Hotărârea nr. 365/2013

Hotãrârea nr. 365 privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploieşti, ca urmare a transformării unor posturi

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 365 privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, ca urmare a transformării unor posturi

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești Bădescu Iulian și Raportul de Specialitate al serviciului Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești ca urmare a transformării a două posturi din studii medii in studii superioare pentru funcționarii publici care au fost declarați „admis” la examenul de promovare in clasă, transformării gradului profesional din debutant in asistent al funcției publice de execuție de consilier juridic pentru funcționarul public care a absolvit perioada de stagiu, precum și transformarea unor posturi vacante;

având in vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată in 2007, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 14, alin. (1) din Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 1.932/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare in clasă a funcționarilor publici, care reglementează modul de promovare a funcționarilor publici declarați admiși la examenul de promovare in clasă, prin transformarea postului;

în conformitate cu prevederile art. 5, lit „B” din Capitolul I al Anexei nr. 1 din Legea nr. 284/2010 care reglementează numirea funcționarilor publici declarați admiși la examenul de promovare in clasă într-o funcție publică de execuție cu gradul profesional de asistent din clasa corespunzătoare studiilor absolvite;

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. „a” și alin. (3) lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, actualizată ;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aprobă statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, ca urmare a transformării unor posturi, conform anexei nr.l ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.10.2013.

Art.2. Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale in vigoare.

A.

Art.3. începând cu aceeași dată prevederile anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local nr. 262/26.07.2013 iși încetează aplicabilitatea.

Art.4. Serviciul Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 septembrie 2013

Președinte de Ședință Iulian Liviu Teodoresci


Contrasemnează Secret

Oana Cristina Iacob/


la hotărârea privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești ca urmare a transformării unor posturi

Articolul 14 alin.(l) din Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 1.932/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici, reglementează modul de promovare al funcționarilor publici declarați admiși la examenul de promovare în clasă, prin transformarea postului.

Urmare organizării și promovării examenului de avansare în clasa solicităm transformarea a doua posturi astfel:

un post de referent, clasa III, grad profesional superior în post de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii;

un post de referent, clasa III, grad profesional principal în post de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Cadastru si G.I.S.

Titularii posturilor au absolvit studii superioare în domeniul de activitate, iar odată cu transformarea postului se completează Fișa postului cu atribuții de o complexitate sporită care presupun pregătire profesională superioară.

Totodată pentru eficientizarea activității instituției propun transformarea unor funcții publice de execuție vacante.

Potrivit prevederilor art 61, alin.l, lit.„a” din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare la terminarea perioadei de stagiu, funcționarul public debutant va fi numit funcționar public de execuție definitiv în clasa corespunzătoare studiilor absolvite, în gradul profesional asistent, astfel propun transformarea gradului profesional al postului de consilier juridic în cadrul Serviciului Juridic Contencios, Contracte din debutant în asistent pentru funcționarul public care a absolvit perioada de stagiu.

Având în vedere aceste considerente propunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE, ADMINISTRATIV, PROTECȚIE CIVILĂ ȘI PROTECȚIA MUNCII

RAPORT DE SPECIALITATE


£ U fM.

la hotărârea privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești ca urmare a transformării unor posturi

Potrivit prevederilor art 61, alin.l, lit.„a” din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare la terminarea perioadei de stagiu, funcționarul public debutant va fi numit funcționar public de execuție definitiv în clasa corespunzătoare studiilor absolvite, în gradul profesional asistent.

Astfel propunem transformarea gradului profesional din debutant în asistent a postului de consilier juridic din cadrul serviciului Juridic Contencios, Contracte din aparatul de specialitate al primarului, începând cu data de 01.10.2013 pentru funcționarul public care a absolvit perioada de stagiu.

Articolul 14 alin.(l) din Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 1.932/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici, reglementează modul de promovare al funcționarilor publici declarați admiși la examenul de promovare în clasă, prin transformarea postului.

Urmare organizării și desfășurării examenului de avansare în clasă în luna septembrie 2013, solicităm transformarea a două posturi din cadrul aparatului de specialitate al primarului, începând cu data de 01.10.2013 pentru funcționarii publici care au promovat examenul în clasă, după cum urmează :

un post de referent, clasa III, grad profesional superior în post de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii ;

un post de referent, clasa III, grad profesional principal în post de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Cadastru si G.I.S.

Titularii posturilor au absolvit studii superioare în domeniul de activitate, iar odată cu transformarea postului se completează Fișa postului cu atribuții de o complexitate sporită care presupun pregătire profesională superioară.

Totodată pentru eficientizarea activității instituției propunem transformarea unor funcții publice de execuție vacante, după cum urmează :

  • - transformarea gradului profesional din superior în asistent al funcției publice vacante de consilier, clasa I din cadrul Compartimentului Control Documentații Publice, Disciplină în Construcții;

  • - transformarea funcției publice de execuție vacante din referent, clasa III, grad profesional superior în consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul serviciului Dezvoltare Urbană și Metropolitană;

  • - transformarea gradului profesional din principal în debutant al funcției publice vacante de consilier, clasa I din cadrul serviciului Informatică;


profesional superior în consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadW’S’rviciului Aplicarea Legilor Proprietății;

- transformarea gradului profesional din asistent în principal al funcției publice vacante de consilier, clasa I din cadrul compartimentului Valorificare Patrimoniu, Dirigenție și Urmărirea Comportării în Timp a Construcțiilor.

Atașăm copie după raportul final al examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Șef Serviciu Resurse Umane, Organizare, Ad-tiv, ProtecțieCivilă și Protecția Muncii

Angelescu/Âna - Daniela


Direcția Administrație Publică

Juridic - Contencios, Achiziții, Contracte

Director executiv AlexandviTltilia Alin

lia Alinacodul fiscal 2844855                      STAT DE FUNCȚII

tel.-fax /0244516699

NR. CRT

Denumire compartimentului si a funcției

Categorie

Nivel Studii / Clasa / Grad / Treapta

CONDUCERE

1

PRIMAR

Demnitar

2

VICEPRIMAR

Demnitar

3

VICEPRIMAR

Demnitar

4

SECRETAR

Funcționar public de conducere

S                  I

ADMINISTRATOR PUBLIC

5

ADMINISTRATOR PUBLIC

Personal contractual

S


CABINET PRIMAR

6

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

S

IA

7

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

S

IA

8

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

S

IA

9

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

S

IA

DIRECȚIA ECONOMICA

10

DIRECTOR EXECUTIV

Funcționar public de conducere

S                  I

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

11

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

I

12

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

13

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

14

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

15

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

16

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

17

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

18

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

COMPARTIMENT FINANCIAR

19

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

20

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

21

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

22

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

COMPARTIMENT CASIERIE

23   CASIER

Personal contractual

M

24   CASIER

Personal contractual

M

SERVICIUL CONTABILITATE

25    SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                  I

codul fiscal 2844855                      STAT DE FUNCȚII

tel. - fax / 0244516699                          ----------------------


NR. CRT

Denumire compartimentului sl a funcției

Categorie

Nivel Studii / Clasa / GradFTreap’ta"

26

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

27

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

28

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

29

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal


COMPARTIMENT CONTABILITATE PROIECTE EUROPENE

30

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

31

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

32

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I debutant

DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA

33

ARHITECT SEF

Funcționar public de conducere

S

I

D.GD.U. DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

34

DIR. EXECUTIV ADJ.

Funcționar public de conducere

S                  I

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

35

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

I

36

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

37

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

38

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

39

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

40

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

41

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

42

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

43

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

44

REFERENT DE SPECIALITATE

Funcționar public de execuție

SSD

II superior

45

REFERENT DE SPECIALITATE

Funcționar public de execuție

SSD

II superior

COMPARTIMENT GESTIUNE DATE URBANE

46

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

47

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

48

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I debutant

49

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

COMPARTIMENT VERIFICARE SI EVALUARE DOCUMENTAȚII TEHNICE

50

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

51

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

52

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI cu sediul in

PRAHOVA, PLOIEȘTI. b-dl.REPUBLICII nr. 2 avand

codul fiscal 2844855 tel.-fax 10244516699


STAT DE FUNCȚII


NR.

Denumire compartimentului si a funcției

Categorie

Nivel Studii / Clasa / Grad / Treapta

CRT

53 CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

COMPARTIMENT CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE, DISCIPLINA IN CONSTRUCȚII

54

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

55

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

56

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

57

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

58

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

59

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

3

60

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

61

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

62

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

63

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

64

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

65

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

66

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

67

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                  I

68

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

69

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

70

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

71

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

72

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

73

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

74

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

75

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

76

REFERENT DE SPECIALITATE

Funcționar public de execuție

SSD

II superior

77

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

78   DIRECTOR EXECUTIV

Funcționar public de conducere

S                  I

SERVICIUL CONTRACTE

79    SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

I

80    CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

codul fiscal 2844855                      STAT DE HJNCȚ||

tel.-fax /0244516699
NR. CRT

Denumire compartimentului si a funcției

Categorie

Nivel Studii / ClasaTCrâdlTreapta

81

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

82

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

83

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

84

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

85

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

86

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

87

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

88

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

89

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

90

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

91

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

COMPARTIMENT AUTORIZAȚII SI PROGRAME DE FUNCȚIONARE

92

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

93

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

COMPARTIMENT VALORIFICARE PATRIMONIU, DIRIGENTIE SI URMĂRIREA COMPORTĂRII IN TIMP A CONSTRUCȚIILOR

94

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

95

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

96

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

97

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

98

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

99

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT


100 DIR. executiv adj.


Funcționar public de conducere


SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI IN DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT

101

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                   I

102

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

103

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

104

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

105

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

106

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

107

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

108

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI cu sediul in

PRAHOVA, PLOIEȘTI, b-dl.REPUBLICII nr. 2 avand

codul fiscal 2844855

tel.-fax 70244516699


STAT DE FUNCȚII


130 DIRECTOR EXECUTIV


Funcționar public de conducere


NR.

CRT

Denumire compartimentului si a funcției

Categorie

Nivel Studii / Clasa / Grad / Treapta

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

109

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

110

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

111

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

112

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

113

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

114

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

115

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

116

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

117

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                  I

118

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

119

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

120

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

121

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

122

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

123

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

124

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

125

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

126

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I

I debutant

127

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

128

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

129

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

131 DIR. EXECUTIV ADJ.


Funcționar public de conducere


SERVICIUL DEZVOLTARE ÎNTREȚINERE UNITATI CULTURA, INVATAMANT, SANATATE

132

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                  I

133

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

134

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

135

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

136

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

137

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I debutant

138

REFERENT DE SPECIALITATE

Funcționar public de execuție

SSD

II superior

139

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

COMPARTIMENT MONITORIZARE CONSUMURI CRESE, GRĂDINIȚE, SCOLI, SPITALE, CULTE, CULTURA

140

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

141

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

142

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

SERVICIUL INVESTIȚII

143

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                   I

144

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

145

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

146

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

147

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

148

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

I

149

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

150

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

BIROUL AUTORIZARE TRANSPORT PUBLIC LOCAL

151

SEF BIROU

Funcționar public de conducere

s                     J

152

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

153

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

154

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

155

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

156

REFERENT DE SPECIALITATE

Funcționar public de execuție

SSD

II superior

157

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

SERVICIUL REPARAȚII Sl INVESTIȚII DRUMURI

158

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                  I

159

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

160

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

161

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

162

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

163

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

164

REFERENT DE SPECIALITATE

Funcționar public de execuție

SSD

II superior

165

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior


codul fiscal 2844855                      SțAț DE fUNCTII

tel.-fax 70244516699

NR.

CRT

Denumire compartimentului si a funcției

Categorie

Nivel Studii / Clasa / Grad? Treapta

166

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III asistent


COMPARTIMENT REȚELE EDILITARE

167

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

168

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

169

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

170

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

171

DIR. EXECUTIV ADJ.

Funcționar public de conducere

S                 I

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

172

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

I

173

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

174

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

175

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

176

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

177

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

178

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

179

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

COMPARTIMENT ACHIZIȚII BUNURI

180

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

181

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

182

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

183

DIRECTOR EXECUTIV

Funcționar public de conducere

S

I

SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA, O.N.G

184

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                   I

185

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

186

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

187

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

188

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

COMPARTIMENT ORGANIZARE EVENIMENTE

189

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

190

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

191

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior


codul fiscal 2844855                      STAT DE HJNCTII

tel.-fax /0244516699


NR. CRT

Denumire compartimentului si a funcției

Categorie

Nivel Studii-/Cla

sâ / Gr^yjrea pta


192

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

193

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

194

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent


COMPARTIMENT MANAGERI DE PROIECT

195

CONSILIER - MANAGER PROIECTE

Personal contractual

S

IA

196

CONSILIER - MANAGER PROIECTE

Personal contractual

S

IA

197

CONSILIER - MANAGER PROIECTE

Personal contractual

S

IA

198

CONSILIER - MANAGER PROIECTE

Personal contractual

S

IA

199

CONSILIER - MANAGER PROIECTE

Personal contractual

S

IA

200

CONSILIER - MANAGER PROIECTE

Personal contractual

S

IA

201

CONSILIER - MANAGER PROIECTE

Personal contractual

S

IA

202

CONSILIER - MANAGER PROIECTE

Personal contractual

S

IA

203

CONSILIER - MANAGER PROIECTE

Personal contractual

S

IA

204

CONSILIER - MANAGER PROIECTE

Personal contractual

S

debutant

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

205

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                  I

206

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

207

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

l

208

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

209

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

210

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

211

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

212

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

213

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I debutant

214

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE, ADMINISTRATIV, PROTECȚIE CIVILA SI PROTECȚIA MUNCII

215

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                 I

216

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

217

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

218

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

219

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

220

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

221

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior


codul fiscal 2844855                      STAT DE FUNCȚII

tel. - fax / 0244516699                          ----------------------

222

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

223

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

...... .... _ _ .

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV - ÎNTREȚINERE

224

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

S

II

225

MUNCITOR CALIFICAT-INSTALATOR

Personal contractual

I.

226

MUNCITOR CALIFICAT-MECANIC

Personal contractual

I.

227

MUNCITOR CALIFICAT-ELECTRICIAN

Personal contractual

I.

228

MUNCITOR CALIFICAT

Personal contractual

I.

229

INGRUITOR( FEMEE DE SERVICIU)

Personal contractual

-

230

INGRUrTOR( FEMEE DE SERVICIU)

Personal contractual

-

231

INGRUITOR( FEMEIE DE SERVICIU)

Personal contractual

-

232

INGRUrTOR( FEMEIE DE SERVICIU)

Personal contractual

-

233

INGRUITOR( FEMEE DE SERVICIU)

Personal contractual

-

234 INGRUfTOR( FEMEIE DE SERVICIU)            Personal contractual

235

INGRUITOR( FEMEIE DE SERVICIU)

Personal contractual

-

236

INGRUITOR( FEMEIE DE SERVICIU)

Personal contractual

-

237

INGRUITOR( FEMEE DE SERVICIU)

Personal contractual

-

238

INGRUITOR( FEMEE DE SERVICIU)

Personal contractual

-

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

239

ȘOFER

Personal contractual                                            I

240

ȘOFER

Personal contractual                                            I

241

ȘOFER

Personal contractual                                            I

242

ȘOFER

Personal contractual                                            I

243

ȘOFER

Personal contractual                                            I

244

ȘOFER

Personal contractual                                            I

245

ȘOFER

Personal contractual                                            I

246

ȘOFER

Personal contractual                                            I

247

ȘOFER

Personal contractual                                            I

SERVICIUL INFORMATICA

248

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

I

249

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

250

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

251

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI cu sediul in


PRAHOVA, PLOIEȘTI. b-dl.REPUBLICII nr. 2 avand


codul fiscal 2844855 tel.-fax /0244516699


STAT DE FUNCȚII


NR.

CRT


Denumire compartimentului sl a funcției


Categorie
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI cu sediul in

PRAHOVA, PLOIEȘTI, b-dl.REPUBLICII nr. 2 avand

codul fiscal 2844855                      STAT DE FUNCȚII

tel. - fax / 0244516699                          -----------------

267 DIRECTOR EXECUTIV


Funcționar public de conducere


NR.

CRT

Denumire compartimentului si a funcției

Categorie

Nivel Studii / Clasa / Grad / Treapta

252

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

253

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

254

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

255

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

256

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I debutant

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

257

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                  I

258

AUDITOR

Funcționar public de execuție

S

I superior

259

AUDITOR

Funcționar public de execuție

S

I superior

260

AUDITOR

Funcționar public de execuție

S

I superior

261

AUDITOR

Funcționar public de execuție

S

I superior

262

AUDITOR

Funcționar public de execuție

S

I superior

263

AUDITOR

Funcționar public de execuție

S

I superior

264

AUDITOR

Funcționar public de execuție

S

I superior

COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

265 CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

COMPARTIMENT EXPERT LOCAL RROMI

266 INSPECTOR DE SPECIA LfTATE

Personal contractual

S

IA

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICA REGLEMENTARE SI MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

268

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                  I

269

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

270

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

271

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

272

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

273

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

274

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

275

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

COMPARTIMENT ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

276

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

277

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

278

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI cu sediul in

PRAHOVA. PLOIEȘTI. b-dl.REPUBLICII nr. 2 avand

codul fiscal 2844855 tel.-fax /0244516699


STAT DE FUNCȚII


NR.

CRT

Denumire compartimentului si a funcției

Categorie

Nivel Studii / Clasa / Grad / Treapta

279

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

280

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

281

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                    I

282

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

283

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

284

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

285

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

286

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

287

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

288

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

289

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I debutant

COMPARTIMENT SECRETARIAT, REGSTRATURA, ARHIVA

290

REFERENT

Personal contractual

M

IA

291

ARHIVAR

Personal contractual

M

292

ARHIVAR

Personal contractual

M

293

ARHIVAR

Personal contractual

M

294

CURIER

Personal contractual

-

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE

295

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                    I

296

CONSILIER JURIDIC

Funcționar public de execuție

S

I superior

297

CONSILIER JURIDIC

Funcționar public de execuție

S

I superior

298

CONSILIER JURIDIC

Funcționar public de execuție

S

I superior

299

CONSILIER JURIDIC

Funcționar public de execuție

S

I superior

300

CONSILIER JURIDIC

Funcționar public de execuție

S

I superior

301

CONSILIER JURIDIC

Funcționar public de execuție

S

I principal

302

CONSILIER JURIDIC

Funcționar public de execuție

S

I principal

303

CONSILIER JURIDIC

Funcționar public de execuție

S

I principal

304

CONSILIER JURIDIC

Funcționar public de execuție

S

I principal

305

CONSILIER JURIDIC

Funcționar public de execuție

S

I asistent

306

CONSILIER JURIDIC

Funcționar public de execuție

S

I asistent

307

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

T“

015659

Bd. Republicii, nr.2

1 9. SEP 20B

ANEXA-NK3

Anexa 2 B la


RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI 7

\\

\

Funcția publică sau funcțiile publice pentru care se organizează concursulE

  • 1 Consilier - grad profesional asistent - Serviciul Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii;

  • 2 Consilier - grad profesional asistent - Serviciul Cadastru și G.I.S.

Informații privind selecția dosarelor

Data selecției dosarelor : 16.09.2013

Numele și prenumele candidatului

Rezultatul selecției dosarelor 3

Motivul respingerii dosarului 4

1. VASILICĂ DORINA

ADMIS

2. LAZĂR CARMEN GEORGIANA

ADMIS

Observații formulate de către membrii comisiei:

Informații privind proba scrisă

Data și ora desfășurării probei scrise : 19.09.2013

Probleme intervenite pe durata desfășurării probei scrise :

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al probei scrise

Rezultatul***

1. VASILICĂ DORINA

91p

ADMIS

2. LAZĂR CARMEN GEORGIANA

75p

ADMIS

*7) Se va completa de către secretarul comisiei de concurs.

*8) Se vor menționa: denumirea funcției publice, gradul profesional si compartimentul din cadrul autoritatii sau instituției publice in care este prevăzut postul.

*** Se va completa cu mențiunea "admis", respectiv "respins".Informații privind interviul

Data și ora desfășurării interviului: 19.09.2013

XZ / ’ Al <J    Crjr1

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al interviului

Rezultatul**'

1. VASILICĂ DORINA

90p

ADMIS

2. LAZĂR CARMEN GEORGIANA

80p

ADMIS


Rezultatul final al concursului

Funcția publică :

  • 1 Consilier - grad profesional asistent - Serviciul Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii ;

  • 2 Consilier - grad profesional asistent - Serviciul Cadastru și G.I.S.

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al concursului

Rezultatul***

VASILICĂ DORINA

181p

ADMIS

LAZĂR CARMEN GEORGIANA

155p

ADMIS

Comisia de concurs

Semnătura

zZ

1. ANGELESCU ANA - DANIELA

2. IANCU CONSTANTA

cz

3. CATUNEANU MIRELA

Secretarul comisiei: CHIFOR ELENA

Semnătură:

*** Se va completa cu mențiunea "admis", respectiv "respins".


Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, ca urmare transformării unor posturi

,            si a emis:
Data:         • Z) 9 - Q-C> /y