Hotărârea nr. 379/2013

Hotãrârea nr. 379 privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafaţă de 296,76 m.p. situat în Ploieşti, str. Şirna nr 55(fosta Ghighiului nr.2), număr cadastral 8819/55 către domnul Lupascu Mihai-Lucian

ROMÂNIA                                      _________/

JUDEȚUL PRAHOVA                      i V i ZAȚ P E N T R /

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI s- e 3 A L1

i SECRETAR F

HOTĂRÂREA NR. 379

privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafață de 296,76 m.p. situat în Ploiești, str. Șirna nr 55(fosta Ghighiului nr.2), număr cadastral 8819/55 către domnul Lupascu Mihai-Lucian

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe și Bolocan Iulian, precum și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu referitoare la vânzarea terenului în suprafață de 296,76 m.p. situat în Ploiești, str. Șirna nr 55(fosta Ghighiului nr.2), către domnul Lupascu Mihai Lucian;

Având în vedere procesul verbal al ședinței Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 30.04.2013;

A                                                   _

In temeiul prevederilor din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea de locuințe proprietate personală, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. b) și art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

A

Art. 1 însușește raportul de evaluare nr. 1.018/2013 întocmit de către S.C. Fidox S.R.L. Brașov pentru terenul ce aparține domeniului privat al municipiului Ploiești în suprafață de 296,76 m.p. situat în Ploiești, str. Șirna nr 55(fosta Ghighiului nr.2), Cartea Funciară nr. 54456, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă înstrăinarea prin vânzare a terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Ploiești, în suprafață de 296,76 m.p., înscris în Cartea Funciară nr. 54456, cu număr cadastral 8819/55 situat în Ploiești, str. Șirna nr 55(fosta Ghighiului nr.2), către domnul Lupascu Mihai-Lucian, identificat conform planului de amplasament și delimitare a imobilului - anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în următoarele condiții:

 • a) achitarea în avans de către domnul Lupascu Mihai-Lucian, pană la încheierea contractului de vânzare - cumpărare, a contravalorii terenului sus menționat;

 • b) contractul de vânzare - cumpărare ce are ca obiect terenul sus menționat să fie încheiat în termen maxim de 60 de zile de la data adopării prezentei hotărâri.

 • c) toate cheltuielile privind încheierea contractului de vânzare - cumpărare între Municipiul Ploiești și domnul Lupascu Mihai-Lucian să fie achitate de domnul Lupascu Mihai-Lucian.

Art. 3 Stabilește valoarea terenului prevăzut la art. 2, ce face obiectul înstrăinării prin vânzare, la suma de 24.073 lei, la care se adaugă cota legală de T.V.A.

Art. 4 In cazul nerespectării condițiilor impuse la art.2 prezenta hotărâre se revoca.

Art. 5 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de vânzare - cumpărare în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre.

Art. 6 Direcția de Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Juridic Contecios, Contracte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică Juridic Contecios, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 septembrie 2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Xo M yC    </V

EXPUNERE DE MOTIVE       /Oî

la proiectul de hotărâre privind aprobarea înstrăinării prin vânzare !a t§rentJU|/

suprafață de 296,76 m.p. situat în Ploiești, str. Șima nr 55(fosta Ghi^jdlui<nn2), număr cadastral 8819/55 către domnul Lupascu Mihai-Luci Wă?-


Potrivit prevederilor art. 36 alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. b) și art. 123 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local administrează domeniul public și privat al municipiului și hotărăște cu privire la vânzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privată a municipiului, în condițiile legii.

în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, cu modificările și completările ulterioare a fost încheiat contractul de comodat nr. 18020/22.04.2010 între Municipiul Ploiești și domnul Lupascu Mihai-Lucian, al cărui obiect îl constituie folosința terenului în suprafață de 296,76 mp, situat în Ploiești, str. Ghighiului nr. 2, locația G55, ce face parte din domeniul privat al municipiului Ploiești. Bunul ce face obiectul acestui contract se atribuie de către comodant spre folosință comodatarului, în mod gratuit, în vederea construirii unei locuințe proprietate personala.

Art. 8 din Legea nr. 15/2003 prevede” După finalizarea construirii locuinței, consiliul local poate hotărî, la solicitarea proprietarului locuinței, vânzarea directă către acesta a terenului respectiv. Prețul de vânzare se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată de consiliul local.”

Prin adresa inregistrată la Municipiul Ploiești la nr. 6497/10.04.2013, dl. Lupascu Mihai Lucian, solicită cumpărarea terenului dat in folosința prin contract de comodat nr. 18020/22.04.2010. La aceasta adresă a atașat procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.307583/1.11.2011 privind lucrarea Construcție locuință P+ 1 E.

în cadrul ședinței Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale, din data de 30.04.2013, solicitarea domnului Lupascu Mihai Lucian nr. 6497/10.04.2013 a fost analizată și avizată favorabil.

Conform Raportului de evaluare transmis de S.C. Fidox S.R.L. în baza Acordului - cadru de prestări servicii nr. 3813/25.02.2013 incheiat între Primăria Municipiului Ploiești și S.C. Fidox S.R.L., pentru proprietatea imobiliară sus menționată, evaluatorul autorizat a propus următoarele valori:

Valoarea terenului este:

24.073 LEI-5.451 EURO

(81,12 LEI/m.p. - 18,37 EURO/m.p.)

Valoarea nu conține TVA

Curs LEI/EURO = 4,4161 LEI din 26.06.2013

Având în vedere cele prezentate precum si necesitatea de a atrage noi venituri la bugetul local supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre anexat privind aprobarea înstrăinării prip vânzare ă terenului în suprafață de 296,76 m.p. situat în Ploiești, str. Șima nr 55(fosta Ghighiului nr.2) către domnul Lupascu Mihai Lucian.           vLoiw /

'L2__-2 ,/q

____


Ghighiului nr.2) către domnul Lupascu Mihai Lucian.


Consilieri:


Cristian Dumi


Cristian Ganea

Constantin Popa


Gheorghe PopaIulian Bolocan


Potrivit prevederilor art. 36 alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. b) si art. 123 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local administrează domeniul public și privat al municipiului și hotărăște cu privire la vânzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privată a municipiului, în condițiile legii.

în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, cu modificările și completările ulterioare a fost încheiat contractul de comodat nr. 18020/22.04.2010 între Municipiul Ploiești și domnul Lupascu Mihai-Lucian, al cărui obiect îl constituie folosința terenului în suprafață de 296,76 mp, situat în Ploiești, str. Ghighiului nr. 2, locația G55, ce face parte din domeniul privat al municipiului Ploiești. Bunul ce face obiectul acestui contract se atribuie de către comodant spre folosință comodatarului, în mod gratuit, în vederea construirii unei locuințe proprietate personală.

Pentru imobilul din Ploiești, str. Șima nr.55, a fost emisă Autorizația de Construire nr. 637/16.09.2010 prin care s-a autorizat executarea lucrărilor de construire pentru ”Locuință P+1E împrejmuire Teren”.

Art. 8 din Legea nr. 15/2003 prevede” După finalizarea construirii locuinței, consiliul local poate hotărî, la solicitarea proprietarului locuinței, vânzarea directă către acesta a terenului respectiv. Prețul de vânzare se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată de consiliul local.”

Prin adresa înregistrată la Municipiul Ploiești la nr. 6497/10.04.2013, dl. Lupascu Mihai Lucian, solicită cumpărarea terenului dat in folosința prin contract de comodat nr. 18020/22.04.2010. La aceasta adresă a atașat procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.307583/1.11.2011 privind lucrarea Construcție locuință P+ 1 E.

în cadrul ședinței Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale, din data de 30.04.2013, solicitarea domnului Lupascu Mihai Lucian nr. 6497/10.04.2013 a fost analizată și avizată favorabil.

Prin adresa înregistrată la Municipiul Ploiești la nr. 6497/31.05.2013 domnul Lupascu Mihai Lucian a transmis Certificatul de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local eliberat de Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești și Extrasul de Carte Funciara pentru imobilul - teren cu număr cadastral 8819/55 înscris în Cartea Funciară nr. 54456.

Conform Raportului de evaluare transmis de S.C. Fidox Ș.R.L. în baza Acordului - cadru de prestări servicii nr. 3813/25.02.2013 încheiat între Primăria Municipiului Ploiești și S.C. Fidox S.R.L., pentru proprietate^ imobiliară sus menționată, evaluatorul autorizat a propus următoarele valori:

Valoarea terenului este: 24.073 LEI-5.451 EURO

(81,12 LEI/m.p. - 18,37 EURO/m.p.)

Valoarea nu conține TVA

Curs LEI/EURO = 4,4161 LEI din 26.06.2013

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXECJJTIV, Florin Petyaiche

Avizat,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS,CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,


DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta Craciunoiu

1 9 SEP 2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE

POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI

COMERCIALE

RAPORT
SECRETAR, Cristian Mihai Ganea

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

V.qC;\

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafață de 296,76 m.p. situat în Ploiești, str. Șima nr 55(fosta Ghighiului nr.2), număr cadastral 8819/55 către domnul Lupascu Mihai-Lucian
Referitor la: Evaluare - TEREN INTRAVILAN CF 54456 - STRADA SIRNA NR.55 - FOSTA
STRADA GHIGHIULUI NR.2 - MUNICIPIUL PLOIEȘTI

S.C. FIDOX S.R.L., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J08/343/2001, având codul unic de înregistrare RO 13789500, membru corporativ ANEVAR autorizația nr.0023/22.03.2012, reprezentată prin ing. PANTEL OVIDIU - administrator, membru: titular al ANEVAR cu legitimația nr. 14997, în baza acordului cadru de prestări servicii nr.3 813/25.02.2013 și a contractului subsecvent nr.010720/20.06.2013 încheiat cu MUNICIPIUL, PLOIEȘTI a, efectuat raportul de evaluare al bunului imobil menționat mai sus, aparținând MUNICIPIULUI PLOIEȘTI.

 • 1.1. Obiectul supus evaluării și scopul lucrării Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie bunul imobil format din teren intravilan situat strada Sirna nr.55 - fosta strada Ghighiului nr.2 -municipiul Ploiești, județ Prahova cu suprafață măsurată de 296,76 mp, având Nr.cad.8819/55 înscris în CF 54456

Scopul evaluării este estimarea valorii de piață a bunului imobil menționat mai sus, așa cum este definită în Standardele Internaționale de Evaluare 2011, conform IVS 101 - Sfera misiunii de evaluare, IVS 102 - Implementare, IVS 103 - Raportarea evaluării și IVS 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare, este definirea, explicarea și estimarea valorii de piață a bunului imobil în vederea tranzacționării.

Proprietarul bunului imobil MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Clientul MUNICIPIUL PLOIEȘTI cu sediul în Ploiești, b-ul. Republicii nr.2, jud. Prahova CIF 2844855 reprezentată de IULIAN BĂDESCU - PRIMAR.

1.2. Data evaluării: 26.06.2013

Data inspectării bunului imobil : 20.06.2013.

1.3. Documentele și informațiile ce stau la baza evaluării
 • - Standarde Internaționale de Evaluare 2011;

 • - IVS 230 Drepturi asupra proprietății imobiliare

 • - CF 54456 al municipiului Ploiești

 • - Plan de încadrare în zonă

 • - Informațiile primite în zonă și publicațiile imobiliare

 • - Cursul RON/EUR din 26.06.2013

 • 1.4. Valoarea propusă Raportul de evaluare determină valoarea proprietății imobiliare în vederea tranzacționării. Valoarea propusă este valabilă la data evaluării și a rezultat în urma calculelor efectuate și din analiza comparativă a datelor deținute de evaluator.

Pentru proprietatea imobiliară susmenționată, evaluatorul propune următoarele valori

Valoarea terenului este :

24.073 LEI ~ 5.451 EURO

( 81,12 LEI / mp ~ 18,37 EURO / mp ) Valoarea nu conține TVA

curs LEI / EURO = 4,4161 LEI din 26.06.2013

1.5. Argumente privind valoarea propusă
 • ■  Valoarea a fost exprimată ținând seama exclusiv de ipotezele, condițiile limitative și aprecierile exprimate în prezentul raport și este valabilă în condițiile economice și juridice menționate în raport;

 • ■  Valoarea estimată se referă la bunul imobil menționat mai sus;

 • ■  Valoarea este valabilă numai pentru destinația precizată în raport;

 • ■  Valoarea reprezintă opinia evaluatorului privind valoarea de piață.


• Raportul a fost pregătit pe baza standardelor, recomandărilor și metodologiei promovate de către ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor Autori

Data: 26.06.2013 Expert evaluator autorizat EI, EPI, EBM Ing. țfanțteMy


Declarație de certificare


Prin prezenta certificăm că :

 • •   Afirmațiile susținute în prezentul raport sunt reale și corecte.

 • •   Analizele, opiniile și concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la ipotezele și condițiile limitative prezentate în acest raport.

 • •  Nu avem nici un interes actual sau de perspectivă în proprietatea asupra activelor ce fac obiectul acestui raport de evaluare și nu avem nici un interes personal și nu suntem părtinitori față de vreuna din părțile implicate.

 • •  Nici evaluatorul și nici o persoană afiliată sau implicată cu aceasta nu este acționar, asociat sau persoană afiliată sau implicată cu beneficiarul.

 • •  Remunerarea evaluatorului nu depinde de nici un acord, aranjament sau înțelegere care să-i confere acestuia sau unei persoane afiliate sau implicate cu acesta un stimulent financiar pentru concluziile exprimate în evaluare.

 • •  Nici evaluatorul și nici o persoană afiliată sau implicată cu acesta nu are alt interes financiar legat de finalizarea tranzacției.

 • •  Analizele și opiniile noastre au fost bazate și dezvoltate conform cerințelor din standardele, recomandările și metodologia de lucru recomandate de către ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România)

 • •  Evaluatorul a respectat codul deontologic al meseriei sale.

 • •  Bunul supus evaluării a fost inspectat personal de către evaluator.

 • •  Prin prezenta certific faptul că sunt competent să efectuez acest raport de evaluare.

Data: 26.06.2013 Expert evaluator autorizat EI, EPI, EBM Ing. Panțel OvidiuCapitolul 1


GENERALITĂȚI

1.1 Identificarea bunului imobil - obiectul evaluării

Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie bunul imobil forma^djn' teren; intravilan'șituat strada Sima nr.55 - fosta strada Ghighiului nr.2 - municipiul Ploiești, juddJ Prabova cu suprafață măsurată de 296,76 mp, având Nr.cad.8819/55 înscris în CF 54456 V/ \     ’ fL/

1.2. Scopul evaluării                                                                 2 -....     £

Scopul evaluării este estimarea valorii de piață a proprietății menționate>maf sus,așa cum este definită în standardele ANEVAR (Uniunea Națională a Evaluatorilor Autorizați din România) și în Standardele Internaționale de Evaluare 2011, în vederea stabilirii valorii de piață al terenului în vederea tranzacționării.

1.3. Utilizarea evaluării

Prezentul raport de evaluare se adresează MUNICIPIULUI PLOIEȘTI cu sediul în Ploiești, b-ul. Republicii nr.2, jud. Prahova CIF 2844855 reprezentată de IULIAN BĂDESCU - PRIMAR, în calitate de client și destinatar. Având în vedere Statutul ANEVAR și Codul deontologic al profesiunii de evaluator, evaluatorul nu-și asumă răspunderea decât față de client și față de destinatarul lucrării.

1.4. Baza de evaluare. Tipul valorii estimate. Premisele evaluării

Evaluarea executată conform prezentului raport, în concordanță cu cerințele clientului, reprezintă o estimare a valorii de piață (cu particularitățile prezentate în continuare) a proprietății așa cum este aceasta definită în Standardul Internațional de Evaluare 2011 și IVS 101 — Sfera misiunii de evaluare, IVS 102 - ■ Implementare, IVS 103 - Raportarea evaluării și IVS 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare.

Conform acestui standard, valoarea de piață reprezintă suma estimată pentru care o proprietate ar putea fi schimbată la data evaluării, între un cumpărător decis și un vânzător hotărât, într-o tranzacție cu preț determinat obiectiv, după o activitate de marketing corespunzătoare, în care părțile implicate au acționat în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.

Metodologia de calcul a “valorii de piață” a ținut cont de scopul evaluării, tipul proprietății și recomandările cuprinse în - IVS 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare.Metodologia de evaluare aplicată include abordarea prin comparația vânzărilor. Abordarea prin comparația vânzărilor se bazează pe analiza comparativă a proprietății de evaluat cu proprietăți similare care au fost vândute, luând în considerare o serie de criterii de comparație în funcție de care se realizează corecții ale valorilor.

1.5. Data inspecției

Inspecția proprietății a fost realizată în 20.06.2013 în prezența reprezentanților proprietarului MUNICIPIUL PLOIEȘTI cu sediul în Ploiești, b-ul. Republicii nr.2, jud. Prahova CIF 2844855 reprezentată de IULIAN BĂDESCU - PRIMAR. Nu s-au realizat investigații privind eventualele contaminări ale terenului sau defecte ascunse ale proprietății.

 • 1.6. Data estimării valorii. La baza efectuării evaluării au stat informațiile privind nivelul prețurilor și datele furnizate de client la data inspecției, dată la care sunt disponibile datele și informațiile și la care se consideră valabile ipotezele luate în considerare precum și valorile estimate de către evaluator. Evaluarea a fost realizată în luna iunie 2013. Data evaluării este 26.06.2013.

1.7. Moneda raportului

Opinia finală a evaluării va fi prezentată în RON și în EURO. Cursul de schimb utilizat pentru transpunere este de 4,4161 RON/EURO, comunicat de BNR pentru data de 26.06.2013. Exprimarea în valută a opiniei finale o considerăm adecvată doar atâta vreme cât principalele premise care au stat la baza evaluării nu suferă modificări semnificative (cursul de schimb și evoluția acestuia comparativ cu puterea de cumpărare și cu nivelul tranzacțiilor pe piața imobiliară specifică etc.). Valorile exprimate nu conțin TVA.

 • 1.8. Standardele aplicabile Metodologia de calcul a valorii de piață a ținut cont de scopul evaluării, tipul proprietății și de recomandările standardelor ANEVAR :

♦ Standardul Internațional de Evaluare 2011,

IVS 101 - Sfera misiunii de evaluare,

IVS 102 - Implementare,

IVS 103 - - Raportarea evaluării

IVS 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare.♦ ______ _____— ;-;

Procedura de evaluare (Etapele parcurse, surse de informații)

Baza evaluării realizate în prezentul raport este valoarea de piață așa Ctirii, a fost ea defmită mai sus. Etapele parcurse pentru determinarea acestei valori au fost:

documentarea, pe baza unei liste de informații solicitate clientului; ' inspecția proprietății imobiliare;

stabilirea limitelor și ipotezelor care au stat la baza elaborării raportului;

selectarea tipului de valoare estimată în prezentul raport;

deducerea și estimarea condițiilor limitative specifice obiectivului de care trebuie să se țină seama la derularea tranzacției;

analiza tuturor informațiilor culese, interpretarea rezultatelor din punct de vedere al evaluării; aplicarea metodei de evaluare considerate oportună pentru determinarea valorii și fundamentarea opiniei evaluatorului.


Procedura de evaluare este conformă cu standardele, recomandările și metodologia de lucru adoptate de către ANEVAR.

1.9 Sursele de informații care au stat la baza întocmirii raportului de evaluare

Informațiile și sursele de informații utilizate în acest raport sunt:

 • ♦  Informații culese pe teren de către evaluator (privind poziționarea, zona în care este amplasată proprietatea, etc.);

 • ♦  Catalog “Aplicații cu Evaluarea Terenului”, editura IROVAL București 2010

 • ♦ îndrumar pentru evaluare -T; EVALUAREA TERENULUI editura IROVAL București 2013

 • ♦  Informații preluate din baza de date a evaluatorului, de la evaluatori, vânzători și cumpărători imobiliari de pe piață județului Prahova, informații privind cererea și oferta preluate de la agenții imobiliare și din publicații de profil, informații care au fost sintetizate în analiza pieței imobiliare;

 • ♦  Adresele de pe internet www.imobiliare.ro

 • ♦  Responsabilitatea asupra veridicității informațiilor preluate de la solicitantul lucrării aparține celor care le-au pus la dispoziția evaluatorului.

1.10. Ipoteze generale
 • ♦  Aspectele juridice se bazează exclusiv pe informațiile și documentele furnizate de către client și au fost prezentate fără a se întreprinde verificări sau investigații suplimentare.

 • ♦  Se presupune că titlul de proprietate este bun și marketabil, în afara cazului în care se specifică altfel;

 • ♦  Informațiile furnizate de terte părți sunt considerate de încredere dar nu li se acordă garanții pentru acuratețe;

 • ♦  Se presupune că nu există condiții ascunse sau neevidențiate ale proprietății. Nu se asumă nici o răspundere pentru astfel de condiții sau pentru obținerea studiilor tehnice de specialitate necesare descoperirii lor.

 • ♦ Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru existența vreunui contaminant, nici nu ne angajăm pentru o expertiză sau o cercetare științifică necesară pentru a fi descoperit.

 • ♦  Evaluatorul nu are cunoștință de efectuarea unor inspecții sau a unor rapoarte care să indice prezența contaminanților sau materialelor periculoase și nici nu a efectuat investigații speciale în acest sens. Valorile sunt estimate în ipoteza că nu există așa ceva. Dacă se va stabili ulterior că există contaminări sau că au fost sau sunt puse în funcțiune mijloace care ar putea să contamineze, aceasta ar putea duce la diminuarea valorii raportate;

 • ♦  Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost rezonabile în lumina informațiilor ce sunt disponibile la data evaluării;

S.C. FIDOX S.R.L. Brașov

yP^F^f.d.018/2013

’/ Ț


_

 • ♦  Evaluatorul nu a făcut o expertiză tehnică a bunurilor sau a părților7 coxnponehte, nici nu a inspectat acele părți care sunt acoperite, neexpuse sau inaccesibile,^acestea fiind'considerate în stare tehnică bună corespunzătoare unei exploatări normale. Opinia asupra stării. ■ părților neexpertizate și acest raport nu trebuie înțeles că ar valida integritatea 1qî^>;;Ă ' f

 • ♦  Valoarea de piață estimată este valabilă la data evaluării. întrucât condițiile dejlîața^pot schimba, valoarea estimată poate fi incorectă sau necorespunzătoare la un alt moment.

1.11. Condiții limitative
 • Orice alocare a valorii totale estimate în acest raport, nu trebuie utilizată în combinație cu nici o altă evaluare, în caz contrar ele fiind nevalide.


 • ♦  Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în continuare consultanță sau să depună mărturie în instanță relativ la proprietățile în chestiune, în afara cazului în care s-au încheiat astfel de înțelegeri în prealabil;

 • ♦  Posesia acestui raport sau a unei copii nu conferă dreptul de publicare;

 • ♦  Raportul de evaluare este valabil în condițiile economice, fiscale, juridice și politice de la data întocmirii sale. Dacă aceste condiții se vor modifica concluziile acestui raport își pot pierde valabilitatea.

1.12. Clauza de nepublicare

Raportul de evaluare sau oricare altă referire la acesta nu poate fi publicat, nici inclus într-un document destinat publicității fără acordul scris și prealabil al evaluatorului cu specificarea formei și contextului în care urmează să apară. Publicarea, parțială sau integrală, precum și utilizarea lui de către alte persoane decât cele de la pct. 1.3, atrage după sine încetarea obligațiilor contractuale și acționarea în instanță a vinovaților.

1.13. Responsabilitatea față de terți

Prezentul raport de evaluare a fost realizat pe baza informațiilor furnizate de către client, corectitudinea și precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea acestora. Acest raport de evaluare este destinat scopului și destinatarului precizați la pct. 1.3. Raportul este confidențial, strict pentru client și destinatar iar evaluatorul nu acceptă nici o responsabilitate față de o terță persoană, în nici o circumstanță.

Capitolul 2

DESCRIEREA BUNULUI IMOBIL

2.1. Descrierea juridică a bunului imobil

Date generale privind dreptul de proprietate:

Dreptul de proprietate este dreptul real care permite titularului său de a stăpâni bunul, de a-1 folosi, de a-i culege foloasele materiale și de a dispune de el în mod exclusiv și perpetuu cu respectarea dispozițiilor legale. Identificarea proprietății imobiliare ce face obiectul acestui raport s-a făcut pe baza documentelor prezentate de client.

Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie bunul imobil format din teren intravilan situat strada Sirna nr.55 - fosta strada Ghighiului nr.2 - municipiul Ploiești, județ Prahova cu suprafață măsurată de 296,76 mp, având Nr.cad.8819/55 înscris în CF 54456

2.2. Situația juridică

Proprietatea imobiliară susmenționată aparține PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PLOIEȘTI cu sediul în Ploiești, b-ul. Republicii nr.2, jud. Prahova CIF 2844855 reprezentată de IULIAN BĂDESCU -PRIMAR.. Nu a fost prezentat vreun act și nici nu avem cunoștință despre o situație litigioasă care să aibă ca obiect al litigiului proprietatea în studiu.


CF 54456 a localității Ploiești, județ Prahova

 • A. Partea I. (Foaie de avere)

TEREN intravilan arabil

Adresa : Ploiești, strada Sirna, nr.55 parcela A495/42, tarla 36

Al CAD 8819/55 suprafața - 296.76 mp măsurată

 • B. Partea II. (Foaie de proprietate)

îscrieri privitoare la proprietate

MUNICIPIUL PLOIEȘTI PROPRIETATE cf.act 33781/2008


C.Partea III. (Foaie de sarcini)

înscrieri privitoare la sarcini

Se notează contractul de comodat nr. 18020/22.04.2010 încheiat între Municipiul Ploiești prin Consiliul Local și Lupașcu Mihai Lucian cf.act 29915/2010

Amplasamentul proprietății imobiliare evaluate se află în intravilanul municipiului Ploiești, jud Prahova


Tipul zonei de amplasare:

■ Zona periferică a localității,

în zonă se află:

“ Zonă rezidențială

Gradul de poluare (rezultat din observații ale evaluatorului, fără expertizare): poluare absentă Concluzie privind zona de amplasare a proprietății imobiliare: Zonă periferică rezidențială, cu posibilități de dezvoltare. Poluare absentă.

2.4. Descrierea proprietății imobiliare

Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie bunul imobil format din teren intravilan situat strada Sima nr.21- fosta strada Ghighiului nr.2 - municipiul Ploiești, județ Prahova cu suprafață măsurată de 296,76 mp, având Nr.cad.8819/55 înscris în CF 54456. Terenul este 100% plat având forma regulată și este în totalitate împrajmuit cu gard din zidărie și lemn.

Capitolul 3

ANALIZA PIEȚEI IMOBILIARE


3.1. Definirea pieței și subpieței proprietății imobiliare

Piața reprezintă un mediu în care bunurile, mărfurile și serviciile sunt schimbate între cumpărători și vânzători, prin mecanismul prețurilor.

Conceptul de piață este reprezentat de capacitatea cumpărătorilor și a vânzătorilor de a-și desfășura activitatea fără restricții. Participanții din piață pot fi cumpărători, vânzători, proprietari, debitori, creditori, investitori sau intermediarii.

Piața studiată este cea a terenurilor în general.

Natura zonei studiate este: zona rezidențială și agrement.

3.2. Analiza cererii

Cererea reprezintă numărul de proprietăți de același tip pentru care se manifestă dorința pentru cumpărare sau închiriere, la diferite prețuri, pe o anumită piață, într-o anumită perioadă de timp, în situația în care factorii : populația, venitul, prețurile viitoare și preferințele consumatorilor rămân constante.

Având în vedere că terenurile sunt relativ puțin căutate, putem afirma că cererea este redusă mult și nu se întrevăd semne de revigorare apropiată a activității economice.

Un element important care va influența intensitatea cererii și implicit prețurile de tranzacționare îl va reprezenta dezvoltarea continuă a comerțului și serviciilor.

3.3. Analiza ofertei

Oferta reprezintă numărul de proprietăți de același tip care este disponibil pentru vânzare sau pentru închiriere la diferite prețuri, pe o anumită piață, într-o anumită perioadă de timp.

Oferta de proprietari similare este relativ mică, numărul fiind limitat datorită expectativei atât a vânzătorilor cât și a cumpărătorilor, expectativă care se datorează crizei economico-financiare.

Din studiul ofertelor imobiliare s-au găsit terenuri ofertate, rezultând o piață cu oarecare interes pentru acest tip de imobile.

3.4. Echilibrul pieței

Echilibrul pieței este determinat de raportul dintre cerere și ofertă. în comparație cu piețele de bunuri, de valori imobiliare sau de mărfuri, piețele imobiliare încă sunt considerate ineficiente. Această caracteristică este cauzată de mai mulți factori cum sunt o ofertă relativ inelastică și o localizare fixă a proprietății imobiliare. Ca urmare, oferta de proprietate imobiliară nu se adaptează rapid ca răspuns la schimbările de pe piață.

în acest moment piața este în stagnare evidentă, numărul tranzacțiilor imobiliare fiind deosebit de scăzut. în ceea ce privește tranzacțiile cu proprietăți imobiliare similare celei evaluate, și acestea sunt reduse datorită tot factorilor enumerați mai sus.

Capitolul 4 DEFINIȚII IVS (INTERNATIONAL VALUATION STANDARD)

Abordarea prin cost - oferă o indicație asupra valorii, prin utilizarea principiului economic conform căruia un cumpărător nu va plăti mai mult pentru un activ, decât costul necesar obținerii unui activ cu aceeași utilitate, fie prin cumpărare, fie prin construire.

Abordarea prin piață - oferă o indicație asupra valorii prin compararea activului subiect, cu active identice sau similare, al căror preț se cunoaște.

Abordarea prin venit - oferă o indicație asupra valorii, prin convertirea fluxurilor de numerar viitoare într-o singură valoare a capitalului.

Chiria de piață - suma estimată pentru care o proprietate ar putea fi închiriată, la data evaluării, între un locator hotărât și un locatar hotărât, cu clauze de închiriere adecvate, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.

Cumpărător special - un anumit cumpărător, pentru care un anumit activ are o valoare specială, datorită avantajelor rezultate din proprietatea asupra acestuia și care nu ar fi disponibile altor cumpărători de pe piață.

Data evaluării - data la care se aplică opinia asupra valorii.

Drepturi imobiliare - toate drepturile, participațiile și beneficiile legate de proprietatea imobiliară. Fond comercial - orice beneficiu economic viitor provenit dintr-o întreprindere, dintr-o participație la o întreprindere sau din utilizarea unui grup de active, care nu sunt separabile.

Imobilizare necorporală - un activ nemonetar care se manifestă prin proprietățile sale economice. Aceasta nu are substanță fizică, dar asigură drepturi și beneficii economice proprietarului său. Investiție imobiliară - proprietatea imobiliară, respectiv un teren sau o clădire, sau o parte a unei clădiri, sau ambele, deținută de proprietar pentru a obține venituri din chirii sau pentru creșterea valorii capitalului, sau ambele, mai degrabă decât pentru:

(a) utilizarea în producerea sau furnizarea de bunuri sau servicii sau pentru scopuri administrative; sau (b) vânzarea pe parcursul desfășurării normale a activității.

Ipoteză specială - o ipoteză care fie presupune fapte care sunt diferite de faptele efective, existente la data evaluării, fie care nu ar fi făcute într-o tranzacție de un participant tipic pe piață, la data evaluării.

Proprietate generatoare de afaceri - orice tip de proprietate imobiliară desemnată pentru un anumit tip de afacere, în care valoarea proprietății reflectă potențialul comercial pentru acea afacere. Proprietate imobiliară - terenul și toate elementele care sunt o parte naturală a acestuia, de exemplu copaci și minerale, elementele care au fost atașate terenului, cum ar fi clădirile și construcțiile de pe amplasament și toate elementele permanent atașate clădirilor, de exemplu echipamentele mecanice și electrice care asigură funcționarea unei clădiri, aflate atât în subsol, cât și deasupra solului.

Tip al valorii - o precizare a ipotezelor fundamentale de estimare a unei valori.

Valoare de investiție - valoarea unui activ pentru un proprietar sau pentru un proprietar potențial, pentru o anumită investiție sau în scopuri de exploatare.

S.C. FIDOX S.R.L. Brașov _________________X          ___1 Valoare justă - prețul estimat pentru transferul unui activ sau a unei datorif-între pățț®^yitificate, aflate în cunoștință de cauză și hotărâte, care reflectă interesele acelor părți. i             fel

Valoare specială - o sumă care reflectă caracteristicile particulare ale unui âcfiv, (care.ă&'vaj&ăre „ ~                                                                                  /o"-''

numai pentru un cumpărător special.

Valoarea de piață - suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea tf șofțh^ibsi^'j'îa data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.

Valoarea sinergiei - un element suplimentar al valorii, creat prin combinarea a două sau mai multe active sau drepturi, în urma căreia valoarea combinată este mai mare decât suma valorilor separate. Evaluare și raționamentl. Aplicarea principiilor din aceste standarde, la situațiile specifice, va cere exercitarea raționamentului. Acest raționament trebuie să fie aplicat în mod obiectiv și nu ar trebui să fie folosit pentru a supraevalua sau subevalua rezultatul evaluării. Raționamentul va fi exercitat având în vedere scopul evaluării, tipul valorii și orice alte ipoteze aplicabile valorii.

Independență și obiectivitate

 • 2. Procesul de evaluare impune evaluatorului să aplice raționamente imparțiale cu privire la încrederea care trebuie atribuită diferitelor date faptice sau ipoteze utilizate pentru a ajunge la o concluzie asupra valorii. Pentru ca o evaluare să fie credibilă, este important ca acele raționamente să fie receptate ca fiind aplicate într-un mediu care promovează transparența și minimizează influența oricăror factori subiectivi care influențează procesul.

 • 3. Multe țări au legi sau reglementări care permit numai anumitor persoane să evalueze anumite clase de active, pentru diferite scopuri. In plus, multe corpuri profesionale și furnizori de servicii de evaluare au coduri etice care cer identificarea și dezvăluirea potențialelor conflicte de interese. Scopul acestor standarde este acela de a elabora principii și definiții recunoscute la nivel internațional pentru efectuarea și raportarea evaluărilor. Ele nu se referă la relațiile dintre clienții evaluărilor și evaluatori, iar problemele referitoare la comportamentul deontologic și etic al evaluatorilor revin organizațiilor profesionale sau altor organizații care au un rol de reglementare pentru evaluatori.

 • 4. Chiar dacă regulile de conduită pentru evaluatori nu fac obiectul acestor standarde, totuși este fundamentală aplicarea de controale și proceduri adecvate, pentru a se asigura gradul de independență și obiectivitate necesar în procesul de evaluare, astfel încât rezultatul să fie privit ca fiind obiectiv. în cazul în care scopul evaluării solicită ca evaluatorul să aibă un anumit statut sau să se dezvăluie statutul acestuia, cerințele sunt prezentate în standardul corespunzător.

Competență

 • 5. Deoarece evaluarea solicită exercitarea abilității și raționamentului profesional, este esențial ca evaluările să fie efectuate de către o persoană sau de o firmă care posedă abilitățile tehnice adecvate, experiență și cunoștințe despre subiectul evaluării, despre piața pe care acesta se comercializează și despre scopul evaluării.

 • 6. In cazul evaluărilor complexe sau a unui număr mare de active, este acceptabil pentru evaluator să solicite asistență din partea specialiștilor, în anumite aspecte ale angajamentului său integral, cu condiția ca acest lucru să fie prezentat în sfera misiunii de evaluare

Preț, cost și valoare

 • 7. Prețul este suma de bani cerută, oferită sau plătită pentru un activ. Din cauza capacităților financiare, a motivațiilor sau intereselor speciale ale unui anumit cumpărător sau vânzător, prețul plătit poate fi diferit de valoarea care ar putea fi atribuită activului de către alte persoane.

 • 8. Costul este suma de bani necesară pentru a achiziționa sau produce activul. Când acel activ a fost achiziționat sau produs, costul lui devine un fapt concret. Prețul este corelat cu costul deoarece prețul plătit pentru un activ devine costul acestuia pentru cumpărător.

 • 9. Valoarea nu este un fapt, ci o opinie:(a) fie asupra celui mai probabil preț care ar fi plătit pentru un activ, în cadrul unui schimb,(b) fie asupra beneficiilor economice rezultate din deținerea unui activ.O valoare de schimb este un preț ipotetic, iar ipotezele pe baza cărora se estimează valoarea sunt

determinate de scopul evaluării. O valoare pentru proprietar este o estimafe^lDe^efiCiilGroâ?e ar reveni unei anumite părți titulare a proprietății.                                              J |j

 • 10. Cuvântul „evaluare” se referă atât la valoarea estimată (concluzia evaliarii^'f^âț^i/laj determinarea valorii estimate (actul de a evalua). în aceste standarde, sciiHjl^&iw-cuwnțhr trebui să rezulte clar din. contextul în care este folosit. Acolo unde există riscul un^^fifuz^s^este nevoie de a face distincția clară între sensurile alternative, se utilizează cuvinte^ffiofîale Piațal 1. O piață este mediul în care bunurile și serviciile se comercializează între cumpărători și vânzători, prin mecanismul prețului. Conceptul de piață presupune că bunurile sau serviciile se pot comercializa fără restricții între cumpărători și vânzători. Fiecare parte va reacționa la raporturile dintre cerere și ofertă și la alți factori de stabilire a prețului,ca și la propria lor înțelegere a utilității relative a bunurilor sau serviciilor și la nevoile și dorințele individuale.

 • 12. Pentm a estima cel mai probabil preț care ar fi plătit pentru un activ, este fundamentală înțelegerea dimensiunii pieței pe care acel activ s-ar comercializa. Aceasta deoarece prețul obtenabil va depinde de numărul cumpărătorilor și vânzătorilor de pe piața particulară la data evaluării. Pentru a avea un efect asupra prețului, cumpărătorii și vânzătorii trebuie să aibă acces pe piață. O piața poate fi definită pe baza unor criterii variate. Acestea suntr(a) bunurile sau serviciile care se comercializează, de exemplu piața autovehiculelor este diferită de piața aurului,(b) limitările dimensiunii sau distribuției, de exemplu un producător de bunuri ar putea să nu dețină infrastructura de distribuție sau de comercializare pentru a vinde utilizatorilor finali, iar utilizatorii finali ar putea să nu solicite bunurile în volumul la care acestea se produc de către producător,(c) geografic, de exemplu piața bunurilor sau serviciilor similare poate fi locală, regională, națională sau internațională.

 • 13. Totuși, cu toate că în orice moment o piață poate fi independentă și poate fi puțin influențată de activitatea de pe alte piețe, pe o anumită perioadă de timp piețele se vor influența reciproc. De exemplu, la o anumită dată, prețul unui activ dintr-o țară poate fi mai mare decât cel care ar putea fi obținut în altă țară, pentru un activ identic. Dacă sunt ignorate orice efecte posibile de distorsiune, cauzate de restricțiile guvernamentale de comercializare sau de politicile fiscale, în timp, furnizorii ar majora oferta de marfa către țara în care pot obține un preț ridicat și ar diminua oferta către țara în care prețul a fost micșorat, aducând astfel prețurile la aproximativ același nivel.

 • 14. Dacă din context nu rezultă în mod clar, referințele din IVS cu privire la piață se referă la piața pe care se schimbă în mod normal activul sau datoria supuse evaluării, la data evaluării, și la care au acces mulți participanți pe piață, inclusiv proprietarul curent.

 • 15. Rareori piețele funcționează perfect, cu un echilibru constant între ofertă și cerere și cu un nivel constant de activitate, din cauza diferitelor imperfecțiuni. Pot fi imperfecțiuni obișnuite ale pieței: fluctuații ale ofertei, creșteri sau diminuări bruște ale cererii sau asimetria cunoștințelor deținute de participanții pe piață. Deoarece participanții pe piață reacționează la aceste imperfecțiuni, este posibil, la un moment dat, ca o piață să se ajusteze la orice modificare care a cauzat dezechilibrul. O evaluare care are ca obiectiv estimarea celui măi probabil preț de piață trebuie să reflecte condițiile de pe piața relevantă, existente la data evaluării, și nu prețul corectat sau atenuat, bazat pe o presupusă refacere a echilibrului.

Activitatea pieței

 • 16. Gradul de activitate pe orice piață va fluctua. Deși ar putea fi posibil să se identifice un nivel normal al activității pieței, pe o perioadă lungă de timp, pe multe piețe vor exista perioade în care activitatea este semnificativ mai mare sau mai mică față de nivelul normal. Nivelurile de activitate pot fi exprimate numai în termeni relativi, de exemplu piața este mai activă sau mai puțin activă față de cum a fost aceasta la o dată anterioară. Nu există o delimitare clar definită între o piață activă și o piață inactivă.

 • 17. Când cererea este mai mare față de ofertă, se așteaptă ca prețurile să crească, tinzând astfel să atragă intrarea pe piață a mai multor vânzători și, deci, o activitate în creștere. Opusul este cazul când cererea este mică și prețurile scad. Totuși, nivelurile diferite ale activității sunt mai degrabă un răspuns la mișcarea prețurilor decât o cauză a acesteia. Tranzacțiile pot avea loc și au loc pe piețe care, în mod curent, sunt mai puțin active decât este normal și, ceea ce este important, cumpărătorii potențiali vor avea în minte un preț pentru care sunt dispuși să intre pe piață.

 • 18. Informațiile despre preț de pe o piață inactivă pot fi totuși o dovadă a valorii de piață. O perioadă de scădere a prețurilor este posibil să cunoască atât o diminuare a nivelurilor activității, cât și o creștere a vânzărilor care pot fi considerate „forțate”. Totuși, pe piețele în declin, există vânzători care nu acționează sub constrângerea de a vinde și a nu ține cont de dovada prețurilor realizate de astfel de vânzători ar însemna ignorarea realităților pieței.

Participanții pe piață

 • 19. Informațiile din IVS, cu privire la participanții pe piață, se referă la toate persoanele, companiile sau la alte entități care sunt implicate în tranzacții curente sau care intenționează să intre într-o tranzacție cu un anumit tip de activ. Hotărârea de a comercializa și orice optici atribuite participanților pe piață sunt cele specifice acelor cumpărători și vânzători sau cumpărătorilor și vânzătorilor potențiali, activi pe o piață la data evaluării și nu cele ale unor anumite persoane sau entități.

 • 20. în efectuarea unei evaluări bazate pe date de piață, circumstanțele faptice ale proprietarului curent sau ale unui anumit cumpărător potențial nu sunt relevante, deoarece atât vânzătorul hotărât, cât și cumpărătorul hotărât sunt persoane sau entități ipotetice care au atributele unui participant tipic pe piață. Aceste atribute sunteomentate în cadrul conceptual referitor la valoarea de piață Cadrul conceptual cere, de asemenea, excluderea oricărui element al valorii speciale sau oricărui element al valorii care nu ar fi disponibil majorității participanților pe piață

Factorii specifici entității

 • 21. Factorii care sunt specifici unui anumit cumpărător sau vânzător și care nu sunt disponibili participanților pe piață sunt excluși din datele de intrare utilizate la o evaluare bazată pe informații de piață. Exemple de factori specifici entității, care pot să nu fie disponibili majorității participanților pe piață, sunt următorii:(a) valoarea suplimentară rezultată din crearea unui portofoliu de active similare,(b) sinergii unice dintre activ și alte active deținute de entitate,(c) drepturile sau restricțiile legale,(d) beneficiul fiscal din impozitare sau povara fiscală,(e) o abilitate de a exploata un activ care este unică pentru acea entitate.

 • 22. Determinarea faptului că astfel de factori sunt specifici entității sau că vor fi disponibili altora pe piață se face de la caz, la caz. De exemplu, se poate ca un activ să nu se tranzacționeze în mod normal ca element de sine stătător, ci ca parte a unui grup. Orice sinergii cu activele înrudite vor fi transferate participanților pe piață împreună cu transferul grupului și deci, nu sunt specifice entității.

 • 23. Dacă obiectivul evaluării este determinarea valorii pentru un anumit proprietar, în evaluarea activului sunt reflectați factorii specifici entității. Următoarele exemple prezintă situațiile în care poate fi cerută valoarea pentru un anumit proprietar:(a) fundamentarea deciziilor de investiții,(b) verificarea performanței unui activ.

Agregarea

 • 24. Adesea, valoarea unui activ individual este dependentă de asocierea lui cu alte active relaționate. Exemple sunt:(a) compensarea activelor și datoriilor într-un portofoliu de instrumente financiare,(b) un portofoliu de proprietăți care se completează unele pe celelalte, oferind cumpărătorului potențial fie un venit ridicat, fie o prezență în locații strategicele) un grup de mașini dintr-o linie de producție sau programul informatic necesar pentru funcționarea unei/unor mașini,(d) rețete și brevete de invenție care susțin un brand,(e) teren, clădiri și imobilizări corporale mobile interdependente utilizate într-o întreprindere.

 • 25. Când se cere evaluarea activelor care sunt deținute în combinație cu alte active complementare sau conexe, este important să se definească clar dacă este vorba de un grup sau portofoliu de active care va fi evaluat sau de active individuale. în cel de al doilea caz, este important să se stabilească dacă fiecare activ se va evalua:(a) ca un element individual, dar asumând ipoteza că celelalte active sunt disponibile pentru un cumpărător, sau(b) ca un element individual, dar asumând ipoteza că celelalte active nu sunt disponibile pentru un cumpărător.

Tipul valorii

 • 26. Un tip al valorii este o precizare a ipotezelor fundamentale de estimare a unei valori.

 • 27. Acesta descrie ipotezele fundamentale pe care se va baza valoarea

. . .          .          , .               .      .           .,       .                                    . 7/ rn/                       .5 jwTc

tranzacției ipotetice, relația și motivația părților și măsura în care activulj^e ei^g^W/pișta. In funcție de scopul evaluării, tipul adecvat al valorii va fi diferit. Un lip ^/fe^b^zfiȘf^bup^ ne în mod clar diferențiat de:(a) abordarea sau metoda utilizată pentru a oferi o^jâipație asupi%yalorii.(b) tipul activului care este evaluat,(c) starea efectivă sau atribuită a unui activ, ia;jmdnfqpi3Liî!evaluării,(d) orice ipoteze suplimentare sau ipoteze speciale care modifică ipotezele fundamentale în situații specifice.

 • 28. Un tip al valorii poate fi inclus în una din cele trei categorii principale:(a) prima se referă la estimarea celui mai probabil preț care ar fi obținut într-un schimb ipotetic pe o piață liberă și concurențială. In această categorie se încadrează valoarea de piață, așa cum este definită în aceste standarde;(b) a doua implică estimarea beneficiilor pe care o persoană sau o entitate le va obține din deținerea unui activ. Valoarea este specifică pentru acea persoană sau entitate și poate să nu aibă nicio relevanță pentru participanții pe piață. In această categorie se încadrează valoarea de investiție și valoarea specială, așa cum sunt definite în aceste standardele) a treia se referă la estimarea prețului care ar fi convenit, în mod rezonabil, între două părți specifice pentru schimbul unui activ. Deși părțile ar putea să fie independente între ele și negocierea să fie nepărtinitoare, nu este necesar ca activul să fie expus pe piață, iar prețul convenit poate fi unul care reflectă mai degrabă avantajele sau dezavantajele specifice ale proprietății pentru părțile implicate, decât cele de pe piață, în ansamblul ei. In această categorie se încadrează valoarea justă, așa cum este definită în aceste standarde.

 • 29. Evaluările pot solicita utilizarea diferitelor tipuri ale valorii, care sunt definite printr-o lege, o reglementare, un contract privat sau un alt document. Deși astfel de tipuri ale valorii pot părea ca fiind similare cu tipurile valorii definite în aceste standarde, aplicarea lor poate solicita o abordare diferită de cea descrisă în IVS, cu excepția cazului când, în documentul respectiv, se fac referințe fără echivoc la IVS. Astfel de tipuri ale valorii trebuie să fie interpretate și aplicate conformprevederilor din documentul sursă. Exemple de tipuri ale valorii, care sunt definite în alte reglementări, sunt diferitele baze de evaluare fundamentate în Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) și în alte standarde de contabilitate.

Valoarea de piață

 • 30. Valoarea de piață este suma estimată pentru care un activ ar putea fi schimbat la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat șiîn care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.

 • 31. Definiția valorii de piață se aplică în conformitate cu următorul cadru conceptual:(a) „suma estimată” se referă la un preț exprimat în unitățimonetare, plătibil pentru activ, într-o tranzacție nepărtinitoare de piață. Valoarea de piață este prețul cel mai probabil care se poate obține în mod rezonabil pe piață, la data evaluării, în conformitate cu definiția valorii de piață. Acesta este cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil de către vânzător și cel mai avantajos preț obtenabil în mod rezonabil de către cumpărător. Această estimare exclude, în mod explicit, un preț estimat, majorat sau micșorat de clauze sau situații speciale, cum ar fi o finanțare atipică, operațiuni de vânzare și lease-back, contraprestațiile sau facilitățile speciale acordate de orice persoană asociată cu vânzarea, precum și de orice element al valorii speciale; (b) „un activ ar putea fi schimbat” se referă la faptul că valoarea unui activ este mai degrabă o sumă de bani estimată, decât o sumă de bani predeterminată sau prețul efectiv de vânzare. Este prețul dintr-o tranzacție care întrunește toate elementele definiției valorii de piață la data evaluăriijc) „la data evaluării” cere ca valoarea să fie specifică unui moment, unei anumite date. Deoarece piețele și condițiile de piață se pot modifica, valoarea estimată poate să fie incorectă sau nepotrivită pentru o altă dată. Mărimea valorii va reflecta starea și circumstanțele pieței curente, așa cum sunt ele la data efectivă a evaluării și nu la o dată anterioară sau la o dată viitoare. Definiția presupune și realizarea simultană a schimbului și încheierii contractului de vânzare, fără orice fluctuație a prețului care ar putea altfel să apară;(d) „între un cumpărător hotărât“ se referă la un cumpărător care este motivat, dar nu și obligat să cumpere. Acest cumpărător nu este nici nerăbdător, nici decis să cumpere la orice preț. De asemenea, acest cumpărător este unul care achiziționează în conformitate mai degrabă cu realitățile pieței curente și

cu așteptările pieței curente, decât cu cele ale unei piețe imaginare sau ipotetîce^To^e^exisțen^'ă nu poate fi demonstrată sau anticipată. Cumpărătorul ipotetic nu ar plăti un pre^mâi nă^^^șăt'pr^ul cerut pe piață. Proprietarul curent este inclus între cei care formează „piața’Kj^„și^tiri'yatizăîor I: hotărât” nu este nici un vânzător nerăbdător, nici un vânzător gata să vândă            ș^unul

pregătit pentru a rezista Ia un preț care este considerat a fi nerezonabil pe piața^fehtăîWiLzătorul hotărât este motivat să vândă activul, în condițiile pieței, la cel mai bun preț accesibrl-p^piața liberă, după un marketing adecvat, oricare ar fi acel preț. Circumstanțele faptice ale proprietarului actual nu fac parte din aceste considerații, deoarece vânzătorul hotărât este un proprietar ipotetic ;(f) „într-o tranzacție nepărtinitoare” este una care are loc între părți care nu au o relație anumită sau specială, de exemplu, între compania mamă și companiile sucursale sau între proprietar și chiriaș, care ar face ca nivelul prețului să nu fie caracteristic pentru piață, sau să fie majorat prin includerea unui element al valorii speciale. Tranzacția la valoarea de piață se presupune că are loc între părți fără legătură între ele, fiecare acționând în mod independent; (g) „după un marketing adecvat'1 înseamnă că activul ar fi expus pe piață în modul cel mai adecvat pentru a efectua cedarea lui la cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil, în conformitate cu definiția valorii de piață. Metoda de vânzare este considerată a fi cea mai adecvată metodă pentru obținerea celui mai bun preț pe piața la care vânzătorul are acces. Durata timpului de expunere pe piață nu este o perioadă fixă, ci va varia în funcție de tipul activului și de condițiile pieței. Singurul criteriu este că trebuie să fi existat suficient timp ca activul să fie adus în atenția unui număr adecvat de participanți pe piață. Perioada de expunere are loc înainte de data evaluării-,(h) „în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent” presupune că atât cumpărătorul hotărât, cât și vânzătorul hotărât sunt informați, de o manieră rezonabilă, despre natura și caracteristicile activului, despre utilizărileefective și potențiale ale acestuia, precum și despre starea în care se află piața la data evaluării. Se mai presupune că fiecare parte utilizează acele cunoștințe în mod prudent, pentru a căuta prețul cel mai favorabil corespunzător poziției lor ocupate în tranzacție. Prudența se apreciază prin referire la situația pieței de la data evaluării și neluând în considerare eventualele informații ulterioare acestei date. De exemplu, nu este neapărat imprudent pentru un vânzător să vândă activele pe o piață cu prețuri în scădere, la un preț care este mai mic decât prețurile de piață anterioare. în astfel de cazuri, valabile și pentru alte schimburi de pe piețele care înregistrează modificări ale prețurilor, cumpărătorul sau vânzătorul prudent va acționa în conformitate cu cele mai bune informații de piață, disponibile la data evaluării;(i) „și fără constrângere” stabilește faptul că fiecare parte este motivată să facă tranzacția, dar niciuna nu este nici forțată, nici obligată în mod nejustificat să o facă.

 • 32. Conceptul valoare de piață presupune un preț negociat pe o piață deschisă și concurențială pe care participanții acționează în mod liber. Piața unui activ ar putea fi o piață internațională sau o piață locală. Piața poate fi constituită din numeroși cumpărători și vânzători sau poate fi o piață caracterizată printr-un număr limitat de participanți pe piață. Piața pe care este expus activul pentru vânzare este cea pe care activul care se schimbă este tranzacționat normal

 • 33. Valoarea de piață a unui activ va reflecta cea mai bună utilizare a acestuia. Cea mai bună utilizare este utilizarea unui activ care îi maximizează productivitatea și care este posibilă, permisă legal și fezabilă financiar. Cea mai bună utilizare poate fi continuarea utilizării existente a activului sau o utilizare alternativă. Aceasta este determinată de utilizarea pe care un participant pe piață ar intenționa să o dea unui activ, atunci când stabilește prețul pe care ar fi dispus să îl ofere.

 • 34. Cea mai bună utilizare a unui activ, evaluat ca fiind de sine stătător, poate fi diferită de cea mai bună utilizare a acestuia, când activul este o parte a unui grup, caz în care trebuie luată în considerare contribuția sa la valoarea totală a grupului.

 • 35. Determinarea celei mai bune utilizări presupune luarea în considerare a următoarelor:

(a) să se stabilească dacă o utilizare este posibilă, prin prisma a ceea ce ar fi considerat rezonabil de către participanții pe piață,(b) să reflecte cerința de a fi permisă legal, fiind necesar să se ia în considerare orice restricții în utilizarea activului, de exemplu, specificațiile din planul urbanistic,(c) cerința ca utilizarea să fie fezabilă financiar, având în vedere dacă o utilizare alternativă, care este posibilă fizic și permisă legal, va genera profit suficient pentru un participant tipic pe piață, după ce

au fost luate în calcul costurile conversiei la acea utilizare, peste profitul generație utilizarea existentă.                                                                          ,î fi/              . v.


Costuri de tranzacționare/■ -

fififi/fi/ i

 • 36. Valoarea de piață este prețul estimat de tranzacționare a unui activ, fa'ra a^se include costurile

vânzătorului generate de vânzare sau costurile cumpărătorului generate decumpărareșiiără a se face o corecție pentru orice taxe plătibile de oricare parte, ca efect direct al tranz^țțefijh^V/' Valoarea de investiție                                                             '

 • 37. Valoarea de investiție este valoarea unui activ pentru proprietar sau pentru un proprietar potențial, pentru o anumită investiție sau pentru scopuri de exploatare.

 • 38. Aceasta este un tip al valorii specific entității. Deși valoarea pentru proprietar a unui activ poate fi egală cu suma de bani care ar putea fi obținută din vânzarea lui către o altă parte, acest tip al valorii reflectă beneficiile obținute de o entitate din deținerea unui activ și, ca urmare, nu presupune în mod necesar un schimb ipotetic. Valoarea de investiție reflectă situațiile și obiectivele financiare ale entității pentru care se face evaluarea. Ea este deseori utilizată pentru cuantificarea performanței investiției. Diferența dintre valoarea de investiție a unui activ și valoarea lui de piață reprezintă motivația pentru cumpărători sau pentru vânzători de a intra pe piață.

Valoarea justă

 • 39. Valoarea justă este prețul estimat pentru transferul unui activ sau a unei datorii între părți identificate, aflate în cunoștință de cauză și hotărâte, care reflectă interesele acelor părți.

 • 40. Definiția valorii juste din IFRS este diferită de cea de mai sus. IVSB consideră că, în general, definiția valorii juste din IFRS este coerentă cu valoarea de piață. Definiția și aplicarea valorii juste, conform IFRS, este comentată în IVS 300 Evaluări pentru raportarea financiară.

 • 41. Pentru alte scopuri decât pentru utilizarea în situațiile financiare, valoarea justă poate fî diferită de valoarea de piață. Valoarea justă cere estimarea prețului care este just pentru ambele părți identificate, luând în considerare avantajele sau dezavantajele pe care fiecar parte le va obține din tranzacție. Aceasta, de obicei, este aplicată în contextul judiciar. în contrast, valoarea de piață cere ca orice avantaj, care nu ar fi obtenabil de către participanții pe piață, să nu fie luat în considerare.

 • 42. Valoarea justă este un concept mai larg decât valoarea de piață. Deși, în multe cazuri, prețul care este just pentru ambele părți va fi egal cu cel obtenabil pe piață, vor fi situații în care estimarea valorii juste va presupune luarea în considerare a unor aspecte care nu trebuie luate în considerare în estimarea valorii de piață, cum ar fi orice element al valorii speciale rezultat în urma combinării drepturilor asupra proprietății.

 • 43. Exemple de utilizare a valorii juste includ: (a) determinarea unui preț care este just pentru acționariatul unei întreprinderi necotate, deoarece prețul pentru doi deținători anumiți poate fi just pentru aceștia, dar diferit de prețul care ar putea fi obținut pe piață,(b) determinarea unui preț care ar fi just pentru un locator și un locatar, fie pentru transferul permanent al activului închiriat, fie pentru anularea datoriei aferente contractului de închiriere.

Valoarea specială

 • 44. Valoarea specială este o sumă de bani care reflectă caracteristicile particulare ale unui activ, care au valoare numai pentru un cumpărător special.

 • 45. Un cumpărător special este un anumit cumpărător pentru care un anumit activ are valoare specială, datorită avantajelor rezultate din proprietatea asupra acestuia, care nu ar fi disponibile altor cumpărători de pe piață.

 • 46. Valoarea specială poate apare când un activ are caracteristici care îl fac mai atractiv pentru un anumit cumpărător, decât pentru alți cumpărători de pe piață. Aceste caracteristici pot fi caracteristicile fizice, geografice, economice sau juridice ale unui activ. Valoarea de piață cere eliminarea oricărui element al valorii speciale, deoarece la orice moment dat se presupune că există un cumpărător hotărât și nu un anumit cumpărător hotărât.

 • 47. Când valoarea specială este identificată, aceasta ar trebui raportată și diferențiată clar de valoarea de piață.

Valoarea sinergiei 48. Valoarea sinergiei este un element suplimentar al valorii, creat prin combinarea a două sau mai multor active sau drepturi, în urma căreia valoarea dreptului combinat


S.C. FIDOX S.R.L. Brașov este mai mare decât suma valorilor separate. Dacă sinergiile sunt disponibil?/ cumpărător, atunci acesta este un exemplu de valoare specială.

Ipoteze 49. Deseori este necesar ca, pe lângă stabilirea tipului valorii, să se^..^ mai multe ipoteze, pentru a clarifica fie starea activului în cadrul schimbului ipoțeti^fip situațiile care se presupune că activul se schimbă. Astfel de ipoteze pot avea un iinpact'semnificațiy asiipra val or i i.                                                                                                                            '


 • 50. Exemple de ipoteze suplimentare uzuale, fără a se limita numai la acestea, sunt:

 • • ipoteza că întreprinderea este transferată ca o entitate completă aflată în exploatare,

 • • ipoteza că activele folosite într-o întreprindere sunt transferate separat de întreprindere, fie în mod individual, fie ca grup,

 • • ipoteza că un activ evaluat individual este transferat împreună cu alte active complementare

 • • ipoteza că un pachet de acțiuni este transferat fie ca pachet, fie în considerată ca fiind liberă în cazul transferului ipotetic.

 • 51. Când se stabilește o ipoteză prin care se asumă situații care diferă de cele existente la data evaluării, ipoteza respectivă devine o ipoteză specială (a se vedea IVS 101 Sfera misiunii de evaluare). Ipotezele speciale sunt utilizate adesea pentru a descrie efectul unor schimbări posibile asupra valorii unui activ. Acestea sunt desemnate ca fiind „speciale” pentru a sublinia utilizatorului evaluării faptul că o concluzie asupra valorii este condiționată de o schimbare în situațiile curente, sau că aceasta reflectă un punct de vedere care nu ar fi luat în considerare de participanții de pe piață, la data evaluării.

 • 52. Ipotezele și ipotezele speciale trebuie să fie rezonabile și să fie relevante în raport cu scopul pentru care este cerută evaluarea.

Vânzări forțate

 • 53. Termenul „vânzare forțată” se utilizează deseori în situațiile când un vânzător este constrâns să vândă și, în consecință, nu are la dispoziție o perioadă de marketing adecvată. Prețul care ar putea fi obținut în aceste situații va depinde de natura presiunii asupra vânzătorului și de motivele pentru care nu poate să aibă la dispoziție o perioadă de marketing adecvată. De asemenea, ar putea reflecta consecințele asupra vânzătorului cauzate de imposibilitatea de a vinde în perioada disponibilă. Cu excepția cazului când natura presiunii și motivul constrângerilor asupra vânzătorului sunt cunoscute, prețul obtenabil într-o vânzare forțată nu poate fi estimat în mod realist. Prețul pe care un vânzător îl va accepta într-o vânzare forțată va reflecta mai degrabă situațiile lui speciale, decât cele ale vânzătorului ipotetic hotărât, din definiția valorii de piață. Prețul obtenabil într-o vânzare forțată are numai întâmplător o legătură cu valoarea de piață sau cu orice alte tipuri ale valorii definite în acest standard. O „vânzare forțată” este o descriere a situației în care are loc schimbul și nu un tip al valorii distinct.

 • 54. Dacă se cere o indicație asupra prețului obtenabil într-o vânzare forțată, va fi necesar să se identifice în mod clar motivele constrângerii vânzătorului, inclusiv consecințele imposibilității de a vinde în perioada specificată, prin emiterea unor ipoteze adecvate.

Dacă la data evaluării aceste situații nu există, ele trebuie clar identificate ca fiind ipoteze speciale.

 • 55. Vânzările de pe o piață inactivă sau în declin nu sunt în mod automat „vânzări forțate”, deoarece un vânzător ar putea spera la un preț mai bun dacă condițiile de piață se îmbunătățesc. Cu excepția cazului în care vânzătorul este obligat să vândă până la o dată limită, fapt care împiedică un marketing adecvat, vânzătorul va fi un vânzător hotărât, conform definiției valorii de piață

Abordări în evaluare

 • 56. Una sau mai multe abordări pot fi utilizate pentru a obține valoarea definită de tipul valorii adecvat. Cele trei abordări descrise și definite în acest Cadru general sunt abordările principale utilizate în evaluare. Toate sunt fundamentate pe principiile economice ale prețului de echilibru, anticipării beneficiilor sau substituției.

Abordarea prin piață

 • 57. Abordarea prin piață oferă o indicație asupra valorii prin compararea activului subiect cu active identice sau similare, al căror preț se cunoaște.


-----------------------------------------------------------------— --------—-—- -------------------

 • 58. Prima etapă a acestei abordări este obținerea prețurilor de tranzacționare a activelor identice sau similare, tranzacționate recent pe piață. Dacă există puține tranzacții recente, de ăsemeriea, poate fi util să se ia în considerare prețurile activelor identice sau similare care sunt listate sau oferite spre vânzare, cu condiția ca relevanța acestor informații șă fie clar stabilită și analizată critic. Poate fi necesar ca prețul altor tranzacții să fie corectat pentru a reflecta orice diferențe față de condițiile tranzacțiilor efective și să fie definit tipul valorii         ipoteze

care urmează să fie adoptate pentru evaluarea care se realizează. Pot exista și diferențe între caracteristicile juridice, economice sau fizice ale activelor din alte tranzacții, față de cele ale activului evaluat.

Abordarea prin venit 59. Abordarea prin venit oferă o indicație asupra valorii prin convertirea fluxurilor de numerar viitoare într-o singură valoare a capitalului.


 • 60. Această abordare ia în considerare venitul pe care un activ îl va genera pe durata lui de viață utilă și indică valoarea printr-un proces de capitalizare. Capitalizarea implică transformarea venitului într-o valoare a capitalului prin aplicarea unei rate corespunzătoare de actualizare. Fluxul de venit poate să derive dintr-un contract/din contracte sau să nu fie de natură contractuală, de exemplu, profitul anticipat și generat fie din utilizarea, fie din deținerea activului.

 • 61. Metodele înscrise în abordarea prin venit sunt:

 • • capitalizarea venitului, în care unui venit reprezentativ al unei singure perioade i se aplică o rată cu toate riscurile incluse sau rata de capitalizare totală,

 • • fluxul de numerar actualizat, în care unei serii de fluxuri de numerar din perioadele viitoare i se aplică o rată de actualizare pentru a le actualiza la valoarea lor prezentă,

 • • diferite modele de evaluare a opțiunilor.

 • 62. Abordarea prin venit poate fi aplicată la evaluarea datoriilor prin luarea în considerare a fluxurilor de numerar cerute de serviciul unei datorii, până la data stingerii acesteia.

Abordarea prin cost

 • 63. Abordarea prin cost oferă o indicație asupra valorii prin utilizarea principiului economic conform căruia un cumpărător nu va plăti mai mult pentru un activ, decât costul necesar obținerii unui activ cu aceeași utilitate, fie prin cumpărare, fie prin construire.


 • 64. Această abordare se bazează pe principiul conform căruia prețul, pe care un cumpărător de pe piață îl va plăti pentru activul supus evaluării, nu va fi mai mare decât costul aferent cumpărării sau construirii unui echivalent modern, cu excepția cazului în care sunt implicați factori precum durată de timp nejustificată, dificultate, risc și alții asemenea. Deseori, activul supus evaluării va fi mai puțin atractiv decât alternativa care ar putea fi cumpărată sau construită, din cauza vârstei sau a deprecierii. In acest caz, trebuie făcute corecții asupra costului activului alternativ, în funcție de tipul valorii cerut.

Metode de aplicare

 • 65. Fiecare din aceste abordări principale în evaluare includ diferite metode detaliate de aplicare. Diferitele metode, care se folosesc în mod uzual pentru diferitele clase de active, sunt comentate în Standardele referitoare la active.

Date de intrare pentru evaluare

 • 66. Datele de intrare pentru evaluare se referă la datele și la alte informații care se utilizează în oricare dintre abordările în evaluare descrise în acest standard. Aceste date de intrare pot fi date reale sau date asumate.

 • 67. Exemple de date de intrare reale sunt:

 • • prețurile obținute pentru active similare sau identice,

 • • fluxul de numerar efectiv generat de activ,

 • • costul efectiv al activelor identice sau similare.

 • 68. Exemple de date de intrare asumate sunt:

 • • fluxurile de numerar estimate sau previzionate,

 • • costul estimat al unui activ ipotetic,

 • • atitudinea percepută față de risc a participanților pe piață.

  S.C. FIDOX S.R.L. Brașov//

 • 69. O credibilitate mai mare poate fi acordată, în mod normal, datelor de i^rare-T^al'e;-td.fC

acestea sunt mai puțin relevante, de exemplu, când dovada despre tranzacțiile reale eșite în când fluxurile de numerar istorice nu sunt indicative pentru fluxurile de^lumerar viitoare-s informația despre costul efectiv este costul istoric, se poate acorda o relevanța măi me intrare asumate.                                                              7 \ o

 • 70. în mod normal, o evaluare va fi mai sigură atunci când există multedate de intrare. Când există puține date de intrare, trebuie avută o grijă deosebită la analiza și verificarea acestora.

 • 71. în cazul în care datele de intrare conțin dovezi despre o tranzacție, ar trebui luate precauții când se verifică dacă termenii tranzacției respective au fost conformi cu cei precizați în tipul valorii cerut.

 • 72. Natura și sursa datelor de intrare pentru evaluare trebuie să reflecte tipul valorii, care, la rândul lui depinde de scopul evaluării. De exemplu, pentru estimarea valorii de piață pot fi utilizate diferitele abordări și metode, cu condiția să se bazeze pe date obținute din piață. Abordarea prin piață va utiliza, prin definiție, date de intrare derivate din piață. Pentru a indica valoarea de piață, abordarea prin venit ar trebui să fie aplicată prin utilizarea datelor de intrare și a ipotezelor care ar fi adoptate de către participanții pe piață. Pentru a indica valoarea de piață utilizându-se abordarea prin cost, ar trebui determinat costul și deprecierea aferente unui activ cu aceeași utilitate, prin intermediul analizei costurilor și deprecierii existente pe piață. Disponibilitatea datelor și situațiile de pe piața activului evaluat vor determina care metodă este cea mai relevantă și adecvată. Fiecare abordare sau metodă ar trebui să ofere o indicație despre valoarea de piață, dacă se bazează pe date oferite de piață, analizate în mod corespunzător.

 • 73. In general, abordările și metodele de evaluare sunt aceleași pentru orice tipuri de evaluări. Totuși, evaluarea diferitelor tipuri de active implică surse diferite de date, care trebuie să reflecte piața pe care activele vor fi evaluate. De exemplu, investiția în proprietatea imobiliară deținută de o companie va fi evaluată în contextul pieței imobiliare relevante pe care se comercializează proprietatea imobiliară, în timp ce acțiunile aceleiași companii vor fi evaluate în contextul pieței pe care se tranzacționează acțiunile.

IVS 230 DREPTURI ASUPRA PROPRIETĂȚII IMOBILIARE
 • 1. Principiile conținute în Standardele generale se aplică la evaluarea drepturilor asupra proprietății imobiliare. Acest standard include doar modificările, cerințele suplimentare sau exemplele specifice privind modul de aplicare a Standardelor generale pentru evaluările care cad sub incidența acestui standard.

Sfera misiunii de evaluare (IVS 101)

 • 2. Pentru respectarea cerinței din IVS 101, paragraful 2(d), de identificare a activului care se evaluează, trebuie incluse următoarele considerente:

 • • o descriere a dreptului asupra proprietății imobiliare care se evaluează;

 • • identificarea oricărui drept absolut sau subordonat care influențează dreptul evaluat.

 • 3. Pentru respectarea cerințelor din IVS 101, paragrafele 2(g) și 2(h), de prezentare a amplorii investigației și a naturii și surselor de informații utilizate, trebuie incluse următoarele considerente:

 • • datele necesare pentru verificarea dreptului asupra proprietății imobiliare și a oricăror drepturi înrudite relevante;

 • • amploarea oricărei inspecții;

 • • responsabilitatea pentru informațiile despre suprafața amplasamentului și suprafețele oricărei clădiri;

 • • responsabilitatea pentru confirmarea caracteristicilor și stării oricărei clădiri;

 • • amploarea investigației privind natura, specificațiile și adecvarea serviciilor; existența oricăror informații privind starea solului și a fundației;

 • • responsabilitatea pentru identificarea riscurilor de mediu înconjurător, reale sau potențiale.

 • 4. Exemple tipice de ipoteze speciale, care pot fi convenite și confirmate pentru conformarea cu cerința IVS 101, sunt:

 • • că a apărut o modificare fizică specificată, de exemplu o clădire propusă este evaluată ca și cum ar fi finalizată la data evaluării’,


 • • că a apărut o modificare în statutul clădirii, de exemplu o clădire vacantă clădire închiriată a devenit vacantă la data evaluării.

COMENTARII

Tipuri de drepturi asupra proprietății imobiliare


CI. Dreptul asupra proprietății imobiliare conferă titularului dreptul de appsâjja, folosi și^^une de teren și construcții. Există trei tipuri de bază ale dreptului asupra proprictățirhrăbiliare:9^^' (a) dreptul absolut asupra oricărei suprafețe de teren. Titularul acestui drept are mirtnbsolut de a poseda și a dispune de teren și de orice clădiri existente pe acesta, în mod perpetuu, supus doar unor drepturi subordonate și unor îngrădiri stabilite prin lege; b) un drept subordonat care conferă titularului dreptul exclusiv de folosință a unei suprafețe specificate de teren sau clădiri, pentru o anumită perioadă, de exemplu conform clauzelor unui contract de închiriere;(c) un drept de folosință a terenului sau clădirilor, fără un drept exclusiv de folosință, de exemplu dreptul de trecere pe teren sau de a-1 folosi numai pentru o anumită activitate.

C2 Drepturile asupra proprietății imobiliare pot fi deținute în comun, caz în care mai mulți titulari îl pot partaja sau individual, când fiecare titular deține o anumită cotă-parte.

C3 Deși în țări diferite se utilizează diferite cuvinte și termeni pentru a descrie aceste tipuri principale de drepturi asupra proprietății imobiliare, conceptele de drept absolut de proprietate, de drept exclusiv asupra proprietății pentru o perioadă limitată de timp sau de drept neexclusiv asupra proprietății pentru un scop anumit sunt comune celor mai multe jurisdicții. Caracteristica de fi inamovibil/e a terenului și a clădirilor semnifică faptul că într-o tranzacție este transferat dreptul deținut de o parte și nu fizic, terenul și clădirile.Deci, valoarea se atașează mai degrabă dreptului asupra proprietății imobiliare, decât fizic, terenului și clădirilor.

Ierarhia drepturilor

C4. Aceste tipuri diferite de drepturi asupra proprietății imobiliare nu se exclud reciproc. Un drept absolut de proprietate poate fi subiectul unuia sau mai multor drepturi subordonate. Titularul dreptului de proprietate absolut poate acorda un drept de închiriere asupra unei părți sau asupra întregii sale proprietăți. Drepturile de închiriere acordate direct de către titularul dreptului absolut de proprietate sunt drepturi de „închiriere inițială”. Dacă nu este interzis prin termenii contractului de închiriere, titularul dreptului de închiriere inițială poate închiria o parte sau întreaga proprietate unei terțe părți, care este numită drept de subînchiriere. Durata dreptului de subînchiriere va fi întotdeauna mai scurtă decât durata închirierii inițiale, din care provine, chiar și cu o singură zi.

C5. Aceste drepturi asupra proprietății imobiliare vor avea propriile lor caracteristici, așa cum se prezintă în exemplele următoare:

 • • deși un drept absolut de proprietate acordă un drept integral de proprietate în mod perpetuu, el poate fi afectat de drepturi subordonate. Aceste drepturi subordonate pot include închirierea, restricții impuse de proprietarul anterior sau restricții impuse prin contract;

 • • un drept de închiriere va fi acordat pentru o anumită perioadă, la sfârșitul căreia proprietatea revine titularului dreptului absolut de proprietate, din care a fost creat. Contractul de închiriere va include în mod normal obligațiile chiriașului, de exemplu plata chiriei și a altor cheltuieli. De asemenea, poate impune condiții sau restricții, cum ar fi modul de folosință a proprietății sau modul de transfer al dreptului către o terță parte;

 • • un drept de folosință poate fi deținut în mod perpetuu sau pe o perioadă determinată. Dreptul poate depinde de acțiuneadeținătorului de a face plățile sau de a respecta anumite condițiiconvenite.

C6. De aceea, când se evaluează un drept asupra proprietății imobiliare este necesar să se identifice natura drepturilor deținute de titularul acelui drept și să se aibă în vedere orice limitări sau sarcini impuse de existența altor drepturi asupra aceleiași proprietăți. în mod frecvent, suma valorilor diferitelor drepturi individuale asupra aceleiași proprietăți va fi diferită de valoarea dreptului absolut de proprietate negrevat de sarcini.

C7. Drepturile asupra proprietății imobiliare sunt definite prin constituție și adesea sunt reglementate de legislația națională sau locală. înainte de a face o evaluare a unui drept asupra proprietății imobiliare este important să se cunoască cadrul legal relevant care afectează acel drept.
tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au actiQfiâT-fiecăfe^f cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.

CIO. Comentariile prezentate pentru definiția similară a valorii de piață din IVS - Cadrul general, pot fi aplicate pentru a ajuta la interpretarea definiției chiriei de piață. în particular, suma estimată exclude o chirie majorată sau micșorată de clauze, contraprestații sau facilități speciale. „Clauzele de închiriere adecvate” sunt clauzele care ar fi convenite în mod uzual pe piața tipului de proprietate imobiliară, la data evaluării, între participanții pe piață. O valoare a chiriei de piață ar trebui să fie prezentată numai în corelație cu clauzele principale de închiriere care au fost asumate.

Cil. Chiria contractuală reprezintă chiria care se conformează clauzelor unui anumit contract de închiriere curent. Ea poate fi fixă sau variabilă pe durata contractului de închiriere. Frecvența plății chiriei și baza calculării variațiilor acesteia sunt stipulate în contractul de închiriere și trebuie să fie identificate și înțelese pentru a putea stabili beneficiile totale ce revin locatorului, precum și obligațiile locatarului

Abordări în evaluare

C12. Toate cele trei abordări principale în evaluare, descrise în IVS - Cadrul general, pot fi aplicate pentru evaluarea drepturilor asupra proprietății imobiliare.

Abordarea prin piață

CI3. Drepturile asupra proprietății imobiliare nu sunt omogene. Chiar dacă terenul și clădirile, de care este atașat dreptul asupra proprietății imobiliare supus evaluării, au caracteristici fizice identice cu ale altora care se tranzacționează pe piață, localizarea va fi diferită. în pofida acestor deosebiri, în mod uzual, abordarea prin piață se aplică pentru evaluarea drepturilor asupra proprietății imobiliare.

CI 4. Pentru a putea compara subiectul evaluării cu prețul altui drept asupra proprietății imobiliare, care a fost recent tranzacțional sau care poate fi disponibil pe piață, în mod uzual se poate stabili o unitate de comparație adecvată. Unitățile de comparație, care se utilizează frecvent, rezultă din analiza prețurilor de vânzare prin calcularea prețului pe metru pătrat pentru clădiri sau a prețului pe hectar pentru teren. Alte unități folosite pentru compararea prețurilor, atunci când există suficientă omogenitate între caracteristicile fizice ale proprietăților, sunt prețul pe cameră sau prețul pe unitatea de producție, de exemplu în cazul producției agricole. O unitate de comparație este utilă numai atunci când este selectată în mod judicios și este aplicată proprietății subiect și proprietăților comparabile în fiecare analiză. In măsura în care este posibil, orice unitate de comparație utilizată ar trebui să fie cea care se utilizează în mod obișnuit de către participanții pe piața relevantă, CI5. în procesul de evaluare, încrederea care poate fi acordată oricărei informații despre prețul comparabil se determină prin comparația diferitelor caracteristici ale proprietății imobiliare și tranzacției, din care au rezultat datele despre preț, cu cele ale proprietății evaluate. Trebuie luate în considerare diferențele dintre următoarele elemente:

 • • dreptul care oferă dovada despre preț și dreptul asupra proprietății supus evaluării;

 • • localizările respective;

 • • calitatea terenului sau vârsta și caracteristicile clădirilor;

 • • utilizarea permisă sau zonarea pentru fiecare proprietate;

 • • situațiile în care a fost determinat prețul și tipul valorii cerut;

 • • data efectivă a dovezii despre preț și data evaluării cerută.

Abordarea prin venit C16. Sub denumirea generică de abordare prin venit sunt utilizate diverse metode pentru indicarea valorii, toate acestea având ca o caracteristică comună faptul că valoarea se bazează pe un venit realizat sau pe unul previzional, care fie este generat, fie ar putea fi generat de titularul dreptului. în cazul unei investiții imobiliare, acel venit ar putea fi sub formă de chirie; în cazul unei clădiri ocupate de proprietar, ar putea fi o chirie asumată (sau chirie evitată), determinată

—SC. FIDOXS.R.L.Brasov


«■ 5 ° m3$M/2013


’ A pe baza costului care ar fi suportat de proprietar pentru a închiria un sPaUfc care o clădire este specializată numai pentru un anumit tip de activitate com^rcîătey&îtulișsK deseori reprezentat de fluxul de numerar efectiv sau cel potențial, provenit^n^SiÎMea^^nercială, care ar reveni proprietarului acelei clădiri. Utilizarea potențialului comerciă imobiliare, pentru a indica valoarea acesteia, este cunoscută sub denumirea uzu profiturilor”.


CI7. Fluxul de venit identificat este utilizat apoi pentru a indica valoarea printr-un proces de capitalizare. Un flux de venit, care este probabil să rămână constant, poate fi capitalizat prin aplicarea unui singur multiplicator, deseori cunoscut sub denumirea de rată de capitalizare. Acesta reprezintă câștigul sau „randamentul” pe care un investitor l-ar aștepta sau câștigul teoretic pe care un proprietar ocupant l-ar aștepta să reflecte valoarea banilor în timp, precum și riscurile și recompensele proprietarului. Această metodă, cunoscută sub denumirea uzuală de metoda randamentului cu toate riscurile incluse (engl. all risksyield method), este rapidă și simplă, dar utilizarea ei nu poate fi credibilă în situația că, în perioadele viitoare, venitul se așteaptă să se modifice într-o măsură mai mare decât se așteaptă pe piață sau în cazul în care este necesară o analiză mai sofisticată a riscului.

CI8. In astfel de cazuri, se pot utiliza diferite modele ale fluxului de numerar actualizat. Acestea diferă în mod semnificativ, dar au drept caracteristică de bază faptul că venitul net, dintr-o perioadă viitoare definită, se aduce la valoarea actualizată prin utilizarea unei rate de actualizare. Suma valorilor actualizate, din perioadele individualizate, reprezintă valoarea capitalului. Ca și în cazul metodei randamentului cu toate riscurile incluse, rata de actualizare aferentă unui model al fluxului de numerar actualizat se va baza pe valoarea banilor în timp, precum și pe riscurile și recompensele proprietarului, atașate fluxului de numerar în cauză.

CI9. Randamentul sau rata de actualizare comentate mai sus vor fi determinate de obiectivul evaluării. Dacă obiectivul este de a stabili valoarea pentru un anumit proprietar sau pentru un proprietar potențial, în baza criteriilor de investiții proprii ale acestora, rata utilizată poate reflecta rata rentabilității cerută de aceștia sau costul mediu ponderat al capitalului. Dacă scopul este estimarea valorii de piață, rata va proveni din examinarea rentabilităților implicite din prețul plătit pentru drepturile asupra proprietății imobiliare tranzacționate pe piață, între participanții pe piață. C20. Rata de actualizare adecvată ar trebui să fie determinată în urma analizei ratelor implicite în tranzacțiile de piață. Când acest lucru nu este posibil, se poate construi o rată de actualizare adecvată plecând de la o „rată fără risc“ a rentabilității, corectată pentru riscurile și oportunitățile adiționale specifice dreptului particular asupra proprietății imobiliare.

C21. Randamentul adecvat sau rata de actualizare adecvată vor depinde și de faptul dacă datele de intrare utilizate pentru venit sau pentru fluxurile de numerar utilizate se exprimă în niveluri curente (termeni reali) sau dacă previziunile au fost făcute cu includerea inflației sau deflației viitoare așteptate.

Abordarea prin cost

C22. Această abordare este în general aplicată pentru evaluarea drepturilor asupra proprietății imobiliare, prin metoda costului de înlocuire net5 (după deducerea deprecierii). Ea se utilizează când nu există fie nicio dovadă a prețurilor de tranzacționare pentru proprietăți similare, fie niciun flux de venit identificabil, real sau teoretic, care ar reveni titularului dreptului. Această abordare se utilizează în principal pentru evaluarea proprietății imobiliare specializate, adică a proprietății imobiliare care se vinde rar sau chiar nu se vinde pe piață, cu excepția cazului în care se vinde întreprinderea sau entitatea din care face parte.

C 23. Prima etapă solicită calcularea unui cost de înlocuire. în mod normal, acesta reprezintă costul de înlocuire a proprietății cu un echivalent modem, la data evaluării. O excepție este cazul în care ar fi necesar ca o proprietate echivalentă să fie o replică a proprietății subiect pentru a furniza aceeași utilitate unui participant pe piață, caz în care costul de înlocuire ar fi mai degrabă cel de reproducere sau de reconstruire a clădirii subiect, decât cel de înlocuire cu un echivalent modem. Costul de înlocuire este necesar să reflecte toate costurile incidentale, cum ar fi valoarea terenului,


S.C. FIDOX S.R.L. Brașov infrastructura, onorariile pentru proiectare și cheltuielile de finanțare care participant pe piață, pentru producerea unui activ echivalent.

C24. Costul echivalentului modem se corectează apoi pentru depreciere. Sd$ depreciere este acela de a estima cu cât ar fi mai puțin valoroasă proprietatea^uBfe potențial cumpărător față de echivalentul său modem. Deprecierea ia în considd               ,

utilitatea funcțională și economică a proprietății subiect, în comparație cu echivalentul său modern.

Aplicabilitatea și limitările tehnicilor de evaluare a terenului

 • 1. Comparația directă

PROCEDURA - Vânzările de loturi vacante similare sunt analizate, comparate, corectate pentru a oferii o valoare a terenului evaluat.

APLICABILITATE - Comparația directă este tehnica cea mai utilizată pentru evaluarea terenului și este metoda preferată ce se utilizează atunci când există suficiente informații despre vânzări comparabile.

RESTRICȚII - lipsa vânzărilor și a datelor de comparație pot subția argumentele pentru susținerea valorii estimate.

2 Extracția

PROCEDURA - Costul net al amenajărilor terenului și construcțiilor se scade din prețul total de vânzare al proprietății pentru a se ajunge la valoarea terenului.

APLICABILITATE - Această tehnică se aplică atunci când contribuția clădirii este în general scăzută și relativ ușor de identificat, această tehnică este frecvent utilizată în zonele rurale. RESTRICȚII - Evaluatorul trebuie să poată determina contribuția valorii construcțiilor, estimate la costul lor net.

3 Alocarea

PROCEDURĂ - Raportul dintre valoarea terenului și valoarea proprietății este determinat din analiza vânzărilor comparabile și este aplicat prețul de vânzare al proprietății în cauză pentru a se ajunge la valoarea terenului

APLICABILITATE - Se aplică atunci când numărul vânzărilor de terenuri libere este inadecvat. Este necesară mai degrabă verificarea caracterului rezonabil decât opinia formală asupra valorii terenului.

RESTRICȚII - Metoda alocării nu determină valori de mare credibilitate și este rar utilizată ca o primă tehnică de evaluare a terenului. De asemenea, raporturile dintre valoarea terenului și valoarea totală a proprietății sunt dificil de stabilit.

.4.Tehnica reziduală

PROCEDURĂ - Venitul net din exploatare atribuit terenului este capitalizarea terenului, conformă cu piața, pentru a se face o estimare a valorii

APLICABILITATE - Această tehnică se poate aplica doar pentru a testa fezabilitatea utilizărilor alternative ale unui anumit amplasament în analiza celei mai bune utilizări sau când nu există informații despre vânzările de teren

RESTRICȚII - Această tehnică este considerată de justiție ca fiind prea speculativă pentru a determina o valoare a terenului credibilă. Trebuie respectate următoarele condiții , valoare clădirilor este cunoscută sau poate fi estimată cu acuratețe, venitul net din exploatarea proprietății este cunoscut sau poate fi estimat, atât ratele de capitalizare ale clădirilor cât și ale terenului sunt disponibile pe piață.

5 Capitalizarea rentei funciare

PROCEDURĂ - Rata de capitalizare derivată din piață se aplică rentei funciare a proprietății respective

APLICABILITATE - Metoda se folosește când rentele, ratele, și factorii comparabili se pot determina din analiza vânzărilor de teren închiriat (arendat)

RESTRICȚII - Poate fi necesară o corecție a valorii pentru a reflecta drepturile de proprietate atunci când renta specificată în contract este diferită de renta de piață.

 • 6.Analiza parcelării și dezvoltării

Capitolul 5

EVALUAREA IMOBILULUI

5.1. Generalități

Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie bunul imobil format din teren intravilan situat strada Sirna nr.55 - fosta strada Ghighiului nr.2 - municipiul Ploiești, județ Prahova cu suprafață măsurată de 296,76 mp, având Nr.cad.8819/55 înscris în CF 54456

5.2. Cea mai bună utilizare

Conceptul de cea mai bună utilizare reprezintă alternativa de utilizare a proprietății selectată din diferite variante posibile care ar trebui sa constituie baza de pornire și să genereze ipotezele de lucru necesare operațiunii de evaluare.

Cea mai bună utilizare - este definită ca utilizarea rezonabilă, probabilă și legală a unui teren liber sau construit care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar și are ca rezultat cea mai mare valoare.

Cea mai bună utilizare este determinată de forțele competitive de pe piață. Analiza se poate realiza în două cazuri: (1) cea mai bună utilizare a terenului considerat liber și (2) cea mai bună utilizare a terenului construit.

Există patru condiții care trebuie respectate simultan, prin prisma cărora se realizează această analiză. Cea mai bună utilizare trebuie să fie: admisibilă legal, fizic posibilă, financiar fezabilă și maxim productivă.

Cea mai bună utilizare a terenului considerat liber presupune că terenul este liber sau poate fi eliberat prin demolarea construcțiilor. în această ipoteză pot fi identificate utilizări care creează valoare, evaluatorul putând începe selecția de la proprietăți comparabile și să estimeze valoarea terenului, în ce privește utilizarea terenului construit, se menționează următoarele aspecte:

 • ♦  terenul deținut în proprietate indiviză este liber

 • ♦  imobilele existente în zonă sunt de natura spații rezidențiale se dorește ca terenul să fie tranzacționat, trenul este parțial liber pe el fiind constuită o casă de locuit. CMBU este cea actuală.

 • 5.3. Evaluarea proprietății

5.3.1. Evaluarea terenului prin metoda comparațiilor directe

Pentru determinarea valorii de piață s-a utilizat metoda comparațiilor directe, care este cea mai adecvată metodă atunci când există informații privind vânzări comparabile. Metoda analizează, compară și ajustează tranzacțiile și alte date cu importanță valorică pentru loturi similare. Ea este o metoda globală care aplică informațiile culese urmărind raportul cerere-ofertă pe piața imobiliară, reflectate în mass-media sau alte surse de informare și se bazează pe valorile unitare rezultate în urma tranzacțiilor cu terenuri efectuate în zonă.

Metoda comparațiilor de piață își are baza în analiza pieței și utilizează analiza comparativă, respectiv estimarea valorii se face prin analizarea pieței pentru a găsi proprietăți similare, comparând apoi aceste proprietăți cu cea “de evaluat”.

Premiza majoră a metodei este aceea că valoarea de piață a unei proprietăți imobiliare este în relație directă cu prețurile de tranzacționare a unor proprietăți competitive și comparabile. Analiza comparativă se bazează pe asemănările și diferențele între proprietăți, între elementele care influențează prețurile de tranzacție.

Procesul de comparare ia în considerare asemănările și deosebirile între terenul „de evaluat” și celelalte terenuri deja tranzacționate, despre care există informații suficiente.

Pentru estimarea valorii proprietății prin această metodă, evaluatorul a apelat la informațiile provenite din tranzacțiile de proprietăți asimilabile celui de evaluat, analizând ofertele existente în publicațiile de specialitate și pe site-urile agențiilor imobiliare ( www.imobiliare.ro), la data evaluării există câteva oferte pentru terenuri care sunt sintetizate în tabelul următor:

Situarea terenului

Suprafața

Front stradal

Utilități

Construcție pe teren

Preț/mp

Ploiești

--------------------------------------2__________________________

900 mp

25,00 m

toate

Nu

40,00 EUR/mp

Ploiești

537 mp

15,00 m

toate

Nu

42,00 EUR/mp

Ploiești

1.502 mp

17,05 m

toate

Nu

38,00 EUR/mp

Ploiești

875 mp

10,00 m

toate

Nu

39,00 EUR/mp

Terenul evaluat:

Situarea terenului

Suprafața

Front stradal

Utilități

Preț / mp

Ploiești

296,76 mp

La o strădă

da

-

valoarea proprietății evaluate = prețul proprietății comparabile ± corecții Valoarea de piață terenului prin metoda comparației, este: 24.073 LEI ~ 5.451 EURO

( 81,12 LEI / mp ~ 18,37 EURO / mp ) Valoarea nu conține TVA

curs LEI / EURO = 4,4161 LEI din 26.06.2013

ANEXA 1 - COMPARAI

FU TEREN

Elemente de comparație

Subiect

Comp.l

Comp.2

Comp.2

Comp.4

Adresă

Ploiești -str.Sirna

Ploiești -zona Albert

Ploiești-zona Buna Vestire

Ploiești -zona Rudului

Ploiești

Suprafață

296,76

900,00

537,00

1.502,00

875,00

Front stradal (ml)

12,00

25,00

15,00

17,05

10,00

Acces

un front

un front

un front

un front

un front

Data

26.06.2013

26.06.2013

26.06.2013

26.06.2013

26.06.2013

Preț de ofertă/vânzare (€/mp)

40,00

42,00

38,00

39,00

1

Tip tranzacție Corecție % Corecție (€/mp) Preț corectat (€/mp)

ofertă

-15% -6,00

34,00

ofertă -15% -6,30

35,70

ofertă -15% -5,70

32,30

ofertă

-15% -5,85

33,15

2

Dreptul la proprietate Corecție (€/mp) Preț corectat (€/mp)

deplin

deplin 0

34,00

deplin 0

35,70

deplin 0

32,30

deplin 0

33,15

3

Condiții de piață (data)

Corecție (€/mp)

Preț corectat (€/mp)

26.06.2013

26.06.2013

0

34,00

26.06.2013

0

35,70

26.06.2013

0

32,30

26.06.2013

0

33,15

4

Condiții de finanțare Corecție (€/mp) Preț corectat (€/mp)

cash

cash 0 34,00

cash 0

35,70

cash 0

32,30

cash 0

33,15

5

Condiții de vânzare Corecție % Corecție (€/mp) Preț corectat (€/mp)

cumpărător special

liber 5%

1,70

35,70

liber

5%

1,79

37,49

liber

5%

1,62

33,92

liber

5%

1,66

34,81


JilNr,l.018/2013, -

6

Zonare

Corecție %

Corecție (€/mp)

Preț corectat (€/mp)

periferic

superior

-10% -3,57

32,13

----~T'

superior (o -10% 'y2

-3,75

33,74

7 ^'Perior AC-io%

Superior

,<<10%

<3,48

31,33

7

Tip

Corecție %

(cf.stud.piața)

Corecție (€/mp)

Preț corectat (€/mp)

Construcții rezidențial

Construcții rezidențial

0%

0,00

32,13

Construcții rezidențial

0%

0,00

33,74

Construcții rezidențial

0%

0,00

30,52

Construcții rezidențial

0%

0,00

31,33

8

Utilități

Corecție (€/mp)

Preț corectat (€/mp)

toate

da

0,00

32,13

da

0,00

33,74

parțial

5,00

35,52

da

0,00

31,33

9

Construit

Corecție (€/mp) Preț corectat (€/mp)

construit

liber -15,00

17,13

liber -15,00

18,74

liber -15,00

20,52

liber -15,00

16,33

10

Front stradal Corecție % Corecție (€/mp) Preț corectat (€/mp)

12,00

25,00 0% 0,00

17,13

15,00 0% 0,00

18,74

17,05 0% 0,00

20,52

10,00 0% 0,00

16,33

11

Suprafață

Corecție % Corecție (€/mp) Preț corectat (€/mp)

296,76

900 -6,03% -1,03

16,10

537 -2,40% -0,45

18,37

1.502 -12,05%

-2,47

18,05

875 -5,78% -0,94

15,38

PREȚ CORECTAT (€/mp)

16,10

18,37

18,05

15,38

CORECȚIA TOT. NETĂ

-23,90

-23,63

-19,95

-23,62

CORECȚIA TOT. NETĂ %

-60%

-56%

-53%

-61%

CORECȚIA TOT.BRUTĂ ABSOLUTĂ (€)

27,30

27,28

33,18

26,93

CORECȚIA TOT. BRUTĂ ABSOLUTĂ (%)

80,30%

76,42%

102,72%

81,24%

VALOARE PROPUSĂ (€/mp)

18,37

VALOARE PROPUSĂ (Lei/mp)

81,12

VALOARE TOTALĂ TEREN (€)

5.451

VALOARE TOTALĂ TEREN (Lei)

24.073


Corecția brută procentuală cea mai mică este la C.2, deci valoarea propusă este 18,37 Euro/mp

Justificarea corecțiilor:

Tipul tranzacției - s-a aplicat o corecție de - 15% fiind considerată marja de negociere în derularea tranzacție

Dreptul la proprietate - prețul tranzacției este întodeauna bazat pe transmiterea dreptului de proprietate. Proprietatea subiect este ocupată de asociatul proprietarului. Proprietățile comparabile sunt libere la vânzare, astfel corecția va fi nulă, proprietatea subiect fiind considerată liberă la vânzare.

Condițiile de piață - nu s-au aplicat corecții

Condiții de vânzare - s-au aplicat corecții cumpărătorul fiind un cumpărător special ( concesionarul) Zonare - încadrarea terenului în funcție de zonă, terenurile comparabile fiind în zone diferite se aplică corecții

Tip teren - nu s-au aplicat corecții

Utilități - nu s-au aplicat corecții

Construit - terenul subiect este parțial construit s-au aplicat corecții la cele libere

Front stradal - nu s-au aplicat corecții

Suprafața - s-au aplicat corecții procentuale de 0,1% pentru fiecare mp diferență


Argumentele care au stat la baza elaborării acestei opinii precum și considerentele avute în vedere la determinarea acestei valori sunt:

Valoarea a fost exprimată ținând seama exclusiv de ipotezele, condițiile limitative și aprecierile exprimate în prezentul raport și este valabilă în condițiile economice și juridice menționate în raport.

Valoarea este valabilă numai pentru destinația precizată în raport.

Valoarea reprezintă opinia evaluatorului privind valoarea de piață.

Valoarea este o predicție.

în concluzie :

Valoarea terenului este : 24.073 LEI ~ 5.451 EURO

( 81,12 LEI / mp ~ 18,37 EURO / mp)

Valoarea nu conține TVA

curs LEI / EURO = 4,4161 LEI din 26.06.2013

Data: 26.06.2013 Expert evaluator autorizat EI, EPI, EBM Ing. Panțel OvidiuCOMPARABILE TEREN


 • l.Vanzare teren intravilan cartier Albert 40 EUR/ mp Tip teren: intravilan construcții

Suprafață teren: 900 mp

Suprafață teren:900 mp

Tip teren:            construcții

Clasificare teren: Intravilan

Construcție pe teren:Nu

Modificat la: 17/06/2013

Utilități Apa Canalizare Gaz Curent

Alte detalii: GLX5805116. Vanzare doua loturi teren intravilan, in cartier Albert, zona rezidențiala. Loturile sunt unul de 400mp. si cel de al doilea de 500mp. conf. planurilor atașate. Utilitati: apa, gaze, canalizare, curent electric

2.Marshall Imobiliare - Zona Buna Vestire 42 EUR/mp

Tip teren: intravilan construcții Suprafață teren: 537 mp

Front stradal: 15 mSuprafață teren:537 mp Front stradal: 15 m Nr. fronturi:    1

Tip teren:            coi


15 m


construcții


Clasificare teren: intravilan

Construcție pe teren:Nu

Modificat la: 19/06/2013

Utilități Apa Canalizare Curent Amenajare străzi: asfaltate, pietruite

3.Licitație publică: Teren intravilan Ploiești, Str. Tabaci, Nr. 3 Preț pornire: 246.450 RON

Tip teren: intravilan construcții Suprafață teren: 697 mp Front stradal: 4 mTeren intravilan (curți construcții) si Anexa C2 cu suprafața utila de 12.46 mp, situat in Ploiești, Str. Tabaci, Nr. 3, Județul Prahova avand suprafața de 697 mp. Accesul la proprietate este relativ facil, accesul la teren se poate realiza din Str. Tabaci, are deschidere la strada de 4 m ce se lărgește la 14 m. Utilitățile aferente existente in zona sunt cele uzuale necesare: apa, canalizare, energie electrica, gaz metan, telefonie, TV cablu si internet.

Caracteristici

Suprafață teren: 697 mp

Front stradal: 4 m

Nr. fronturi: 1

Tip teren:            construcții

Clasificare teren:    intravilan

Construcție pe teren:Nu Suprafața construită: 12 mp

Modificat la: 13/06/2013

Alte informații

4.Marshall Imobiliare - Zona Rudului 38 EUR/mp

Tip teren: intravilan construcții Suprafață teren: 1.502 mp

Front stradal: 17.05 m


Tip teren:            construcții

Clasificare teren: intravilan

Construcție pe teren:Nu

Modificat la: 19/06/2013

Utilitati in zona Amenajare străzi: asfaltate

5.EQUINOX: Teren de vanzare in Ploiești, zona BUNAVESTIRE 39 EUR/mp

Tip teren: intravilan construcții

Suprafață teren: 875 mp

Front stradal: 11 m


Tip teren:           construcții


Clasificare teren:    intravilan

Construcție pe teren:Nu Modificat la: 29/03/2013 Utilități Apa Canalizare Gaz Curent Amenajare străzi: asfaltate Alte informații

Alte detalii: Pe teren se afla o construcție demolabila, care este racordata la toate utilitățile: apa, gaze, energie electrica si canalizare.

POT=50%

CUT=l,50

Regim de inaltime P+l-2

6.PLOIESTI, TEREN IDEAL SERVICE AUTO

Ploiești, zona Cantacuzinol 18 EUR/ mp

Tip teren: intravilan construcții Suprafață teren: 718 mp

Front stradal: 19 m

SERVICE

AUTO

Str. Gr. Caniacuzino

Detalii

Zona Vest, str. Cantacuzino, teren 718 mp, deschidere 19 m, utilitati, poziție ideala pentru service auto.

Caracteristici

Suprafață teren:718 mp

Front stradal: 19 m

Nr. fronturi: 1

Tip teren:           construcții

Clasificare teren:    intravilan

Construcție pe teren:Nu

Modificat la: 12/06/2013

Utilități Apa Canalizare Gaz Curent Curent trifazic

Vecinătăți: Service auto, Fabrica Coca Cola


F
-âMOBL

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA PRAHOVA

BIROUL DE CADASTRU SI PUBLICITATF IMOBILIARA PLOIEȘTI

EXTRAS DE CARTE FUNC3ARA pentru

INFORMARE


Cârtea -fiin^ra i>j nr. 54456


Câ'niirw'nrRpfrrti.înlClrll Pl&eirti


A. Partea i-a


Nr cri

Ni. căii sac: tnur?

Uewrtees Ineblu’ji

Cijsecw.tii

1

GAJ: S81ft'5S

Aî-TSM: Plnl»:l, Simiia      Nr. 55, =âxela: A «5M2,

Tate:36

UsedarB: TERuK INTRAM _AN ARABI SfriJAU-N

H.0IE3T,' STP.SIR^.NR K’rCSTA Gh IGHIULUI NK.2)

mistireita

MP


CaitaalUnclair.ainr taetf


COTOnafCtB&/iriunirni(j al7i53."J


8. Partea a !l-stîar!*a funciara ca nr 54456


Ccmuna.irnți'iiMicVU'u Roksb


C. Partea a îll-aFrwțncriprtiîta9re^ aatin


Sr intes7A nnntrartiJl ife rar™ dat nr.ISCSSBÎĂl.UCdO'rwtcintCnto^reMuikpiul FfolWti po Csns'uu! Letal Si Lupascu Mih?l LUClSIl , (f. SCI 2<-H W4j1 0Certi’fc ca piezurdi/nstm^ coteîpJijds intrvfr»y| cu piKlIiife ir. eigrarr. (In cate lundcra criglnate, pr&liâlf. Je aussl airou. PiHcartul Bdras rin raft^rciaia nu eslr.valstjll te îicfetetsa coclrr Attent'î'cale ii mtanil [XiWlJ.


Asistent - registrator,Cait^ș: n.rițtji'a cu rr. 54iUj

Ccrnuna'crar.'l'ninințjli, Pluie’sti


pagir.a l / î
OfICIUl DE CADASTRU Si PURI iCITATE IMOBILIARA PRAHOVA BIROUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA PLOIEȘTI

Dosarul nr. 29315 / 78.05.20 IC

ÎNCHEIERE Nr. 29915

Reglator POLEACU IMICOLETA RADMILA

Asistent - registrator STANCUTU MADALINA GLAUDIA

Asupm Cererii introduse da LUPASCU MINAI LUCIAN privriHl NOTARE. si m baza documentelor atașate:

 • - comodat nr. -faOiO??? 04.2010 ^rriis ce CONSILItJI LOCAL PLOIEȘTI;

 • - certificat nr. 503304/26.05.2010 em:s de PRIMĂRIA PLOIEȘTI:

vazand referatul asistentul Ji - registrator. in sensul ca r.u existe piedici la înscriere, fiind îndeplinite condițiile prevăzute de ari.. 45 din legea 7/1996 republicate, tariful d$ 60.00 lei achitai prin documentul de plata:

 • - eriitaril.a nr. 192137/23. D5.201C' in suma de: 6C.00 l»i,

pentru aervicius: 242

DISPUNE:

Admiterea eterii cu orivira la:

imobilul ou njmanJ cadastral 8W55 in supra-fara mascata de 296.76 MPTEREN INTRAVILAN ARA8JL rr.scris in cartea tonctera cu numărul 54456 a unitahi administrativ reritoriale Ploiești proprietatea Ijj IVrUNIGtPUJi. FLOIESTI rtesuV B. 1 si sa se efectuase următoarele înscrieri:

- se noteaza uuritrEctul de comodat n/. 13020/22.04.2010 iftctiejat htr$ intre Municipiul Ploiești prin Consiliul Local si Lupasni. r/litia i Lucian sub C.1 din cartea funciare cu rr. 5445i'/pictesti:

Prezenta s&va comunica marților.

Du drept, de pangare m termen ds 15 zile cfc- la cumuriicara, care se depune la Oficiul do Cadastru si Pub:ictete Jmcbiliara.înscrii- in cartea funciara 5. se soluționează ele instenta competenta din circumscripția in căra sa știa imohiluf.

Data Ic. data de; 03.06.2C10

Registrator,Asistent - registrator,

STAhCLITU MADALINA CLAUDIA


PLAN


DE AMPLASAMENT DE' DELIMITARE • Scara. 1:2000

fNCADRARE IN ZONA Sc.1:10 000 .


KT, U B. LI U ‘


Județul:

Teritoriu         . _______ ..>Uvv)IUIi                                ■

Proprietar: Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Sediu: Mun. Ploiești, B-dul Republicii Nr. 2-4

Adresa corpului de proprietate:                           .

■ Municipiul Ploiești, Str. Ghighiului Nr.’2

Act de proprietate: H.C.L. Nr.254/01.10.2003 si H.C.L.Nr.84/5—06~-2004~~’ încheiere de Carte Funciara nr.8628 din 8-06-2004 Teren ce se dezmembrează spre dare in folosința ( Intre punctele 1.2.3.4.)

(00 MP

Mp

de pompieri


odoștral provizoriu jlui ae proprietate


^M^Lonsiuul


«UMBRAR®


Cad

'publicitate y^MFfahoya ■ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Nr. 304604 din

CERTIFICAT DE
Nr.


888         Din:In scopul:

SPECIFICAT DE BENEFICIAR: CERTIFICAT URBANISM VANZARE TEREN

Ca urmare cererii adresate de _______________PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI______________

cu domiciliuhsediul in județul ___________PRAHOVA___________, localitatea_____________PLOIEȘTI_____________,

satul__________________________Z__________________________, sectorul ____, cod postai ___________100066___________,

s trada_________________B-DL. REPUBLICII_________________,nr.__2_______,b 1__z______________

sc__- et.            ap. -     , tel./fax __________0244516699__________, e-mail______________-______________

inregis trata la nr. __________304604___________ din        24-07-2013Pentru imobilul — teren si/sau construcții — situat in județul Prahova, Municipiul Ploiești, satul __________________________z__________________________, sectorul            , cod postai: ______________z

strada__str. SIRNA_____________________, nr. 55     . bl.

sc.         , et.          ap.           sau identificat prin:___________________________________-

in temeiul reglementarilor documentației de urbanism nr. ____________209____________/________1999

fa7a       FUG       aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 209/1999___________________________________

in temeiul reglementarilor documentației de urbanism nr. ____________________________/

fa7a       PUD       aprobata prin HCLnr.157/31.08.2005 privind aprobarea PUD - Lotizare Cartier Tineret

Ghighiu in vederea construirii de locuințe pentru tineri.

in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare,


SE CERTIFICA:


1. REGIMUL JURIDIC


Terenul este situat in intravilanul municipiului Ploiești si este proprietate privata a municipiului, atribuit in folosința gratuita domnului Lupascu Mihai-Lucian, in vederea construirii unei locuințe proprietate personala, conform contractului de comodat nr.18020/ 22.04.2010 si a Anexei nr.2 la respectivul contract de comodat, Procesul-Verbal de predare-primire incheiat la data de 22.04.2010.

Pe terenul respectiv s-a emis ACnr. 637 / 16.09.2010 pentru "construire locuința P+lEsi imprejmuire teren", avand ca beneficiar pe domnul Lupascu Mihai Lucian.

Locuința a fost realizata si recepționată cu Proces-verbal de recepție anexat.


2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuala a terenului: curți - construcții.

Destinația stabilita prin PUD Cartier Tineretului Ghighiu:

L- zona locuințe;

Lm- subzona predominant rezidențiala cu maximD+P+l;

-funcțiunea dominanta: zona de locuit;

-funcțiuni complementare admise: centru comercial, circulații pietonale, circulații carosabile, spatii verzi.

Terenul se incadreaza in zona valorica C, conformH.C.L. 202 / 2012.


3. REGIMUL TEHNIC


UTR S-l 1, POT 50%, CUT 1,05;


-suprafața teren 296,76 mp., front la strada Sima 14,00 m.k


fi


-parcela construibila;

-regim de inaltime maxim D+P+l;

-terenul are acces direct la strada Sima si oferă posibilitatea racordării la utilitățile existente in zona; -locuința a fost autorizata pe limita de proprietate cu lotul 56 (0,2 ml. fata de limita) - regim cuplat;


Utilizări permise:

-locuințe individuale in regim de inaltime P+M, P+l, D+P+M, D+P+l, comerț;

Utilizări permise cu condiții:

-oricare dintre funcțiunile complementare, cu condiția existentei unui proiect intocmit conform Legii 50/1991, republicata si completata si a Legii 10/1995 republicata.

Utilizări interzise: -orice alte utilizări;

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru:

ALTE SCOPURI - RELATU SI INFORMATE - CU PRIVIRE LA TERENUL SITUAT IN PLOIEȘTI, STRADA SERNA NR.55 - PARCELA CONSTRUIBILA

CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE SAU AUTORIZAȚIE DE DES FIINȚARE SI NU CONFERĂ DREPTUL DEA EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

4. OBUGATB ALE TTIULARULU CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autoritarii competente pentru protecția mediului:


In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva Consiliului si Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in legătură cu mediul si modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanismse comunica solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta sa analizeze si sa decidă, după caz, incadrarea/neincadrarea proiectului investiției publice/private in lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfasoara după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

In vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competenta pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului si al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției in acord cu rezultatele consultării publice.

In aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competenta pentru protecția mediului in vederea evaluării inițiale a investiției si stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. In urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autoritatii competente pentru protecția mediului.

In situația in care autoritatea competenta pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autoritatii administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

In situația in care, după emiterea certificatului de urbanismori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunța la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autoritatii administrației publice competente.


5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/ DESFIINȚARE VA FI

INSOTITA DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) certificatul de urbanism;


 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau construcții, sau, după caz, extrasul de pian cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispume altfel (copie legalizata);

 • c) documentația tehnica - D.T., dup» caz:

□ D.T.A.C.                □ D.T.O.E

□ D.T.A.D.


 • d) avizele si acordurile stabilitae prin certificatul de urbanism:

d.l). avize si acorduri privind utilitățile urbane si infrastructura:

 • □ alimentare cu apa

 • □ canalizare

 • □ alimentare cu energie electrica

 • □ alimentare cu energie termica

d.2) avize si acorduri privind:

□ securitatea la incendiu


 • □ gaze naturale

 • □ telefonizare

 • □ salubritate

 • □ transport urban

 • □ protecție civila


Alte avize/acorduri


□ sanatatea populației


d.3) avizele / acordurile specifice ale administrației publice centrale si/ sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: d.4) Studii de specialitate

 • e) punctul de vedere/actul administrativ al autoritatii compjetente pientru protecția mediului (copie);

- nu este cazul

 • f) dovada înregistrării proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania (1 exemplar original);

 • g) documentele de piața ale următoarelor taxe (copie):


Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin posta la data de

ÎNREGISTRARE      i

ș         306497i

Tî AR /T?

Domnule Primar,

/<§/ CV’2 b -ISi-f 3^Q.

Subsemnatul Lupascu Mihai Lucian, domiciliat in Ploiești, Bd. Republicii, nr. 21, bl. A5, ap. 33, jud. Prahova, telefon: 0721/21.68.77, posesor al cârtii de identitate serie PH număr 812768 eliberat la data 16.01.2009, va rog sa-mi aprobați cumpărarea terenului dat in folosința prin contract de comodat: nr. 18020/22.04.2010, cu mențiunea ca pe acest teren s-a recepționat construcția P+1 la care s-a incheiat Proces Verbal de Recepție la terminarea lucrărilor: nr 307683/01.11.2012.

Anexez:

 • -  Contract de comodat nr 18020/22.04.2010;

 • -  Proces Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.

307683/01.011.2012.

Va mulțumesc!

Data:


Semnătură:

Domnului Primar al Municipiului Ploiești

{SILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

lisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populatie. Comert


Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciăi^<^/\ (i

. O >

PROCES VERBAL încheiat astazi 30.04.2013


■L, wi

e

\ A

Comisia este compusa din domnii consilieri: Dumitru Cristian, Ganea Cristian, a Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian

La ședința au participat reprezentanții Direcției de Gestiune Patrimoniu

Comisia s-a intrunit in vederea analizării următoarelor solicitări:

CAPITOLUL I - Serviciul Inventariere si Evidenta Bunuri in meniul Public si Privat:

Secțiunea A -

Secțiunea B - Solicitări diverse :

Cu privire la adresa nr.7670/2013 transmisa de d-na Ionescu Natalia, va wumcam următoarele:

Prin adresa menționata mai sus d-na Ionescu Natalia a solicitat eliberarea unui rtificat de Urbanism si a unei Autorizații de Construire pentru deviere cabluri ictrice care subtraverseaza o parte din terenul situat in Ploiești, str.Națiunii nr.8.

Precizam ca d-na Ionescu Natalia a anexat avizul eliberat de S.C. ELECTRICA JRNIZARE S.A si Certificatul de Urbanism nr.l 167/2012 pentru „Deviere Les 1 7 si Lea 4,4KV (deviere cablu electric).Ulterior, Direcția Generala de Dezvoltare 'bana a transmis Notificarea nr.301936/03.04.2013 prin care s-a comunicat d-nei aescu Natalia ca nu poate fi eliberata Autorizația de Construire pentru lucrarea entionata mai sus motivând faptul ca pentru aceasta lucrare trebuie obtinut un nou (rtificat de Urbanism si o Autorizație de Construire de către proprietarul de drept al ’enului subtraversat de aceste cabluri, in speța Municipiul Ploiești.

Potrivit Decretului de expropriere nr.88/1986 a trecut in proprietatea statului lobilul in suprafața de situat in Ploiești, str.Națiunii nr.8. Municipiul Ploiești a (tinut conform H.C.L. nr.267/2006 teren curte in suprafața de 130,00 mp in Ploiești, r.Natiunii nr.8. Prin Dispoziția nr.2064/08.06.2012 a fost restituita d-nei Ionescu iatalia suprafața de 146,92 mp, conform prevederilor Legii nr.l0/2001, republicata, iprafata de 65,94 mp ramanand in proprietatea Municipiului Ploiești intrucat avizul •C. ELECTRICA SA de restituire a fost negativ.

Menționam ca aceasta lucrare va afecta trotuarele aferente străzilor Națiunii, plaiului si Timotei Cipariu, ce fac parte din domeniul public al localității si figurează 1 “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, ^susit prin Hotararea Guvernului nr.l359/2001, privind atestarea domeniului public I județului Prahova, precum si al municipiilor, orașelor si comunelor din județul rahova.

Bata facem precizarea ca domnui~Munteanu-Ion-a-procedat--la-aehitai'ea-- ----fia data de 16.02.2013.

|cererea nr. 7186/18.04.2013, domnul Munteanu Ion, a solicitat prelungii^e|^__^ contractului de inchiriere pentru terenuri cu destinația de curți/grădini     /

lobdelor cu destinația de locuința nr. 27759/17.02.2010.                         ~ v

g;


■Sima Sorin Gheorghe

privire la cererea inaintata de doamna Grigoras Georgeta, prin care ^lungirea termenului contractului de inchiriere pentru terenuri cu destinația grădini aferente imobilelor cu destinația de locuința nr. 262031/06.04.2004, iBt-zw act adițional nr. 3752/09.04.2010 l|i*enul curte situat iu Ploiești, str. Diligentei, nr. 21, a fost detinut in baza Ijlui de inchiriere nr. 262031/06.04.2004, modificat prin act adițional nr. 164.2010 de către doamna Reimer Rozalia.

| simenul contractului de inchiriere a fost de 3 ani pana la data de 15.03.2013. fria lunara a fost calculata conform Hotărârii Guvernului României i.07, respectiv 2,41 lei.

țodata facem precizarea ca doamna Grigoras Georgeta a procedat la achitarea na la data de 31.12.2013

cern precizarea ca potrivit Contractului de vanzare - cumpărare nr. 2.2013 autentificat de Biroul Notarior Publici Asociati, Lupu Marian si Lupu Luiza, cu sediul in Ploiești, str. Decebal ,nr. 37, imobilului situat in Ploiești, jentei, nr. 21, ap. 2 ce a fost detinut de doamna Reimer Rozalia a devenit 'tea doamnei Grigoras Georgeta.

în cererea nr. 7005/17.04.2013, doamna Grigoras Georgeta, a solicitat ■ea termenului contractului de inchiriere pentru terenuri cu destinația de lini aferente imobilelor cu destinația de locuința nr. 262031/06.04.2004, t prin act adițional nr. 3752/09.04.2010 ce a fost detinut de către doamna Rozalia.

tocmit: Sima Sorin Gheorghe

Z. Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății

1

î L Compartiment valorificare patrimoniu, dirigentie si urmărirea

■            comportării in timp a construcțiilor

rivire la solicitarea inaintata de dl. Lupascu Mihai Lucian, va comunicam rele:

rin adresa nr. 6497/10.04.2013, dl. Lupascu Mihai Lucian, solicita cumpărarea •i dat in folosința prin contract de comodat nr. 18020/22.04.2010. La aceasta ; a atașat procesul verbal de recepție . la terminarea lucrărilor kg83/1.11.2011 privind lucrarea Construcție locuința P+ 1 E.terenului.

rt. 8 din contract prevede : Prezentul contract inceteaza de drept, fara a fi a intervenția instanțelor judecătorești, in următoarele situații:

.1. acodul de voința al pârtilor contractante;

.2. denunțarea unilaterala de către comodant;

.3. pieirea bunului;

\.4. desființarea titlului comodantului. ”

ilrt. 8 din Legea nr. 15/2003 prevede ” După finalizarea construirii locuinței, il local poate hotărî, la solicitarea proprietarului locuinței, vânzarea directă cesta a terenului respectiv. Prețul de vânzare se stabilește prin expertiză tehnică, ită de un expert evaluator autorizat și aprobată de consiliul local.” ,


kJCu privire la solicitarea înaintata de dl. Nicoara Constantin, va comunicam arele:

Prin adresa nr. 7271/19.04.2013, dl. Nicoara Constantin, solicita, in baza art. 8 gea nr. 15/2003, cumpărarea terenului dat in folosința prin contract de comodat 7713/25.04.2005. La aceasta adresa a atașat procesul verbal de recepție la area lucrărilor nr.476/2006 privind lucrarea Construcție locuința P+E si zatia de Construire nr. 476/10.07.2006..

In baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea )cuinte proprietate personala, cu modificările si completările ulterioare a fost it contractul de comodat nr. 217713/25.04.2005, al cărui obiect il constituie ita terenului in suprafața de 292 mp, situat in Ploiești, str. Ghighiului , locația :e face parte din domeniul privat al municipiului Ploiești. Bunul ce face obiectul i contract se atribuie de către comodant spre folosința comodatarului, in mod t,, in vederea construirii unei locuințe proprietate personala.

Art. 4 din contract prevede faptul ca atribuirea terenului in folosința gratuita e pe durata existentei locuinței proprietate personala, incepand cu data predării ni terenului.

Art. 8 din contract prevede : Prezentul contract inceteaza de drept, fara a fi ara intervenția instanțelor judecătorești, in următoarele situații:

 • 8.1. acodul de voința al pârtilor contractante;

 • 8.2. denunțarea unilaterala de către comodant;

 • 8.3. pieirea bunului;

 • 8.4. desființarea titlului comodantului. ”    .

Prin adresa nr. 2662/19.04.2013 domnului Nicoara Constantin is-^ă comunicat î j 1 ca solicitarea cu privire la ipotecarea locuinței a fost avizata fayprăbiL^^y zarea ca, in caz de litigiu, construcția se poate valorifica nunidi- de către ►anele care indeplinesc condițiile conform Legii nr. 15/2003 si care figurează pe de prioritate valabila la data respectiva, aprobata prin hotarre de către Consiliul 1 al Municipiului Ploiești. Cu privire la solicitarea privind ipotecarea terenului, jta a primit aviz nefavorabil.

Art. 8 din Legea nr. 15/2003 prevede “După finalizarea construirii locuinței, ’liul local poate hotărî, la solicitarea proprietarului locuinței, vânzarea directă acesta a terenului respectiv. Prețul de vânzare se stabilește prin expertiză tehnică, mită de un expert evaluator autorizat și aprobată de consiliul local.”

Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, m, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale:

jlieri:


Dumitru Cristian - PrGanea Cristian - Secretar >


/Li?                                            ? J

^c(y.p^ z c7

Sec 6

C^/V p^lzvZ. / Șr '^"Judelui Prahova

Teritoriu administrativ: Municipiul Ploiești Cod SIRUTA .   .

Cod intravilan


SCHIȚA CORPULUI DE PROPRlEfATE


Nume/denumlre proprietar


Domlciliu/sedlu proprietar


Municipiul Ploiești, Str. Ghighiului Nr..2, Lot. 55


Cod numeric pereonal/cod SIRUES


Nomenclatura............................................

Nr.sector cadastral

Nr. cadastral al corp, de proprZl.bzpbb’-i

Nr.carte funciara..............................(...L.


Nr.

Parcela

Categoria de folosința

Cod grupa destinație

Suprafața din măsurători (mp.)

Clasa de calitate

Zono in cadrul localilotii

Mențiuni

1

2

3

4

5

6

7

1

A

TDI

296.76

Se dezmembrează teren S=296.76mp

Total •

296.76

.i


Nr. corp clădire/ construcție

Denumire

Suprafața construita Io sol (mp.)

Cod grupa destinația

1

2

3

4

■— ] 1

_

----

t;: -—

TQTAL—2

Consiliul Lpoțbâi

Municipiuli^Plomsfi


’......^b

”5^---1

Mun* Pțqiesli,
I-1CL Ni\ 254/M&2003*'ro

HCL Nr. 84/05101 încheiere de Gtâfto.Fimt’ nr.8628 dinSuprafața din act (ha. sau mp.)

Modul de deținere teren/ponslruclîe

Teren

Construcție

z

>^6cîîi—?r

iQlJldlvi^ ziane^

7

a z-

9--

46505.00 mp

z.

T

da y

——LS/-7 ] f

z-y S

- \

/v

- / . — -z'.'

MențiuniNr. cerere 31461 Ziua            09

Lunaz;^^X iV7Q^ Anul:


C-ANEEL

HATfcall                                    ___

■ ;£* »*'*7.».Tr :n i                                               l-, /                > r r

;jwi3fflanixeBiEMil                                        Jf ■- ( ■,. .■)<,?■ r

OFICIUL DE CADASTRU SÎ PUBLICITATE IMOBILIARA PRAHOVA! -     ' -

BIROUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA PLOIEȘTI <■

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

pentru

INFORMARE

Cartea funciara cu nr. 54456                                                                              Comuna/oras/municipiu Ploiești

 • A, Partea l-a

  Nr. crt

  Nr. cad sau topo

  Descrierea imobilului

  Observații

  1

  CAD: 8819/55

  Adresa: Ploiești, Strada Sîrna, Nr. 55, Parcela: A 495/42, Tarla: 36

  Descriere: TEREN INTRAVILAN ARABIL SITUAT IN PLOIEȘTI STR.SIRNA,NR.55(FOSTA GHIGHIULUI NR.2)

  măsurată 296.76 MP

Cartea funciara cu nr. 54456                                                                              Comuna/oras/municipiu Ploiești

 • B. Partea a Il-a

  Nr. crt.

  înscrieri privitoare la proprietate

  Observații

  1

  MUNICIPIUL PLOIEȘTI PROPRIETATE , cf. act 33781/2008

  2

  se îndreaptă eroarea materiala strecurata in cuprinsul prezentei cârti funcaiare in sensul ca adresa corecta a imobilului este Ploiești .strada Ghighiului,nr.2,T 36, A 495/42 , cf. act 72006/2008

  3

  se noteaza faptul ca imobilul este situat în Ploiești,str.Sima,nr.55  , cf. act 31461/2010

Cartea funciara cu nr. 54456                                                                              Comuna/oras/municipiu Ploiești

 • C. Partea a lll-a


  Nr. crt.

  înscrieri privitoare la sarcini

  Observații

  1

  se noteaza contractul de comodat nr.18020/22.04.2010 încheiat intre intre Municipiul Ploiești prin Consiliul Local si Lupascu Mihai Lucian , cf. act 29915/2010


Certific ca prezentul extras corespunde întru totul cu pozițiile în vigoare din cartea funciara originala, pastrata de acest birou. Prezentul extras de carte funciara nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul public.

Asistent - registrator,
MĂRGĂRIT ANAMARIA RODI

jgfepartea funciara cu nr. 54456 yH®£omuna/oras/municîpiu Ploiești

* c-fr •Q.tn <n


pagina 1 / 1
LaNCEL


AGEHțl* KĂȚinSAXA a a n a ba a.ir n i reuMaosi swsaiciAaJiOFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA PRAH(

BIROUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA PLOIEȘTI

Dosarul nr. 31461 / 07.06.2010

ÎNCHEIERE Nr. 31461

Registrator SORA MARIA

Asistent - registrator MĂRGĂRIT ANAMARIA RODICA

Asupra cererii introduse de LUPASCU Ml HAI LUCIAN privind NOTARE, si in baza documentelor atașate:

 • - certificat nr. 303304/26.05.2010 emis de PRIMĂRIA PLOIEȘTI;

vazand referatul asistentului - registrator, in sensul ca nu exista piedici la înscriere, fiind îndeplinite condițiile prevăzute de art. 48 din legea 7/1996 republicata, tariful de 60.00 lei achitat prin documentul de plata:

 • - chitanța nr. 191935/07.06.2010 in suma de: 60.00 lei,

pentru serviciul: 242

DISPUNE:

Admiterea cererii cu privire la:

- imobilul cu numărul cadastral 8819/55 in suprafața masurata de 296.76 MPTEREN INTRAVILAN ARABIL SITUAT IN PLOIEȘTI STR.SIRNA,NR.55(FOSTA GHIGHIULUI NR.2) înscris in cartea funciara cu numărul 54456 a unitatii administrativ teritoriale Ploiești, proprietatea lui MUNICIPIUL PLOIEȘTI de sub B.1 si sa se efectueze următoarele înscrieri: - se noteaza faptul ca imobilul este situat in Ploiești,str.Sirna,nr.55 sub B.3 din cartea funciara cu nr. 54456/Ploiesti;

Prezenta se va comunica pârtilor.

Cu drept de plângere in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara,se înscrie in cartea funciara si se soluționează de instanța competenta din circumscripția in care se afla imobilul.

Data la data de: 09.06.2010ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PRIMAR

Nr. 307124 din 26.08.2010

AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

16. SEP 7(11!)

Nr. 637 din_________________

Ca urmare a cererii adresate de LUPASCU MIHAI LUCIAN_________

cu domiciliul / sediul în județul Prahova municipiul/orașul/comuna______Ploiești ,

satul - , sectorul - , cod poștal__, str. B-dul Republicii nr. 21 , bl. A5 , sc._2__, et. 6 ,

ap. 33 , telefon/fax________e-mail_______, înregistrată la nr. 307124 din 26.08.2010

In conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE AUTORIZEAZĂ executarea lucrărilor de construire pentru :

LOCUINȚA P+1E ÎMPREJMUIRE TEREN

 • - pe imobilul - teren și/sau construcții -, situat în județul Prahova, municipiul Ploiești,

cod poștal_____________, str. Sirna , nr. 55

Cartea funciară_______________

Fișa bunului imobil___________sau nr. cadastral,

 • - lucrări în valoare de 553 015,40 lei ,

In baza documentației tehnice - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.+D.T.O.E.) nr. 02/2010 a fost elaborata de B.I.A.nr. 34 cu sediul în județul Prahova , municipiul Ploiești , comuna/satul _2_cod poștal str. Elena Doamna nr. 10 , bl. 31U , sc. - et. - , ap. 14 , respectiv de Bogdan Tinteanu - arhitect cu drept de semnătură^ înscris în Tabloul Național al Arhitecților cu nr. 2843 , în conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, aflat în evidența Filialei Teritoriale Prahova a Ordinului Arhitecților din România.


CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR SE FAC URMĂTOARELE PRECIZĂRI

A. Documentația tehnică - D.T. (D.T.A.C. + D.T.O.E.) - vizată spre neschimbare împreună cu toate avizele-și-... acordurile obținute, precum și actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, face parte integrantă din prezenta autorizație.

Nerespectarea întocmai a documentației - D. T. vizată spre neschimbare (inclusiv a avizelor și acordurilor obținute) constituie infracțiune sau contravenție, după caz, în temeiul prevederilor art, 24 alin.(I), respectiv ale art, 26 alin.(l) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată.X^c^'x <

----------------------------——--------------------7 ...

în conformitate cu prevederile art. 7 alin.(lS)-(15’) din Legea nr.50/1991 și cu respectarea legislației pentru aplicarea Directivei ) ; Consiliului 85/337/CEE (Directiva EI A) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, în situația în care în timpul executării lucrărilor și numai în perioada de valabilitate a autorizației de construire survin modificări de temă privind lucrările de construcții autorizate, care conduc la necesitatea modificării acestora, titularul are obligația de a solicita o nouă autorizație de construire.

 • B. Titularul autorizației este obligat:

 • 1. Să anunțe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul -model F.17) la autoritatea administrației publice locale emitentă a autorizației.

 • 2. Să anunțe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul -model F.18) la Inspectoratul în Construcții al județului, împreună cu dovada achitării cotei legale de 0,1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.

 • 3.  Să anunțe data finalizării lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării, conform formularului anexat autorizației (formularul

-model F.19) la Inspectoratul în Construcții al județului, odată cu convocarea comisiei de recepție.

 • 4. Să păstreze pe șantier - în perfectă stare - autorizația de construire și documentația tehnică -D.T. (D.T.A.C.+D.T.O.E) vizată spre neschimbare, pe care le va prezenta la cererea organelor de control, potrivit Legii, pe toată durata executării lucrărilor.

 • 5. în cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor, se descoperă vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundații, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.), să sisteze executarea lucrărilor, să ia măsuri de pază și de protecție și să anunțe imediat emitentul autorizației, precum și Direcția județeană pentru cultură, culte și patrimoniu cultural național.

 • 6. Să respecte condițiile impuse de utilizarea și protejarea domeniului public, precum și de protecție a mediului, potrivit normelor generale și locale.

 • 7. Să transporte ia rampa Ecologica Boldești Scaieni materialele care nu se pot recupera sau valorifica, rămase în urma executării lucrărilor de construcții.

 • 8. Să desființeze construcțiile provizorii de șantier în termen de - zile de la terminarea efectivă a lucrărilor.

 • 9. La începerea execuției lucrărilor, să monteze la loc vizibil « Panoul de identificare a investiției » (vezi anexa 8 la normele

metodologice).

 • 10. La finalizarea execuției lucrărilor, să monteze « Plăcuța de identificare a investiției »

 • 11. în situația nefinalizării lucrărilor în termenul prevăzut de autorizație, să solicite prelungirea valabilității acesteia, cu cel puțin

15 zile înaintea termenului de expirare a valabilității autorizației de construire (inclusiv durata de execuție a lucrărilor).

 • 12. Să prezinte “Certificatul de performanță energetică a clădirii” la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor;

 • 13. Să solicite “Autorizația de securitate la incendiu “ după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor sau înainte de punerea în funcțiune a clădirilor pentru care s-a obținut “Avizul de securitate la incendiu”;

 • 14. Să regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum și celelalte obligații de plată ce îi revin, potrivit legii, ca urmare a realizării investiției;

 • 15. Să declare construcțiile proprietate particulară realizate, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitățile subordonate acestora, după terminarea lor completă și nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de valabilitate a autorizației de construire (inclusiv durata de execuție a lucrărilor).

 • C. Durata de execuție a lucrărilor este de 36 luni, calculată de la data începerii efective a lucrărilor (anunțată în prealabil), situație în care perioada de valabilitate a autorizației se extinde pe întreaga durată de execuție a lucrărilor autorizate.

 • D. Termenul de valabilitate a autorizației este de 12 luni de la data emiterii , interval de timp în care trebuie începute lucrările de execuție autorizate.


SECRETAR, OANA CRISTINA IACOB


oy


ARHITECT ȘEF, SIMONA ELENA MUNTEANU

Taxa de autorizare în valoare de 2 765.00 leiPrezenta autorizație a fost transmisă solicitantului direct/prin poștă la data de__, însoțită de ()

exemplar(e) din documentația tehnică, împnmnă cu avizele și acordurile obținute, vizate spre neschimbare. întocmit: Mihaela Constantin-cot^ilier/02.09.2010 j| \

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA

COMPARTIMENT VERIFICARE SI EVALUARE DOCUMENTAȚII TEHNICE


COMISIA DE EVALUARE SI AVIZARE


Ședința nr.


Solicitarea nr. :

Beneficiar:

Obiectiv :306261 /28.07.2010

_______________LUPASCU MIHAI-LUCIAN

Construire locuința si imprejmuire


situat in județul PRAHOVA, municipiul Ploiești,

strada_____________________Sima_____________________ nr. 55        bl.

et. ___________ ap. _________

In vederea emiterii autorizației de construire, vazand documentația depusa, certificatul de urbanism nr.

695 / 07.05.2010 si avizele prezentate in ședința Comisiei''dedSvaitîare;si Avizare se aeorda:“"

AVIZ TEHNIC DJE CONFORMITATE NR.     409


rX]- fara condiții □- cu condiții

 • 1. PREALABILE A.C.:

  2. LA EXECUȚIE:


COMISIA DE EVALUARE SI AVIZARE

[x]S.C. APA NOVA PLOIEȘTI S.R.L.

’xJS.C. F.D.E.E. ELECTRICA S.A.

[x]S.C.GDF SUEZ ENERGY ROM ANI A

 • □ S.C. ROMTELECOM S.A.

 • □ S.C. DALKIA TERMO PRAHOVA S.R.L. □R.A.T.P.


 • □ R.A.S.P.

[X]AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

 • □ DIRECȚIA DE SANATATE PUBLICA PRAHOVA

 • □ l.S.U.J.”SERBAN CANTACUZINO" PRAHOVA □S.C. CONPET S.A.

 • □ S.C. TRANSGAZ MEDIAȘ S.A. SUCURSALA PLOIEȘTI

Nota:

1 .Prezentul aviz tehnic este valabil insotit de avizele/acordurile specifice ale instituțiilor reprezentate in Comisia de Evaluare si Avizare bifate mai sus si de prevederile din condițiile tehnice ce vor fi aduse la indeplinite premergător inaintarii documentației tehnice pentru obținerea autorizației de construire                                         ■; .•

 • 2. Prevederile ce trebuiesc indeplinite la faza de execuție sunt elemente care trebuiesc indeplinite in conformitate cu normele si si normativele tehnice si legale pentru executarea lucrărilor propuse

SECRETAR,
privind lucrarea -£IW/                       Z> f£

executata in cadrul contractului nr.                  din


din


încheiat intre


/gyg^/2?

pentru lucrările: ”                                   z^/ZT______________________________

 • 1. Lucrările au fost executate in baza autorizației nr.

tePN:                                        la /E-        c cu valabilitate /■? 'L^i .

 • 2. Comisia de recepție si-a desfasurat activitatea in intervalul___________

fiind formata din:                                                                     ,

PREȘEDINTE: EN/NItc/

MEMBRI JNkNE           '"T/MTgrA/Ct? —-X£A7

 • 3.Au mai participat la recepție

 • 4.Constatarile comisiei de recepție:

ADMITE RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

 • 4.1 Din documentația scrisa si desenata,necesar a fi prezentata, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse in lista anexa nr.l.

NU ESTE CAZUL

 • 4.2 Cantitatile de lucrări cuprinse in lista anexa nr.2,nu au fost executate.

NU ESTE CAZUL

 • 4.3 Lucrările cuprinse in lista- anexa nr.3 nu respecta prevederile proiectului.

NU ESTE CAZUL


 • 4.4 Valoarea lucrărilor executate +remedieri este de


 • 5. Comisia de recepție, m urma constatărilor făcute, propune

ADMITE RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

 • 6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările corespund din punct de vedere cantitativ si calitativ si respecta normele, normativele in vigoare si documentația de execuție.

 • 7. Comisia de recepție recomanda următoarele:

Urmărirea in timp a lucrărilor executate si completarea Jurnalului de Evenimente.

 • 8. Prezentul proces-verbal conținând 2 file si 0 anexe numerotate, cu un total de 2 file,

a fost incheiat astazi___________________in_______exemplare din care:

fi

INVESTITOR (PROPRIETAR): Z

DELEGA TAL ADMINISTRA TIEI PUBLICE LOCALE:

MEMBRII:

ACT <         M i îrAKl (J <      /

/

J /

~—7iT7~A     • 1
construirea unei locuințe proprietate personala, cu modificările si completările ulterioare;

In baza Hotărârii Guvernului nr. 896/2003 - privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003;

In baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 375/24.11.2009;

In baza Legii nr. 215/2001 - privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;I. PĂRȚILE CONTRACTANTE


Municipiul Ploiești prin Consiliul Local, cu sediul in Ploiești, Bulevardul Republicii, nr. 2, et. 3, județul Prahova, reprezentat prin domnul Primar Andrei Liviu Volosevici, in calitate de comodant, pe de o parte


si


Dl. ZâzZZȘC//         PMPPrf/P           __________

domiciliat in Ploiești, str./3 Pe Zf/‘Z^z^-JZce se legitimează cu B-T7C.I. z seria -,Zț/______ nr. P /J¥(pP''eliberat de

. la data de                               ,H. OBIECTUL CONTRACTULUI


~   , Art. 1. Obiectul contractului il constituie folosința terenului in suprafața de

yy^Zmip, situat in Ploiești, str. Ghighiului nr. P , locația 6.jgfce face parte din domeniul privat al Municipiului Ploiești, identificat prin planul de situație - anexa nr* 1 la prezentul contract.

Bunul se atribuie de către comodant spre folosința comodatarului, in mod gratuit.

Art. 2. Terenul ce face obiectul prezentului contract este atribuit in vederea construirii unei locuințe proprietate personala.Art. 3. Predarea - primirea terenului atribuit se face pe baza procesului

verbal - anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul contract.
III. DURATA CONTRACTULUI


.rt. 4. Atribuirea terenului in folosința gratuita se face pe durata existentei :i proprietate personala, incepand cu data predării - primirii terenului.

Tt. 5. Atribuirea in folosința gratuita inceteaza in situația in care tarul nu a inceput construcția locuinței in termen de 1 an de la data i terenului.

IV. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Tt. 6. Obligațiile comodantului:

. 1. Comodantul este obligat sa predea terenul atribuit liber de orice sarcini de proces verbal de predare - primire;

.2. Comodantul este obligat sa nu-1 impiedice pe comodatar sa folosească Dotrivit destinației atribuite.

lrt.7. Obligațiile comodatarului:

'.1. Comodatarul are obligația de a folosi terenul conform destinației prin contract, respectiv teren atribuit in vederea construirii unei locuințe ate personala;

\2. Comodatarul are obligația de a obține pe cheltuiala proprie toate tiile si avizele necesare construirii locuinței; comodatarul se va prezenta )rie inițiativa la Primăria municipiului Ploiești cu copie de pe autorizația de re;

r.3. Comodatarul are obligația sa inceapa lucrările de construcție a locuinței in de 1 (un) an de la data atribuirii terenului si sa o realizeze cu respectarea rilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 'tii, republicata, cu modificările si completările ulterioare ;

?.4. Comodatarul are obligația de a folosi terenul atribuit ca un bun ar, suportând toate cheltuielile necesare intretinerii acestuia;

r-5. Comodatarul are obligația sa declare prezentul contract la Serviciul dnante Locale, in vederea achitării impozitului pe clădiri, taxei (stabilite in similare impozitului) pe teren si celorlalte obligații la bugetul local prin lege;

7.6. Comodatarul nu poate ceda folosința terenului, gratuit sau ~ terte persoane;

7.7. Comodatarul nu poate instraina locuința construita dec scris al comodantului.V. ÎNCETAREA contractului

Art. 8. Prezentul contract inceteaza de drept, fara a fi necesara intervenția instanțelor judecătorești, in următoarele situații:

 • 8.1. acordul de voința al pârtilor contractante;

 • 8.2. denunțare unilaterala de către comodant;

 • 8.3. pieirea bunului;

 • 8.4. desființarea titlului comodantului.

Art. 9. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti cu cel puțin 30 de zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si producă efectele.

Art. 10. Rezilierea contractului intervine in următoarele cazuri:

 • 10.1. daca comodatarul nu a inceput construcția locuinței in termen de 1 an de la data atribuirii terenului;

 • 10.2. daca comodatarul schimba destinația terenului atribuit;

 • 10.3.  daca comodatarul instraineaza locuința fara acordul scris al comodantului;

 • 10.4. in cazul neindeplinirii de către comodatar a altor obligații asumate prin contract.

VI. LITIGII

Art. 11. Părțile contractante au convenit ca toate litigiile ce se vor naște din


interpretarea sau executarea prezentului contract sa fie rezolvate pe cale amiabila.

Art. 12. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.VII. CLAUZE FINALE


/^A .'           Y..,

Art. 13.Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional,/ incheiat intre părțile contractante.

Art. 14. Prezentul contract împreuna cu anexele sale, care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezintă voința pârtilor si inlatura orice alta înțelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara încheierii lui.

Art. 15. Prezentul contract a fost incheiat astazij<^,            , intr-un

număr de 2 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

PRIMAR,

Andrei Liviu Volosevici


Comqd^tar,

Direcția Evidenta si Valorificare Patrimoniu Director,               Sef Serviciu,

ajjplniceanu    Viorica Patrascu

oVizat pentru Control Financiar Preventiv Director Economic,

Nicoleta CraciunoiuVizat Serviciul Juridic Contencios Sef Serviciu,

Simona Albu
PROCES VERBAL


Anexa nr. 2 la contractul de comodat

de predare - primire a terenului situat in Ploiești, str.                                ? teren

ce aparține municipiului Ploiești.

In baza contractului de comodat înregistrat la nr.____________/________se incheie

prezentul proces verbal de predare — primire intre Primăria Municipiului Ploiești, prin Direcția Evidenta si Valorificare Patrimoniu, Serviciul Valorificare Patrimoniu prin


reprezentantul sau Toma Daniela, care preda si Dl.ZdZ/%/ calitate de comodatar care primește terenul situat in Ploiești, str.6^^t//Z// suprafața de                mP-                                      Q 7


mp.


Acest proces verbal de predare - primire s-a încheiat astazi/ (doua) exemplare, din care unul a fost predat comodatarului.


in


Am predat, COMOD ANT.


Am primit, COMODATAR,