Hotărârea nr. 373/2013

Hotãrârea nr. 373 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploieşti a unor bunuri aferente Staţiei de Epurare a apelor uzate, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării acestora

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

IViZAT PEHTR LEGALITATE j secretAW


HOTĂRÂREA NR 373

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente Stației de Epurare a apelor uzate, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente Stației de Epurare a apelor uzate, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora;

Luând în considerare că bunurile ce fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, conform prevederilor Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești”

A.

In baza Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.2, art.3 și art.4 din Ordonanța de Guvern nr. 112/2000, cu privire la reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificarea a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

în temeiul art.36 alin.2 litera c) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a bunurilor identificate în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobă scoaterea din funcțiune și, după caz, valorificarea sau casarea bunurilor menționate la art.l.

Art.3. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să numească Comisia de casare și stabilire a modului de valorificare a componentelor rezultate din bunurile casate.

Art.4. Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Management Financiar -Contabil, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 septembrie 2013.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIURAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente Stației de Epurare a apelor uzate pentru scoaterea din funcțiune în vederea valorificării și,

după caz, casării acestora

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Bunurile aferente Statiei de Epurare a apelor uzate fac parte din domeniul public al Municipiului Ploiești si sunt transmise in administrarea Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești.

Prin faxul nr.4148/2013 Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești a transmis lista cu mijloacele fixe propuse la casare aferente Statiei de Epurare a apelor uzate.

Având in vedere faptul că aceste bunuri sunt incluse în « Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Muncipiului Ploiești », potrivit legislației în vigoare este necesară promovarea unui proiect de hotărâre de consiliu local privind trecerea acestora în domeniul privat al municipiului Ploiești, în vederea valorificării si după caz casarii acestora. Ulterior, prin Dispoziție a Primarului Municipiului Ploiești va fi constituită o comisie care va proceda la efectuarea operațiunii sus menționate.


In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind                  te


publică cu modificările si completările ulterioare, transferul bunurilor din domeniul public in domeniul privat se face prin hotărâre a consiliului local.

Cu privire la bunul cu număr de inventar 99991148 - centrala termica, deși acesta a fost propus la casare, ulterior in uima discuțiilor telefonice cu reprezentanții Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești si ai Serviciului Financiar din cadrul Direcției Economice a Primăriei municipiului Ploiești, nu a mai fost inclus in Situația mijloacelor fixe ce urmeaza sa fie trecute in domeniul privat al municipiului Ploiești, intrucat se dorea scoaterea din funcțiune numai a unei parti din acest mijloc fix, neputand fi determinata in acest moment valoarea corespunzătoare ei.

Situația a fost prezentată Comisiei nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care, potrivit Procesului Verbal din data de 03.09. 2013 a avizat favorabil inițierea proiectului de hotărâre corespunzător.

Direcția de Gestiune Patrimoniu


Director Executiv Adjt Amedeo Florin Tabin

Sef Serviciu,

Gabriela Mindrutiu


Direcția Administrație Publica, uridic Contencios,Contracte Director,

Iulia AlinazAJexandru


exandru


VIZAT

Direcția EconomicaDirector, Nicoleta Craciuhoiuîntocmit:

Papuc Niculina


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente Stației de Epurare pentru scoaterea din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, casării acestora

Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, domeniul privat al Municipiului Ploiești este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea municipiului care nu fac parte din domeniul public, asupra acestor bunuri municipiul având drept de proprietate privată.

Potrivit prevederilor art.2, art.3 si art.4 din Ordonanța de Guvern nr. 112/2000, cu privire la reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, pentru scoaterea din funcțiune, in vederea valorificării si, după caz, casarii, acestea vor fi trecute in domeniul privat al localității, in conformitate cu reglementările privind proprietatea publica.

După scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe se va proceda la valorificarea si, după caz, casarea acestora potrivit prevederilor legale in vigoare.

Sumele rezultate din valorificare, după deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul local.

Fata de cele prezentate mai sus consideram oportuna si necesara casarea acestor bunuri după trecerea din domeniul public in domeniul privat al localității, drept pentru care supunem spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.

Consilieri:


Dumitru Cristi

Popa Constantin Popa Gheorghe Ganea Cristia


Anexa


la H.C.L.nr.


Situația mijloacelor fixe aflate in administrarea R.A.S.P. Ploiești, propuse spre a fi trecute din domeniul public in domeniul privat, in vederea scoaterii din funcțiune si casarii acestora

Nr.crt.

Denumire bun/Adresa

Nr.inventar

Valoare de inventar (lei)

Observații

1.

STATIE DE POMPARE NĂMOL

Str. CORLATESTI, nr. 1

2730

172.805,10

2.

CONDUCTE ALIMENTARE CU APA

Str. CORLATESTI, nr. 1

2735

26.709,48

3.

CANAL DESCHIS OCOLIRE STATIE

Str. CORLATESTI, nr. 1

2741

1.371.595,02

4.

CLĂDIRE POST TRAFO STATIE EPURARE

Str. CORLATESTI, nr. 1

99991010

14.653,86

5.

GRATARE CU EMITERE MECANICA

Str. CORLATESTI, nr. 1

99992727

230.171,64

6.

DENISIPAÎOARE ORIZONTALE DE BETON

Str. CORLATESTI, nr. 1

99992728

220.013,10

7.

CONDUCTE DE CANALIZARE IN STATIE

Str. CORLATESTI, nr. 1

99992736

33.447,55

8.

INSTALAȚII ELECTRICE

Str. CORLATESTI, nr. 1

99992738

1.954,35

9.

DRUMURI EXTERIOARE STATII

Str. CORLATESTI, nr. 1

99992739

71.661,61

10.

DIG DE AP ARARE A STATIEI

Str. CORLATESTI, nr. 1

99992744

1.154,37


Fax Nr.: hlfâ/$'0$*

Către; DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

In atentia: D-lui Director Executiv - Florin

PETRACHE

Telefon:

Fax;0244/545 941

□ URGENT □ INFORMARE □ VA RUGAM ȘA RĂSPUNDEȚI □ VA RUGAM SA COMENTAT!

Spre stiinta: - DIRECȚIA ECONOMICA

-DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII


vy ' In atentia: D-nei Director — Nicoleta CRACIUNOIU

6P jjL Fax: 0244/513 829

kQ-

.          In atentia: O-nei Director Executiv - Mihaela IAMANDI

FaX: 0244/610 731

tP Ref: propunere casare mijloace fixe aferente stafiei de epurare ape uzate a nunicipiuluii

'jX Y' . Ploiești

X r> ft Referința noastră: BAC JW /13.08.2013


Stimafe(a) Domnule/Doamna Director,

Având in vedere;

- demararea procedurii de casare a mijloacelor fixe din statia de epurare ape uzate a municipiului Ploiești (conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 443/28.11.2012 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Ploiești a unor bunuri aferente stafiei de epurare a apelor uzate, pentru scoaterea din funcțiune, in vederea valorificării si, după caz a casarti acestora) si

-avansarea derulării proiectului de «Modernizarea sistemului de colectare si epuiare a apelor uzate In municipiul Ploiești »;                    x

va solicitam trecerea din domeniul public al municipiului Ploiești in domeniul prvat, pentru scoatere din funcțiune in vederea valorificării si, dupp caz a casarii acestora, pentru următoarelor mijloace . fixe:            •                                                   ./

nr. inv; 2730 - stafie de pompare nămol - valoare de inventar - 172 805,1 Oleî

V,- nr. inv. 2735 - conducte de alimentare cu apa - valoare de inventar - 26709 *8lei;

v- nr. inv. -2741 - canal deschis ocolire statie - valoare de inventar -1 371 595,C2lei;

  • - nr. inv. 99991010 - clădire post trafo statie de epurare, sos Rafov=21mp - valoare de inventar -■ 14 653,86lei;

< - nr. inv. 99991148 - centra/ termica - valoare de inventar- 540 182,14lel (Tara PA VILION):

  • - nr. Inv, 99992727 - grefare cu emitere mecanica - valoare de inventar - 230 171,64lei;

  • - nr. inv. 99992728 - deznisipatoare orizontale de beton - valoare de inventar - 220 013,1 Olei;

  • - nr. inv. 99992738 - instalații electrice - valoare de inventar - 1 954,35lei;

  • - nr. inv. 99992739 - drumuri exterioare stafiei - valoare de Inventar - 71 661 ,E1lei;

  • - nr. inv. 99992744 - dig de aparare a stafiei - valoare de inventar - 1 154,37le;

  • - nr. inv. 99992736 - conducte de canalizare in statie - valoare de inventar - 33 447,55lei.

■1A/S_&/2B?3  11:42    B244513S7B

*


rasppllhesti* . ......

Menționam ca durata normala de funcționare la majoritatea mijloacelor fixe a expirat, fîirid in stadii avansat de deteriorare si prezentând un pericol iminent de prăbușire asupra personajului-stș^iTde^ onuran» aoe uzate.                                                              H


epurare ape uzate.


Cu stima,DIRECTOR TEHNIC, ing. RaduSef Serviciu Apă-Canal, /ing. Gabriela POPESCU


/ntocm/f,


lonella Robot


Cod F-13-05/3/0

/


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOTESTI

Comisia nr. 2 pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale

PROCES VERBAL încheiat astazi 03.09.2013


Comisia este compusa din domnii consilieri: Dumitru Cristian, Ganea Cristian Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian

La ședința au participat reprezentanții Direcției de Gestiune Patrimoniu

Comisia s-a intrunit in vederea analizării următoarelor solicitări:

CAPITOLUL IV -Diverse


Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale:


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente Stației de Epurare a apelor uzate, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora


24! o^!2of2 .

SECRETAR, Cristian Mihai Ganea