Hotărârea nr. 378/2013

Hotãrârea nr. 378 privind refacerea rapoartelor de evaluare intocmite pentru imobilele cu destinatia de cabinete medicale

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 378 privind refacerea rapoartelor de evaluare intocmite pentru imobilele cu destinația de cabinete medicale

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Iulian Liviu Teodorescu și a domnilor Consilieri Constantin Popa, Robert Ionuț Vîscan, Larisa Băzăvan, Gabriel Minea și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu la proiectul de hotărâre privind refacerea rapoartelor de evaluare întocmite pentru imobilele cu destinația de cabinete medicale;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Administrației și Internelor 946/299/2004 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de concesiune încheiat în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 884/2004;

Văzând procesul verbal al Comisiei de negociere a redevenței privind contractele de concesiune pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale constituită conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 424/2010, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 274/2013 încheiat la ședința din data de 19.09.2013,

In temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 424/29.11.2010, respectiv art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 274/26.07.2013 care vor avea următorul conținut:

"Art. 2. împuternicește Comisia constituită în componența prevăzută la art. 1 să negocieze redevența privind contractele de concesiune pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale, pornind de la nivelul minim al redevenței stabilit prin hotărâre de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești, după însușirea de către Consiliul Local a valorilor minime ale redevenței stabilite in rapoartele de evaluare intocmite de către S.C. FIDOX S.R.L."

Art. 2. Dispune refacerea de către S.C. FIDOX S.R.L. a rapoartelor de evaluare pentru stabilirea redeventei la cabinetele medicale concesionate în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale, conform procesului verbal al Comisiei de negociere a redevenței privind contractele de concesiune pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale constituită conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 424/2010, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 274/2013 încheiat în ședința din data de 19.09.2013 care constituie Anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 septembrie 2013.


Președinte dp Spdinfă.


Iulii


PROCES VERBAL din 19.09.2013

al Comisiei de negociere a redeventei privind contractele de concesiu cu destinația de cabinete medicale

In perioada 09-18.09.2013 comisia a analizat modul de intocmire al rapoartelor de evaluare in vederea stabilirii redeventei contractelor de concesiune pentru spatiile de cabinete medicale, cat si contractele de concesiune existente.

De asemenea s-a verificat modul in care evaluările reflecta situația concreta a spatiilor supuse analizei si s-au purtat discuții cu medicii, titulari ai contractelor de concesiune.

S-au constatat următoarele:

J Prezenta comisie s-a format in baza HCL 274/2013, care a modificat HCL424/2010, iar la data de 09.09.2013 s-a luat la cunoștința rezultatul evaluărilor si valorile redeventei stabilite de evaluator.

J Pentru realizarea scopului acestei comisii, pornind de la existenta, la aceasta data, a rapoartelor de evaluare, sintagma „prețul pieței”, prevăzută in art.2 al HCL 424/2010, va trebui modificata, in sensul ca, Consiliul Local va trebui sa-si insuseasca valoarile minime ale redeventei, stabilite in rapoartele de evaluare, ulterior prezenta comisie putandu-si exercita atribuțiile.

J Rapoartele de evaluare, cat si redeventele stabilite prin ele , consideram ca necesita refacerea, urmând a se tine cont de următoarele aspecte:

nu au fost contactați beneficiarii contractelor de concesiune si nu s-a procedat la examinarea spatiilor in prezenta acestora, existând contestații cu privire la suprafețele cabinetelor, suprafețele spatiilor comune, cat si asupra existentei unor lucrări (termoizolatii) sau imbunatatiri (tamplarie, pvc sau geam termopan);

- nu s-a tinut cont de zona fiscala in care se gaseste amplasat cabinetul, de existenta unor posibilități de acces, proprii sau comune cu alte entitati;

la stabilirea redeventei nu s-a avut in vedere faptul ca in aceste spatii se desfasoara o activitate socio-medicala, si nu una comerciala, iar din cauza uzurii imobilelor a fost nevoie de realizarea de către concesionar a unor lucrări de amenajare specifice profilului;

in spatiile unde activitate se desfasoara tura contra tura, nu se poate solicita plata unei redevente integrale pentru fiecare cabinet in parte, aceasta constituind o imbogatire fara justa cauza a concedentului;


nu a fost încasata redeventa de la momentu               art.4, alin. 2 din

contractele de concesiune pana in prezent, din cauza inexistentei unui evaluator legal agreeat, urmând a se lua o hotarare cu privire la plata restantelor pana la zi;

s-a constatat existenta unui mare număr de cereri de cumpărare a spatiilor in cauza, urmând a se realiza o evaluare si in scopul vanzarii de către Municipiul

Ploiești a acestora.

Membrii: Teodorescu IuliBazavan Larisa

Minea Gabriel

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind refacerea rapoartelor de evaluare intocmite pentru imobilele cu destinația de cabinete medicale

Potrivit prevederilor art. 119 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, constituie patrimoniu al unității administrativ - teritoriale bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public al unității administrativ teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial.

Potrivit prevederilor art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local administrează domeniul public și privat al municipiului și hotărăște cu privire la vanzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privata a municipiului, in condițiile legii.

Prin Hotararea Guvernului României nr. 884/2004 a fost reglementat cadrul juridic privind concesionarea unor spatii cu destinația de cabinete medicale.

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 884/2004, calitatea de concesionar o are medicul titular al cabinetului sau cel delegat de medicii asociati, care funcționează in spațiul ce face obiectul concesionarii, aceștia avand drept de preferința fata de alti medici.

Concesionarea spatiilor medicale s-a făcut in condițiile prevăzute de Hotararea Guvernului României nr. 884/2004 si a Ordinului comun al Ministerului Sanatatii si Ministerului Administrației si Internelor din iulie 2004 privind aprobarea modelului -cadru al contractului de concesiune, pe baza documentațiilor intocmite de către Oficiul Public Proiect Ploiești.

Conform prevederilor art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 884/2004, concesionarea spatiilor s-a făcut in schimbul unei redevente anuale, plătită de concesionar, care a fost de 1 euro/m2/an in primii 5 ani. După primii 5 ani, nivelul minim al redeventei se va stabili de către concedent, pornind de la prețul pieței, sub care redeventa nu poate fi acceptata.

Avand in vedere faptul ca pentru o parte din contractele de concesiune, termenul de 5 ani pentru care a fost prevăzută redeventa de 1 euro/mp./an s-a finalizat începând din cursul anului 2010, impunandu-se stabilirea unui cuantum al redeventei conform prevederilor legale in vigoare, s-a procedat la constituirea unei comisii in acest sens prin adoptarea de către Consiliul Local a Hotărârii nr. 424/2010, cu modificările aduse prin Hotararea nr. 274/2013.

întrucât a fost selectata prin procedura de achiziție publica, firma Fidox S.R.L. a procedat la întocmirea rapoartelor de evaluare pentru imobilele concesionate cu destinația de cabinete medicale, in scopul stabilirii redeventei pornind de la prețul pieței.

Comisia special constituita in vederea negocierii redeventei a analizat modul de întocmire a rapoartelor de evaluare in vederea stabilirii redeventei contractelor de concesiune pentru spatiile cu destinația de cabinete medicale, cat si contractele de concesiune existente.


De asemenea, s-a verificat modul in care evaluările reflecta situația aonc] a spatiilor supuse analizei si s-au purtat discuții cu medicii, titulari/^Qontractc

de concesiune.                                                     [<

In urma verificărilor efectuate s-au constatat următoarele:

J Prezenta comisie s-a format in baza Hotărârii Consiliului Local nr. '


a modificat Hotararea Consiliului Local nr. 424/2010, iar la data de 094i^.2Oț^^a luat la cunoștința despre rezultatul evaluărilor si valorile redeventei stabilite de evaluator.

J Pentru realizarea scopului acestei comisii, pornind de la existenta, la aceasta data, a rapoartelor de evaluare, sintagma „prețul pieței”, prevăzută in art.2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 424/2010, va trebui modificata, in sensul ca, Consiliul Local va trebui sa-si insuseasca valorile minime ale redeventei, stabilite in rapoartele de evaluare, ulterior prezenta comisie putandu-si exercita atribuțiile.

S Rapoartele de evaluare, cat si redeventele stabilite prin ele, consideram ca necesita refacerea, urmând a se tine cont de următoarele aspecte:

 • -  nu au fost contactați beneficiarii contractelor de concesiune si nu s-a procedat la examinarea spatiilor in prezenta acestora, existând contestații cu privire la suprafețele cabinetelor, suprafețele spatiilor comune, cat si asupra existentei unor lucrări (termoizolatii) sau imbunatatiri (tamplarie, pvc sau geam termopan);

 • -  nu s-a tinut cont de zona fiscala in care se gaseste amplasat cabinetul, de existenta unor posibilități de acces, proprii sau comune cu alte entitati;

 • -  la stabilirea redeventei nu s-a avut in vedere faptul ca in aceste spatii se desfasoara o activitate socio-medicala, si nu una comerciala, iar din cauza uzurii imobilelor a fost nevoie de realizarea de către concesionar a unor lucrări de amenajare specifice profilului;

 • -  in spatiile unde activitatea se desfasoara tura contratura, nu se poate solicita plata unei redevente integrale pentru fiecare cabinet in parte, aceasta constituind o imbogatire fara justa cauza a concedentului;

 • -  nu a fost incasata redeventa de la momentul stipulat de art.4, alin. 2 din contractele de concesiune pana in prezent, din cauza inexistentei unui evaluator legal agreat, urmând a se lua o hotarare cu privire la plata restantelor pana la zi;

 • -  s-a constatat existenta unui mare număr de cereri de cumpărare a spatiilor in cauza, urmând a se realiza o evaluare si in scopul vanzarii de către Municipiul Ploiești a acestora.

Având in vedere cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotarare alaturat.

Bazavan Larisa
MUNICIPIUL PLOIEȘTI


DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind refacerea rapoartelor de evaluare intocmite pentru imobilele cu destinația de cabinete medicale

/X

In exercitarea atribuțiilor conferite prin Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Local hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor ce aparțin domeniului public sau privat de interes local.

Prin Hotararea Guvernului României nr. 884/2004 a fost reglementat cadrul juridic privind concesionarea unor spatii cu destinația de cabinete medicale.

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 884/2004, calitatea de concesionar o are medicul titular al cabinetului sau cel delegat de medicii asociati, care funcționează in spațiul ce face obiectul concesionarii, aceștia avand drept de preferința fata de alti medici.

Concesionarea spatiilor medicale s-a făcut in condițiile prevăzute de Hotararea Guvernului României nr. 884/2004 si a Ordinului comun al Ministerului Sanatatii si Ministerului Administrației si Internelor din iulie 2004 privind aprobarea modelului -cadru al contractului de concesiune, pe baza documentațiilor intocmite de către Oficiul Public Proiect Ploiești.

Conform prevederilor art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 884/2004, concesionarea spatiilor s-a făcut in schimbul unei redevente anuale, plătită de concesionar, care a fost de 1 euro/m2/an in primii 5 ani. După primii 5 ani, nivelul minim al redeventei se va stabili de către concedent, pornind de la prețul pieței, sub care redeventa nu poate fi acceptata.

Avand in vedere faptul ca pentru o parte din contractele de concesiune, termenul de 5 ani pentru care a fost prevăzută redeventa de 1 euro/mp./an s-a finalizat începând din cursul anului 2010, impunandu-se stabilirea unui cuantum al redeventei conform prevederilor legale in vigoare, s-a procedat la constituirea unei comisii in acest sens prin adoptarea de către Consiliul Local a Hotărârii nr. 424/2010, cu modificările aduse prin Hotararea nr. 274/2013.

întrucât a fost selectata prin procedura de achiziție publica, firma Fidox S.R.L. a procedat la întocmirea rapoartelor de evaluare pentru imobilele concesionate cu destinația de cabinete medicale, in scopul stabilirii redeventei pornind de la prețul pieței.

Comisia special constituita in vederea negocierii redeventei a analizat modul de întocmire a rapoartelor de evaluare in vederea stabilirii redeventei contractelor de concesiune pentru spatiile cu destinația de cabinete medicale, cat si contractele de concesiune existente.

De asemenea, a verificat modul in care evaluările reflecta sjjtuatj.a concreta a spatiilor supuse analizei purtandu-se si discuții cu medicii, titulajni ai contractelor de concesiune.

In urma verificărilor efectuate, Comisia constituita prin. Hotararea Consiliului Local nr. 274/2013, care a modificat Hotararea Consiliului Local nr. 424/2010 a luat la cunoștința despre rezultatul evaluărilor si v^îprife'^^dyentei stabilite de evaluator s-a constatat ca:

S Pentru realizarea scopului acestei comisii, pornind de la existenta, la aceasta data, a rapoartelor de evaluare, sintagma „prețul pieței”, prevăzută in art.2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 424/2010, va trebui modificata, in sensul ca, Consiliul Local va trebui sa-si insuseasca valorile minime ale redeventei, stabilite in rapoartele de evaluare, ulterior prezenta comisie putandu-si exercita atribuțiile.

S Rapoartele de evaluare, cat si redeventele stabilite prin ele, consideram ca necesita refacerea, urmând a se tine cont de următoarele aspecte:

 • -  nu au fost contactați beneficiarii contractelor de concesiune si nu s-a procedat la examinarea spatiilor in prezenta acestora, existând contestații cu privire la suprafețele cabinetelor, suprafețele spatiilor comune, cat si asupra existentei unor lucrări (termoizolatii) sau imbunatatiri (tamplarie, pvc sau geam termopan);

 • -  nu s-a tinut cont de zona fiscala in care se gaseste amplasat cabinetul, de existenta unor posibilități de acces, proprii sau comune cu alte entitati;

 • -  la stabilirea redeventei nu s-a avut in vedere faptul ca in aceste spatii se desfasoara o activitate socio-medicala, si nu una comerciala, iar din cauza uzurii imobilelor a fost nevoie de realizarea de către concesionar a unor lucrări de amenajare specifice profilului;

 • -  in spatiile unde activitatea se desfasoara tura contratura, nu se poate solicita plata unei redevente integrale pentru fiecare cabinet in parte, aceasta constituind o imbogatire fara justa cauza a concedentului;

 • -  nu a fost incasata redeventa de la momentul stipulat de art.4, alin. 2 din contractele de concesiune pana in prezent, din cauza inexistentei unui evaluator legal agreat, urmând a se lua o hotarare cu privire la plata restantelor pana la zi;

 • -  s-a constatat existenta unui mare număr de cereri de cumpărare a spatiilor in cauza, urmând a se realiza o evaluare si in scopul vanzarii de către Municipiul Ploiești a acestora.

  DIRECTOR EXE

  Florir  SEF SERVICIU,

  Viorica Pătrașcu

  DIRECȚIA ECONOMICA, DIRECTOR EXECUTIV,

  Nicoleta Craciunoiu

  2 7 SEP 2013 Q


VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE

PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE

DIRECTOR EXECUTIV,

Iulia Alexăndru


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


ț/ Vi n         Z ® /?

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind refacerea rapoartelor de evaluare intocmite pentru imobilele cu destinația de cabinete medicale


PREȘEDINTE, Cristian Dumitru


SECRETAR, Cristian Mihai Ganea

Data: 2-t / C> 5 2(3/3