Hotărârea nr. 368/2013

Hotãrârea nr. 368 privind repartizarea de locuinte sociale

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 368 privind repartizarea de locuințe sociale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri George Pană, Cosma Marcian, Robert Ionuț Viscan, Daniel Puiu Neagu și Râul Alexandru Petrescu și Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune repartizarea de locuințe sociale;

având în vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 114/1996, republicată și actualizată, Legea privind locuințele și prevederile art. 22 din Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000, actualizată, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței;

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 380/31 octombrie 2012, privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a criteriilor de repartizare a locuințelor sociale și Hotărârea Consiliului Local nr. 13/30 ianuarie 2013, privind aprobarea Listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale;

în temeiul art. 36, alin. 6, lit. a), pct. 17 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă repartizarea unităților locative cu destinația de locuință socială conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Nr. crt.

Nume și Prenume

Nr. cameră

Observații

1.

Ghiompirică

Alina

3, formată din o cameră în suprafață de 21 m.p și dependințe în folosință comună.

Poziția numărul 172 din Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

2.

Mihai

Marius

5, formată din o cameră în suprafață de 21 m.p și dependințe în folosință comună.

Poziția numărul 159 din Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

3.

Haraș Olga

20, formată din o cameră în suprafață de 21 m.p și dependințe în    folosință

comună.

Poziția numărul 166 din Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

4.

Constantin Constantin Iulian

51, formată din o cameră în suprafață de 21 m.p și dependințe în folosință comună.

Poziția numărul 114 din Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

5.

Popa Zamfir

52, formată din o cameră în suprafață de 21 m.p și dependințe în folosință comună.

Poziția numărul 109 din Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

6.

Gelelețu

Maria

54, formată din o cameră în suprafață de 21 m.p și dependințe în    folosință

comună.

Poziția numărul 101 din Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

7.

Mihai

Tudor

61, formată din o cameră în suprafață de 21 m.p și dependințe în    folosință

comună

Poziția numărul 170 din Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

8.

Ion Ciprian Gabriel

62, formată din o cameră în suprafață de 21 m.p și dependințe în folosință comună

Poziția numărul 169 din Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

66. formată din o cameră în

Dr3 oănPQri i

suprafață de 21 m.p și dependințe    în folosință

comună

Poziția numărul 161 din Lista cu ordinea de

9.

JLVOV LI

Stela

prioritate pe anul 2013 pențru--4oeuințele sociale.                      /■>     /? A'/

10.

Sabău

Cristina

Iuliana

67, formată din o cameră în suprafață de 21 m.p și dependințe    în    folosință

comună

■■

Poziția numărul 146 din Lista cu ordinea de ’                                             ȚT cal             “■■■

prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

11.

Tudorache

Florentina

75, formată din o cameră în suprafață de 21 m.p și dependințe în folosință comună

— Poziția numărul 162 din Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE Serviciul Locuințe Sociale și Ajutoare încălzire Lo<


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind repartizarea de locuințe sociale

Potrivit art. 43 din Legea nr. 114 / 1996, Legea privind locuințele, republicată și actualizată și a Hotărârii de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114 / 1996, locuințele sociale se repartizează de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

In sensul conferit de Legea nr. 114/ 1996, republicată și actualizată, legea privind locuințele, prin termenul de locuință socială se înțelege locuința care se atribuie cu chirie subvenționată unor persoane sau familii a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13 / 30.01.2013 s-a aprobat lista cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale valabilă pe anul 2013.

In acest moment în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești se allă un număr de 11 unități locative libere de contract situate în imobilul cu destinația de locuințe sociale din str. Rafinorilor, nr. 13.

In cursul lunii iulie 2013, prin adresă cu confirmare de primire, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești a adus la cunoștința solicitanților de locuință socială înscriși în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale, propunerile de repartizare a unităților locative disponibile situate în imobilul de mai sus. Cu acest prilej, au fost înștiințați în vederea repartizării locuințelor sociale disponibile solicitanții înscriși în lista cu ordinea de prioritate valabilă pe anul 2013 care ocupă poziții în listă începând cu poziția 94 până la poziția 175. Precizăm faptul că, în cursul lunii februarie 2013, ocupanții pozițiilor 1 - 93 au fost întrebați în legătură cu propunerea repartizării unei locuințe sociale, prilej cu care, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 104 / 29.03.2013 privind repartizarea de locuințe sociale, acelor familii care au acceptat propunerile le-au fost repartizate unitățile locative disponibile la acea dată.

In urma adreselor expediate, s-au prezentat la sediul instituției noastre și și-au dat acordul în vederea repartizării unei locuințe sociale situate la adresa de mai sus, un număr de 11 solicitanți.

Comisia nr. 5 a Consiliului Local Ploiești, privind protecția și asistența socială, ordinea publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții

•         •        •                                                                                                                 //■rv

analizat situația locativă și social - economică a solicitanților de locuime^soc4^^i,\|n*' temeiul Listei de priorități privind locuințele sociale valabilă pentirucpntiljgMB, ‘â formulat următoarele propuneri de repartizare:                        V-U.        >Ly'

- Unitatea locativă numărul 3 situată în Ploiești, str. Rafinorilor, n^/Svcompusă din o cameră în suprafață de 21 mp și dependințe în folosință cbhTdnă;--cLnei Ghiompirică Alina; unitatea locativă a devenit liberă în urma evacuării chiriașului Răducanu Mircea, prin Sentința Civilă nr. 4794 / 22.04.2009. Numita

Ghiompirică Alina s-a născut în Ploiești, în data de 04.09.1984, locuiește singură și în prezent nu realizează venituri. Doamna Ghiompirică ocupă poziția numărul 172 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

- Unitatea locativă numărul 5 situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, compusă din o cameră în suprafață de 21 mp și dependințe în folosință comună, d-lui Mihai Marius; unitatea locativă a devenit liberă în urma eliberării camerei de

către fosta chiriașă, Burlacu Nicoleta. Numitul Mihai Marius s-a născut în Ploiești, în data de 03.08.1983, locuiește singur, este persoană încadrată în grad de handicap grav și realizează un venit în valoare de 293 lei ( indemnizația de handicap ). Mihai Marius ocupă poziția numărul 159 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

 • -  Unitatea locativă numărul 20 situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, compusă din o cameră în suprafață de 21 mp și dependințe în folosință comună, d-nei Haraș Olga; unitatea locativă a devenit liberă în urma eliberării camerei de către fosta chiriașă, Neagu Mioara. D-na Haraș Olga s-a născut în Municipiul Suceava, jud. Suceava, în data de 27.07.1937, locuiește singură și în prezent realizează venit din pensie, în valoare de 883 lei. Doamna Haraș ocupă poziția numărul 166 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

 • -  Unitatea locativă numărul 51 situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, compusă din o cameră în suprafață de 21 mp și dependințe în folosință comună, d-lui Constantin Constantin Iulian; unitatea locativă a devenit liberă în urma renunțării la beneficiul de contract de către fostul chiriaș, Militarii Aurel. Numitul Constantin Constantin Iulian s-a născut în Ploiești, în data de 05.04.1969, locuiește singur, este persoană încadrată în grad de handicap accentuat și realizează venituri în valoare de 234 lei ( indemnizația de handicap ) și pensie, în valoare de 693 lei. Dl. Constantin ocupă poziția numărul 114 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

 • -  Unitatea locativă numărul 52 situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, compusă din o cameră în suprafață de 21 mp și dependințe în folosință comună, d-lui Popa Zamlîr; unitatea locativă a devenit liberă în urma evacuării chiriașului Cuculea Stelian, prin Sentința Civilă nr. 5497 / 18.05.2011. Numitul Popa Zamfir s-a născut în corn. Smulți, jud. Galați, în data de 19.05.1960, locuiește singur, este persoană încadrată în grad de invaliditate 2 și realizează venituri din pensie, în

valoare de 361 lei. Dl. Popa ocupă poziția numărul 109 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

Ploiești, str. Rafinorilor,^r? 13. confpușă; \

suprafață de 21 mp și dependințe în fblosinm^ori^^^-n^ / i'iifnl'on 1 nr» o 1i x/o o rlax/anit lilxorn în îix-mn '"'^berării dăinStei ClC ....... _    ...... A©


Unitatea locativă numărul 54 situată în

din o cameră în «

Geleletu Maria; unitatea locativă a devenit liberă în urma eliberam către fostul chiriaș, Vasile Adrian. D-na Geleletu Maria s-a hâs^Ut, țn:, Coml. Băltești, jud. Prahova, în data de 14.04.1969, locuiește singură șf în ’ prezent

realizează venit din salariu, în valoare de 638 lei. Doamna Geleletu ocupă poziția numărul 101 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele

sociale.

Unitatea locativă numărul 61 situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, compusă din o cameră în suprafață de 21 mp și dependințe în folosință comună, d-lui Mihai Tudor; unitatea locativă a devenit liberă în urma evacuării chiriașului Dumitriu Daniel, prin Sentința Civilă nr. 11219 / 28.10.2010. Numitul Mihai Tudor s-a născut la data de 21.04.1985, în Ploiești și locuiește împreună cu soția sa, numita Mihai Camelia, în vârstă de 45 ani. Veniturile familiei se compun din salariul d-nei Mihai, în valoare de 1102 lei. Dl. Mihai ocupă poziția numărul 170 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

Unitatea locativă numărul 62 situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, compusă din o cameră în suprafață de 21 mp și dependințe în folosință comună, d-lui Ion Ciprian Gabriel; unitatea locativă a devenit liberă în urma evacuării chiriașei Niculae Paraschiva, prin Sentința Civilă nr. 10724 / 13.10.2011. Numitul Ion Ciprian Gabriel s-a născut la data de 27.05.1979, în Municipiul Ploiești și în prezent nu realizează venituri. Domnul Ion ocupă poziția numărul 169 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

Unitatea locativă numărul 66 situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, compusă din o cameră în suprafață de 21 mp și dependințe în folosință comună, d-nei Drăgănescu Stela; unitatea locativă a devenit liberă în urma evacuării chiriașului Militaru Lilian Mădălin, prin Sentința Civilă nr. 9049 / 24.10.2007. Numita Drăgănescu Stela s-a născut la data de 01.06.1984, în Municipiul Ploiești și locuiește împreună cu soțul său, numitul Drăgănescu Augustin Ion, în vârstă de 41 ani și cei doi copii, Drăgănescu Liana Nicoleta, în vârstă de 3 ani și Drăgănescu Viali Steluș, în vârstă de 5 ani. D-na Drăgănescu Stela este încadrată în grad de handicap accentuat, iar singurele venituri ale familiei se compun din indemnizația de handicap, în valoare de 234 lei și alocațiile copiilor, în valoare de 84 lei. Doamna Drăgănescu ocupă poziția numărul 161 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

Unitatea locativă numărul 67 situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, compusă din o cameră în suprafață de 21 mp și dependințe în folosință comună, d-nei Sabău Cristina luliana; unitatea locativă a devenit liberă în urma eliberării acesteia de către fosta chiriașă, Beterez Gabriela. Numita Sabău Cristina luliana s-a născut la data de 02.06.1982, în Municipiul Ploiești și locuiește împreună cu cei doi copii ai săi Sabău Andreea Elena. în vârstă de 6 ani si Sabău Ioana Denisa. în vârstă de 12 ani. Veniturile familiei se compun din salariul d-nei .Săbaii, în valoare de 784 lei și alocațiile copiilor, în valoare de 84 lei. Doamna Sabău ocupa, poziția numărul 146 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru J locuințele sociale.

Unitatea locativă numărul 75 situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13,/'compusă .A-din o cameră în suprafață de 21 mp și dependințe în folosință comună, d-nei Tudorache Florentina; unitatea locativă a devenit liberă în urma eliberării acesteia de către fostul chiriaș, Munteanu Jan. Numita Tudorache Florentina s-a născut la data de 30.1 1.1988, în Municipiul Ploiești și locuiește împreună cu soțul său, numitul Tudorache Doru Bogdan, în vârstă de 27 ani și cei doi copii Tudorache Petre Marin, în vârstă de 6 ani și Tudorache Natalia Gabriela, în vârstă de 5 ani. D-na Tudorache este încadrată în grad de handicap accentuat, iar veniturile familiei se compun din indemnizația de handicap, în valoare de 234 lei, salariul d-lui Tudorache, în valoare de 701 lei și alocațiile copiilor, în valoare de 84 lei. Doamna Tudorache ocupă poziția numărul 162 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

De asemenea, în urma adreselor expediate s-au prezentat la sediul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare și au refuzat în scris propunerile de repartizare a unităților locative disponibile următorii: Vasile Nadia, ocupanta poziției 94, Lazăr Maria, poziția 96, Năsturică Liviu, poziția 97, Pușcașii Ana, poziția 105, Niculescu Laura, poziția 106, Stoenescu Traian, poziția 107, Ghiompirică Gheorghe, poziția 108, Toma Florentina Roxana, poziția 110, Măzarache Roza, poziția 111, Gogonea Mircea, poziția 112, Enescu Marian, poziția 115, Gheorghe Alina, poziția 116. Dumitru Paula, poziția 117, Moraru Daniel Lucian, poziția 122, Nicolae Filofteia, poziția 128, Croitoru Maria, poziția 129, Georgescu Elena, poziția 135, Stan Marius, poziția 138, Sârzea Gabriela, poziția 142, Marin Ramona, poziția 145, Zilă Florentina, poziția 150, Avram Adrian, poziția 160, Taban Ioan, poziția 171 și Tudor Emanuela, poziția 173.

Deși au fost înștiințați sau avizați, nu s-au prezentat la sediul instituției noastre pentru a-și exprima opțiunea următorii: Stan Gabriel, ocupant al poziției 95, Saviuc Axinia, poziția 98, lonescu Elena, poziția 99, Măcinic Adrian, poziția 100, care a refuzat să semneze confirmarea de primire a adresei, Enoae Maria, poziția 102, Chiriac Aurel, poziția 103, Negulescu Eugenia, poziția 104, Dan Gaftona, poziția 113, Popescu Cornelia, poziția 118, Marin Cristian, poziția 119, Manolache Ștefana, poziția 120, Păduraru Liviu Cătălin, poziția 121, Simion Vasile, poziția 123, Bușilă Florida, poziția 124, Răducan Aurora, poziția 125, Simion Ioana, poziția 126, Oancea Vasilica, poziția 127, Răducanu Marian, poziția 130, Răducanu Florica, poziția 131, care a refuzat să semneze confirmarea de primire a adresei, Răducanu Vasile Robert, poziția 132, Teodorescu Mihaela Elena, poziția 133, Tăbăcariu loan, poziția 134, Dinu Claudiu Bogdan, poziția 136, Constantin Elena Luiza, poziția 137, Poșa Petrișor, poziția 139,

Șerban Claudiu, poziția 140. Prică Maria. poziția 141. Grigorescu Andronache, poziția 143, Băcanu Silvia, poziția 144, Surdu Ramona, poziția 147, Gogolaa-Sbîiona, poliția 148, Mihai Corina, poziția 149, lonita Cătălin, poziția 151, Lupu IȚrâfeoș,. poziția 1.52, Neagu Elena, poziția 153, Andreescu Alexandra, poziția 154, Alecu Ecatenna. po&ițja

H VM *•» • 5 ‘ ^*'4 țp V- I *^1 155, Iliescu Anastasia Aurelia, poziția 156, Eneș Mihaela, poM&, l^^'i|lmWc Dorica, poziția 158, Matei Nicoleta, poziția 163. Niculescu Marian, pM^Gb^T^pâse Florica Gabriela, poziția 165, Condurache Romeo, poziția 167, Frâncii^Mibaj^poziția 168, Mihalea Cătălina, poziția 174 și Cojocaru Lucian, poziția 175.

Față de cele expuse supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR GENERAL,

Ion Dan Dinu


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

Elena lordache


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE

PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

DIRECTOR,


EXPUNERE DE MOTIVE


___________________________________________ /V / A..

la proiectul de hotărâre privind repartizarea de locuințef^Șaîe /f /                        v

<- & Si, republicatei, jrinitate cuMefea*

t©.duiiiț^le'''prinîn exercitarea atribuțiilor ce-i revin în baza Legii nr. 215 / actualizată Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și în co cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuințeld^o0jă^


Potrivit Legii nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, legea privin locuință socială se înțelege locuința care se atribuie cu chirie subvenționată unor persoane sau familii a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței.

în conformitate cu art. 43 din Legea nr. 114 / 1996 și a Hotărârii de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996, locuințele sociale se repartizează de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13 / 30.01.2013 s-a aprobat lista cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale valabilă pe anul 2013.

In acest moment în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești se află un număr de 11 unități locative libere de contract, situate în imobilul cu destinația de locuințe sociale din str. Rafinorilor, nr. 13.

In cursul lunii iulie 2013, prin adresă cu confirmare de primire, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești a adus la cunoștința solicitanților de locuință socială înscriși în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale, propunerile de repartizare a unităților locative disponibile situate în imobilul de mai sus. Cu acest prilej, au fost înștiințați în vederea repartizării locuințelor sociale disponibile solicitanții înscriși în lista cu ordinea de prioritate valabilă pe anul 2013 care ocupă poziții în listă începând cu poziția 94 până la poziția 175. Precizăm faptul că, în cursul lunii februarie 2013, ocupanții pozițiilor 1 -93 au fost întrebați în legătură cu propunerea repartizării unei locuințe sociale, prilej cu care, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 104 / 29.03.2013 privind repartizarea de locuințe sociale, acelor familii care au acceptat propunerile le-au fost repartizate unitățile locative disponibile la acea dată.

In urma adreselor expediate, s-au prezentat la sediul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare și și-au dat acordul în vederea repartizării unei locuințe sociale situate la adresa de mai sus, un număr de 11 solicitanți.

Comisia nr. 5 a Consiliului Local Ploiești, privind protecția și asistența socială, ordinea publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații a analizat situația locativă și social - economică a solicitanților de locuințe sociale și, în temeiul Listei de priorități privind locuințele sociale valabilă pentru anul 2013, a formulat următoarele propuneri de repartizare:

 • -  Unitatea locativă numărul 3 situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, compusă din o cameră în suprafață de 21 mp și dependințe în folosință comună, d-nei Ghiompirică Alina; unitatea locativă a devenit liberă în urma evacuării chiriașului Răducanu Mircea, prin Sentința Civilă nr. 4794 / 22.04.2009. Doamna Ghiompirică ocupă poziția numărul 172 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

 • -  Unitatea locativă numărul 5 situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, compusă din o cameră în suprafață de 21 mp și dependințe în folosință comună, d-lui Mihai Marius; unitatea locativă a devenit liberă în urma eliberării camerei de către fosta chiriașă, Burlacu Nicoleta. Mihai Marius ocupă poziția numărul 159 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

 • -  Unitatea locativă numărul 20 situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, cg^ip^ts^din o

cameră în suprafață de 21 mp și dependințe în folosință comună, îfddȚa^',OJga; unitatea locativă a devenit liberă în urma eliberării camerei de cău’^/dsța-chifi^șa^ Neagu Mioara. Doamna Haraș ocupă poziția numărul 166 în Lisfe/ci^îp'rțl'BVa xde prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.                     11 Șț

 • -  Unitatea locativă numărul 51 situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. ;^fcompușă d.iif’o

cameră în suprafață de 21 mp și dependințe în folosință comună^f^iv^q^:M)țiri Constantin Iulian; unitatea locativă a devenit liberă în urma renunțării              de

contract de către fostul chiriaș, Militam Aurel. Dl. Constantin ocupă poziția numărul 114 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

 • -  Unitatea locativă numărul 52 situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, compusă din o cameră în suprafață de 21 mp și dependințe în folosință comună, d-lui Popa Zamfir; unitatea locativă a devenit liberă în urma evacuării chiriașului Cuculea Stelian, prin Sentința Civilă nr. 5497 / 18.05.2011. Dl. Popa ocupă poziția numărul 109 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

Unitatea locativă numărul 54 situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, compusă din o cameră în suprafață de 21 mp și dependințe în folosință comună, d-nei Gelelețu Maria; unitatea locativă a devenit liberă în urma eliberării camerei de către fostul chiriaș, Vasile Adrian. Doamna Gelelețu ocupă poziția numărul 101 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

 • -  Unitatea locativă numărul 61 situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, compusă din o cameră în suprafață de 21 mp și dependințe în folosință comună, d-lui Mihai Tudor; unitatea locativă a devenit liberă în urma evacuării chiriașului Dumitriu Daniel, prin Sentința Civilă nr. 1 1219 / 28.10.2010. Dl. Mihai ocupă poziția numărul 170 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

 • -  Unitatea locativă numărul 62 situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, compusă din o cameră în suprafață de 21 mp și dependințe în folosință comună, d-lui ion Ciprian Gabriel: unitatea locativă a devenit liberă în urma evacuării chiriașei Niculae Paraschiva, prin Sentința Civilă nr. 10724 / 13.10.2011. Domnul Ion ocupă poziția numărul 169 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

 • -  Unitatea locativă numărul 66 situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, compusă din o cameră în suprafață de 21 mp și dependințe în folosință comună, d-nei Drăgănescu Stela; unitatea locativă a devenit liberă în urma evacuării chiriașului Militaru Lilian Mădălin. prin Sentința Civilă nr. 9049 / 24.10.2007. Doamna Drăgănescu ocupă poziția numărul 161 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

 • -  Unitatea locativă numărul 67 situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, compusă din o cameră în suprafață de 21 mp și dependințe în folosință comună, d-nei Sabău Cristina Iuliana; unitatea locativă a devenit liberă în urma eliberării acesteia de către fosta chiriașă, Beterez Gabriela. Doamna Sabău ocupă poziția numărul 146 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

 • -  Unitatea locativă numărul 75 situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, compusă din o cameră în suprafață de 21 mp și dependințe în folosință comună, d-nei Tudorache Florentina; unitatea locativă a devenit liberă în urma eliberării acesteia de către fostul chiriaș, Munteanu Jan. Doamna Tudorache ocupă poziția numărul 162 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

De asemenea, în urma adreselor expediate s-au prezentat la sediul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare și au refuzat în scris propunerile de repartizare a unităților locative disponibile următorii: Vasile Nadia, ocupanta poziției 94, Lazăr Maria, poziția 96, Năsturică Liviu, poziția 97, Pușcașu Ana, poziția 105, Niculescu Laura, poziția 106, Stoenescu Traian, poziția 107. Ghiompirică Gheorghe, poziția 108, Toma Florentina Roxana, poziția 110, Mazarache Roza, poziția 111. Gogonea Mircea, poziția 112, Enescu Marian, poziția 115,

Gheorghe Alina poziția I 16. Dumitru Paula, poziția 117. Morarii Daniel Lucian, poziția 122, Nicolae Filofteia, poziția 128, Croitorii Maria, poziția 129, Georgescu Elena, pozițj Marius, poziția 138, Sârzea Gabriela, poziția 142, Marin Ramona, poziția 145, poziția 150, Avram Adrian, poziția 160, Taban Ioan, poziția 171 și Tudor 173.’


Deși au fost înștiințați și au semnat confirmarea de primire a adresei jțn^is-a^.pre^entâȘ. la sediul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare pentru a-și exprimawj

Stan Gabriel, ocupant al poziției 95. Saviuc Axinia, poziția 98, lonescu E^^p.pziL<x^9</ Măcinic Adrian, poziția 100. care a refuzat să semneze confirmarea de prim*^7"'*'Jvesdi,  Enoae Maria, poziția 102, Chiriac Aurel, poziția 103, Negulescu Eugenia, poziția 104, Dan Gaftona, poziția 113, Popescu Cornelia, poziția 118. Marin Cristian, poziția 119, Manolache Ștefania, poziția 120. Pădurarii Li viu Cătălin, poziția 121, Sirnion Vasile. poziția 123, Bușilă Florida, poziția 124, Răducan Aurora, poziția 125. Sirnion Ioana, poziția 126, Oancea Vasilica, poziția 127, Răducanu Marian, poziția 130, Răducanu Florica, poziția 131, Răducanu Vasile Robert, poziția 132, Teodorescu Mihaela Elena, poziția 133. Tăbăcariu Ioan, poziția 134, Dinu Claudiu Bogdan, poziția 136, Constantin Elena Luiza, poziția 137, Poșa Petrișor, poziția 139, Șerban Claudiu, poziția 140, Prică Maria, poziția 141, Grigorescu Andronache, poziția 143, Băcanu Silvia, poziția 144. Surdu Ramona, poziția 147, Gogolan Simona, poziția 148, Mihai Corina, poziția 149, Ionita Cătălin, poziția 151, Lupu Dragoș, poziția 152, Neagu Elena, poziția 153, Andreescu Alexandra, poziția 154, Alecu Ecaterina, poziția 155. Iliescu Anastasia Aurelia, poziția 156, Eneș Mihaela, poziția 157, Buhaciuc Dorica, poziția 158, Matei Nicoleta, poziția 163, Niculescu Marian, poziția 164. Tănase Florica Gabriela, poziția 165, Condurache Romeo, poziția 167, Frâncu Mihai. poziția 168. Mihalea Cătălina, poziția 174 și Cojocarii Lucian, poziția 175.

Față de cele expuse supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.


Consilieri,

George Pană

Cosma Marcian

Robert Ionuț Viscan

Daniel Puiu Neatju

Râul Alexandru Petrescu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 5

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIA RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CE

RECLAM AȚII


RAPORT


Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind repartizarea de locuințe sociale

și a constatat: