Hotărârea nr. 37/2013

Hotãrârea nr. 37 de modificare a studiului de fezabilitate aprobat prin Hotãrârea Consiliului Local nr. 394/2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de implementarea proiectuluiReabilitarea/modernizarea si echiparea specificã a Centrului de primire în regim de urgentã “Ciresarii” Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSÎLIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR.37 de modificare a studiului de fezabilitate aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.394/2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor legate de implementarea proiectului „Reabilitarea/modernizarea si echiparea specifică a Centrului de primire în regim de urgență “Cireșarii” Ploiești”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a primarului Iulian Bădescu și Raportul de Specialitate al Direcției Tehnic - Investiții prin care se propune aprobarea modificării soluției de alimentare cu energie termica si apa calda menajera a Centrului de primire in regim de urgenta “Cireșarii”;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

în temeiul art. 36 alin.(5) lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și reactualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă modificarea studiului de fezabilitate aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 394/2010, în sensul schimbării soluției de alimentare cu energie termica si apa calda menajera a Centrului de primire in regim de urgenta „Cireșarii”, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 394/2010 rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Tehnic - Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

de modificare a studiului de fezabilitate aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.394/2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor legate de implementarea proiectului „Reabilitarea/modernizarea si echiparea specifică a Centrului de primire în regim de urgență “Cireșarii” Ploiești”

Pentru execuția obiectivului de investiție “Reabilitarea/modernizarea si echiparea specifică a Centrului de primire în regim de urgență Cireșarii Ploiești”, municipiul Ploiești a incheiat contractul de execuție nr. 8500/10.05.2012.

Proiectul tehnic prevede producerea agentului termic și a apei calde menajere prin intermediul unei centrale termice.

Prin Hotărârea nr. 353/30.09.2011, Consiliul Local al municipiului a aprobat „Studiul de fezabilitate pentru stabilirea zonelor unitare de incalzire in municipiul Ploiești”. Acest studiu analizeaza racordarea clădirilor la sistemul centralizat, in punctele cele mai apropiate, in concordanta cu directivele europene si cu Strategia Energetica a României pentru perioada 2007-2020.

Soluția se bazeaza pe simplicitatea si securitatea oferita de sistemul centralizat, eliminarea uneia din sursele poluante principale, energia termica produsa prin gaze de ardere si inlocuirea cu un sistem performant care nu poluează. Sistemul de termoficare asigura o livrare de energie termica fiabila, lipsita de riscuri, fara utilizarea de materiale inflamabile, funcționarea instalației fiind automatizata, monitorizarea efectuandu-se de către operatorul rețelei, in cazul municipiului Ploiești - S.C. Dalkia Termo Prahova.

Având in vedere ca soluția constructivă pentru acest obiectiv presupune păstrarea corpului de clădire existent, racordat la termoficare si construirea unui nou corp, se propune modificarea soluției de alimentare cu energie termica si apa calda menajera a Centrului de primire in regim de urgenta „Cireșarii”. In acest sens, se va renunța la centrala proprie alimentata pe gaze naturale prevăzută inițial in studiul de fezabilitate si in proiectul tehnic si se va executa un racord la rețeaua de termoficare a municipiului.

Propun spre aprobare schimbarea soluției de alimentare cu energie termica si apa calda menajera a Centrului de primire in regim de urgenta „Cireșarii”.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC- INVESTIȚII

RAPORT DE SPECIALITATE

de modificare a studiului de fezabilitate aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.394/2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor legate de implementarea proiectului „Reabilitarea/modernizarea si echiparea specifică a Centrului de primire în regim de urgență “Cireșarii” Ploiești”

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de execuție nr.8500/10.05.2012 pentru realizarea obiectivului de investiție Reabilitarea/modernizarea si echiparea specifica a ” Centrului de primire în regim de urgența Cireșarii Ploiești”.

Proiectul tehnic elaborat de S.C.INTERGROUP ENGINEERING S.R.L. prevede producerea agentului termic și a apei calde menajere prin intermediul unei centrale termice. Soluția constructivă presupune păstrarea corpului de clădire existent racordat la sistemul de termoficare si construirea unui corp nou.

Prin Hotărârea nr.353/30.09.2011, Consiliul Local al Municipiului Ploiești a aprobat „Studiul de fezabilitate pentru stabilirea zonelor unitare de incalzire in municipiul Ploiești”. Acest studiu analizeaza racordarea clădirilor la sistemul centralizat, in punctele cele mai apropiate, in concordanta cu directivele europene si cu Strategia Energetica a României pentru perioada 2007-2020. Directivele Parlamentului European si ale Consiliului Europei CE/8/2004 propun un set complet de masuri in vederea instituirii unei noi politici energetice europene, menite sa combata schimbările climatice si sa stimuleze securitatea si competitivitatea sectorului energetic al Uniunii Europene.

Soluția se bazeaza pe simplicitatea si securitatea oferita de sistemul centralizat, eliminarea uneia din sursele poluante principale, energia termica produsa prin gaze de ardere si inlocuirea cu un sistem performant care nu poluează. Sistemul de termoficare asigura o livrare de energie termica fiabila, lipsita de riscuri, fara utilizarea de materiale inflamabile, funcționarea instalației fiind automatizata, monitorizarea efectuandu-se de către operatorul rețelei, in cazul municipiului Ploiești - S.C. Dalkia Termo Prahova.

Astfel, se propune modificarea soluției de alimentare cu energie termica si apa calda menajera a Centrului de primire in regim de urgenta Cireșarii, in sensul renunțării la centrala proprie alimentata pe gaze naturale prevăzută inițial in studiul de fezabilitate si in proiectul tehnic si racordarea clădirii la sistemul centralizat de termoficare al municipiului.

Prin urmare, propunem spre aprobare prezentul proiect de hotarare.

Direcția Tehnic - Investiții,

Director Executiv,                          Director Executiv- Adjunct,

MihaelalAMANDI                      Madalina CRĂCIUN

Avizat,

Direcția Administrație Publică,


Contencios, Achiziții Publice, Contracte Director executiv,

Iulia Alina TANDRU- Proiect: REABILITAREA/MODERNIZAREA SI ECHIPAREA SPECIFICA A CENTRULUI DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA CIRESARII PLOIEȘTI

AMPLASAMENT : ORAȘ PLOIEȘTI, JUD PRAHOVA, ROMANIA

BENEFICIAR : MUNICIPIUL PLOIEȘTI

INSTALAȚII HVAC

MEMORIU TEHNIC

Proiect: Reabilitarea/modernizarea si echiparea specifica a centrului de primire in regim de urgenta Ciresarii Ploiești

Oraș Ploiești, județul Prahova, Romania Beneficiar: Municipiul Ploiești

Instalații HVAC - Proiect Tehnic (PT)

1. GENERALITĂȚI


MEMORIU TEHNIC INSTALAȚII HVACPrezenta documentație are ca obiect tratarea soluțiilor tehnice ce trebuie respectate la execuția lucrărilor instalațiilor de încălzire, răcire si ventilare aferente investiției „Reabitarea/modernizarea si echiparea specifica a centrului de primire in regim de urgenta Ciresarii - Ploiești”.

Conform temei de proiectare sunt cuprinse următoarele categorii de lucrări:

 • - Instalația de încălzire in pardoseala;

 • - Instalația de încălzire cu corpuri statice;

 • - Instalația de evacuare aer viciat;

 • - Instalația de răcire;

 • - Instalația in centrala termica

Calculele de dimensionare ale instalațiilor mai sus menționate au fost făcute pe baza următoarelor date:

Planuri de arhitectura si construcții;

Specificații tehnice furnizate de beneficiarul lucrării;

Specificații primite de la furnizorii de echipamente;

Normativul privind proiectarea si executarea instalațiilor de ventilare si climatizare I5;

Normativul privind proiectarea si executarea instalațiilor de încălzire 113;

Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalațiilor de stins incendiu NP086-05;

Normativ pentru siguranța la foc a construcțiilor P118;

Parametrii de calcul specifici zonei de climatizare în care se afla orașul Ploiești pentru determinarea aporturilor de căldură aferente perioadei călduroase a anului si a pierderilor de căldură aferente perioadei friguroase a anului.

2. PARAMETRII DE CALCUL

Temperaturi/umiditati exterioare:

Temperatura/umiditate exterioara de calcul Temperatura/umiditatea exterioara de calcul

lama: - 15°C / 90%

Vara; + 35°C/43%


Temperatura in încăperi:

1 o vr> o iai i ia

Vara

Birouri,

+20°C

+27°C ±2°C

Sala mese,

+20°C

+27°C ±2°C

Dormitoare

+22°C

NC

Grupuri sanitare

+22°C

NC

Bucătărie, spatii tehnice

+15°C

NC

3. COEFICIENT! GLOBALI DE TRANSMISIE A CĂLDURII

Perete exterior.................................................................0,45 W/m2k

Ferestre exterioare.........................................................2,00W/m2k

Pardoseală pe pământ.................................................0,80 W/m2k

Terasa............................................................ 0,35 W/m2k

4. INSTALAȚIA DE ÎNCĂLZIRE IN PARDOSEALA

Ținând cont de particularitățile anumitor încăperi (dormitoare, săli activitati), a fost prevăzut un sistem de încălzire in pardoseala. Avantajul acestui sistem, pe langa creșterea confortului il reprezintă economia de energie realizata.

Pentru fiecare zona funcționala prevăzută cu încălzire in pardoseala, in funcție de suprafața si din motive de acoperire si distribuție echilibrata, au fost prevăzute doua casete de distribuție pentru o camera sau doua. Fiecare caseta de distribuție a fost prevăzută cu distribuitor, colector, vane de echilibrare, vane de închidere, aerisitoare.

Alimentarea cu agent termic pentru casetele de distribuție se face prin intermediul pompei de circulație Ppard. Apa calda pentru alimentarea casetelor de distribuție va fi de temperatura joasa maxim 45°C, obtinuta prin limitarea temperaturii apei de la cazan prin intermediul unei vane cu trei cai.

Țevile îngropate - spirele de încălzire prevăzute in sapa se vor monta pe un strat de izolație - (polistiren de înalta densitate) avand grosimea minima de 30 mm. Pe tot perimetrul camereî/zonei încălzite si in jurul oricărui alt element de construcție ce depășește pardoseala (stâlpi, pereți, etc.) se va monta izolație termica - banda perimetrala.

Distanta minima intre țevi si pereți, stâlpi nu trebuie sa fie mai mica de 100 mm. Se va evita îmbinarea țevii in sapa incercandu-se realizarea spirei de încălzire dintr-o țeava continua.

Se va folosi țeava speciala pentru încălzire in pardoseala, tip multistrat, cu protecție la difuzia vaporilor de oxigen. Se va monta țeava îngrijit, evitandu-se gatuirea/obturarea țevii, la pasul stabilit. Pasul de montaj al țevii este de 20.0 cm.

înainte de turnarea sapei de beton, conductele montate in pardoseala se vor umple cu apa si vor fi aerisite. Proba de presiune dureaza minim 12 ore, la o presiune de 10 bar. După terminarea probei de presiune se va incheia proces verbal de lucrări ascunse si fara a fi descarnata instalația se va turna sapa. Instalația va ramane sub presiune pe toata durata turnării sapei de beton.

După maturarea sapei dar nu mai puțin de 21 zile de la turnarea acesteia se poate proba la cald instalația.

Casetele de distribuție se vor monta la o cota superioara serpentinelor din pardoseala, aceast lucru permițând evacuarea aerului din conducte. Cota inferioara a distribuitoarelor de zona nu va fi mai mica de 500 mm pana in axul colectorului, pentru a putea racorda serpentinele. Distribuitoarele vor fi echipate cu robineti de izolare prevazuti cu racord olandez, robineti de închidere si reglaj pe fiecare serpentina, robinet de aerisire si robinet de golire.

Conductele de distribuție către casetele de distribuție vor fi din țeava neagra, izolata, cu diametrele corespunzătoare planurilor din proiect si se vor îmbina prin sudura, cu luarea masurilor necesare pentru a se evita obturarea secțiunii țevii. Conductele se vor monta cu panta, astfel incat sa se asigure aerisirea corecta a instalației precum si golirea acesteia. Țevile se vor izola cu cochilii din vata minerala de 20 mm.

5. INSTALAȚIA DE ÎNCĂLZIRE CU CORPURI STATICE

Pentru încălzirea întregii clădiri se va utiliza o instalație de încălzire cu corpuri statice. Corpurile staice vor fi alimentate cu apa calda de încălzire 80/60- C produsa in cazanul din centrala termica.

Instalația de încălzire va fi o instalație bitubulara, cu alimentare superioara pentru parter si inferioara pentru etaj care va fi formata din conductele tur si retur ce vor fi plasate sub placa peste parter. De la aceste conducte se vor forma coloanele de alimentare ale radiatoarelor din încăperi.

. Rețeaua de distribuție va fi executata din țeava neagra. Conductele de distribuție orizontale de la parter si legaturile la radiatoare vor fi montate aparent si vor fi vopsite cu vopsea alba.

Corpurile statice de încălzire vor fi din otel si vor fi echipate cu robineti termostatati, teuri de reglaj, dopuri si ventile manuale de aerisire si vor avea înălțimi diferite, in funcție de parapet.

Reglarea sarcinii termice a corpurilor statice se va face local, cu ajutorul robinetilor termostatati.

Rețeaua de distribuție agent termic se va monta cu panta descendenta (2 %©) către punctele de golire.

Aerisirea rețelei de distribuție se realizează de ventilele automate de aerisire montate in punctele cele mai înalte ale acesteia.

6. INSTALAȚIA DE EVACUARE AER VICIAT

Pentru unele grupuri sanitare de la parter, pentru bucătărie si zona de pregătire se va prevede instalații de evacuare a aerului viciat.

Aceste instalații de evacuare aer viciat vor fi formate dintr-un ventilator de tubulatura, tubulatura circulara din tabla zincata neizolata si guri de aspirație.

7. INSTALAȚIA DE RĂCIRE

Pentru menținerea in birouri si sala de mese a unor condiții normale, pe perioada calda a anului, este necesar sa se instalaze pentru răcire sisteme split. Aceste sisteme vor fi alcătuite dintr-o unitate exterioara si o unitate interioara pentru montat pe perete sau la tavan.

8. INSTALAȚII IN PUNCTUL DE POMPARE

Ca sursa pentru agentul termic s-a considerat util ca instalația nou realizata sa fie legat la termoficare, avand in vedere posibilitatea bransarii in imediata apropiere. Ca urmare pentru instalația de încălzire si pentru apa calda de consum se va realiza un bramsament la conductele instalației de termoficare.

Pentru incalzire se va realiza un branșament (Dn65) la conductele tur/retur ale apei calde de incalzire de la termoficare, iar pentru apa calda de consum se va realiza un racord (Dn50) la conducta de apa calda, dar si un racord la recirculare (Dn25).

In punctul de pompare vor fi prevăzute pompele de circulație pentru circuitele de incalzire cu corpuri statice (PC1 si PC2) si pompa de circulație pentru încălzirea in pardoseala (Pp).

Pe conductele tur/retur si pe distribuitor si colectorul din punctul de pompare vor fi prevăzute manometre si termometre precum si ventile automate de aerisire si robineti de golire. De asemenea vor fi prevăzute stuturi înainte si după pompe pentru montarea armaturilor de control.

Protejarea instalației

Instalația va fi protejata împotriva creșterii presiunii si temperaturii peste limitele admise conform STAS 7132 prin:

• asigurarea expansiunii prin preluarea excedentului de apa provenit din dilatare ca urmare a creșterii temperaturii cu un vas de expansiune cu membrana elastica de 150 I si presiunea si presiunea inițiala 08 bar (vasul de expansiune va fi racordat pe returul instalației).

Funcționarea in parametrii tehnici, de siguranța și economie

Instalația termica este prevăzută cu aparate de măsură, contorizare și echipamente de automatizare care controlează în principal siguranța in funcționare, temperaturile si presiunile prescrise, inclusiv protecția la depășirea acestora, reglarea temperaturilor agenților termici corelata cu temperatura exterioara si cu cererea de consum.

fotoup


BREVIAR DECALCUL

1. INSTALAȚIA DE ÎNCĂLZIRE

Calculul pierderilor de căldură s-a efectuat conform STAS 1907/1-97, 1907/2-97 si 6472/3-89 cu următoarele ipoteze de calcul:

ÎNCHIDERI

 • - pereți exteriori- zidărie din cărămidă 30 cm, cu izolație pe exterior 10 cm (polistiren) si izolație in interior 5 cm (vata minerala)

coeficient de transfer termic k=0,45 W/m2.K

 • - invelitoare             coeficient de transfer termic k=0,30 W/m2.K

 • - ferestre cu tamplarie termopan                         k=2,00 W/m2.K

 • -  Temperatura exterioara de calcul: -15° C - zona climatica II

 • -  Zona eoliana IV, viteza vântului 4 m/s (in localitate)

Agentul termic utilizat: apa calda 80/60° C.

încălzire cu apa calda 80/60QC

 • a. Circuit C1

  Q = 73,5 kW

  Q = 69,5 kW

  Q = 93.0 kW


 • b. Circuit C2

 • c. Circuit preparare apa calda menajera

încălzire cu apa calda 40/35gC

Circuit incalzire in pardoseala                        Q = 40.0 kW

Se va instala un cazan care va funcționa pe gaz natural si care va furniza cu apa calda de incalzire 80/60s C, avand capacitatea de 225 Kw.

Consumul de gaz natural va di D=25.0 Nmc/h

Sistemul de incalzire, va fi protejat de un vas de expansiune închis cu un volum V=30 I.

GROUP

2. INSTALAȚIA DE RĂCIRE

Toate calculele pentru aporturile de căldură au fost făcute după STAS 6648 /1 -Instalații de ventilare si climatizare ; Calculul apaorturilor de căldură din exterior si STAS 6648/2 - Instalații de ventilare si climatizare ; Parametrii climaticiti exteriori

Parametrii de calcul pentru aerul exterior in perioada călduroasa:

 • -  temperatura t= 35° C ;

 • -  umiditate relativa <p=40%.

Sisteme split (UE1 si UE2)                    Q = 11,60 kW

Se vor instala patru sisteme split.

3. INSTALAȚII DE VENTILARE

Pentru evacuarea aerului viciat se vor utiliza mai multe sisteme de evacuare.

Debitele de aer uzat ce urmeaza a fi evacuate sunt trecute in piesele desenate.

Debitele de aer introduse/evacuate pentru fiecare încăpere ventilata, au fost stabilite in funcție de persoanele prezente in încăpere sau in funcție de necesarul pentru diluarea noxelor (aer viciat).

întocmit,

ing. Liviu Toader


Persoana juridica achizitoare                   Formularul F3

. MUNICIPIUL PLOIEȘTI .

Obiectivul:  EXTINDERE CENTRU CIREȘARII

Obiectul:   ' INSTALAȚII EXTERIOARE CLĂDIRE NOUA

Deviz lucrări 0001 RACORD TERMOFICARE

Nr. Simbol

:-crț. Denumire resursa Observații

'' .Corecții

UM.

cantitatea

0 \ 1

. 2;

3

.1    ACD10A1

82

BUCATA     1,00000

: sp.mat o,oo .  .

Sp.man

0,00       Sp.uti 0,00

: CĂMIN VANE BETON.MON.

• SECT.

■ CIRC.

PR.TIP 1785-2 DI

■ '2 M. H 1,5 M. FĂRĂ APA SUBTERANA NE CAROSABIL

2     TSA02D1

82

■M CUB

14,00000

Sp.mat 0,00

Sp.man.

0,00

Sp.uti 0,00

SĂP.MAN.IN SPATII

LIMIT.SUB IM

CU

TALUZ VERT.NESPR

,. IN ;PAM'.NECOEZ . SI

SL.COEZ.ADINC

.<0,75M T.

, F.TARE'

3     RPCT09A1

82-

”M’CUB

2,0.000 0

Sp.mat 0,00

Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON :

SIMPLU SI

ARMAT CU

MIJLOACE MANUALE <

CU DOZAJ SUB 150

KG CIM.

.LA MC *

4.     RPAJ11C1

82

M CUB

2,00000

Spumat 0,00

. Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

CURĂȚIREA MANUALA A CANALELOR PUBLICE VIZITABILE A VIlflD DIM. 320/303 -355/296 CM SI DIAM 200- 350CM$

 • 5  ; ACE08A1           82          M CUB       2,8000 0

Sp.mat 0/00             Spi..man      0,00       . Sp.uti 0,00

UMPLUTURA IN SÂNT. LA COND. DE AL IM. CU APĂ SI CANALIZARE CU: NISIP $ ■;

 • 6     TSD01B1 .         82          M CUB       10,00000

Sp.mat 0,00             .Sp.tnan .. . 0,00         Sp.uti 0,00

iMÎ’RASTIEREA CU LOPATA A. PAMINT .AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN MIJL. '

..7/ TSD17A1           82            M CUB      11,20000

Sp/mat0,00            Sp.mah     0,00       Sp.uti 0,00

•UMPLUT ./COMPACTATE LA PROFIL .TALUZ .PE 0,5M GROS.EXE

CUT./MAN .'ODATĂ CU EXEC. MEC.A. RAMBL. PAM. NECOEZ .

'■ 8\ ȚSD04A1 ; : .     82           M CUB        11,20000

.Sp.mat 0,00           Sp.man     0,00       Sp.uti 0,00

. . . COMPACTAREA CU MAI .DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE. STRAT.

< CU UDĂREA FIEC. STRAT DE 1OCM GROS . T. NECOEZIV

9. CD04A1            82          M CUB       1,00000

Sp.mat 0,00            Sp.man     0,00       Sp.uti 0,00

ZIDĂRIE DIN CĂRĂMIDĂ PRESATA 240X115X63MMPT PROTECȚIE

; HIDROTZOL.PEREȚI, CAL.1, H>3M

' 10 • CF01A1             82          MP           2/00000

Sp.mat 0/00 'Sp.man-     0,00        Sp.uti 0/00

.TENCUIELI INTERIOARE,DRISCUITE, LA STILPI,PEREȚI EX

ECUTĂTE MANUAL PE ZIDĂRIE,DE 2CM GROSIME

11 CA01D1           ■    . 8.2-'

M CUB       1,0.000 0

0,00         Sp.uti 0,00

DE 3-20CM GROSIME


’■ Sp.mat 0, OP             ■ ' Sp.mari

: TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI ./•LA? CONSTRUCȚII CU H<3'5M

•' 12-. /TRA01A10P /       82 ’   '     -TONE         5,00000

Sp.mat 0,00            Sp.man     0/00        Sp.uti 0,00

•TRANSPORTUL RUTIER -AL^ PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU

. // AUTOBASCULANTA DIST. =10 KM $ .

. ; V■?■// •                                            .Proiectant,

./persoana juridica achizitoare                   formularul F3

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Obiectivul:  EXTINDERE CENTRU CIRESARII

Obiectul:    INSTALAȚII EXTERIOARE CLĂDIRE NOUA

Deviz lucrări TERME1 OPERAȚIUNI TERMOMECANICE

(EXTERIOR CLĂDIRE)

Nr. Simbol articol     UM CANTITATEA

crt.

001 TFA01B1 [ 1] M            30.000

CONDUCTA OTEL MONTATA INC..PROBE PREȘ.

ETANȘ. COMPLEXA PINA LA IM ADINCIME 3M ÎNĂLȚIME CU DN 65 PREIZOLATA

002 TFA02B1 [ 4]BUC.          6.000

MANȘON ȚEAVA PREIZOLATA CU ÎMBINARE

PRIN LIPIRE AVÂND D= 65 MM MANȘON PREIZOLAT

003 TFA02B1 [ 5]BUC.          4.000

COT SAU REDUCȚIE GATA CONFECȚIONAT

MONTAT PE CONDUCTA PINA LA IM ADINCIME

3M ÎNĂLȚIME CU DN 65 PREIZOLAT

004 TFA01A1 [ 1]M            15.000

CONDUCTA OTEL MONTATA INC..PROBE PREȘ.

ETANȘ. COMPLEXA PINA LA IM ADINCIME 3M ÎNĂLȚIME CU DN 50 PREIZOLATA

005 TFA02A2 [ 1]BUC .           3.000

MANȘON ȚEAVA PREIZOLATA CU ÎMBINARE

PRIN LIPIREPRE, A VÂND D= 5 0 MANȘON PREIZOLAT

006 TFA02A2 [ 2]BUC.          2.000

COT SAU REDUCȚIE GATA CONFECȚIONAT

MONTAT PE CONDUCTA LA ADINC.1M-3M SI

ÎNALT.3M-15M CU DN: 50 PREIZOLAT

007 TFA01A1 [ 2]M            15.000

CONDUCTA OTEL MONTATA INC.. PROBE PREȘ.

ETANȘ. COMPLEXA PINA LA IM ADINCIME 3M ÎNĂLȚIME CU DN 32 PEX

008 IC34D1         BUC.

ÎNLOCUIT SAU INTERCALAT FITINGURI (COT, MUFA, TEU,NIPLU, REDUCȚII) 3/8-1 "

PEX-PEX, PEX-OTEL

009 TFB03D1 [ 2]BUC.

MONTAT FLANSA ROTUNDA PLATA PENTRU

SUDARE PE COND.PINA LA IM ADINC.3M ÎNALT.CU DN.65 MM

010 TFB03C1 [ 2]BUC.

MONTAT FLANSA ROTUNDA PLATA PENTRU

SUDARE PE COND.PINA LA IM ADINC.3M ÎNALT.CU DN.5 0 MM

011 ID06C1          BUC.        '

înlocuit robinet cu corp din fonta

CU FLANSE TIP FLUTURE, CU DISC DIN INOX PN 16, DN=50 MM

012 ID06D1          BUC.

ÎNLOCUIT ROBINET CU CORP DIN FONTA

' CU FLANSE TIP FLUTURE, CU DISC DIN INOX PN 16, DN=65 MM

013 ID06A1        BUC.

ÎNLOCUIT ROBINET CU VENTIL DN 25 MM

014 ID06A1        BUC.

ÎNLOCUIT ROBINET GOLIRE DN 15 MNM

015 RPIC73E1      BUC.        10.000

SUDARE CU FLACARA OXIACETIL.ȚEAVA OL. SUDATA PENTRU INSTALAȚII EXEC.IN POZ.

j               NORMALA DE LUCRU 2 1/2

016 RPIC73D1      BUC.

SUDARE CU FLACARA OXIACETIL.ȚEAVA OL. SUDATA PENTRU INSTALAȚII EXEC.IN POZ. NORMALA DE LUCRU 2"

017 RPIC73A1      BUC.

SUDARE CU FLACARA OXIACETIL.ȚEAVA OL. SUDATA PENTRU INSTALAȚII EXEC.IN POZ. NORMALA DE LUCRU 1"

018 TFA13C1 [ 2]BUC.

MONTAT PIESA PREIZOLATA TIP P DN 125X65X125

019 TFA13B1 [ 1]BUC .

MONTAT PIESA PREIZOLATA TIP P 80X50X80

020  TFA13A1     [ 2]BUC.

!              MONTAT PIESA ÎMBINARE PEX-PEX DN 32 PN10

021  TFA13A1     [ 1]BUC.

MONTAT PIESA ÎMBINARE PEX-OTEL DN 32 PN10 PRIN SUDURA

022   IC39H1     [ 1JBUC.

MONTAREA INEL DE TRECERE ȚEAVA

PREIZOLATA DN=125 MM

023 IC39F1 [ 2]BUC.

MONTARE INEL DE TRECERE ȚEAVA PREIZOLATA DN 80 MM

024 IC39E1     [ 2]BUC.

MONTARE INELE DE TRECERE ȚEAVA

PREIZOLATA DN 65 MM

025 IC39D1     [ 2]BUC.          2.000

MONTARE INEL DE TRECERE ȚEAVA PREIZOLATA DN 50 MM

026   SA31E1

[ 1]BUC.

4.000

CĂCIULĂ CAPAT

ȚEAVA PREIZOLATA

AVIND D =

125 MM

027   SA31C1

[ 1}BUC.

2.000

CĂCIULĂ CAPAT

ȚEAVA PREIZOLATA

AVIND D =

8 0 MM

028   SA31B1

[ 3]BUC.

4.000

CĂCIULĂ CAPAT

ȚEAVA PREIZOLATA

AVIND D =

65 MM

02 9   SA31A1

[ 1]BUC.

2.000

CĂCIULĂ SAU DOP SIMPLU PT. CONDUCTE DE

PRESIUNE CĂCIULĂ AVIND D= 50 MM

Persoana juridica achizitoare MUNICIPIUL PLOIEȘTI

formularul h’J


Obiectivul:  EXTINDERE CENTRU CIRESARII

Obiectul:    INSTALAȚII EXTERIOARE CLĂDIRE NOUA

Deviz lucrări TERMI1 OPERAȚIUNI TERMOMECANICE

(INTERIOR CLĂDIRE)

Nr. Simbol articol     UM CANTITATEA

crt.

001 TFB03D1 [ 2]BUC.

MONTAT PLANȘA ROTUNDA PLATA PENTRU

SUDARE PE COND.PINA LA IM ADINC.3M

ÎNALT.CU DN.65 MM

002 TFB03C1 [ 2]BUC.

MONTAT FLANSA ROTUNDA PLATA PENTRU

SUDARE PE COND.PINA LA IM ADINC.3M

ÎNALT.CU DN.50 MM

003 ID06C1          BUC.

ÎNLOCUIT ROBINET CU CORP DIN FONTA CU FLANSE TIP FLUTURE CU DISC DIN INOX PN 16

50 MM

004 ID06D1          BUC.

ÎNLOCUIT ROBINET-CU CORP DIN FONTA CU FLANSE

TIP FLUTURE CU DISC DIN INOX PN 16

65 MM

005 ID06A1

BUC .

3 .

. 000

ÎNLOCUIT ROBINET GOLIRE DN

15

006 IC07B1#

[ 1]M

10 .

. ooo

MONTARE ȚEAVA

DIN OTEL NEAGRA

DN

6b

007   SA01G#

M

2.000

MONTARE ȚEAVA

OTEL ZINCATA

DN

65

MM

008   SA01C#

M

6.000

MONTARE ȚEAVA

OTEL ZINCATA

DN

25

MM

009   IC48I1

[ 3]BUC.

3.000

MONTARE CURBA

SUDURA DN=65

MM

010   IC48H1

[ 1]BUC.

2.000

MONTARE CURBA

SUDURA DN=50

MM

011   IC48D1

[ 2]BUC.

2.000

MONTARE CURBA

SUDURA DN 25

MM

012 RPIC73E1      BUC.        10.000

SUDARE CU FLACARA OXIACETIL.ȚEAVA OL. SUDATA PENTRU INSTALAȚII EXEC.IN POZ. NORMALA DE LUCRU 2 1/2

013 RPIC73D1      BUC.

SUDARE CU FLACARA OXIACETIL. ȚEAVA OL. SUDATA PENTRU INSTALAȚII EXEC.IN POZ. NORMALA DE LUCRU 2"

014 RPIC73A1      BUC.

SUDARE CU FLACARA OXIACETIL . ȚEAVA OL. SUDATA PENTRU INSTALAT!I EXEC.IN POZ. NORMALA DE LUCRU 1"

015 IZH22A1        MP.

IZOLAREA CONDUCTELOR CU COCHILII DIN VATA MINERALA GATA CONFECT.GROSIME 21/2"Xgros.30 MM

016 IZH22A1        MP.

IZOLAREA CONDUCTELOR CU COCHILII DIN VATA MINERALA GATA CONFECT.GROSIME 2"Xgros.30 MM

017 IZH22A1        MP.

IZOLAREA CONDUCTELOR CU COCHILII DIN VATA MINERALA GATA CONFECT.GROȘIME

1"X gros.30 MM

018 CL17C#        KG          20.000

Confecții metalice diverse (CONSOLE)

019   IA43A1#   [ 3JBUC.          1.000

CONTOR DE ENERGIE TERMICA CU CITIRE RADIO DN 50

020   IA43A1#     [4]BUC .           1.000

CONTOR DE ENERGIE TERMICA CU CITIRE RADIO DN 32

DetaliuContor de energie

■ monobloc (încălzire)


<£> <8* □


senzor de temperatura debitmetru integratorLEGENDA

-------- Conducte distribuție tur/retur 45/35’C alimentare ----casete distribuție - încălzire în pardoseala

____Conducta încălzire tur/retur B0/60'C

--------   Conducte tur/retur termoficare

p 1 pcj  Pompadubladrcuitradiatoare1,2

’      D=3.0mcfti, H=3.0mCA, Pe=0.2kW400V

Pompa electronica drcult Încălzire in pardoseala

P   D=8.0mdh, H=2.5mCA, Pe=0.2kW400V

Ve    Vas de expanslu ne închis V-1501

D     Distribuitor

C    Colector


Detaliu distribuitor/colector

c

1

b

a

Revizia:

Data

Numele:

Motivul revizuirii si documentul

Ftiedri

Investita: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

«CROI

WTwJntcrgroi

Investita :PHPL 951/2010

IP Intergroup englneerlng

REABIUTAREA/MODERNIZAREA SI ECHIPAREA SPECIFICA A CENTRULUI DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA CIRESARII PLOIEȘTI

NUMELE

SEMNĂTURĂ

Dala

Denumire planșa ;

întocmii

ng.UV]UTOADER

Z-7Q

072012

INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE

Procesat CAD

ng. IJVIU TOADER

Scara

SCHEMA DESFASURATA ALIMENTARE

Verificat

ing.RADUSTHOESCU

1:50

CU AGENT TERMIC

Respprae: șwsalitate

ing.RADU5TR0ESCU

-Faa

Sefpnaect

ing. MUGUR VINTILA

PT

Planșa nr. HVAC.05


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre de modificare a studiului de fezabilitate aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.394/2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor legate de implementarea proiectului „Reabilitarea/modernizarea si echiparea specifică a Centrului de primire în regim de urgență “Cireșarii” Ploiești”

și a emis:
SECRETAR,

/ 7 : i /

Data:


0.p 2- £0/ J>