Hotărârea nr. 369/2013

Hotãrârea nr. 369 privind includerea unor locuinţe din fondul locativ al municipiului Ploieşti în fondul de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează să fie evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari şi repartizarea acestora conform prevederilor legale

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PENTRU i lkgalsta^ ți SEC R E1


HOTĂRÂREA NR. 369

privind includerea unor locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acestora conform prevederilor legale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri Pană George, Cosma Marcian, Vîscan Robert Ionut, Neagu Puiu Daniel, Petrescu Râul Alexandru, Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu si al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare și procesul verbal din data de 26.08.2013 al Comisiei pentru protecție și asistentă socială, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamați! prin care se propune repartizarea unor locuințe pentru chiriașii evacuați sau care urmează să fie evacuați din casele restituite foștilor proprietari;

Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996, Legea locuinței, republicată cu modificările și completările ulterioare si ale Hotărârii de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței;

/X

In baza Ordonanței de Urgentă a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinația de locuință, aprobată prin Legea nr.241/2001 si Hotărârii de Guvern nr. 310/2007 privind actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spatiile cu destinația de locuință aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale ale acestuia;

/X

In conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgentă a Guvernului nr. 68/13.09.2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel național, aprobata prin Legea nr. 515/2006;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 13/2013 privind aprobarea listelor de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății si listei de prioritate pentru locuințe sociale.

In baza Ordonanței de Urgentă nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobata prin Legea nr. 84/2008 cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 3 6, alin (5) lit.”a” și alin (6) lit.”a”, pct.17 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Aprobă încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.238/27.06.2013 .

Art. 2. Aprobă includerea unităților locative identificate în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre în fondul de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari.

Art. 3. Aproba trecerea din domeniul privat al municipiului Ploiești în domeniul public al municipiului Ploiești, a unităților locative identificate in Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 4 (1) Aprobă repartizarea acestor spații cu destinația de locuință din fondul de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, persoanelor îndreptățite conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Persoanele îndreptățite au obligația ca, în termen de 15 zile de la aducerea la cunoștință a prezentei hotărâri, să se prezinte în vederea semnării contractului de închiriere.

Art. 5. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractele de închiriere, în baza repartițiilor emise.

Art. 6. Direcția de Gestiune Patrimoniu si Administrația Serviciilor Sociale Comunitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7. Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE

PATRIMONIURAPORT DE SPECIALITATE


privind includerea unor locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acestora conform prevederilor legale


în exercitarea atribuțiilor stabilite la art.36 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale și celelalte unități locative aflate în administrarea sa.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 13/2013 s-a aprobat lista cu ordinea de prioritate pentru repartizarea locuințelor chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, întocmită potrivit criteriilor aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 449/2011;

In baza art.l lit. „a” din Ordonanța de Urgență nr. 68/13.09.2006, fondul de locuințe destinat închirierii către chiriașii evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari se va constitui și prin redistribuirea cu prioritate a unor locuințe din fondul destinat închirierii, aflate în proprietatea unităților adminstrativ teritoriale și devenite vacante pe perioada exploatării.


Potrivit prevederilor Legii nr. 114/1996 - legea locuinței- și a Hotărârii de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii locuinței, locuințele se repartizează de către Consiliul Local.

Ordonanța de Urgentă nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate

5                                       5                                                                                                             5                                       5

foștilor proprietari prevede că închirierea și administrarea locuințelor urmează regimul stabilit prin Legea nr.l 14/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar stabilirea chiriei nominale se face cu respectarea prevederilor cap.III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/1999 coroborat cu prevederile art.31, 32, 44 si 45 din Legea nr.l 14/1996 republicată, la propunerea primarului, cu aprobarea consiliului local, urmând ca nivelul chiriei pe care o vor plăti beneficiarii repartițiilor să se stabilească odata cu încheierea contractelor de închiriere.

A

In evidența Compartimentul Evidență și Administrare Fond Locativ se află două unități locative pentru care este necesară includerea în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari.

în vederea repartizării acestora, Comisia pentru protecție și asistentă socială, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații s-a întrunit în data de 26.08.2013 și a făcut următoarele propuneri de repartizare:

1. Repartizarea către doamna Matinca Florica care se află la poziția 3 (trei) în lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane, anexă la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 13/30.01.2013, a spațiului situat str. Spatari, nr. 6, format din două camere în suprafață de 44,20 mp, dependințe în folosință exclusivă în suprafață de 13,50 m.p. și cotă indiviză in suprafață de 60, 00 m.p. din terenul curte .

Spațiul situat in Ploiești, str. Spatari, nr. 6 a devenit liber prin evacuarea fostului chiriaș, pentru neplata chiriei, potrivit Sentinței civile nr.356/18.01.2010, pronunțată de Judecătoria Ploiești în dosar nr. 15520/281/2009, ocazie cu care a fost încheiat procesul verbal de evacuare la data de 16.05.2013 de dl. Matei Sebastian, executor judecătoresc.

Doamna Matinca Florica are dosar depus în vederea obținerii unei locuințe înregistrat la nr. 394/12.05.2006.

Din actele aflate la dosar rezultă că familia Matinca este compusă din: Matinca Florica - titularul dosarului (născută la data de 20.07.1995) Cantaragiu Ilie Iulian - fiu (născut la data de 30.12.1967)

Ilinca Elena Denisa - fica (născuta la data de 12.08.2002). Doamna Matinca Florica a locuit în imobilul situat în Ploiești, str. Gh. Grigore Cantacuzino, nr. 43, împreuna cu părinții săi, doamna Luta Nina și tatăl său Luța Ilie, imobil ce a fost restituit foștilor proprietari în conformitate cu Dispoziția nr.840/04.02.2009 emisă de


Primarul municipului Ploiești și

nr. 10627/28.05.2009.


Potrivit procesului verbal din data de 26.08.2013 al Comisiei pentru protecție și asistentă socială, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamați Comisia a hotărât repartizarea către d-na Matinca Florica a spațiului situat în Spătari, nr. 6 iar doamna Luța Nina, mama doamnei Matinca Florica care figurează pe lista de priorități la poziția 51 își retrage cererea privind repartizarea unei locuințe sub rezerva de a locui împreuna cu d-na Matinca Florica în spațiul situat în Spatari nr. 6. Comisia a stabilit că în acest sens doamna Luța Nina va prezenta o declarație notarială.

Din actele aflate la dosar rezultă că familia Luța este compusă din:

Luța Nina - titularul dosarului (născută la data de 23.05.1958)

Luța Ilie - soț (născut la data de 08.07.1965)

2.Repartizarea către domnul Pîrvan Cristian Robert care se află la poziția 6(șase) în lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane, anexă la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 13/30.01.2013, a spațiului situat str.Industriei, nr.47, bl. 17 A, ap.31, format din doua camere în suprafață de 26,76 mp și dependințe în folosință exclusivă în suprafață de 16,95 m.p.

Spațiul situat in Ploiești, str.Industriei, nr.47, bl. 17 A, ap.31, a devenit liber prin decesul fostului chiriaș. Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.238/27.06.2013, acest apartament a fost repartizat ca locuință de necesitate numitei Niculescu Laura din Ploiești, str. Munteniei, nr.24, imobil aflat in proprietatea privată a municipiului Ploiești, care se află într-o stare avansată de degradare, existând pericol de prăbușire. Prin adresa nr. 13622/13.08.2013 numita Niculescu Laura a refuzat preluarea acestei locuințe, sens în care se impune încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.238/27.06.2013 .

Domnul Pîrvan Cristian Robert are dosar depus în vederea obținerii unei locuințe înregistrat la nr.7604/24.09.2009. Din actele aflate la dosar rezultă că familia domnului Pîrvan Cristian Robert este compusă din :

Pîrvan Cristian Robert - titularul dosarului (născut la data de 27.09.1967)

Pîrvan Claudia- Vanda - soție ( născută la data de 07.03.1972 )

Buna George-Daniel - fiu ( născut la data de 01.03.1992- beneficiar Certificat de Handicap nr.3252/28.03.2013 grad accentuat, emis de către Consiliul Județean Prahova, Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți cu termen de valabilitate 12 luni, respectiv 28.03.2013-27.03.2014 ).


restituit foștilor proprietari potrivit Dispoziției nr.2843/17.05.2006, rămasă definitivă la data de 03.07.2006, emisă de către Primarul municipiului Ploiești.

Având în vedere că art.14 din Ordonanța de Urgență nr. 74/2007 privind „asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari ” prevede că locuințele din fondul destinat închirierii persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari aparțin domeniului public al unităților administrațiv-teritoriale în care sunt amplasate ” este necesară trecerea spațiilor situate în Ploiești str. Spătari, nr.6 și str.Industriei, nr.47, bl. 17 A, ap.31, din domeniul privat în domeniul public al municipiului Ploiești .

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

DIRECTOR EXECUTIV Florin Petrache


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Amedeo Florin Tabîrcă

/


AVIZAT

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA

JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE

DIRECTOR, Iu lia Alexandru

DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTQR,

Nicoleta Cra/iunoiu


5 SEP 2013

întocmit,

Elena Dinu

Sorin Gheorghe Sima

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

9


EXPUNERE DE MOTIVE

privind includerea unor locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acestora conform prevederilor legale

In exercitarea atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale și celelalte unități locative aflate in proprietatea unității administrativ teritoriale sau în administrarea sa.

z\

In conformitate cu prevederile art.l din Ordonanța de Urgență a Guvernului 68/2006 și Ordonanței de Urgentă nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele 9                                    9                                                                                                           9                                      9

retrocedate foștilor proprietari care prevăd că fondul de locuințe destinat închirierii chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor

9                                                               9

proprietari se constituie și prin redistribuirea cu prioritate a unor locuințe din fondul destinat închirierii, aflate în proprietatea unităților administrativ-teritoriale și devenite vacante pe perioada exploatării, avand in vedere faptul că închirierea și administrarea locuințelor urmează regimul stabilit prin Legea nr.l 14/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare, se constată necesitatea completării fondului de locuințe destinat închirierii către chiriașii evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari ca urmare a aplicării legilor proprietății cu două unitati locative din fondul de locuințe destinat închirierii, devenite vacante, identificate în Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre alaturat.

Repartizarea acestor unități locative disponibile se va realiza conform proceselor verbale din data de 26.08.2013 a Comisiei pentru protecție și asistentă socială, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații întocmite conform listelor de priorități aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 13/30.01.2013.

Fată de cele prezentate mai sus, supunem spre analiză și aprobare Cosiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.


Cosma Marcian Vîscan Robert Ionu Neagu Puiu Daniel

Petrescu Râul Alexandru

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI NR.

NR.

CRT.

ADRESA SPAȚIULUI LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMUL JURIDIC

1.

Spătari, nr. 6

2 camere în suprafață de 44,20 mp, dependințe în suprafață de 13,50 m.p. în folosință exclusivă și cotă indiviză în suprafață de 60, 00 m.p. din terenul curte .

Locuința a fost preluata in baza Decretului nr. 92/1950

2.

Industriei nr.47, b!.17A, ap.31

2 camere în suprafață de 26,76m.p. si dependințe în suprafață de 16,95 m.p. în folosință exclusivă .

Acest imobil a trecut în proprietatea statului în baza Legii nr.4/1973 și Deciziei nr.345/26.07.1988 .

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

ANEXA NR. 2

LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCALAL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI NR.

/

NR. CRT.

NUMELE SI PRENUMELE

ADRESA SPAȚIULUI LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMUL JURIDIC

1.

MATINCA FLORICA figurează la poziția 3 pe lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane aprobată prin H.C.L nr. 13/2013

Spatari, nr. 6

2 camere în suprafață de 44,20 mp, dependințe          în

suprafață de 13,50 m.p. în folosință exclusivă și cotă indiviză în suprafață de 60, 00 m.p. din terenul curte .

Locuința a fost

9 preluata in baza Decretului nr.

92/1950

2.

PÎRVAN CRISTIAN ROBERT figurează la poziția 6 pe lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane aprobată prin H.C.L nr. 13/2013

Industriei

nr.47, bl.l7A, ap. 31

2 camere în suprafață de    26,76m.p.    si

dependințe          în

suprafață de 16,95 m.p. în folosință exclusivă.

Acest imobil a trecut în proprietatea statului în baza Legii nr.4/1973 și Deciziei nr.345/26.07.1988


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂȚfy POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂȘIPROMOVAREOPERĂȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind includerea unor locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acestora conform prevederilor legale

Data: 2


COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, O

RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚEN^^f^E^I^ȘI RECLAM AȚII


RAPORT

1. Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind includerea unor locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acestora conform prevederilor legale

și a emis:

PREȘEE

MNTE,

SECRETAR,

Georg^/

Pana

Marcian CosmaData: