Hotărârea nr. 376/2013

Hotãrârea nr. 376 privind concesionarea directă a unor spaţii cu destinaţie medicală din imobilul situat în str. Nicolae Iorga nr. 17

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


J LHGALJTATB

■              ^1R.«=TTga;wJ~JaffBa,.4[


HOTĂRÂREA NR. 376

privind concesionarea directă a unor spații cu destinație medicală din imobilul situat în str. Nicolae Iorga nr. 17

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor Consilieri Cristian Dumitru, Constantin Popa, Gheorghe Popa, Gabriel Minea și Ionuț Vîscan și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu cu privire la concesionarea directă a unor spații cu destinație medicală din imobilul situat în str. Nicolae Iorga nr. 17;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si funcționarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Administrației și Internelor 946/299/2004 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de concesiune încheiat în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 884/2004;

Vazand procesul verbal al Comisiei pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința a Consiliului Local al municipiului Ploiești încheiat la ședința din data de 02.07.2013,

A

In temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) și art. 123 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă concesionarea pe o perioada de 32 de ani, cu drept de prelungire conform legii, a spațiilor cu destinație medicală din imobilul situat în str. Nicolae Iorga nr. 17 nominalizate în Anexa ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

In situația în care concesionarul îndeplinește condițiile în vederea pensionării pentru limită de vârsta la un termen care se înscrie în cadrul duratei minime a concesiunii, contractul de concesiune se va încheia pe o perioadă care să nu depășească data limită de pensionare.

Art. 2. Stabilește ca in primii 5 ani valoarea redevenței pentru spatiile medicale sa fie 4,72 lei/mp/an (1 euro/mp/an x 3,4047 lei/euro x 106,57% indice de inflație dec. 2007 raportat la dec. 2006 x 106,30% indice de inflație dec. 2008 fata de dec. 2007 x 104,74% indice de inflație dec. 2009 fata de dec. 2008 x 107,96% indice de inflație dec. 2010 fata de dec. 2009 x 103,14% indicele de inflație decembrie 2011 fața de decembrie 2010 x 104,95% indicele de inflație decembrie 2012 fața de decembrie 2011).

Conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 7/2007, redeventa pentru concesionarea spatiilor medicale ce fac obiectul prezentei hotarari se va actualiza anual, cu indicele de inflație (se va aplica indicele preturilor de consum - luna decembrie a anului precedent fata de luna decembrie a anului anterior acestuia comunicat de Institutul Național de Statistică).

După primii 5 ani nivelul redevenței se va stabili de către concedent, pornind de la prețul pieței, sub care redevența nu poate fi acceptată.

Art. 3. Stabilește ca terenul aferent spatiilor medicale din Ploiești, str. Nicolae Iorga nr. 17, sa ramana in folosința gratuită a cabinetelor medicale individuale, pe o perioadă care sa nu depaseasca durata contractelor de concesiune incheiate pentru spatiile cu alta destinație decât aceea de locuința - cabinete medicale.

Art 4. Concesionarea spațiilor prevăzute la art. 1 se va face în condițiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Administrației și Internelor 946/299/2004 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de concesiune.

Art 5. începând cu data încheierii contractelor de concesiune, respectiv 01.10.2013, contractul de comodat nr.238767/21.01.2004 încheiat între Municipiul Ploiești și Cabinetele Medicale Individuale Dr. Nicolae Camelia si Dr. Tudoroiu Emilia, contractul de comodat nr.238765/21.01.2004 încheiat între Municipiul Ploiești și Cabinetul Medical Individual Dr. Răducanu Margareta, contractul de comodat nr.241212/27.01.2004 încheiat între Municipiul Ploiești și Cabinetele Medicale Individuale Dr. Popescu Sandra Mădălina și Dr. Tănăsescu Alina își încetează valabilitatea.

Art. 6. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractele de concesiune pentru spatiile cu destinație medicala si contractele de comodat pentru terenurile aferente acestora în condițiile prevăzute la art. 1, 2, 3 si 4 din prezenta hotărâre.

Art. 7. Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 30 septembrie 2013


Contrasemnează Secretar, Oana Cristina Iacob

Anexa la HCL. nr.Situația spațiilor cu destinație medicală din imobilull^ituaț în str. Nicolae Iorga nr. 17 ce vor fi concesionata/,-,.^

Nr. crt.

Adresa spațiului

Titular contract de comodat (cabinete medicale individuale) Număr contract/termen

Suprafața utila cf. contract de comodat - ce va face obiectul contractului de concesiune

Suprafața teren cf. contract de comodat - ce va ramane in folosința gratuita

Observații

1

Str. Nicolae Iorga nr. 17

Dr. Turiac Alexandra Dr. Popescu Sandra 241212/27.01.2004 30.09.2013

73,97

55,48

Spațiul este folosit in regim tura-contratura

2.

Str. Nicolae Iorga nr. 17

Dr. Raducanu Margareta 238765/21.01.2004 30.09.2013

117,44

88,30

Spațiul este folosit in regim tura

3.

Str. Nicolae Iorga nr. 17

Dr. Nicolae Camelia Dr. Tudoroiu Emilia 238767/21.01.2004 30.09.2013

58,96

44,22

Spațiul este folosit in regim tura-contratura

Nota:

Potrivit prevederilor art. 6 din Hotărârea Guvernului României nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale, cu modificările și completările ulterioare, in spatiile in care se infiinteaza, se organizează si funcționează doua sau mai multe cabinete medicale, in sistem tura/contratura, se incheie contract de concesiune cu fiecare titular de cabinet medical. Titularii de astfel de cabinete vor anexa la contractul de concesiune acordul lor de voința privind impartirea timpului de folosința a spațiului.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIE{TI

EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotarare privind privind concesionarea directă a unor spații cu destinație medicală din imobilul situat în str. Nicolae Iorga rir717          /'

Potrivit prevederilor art. 119 din Legea administrației publide/J^Cial<e''tif>,z/ 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, constituie patrimoniu al unității administrativ - teritoriale bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public al unității administrativ teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial.

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 274/31.10.2003 s-a aprobat atribuirea in folosința gratuita pe o perioada de trei ani, cu drept de prelungire a spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. N. Iorga nr. 17.

In baza acestei hotarari s-au incheiat contractele de comodat nr.

238767/21.01.2004 între Municipiul Ploiești și Cabinetele Medicale Individuale Dr. Nicolae Camelia si Dr. Tudoroiu Emilia, nr. 238765/21.01.2004 între Municipiul Ploiești și Cabinetul Medical Individual Dr. Răducanu Margareta si nr. 241212/27.01.2004 între Municipiul Ploiești și Cabinetele Medicale Individuale Dr. Popescu Sandra Mădălina și Dr. Turiac Alexandra - Maria, contracte care ulterior au fost prelungite anual

Transmiterea in folosința gratuita a spatiilor s-a făcut pentru activitatea medicina de familie.

Prin scrisorile inregistrate la Municipiul Ploiești la nr. 7656/25.04.2013, 7711/26.04.2013, nr. 8540/15.05.2013, nr. 8534/15.052013 si nr. 8535/15.05.2013, Cabinetele Medicale Individuale Dr. Popescu Sandra Madalina, Dr. Turiac Alexandra - Maria, Dr. Raducanu Margareta, Dr. Nicolae Camelia si Dr. Tudoroiu Emilia au solicitat prelungirea duratei contractelor de comodat pentru spatiile cu destinație de cabinete medicale situate in imobilul din str. Nicolae Iorga nr. 17. Solicitările au fost analizate in ședința din data de 02.07.2013 de către Comisia

pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința a Consiliului Local al Municipiului Ploiești si au fost avizate favorabil, pana la data de 30.09.2013, sens in care se va ia iniția un proiect de hotarare pentru atribuirea spatiilor cu contract de concesiune incepand cu data de 01.10.2013.

Având in vedere cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind concesionarea directă a unor spații cu destinație medicală din imobilul situat în str. Nicolae Iorga nr. 17

In exercitarea atribuțiilor conferite prin Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor ce aparțin domeniului public sau privat de interes local.

Prin Hotararea Guvernului României nr. 884/2004 a fost stabilit cadrul juridic privind concesionarea unor spatii cu destinația de cabinete medicale.

Conform prevederilor art. 2 alin. (1) din Hotararea Guvernului României nr. 884/2004 concesionarea imobilelor in care funcționează cabinetele medicale infiintate conform Ordonanței Guvernului nr. 124/1998, republicata, cu completările ulterioare, prevăzute la art. 1, alin. 1 din aceasta hotarare se face fara licitație publica si potrivit dispozițiilor acestei hotarari.

Spatiile concesionate vor fi utilizate doar in scopul desfășurării de activitati medicale, concesionarea realizandu-se prin contractul de concesiune incheiat intre concedent si concesionar.

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 884/2004, calitatea de concesionar o are medicul titular al cabinetului sau cel delegat de medicii asociati, care funcționează in spațiul ce face obiectul concesionarii, aceștia avand drept de preferința fata de alti medici.

Durata concesiunii se stabilește de către părți, nu poate fi mai mica de 15 ani și nu poate depăși durata prevăzută de actele normative în vigoare.

In situația în care concesionarul îndeplinește condițiile în vederea pensionării pentru limita de varsta la un termen care se înscrie în cadrul duratei minime a concesiunii, contractul de concesiune se va încheia pe o perioada care sa nu depășească data limita de pensionare.

Conform prevederilor modelului-cadru al contractului de concgsiu^e-aprobat A*        prin Ordinul comun al Ministerului Sănătății și Ministerului A^plhrsrr^^^și

Internelor 946/299/2004, contractul de concesiune poate fi pifeîungit'pSniru. V perioada egala cu cel mult jumătate din durata sa inițiala, astfel încât durata întregului contract sa nu depaseasca 49 de ani.                               7 .

Concesionarea spațiilor se face în schimbul unei redevențe âțnialg, pJatitaMe concesionar.

Modul de calcul al redeventei se stabilește de către concedent, iar valoarea redeventei se negociază cu concesionarul și va fi de 1 euro/mp/an în primii 5 ani.

Având in vedere Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 7/2007, prin transformarea in lei valoarea redevenței pentru anul 2011 este de 4,72 lei/mp/an (1 euro/mp/an x 3,4047 lei/euro x 106,57% indice de inflație dec. 2007 raportat la dec. 2006 x 106,30% indice de inflație dec. 2008 fata de dec. 2007 x 104,74% indice de inflație dec. 2009 fata de dec. 2008 x 107,96% indice de inflație dec. 2010 fata de dec. 2009 x 103,14% indicele de inflație decembrie 2011 fata de decembrie 2010 x 104,95% indicele de inflație decembrie 2012 fata de decembrie 2011).

Conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 7/2007, redeventa pentru concesionarea spatiilor medicale ce fac obiectul prezentei hotarari se va actualiza anual, cu indicele de inflație (se va aplica indicele preturilor de consum - luna decembrie a anului precedent fata de luna decembrie a anului anterior acestuia comunicat de Institutul Național de Statistică).

După primii 5 ani nivelul redevenței se va stabili de către concedent, pornind de la prețul pieței, sub care redevența nu poate fi acceptată.

Conform Hotărârii Guvernului nr. 884/2004, spațiile de folosința comuna, respectiv holuri și săli de așteptare, grupuri sanitare, săli de tratament, camere de sterilizare, fișiere etc. sunt puse la dispoziție concesionarilor, sub forma de cota indiviză, pentru realizarea obiectului de activitate specific fiecărei specialități medicale. în contractul de concesiune se vor prevedea spațiile de folosința comuna, modalitatea de exploatare și modul de suportare a cheltuielilor reprezentând întreținerea acestora.

9

Prin scrisorile înregistrate la Municipiul Ploiești la nr. 7656/25.04.2013, 7711/26.04.2013, nr. 8540/15.05.2013, nr. 8534/15.052013 si nr. 8535/15.05.2013, Cabinetele Medicale Individuale Dr. Popescu Sandra Madalina, Dr. Turiac Alexandra - Maria, Dr. Raducanu Margareta, Dr. Nicolae Camelia si Dr. Tudoroiu Emilia au solicitat prelungirea duratei contractelor de comodat pentru spatiile cu destinație de cabinete medicale situate in imobilul din str. Nicolae iorga nr. 17. Solicitările au fost analizate in ședința din data de 02.07.2013 de către Comisia pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința a Consiliului Local al Municipiului Ploiești si au fost avizate favorabil pana la data de 30.09.2013, urmând a se iniția un proiect de hotarare pentru atribuirea spatiilor cu contract de concesiune.

Facem precizarea ca la momentul preluării in patrimoniu^Ș^^ipiului Ploiești, imobilul din str. Nicolae Iorga nr. 17 figura cu urmatgâ^ele șpprâfete: suprafața construita 128 mp si suprafața teren 188 mp. Intrufeat-la mpmehțul respectiv nu au fost efectuate măsurători topografice, suprafețele prevăzut^jn contractele de comodat au fost calculate in mod proporțional in. functie^e


suprafața imobilului.


Ca atare, suprafețele prevăzute in contractele de concesiurî^-vor fi cele existente in evidentele actuale. După intabularea in Cartea Funciara a imobilului si apartamentarea acestuia, se va proceda, după caz, la rectificarea contractelor de concesiune in sensul inscrierii suprafețelor reale, prin incheierea de acte adiționale in acest sens.


DIRECTOR EXECUTIV, FlormPetrachc


SEF SERVICIU, Viorica^ Pătrașcu


VIZAT,


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV, Iulia Ale&ândru


DIRECȚIA ECONOMICA,

DIRECTOR EXECUTIV,


Nicoleta Craciunoiuîntocmit:

Toma Danieli


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ

COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a unor spații cu destinație medicală din imobilul situat în str. Nicolae Iorga nr. 17SECRETAR, Cristian Mihai Ganea


Data: l ' 03O.