Hotărârea nr. 367/2013

Hotãrârea nr. 367 privind transformarea unui post de asistent medical principal generalist în post de asistent medical generalist din cadrul Spitalului de Boli Infecţioase Ploieşti, instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 367 privind transformarea unui post de asistent medical principal generalist în post de asistent medical generalist din cadrul Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

văzând Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești Iulian Bădescu și Raportul de Specialitate al serviciului Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, prin care se propune transformarea unui post vacant de asistent medical principal generalist în post de asistent medical generalist, post din cadrul secției Boli Infecțioase - Adulți a Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești;

în temeiul art.36 alin.2, lit„a” și alin.(3) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aprobă transformarea unui post vacant de asistent medical principal generalist în post de asistent medical generalist, post din cadrul secției Boli Infecțioase -Adulți a Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești.

Art.2. începând cu aceeași dată prevederile anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local nr.261/26.07.2013 se modifică în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Spitalul de Boli Infecțioase Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


Potrivit prevederilor art.5, alin.(l) al Ordonanței nr.77/2013 instituțiile și autoritățile publice pot ocupa prin concurs/examen posturi conform principiului: “unu la unu”, respectiv la un post ocupat devenit vacant, un post ocupat.

Astfel managerul Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești solicită transformarea unui post vacant de asistent medical principal generalist în post de asistent medical generalist, post din cadrul secției Boli Infecțioase - Adulți a Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești, ca urmare a înregistrării a numeroase cereri de angajare cu specialitatea asistent medical generalist.

Având în vedere aceste considerente propunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE, ADMINISTRATIV, PROTECȚIE CIVILĂ ȘI PROTECȚIA


RAPORT DE SPECIALITATE

la hotărârea privind transformarea unui post de asistent medical principal generalist în post de asistent medical generalist din cadrul Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești

Potrivit prevederilor art.5y alin.(l) al Ordonanței nr.77/2013 instituțiile și autoritățile publice pot ocupa prin concurs/examen posturi conform principiului: “unu la unu”, respectiv la un post ocupat devenit vacant, un post ocupat.

Deoarece majoritatea CV - urilor depuse la compartimentul RUNOS în vederea unui eventual concurs sunt pentru funcția de asistent medical generalist simplu propunem transformarea unui post vacant de asistent medical principal generalist în post de asistent medical generalist, post din cadrul secției Boli Infecțioase - Adulți a Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Spitalul de Boli Infecțioase Ploiești Manager Visean Cătălin

"70Șef Serviciu Resurse Umane, Organizare, Ad-tiv, Protecție Qivilă și Protecția Muncii

Angel^scu Apa - Daniela
Prin prezenta va rugam sa aprobați următoarele transformări de posturi in statul de funcții valabil începând cu data de 26.07.2013, după cum urmeaza:

1. transformarea unui post de asistent medical principal generalist, poziția 18 din statul de funcții, in asistent medical generalist, avand in vedere deblocarea postului si organizarea concursului de asistent medical generalist necesar desfășurării activitatii in condiții optime in cadrul Spitalului de Boli Infectioase Ploiești - Secția Adulti.

Precizam ca aceasta transformare este necesara deoarece majoritatea CV - urilor depuse la compartimentul RUNOS in vederea unui eventual concurs, sunt pentru funcția de aisstent medical generalist simplu.

Menționam ca ne încadram in bugetul de cheltuieli de personal aprobat pentru anul 2013,CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI h PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

■ ■ • v A . y

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind transformarea unui post de asistent medical principal generalist în post de asistent medical generalist din cadrul Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești
Data:


3>O. O 9?