Hotărârea nr. 372/2013

Hotãrârea nr. 372 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploieşti a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă şi canalizare, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării acestora

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR 372

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz,

casării acestora

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora;

Luând în considerare că bunurile ce fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, conform prevederilor Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești”;

In baza Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.2, art.3 și art.4 din Ordonanța de Guvern nr. 112/2000, cu privire la reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

In temeiul art.36 alin.2 litera c) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a bunurilor aferente Sistemului de alimentare cu apă și canalizare, identificate în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobă scoaterea din funcțiune și, după caz, valorificarea sau casarea bunurilor menționate la art. 1.

Art.3. Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 30 septembrie 2013

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIURAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora

în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Bunurile aferente Sistemului de alimentare cu apa si canalizare fac parte din domeniul public al Municipiului Ploiești si sunt transmise in administrare către S.C. Apa Nova S.R.L.

Prin adresa nr.27/12.08.2013 Direcția Economica a transmis situația privind propunerile de casare inaintate de S.C. Apa Nova S.R.L. prin adresa nr.DFC/EO/33/2013.

Având in vedere faptul că aceste bunuri sunt incluse în « Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Muncipiului Ploiești », potrivit legislației în vigoare este necesară promovarea unui proiect de hotărâre de consiliu local privind trecerea acestora în domeniul privat al municipiului Ploiești, în vederea casării si valorificării bunurilor rezultate in urma casării. Ulterior, comisia constituita in acest sens prin Dispoziția Primarului Municipiului Ploiești, va proceda la efectuarea operațiunii sus menționate.

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică cu modificările si completările ulterioare, transferul bunurilor din domeniul public in domeniul privat se face prin hotărâre a consiliului local.


Direcția de Gestiune Patrimoniu


Director Executiv, Florin Petrac


Director Executiv Adjunct, Amedeo Florin Tabirca

Sef Serviciu,

Gabriela Mindrutiu

VIZATDirecția Economică,Director Economic, Nicoleta Crăciunoiuîntocmit: Dumitru Corina


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora

Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, domeniul privat al Municipiului Ploiești este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea municipiului care nu fac parte din domeniul public, asupra acestor bunuri municipiul având drept de proprietate privată.

Potrivit prevederilor art.2, art.3 si art.4 din Ordonanța de Guvern nr. 112/2000, cu privire la reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, pentru scoaterea din funcțiune, in vederea valorificării si, după caz, casarii, acestea vor fi trecute in domeniul privat al localității, in conformitate cu reglementările privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

După scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe se va proceda la valorificarea si, după caz, casarea acestora potrivit prevederilor legale in vigoare.

Sumele rezultate din valorificare, după deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul local.

Fata de cele prezentate mai sus consideram oportuna si necesara casarea acestor bunuri după trecerea din domeniul public in domeniul privat al localității, drept pentru care supunem spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.

Consilieri:


Situația,

propunerilor de casare înaintate de S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L. conform Adresa nr. DFC/EQ/33/02.08.2013


Nr.crt

CONT

NRJNV.

DENUMIRE

ADRESA

VALOARE

0

1

2

3

4

5

1

212.05

102

BRANȘAMENT DE APA DN 3/4 , L=22M OTELZINCAT

Str. LAPUSNA Nr. Ibis

2027,46

2

212.05

200253

BRANȘAMENTE APA

Str. ARON VODĂ Nr. 6

0,12

3

212.05

200325

BRANȘAMENTE APA

Str. AURORA Nr. 3

0,11

4

212.05

200329

BRANȘAMENTE APA

Str. AURORA Nr. 8

0,06

5

212.05

200330

BRANȘAMENTE APA

Str. AURORA Nr. 11

0,04

6

212.05

200332

BRANȘAMENTE APA

Str. AURORA Nr. 15

0,05

7

212.05

200336

BRANȘAMENTE APA

Str. AURORA Nr. 22

3,11

8

212.05

200337

BRANȘAMENTE APA

Str. AURORA Nr. 10

2,51

9

212.05

200446

BRANȘAMENTE APA

Str. ANUL 1907 Nr. 46

6,72

10

212.05

200456

BRANȘAMENTE APA

Str. ANUL 1907 Nr. 59

3,44

11

212.05

200612

BRANȘAMENTE APA

Str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO Nr. 26

7,91

12

212.05

200904

BRANȘAMENT APA 0 20mm OTEL

Str. DEZROBIRII Nr. 9A

692,67

13

212.05

201063

BRANȘAMENTE APA

Str. DIMITRIE BOLINTINEANU Nr. 2

6,27

14

212.05

201065

BRANȘAMENTE APA

Str. DIMITRIE BOLINTINEANU Nr. 5

3,26

15

212.05

201069

BRANȘAMENTE APA

Str. DIMITRIE BOLINTINEANU Nr. 11

3,44

16

212.05

201075

BRANȘAMENTE APA

Str. DIMITRIE BOLINTINEANU Nr. 30

6,36

17

212.05

201079

BRANȘAMENTE APA

Str. DIMITRIE BOLINTINEANU Nr. 42

4,83

18

212.05

201881

BRANȘAMENTE APA

Str. CALOMFIRESCU Nr. 11

4,41

19

212.05

201956

SEPARAȚIE TEHNICA

Str. LEMNARI Nr. 22A

130,02

20

212.05

202574

BRANȘAMENTE APA

Str. COLINII Nr. 99

3,66

21

212.05

202604

VANA FLUTURE DN 1000 CU REDUCTOR

Ape Rețele, Stare: M Str.:

17832,56

22

212.05

203537

BRANȘAMENTE APA

Str. GHEORGHE DOJA Nr. 93

7,77

23

212.05

203636

BRANȘAMENTE APA

Str. DRAGOS VODĂ Nr. 34

0,14

24

212.05

203685

BRANȘAMENTE APA

Str. DECEBAL Nr. 13

_

25

212.05

203686

BRANȘAMENTE APA

Str. DECEBAL Nr. 14

26

212.05

203821

BRANȘAMENTE APA

Str. DILIGENTEI Nr. 7

1,91

27

212.05

203918

BRANȘAMENTE APA

Str. DUNĂRII Nr. 3

0,08
28

212.05

203919

BRANȘAMENTE APA

Str. DUNĂRII Nr. 4

0,16

29

212.05

203923

BRANȘAMENTE APA

Str. DUNĂRII Nr. 16

0,17

30

212.05

203924

BRANȘAMENTE APA

Str. DUNĂRII Nr. 18

0,16

31

212.05

203925

BRANȘAMENTE APA

Str. DUNĂRII Nr. 20

0,17

32

212.05

203926

BRANȘAMENTE APA

Str. DUNĂRII Nr. 10

0,27

33

212.05

203927

BRANȘAMENTE APA

Str. DUNĂRII Nr. 8

0,26

34

212.05

204217

BRANȘAMENTE APA

Str. FUIORULUI Nr. 3

0,1

35

212.05

204218

BRANȘAMENTE APA

Str. FUIORULUI Nr. 5

0,1

36

212.05

204955

BRANȘAMENTE APA

Str. MARASESTI Nr. 163

6,28

37

212.05

205065

BRANȘAMENTE APA

Str. MARASESTI Nr. 139

2,2

38

212.05

205074

BRANȘAMENTE APA

Str. MARASESTI Nr. 165

2,99

39

212.05

205302

BRANȘAMENTE APA

Str. PAUL CONSTANTINESCU Nr. 1

5,37

40

212.05

205306

BRANȘAMENTE APA

Str. PAUL CONSTANTINESCU Nr. 5

5,94

41

212.05

205308

BRANȘAMENTE APA

Str. PAUL CONSTANTINESCU Nr. 7

5,8

42

212.05

205309

BRANȘAMENTE APA

Str. PAUL CONSTANTINESCU Nr. 8

3,5

43

212.05

205311

BRANȘAMENTE APA

Str. PAUL CONSTANTINESCU Nr. 10

3,41

44

212.05

205740

BRANȘAMENTE APA

Str. LUMINII Nr. 11

13,81

45

212.05

205890

BRANȘAMENTE APA

Str. LOPATARI Nr. 2

0,63

46

212.05

206414

BRANȘAMENTE APA

Str. MUȘEȚELULUI Nr. 29

0,06

47

212.05

206534

BRANȘAMENTE APA

Str. BUNAVESTIRE Nr. 41B

24,16

48

212.05

206665

BRANȘAMENTE APA

Metalochimice, Stare: O (str.Lucernei)

1,78

49

212.05

207331

BRANȘAMENTE APA

Str. ALEXANDRU ODOBESCU Nr. 23

5,33

50

212.05

207348

BRANȘAMENTE APA

Str. ALEXANDRU ODOBESCU Nr. 57

5,74

51

212.05

207354

BRANȘAMENTE APA

Str. ALEXANDRU ODOBESCU Nr. 69

4,36

52

212.05

207358

BRANȘAMENTE APA

Str. ALEXANDRU ODOBESCU Nr. 75

3,36

53

212.05

207462

BRANȘAMENTE APA

Str. PRAGA Nr. 5

19,1

54

212.05

207463

BRANȘAMENTE APA

Str. PRAGA Nr. 6

6,63

55

212.05

207465

BRANȘAMENTE APA

Str. PRAGA Nr. 8

7,02

56

212.05

207466

BRANȘAMENTE APA

Str. PRAGA Nr. 9

12,22

57

212.05

207467

BRANȘAMENTE APA

Str. PRAGA Nr. 10

6,16

58

212.05

207472

BRANȘAMENTE APA

Str. PRAGA Nr. 17

10,87

59

212.05

207480

BRANȘAMENTE APA

Str. PRAGA Nr. 32

4,73

60

212.05

207508

BRANȘAMENTE APA

Str. PANCIU Nr. 17

7,14

61

212.05

207935

BRANȘAMENTE APA

Str. PATRIEI Nr. 37

6,57

62

212.05

207986

BRANȘAMENTE APA

Str. ALEXANDRU SERGHEEVICI PUSKIN Nr. 3

3,76

63

212.05

207987

BRANȘAMENTE APA

Str. ALEXANDRU SERGHEEVICI PUSKIN Nr. 4

6,49

64

212.05

207989

BRANȘAMENTE APA

Str. ALEXANDRU SERGHEEVICI PUSKIN Nr. 7

5,88

65

212.05

207990

BRANȘAMENTE APA

Str. ALEXANDRU SERGHEEVICI PUSKIN Nr. 9

4,03

66

212.05

207992

BRANȘAMENTE APA

Str. ALEXANDRU SERGHEEVICI PUSKIN Nr. 11

3,65

67

212.05

207993

BRANȘAMENTE APA

Str. ALEXANDRU SERGHEEVICI PUSKIN Nr. 12

12,02

68

212.05

207994

BRANȘAMENTE APA

Str. ALEXANDRU SERGHEEVICI PUSKIN Nr. 13

4,29

69

212.05

207995

BRANȘAMENTE APA

Str. ALEXANDRU SERGHEEVICI PUSKIN Nr. 14

6,18

70

212.05

207997

BRANȘAMENTE APA

Str. ALEXANDRU SERGHEEVICI PUSKIN Nr. 19

3,9

71

212.05

208458

BRANȘAMENTE APA

Str. RARES VODĂ Nr. 8

6,23

72

212.05

208473

BRANȘAMENTE APA

Str. RARES VODĂ Nr. 31

10,12

73

212.05

208488

BRANȘAMENTE APA

Str. ROTARI Nr. 4

4,92

74

212.05

208496

BRANȘAMENTE APA

Str. EMIL RACOVITA Nr. 1

0,11

75

212.05

208497

BRANȘAMENTE APA

Str. EMIL RACOVITA Nr. 2

0,12

76

212.05

208498

BRANȘAMENTE APA

Str. EMIL RACOVITA Nr. 4

0,2

77

212.05

208499

BRANȘAMENTE APA

Str. EMIL RACOVITA Nr. 6

0,2

78

212.05

208500

BRANȘAMENTE APA

Str. EMIL RACOVITA Nr. 8

0,27

79

212.05

208567

BRANȘAMENTE APA

Str. RAHOVEI Nr. 38

4,74

80

212.05

208571

BRANȘAMENTE APA

Str. RAHOVEI Nr. 48

6,43

81

212.05

208572

BRANȘAMENTE APA

Str. RAHOVEI Nr. 50

6,72

82

212.05

209348

BRANȘAMENT APA

Str. SPITALULUI Nr. 18

0,14

83

212.05

209550

BRANȘAMENT APA

Str. TUDOR VLADIMIRESCU Nr. 79

0,1

84

212.05

209786

BRANȘAMENT APA

Str. TELEAJEN Nr. 5B

4,01

85

212.05

209887

BRANȘAMENT APA

Str. TINERIMII Nr. 15

0,11

86

212.05

210285

BRANȘAMENTE APA

Str. ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 6

8,59

87

212.05

210508

BRANȘAMENTE APA

Str. ZAGANUL Nr. 5

13,74

88

212.05

210932

BRANȘAMENTE APA

Str. AURORA Nr. 13

3,42

89

212.05

210944

BRANȘAMENTE APA

Str. FUIORULUI Nr. 1

8,89

90

212.05

211090

BRANȘAMENTE APA

Str. POPA FARCAS Nr. 29

^2,36

91

212.05

25118

CONDUCTE APA STR. BUJORILOR=240ml

Ape Rețele, Stare: M Str.:

4756,96

92

212.05

25585

BRANȘAMENT APA 025mm OTEL

Str. DUNĂRII Nr. 7                                  o.-j

_______________________________________r—
93

212.05

25782

BRANȘAMENT APA 0 25mm OTEL

Str. DUNĂRII Nr. 15

198,57

94

212.05

25811

BRANȘAMENT APA 0 25mm OTEL

Str. DEZROBIRII Nr. 3

103,6

95

212.05

25869

BRANȘAMENT APA 0 25mm OTEL

Str. DEZROBIRII Nr. 11

103,6

96

212.05

25873

BRANȘAMENT APA 0 25mm OTEL

Str. DEZROBIRII Nr. 1

103,6

97

212.05

25879

BRANȘAMENT APA 0 25mm OTEL

Str. DEZROBIRII Nr. 14

132,38

98

212.05

27251

BRANȘAMENT APA 0 25mm OTEL

Str. RANDUNELELOR Nr. 2

278,09

99

212.05

27286

BRANȘAMENT APA 0 25mm OTEL

Str. GHIOCEI Nr. 3

404,5

100

212.05

27336

BRANȘAMENT APA 0 25mm OTEL

Str. RANDUNELELOR Nr. 3

235,95

101

212.05

29926

BRANȘAMENT APA 0 20mm OTEL

Str. NEGRU VODĂ Nr. 15

1216,13

TOTAL:

28830,74

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2

»K


p;

• !•

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de apă și canalizare, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestoraData:   <?