Hotărârea nr. 375/2013

Hotãrârea nr. 375 privind repartizarea către Camera Medicilor Prahova a unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat in imobilul din Ploieşti, strada Andrei Mureşanu nr. 56

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 375 privind repartizarea către Camera Medicilor Prahova a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință situat in imobilul din Ploiești, strada Andrei Mureșanu nr. 56

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Cristian Dumitru, Robert Ionuț Vîscan, Constantin Popa, Gheorghe Popa, Gabriel Minea și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, la proiectul de hotarare privind repartizarea către Camera Medicilor Prahova a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință situat in imobilul din Ploiești, strada Andrei Mureșanu nr. 56;

Având în vedere prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările și completările ulterioare;

Văzînd Procesul verbal al Comisiei pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință încheiat în data de 02.07.2013;

A

In temeiul art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aprobă repartizarea prin închiriere către Camera Medicilor Prahova a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință situat în imobilul din Ploiești, str. Andrei Mureșanu nr. 56, in suprafața totala de 31,79 mp, cu destinația de sediu, identificat conform Anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Contractul de închiriere va fi încheiat cu Camera Medicilor Prahova pe o perioadă de 1 (un) an, cu posibilitate de prelungire prin acordul pârtilor.

Chiria va fi calculată în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 7/2007, anexa nr. 2, pct. 1, lit. b).

Art. 3. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de închiriere cu Camera Medicilor Prahova, în condițiile prevăzute la art. 1 si art. 2 din prezenta hotărâre.

Art. 4. Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.


Situația spațiului ce va fi repartizat prin inchiriere către Camera Medicilor Prahova

Nr.

crt.

Adresa spațiului

Destinația

Suprafață exclusivă

Suprafață dependințe comune (cotă indiviză)

1.

str. Andrei Mureșanu nr. 56

Sediu

Etaj 2:

- Camera 10 în suprafață utilă de 14,56 mp

 • - 3,47 mp (hol intrare principala, holuri, casa

scării) la parter

 • - 1,50 mp (holuri) la

etajul I

 • - 12,26 mp (holuri, paliere, grup sanitar personal, grup sanitar

pacienti) la etajul II

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind repartizarea către Camera Medicilor Prahova a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință situat in imobilul din Ploiești, strada Andrei Mureșanu nr. 56

Potrivit prevederilor art. 119 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, constituie patrimoniu al unității administrativ-teritoriale bunurile mobile si imobile care aparțin domeniului public al unității administrativ-teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum si drepturile si obligațiile cu caracter patrimonial.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 239/31.05.2012 s-a aprobat darea in folosința gratuita către Camera Medicilor Prahova a spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Andrei Mureșanu nr. 56, in suprafața totala de 31,79 mp.

Urmare emiterii acestei hotarari a fost incheiat contractul de comodat nr. 572/20.06.2012 intre Municipiul Ploiești si Camera Medicilor Prahova pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Andrei Mureșanu nr. 56. Contractul de comodat a fost incheiat pe o perioada de 1 an, cu drept de prelungire, respectiv de la data de 20.06.2012 pana la data de 19.06.2013. Transmiterea spațiului s-a făcut pentru destinația de sediu.

Prin scrisoarea înregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 8739/17.05.2013 Camera Medicilor Prahova a solicitat prelungirea duratei contractului de comodat pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Andrei Mureșanu nr. 56.

Solicitarea a fost analizata in ședința din data de 02.07.2013 de către Comisia pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința a Consiliului Local al Municipiului Ploiești fiind avizata favorabil prelungirea termenului pana la data de 30.09.2013, data la care se va iniția un proiect de hotarare pentru atribuirea spațiului cu contract de închiriere.

Prin activitatile si acțiunile sale, Camera Medicilor Prahova este o organizație sindicala militanta si reprezentativa a medicilor din județul Prahova si ca parte a Societății civile pe langa activitatea militanta sindicala, prin natura profesiei de medic are si activitate civica pentru democratizarea tuturor structurilor din Romania si in mod particular din domeniul medico-sanitar

De asemenea, Camera Medicilor Prahova are ca scop apararea si promovarea intereselor sindicale, profesionale, economice, social - culturale ale medicilor, indiflerent de naționalitate, sex, convingeri politice sau religioase.

conform carora organizația sindicala poate dobândi, in condițiile prevăzute de lege, cu titlu gratuit sau oneros, orice fel de bunuri mobile si imobile necesare realizării scopului pentru care este infiintata, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.

Față de cele prezentate, va supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

Consilieri locali:RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind repartizarea către Camera Medicilor Prahova a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință situat in imobilul din Ploiești, strada Andrei Mureșanu nr. 56

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 239/31.05.2012 s-a aprobat darea in folosința gratuita către Camera Medicilor Prahova a spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Andrei Mureșanu nr. 56, in suprafața totala de 31,79 mp.

Urmare emiterii acestei hotarari a fost incheiat contractul de comodat nr. 572/20.06.2012 intre Municipiul Ploiești si Camera Medicilor Prahova pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Andrei Mureșanu nr. 56. Contractul de comodat a fost incheiat pe o perioada de 1 an, cu drept de prelungire, respectiv de la data de 20.06.2012 pana la data de 19.06.2013. Transmiterea spațiului s-a făcut pentru destinația de sediu.

Prin scrisoarea inregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 8739/17.05.2013 Camera Medicilor Prahova a solicitat prelungirea duratei contractului de comodat pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Andrei Mureșanu nr. 56.

Solicitarea a fost analizata in ședința din data de 02.07.2013 de către Comisia pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința a Consiliului Local al Municipiului Ploiești fiind avizata favorabil prelungirea termenului pana la data de 30.09.2013, data la care se va iniția un proiect de hotarare pentru atribuirea spațiului cu contract de inchiriere.

In vederea prelungirii termenului pana la data de 30.09.2013 a fost incheiat Actul adițional nr. 1/8389/16.07.2013 la contractul de comodat nr. 572/20.06.2012 intre Municipiul Ploiești si Camera Medicilor Prahova.

Prin încheierea nr. 33/16.02.1990 pronunțata de Judecătoria Ploiești, ramasa definitiva prin nerecurare s-a dispus admiterea cererii formulata de Sindicatul Independent al Medicilor din județul Prahova constatând ca au fost respectate toate condițiile legale privind infiintarea Sindicatului Independent al Medicilor din județul Prahova, dobândirea personalității juridice de către acesta si inscrierea Sindicatului Independent al Medicilor din județul Prahova in Registrul special tinut in acest scop la Judecătoria Ploiești.Ulterior, denumirea de Sindicatul Independent al Medicilor diți Judetul Prahova! s-a schimbat in Camera Medicilor din Județul Prahova in baza S~ 174/1995 pronunțata de Judecătoria Ploiești.

Prin Sentința Civila nr. 8379/2009 s-a admis in parte cerere^forpulata-'-de Camera Medicilor Prahova si s-a dispus inscrierea in Registrul special aAhodificarii denumirii sindicatului din Camera Medicilor din Județul Prahova in Camera Medicilor Prahova.

Spațiul ce face obiectul proiectului de hotarare - camera 10 - de la et. II din imobilul situat in Ploiești, str. Andrei Muresanu nr. 56 are o suprafața utila de 14,56 m.p., iar cotele indivize din dependințele comune au o suprafața de 17,23 m.p.

DIRECTOR EXECUTIV, Florin Petrache


SEF SERVICIU, Viorica Patrascu


AVIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA

JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,


DIRECȚIA ECONOMICA


DIRECTOR EXECUTIV,Nicoleta Crăciunoiu

2 6 SEP 2013    (/

0*7


întocmit: To:


'aniela


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Comisia pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința

PROCES VERBALincheiat in ședința Comisiei pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința


din data de 02.07.2013


Comisia este compusa din domnii consilieri: Cristian Dumitru, Robert Ionut Viscan, Constantin Popa, Gheorghe Popa, Minea Constantin Gabriel

Comisia s-a intrunit in vederea analizării următoarelor solicitări:


I. PRELUNGIRI CONTRACTE

3


1. Cererile nr. 7655/25.04.2013, nr. 7656/25.04.2013 - Cabinetele Medicale Individuale Dr. Tudoroiu Emilia si Dr. Nicolae Camelia - solicita prelungirea contractului de comodat pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Nicolae Iorga nr. 17.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 274/31.10.2003 s-a aprobat atribuirea in folosința gratuita pe o perioada de trei ani, cu drept de prelungire a spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. N. Iorga nr. 17.

In baza acestei hotarari s-a incheiat contractul de comodat nr.


238767/21.01.2004 cu Municipiul Ploiești pentru spațiul cu alta destinație decât aceeci de locuința situat in Ploiești, str. N. Iorga nr. 17, cu incepere de la data de 01.01.2004 pana la data de 31.12.2006, contract care a fost prelungit anual. Transmiterea in folosința gratuita a spațiului in suprafața de 58,96 mp si teren uierent reprezentând cota indiviza in suprafața de 44,22 mp s-a făcut pentru activitatea Cabinete Medicale - medici de familie

Durata contractului a expirat la data de 30.06.2013.

întocmit: Toma Daniela


VoVcA") A x r\


. . \

X o-


2. Cerere nr. 8540/15.05.2013 - Cabinetul Medical Individual Dr. Raducanu Camelia Margareta - solicita prelungirea contractului de comodat^ pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Nicolae Iorga nr. 17.


Spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Pl,erip&t^sti^^\ Mihail Kogalniceanu nr.l, bloc B MAN, parter, este detinut de catre^eatraFTplna Caragiu Ploiești in baza contractului de închiriere nr.23/07.10.1988. ff A . A | închirierea spațiului in suprafața de 32,35 mp s-a făcut pentru\cd^tivifâteaUeA? agenție teatrala.                                                      A / AA

Chiria pentru folosința spațiului cu alta destinație decât aceea ueAiScbjpta situat in Ploiești, strada Mihail Kogalniceanu nr.l, bloc B MAN, parter, este de 296,62 lei/luna, fiind calculata in conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.7/30.01.2007.

Teatrul Toma Caragiu Ploiești nu figurează cu debite.

Durata contractului de închiriere va expira la data de 19.07.2013.

Conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.7/30.01.2007, tariful lunar de baza pe mp. pentru folosința spațiului ce face obiectul contractului de închiriere se va actualiza anual cu indicele de inflație.

întocmit: Toader Rozalia

6. Cerere nr. 8739/17.05.2013 — Camera Medicilor Prahova - solicita — prelungirea contractului de comodat pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Andrei Muresanu nr. 56.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 239/31.05.2012 s-a aprobat darea in folosința gratuita către Camera Medicilor Prahova a spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Andrei Muresanu nr. 56, in suprafața totala de 31,79 mp. Contractul a fost încheiat pe o perioada de 1 an, cu drept de prelungire, respectiv de la data de 20.06.2012 pana la data de 19.06.2013. Transmiterea spațiului s-a făcut pentru destinația de sediu.

întocmit: Toma Daniela                           .                      ’

V*. Cd.ee.           '(r-Aio.                         ț’A AVi


T. Cerere nr. 6U76/03.04.2013 - Fundația Pensionărilor Romani solSrt prelungirea contractului de comodat pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Văleni nr. 24.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 243/01.10.2003 s-a aprobat atribuirea in folosința gratuita a spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Văleni nr. 24 in suprafața de 735,24 mp si teren aferent in suprafața de 439,87 mp către Fundația Pensionarilor Prahoveni.

La data de 17.10.2003 a fost încheiat contractul de comodat (împrumut de folosința) nr. 195124/14.11.2003 intre Municipiul Ploiești si Fundația Pensionarilor Prahoveni pentru suprafața de 735,24 mp si teren aferent in suprafața de 439,87 mp, contractul fiind încheiat pe o perioada de 1 an cu începere de la data de 17.10.2006 pana la 16.10.2007, Bunul a fost dat in folosința pentru activitatea de

13. Cerere nr. 9548/30.05.2013 — C.M.I. Dr. Stanescu MirunayGebrgiân^ \

- solicita acordarea unei săli de tratament in cadrul contractului de gnchirieref nr.3137/20.02.2013 pentru spațiul cu destinația de cabinet medical situatV^mobiluCdin strada Andrei Muresanu nr.56.


întocmit: Toader Rozalia

o-

 • 14. Cerere nr. 10719/20.06.2013 — Gavrila Olga Daniela, beneficiar al Legii nr. 341/20042004, cu modificările si completările ulterioare solicita participarrea la ședința Comisiei pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința.

  JLA          \ o-           CloS^c~ Orv_^

  O=vc!i^jr\'^Aci<J .

  contractelor de comodat încheiate cu Municipiul Ploiești


 • 15. Situația pentru spatiile cu destinația de cabinete medicale.

întocmit: Toma Daniela

 • 16. Situația solicitărilor de spatii cu alta destinație decât aceea de locuința asociații, fundații, partide politice, alte instituții - stadiul completării dosarelor si situația spatiilor libere - anexate.

întocmit: Toma Daniela

Toader Rozalia


Președinte: Constantin PopaMembri:    Cristian DumitruGheorghe Popa

Minea Constantin Gabrieî ^44^44^


WiTh'fix T\ .

-                i

-Vxj rxcLoV^ Ca


^jQr'^-Ofxo o r11COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind repartizarea către Camera Medicilor Prahova a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință situat in imobilul din Ploiești, strada Andrei Mureșanu nr. 56Data:      / &>2 / ^0/3