Hotărârea nr. 364/2013

Hotãrârea nr. 364 privind aprobarea organigramei si a statelor de functii ale Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


H O T A R A R E A Nr 364 privind aprobarea organigramei si a statelor de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești dl Iulian Badescu si Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești prin care se propune aprobarea organigramei si a statelor de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999, republicata in 2007, privind Statutul Funcționarilor Publici, modificata si completata ulterior, coroborate cu prevederile Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicat, cu modificările si completările ulterioare si ale Ordonanței de Urgenta nr.77/2013;

In temeiul art.36(3) lif’b” din legea nr.215/2001, privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Aproba organigrama si statele de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, conform anexelor nr.1-3 ce fac parte integranta din prezenta hotarare, incepand cu data de 01.10.2013.

Art.2 - începând cu aceeași data, prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.250/26.07.2013 se modifica conform prezentei.

Art.3 - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.4 - Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 septembrie 2013


EXPUNERE DE MOTIVE

la hotararea privind aprobarea organigramei si a statelor de funcții la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Promovarea personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice in grade sau trepte profesionale imediat superioare se realizează conform prevederilor HG nr. 286/2011, coroborate cu Dispoziția Primarului Mun. Ploiești nr.6563/2011 pe un post vacant sau temporar vacant sau in situația in care nu exista un asemenea post se face prin transformarea postului din statul de funcții in care acestea sunt incadrate intr-unui de nivel imediat superior.

Urmare promovării examenului organizat in acest sens pentru doua salariate asistente medicale - debutant - din cadrul Serviciului Cabinete medicale școlare stomatologie, se propune transformarea celor doua posturi de “asistent medical debutant” in “asistent medical”.

Totodată, propunem transformarea a trei posturi vacante de “asistent medical principal” din cadrul Serviciului Cabinete medicale școlare de medicina generala, in “asistent medical”, deoarece indeplinirea cerinței de grad principal ingreuneaza participarea la concursurile de ocupare a posturilor vacante.

In conformitate cu prevederile art.107 alin (2) lit.b din Legea nr. 188/1999 -Statutul Funcționarilor Publici, se propune transformarea unor funcții publice vacante in funcții publice de nivel superior sau inferior după cum urmeaza:

  • •  La compartimentul Achiziții publice - transformarea funcției publice de “consilier clasa I/grad profesional principal” in “consilier clasa I/grad profesional superior ”.

  • •  La Serviciul Locuințe sociale si ajutoare incalzire locuințe - transformarea funcției publice de “referent de specialitate clasa Il/grad profesional superior” in referent clasa IlI/gradprofesional superior”.

De asemenea, avand in vedere prevederile art.3 alin (3) din OUG nr.77/2013 conform carora pentru constituirea unui serviciu este necesar un număr minim de 7 posturi de execuție, se propune trecerea postului vacant de “infirmiera” de la Centrul social de urgenta la Centrul de zi pentru copii preșcolari si implicit transformarea postului de conducere de la Centrul de zi pentru copii preșcolari din “sef birou” in “sef serviciu”.

Avand in vedere aceste considerente, propunem spre aprobare proiectul de hotarare anexat.

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE^BLei^IT

RAPORT DE SPECIALITATE


ff o k A \\ A\^

WJwr

---1/


la hotararea privind aprobarea organigramei si a state^r/jeTun^tiji ale Administrației Serviciilor Sociale Corn unitar e^Pkyiesticl^

Promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice se realizează conform Regulamentului-cadru prevăzut de HG nr. 286/2011, precum si Regulamentului de organizare si desfășurare a examenului de promovare in grade si trepte profesionale a personalului contractual aprobat la nivel local prin Dispoziția Primarului Mun. Ploiești, nr.6563/2011. Promovarea se face de regula pe un post vacant sau temporar vacant, iar in situația in care nu exista un asemenea post, se face prin transformarea postului din statul de funcții in care acestea sunt incadrate intr-unui de nivel imediat superior.

Astfel, in instituție s-a desfasurat examenul de promovare in treapta profesionala pentru doua salariate asistente medicale - debutant - din cadrul Serviciului Cabinete medicale școlare stomatologie, fapt pentru care propunem transformarea celor doua posturi de “asistent medical debutant” in “asistent medical”.

Având in vedere experiența de pana acum, intampinam greutati in a ocupa posturile vacante de asistent medical generalist principal din cadrul Serviciului Cabinete medicale școlare de medicina generala, deoarece nu sunt persoane interesate care sa indeplineasca cerința de grad principal. In acest sens, propunem ca din totalul de 7 posturi vacante de “asistent medical principal” un număr de 3 posturi sa fie transformate in “asistent medical”.

In ceea ce privește funcțiile publice din instituție, propunem transformarea unor funcții publice vacante in funcții publice de nivel superior sau inferior in conformitate cu prevederile art.107 alin (2) lit.b din Legea nr. 188/1999 - Statutul Funcționarilor Publici,, după cum urmeaza:

  • •  La compartimentul Achiziții publice - transformarea funcției publice de “consilier clasa I/grad profesional principal” in “consilier clasa 1/ grad profesional superior ”.

  • •  La Serviciul Locuințe sociale si ajutoare încălzire locuințe - transformarea funcției publice de “referent de specialitate clasa Il/grad profesional superior” in “referent clasa III/gradprofesional superior”

Potrivit prevederilor art.3 alin (3) din OUG nr.77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi si reducerea cheltuielilor la instituțiile si autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Guvernului ori a ministerelor, structura funcționala a instituțiilor publice trebuie sa respecte anumite cerințe privind numărul minim de posturi de execuție. Astfel, pentru constituirea unui serviciu este necesar un număr

minim de 7 posturi de execuție, fapt pentru care propunem trecerea po^tijui vacant de “infirmiera” de la Centrul social de urgenta la Centrul de zi pentru copii prescblarî^i implicit transformarea postului de conducere de la Centrul de zi pentru copii preșcolari din “sef birou” in “sef serviciu”.                                             < F

Având in vedere propunerile de mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotarare anexat.                                                                   ’o

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești


Director General,?

Dinu lon Dan m

-Sef Serviciu Juridic, Autoritate

Chiva Daniela Simona _

-Sef Birou Securitatea Muncii,

Situații Urgenta, Resurse Umane /

Bălăci Cristian_____


Primăria Municipiului Ploiești

Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Contracte

Alexandri


la-Alina

A.S.S.C cu sediul in PRAHOVA, PLOIEȘTI, POȘTEI nr.

4-6 avand codul fiscal 2843566

tel. - fax


STAT DE FUNCȚII


NR. CRT

Denumire compartimentului si a funcției

Categorie

Nivel Studii / Clasa / Grad / Treapta

CONDUCERE

1

DIRECTOR GENERAL

Funcționar public de conducere

S                   I

2

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Funcționar public de conducere

S                   I


SERVICIUL LOCUINȚE SOCIALE SI AJUTOARE ÎNCĂLZIRE LOCUINȚE

3

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                 I

4

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I

5

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

6

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

7

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

8

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

9

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

10

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

11

REFERENT.

Funcționar public de execuție

M

III superior

12

REFERENT.

Funcționar public de execuție

M

III superior

13

REFERENT

Personal contractual

M

IA

SERVICIUL ADMINISTRATIV SI ÎNTREȚINERE PATRIMONIU

14

SEF SERVICIU

Personal contractual

S

15

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

S

IA

16

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

S

IA

17

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

S

IA

18

REFERENT.

Personal contractual

M

IA

19

REFERENT.

Personal contractual

M

IA

20

ȘOFER

Personal contractual

I

21

ȘOFER

Personal contractual

I

22

ȘOFER

Personal contractual

I

23

ȘOFER

Personal contractual

I

24

MANIPULA NT BUNURI

Personal contractual

25

ZUGRAV

Personal contractual

I

26

MUNCITOR CALIFICAT-INSTALATOR

Personal contractual

I

27

MUNCITOR CALIFICAT-LACATUS

Personal contractual

I

28

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

I

29

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

I

CENTRUL DE ZI PT. COPII PREȘCOLARI


A.S.S.C cu sediul in PRAHOVA, PLOIEȘTI, POȘTEI nr.

4-6 avand codul fiscal 2843566 tel. - fax

vn

l 11

NR. CRT

Denumire compartimentului si a funcției

Categorie

Nivel Studii / Clasa / Grad / Treapta

■\o-               ■■ 7     ..<7

w s ■>'/>   *—>        s

30

SEF SERVICIU

Personal contractual

S

31

EDUCATOR

Personal contractual

s

PRINCIPAL

32

EDUCATOR

Personal contractual

s

PRINCIPAL

33

PSIHOLOG

Personal contractual

s

PRINCIPAL

34

PSIHOLOG

Personal contractual

s

PRINCIPAL

35

MUNCITOR CALIFICAT- BUCATAR

Personal contractual

I

36

INFIRMIERA

Personal contractual

G

37

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

I


CANTINA SOCIALA

38

SEF SERVICIU

Personal contractual

S

39

MAGAZINER

Personal contractual

M.

I

40

REFERENT

Personal contractual

M

IA

FORMAȚIE PREPARARE DISTRIBUIRE HRANA

41

SEF FORMAȚIE MUNCITORI

Personal contractual

42

MUNCITOR CALIFICAT- BUCATAR

Personal contractual                                           I

43

MUNCITOR CALIFICAT- BUCATAR

Personal contractual                                              I

44

MUNCITOR CALIFICAT- BUCATAR

Personal contractual                                           I

45

MUNCITOR CALIFICAT- BUCATAR

Personal contractual                                           I

46

MUNCITOR CALIFICAT- BUCATAR

Personal contractual                                           I

47

MUNCITOR CALIFICAT- BUCATAR

Personal contractual                                           I

48

MUNCITOR CALIFICAT- BUCATAR

Personal contractual                                           I

49

MUNCITOR CALIFICAT- BUCATAR

Personal contractual                                           I

50

MUNCITOR CALIFICAT- BUCATAR

Personal contractual                                              I

51

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual                                           I

BIROU SECURITATEA MUNCII, SITUAȚII DE URGENTA RESURSE UMANE

52

SEF BIROU

Funcționar public de conducere

S                  I

53

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

54

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

55

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

56

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

s

IA

57

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

s

IA

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

58

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

s

I

A.S.S.C cu sediul in PRAHOVA, PLOIEȘTI, POȘTEI nr.

4-6 avand codul fiscal 2843566

Anex? nr. 06

La H.C.L. nr.      Z ~l

/ c£ '

//^

fi© a               : / \ p

tel. - fax

STAT DE FUNCȚII

NR.

CRT

Denumire compartimentului si a funcției

Categorie

Nivel Studii / Clasa / Grad / Treapta

59

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

60

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

61

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

62

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

63

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

64

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

65

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I debutant

SERVICIUL JURIDIC, AUTORITATE TUTELARA

66

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                  I

67

CONSILIER JURIDIC

Funcționar public de execuție

S

I principal

68

REFERENT DE SPECIALITATE

Funcționar public de execuție

SSD

II superior

69

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

70

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

71

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

72

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

73

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

74

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

75

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

76

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

SERVICIUL PERSOANE AFLATE IN DIACULTATE .PROGRAME SOCIALE, RELAȚII CU ONG-uri

77

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                   I

78

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

79

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

80

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

81

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

82

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

83

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

84

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

85

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

86

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

87

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

88

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

89

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

NR. CRT

Denumire compartimentului si a funcției

Categorie

Nivel Studii / Clasa / Grad / Treaj

¥

J Xț/7

SERVICIUL PRESTAȚII SOCIALE

\Lz 'Ot------

90

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

I

91

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

92

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

93

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

94

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

95

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

96

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

97

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

98

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

99

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

100

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

101

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

102

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

103

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

104

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

105

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

106

REFERENT.

Funcționar public de execuție

M

III superior

107

REFERENT.

Funcționar public de execuție

M

III superior

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

108

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

109

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

110

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

CENTRUL SOCIAL DE URGENTA

111

SEF SERVICIU

Personal contractual

s

112

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

s

IA

113

ASISTENT MEDICAL (GENERALIST)

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

114

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

I-

115

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

I-

116

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

I-

117

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

I

118

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

I

COMPARTIMENT MEDIATORI SANITARI

NR.

CRT

Denumire compartimentului si a funcției

Categorie

Nivel Studii

Clasa / Grad / Treapta

119

MEDIATOR SANITAR(instructor educație)

Personal contractual

M

PRINCIPAL

120

MEDIATOR SANITAR(instructor educație)

Personal contractual

M

PRINCIPAL

121

MEDIATOR SANITAR(instructor educație)

Personal contractual

M

PRINCIPAL

122

MEDIATOR SANITAR(instructor educație)

Personal contractual

M

PRINCIPAL

123

MEDIATOR SA NITAR( instructor educație)

Personal contractual

M

PRINCIPAL

NR. CRT

Denumire compartimentului si a funcției

Categorie

Nivel Studii / Clasa AGrad / Treapta

CONDUCERE

v A

CABINETE MEDICALE ȘCOLARE MEDICINA GENERALA

1

MEDIC SEF SERVICIU

Personal contractual

S

2

MEDIC PRIMAR

Personal contractual

S

primar

3

MEDIC PRIMAR

Personal contractual

S

primar

4

MEDIC PRIMAR

Personal contractual

S

primar

5

MEDIC PRIMAR

Personal contractual

S

primar

6

MEDIC PRIMAR M.G.

Personal contractual

S

primar

7

MEDIC SPECIALIST

Personal contractual

S

specialist

8

MEDIC SPECIALIST

Personal contractual

S

specialist

9

MEDIC SPECIALIST

Personal contractual

S

specialist

10

MEDIC SPECIALIST

Personal contractual

S

specialist

11

MEDIC SPECIALIST

Personal contractual

S

specialist

12

MEDIC SPECIALIST

Personal contractual

S

specialist

13

MEDIC SPECIALIST

Personal contractual

S

specialist

14

MEDIC

Personal contractual

S

specialist

15

MEDIC

Personal contractual

s

-

16

MEDIC

Personal contractual

s

-

17

MEDIC

Personal contractual

s

-

18

MEDIC

Personal contractual

s

-

19

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

20

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

21

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

22

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

23

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

24

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

25

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

26

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

27

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

28

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

29

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

30

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

31

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPALNR.

CRT

Denumire compartimentului si a funcției

Categorie

Nivel Studii / Clasa / Grad / Treapta

W < - ■ -T//

32

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

33

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

34

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

35

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

36

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

37

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

38

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

39

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

40

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

41

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

42

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

43

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

44

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

45

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

46

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

47

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

48

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

49

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

50

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

51

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

52

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

53

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

54

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

55

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

56

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

57

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

58

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

59

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

60

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

61

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

62

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

63

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

64

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPALA.S.S.C cu sediul in PRAHOVA, PLOIEȘTI, POȘTEI nr. 4-6 avand codul fiscal 2843566 tel. - faxNR.

CRT

Denumire compartimentului si a funcției

Categorie

Nivel Studii/Clas;

m    \    ■   V.      4’   »    7       7/

a/Grad/Treapta     7. ■

/A"-,

65

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCiRAL-""'

66

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

67

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

68

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

69

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

70

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

71

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

72

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

73

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

74

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

75

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

76

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

77

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

78

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

79

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

80

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

81

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

82

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

83

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

84

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

85

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

86

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

87

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

88

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

89

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

90

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

91

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

92

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

93

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

94

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

95

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

96

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

97

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PLA.S.S.C cu sediul in PRAHOVA, PLOIEȘTI, POȘTEI nr.

4-6 avand codul fiscal 2843566 tel. - fax


NR. CRT

Denumire compartimentului si a funcției

Categorie

Nivel Studii / Cls

----—-.... .......-----------_--------

isa / Grad/Treapta

98

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

99

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

100

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

101

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

102

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

103

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

104

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

105

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

106

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

107

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

108

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

109

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

CABINETE MEDICALE ȘCOLARE STOMATOLOGE

110

MEDIC SEF SERVICIU

Personal contractual

S

111

MEDIC SPECIALIST

Personal contractual

S

-

112

MEDIC SPECIALIST

Personal contractual

S

-

113

MEDIC SPECIALIST

Personal contractual

S

-

114

MEDIC

Personal contractual

S

-

115

MEDIC

Personal contractual

S

-

116

MEDIC

Personal contractual

S

-

117

MEDIC

Personal contractual

S

-

118

MEDIC

Personal contractual

S

-

119

MEDIC

Personal contractual

S

-

120

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

121

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

122

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

123

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

124

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

125

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

126

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

127 asistent medical

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

128 ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

SSD

PRINCIPAL

129 ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

SSD

PRINCIPAL___

Funcția contractuala sau funcțiile contractuale pentru care se organizează concursul 8):L- c

I. I.SERV.CABINETE MEDICALE ȘCOLARE STOMATOLOGIE                  ‘P

- promovare din ASISTENT MEDICAL DEBUTANT in ASISTENT MEDICAL

Data selecției dosarelor : 23.08.2013

Numele si prenumele candidatului

Rezultatul selecției dosarelor

Motivul respingerii dosarului

MIHAI ELENA SIMONA

ADMIS

GADAU RODICA MIHAELA

ADMIS

Observații formulate de către membrii comisiei: nu este cazul

Informații privind proba scrisa

Data si ora desfășurării probei scrise .17.09,2013 ora 9.00

Probleme intervenite pe durata desfășurării probei scrise : nu s-au inregistrat

Numele si prenumele candidatului

Punctajul final al probei scrise

Rezultatul ***)

MIHAI ELENA SIMONA

100,00

ADMIS

GADAU RODICA MIHAELA

/OO, QO

ADMIS

Informații privind interviul

Data si ora desfășurării interviului:77.99.2973, Ora 12.00

Numele si prenumele candidatului

Punctajul final al interviului

Rezultatul***)

MIHAI ELENA SIMONA

ADMIS

GADAU RODICA MIHAELA

tOG! 0C

ADMIS

Funcția contractuala: promovare din asistent medical debutant in asistent medical

Numele si prenumele candidatului

Punctaj final al concursului

Rezultatul***)

MIHAI ELENA SIMONA

100 fiO

ADMIS

GADAU RODICA MEHAELA

IOO}0€>

Comisia de concurs:

Numele si prenumele

semn^ura

*

BĂLĂCI CRISTIAN

DRAGON ARMAND NICOLAE

BIRLEAZA CORNELIA

  • 7) Se va completa de către secretarul comisiei de concurs.

  • 8) Se vor menționa : denumirea funcției publice , gradul profesional si compartimentul din cadrul autoritatii sau instituției publice in care este prevăzut postul.

***) Se va completa cu mențiunea « admis », respectiv « respins ».

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE


RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statelor de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare PloieștiData: