Hotărârea nr. 371/2013

Hotãrârea nr. 371 privind includerea unui imobil în patrimoniul municipiului Ploieşti

ROMÂNIA                               jVi * * T~ P EWf^îj»

JUDEȚUL PRAHOVA                         * L f TA Ț,W

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEStL"-IA /

HOTĂRÂREA NR. 371 privind includerea unui imobil în patrimoniul municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa, Iulian Bolocan și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune includerea unui imobil în patrimoniul municipiului Ploiești;

Potrivit prevederilor art. 553, alin. 1 si art. 859, alin. 2 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată;

în baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera “c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a imobilului din Anexa nr.l, care se identifica potrivit planului anexa la Autorizația de construire nr.l073/1998 - Anexa nr.2, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Economica din cadrul Primăriei municipiului Ploiești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 septembrie 2013.


Contrasemnează Secretar, / Oana Cristina Iacob/

Anexa nr.l 1

Situația imobilului ce urmeaza sa fie inclus in « Inventarul bunurilor care

alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești »

Nr.crt.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Observații

0

î

2

3

1

Spațiu cu alta destinație decât aceea de locuința Sos. Vestului -Complex Lamaita, capat tr.35

Spațiu situat in Ploiești, Sos. Vestului - Complex Lamaita, capat tr.35

Nr. inventar 11S2 0114

Valoare de inventar 54.95Olei

Preluat in baza Procesului Verbal 4904 din 04.04.2006

2

Teren aferent Spațiu cu alta destinație decât aceea de locuința Sos. Vestului -Complex Lamaita, capat tr.35

Suprafața - 102 mp


In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelelate bunuri fac parte din domeniul privat al localității. Printre acestea se numără si spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința, situat in Ploiești, Sos. Vestului - Complex Lamaita, capat traseu 35.

Imobilul menționat a fost edificat in baza unui contract de asociere încheiat cu o societate comerciala. Potrivit prevederilor art.4 din contractul de asociere: "La expirarea perioadei de asociere sau la încetarea contractului înainte de termen, construcția realizata si dotările tehnico - edilitare (racorduri apa - canal, electricitate si altele asemenea ) intra fara despăgubire in proprietatea Consiliului Local Ploiești". Astfel, in anul 2006 construcția a fost înregistrata in evidentele contabile, ca urmare a incetarii contractului de asociere, nefiind inclus ca poziție distincta în inventarul bunurilor care alcătuiesc patrimoniul municipiului Ploiești.

Ulterior, s-a încheiat contractul de inchiriere nr.l 143/14.04.2006. Prin Procesul Verbal de predare - primire, încheiat in data de 28. 05. 2013 s-a procedat la preluarea acestui spațiu comercial.

Având in vedere intenția autoritatii publice locale de valorificare a spațiului comercial menționat, se impune includerea lui in patrimoniul municipiului Ploiești ca poziție distincta. De asemenea, se impune includerea in patrimoniul municipiului Ploiești a terenului aferent acestei construcții. Acest imobil se identifica potrivit Anexei nr.l si planului anexa la Autorizația de construire nr.l073/1998 - Anexa nr.2, la prezentul proiect de hotarare.

Director Executiv, Florin PetraUhe/


e,


Director Executiv Adjunct, Amedeo Florin Tabhxa

Sef Serviciu S.I.E^B.D.P.P., Gabriela Mmdrutiu

5

AVIZAT

Direcția Administrație Publica. Juridic-Contencios, Contracte

Direcția Economica


Director,


Iulia Alina Alexandru


Director, Nicoleta Craciunloiu


Intocmit:Papuc Niculina/ 20.
Potrivit prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelelate bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

Ca urmare a verificărilor efectuate s-a constatat existenta în evidentele

9                                           9

serviciilor de specialitate a unui imobil ce nu figurează ca poziție distincta în inventarul bunurilor care alcătuiesc patrimoniul municipiului Ploiești. Acesta a făcut obiectul unui contract de asociere si, ulterior de inchiriere incheiat cu o societate comerciala.

Potrivit prevederilor contractului de asociere: "La expirarea perioadei de asociere sau la incetarea contractului înainte de termen, construcția realizata si dotările tehnico - edilitare (racorduri apa - canal, electricitate si altele asemenea ) intra fara despăgubire in proprietatea Consiliului Local Ploiești".Astfel in anul 2006 spațiul a fost înregistrat in evidentele contabile. Ulterior s-a procedat la incheierea contractului de inchiriere, societatea comerciala funcționând in aceasta construcție pana in anul 2013.

La eliberarea spațiului prin Procesul Verbal de predare - primire incheiat, s-a procedat la preluarea spațiului comercial edificat in baza contractului de asociere.

Pentru valorificarea imobilului amintit se impune includerea lui în patrimoniul municipiului Ploiești.

Având în vedere cele prezentate, propunem spre analiză și aprobare consiliului local proiectul de hotărâre privind includerea în patrimoniul municipiului Ploiești a imobilului identificat în anexele la prezentul proiect de hotărâre.

Consilieri Cristian Dumit Cristian Ganea Constantin Po


Gheorghe Pdpa Iulian Bolocan

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE

POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI

COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind includerea unui imobil în patrimoniul municipiului PloieștiData:

ir


sPÂnyL CXW^PCUX   x

lz~ ■ %‘o vvt »~2£^2jfe7

.■ ..........~r -- 3>,OC>'Uib


m-QAo


jULUl

^LOJEȘYV ri/ •“ <& NESQ^q '‘ ^


njtonzat’a dt

--—


WUi 0/00 .urii.-- 3<2,S>7 MP’

9o,^ i /so


^xO(ectâ;.:

.. kx.TMB^ ? a,* il-*SÂ1^A3H.Ci?”: «• ; SM        J»J"3W1V,


G               n              ^'5O&

1_...SĂL_M£^yîSM ,y gl(\nasg^

OANOElA tAASZJUlS Țj* zoij^ %S ■ Y€-9ruwt - cw fwx o zso' ' ’         rAV-^A^go-șb)yW(Vffll

X3OC.-TU- AbT. CiOV)'S>W’-%urie -ev. MV3LOACE J^'PRMsS3-T50 Qcmu^ ^S^-Ctof/y . ^a^r-- AMEjJAO'.W        f^ELÎC,-

tMU-i. b-

t4^

15 .jss -iom=âZ

.......

O-WMCK^SCC