Hotărârea nr. 374/2013

Hotãrârea nr. 374 privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr.219/2010, cu modificările şi completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului Ploieşti transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L.

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 374

privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.219/2010, cu modificările și completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dumitru Cristian, Bolocan Iulian, Popa Constantin, Ganea Cristian și Popa Gheorghe, precum și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, referitor la completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.219/2010, cu modificările și completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.;

Luând în considerare faptul că bunurile care fac obiectul prezentei hotărâri aparțin municipiului Ploiești conform Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001 și a unor hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Ploiești;

în conformitate cu prevederile cap.l, art. 2 din Ordonanța nr.43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.3 și art.4 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

/X

In temeiul art.36 alin.2, lit a), c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Stabilește destinația de parcari cu plată pentru terenurile identificate în anexele nr.l și 2 ce fac parte integranta din prezenta hotărâre.

2. Aprobă completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. cu bunurile prevăzute în Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art 2. Aprobă completarea Anexei la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu bunurile prevăzute în Anexa nr.3 la prezenta hotărâre, restul prevederilor contractului rămânând neschimbate.

Art. 3. Aprobă revocarea art.l, pct.2 din Hotărârea nr.274/2002 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Art.4. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze actul adițional nr. 18 la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., care constituie Anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

Art. 5. Direcția de Gestiune Patrimoniu și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 septembrie 2013.

Președinte de Ședință

X                   9                                                      5          -L                    f jj bxZ

anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparțin domeniului public și priVataU' municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Potrivit prevederilor art. 36, alin.l, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010 s-a aprobat înființarea S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. fiind încheiat contractul de delegare a gestiunii prin concesiune nr. 14782/25.08.2010. In anexa la acest contract sunt incluse bunurile ce aparțin domeniului public si privat al municipiului Ploiești concesionate către aceasta societate.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 385/2010 a fost modificata anexa menționata in sensul ca au ramas in concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbana numai anumite bunuri, care au fost considerate de aceasta societate ca fiind necesare desfășurării activitatii, restul bunurilor fiind predate autoritatii locale.

Prin cererea nr. 14489/30.08.2013, S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. a solicitat transmiterea in concesiune a terenului in suprafața de 389 mp situat in Ploiești, str. Constantin Dobrogeanu Gherea, in vederea amenajării unei parcari publice.

De asemenea, prin cererea nr. 14490/30.08.2013, S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. a solicitat transmiterea in concesiune a terenului in suprafața de 456 mp situat in Ploiești, str.Depoului vis a vis de Gara de Sud si a terenului in suprafața de 656 mp situat in Ploiești, str. Depoului vis a vis de Piața Gara de Sud, in vederea amenajării a doua parcari publice.

Având in vedere obiectul de activitate al acestei societăți si necesitatea realizării unor noi locuri de parcare in zona centrala si zona Gării de Sud a municipiului, se impune transmiterea in concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. a terenurilor solicitate.

Fata de cele prezentate mai sus propunem Consiliului Local spre aprobare proiectul de hotărâre alaturat.

Consilieri:


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.219/2010, cu modificările și completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Potrivit prevederilor art. 36, alin.l, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010 s-a aprobat infîintarea S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești fiind incheiat contractul de delegare a gestiunii prin concesiune nr. 14782/25.08.2010. In anexa la acest contract sunt incluse bunurile ce aparțin domeniului public si privat al municipiului Ploiești concesionate către aceasta societate.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 385/2010 a fost modificata anexa menționata in sensul ca au ramas in concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbana numai anumite bunuri, care au fost considerate de aceasta societate ca fiind necesare desfășurării activitatii, restul bunurilor fiind predate autoritatii locale.

Prin cererea nr. 14489/30.08.2013, S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. a solicitat transmiterea in concesiune a terenului in suprafața de 389 mp situat in Ploiești, str. Constantin Dobrogeanu Gherea, in vederea amenajării unei parcari publice cu plata.

De asemenea, prin cererea nr.14490/30.08.2013, S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. a solicitat transmiterea in concesiune a terenului in suprafața de 456 mp situat in Ploiești, str.Depoului vis a vis de Gara de Sud si a terenului in suprafața de 656 mp situat in Ploiești, str.Depoului vis a vis de Piața Gara de Sud, in vederea amenajării a doua parcari publice cu plată.

Potrivit art.l din Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.274/2002 s- a aprobat infîintarea de terminale (capete de traseu), pe terenurile apartinand domeniului public al municipiului Ploiești, care vor fi utilizate de către transportatorii autorizați care efectuează transport de persoane interjudetean si intrajudetean. Printre amplasamente se afla si parcarea situata in Ploiești, str.Depoului in fata Gării de Sud. In vederea amenajării unei parcari cu plata in zona sus menționata, este necesara revocarea art.l, pct.2 din Hotararea nr.274/2002 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Precizam faptul ca, terenurile solicitate aparțin domeniului public al municipiului Ploiești potrivit Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

Solicitările au fost analizate in ședința din data de 17.09.2013 a Comisiei nr.

\X f       V -<•  ’ V,

2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale care a acordat aviz favorabil.

In acest sens se impune promovarea unui proiect de hotarare privind transmiterea in concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. a terenurilor menționate.

Direcția de Gestiune Patrimoniu

Directei Executiv,                        Director Executiv Adjunct,

Florin PetrachU                         Amede           irca


Sef Serviciu Contracte, Viorica Patrascu

Sef Serviciu S.I.E.B.D.P.P, Gabriela Mindrutiu


AVIZAT

Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Contracte, Director Executiv,


Direcția Economica


Iulia Alina, Alexandru


Director Executiv, Nicoleta Craciunoiu


2 7 SEP 2013


z' /    1

J As       /

1

Teatrul     I

?  pentru    1

copii     Ir

CIVFVUCl r

SC 1                 1


, Bloc GA


1ZZ77ZX


Director:


CONSTANTIN DONALD NICOLAE


VERIFICAT.

VERIFICATOR /EXPERT

TITLU PROFESIONAL-NUME

SEMNAT.

CERINȚA

REFERAT / EXPERTIZA NB. / DATA

«Servicii de Gospodărire

Urbană Ploiești ^.1

C.U.I. 27449967  J29Z1212A)!.10.2010  RO27449967

BENEACI AR:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PROIECT

NR.42/2013

IS<

O 9001

ELABORATOR

TITLU PROFESIONAL-NUME

SEMNAT.

SCARA:

1/1000

TITLU PROIECT: AMENAJARE PARCARI PUBLICE CU PLATA MUNICIPIUL PLOI :sn

FAZA:

SEF PROIECT

RELEVAT

th. Dana Radulescu

A /ik ■

DATA: nc onio

TITLU PLANȘA:      PLAN DE SITUAȚIE

Oi. r> r» r»i irr»r *                 • ■ > »<*•»•....

PLANȘA NR.

ncecMAT

țJn           Dnrli        i

I A / VS/Director : CONSTANTIN DONALD NICOLAE


VERIFICAT. VERIFICATOR , /expert..


zzzzZI Suprafața totala parcare =1112.00 mp


^-.Servicii de <qg>spodârire

Urbană Ploiești s.,j.•                 r

<J.L».I. 27449907  J2W121Z/O1.*10.2010  ROZ7449907

Inl.M), mr.Valeill ■». 31                                   cod ,>nnlnl

ELABORATOR

TITLU PROFESIONAL-NUME

SEMNAT.

SCARA:

SEF PROIECT

1/1000

RELEVAT

th. Dana Radulescu

DATA:

nP.QPNAT

fh TTann Dnrli iI/ao/m i

X i )</

~~-- - -


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

n *TITLU PROIECT: AMENAJARE PARCARI PUBLICE CU PLATA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


r

3 -----------------iT

PRQECT^

NR.42/2013> rx?

Zs

5


FAZA:

-


Anexa nr. 3 la H.C.L. nr.              ______


Terenuri ce se transmit in concesiune

S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.fc.£

v

---- ----------—------------------------- - _____'

NR. CRT.

DENUMIRE AMPLASAMENT

------------------—------r-r----v -■

SIPRAFATA -mp-

1.

Parcare str.Constantin Dobrogeanu Gherea

273

2.

Parcare str.Constantin Dobrogeanu Gherea

116

3.

Parcare str.Depoului vis a vis de Gara de Sud

456

4.

Parcare str.Depoului vis a vis de Piața Gara de Sud

360

5.

Parcare str.Depoului vis a vis de Piața Gara de Sud

148

6.

Parcare str.Depoului vis a vis de Piața Gara de Sud

148

Anexa nr. 4 la H.C.L. nr. W/ <^/3

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

NR.____________!______________

ACT ADIȚIONAL NR. 18 la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.

Intre:

Municipiul Ploiești, cu sediul in Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2 reprezentat prin domnul Primar Iulian Badescu, denumit in continuare concedent, pe de o parte

si

S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. cu sediul in Ploiești, str. Văleni nr. 32, inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/I212/01.10.2010, cod unic de inregistrare 27449967, reprezentata prin domnul Donald Nicolae Constantin avand funcția de Director General, in calitate de concesionar, pe de alta parte,

a intervenit prezentul act adițional prin care se completează Anexa la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, cu modificările si completările ulterioare, cu bunurile prevăzute in Anexa nr. 3 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.

/.

Restul clauzelor contractuale prevăzute in contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 raman neschimbate.

Prezentul act adițional face parte integranta din contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 î-i/%4' incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.         XC

//o         ,S;:.

{joc; Z/

W


Concedent,

Municipiul Ploiești


W /•r

- 4 Concesionar,

S.C. Servicii de Gospodărire^'


Primar,

Iulian Badescu


Urbana Ploiești S.R.L.

Director General,

Donald Nicolae Constantin


Direcția de Gestiune Patrimoniu Director Executiv,

Florin Petrache


Director Economic,

Elena Trican


Serviciul Contracte

Sef Serviciu,

Viorica Patrascu


Compartimentul Juridic Contencios Cons. Juridic,


Vizat pentru control financiar preventiv

Direcția Economica

Director Executiv,

Nicoleta Craciunoiu


Vizat Serviciul Juridic-Contencios, Contracte


întocmit,

Georgiana Ilie


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SER POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVAI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

și a emis:

Data: