Hotărârea nr. 366/2013

Hotãrârea nr. 366 privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii al Administraţiei Parcului Memorial ”Constantin Stere”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 366


privind aprobarea organigramei si a statului de funcții al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Ploiești și Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii, prin care se propune aprobarea organigramei și a statului de funcții al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere”, ca urmare a aplicării unor măsuri în domeniul resurselor umane;

în conformitate cu prevederile art.26 din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice coroborat cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care reglementează promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual;

în temeiul art.36 alin.(3) lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în anul 2007 cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Aprobă organigrama și statul de funcții al Administrației Parcului Memorial "Constantin Stere” Ploiești, conform anexelor nr.l si nr.2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale în vigoare, începând cu data de 01.10.2013.

Art.3.începând cu aceeași dată prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.258/2013, își încetează aplicabilitatea.

Art.4.Administrația Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigranî și a statului de funcții al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere”

In vederea eficientizării activității Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere”, ținând cont de necesitatea unei evidente clare a veniturilor și cheltuielilor pe servicii/compartimente/formații și totodată de nevoia responsabilizării salariatilor, se impune modificarea organigramei și a statului de funcții al instituției.

Art. 26 din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice coroborat cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, reglementează promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual.

Menționăm că reorganizarea instituției se încadrează în numărul de 132 de posturi repartizate conform prevederilor O.G. nr.63/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și în prevederile art.3, alin.l și alin.3 din O.U.G. nr.77/2013, respectiv funcțiile de conducere se încadrează în procentul de 12% din numărul total de posturi aprobate, având 14 posturi din categoria de personal contractual de conducere din 132 de posturi aprobate.

Având în vedere aceste considerente propunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE, ADMINISTR^țV PROTECȚIE CIVILĂ ȘI PROTECȚIA MUNCII

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere”

Potrivit prevederilor art.26, alin.(5) din Legea nr. 284/2010 promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare pentru personalul contractual se face din 3 în 3 ani, în funcție de performanțele profesionale individuale, apreciate cu calificativul „foarte bine”, cel puțin de două ori în ultimii 3 ani, de către comisia desemnată prin dispoziție a ordonatorului de credite bugetare, din care fac parte sindicatele sau, după caz, reprezentanții salariatilor.                                                          t

Pentru eficientizarea activității Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere”, ținând cont de necesitatea unei evidente clare a veniturilor și a cheltuielilor, pe servicii/compartimente/birouri/formații și totodată de nevoia responsabilizării salariatilor, se impune modificarea organigramei, în cadrul celor 132 de posturi aprobate din care 14 de conducere și 118 de execuție, după cum urmează:

  • 1. Transformarea gradului profesional din II în I al postului de inspector de specialitate din cadrul Biroului Financiar Contabilitate.

  • 2. Transformarea gradului profesional din II în I a două posturi de inspector de specialitate din cadrul Serviciului Zoo și Protecția Mediului.

  • 3. Transformarea Formației îngrijitori Zoo în Biroul îngrijitori Zoo cu

structură de 1 post de conducere și 17 posturi de execuție, care va funcționa cu structură de un post de conducere de sef birou și 20 posturi de execuție, prin transformarea postului vacant de șef formație în post de șef birou și prin preluarea a 2 posturi ocupate de muncitor, treapta I, din cadrul Serviciului Ocrotirea Animalelor Comunitare și un post temporar vacant de inspector de specialitate, gradul IA, din cadrul Serviciului Zoo și Protecția Mediului.                                                  t

  • 4. Transformarea Formației Igienizare Zoo în Biroul Igienizare Zoo care va funcționa cu structură de 1 post de conducere și 5 posturi de execuție, prin transformarea postului vacant de șef formație în post de șef birou și prin preluarea unui post vacant de referent, gradul IA, din cadrul Serviciului Ocrotirea Animalelor Comunitare.

  • 5. Transformarea gradului profesional din II în IA al unui post vacant de inspector de specialitate din cadrul Compartimentului Resurse Umane Juridic-Contencios, care funcționează cu structura de 5 posturi de execuție.

  • 6. Transformarea Biroului Finaciar Contabilitate în S'âfyiciy^pin^itciar Contabilitate, prin preluarea unui post de casier din cadrul 'iServMilui Ocrotirea Animalelor Comunitare și a unui post vacant de inspecfor de specialitate, grad profesional II, din cadrul Serviciului Administrativi

Atașăm rapoartele finale ale concursurilor organizate pentru promovarea salariaților care au îndeplinit condițiile de promovare, potrivit prevederilor legale. f

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Direcția Administrație Publică

5                                                5


Juridic-Contencios, ContracteDirector Administrația Parcului

Memorial „ConstantiitStere** » Moagher3 CONSTANTIN S


Șef Serviciul Resurse Umane, Organizare,' Ad-tiv, Protecție Civilă și Protecția Muncii An sscu/Ana DanielaORGANIGRAMA ADMINISTRAȚIEI PARCULUI MEMORIAL “CONSTANTIN STERE”

DIRECTOR ADJ.
1 10

TOTAL_____132

CONDUCERE 14

TPYTrr'TT'TTTT. 1 IR

CONSILIUL LOCAL


DIRECTOR1 3

1 10

B

) SI IUL

O ®

2 M

p 2: - a si

B3

a a

o

a o

r o £ u

a <

td O

« s

&1 18

1 5

0

o

0

0

N

N

gg

0 2

2 <

a £

S 2

m 2

a s

a

M

0

0

8NR.

DENUMIREA

NIVEL

GRAD

TREAPTA

CRT.

COMPARTIMENTULUI SI A FUNCȚIEI

STUDII

PROFESIO NAL(A)

CONDUCERE

1

1| DIRECTOR

i               s 1                       1

DIRECTOR ADJUNCT

2

1

DIRECTOR ADJUNCT

S            1                  1

SERVICIU

L OCROTIREA ANIMALELOR COMUNITARE

3

1

SEF SERVICIU

s

4

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

l-A

5

2

REFERENT

M

l-A

6

3

MAGAZINER'

G

7

4

MUNCITOR

1

8

5

MUNCITOR

1

9

6

MUNCITOR

1

10

7

MUNCITOR

1

11

8

MUNCITOR

1

12

9

MUNCITOR

1

13

10

MUNCITOR

1

14

11

MUNCITOR NECALIFICAT

1

SERVICIU

L ADMINISTRATIV

15

1

SEF SERVICIU

s

16

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

IA

17

2

PAZNIC

18

3

PAZNIC

19

4

PAZNIC

20

5

PAZNIC

21

6

PAZNIC

22

7

PAZNIC

23

8

PAZNIC

24

9

PAZNIC

25

10

PAZNIC

26

11

PAZNIC

27

12

PAZNIC

28

13

PAZNIC

29

14

PAZNIC

30

15

PAZNIC

31

16

PAZNIC

32

17

PAZNIC

33

18

PAZNIC

SERVICIU

L TEHNIC

34

1

SEF SERVICIU

S

35

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

l-A

36

2

ȘOFER

1

37

3

ȘOFER

1

38

4

ȘOFER

1

39

5

ȘOFER

1

40

6

ȘOFER

1

41

7

ȘOFER

1

42

8

ȘOFER

i

43

9

ȘOFER

i

FOR

MIATIA ÎNTREȚINERE REPARAȚII

44

1 |SEF FORMAȚIE MUNCITORI                |             |

1


NR.

DENUMIREA

NIVEL

GRAD* | TREAPTA

CRT.

COMPARTIMENTULUI SI A FUNCȚIEI

STUDII

PROfEsȘIONALfA) \

45

1

MUNCITOR

o

46

2

MUNCITOR

V

47

3

MUNCITOR

48

4

MUNCITOR

49

5

MUNCITOR

1

50

6

MUNCITOR

1

51

7

MUNCITOR

1

52

8

MUNCITOR

1

53

9

MUNCITOR

1

54

10

MUNCITOR

1

COM

PARI

"1MENTUL RESURSE UMANE, JURIDIC - CONTE

MCIOS

55

1

CONSILIER JURIDIC

s

l-A

56

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

l-A

57

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

l-A

58

4

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

l-A

59

5

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

II

COM

PARI

’IMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

60

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

l-A

61

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

II

62

3

REFERENT

M

l-A

63

4

FUNCȚIONAR

G

SERVICIU

L ZOO SI PROTECȚIA MEDIULUI

64

1

SEF SERVICIU

S

65

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

66

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

I

67

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

I

BIROUL Ih

GRIJITOR1 ZOO

68

1

SEF BIROU

s

69

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

l-A

70

2

MUNCITOR

1

71

3

MUNCITOR

1

72

4

MUNCITOR

1

73

5

MUNCITOR

1

74

6

MUNCITOR

1

75

7

MUNCITOR

1

76

8

MUNCITOR

1

77

9

MUNCITOR

1

78

10

MUNCITOR

1

79

11

MUNCITOR

1

80

12

MUNCITOR

1

81

13

MUNCITOR

1

82

14

MUNCITOR

1

83

15

MUNCITOR

1

84

16

MUNCITOR

1

85

17

MUNCITOR NECALIFICAT

1

86

18

MUNCITOR NECALIFICAT

1

BIROUL IGIENIZARE ZOO


87

1

SEF BIROU

S

88

1

REFERENT

M

l-A

89

2

MUNCITOR

I

90

3

MUNCITOR

I

91

4

MUNCITOR

I

92

5

MUNCITOR NECALIFICAT

I

SERVICIU

L AGREMENT

93

1

SEF SERVICIU

S

94

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

II

95

2

REFERENT (ASISTENT MEDICAL)

M

I


Y.

_—— / ■ V

NR.

DENUMIREA

NIVEL

GRAD /

TREAPTA

CRT.

COMPARTIMENTULUI SI A FUNCȚIEI

STUDII

PROEES

ONAL(A) ;

96

3

MAGAZINER

M

97

4

MAGAZINER

M

98

5

CASIER

M

99

6

CASIER

G

100

7

CASIER

G

101

8

CASIER

G

102

9

CASIER

G

103

10

MUNCITOR

1

SERVICIU

L SPATII VERZI

104

1

SEF SERVICIU

S

105

1

MUNCITOR

1

106

2

MUNCITOR

1

107

3

MUNCITOR

1

108

4

MUNCITOR

1

109

5

MUNCITOR

1

110

6

MUNCITOR

1

111

7

MUNCITOR

1

112

8

MUNCITOR NECALIFICAT

1

113

9

MUNCITOR NECALIFICAT

1

114

10

MUNCITOR NECALIFICAT

1

FOR

VIATIA PRODUCȚIE

115

1

SEF FORMAȚIE MUNCITORI

116

1

MUNCITOR

1

117

2

MUNCITOR NECALIFICAT

1

118

3

MUNCITOR NECALIFICAT

1

FOR

VIATIA CURĂȚENIE SI IGIENIZARE PARC

119

1

SEF FORMAȚIE MUNCITORI

120

1

MUNCITOR

1

121

2

MUNCITOR

1

122

3

MUNCITOR

1

123

4

MUNCITOR

1

124

5

MUNCITOR

1

SERVICIU

L FINANCIAR CONTABILITATE

125

1

SEF SERVICIU

S

126

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

127

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

128

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

129

4

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

I

130

5

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

II

131

6

REFERENT

M

l-A

132

7

CASIER

G

ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL CONSTANTIN STERE PLOIEȘTI


Nr.^W/ 0RSEP?ni3

RAPORT FINAL AL CONCURSULUI

Funcția pentru care se organizează examenul de promovare in grad pentru postul: Inspector de specialitate, in cadrul Serviciului Zoo si Protecția Mediului.

__________________________Informații privind proba scrisa

Data si ora desfășurării probei scrise: 02.09.2013, ora 9.00

Probleme intervenite pe durata desfășurării probei scrise: -

1 Numele si prenumele I candidatului

Punctajul final al probei scrise

Rezultatul

j ÎNJUNGHIATE1

i PARASCH1VA

91.47 puncte

ADMIS

î_____Informații privind interviul

| i'-)aLa Qra desfășurării probei scrise: 04.09.2013, ora 9.00

Numele si prenumele candidatului

Puncatjul finala al interviului

Rezultatul

ÎNJUNGHIATEI

PARASCHIVA

91 puncte

ADMIS

Rezultatul final al concursului

Funcția pentru care se organizează examenul de promovare in grad pentru postul:

Inspector de specialitate, in cadrul Serviciului Zoo si Protecția Mediului.ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL CONSTANTIN STERE

PLOIEȘTI

RAPORT FINAL AL CONCURSULUI

Funcția pentru care se organizează examenul de promovare in grad pentru postul: Inspector de specialitate, in cadrul Biroului Financiar-Contabilitate.

_____Informații privind proba scrisa

Data si ora desfășurării probei scrise: 02.09.2013, ora 9.00

Prob 1 eme intervenite pe durata desfășurării probei scrise: -

Numele si prenumele candidatului

Punctajul final al probei scrise

Rezultatul

LACATUS PETRUTA

85.34 puncte

ADMIS

Informații privind interviul

Dala si ora desfășurării probei scrise: 04.09.2013, ora 9.00

Numele si prenumele candidatului

Puncatjul finala al interviului

Rezultatul

LACATUS PETRUTA

92 puncte

ADMIS

Rezultatul final al concursului

Funcția pentru care se organizează examenul de promovare in grad pentru postul: Inspector de specialitate, in cadrul Biroului Financiar-Contabilitate.

LACATUS PETRUTA


89 puncte


ADMIS


COMISIA DE CONCURS:

PREȘEDINTE: MOAGHER LAURA MIHAELA

MEMBRII:   PITCA MARIA ALICE

PRISECARIU RAZVANADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL

CONSTANTIN STERE PLOIEȘTI

Nr.52/^/ D6.SEP^


RAPORT FINAL AL CONCURSULUIFuncția pentru care se organizează examenul de promovare in grad pentru postul: Inspector de specialitate, in cadrul Serviciului Zoo si Protecția Mediului.


_______Informații privind proba scrisa

Data si ora desfășurării probei scrise: 02.09.2013, ora 9.00 Probleme intervenite pe durata desfășurării probei scrise: -Numele si prenumele       |

! candidatului__________________

l RAICU GHEORGHE     |


Punctajul final al probei scrise

Rezultatul

86.67 puncte

ADMIS


Informații privind interviul

Data si ora desfășurării probei scrise: 04.09.2013, ora 9.00

Numele si prenumele candidatului

f Puncatjul finala al interviului

Rezultatul

RAICU GHEORGHE

87 puncte

ADMIS


Rezultatul final al concursului


Funcția pentru care se organizează examenul de promovare in grad pentru postul: inspector de specialitate, in cadrul Serviciului Zoo si Protecția Mediului.


RAICU GHEORGHE


87 puncte


ADMIS


COMISIA DE CONCURS:

PREȘEDINTE: MOAGHER LAURA MIHAELA

MEMBRII:   IACOB NICOLETA

PRISECARIU RAZVAN


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA D

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE


RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei si a statului de funcții al Administrației Parcului Memorial "Constantin Stere”