Hotărârea nr. 370/2013

Hotãrârea nr. 370 privind stabilirea oportunităţii achiziţionării imobilului situat în Ploieşti, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr.1

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI •

HOTĂRÂREA NR. 370

privind stabilirea oportunității achiziționării imobilului situat în Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918, nr.l

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa, Iulian Bolocan și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu privind stabilirea oportunității achiziționării imobilului situat în Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918, nr.l;

Având în vedere prevederilor Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale;

A                                 _

In baza prevederilor Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă oportunitatea achiziționării imobilului situat în Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918, nr.l.

Art.2.(l) Aprobă constituirea Comisiei de negociere în vederea achiziționării imobilului situat în Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918, nr.l, în următoarea componență:

  • - Botez George

  • - Pana George

  • - Ganea Cristian

  • - Petrescu Râul

  • - Minea Gabriel

(2) Secretariatul comisiei prevăzute la alin. (1) va fi asigurat de persoane desemnate prin dispoziție a primarului municipiului Ploiești.

Art.3. Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind stabilirea oportunității achiziționării imobilului situat în Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918, nr.l

Prin cererea înregistrata la municipiul Ploiești la nr.7234/2013, S.C. UPETROM - 1 MAI S.A. PLOIEȘTI a comunicat intenția de vânzare a imobilului situat în Ploiești, zona Muzicanți, Piața 1 Decembrie 1918, nr.l cu destinația de cresă, pentru care există încheiat contract de comodat, prețul solicitat pentru clădire și teren este de 950.000 Euro fără TVA, negociabil.

Prin adresa nr.7234/2013, s-a solicitat S.C. UPETROM - 1 MAI S.A. PLOIEȘTI în vederea analizării cererii să pună la dispoziția municipiului Ploiești documente suplimentare: actele de proprietate, încheierea de intabulare precum și planurile de amplasament și delimitare ale acestui imobil.

Potrivit documentației depuse de către aceasta societate acest imobilul are următoarele elemente de identificare:

- adresa poștală Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918 nr.l, C20 - creșă, S+P+E, Sc=368,75 mp, Su=320,38 mp, Sd=914,56 mp, fundații din beton, pereți din cărămidă, pardoseli din ciment +gresie+mozaic, plansee din beton, invelitoare izolație, instalații electrice, gaze, apă, canalizare an construire 1974, suprafață teren = 2621 mp.

Imobilul situat în Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918 nr.l are număr cadastral 5422/7 și figurează înscris în cartea funciară nr. 126330 (nr. C.F. vechi 7773) a localității Ploiești.

Situația sus menționată a fost analizată în ședința din data de 16.07.2013, a Comisiei nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț,

Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale, care a acordat aviz favorabil pentru inițierea unui proiect de Hotărâre a Consiliului Local .privind


oportunitatea înființării unei comisii de negociere.


Direcția de Gestiune Patrimoniu Director Executiv Adjunct, Amedeo Florii/Tăbîrcă n

Șef Serviciu S.I.E B.D.P.P., Gabriela Mîndruțiu


AVIZAT,


Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte, Director Executiv,Direcția Economică,

Director Executiv, Nicoleta Crăciunbiu

3 0 SEP 2013

întocmit,

Negoiță Mădălin

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind stabilirea oportunității achiziționării


imobilului situat în Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918, nr.l


Prin cererea înregistrata la municipiul Ploiești la nr.7234/2013, S.C. UPETROM - 1 MAI S.A. PLOIEȘTI a comunicat intenția de vânzare a imobilului situat în Ploiești, zona Muzicanți, Piața 1 Decembrie 1918, nr.l cu destinația de cresă, pentru care există încheiat contract de comodat, prețul solicitat pentru clădire și teren este de 950.000 Euro fără TVA, negociabil.

Potrivit documentației depuse de către aceasta societate acest imobilul are următoarele elemente de identificare:

- adresa poștală Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918 nr.l, C20 - creșă, S+P+E, Sc=368,75 mp, Su=320,38 mp, Sd=914,56 mp, fundații din beton, pereți din cărămidă, pardoseli din ciment +gresie+mozaic, plansee din beton, invelitoare izolație, instalații electrice, gaze, apă, canalizare an construire 1974, suprafață teren = 2621 mp.

Imobilul situat în Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918 nr.l are număr cadastral 5422/7 și figurează înscris în cartea funciară nr. 126330 (nr. C.F. vechi 7773) a localității Ploiești.

Situația sus menționată a fost analizată în ședința din data de 16.07.2013, a Comisiei nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale, care a acordat aviz favorabil pentru inițierea unui proiect de Hotărâre a Consiliului Local privind oportunitatea înființării unei comisii de negociere.

Față de cele arătate mai sus propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești, proiectul de hotărâre alăturat.


Dumitru CristiPopa Const

Popa Gheorghe^/^

Bolocan Iulian


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


& A

RE


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTF POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI

COMERCIALE           ''WB/

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind stabilirea oportunității achiziționării imobilului situat in Ploiești,Piața 1 Decembrie 1918,nr.l

și a emis:Data: