Front stradal: 19 m

Nr. fronturi:    1

Tip teren:            construcții

Clasificare teren:    intravilan

Construcție pe teren:Nu

Modificat la: 12/06/2013

UtilitățiApa Canalizare Gaz Curent Curent trifazic

Vecinătăți: Service auto, Fabrica Coca ColaEXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

Oficiu! de CadastrL și Publicitate Imobiliara PRAHOVA Biroul de Cadastru și Publicitate Imbbtliară Ploiești


A. Partea i. (Poale <je avere)


Stratfe •atefgnl, ni. ii, (Imggțfa Ș41)


Suflata* (mp)


CART

ț.jJTiuriiOhesarvatii / Referințe

Nr.codmtncl Wr.tnpo£rntlc

teren Intravilan Adresa: >o'O9ti.

Hr

crt

Al

Osd: 8315/-îl T:.f: -

pir rcte:

Măsurată: 2-? 7

.8. Partea II. (Foaie de proprietate}

CAR-r FI.XWTÎA m. 135243 "uriură/Oras/1- înlrnln: Flr'z—

ln-ser»-rl            la proprietate

Observații f Rctarfllt®     j

XC8G/ 27.C7.20C5

r.r.ntiacl de <»ncdst :ir.        dtr zS.rw.j Jq§. tj* de CCvlSZLJV- UXz.L

FUNEST',, proces veiual; r«/25.0l.2bX> e» re       "Ijl IOCAL P.21SST1

bl

trtaeu irr-, dro" -Ic               cpLardit arin Uiwț-ir:. rot~ scU alș 1 .• I

Ai

l (CONSILIUL LOCAL Al MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

(pi ț'♦șt lixi dil. LUr.-fcCSd C 11494)

22G

-a / aixcHț.2rxifi

Ajtrrtîaăi «te caratfițicSc ;i?ntnt e?-?jter. de ijc-ert rr. 4?&. cin I0.-37.2C06. ei'iia •Je Friii ana Mo est,

62

«6 retează «uwrzaita dr ișmrnliT< nt 4?»?iC.G?.23CS ernisa ce ■‘rtnr.-.n •’bhvN

a: .. 1

‘ p •T.C’Slh'- it 1 .-WWfrsIv CE 819r'i

41417 ■ ■

Act .-•tr-iniț--

Wv n. 302217, din 12 CCZUOb, emis cs np.-M.c7i> R.O'.ESTI

Hi

a- nnt?c?î! tftpti.it » e ed.iWle adresr pactalc a IncbliLlu! est»

—ăi—r~......

1 atare H..5-.4)

/ur.etiii Pir ipvș

-

C. Partes III. (Foaie de sarcini}

CA4 L H.WC ARA NR._ 155243 Cpriuns.-'C -ast«*Mur cph.: PtelrFl

înscrieri privitoare la aerciai

Observații / Hcfcrl nta

239S0/27.07 .ÂiQb

OA Ijrrt. ie cwrpcaî nr. 217713, cit 75.34.20C5. ferii te CCr.illt JL im. ȚjmsSTt, rtr.cz .-eital nit "•L-25.04.2edb emis ce Olhă-Uriil 1CCA P.CIESE

Ci

sr rntșFv; c

ep’.jl de blctir.ia urstuits

i .........&.............jL"__J

1 NTCOARA CONSTANTIN

1 preveni .a ti'i ‘jui vsrsi? CP W.'v;


cate cttțțfos aste cu cz.-n ctar          ,croiri- i>c yn-.'txic.-tlc iagRfii-. fîZZWf?..Anexa W-r. 1 la Partea I


TEREN Intravilan

Adresa; F.Osi., Șțr,;o3 krarrr.l, nr. 41, 1 ia-z=tia G41]
r.4TTF FI.-J:7-XRA NR. 13V242 •“oriui.yn ’ss/Mun -.i'ilv u (prC’JSr'Oă <T.f Cui verija ui yt I-drt.it a CT Nr. ^!4::r.i’i

i

Nr. cadastral

Suprafața iriBSUTBtB [nipji ♦

................     -----------------IUL

OtwQruatll / R»feHliita

CAD;

«SI îl/ 41

loz: -

2§3

1


Genrret-ia mabiblul nu ■tste clsapnlhl n h pfar.il Ca3c?jal dă târlt kjrdarB din țicnii/ irfci'i’K-lii,


Ckatte referitoare I41 t^ran

Nr. crt

■Cart a țifc ria de Toloslnte

Intra tfilâll

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Hr. parțția

Nr, rviwgrark

Observații / R,#f»rtnt4

t

ara :il

JA

niH ars;-: Măsurata: 2î;i

-

Ht


Certific cc prezentul extras corespunde I.TtrutOtcI cu pozițiile ia vigoare ci.i cartea fu n-care crlclnșIS, păst ’âl? (1<- acest birou.

F^zentUl ext/dS d2 carte funciara NU este*. valahi la autenrihoi-re.? dCte’O r juridice de ncterul pi bile, iar 1 wrnidliile p'&tenititc suntsjscepttlle ce orice mgcKicavTe, în condițiile ’efll'.

S-a achitat tarl-yl ce 60- RDNr chitanța rr. PH Pi 3 5758/17-CE-2 313, demni se-vidu' de publiciLeLc inobTare cu codul nr. 74?r


l>ata soîudnniSrlI,

55/06/2013

Data clibcriirlt,

/ /


Ajcistn-nț-rc^tstr^tCf^

ILEANA M3HAELA VASILE

Sar.jBnw»rc4A? co.-ifinf â'ate Lv tetti.ter ;ra«i, rvarr-.nrr- sfa wr.-.Jestan'fr i,sși* .".<r. fi-.VJW.'.


Pagina 2 din 2


PLAN DE AMPLASAMENT DE DELIMITARE Scara 1:2000

Județul: PRAHOVA .

Teritoriu adm. Ploiești-Intravilan

Proprietar: Consiliul Local al Municipiului Ploiești Sediu: Mun. Ploiești, B-dul Republicii Nr. 2-4 Adresa corpului de proprietate:

Municipiul Ploiești, Str. Ghighîului Nr. 2

Act de proprietate: Hotararea Consiliului Local al MuncipiuluiPloiești

Nr. 254/01.10.2003 S.teren ce se dezmembrează spre ( Intre punctele 1.2.3.4.S.6.7.8.9.) Dobanditor: Nicoara Constantin


dare in folosința Lot 41 =292.31 mp


r-

I

1 -
COhfeWL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI OFICIUL PUBLIC PROIECT Șoseaua Vestului nr. 19,Ploiești k          Tel.0244/583809

n Autorizație seria B nr.218/17-09-2002 cfAlasurat

L


AinOWZARE .

Sens B Nr. 218 Clasa

iii

UL PUBLIC PROIECT/^.

OajcgO

PLAN încadrare in zona


Obiectul:

DEZMEMBRARE IN VEDEREA DARII . IN FOLOSINȚA TEREN INTRAVILAN


Scara 1:2000 1:10000


Data :

05.2005


Proprietar: Consiliul Local al Municipiului Ploiești Sediu: Mun. Ploiești, B—dul Republicii Nr. 2—4 Adresa corpului de proprietate:

Municipiul Ploiești, Str. Ghighîului Nr. 2, Lot. 41 Dobanditor: Nicoara Constantin


Județul Prahova

Teritoriu administrativ; Municipiul Ploiești Cod SIRUTA .

Cod intravilan


n .                o

FISA CORPULUI DE PROPRIETATE

Municipiul Ploiești, Str. Ghighiului Nr. 2, Lot, 41Nomenclatura.....................................

Nr.sector cadastral...................

Nr, cadastral al corp, de propr.zWL Nr,carte funciara...............................SCHIȚA CORPULUI DE PROPRIETATE
Nurrw/defwmlm proprietar


ț
r.
L

1,


^£onsilfifl^(ȘSâl al^A

f jjMunforphrfuifPloicstfjA

■J Sena BNr 2480 TJ| l| **         Cateoomre

\ln

Sena B tir 2'180 Cateoomîe B/C

K'j'i .JH FHinj-A DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. Parcela

Categoria de foloBlnta

Cod grupa destinație

Suprafața din măsurători (mp.)

Clasa de calitate

Zona In cadrul Incantații

Mențiuni

1

2

3

+

5

a

7

1

A

TDI

292.31

Se da

, in folosința teren

S-292.31 mp

Total

292.31


B: DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Nr. corp clodlra/ con«trucU*

Denumim

Suprafața conrtnjtta la aol (mp.)

Cod grupa deaUnatJe

Mențiuni

1

2

3

4

3

___—

JOTAL—

_______________________________________________I

-                                            I

C. DATE REFERITOARE ■ LA PROPRIETARS-dul Republicii Nr. 2-4 JJ —— •           C t<Qvcgc >
ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Nr. 304603 din ________________

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.          889

In scopul:

SPECIFICAT DE BENEFICIAR: CERTIFICAT URBANISM DE VANZARE TEREN

Ca urmare cererii adresate de _______________PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI______________

cu domiciliuhsediul in județul ___________PRAHOVA___________, localitatea____________PLOIEȘTI

satul__________________________~, sectorul____2____, cod postai___________100066

s trada_________________B-DL. REPUBLICII_________________,nr__2_______,b 1

sc__- et.            ap. -     , tel./fax __________0244516699_________, e-mail______________2

inregistrata la nr. ___________304603 _________ din        24-07-2013

Pentru imobilul — teren si/sau construcții — situat in județul Prahova, Municipiul Ploiești, satnl _________________________2_________________________, sectorul ~ cod postai: ______________2

strada_______________str. TATARANI_______________;nr. 41 bl.__________________z

sc. -    , et. - ap.            sau identificat prin:_____________________________________- '

in temeiul reglementarilor documentației de urbanism nr.__209____________/________1999

faza       PUG       aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 209/1999___________________________________

in temeiul reglementarilor documentației de urbanism nr. ____________________________/

faza       PUD        aprobata prin HCLnr.157/31.08.2005 privind aprobarea PUD - Lotizare Cartier Tineret

Ghighiu in vederea construirii de locuințe pentru tineri.

in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICA:

1. REGIMUL JURIDIC

Terenul este situat in intravilanul municipiului Ploiești si este proprietate privata a municipiului, atribuit in folosința gratuita domnului Nicoara Constantin, in vederea construirii unei locuințe proprietate personala, conform contractului de comodat nr.217713 / 25.04.2005.

Pe terenul respectiv s-a emis ACnr. 476/ 10.07.2006 pentru "construire locuința in regimP+E si imprejmuire", avand ca beneficiar pe domnul Nicoara Constantin.

Locuința si imprejmuirea au fost realizate si recepționate cu Procesul-verbal de recepție nr. 476 / 2006 anexat.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuala a terenului: curii - construcții.

Destinația stabilita prin PUD Cartier Tineretului Ghighiu:

L-zona locuințe;

Un - subzona predominant rezidențiala cu maxim D+P+l;

-funcțiunea dominanta: zona de locuit;

-funcțiuni complementare admise: centru comercial, circulații pietonale, circulații carosabile, spatii verzi.

Terenul se incadreaza in zona valorica C, conformH.C.L. 202 / 2012.

 • 3. REGIMUL TEHNIC

UTRS-11, POT 50%, CUT 1,05;

-suprafața teren 292 m.p.;

-parcela construibila;

întocmit: GHEORGHE ELENA ROXANA - CONSILIER, 31-07-2013


Verificat: CHIROJU DANIELA-OCTAVIA - SEF SERVICIU

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel (copie legalizata);

 • c) documentația tehnica - D.T., după caz:

□ D.T.A.C.                 □ D.T.O.E                   □ D.T.A.D.

 • d) avizele si acordurile stabilitae prin certificatul de urbanism:

d.l). avize si acorduri privind utilitățile urbane si infrastructura:

 • □ alimentare cu apa

 • □ canalizare

 • □ alimentare cu energie electrica

 • □ alimentare cu energie termica

d.2) avize si acorduri privind:

□ securitatea la incendiu


 • □ gaze naturale

 • □ telefonizare

 • □ salubritate

 • □ transport urban

 • □ protecție civila


Alte avize/acorduri


□ sanatatea populației


d.3) avizele / acordurile specifice ale administrației publice centrale si / sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

d.4) Studii de specialitate

 • e) punctul de vedere/actul administrativ al autoritatii competente pentru protecția mediului (copie);

- nu este cazul

 • f) dovada înregistrării proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania (1 exemplar original);

 • g) documentele de plata ale următoarelor taxe (copie):


Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin posta la data de

întocmit: GHEORGHE ELENA ROXANA - CONSILIER, 31-07-20^3

Verificat: CHIROIUDANIELA-OCTAVIA - SEFSERVICIU
EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOVA Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești


A. Partea I. (Foaie de avere)


Nr. cerere

41417

Ziua

17

Luna

06

Anul

2013


CARTE FUNCIARA NR. 135243 Comuna/Oras/Municipiu: Ploiești Nr. CF vechi: Nr. 8499 (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 8499 )


TEREN intravilan

Adresa: Ploiești, Strada Tatarani, nr. 41, (locația G41)

Nr crt

Nr.cadastral Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Cad: 8819/ 41

Top: -

Din acte: Masurata: 292


B. Partea II. (Foaie de proprietate)


CARTE FUNCIARA NR. 135243

Comuna/Oras/Municipiu: Ploiești

înscrieri privitoare la proprietate

Observații / Referințe

20980/ 27.07.2005

Contract de comodat nr. 217713, din 25.04.2005, emis de CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI, proces verbal nr. FN/25.04.2005 emis de CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

1

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

1 | CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

(provenita din conversia CF 8499)

22679/ 30.08.2006

Autorizație de construcție pentru executări de lucrări nr. 476, din 10.07.2006, emis de Primăria Ploiești

B2

se noteaza autorizația de construire nr. 476/10.07.2006 emisa de Primăria Ploiești

Al

(provenita din conversia CF 8499)

41417/ 17.06.2013

Act administrativ nr. 302117, din 12.04.2006, emis de PRIMĂRIA PLOIEȘTI

B3

se noteaza faptul ca actuala adresa poștala a imobilului este Ploiești,strada Tatarani,nr.41,județul Prahova

Al

-


C. Partea III. (Foaie de sarcini)


CARTE FUNCIARA NR. 135243

înscrieri privitoare la sarcini

Observații / Referințe

20980/ 27.07.2005

Contract de comodat nr. 217713, din 25.04.2005, emis de CONSILIUL LOCAL

PLOIEȘTI, proce verbal nr. FN/25.04.2005 emis de CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

CI

se noteaza dreptul de folosința gratuita

Al

1 | NICOARA CONSTANTIN

(provenita din conversia CF 8499)


Anexa Nr. 1 la Partea I

CARTE FUNCIARA NR.

Comuna/Oras/Municipiu:

TEREN intravilan                                                  (provenita din conversia de pe hârtie a CF N

Adresa: Ploiești, Strada Tatarani, nr. 41, (locația G41)

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp) *

Observații / Referințe

CAD: 8819/ 41 Top: -

292

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

Geometria imobilului nu este disponibila in planul cadastral de carte funciara din sistemul informatic.

Date referitoare la teren

Nr. crt

Categoria de folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr.

parcela

Nr.

Topografia

Observații / Referințe

1

arabil

DA

Din acte:-;

Masurata: 292

-

-

lot 41

Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara or păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de 60 RON, chitanța nr. PHP135758/17-06-2013, pentru serviciul de pul imobiliară cu codul nr. 242,

Data soluționării,

25/06/20132 6. IUN. 2015

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR '


privind lucrarea^^^^A/zZ&&&ZZZA- /N       /-/ty      Q-     /Az^/Ppvp z-v c//x?

executata in cadrul contractului nr.         Un _____•      ’ / incheiat intre


. .pentru lucrările situate in Ploiești, str:” / f!~f            f            Q


'formt-'

"orznularu/-a lucrărilor


1.Lucrările au fost executate in baza autorizației nr..             eliberata

dA<£//A?W //Zc-vy                 fa 4? zzog cu valabilitate        Aczvy. •


formularul


-are ]e Va


2.Comisia de recepție si-a desfasurat activitatea in intervalul fiind formata din:

PREȘEDINTE:__________________

■ MEMBRI


mente de

1 de pază ional.

Potrivit


crărilor


3 .Au mai participat la recepție


armelei, ca


tiie

de


in


jgA.


4.Constatarile comisiei de recepție:

ADMITE RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

 • 4.1 Din documentația scrisa si desenata,necesar a fi prezentata, au lipsit sau 'sunt incomplete piesele cuprinse in lista anexa nr. 1.

NU ESTE CAZUL

 • 4.2 Cantitatile de lucrări cuprinse in lista anexa nr.2,nu au fost executate.

NU ESTE CAZUL

 • 4.3 Lucrările cuprinse in lista- anexa nr.3 nu respecta prevederile proiectului.

NU ESTE CAZUL

 • 4.4 Valoarea lucrărilor executate +remedieri este de * & £


lei.


5/ .Comisia de recepție, in urma constatărilor făcute,propLine:-

ADMITE DECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

 • 6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările corespund din punct de vedere cantitativ si calitativ si respecta normele, ■normativele in vigoare si documentația de execuție.

 • 7, Comisia de recepție recomanda următoarele:

Urmărirea in timp a lucrărilor executate si completarea Jurnalului de Evenimente. •§.Prezentul proces-verbal conținând 2 file si 0 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost. încheiat astazi 0£.         h "2- exemplare din care:

Suprafețe :

I

>                                                                       i

INVESTITOR (PROPRIETAR): M CDA/Cif-  Ooa/Invitați:

.      ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PRIMAR

Nr. 304337 din 20.06.2006

AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE,

Nr. 476 din 1 G HH /HOh /

Urmare cererii adresate de domnul NICOARA CONSTANTIN__

cu domiciliul / sediul in județul_____PRAHOVA__________________municipiul

PLOIEȘTI________satul________-_________________________________ sectorul

__-______cod postai_________str. JMARASESTI________nr.__279________bl. _26____sc. _B__et.__4__ap.__17__telefon / fax______________________________________

e-mail________________________inregistrata la nr. 304337 din 20.06.2006

In conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, se

AUTORIZEAZĂ:

EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE pentru:

CONSTRUIRE LOCUINȚA IN REGIM P+E SITMPREJMUIRE

Pe imobilul - teren si/sau construcții - situat in județul PRAHOVA, Municipiul PLOIEȘTI, cod postai 2000, str. TATARANI nr. 41____________________________

Cartea funciara _________

Fisa bunului imobil sau nr. cadastral

 • - Lucrări in valoare de 194.526 RON_______________________________________

 • - In baza proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC) nr.

_3 5/2005_____elaborat de OFICIUL PUBLIC PROIECT cu sediul in

județul______PRAHOVA___municipiul/orasul/comuna PLOIEȘTI__

sectorul/satul_________cod postai 2000 str.__VĂLENI____ nr.___1-3_______

bl.___33IK____sc._____-____et._______-___________ap._______-______________________________________

.respectiv de arh. N.MIRCEA TIMIȘ________________________________________

- arhitect cu drept de semnătură, in conformitate cu prevederile legii nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicata.

CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR SE FAC URMĂTOARE^ PRECIZĂRI:

A. DOCUMENTAȚIA TEHNICA PAC - VIZATA SPRE NESCHIMBARE — IMPREUftA CU AVIZELE SI ACORDURILE OBȚINUTE, FAC PARTE INTEGRANTA DIN __________PREZENTA AUTORIZAȚIE.__ Nerespectarea întocmai a documentației - vizata spre neschimbare (inclusiv a avizelor si acorduril0t obținute) constituie infracțiune sau contravenție, după caz,in temeiul prevederilor art. 24 alin.(l), respecți^ art.26 alin.(l) din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata.

Orice ale lucrări sunt interzise. Modificarea PAC ulterior emiterii autorizație constituie o incalcare a obligațiilor prevăzute la art.20 din Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicata si poate atrage răspunderea disciplinara a arhitectului

 • B. TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZAȚIEI este de 12  _ luni de Ia data emiterii,

interval de timp in care trebuie incepute lucrările de execuție autorizate.

 • C. DURATA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR este de 36 luni calculata de la data începerii efective a lucrărilor (anunțată in prealabil), situație in care perioada de valabilitate a autorizației se extinde pe intreaga durată de execuție a lucrărilor autorizate.

 • D. TITULARUL AUTORIZAȚIEI ESTE OBLIGAT:

 • 1. Sa anunțe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizației (formularul -model F.17) la autoritatea administrației publice locale emitente a autorizației.

 • 2. Sa anunțe data inceperii lucrărilor autorizate, prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizației (formularul -model F.18) la Inspectoratul in Construcții al județului, împreuna cu dovada achitării cotei legale de 0,1% din valoarea autorizata a lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora.

 • 3.  Sa anunțe data finalizării lucrărilor autorizate, prin trimiterea instiintarii, conform formularului anexat autorizației (formularul -model F. 19) la Inspectoratul in Construcții al județului, odata cu convocarea comisiei de recepție.

 • 4. Să păstreze pe șantier - in perfectă stare- autorizația de construire si documentația vizata spre neschimbare, pe care le va prezenta la cererea organelor de control, potrivit Legii, pe toată durata executării lucrărilor.

 • 5. In cazul in care, pe parcursul executării lucrărilor, se descoperă vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundații, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.), să sisteze executarea lucrărilor, să ia masuri de pază si de protecție si sa anunțe imediat emitentul autorizației, precum si Direcția județeană pentru cultura, culte si patrimoniu cultural național.

 • 6. Sa respecte condițiile impuse de utilizarea si protejarea domeniului public, precum si de protecție a mediului, potrivit normelor generale si locale.

 • 7. Să transporte la_rampa Boldasti-Scaieni_ materialele care nu se pot recupera sau valorifica, rămase in urma executări lucrărilor de construcții.

 • 8. Sa desființeze construcțiile provizorii de șantier in termen de _2_ zile de la terminarea efectiva a lucrărilor.

 • 9. La începerea execuției lucrărilor, sa monteze la loc vizibil ” Panoul de identificare a investiției ” (vezi anexa 8 la normele metodologice).

 • 10. La finalizarea execuției lucrărilor, sa monteze ” Plăcută de identificare a investiei ”

 • 11. In situația nefinalizarii lucrărilor in termenul prevăzut de autorizație, sa solicite prelungirea valabilitatii acesteia, cu cel puțin 15 zile inaintea termenului de expirare a valabilitatii autorizației de construire (inclusiv durata de execuție a lucrărilor).

 • 12. Să regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum si celelalte obligații de plată ce-i revin, potrivit legii, ca urmare a realizării investiției.

 • 13. Toate construcțiile proprietate particulara se declara, in vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitățile subordonate acestora, după terminarea lor completa și nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de valabilitate a autorizației de construire (inclusiv durata de execuție a lucrărilor).

  14. Sa solicite "Autorizația de securitate la incendiu” după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor sau înainte de punerea in funcțiune a cladirilqr pentru cares-a obtinut Avizul de securitate la incendiu.

  C • PRIMAR,

  EMIL CALOTA


SECRETAR,

MARIA MAGDALENA MAZALU


ARHITECT SEF, j SIMONA MUNȚJEANU

>      c--

DIRECTOR ADJUNCT, RITA MAR NEAGU


-'7

Taxa de autorizare in valoare de lei _1.258 RON__a fost achitată conform chitanță nr. 133601/26.04,2006

Prezenta autorizație a fost transmisă solicitantului direct 1 prin postă la data de________________insotită de () exemplar(e) din

documentația tehnică, împreună cu avizele si acordurile obținute, vizate spre neschimbare. întocmit: ing. D.Chiroiu-consilier


MUNiCfPÎUE PLOIEȘTI ÎNREGISTRARE 007271

.......

în baza autorizației de construire nr.476/2006, am finalizat construirea locuinței, fapt pentru care în temeiul art.8 din Legea nr. 15/2003, republicată, vă rog să-mi aprobați cumpărarea terenului în suprafață de 292 m.p., cu precizarea că am respectat prevederile contractuale privind folosirea terenului atribuit ca un bun proprietar, conform destinației stabilite în contract, suportând toate cheltuielile necesare întreținerii acestuia.


Anexez în xerocopie următoarele documente:

-proces —verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

-autorizație de construire nr.476/2006 .

Cu aleasă considerație,

19.04.2013


CONTRACT DE COMODAT

încheiat astazi Z ■

In baza Legii nr. 15/2003 - privind sprijinul acordat tinerilor pentru instruirea unei locuințe proprietate personala, modificata si completata prin Legea jjj- 175/2004 si prin Ordonanța de Urgenta nr. 101/2003 ;

Tn baza Hotărârii Guvernului nr. 896/2003 - privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 ;

In baza Legii nr. 215/2001 - privind administrația publica locala, cu modificările si completările ulterioare ;

In baza Hotărârii nr. 134/30.09.2004 a Consiliului Local al municipiului ploiești.

I.


PĂRȚILE CONTRACTANTE


Consiliul

Local al municipiului Ploiești, prin Serviciul Public si Administrarea Patrimoniului cu sediul in Ploiești, Director


Finanțe Locale str. Romana nr. 32, reprezentat prin domnul Marina Ion Executiv, in calitate de comodant,

F-'


si

Dl. Nicoara Constantin domiciliat in Ploiești, str. Marasesti nr. 279, bl. 26, sc. B, et. 4, ap. 17 ce se legitimează cu B.I./C.I. seria PH nr. 425156, eliberat de Politia Ploiești, la data de 07.11.2003, C.N.P. 1700806296737, in calitate de comodatar.

H. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l Obiectul contractului il constituie folosința terenului in suprafața de 292 mp., situat in Ploiești, str. Ghighiului locația G41, ce face parte din domeniul privat al Municipiului Ploiești, identificat prin planul de situație - anexa nr. 1 la prezentul contract.

Bunul se atribuie de către comodant spre folosința comodatarului, in mod gratuit.

Art.2 Terenul ce face obiectul prezentului contract este atribuit in vederea construirii unei locuințe proprietate personala.

Art.3 Predarea - primirea terenului atribuit s-a făcut pe baza procesului verbal - anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul contract. Predarea efectiva a terenului atribuit se va face după obținerea autorizației de construire.

HL DURATA CONTRACTULUI

Art.4.Atribuirea terenului in folosința gratuita se face pe durata existentei locuinței proprietate personala, incepand cu data predării -primirii terenului.

Art.5.Atribuirea in folosința gratuita încetează in situația in care comodatarul nu a inceput construcția locuinței in termen de 1 an de la data atribuirii terenului.

IV. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art. 6. Obligațiile comodantului:

 • 6.1. Comodantul este obligat sa predea terenul atribuit liber de orice sarcini pe baza de proces verbal de predare - primire;

 • 6.2. Comodantul este obligat sa nu-1 impiedice pe comodatar sa folosească terenul potrivit destinației atribuite;

Art.7. Obligațiile comodatarului:

 • 7.1. Comodatarul are obligația de a folosi terenul conform destinației stabilite prin contract, respectiv teren atribuit in vederea construirii unei locuințe proprietate personala;

 • 7.2. Comodatarul are obligația de a obține pe cheltuiala proprie toate autorizațiile si avizele necesare construirii locuinței; comodatarul se va prezenta din proprie inițiativa la Serviciul Public Finanțe Locale si Administrarea Patrimoniului Ploiești cu copie de pe autorizația de construire, in vederea predării efective a terenului;

 • 7.3. Comodatarul are obligația sa inceapa lucrările de construcție a locuinței in termen de 1 (un) an de la data atribuirii terenului, pe baza autorizației de construire;

 • 7.4. Comodatarul are obligația de a folosi terenul atribuit ca un bun proprietar, suportând toate cheltuielile necesare întreținerii acestuia;

 • 7.5. Comodatarul nu poate ceda folosința terenului, gratuit sau oneros, unor terte persoane;


 • 7.6. Comodatarul nu poate înstrăina locuința construita decât cu acordul scris al comodantului;

V. ÎNCETAREA contractului

Art.8. Prezentul contract încetează de drept, fara a fi necesara intervenția instanțelor judecătorești, in următoarele situații:

 • 8.1. acordul de voința al pârtilor contractante;

 • 8.2. denunțare unilaterala de către comodant;

 • 8.3. pieirea bunului;

 • 8.4. desființarea titlului comodantului;

Art9. Partea care invoca o cauza de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti cu cel puțin 30 de zile înainte de data la care încetarea urmeaza sa-si producă efectele.

Art.10. Rezilierea contractului intervine in următoarele cazuri:


 • 10.1. daca comodatarul nu a început construcția locuinței in termen de 1 an de la data atribuirii terenului;

 • 10.2. daca comodatarul schimba destinația terenului atribuit;

 • 10.3. daca comodatarul înstrăinează locuința;

 • 10.4. in cazul neîndeplinirii de către comodatar a altor obligații asumate prin contract.

VI. LITIGII

Art.ll. Părțile contractante au convenit ca toate litigiile ce se vor naște din interpretarea sau executarea prezentului contract sa fie rezolvate ne cale amiabila.

X

Art.12'. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

vn. CLAUZE FINALE

Ari. 13.Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional incheiat intre părțile contractante.

Art.14, Prezentul contract impreuna cu anexele sale, care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezintă voința pârtilor si înlătură orice alta înțelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara încheierii lui.

Art.15. Prezentul contract a fost incheiat astazi________________,

intr-un număr de 2 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

COMODANT


COMODATAR.

Director,

Ion MarinaVizaf pentru -Control Financiar Preventiv,

Sef Serviciu, r

Anca Ștefan
ONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Emisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale

PROCES VERBAL încheiat astazi 30.04.2013

Comisia este compusa din domnii consilieri: Dumitru Cristian, Ganea Cristian, popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian

La ședința au participat reprezentanții Direcției de Gestiune Patrimoniu Comisia s-a intrunit in vederea analizării următoarelor solicitări:

CAPITOLUL I - Serviciul Inventariere si Evidenta Bunuri in ' meniul Public si Privat:

Secțiunea A -

Secțiunea B - Solicitări diverse :

^7?) Cu privire la adresa nr.7670/2013 transmisa de d-na Ionescu Natalia, va comunicam următoarele:

Prin adresa menționata mai sus d-na Ionescu Natalia a solicitat eliberarea unui Certificat de Urbanism si a unei Autorizații de Construire pentru deviere cabluri electrice care subtraverseaza o parte din terenul situat in Ploiești, str.Națiunii nr.8.

Precizam ca d-na Ionescu Natalia a anexat avizul eliberat de S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A si Certificatul de Urbanism nr. 1167/2012 pentru „Deviere Les 1 KV si Lea 4,4KV (deviere cablu electric).Ulterior, Direcția Generala de Dezvoltare Urbana a transmis Notificarea nr.301936/03.04.2013 prin care s-a comunicat d-nei r' 'eseu Natalia ca nu'poate fi eliberata Autorizația de Construire pentru lucrarea menționata mai sus motivând faptul ca pentru aceasta lucrare trebuie obtinut un nou Certificat de Urbanism si o Autorizație de Construire de către proprietarul de drept al terenului subtraversat de aceste cabluri, in speța Municipiul Ploiești.

Potrivit Decretului de expropriere nr.88/1986 a trecut in proprietatea statului imobilul in suprafața de situat in Ploiești, str.Națiunii nr.8. Municipiul Ploiești a detinut conform H.C.L. nr.267/2006 teren curte in suprafața de 130,00 mp in Ploiești, str.Natiunii nr.8. Prin Dispoziția nr.2064/08.06.2012 a fost restituita d-nei Ionescu Natalia suprafața de 146,92 mp, conform prevederilor Legii nr. 10/2001, republicata, suprafața de 65,94 mp ramanand in proprietatea Municipiului Ploiești intrucat avizul S.C. ELECTRICA SA de restituire a fost negativ.

Menționam ca aceasta lucrare va afecta trotuarele aferente străzilor Națiunii, Splaiului si Timotei Cipariu, ce fac parte din domeniul public al localității si figurează ju “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, ususit prin Hotararea Guvernului nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public Jj județului Prahova, precum si al municipiilor, orașelor si comunelor din județul fin baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea locuințe proprietate personala, cu modificările si completările ulterioare a fost ,at contractul de comodat nr. 18020/22.04.2010, al cărui obiect il constituie jita terenului in suprafața de 296,76 mp, situat in Ploiești, str. Ghighiului nr. 2, a G55, ce face parte din domeniul privat al municipiului Ploiești. Bunul ce face tul acestui contract se atribuie de către comodant spre folosința comodatarului, in rratuit, in vederea construirii unei locuințe proprietate personala.

Art. 4. din contract prevede faptul ca atribuirea terenului in folosința gratuita j e pe durata existentei locuinței proprietate personala, incepand cu data predării rii terenului.

| Art. 8 din contract prevede : Prezentul contract încetează de drept, fara a fl țara intervenția instanțelor judecătorești, in următoarele situații:

 • 8.1. acodul de voința al pârtilor contractante;

 • 8.2. denunțarea unilaterala de către comodant;

' 8.3. pieirea bunului;

\8.4. desființarea titlului comodantului.”

'rt. 8 din Legea nr. 15/2003 prevede ° După finalizarea construirii locuinței, Jiul local poate hotărî, la solicitarea proprietarului locuinței, vânzarea directă acesta a terenului respectiv. Prețul de vânzare se stabilește prin expertiză tehnică, mită de un expert evaluator autorizat și aprobată de consiliul local.”

la solicitarea înaintata de dl. Nicoara Constantin, va comunicam

. Prin adresa nr. 7271/19.04.2013, dl. Nicoara Constantin, solicita, in baza art. 8 legea nr. 15/2003, cumpărarea terenului dat in folosința prin contract de comodat 17713/25.04.2005. La aceasta adresa a atașat procesul verbal de recepție la narea lucrărilor nr.476/2006 privind lucrarea Construcție locuința P+E si rizatia de Construire nr. 476/10.07.2006..

In baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea locuințe proprietate personala, cu modificările si completările ulterioare a fost iiat contractul de comodat nr. 217713/25.04.2005, al cărui obiect il constituie fata terenului in suprafața de 292 mp, situat in Ploiești, str. Ghighiului , locația i ce face parte din domeniul privat al municipiului Ploiești. Bunul ce face obiectul Jii contract se atribuie de către comodant spre folosința comodatarului, in mod it,, in vederea construirii unei locuințe proprietate personala.

I Art. 4 din contract prevede faptul ca atribuirea terenului in folosința gratuita ce pe durata existentei locuinței proprietate personala, incepand cu data predării fii terenului.

; Art. 8 din contract prevede : Prezentul contract inceteaza de drept, fara a fi Kira intervenția instanțelor judecătorești, in următoarele situații:

i 8.1. acodul de voința al pârtilor contractante;

 • 8.2. denunțarea unilaterala de către comodant;

 • 8.3. pieirea bunului;

 • 8.4. desființarea titlului comodantului. ”

' Prin adresa nr. 2662/19.04.2013 domnului Nicoara Constantin i s-a comunicat jl ca solicitarea cu privire la ipotecarea /locuinței a fost avizata favorabil cu zarea ca, in caz de litigiu, construcția se poate valorifica numai de către janele care indeplinesc condițiile conform Legii nr. 15/2003 si care figurează pe de prioritate valabila la data respectiva, aprobata prin hotarre de către Consiliul 1 al Municipiului Ploiești. Cu privire la solicitarea privind ipotecarea terenului, ta a primit aviz nefavorabil.

Art. 8 din Legea nr. 15/2003 prevede “După finalizarea construirii locuinței, Hui local poate hotărî, la solicitarea proprietarului locuinței, vânzarea directă acesta a terenului respectiv. Prețul de vânzare se stabilește prin expertiză tehnică, uită de un expert evaluator autorizat și aprobată de consiliul local.”


[Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, p, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale:.=