Hotărârea nr. 363/2013

Hotãrârea nr. 363 privind înfiinţarea secţiei de înot în structura sportivă a Clubului Sportiv Municipal Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 363 privind înființarea secției de înot în structura sportivă a Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Primar al Municipiului Ploiești, Iulian Bădescu și Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiești prin care se propune înființarea secției de înot;

în conformitate cu prevederile Legii nr.69/2000 privind educația fizică și sportul, modificată și completată, a Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr.69/2000, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.884/2001;

/\

In temeiul prevederilor art.36 alin.2, lit.a și alin.3 lit.b, din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 înființarea secției de înot în structura sportivă a Clubului Sportiv Municipal Ploiești.

/\ _

Art 2 împuternicește Directorul Clubului Sportiv Municipal Ploiești să efectueze demersurile necesare afilierii secției de înot la Federația Română de Natație și înregistrarea acesteia în Certificatul de Identitate Sportivă la Registrul Sportiv al Agenției Naționale de Sport.

Art 3 Clubul Sportiv Municipal Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrația Publică, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 septembrie 2013

Președinte de Ședința, , A A Iulian Liviu Teodorescu >        n


eseu


X -----........-----

\ l \ Oana Cristina Iacob


X. Contrasemnează Secretar,EXPUNERE DE MOTIVE privind înființarea secției de înot în structura sportivă a Clubului Sportiv Municipal

Clubul Sportiv Municipal Ploiești a fost înființat în scopul promovării, susținerii sportului de performanță și încurajarea sportului de masă în Municipiului Ploiești.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești în baza atribuțiilor stabilite prin Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, referitor la gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciului de interes local privind sportul conform art.36, pct.6, lit.a.

Impresionanta dăruire, pasiunea și profesionalismul unor specialiști pentru descoperirea performanței sportive, precum și existența Bazinului ”Vega”, aflat in administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești, ne stârnește obligația morală de a creea o nouă secție în structura sportivă a municipalității, reprezentată de Clubul Sportiv Municipal Ploiești, și anume secția de înot.

Istoricii au descoperit în țara noastră mărturii ce demonstrează practicarea înotului de către oamenii care trăiau în apropierea apei, în scop utilitar, ca mijloc de supraviețuire, ca necesitate sau ca sport. S-a făcut referire la înotul "voinicesc”, care are unele asemănări cu una din tehnicile de înot (craulul) de astăzi. Multe misiuni și fapte de luptă, din secolele al XV-lea și al XVI-lea, ale ostașilor și oamenilor așezați pe lângă ape și mai ales de-a lungul Dunării, dovedesc cunoașterea tainelor înotului. Adesea pregătirea era stimulată de întreceri ale căror "performanțe” intrau în legende.

Astăzi ca urmare a dezvoltării bazei sportive, înotul era reprezentat în 20 de județe, cu 36 de secții active, însumând aproximativ 2.625 de sportivi legitimați, din care 1.675 copii, 77 juniori, 178 seniori și 352 arbitri.

înotul este un un sport pentru trup și suflet. Rezultatele obținute în acest sport de sportivii ploieșteni (Tamara Costache, Carmen Herea, Alexandru Ioanovici, Laurențiu Nicolescu) sunt motive suficiente pentru a susține înființarea acestei secții și formarea piramidei performanței în acest sport pentru depistarea, pregătirea, selecția și promovarea copiilor talentați.

în temeiul acestor considerente, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre privind înființarea secției de înot în structura sportivă a Clubului Sportiv Municipal Ploiești.


CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI

Ploiești, str. Milcov nr.l, jud.Prahova


RAPORT DE SPECIALITATE privind înființarea secției de înot

în structura sportivă a Clubului Sportiv Municipal Ploiesți

Clubul Sportiv Municipal Ploiești este persoană juridică de drept public organizată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești ca serviciu public de interes local privind sportul.

A

In baza prevederilor Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale, și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind sportul.

Clubul Sportiv Municipal Ploiești se situează astăzi printre cele mai importante structuri sportive din administrația publică locală, având înființate paisprezece secții sportive: handbal, fotbal, fotbal în sală, baschet, șah, patinaj viteză, volei, sportul pentru toți, gimnastică ritmică, box, karate tradițional, judo, atletism.

Legea nr. 69/2000, Legea educației fizice și sportului stabilește faptul că statul recunoaște și stimulează acțiunile organizatorice și de promovare a educației fizice și sportului desfășurate de autoritățile administrației publice în conformitate cu principiile colaborării responsabile dintre toți factorii interesați.

Practicarea sportului la un nivel mai avansat trebuie susținută și încurajată prin mijloace adecvate și specifice, în colaborare cu organizațiile competente. între altele,, sprijinul va consta în identificarea și susținerea talentelor, punerea la dispoziție a echipamentelor și materialelor adecvate; acordarea de sprijin sportivilor în colaborare cu medicina și cu științele sportive; promovarea antrenamentului pe baze științifice, formarea sportivilor.

Pentru a asigura și ameliora, de la o generație la alta, buna stare fizică, socială și mentală, este absolut necesar ca activitățile fizice să fie în perfectă armonie cu principiile unei dezvoltări durabile și ale unei gestiuni echilibrate a mediului înconjurător.

A

înființarea secției sportive de înot în structura sportivă a Clubului Sportiv Municipal Ploiești asigură formarea și promovarea spre sportul de înaltă performanță.

// w/ 4-<-'     >:

înotul este un sport pentru trup și suflet, considerat un sport therapeutic, care stimulează circulația sângelui, dezvoltă musculatura, accelerează vindecareâv,unor boli (dezabilități fizice, astm, hernie de disc), fortifică articulațiile^ crește imunitatea, rezistența cardiacă și pulmonară, menține presiunea arterială normală, te eliberează de stres și elimină stările de depresie și anxietate.

înotul este singurul sport pe care copii îl pot practica de la cele mai fragede vârste, deoarece stimulează pofta de mâncare și le oferă un somn odihnitor și foarte liniștit, îi face mai rezistenti si le dezvoltă flexibilitatea. Practicarea înotului antrenează pe lângă toate grupele de mușchi, inima și plămânii, îmbunătățește circulația sângelui oxigenat în corp, fiind considerat cel mai sănătos și relaxant sport.

Rezultatele obținute în acest sport de sportivii ploieșteni, campioni naționali, europeni și mondiali: Tamara Costache, Carmen Herea, Alexandru Ioanovici, Laurențiu Nicolescu și alții, sunt motive suficiente pentru a susține înființarea acestei secții și formarea piramidei performanței în acest sport pentru depistarea, pregătirea, selecția și promovarea copiilor talentați.

Afilierea la Federația Română de Natație și menționarea acestui sport în Certificatul de Identitate Sportivă a Clubului Sportiv Municipal Ploiești urmează să se efectueze ulterior. începând cu anul 2014, se va aloca în bugetul de venituri și cheltuieli, suma de bani necesară funcționării acestei secții.

7                                                                                      9                                                       9

Față de cele expuse și având în vedere prevederile Legii nr.215/2001, privind administrația publică local, republicată și actializată, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind înființarea secției de înot în structura


Direcția Economică,

Director,

Nicoleta Crăciuribiu


21 SEP 2013


Direcția Administrație publică, Juridic, Contencios, Achiziții publice, Contracte Director,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 6


COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ, CULTE, TINERET ȘI SPORT

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind înființarea secției de înot în structura sportivă a Clubului Sportiv Municipal Ploiești

și a emis:

Data: