Hotărârea nr. 38/2013

Hotãrârea nr. 38 privind modificarea art. 1 al Hotãrârii nr. 28/30.01.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti referitoare la modificarea Hotãrârii nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti privind însusirea Inventarului bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti, referitor la str. Stefan cel Mare si la Parcul Andrei Muresanu

privind modificarea art.l al Hotărârii nr.28/30.01.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești referitoare la modificarea Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” referitor la str.Ștefan cel Mare și la Parcul Andrei Mureșanu

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa, Iulian Bolocan și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune modificarea modificarea art.l al Hotărârii nr.28/30.01.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești referitoare la modificarea Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” referitor la str.Ștefan cel Mare și la Parcul Andrei Mureșanu;

Având în vedere faptul că strada Ștefan cel Mare face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și figurează în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, însușit prin Hotărârea Guvernului nr.1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, Anexa Al, poz.460;

Luând în considerare Memoriul Tehnic nr. 126/06.02.2013 întocmit de S.C.Intergroup Engineering S.R.L. pentru str.Ștefan cel Mare;

A

In baza prevederilor art.3 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă modificarea art.l al Hotărârii nr.28/30.01.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, care va avea următorul cuprins:

„Aprobă modificarea Anexei Al la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, după cum urmează:

- la poziția 460, referitoare la str.Ștefan cel Mare, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil=asfalt, Suprafața = 17022,28 mp, Lungime = 0,883 km;

Art.2. Restul prevederilor Hotărârii nr.28/30.01.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești rămân neschimbate.

Art. 3. Direcția de Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 7 februarie 2013

MUNICIPIUL PLOIEȘTI Direcția de Gestiune Patrimoniu

AVIZAT,

VICEPRIMAR,

Iulian Li viu Tcodorescu

C_______M    2^3

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii nr.28/30.01.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești referitoare la modificarea Hotărârii nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” referitor la str.Ștefan cel Mare și la Parcul Andrei Mureșanu

Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al municipiilor bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Printre bunurile ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești se numără si străzile din localitate, acestea figurând in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, Anexa A, insusit prin Hotararea Guvernului României nr. 1359/2001.

La data intrării in vigoare a acestui act normativ nu au existat planuri cadastrale exacte si, ca atare, lungimile si suprafețele aferente acestor bunuri au fost preluate din documentele deținute la nivelul instituției nefiind determinate prin ridicări topografice existând unele neconcordante intre suprafețele reale ale imobilelor si cele menționate in documente.

Cu ocazia măsurătorilor efectuate in vederea realizării documentațiilor necesare pentru obiectivul de investiții “Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101” s-a constatat faptul ca elementele de identificare ( lungime, suprafața ) ale străzii Ștefan cel Mare nu corespund cu cele reale, respectiv cu cele inscrise in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”.

Astfel, în baza unui memoriu tehnic s-a procedat la modificarea Anexei Al, poz.460 la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, prin Hotărârea nr.28/30.01.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Ulterior, in urma unor verificări suplimentare s-a constatat ca se impune modificarea detaliilor tehnice ale străzii Ștefan cel Mare, care formează un singur tronson, aspecte menționate in noul Memoriu tehnic întocmit de S.C.Intergroup Engineering S.R.L.

Fata de cele expuse mai sus, este necesara actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, Anexa Al.

După adoptarea de către Consiliul Local al municipiului Ploiești a proiectului de hotarare privind modificarea art.l al Hotărârii nr.28/30.01.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești referitoare la modificarea Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” referitor la str. Ștefan cel Mare și la Parcul Andrei Mureșanu, acesta va fi transmis către Consiliul Județean Prahova in vederea actualizării Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Director Executiv,

Florin Pețrăche


Direcția de Gestiune Patrimoniu,

Director Executiv Adjunct, Amedeo Florin Tabirca

Șef Serviciu S.I.E.B.D.P. Gabriela Mîndruțiu

AVIZAT,Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte,

Director,

Iulia AlinaAJexandru

Direcția Management

Financiar-Contabil,Contracte


Director Executiv, Nicoleta Crăciunoiu /


DirecȚia Generală de Dezvoltare Urbană, p.Arhitect Șef,

întocmit:

Dumitru Corina

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii nr.28/30.01.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești referitoare la modificarea Hotărârii nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești ” referitor la str.Ștefan cel Mare și la

Parcul Andrei Mureșanu

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Astfel, printre bunurile ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești se numără si străzile din localitate, printre care si str.Ștefan cel Mare.

“Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” intocmit potrivit Hotărârii Guvernului României nr.548/1999, privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor si județelor, a fost insusit prin Hotararea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, in care s-au preluat suprafețele si alte caracteristici tehnice ale imobilelor menționate in diverse documente din arhive, fara a se efectua măsurători de specialitate. Acest inventar a fost insusit prin Hotararea Guvernului nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum si al municipiilor, orașelor si comunelor din județul Prahova .

Cu ocazia măsurătorilor efectuate in vederea realizării documentațiilor necesare pentru obiectivul de investiții “Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101” s-a constatat faptul ca elementele de identificare (lungime, suprafața ) ale străzii Ștefan cel Mare nu corespund cu cele reale, respectiv cu cele inscrise in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, sens in care a fost aprobata Hotărârea nr.28/30.01.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Ulterior, in urma verificărilor suplimentare s-a constatat necesitatea modificării detaliilor tehnice aferente străzii Ștefan cel Mare, din Hotărârea nr.28/30.01.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem spre analiza si aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești, proiectul de hotarare alaturat.

Consilieri: Cristian Dumi Cristian Gariea Constantin Popa Gheorghe Popa Iulian Bolocan


MEMORIU TEHNIC

S.C. INîmW EHGIMEERIHG SXL

Nr


■     1 îfFgipf»


Primăria Municipiului Ploiești

  • 3. Executantul lucrării:

1: ••    SC.INTERGROUP ENGINE ERING.SRL ,persoana juridica

autorizata de Agenția Naționala de Cadastru si Publicitate Imobiliara cu seria RO-B-J Nr.0147/2011.

4. Obiectul lucrării:

- ' Obiectul lucrării presupune identificarea limitelor străzii Ștefan cel

Măre din Mun. Ploiești Jud.Praho va in vederea inscrierii provizorii in Cartea ; Funciara.Strada se afla in intravilanul Mun. Ploiești si Începe din intersecția cu strada Dr.Bagdazar si se termina la intersecția cu strada Democrației Aceasta intersectează următoarele străzi:

rStrada I. A.Basarabescu;

  • - Strada Democrației;

  • - Strada NicolaeBalcescu;

  • - Strada Radu Sfenian;

  • - SttadaCo vurlui;

  • - Stradă Clujului;

  • - Strada Lupeni.

6. Date tehnice:

Strada Ștefan cel Mare are o lungime totala existenta (ax central) de 883 m,calea de rulare a tramvaiului suprapunandu-se pe o lungime de 704 m începând de la intersecția cu Str.N.Balcescu pana la intersecția cu Str.Democratiei.îmbrăcămintea străzii este așfaltica pe partea carosabila iar pe calea de rulare a tramvaiului sunt dale prefabricate din beton.

Suprafața totala a străzii Ștefan cel Mare, ce cuprinde trama stradala (parte carosabila, trotuare si spatii verzi), este de 17022.28 mp,aprox. 1.7 ha.

7. Situație juridica:

In urma identificării exacte a limitelor de proprietate a străzii impreuna cu reprezentanții Primăriei Ploiești aceasta va fi inclusa in Inventarul bunurilor Primăriei Ploiești urmând ca apoi sa se faca intabularea la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ploiești.

Executant, SC.INTERGROUPENGINEERING.SRL

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 28/30.01.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești referitoare la modificarea Hotărârii nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” referitor la str. Ștefan cel Mare și la Parcul Andrei Mureșanu

și a emis:
PREȘFDINȚE,

Cristian DumiData: 01-02' 2 O