Hotărârea nr. 362/2013

Hotãrârea nr. 362 privind repartizarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Ploieşti în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, din unităţile de învaţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza municipiului Ploieşti

HOTĂRÂREA NR 362

privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești, domnul Iulian Badescu și de consilierii Iolanda Băzăvan, Sanda Dragulea, Cristian Dumitru, Marilena Stanciu și Larisa Băzăvan, precum și Raportul de specialitate al Direcției Relații Internaționale prin care se propune repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești;

în conformitate cu reglementările Legii Educației Naționale nr. 1/2011, secțiunea a 2 a, art. 96, alin. (5), art. 61, alin. (1), (2), în conformitate cu prevederile art. 19, alin. (1), (2), (4), și art. 17, 26 din Metodologia pentru fundamentarea cifrei de școlarizare și stabilirea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2013-2014 aprobata prin Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6212/13.11.2012, Hotărârii nr. 324/2013 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat si particular din municipiul Ploiești pentru anul școlar 2013-2014 si adreselor nr. 176/2013 și 2698/2013 a Inspectoratului Școlar General Prahova, privind emiterea avizului conform pentru rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, pentru anul școlar 2013-2014;

în temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată si actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

A

Art.2 începând cu data prezentei, Hotărârea de Consiliu Local nr. 323/2012 își încetează aplicabilitatea.

Art.3 Direcția Relații Internaționale va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 septembrie 2013


la proiectul de hotărâre privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești

Raportul de specialitate evidențiază rolul important al consiliului de administrație în organizarea procesului instructiv-educativ și în funcționarea unităților de învățământ preuniversitar. Prezența consilierului local în consiliul de administrație a acestor unități se justifică prin statutul de interfață între autoritatea locală și școală, ca entitate educațională.

A

îmbunătățirea calității educației presupune evaluare, analiză și acțiune corectivă continuă din partea școlii, în baza propunerilor consiliului de administrație. Legătura permanentă dintre școală și Consiliul Local, prin intermediul consilierului local permite elaborarea de hotărâri care să asigure calitatea procesului A

instructiv-educativ. In acest sens pot fi menționate ca priorități pentru administrația locală, următoarele:

 • - optimizarea finanțării școlilor;

 • - asigurarea egalității de șanse și creșterea participării la educație;

 • - dezvoltarea în continuare a culturii digitale;

 • - dezvoltarea rețelei unităților de învățământ preșcolar;

 • - promovarea spiritului de angajare la toate nivelele administrației publice locale.

Respectând aplicarea actelor normative în vigoare, propun proiectul de hotărâre alăturat.Direcția Relații Internationale

9                      *                             5


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești

Consiliul de Administrație al unității de învățământ preuniversitar își desfășoară activitatea în conformitate cu reglementările Legii educației naționale nr. 1/201L

In unitățile de învățământ de stat consiliul de administrație este organ de conducere și este constituit din 7, 9 sau 13 membri astfel:

 • a) în cazul unităților de învățământ de nivel gimnazial cu un singur rând de clase, consiliul de administrație este format din 7 membri cu următoarea componență: 3 cadre didactice inclusiv directorul, 2 reprezentanți ai părinților, un reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului local. Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător și pentru învățământul preșcolar și primar;

 • b) în cazul în care consiliul de administrație este format din 9 membri, dintre aceștia 4 sunt cadre didactice, 2 reprezentanți ai părinților, un reprezentant al primarului și 2 reprezentanți al consiliului local. Directorul și directorul adjunct sunt membri de drept ai consiliului de administrație din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învățămînt respectivă;

 • c) în cazul în care consiliul de administrație este format din 13 membri, dintre aceștia 6 sunt cadre didactice, 3 reprezentanți ai părinților, un reprezentant al primarului și 3 reprezentanți al consiliului local. Directorul și directorul adjunct sunt membri de drept ai consiliului de administrație din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învățămînt respectivă;


' A '' v :?-’r ■'■-■.,/      ‘ >

. . în învățământul, particular si confesional, în componențOi^lfelm dg j administrație sunt incluși și reprezentanți ai fondatorilor. Conducerea^conslli^Lri^ administrație este asigurată de persoana desemnată de fondatori. în i&i|4âl*eiîpe^/ învățământul general obligatoriu, consiliul de administrație cuprind'e'-^șT' un reprezentant al consiliului local.

Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt:

$                                                                                             9

 • a) adoptă proiectul de buget și avizează execuția bugetară la nivelul unității de învățământ;

 • b) aprobă planul de dezvoltare instituțională elaborat de directorul unității de învățământ;

 • c) aprobă curriculumul la decizia școlii, la propunerea consiliului profesoral;

 • d) stabilește poziția școlii în relațiile cu terți;

 • e) organizează concursul de ocupare a funcțiilor de director și de director adjunct;

 • f) aprobă planul de încadrare cu personal didactic și didactic auxiliar, precum și schema de personal nedidactic;

 • g) aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, la propunerea consiliului profesoral;

 • h) sancționează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii;

 • i) aprobă comisiile de concurs și validează rezultatul concursurilor;

 • j) aprobă orarul unității de învățământ;

 • k) își asuma răspunderea publică pentru performanțele unității de învățământ, alături de director;

 • l) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin ordine și metodologii ale ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, respectiv ale Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

Consiliul de administrație se întrunește lunar, precum și ori de câte ori consideră necesar directorul sau o treime din membrii acestuia și este legal constituit în prezența a cel puțin 2/3 din numărul membrilor săi. Consiliul de administrație este convocat și la solicitarea a 2/3 din membrii consiliului elevilor, sau a jumătate plus unu din membrii consiliului reprezentativ al parinților/asociației de părinți.

Hotărârile consiliului de administrație se iau prin vot, cu jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți.

Pentru anul școlar 2013-2014, rețeaua școlară se menține conform celei din anul 2012-2013, cu următoarele excepții:                            \

- Școala Gimnazială ” Radu Stanian” va avea arondată Școala Gimnazială Nr. 19 și Grădinița cu program normal nr. 6;

 • - Școala Gimnazială "Nicolae Titulescu ” va avea arondată ȘcoalaiGimnazială

"Florin Comișel ” și Grădinița cu program normal nr. 51;                        ■'

 • - Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” rămâne unitate cu ’peîsp§alitațe' C' juridică, dar fără unități de învățământ arondate;

 • - Școala Gimnazială "Nicolae Simache" va avea arondată Școala Gimnazială "Ienăchiță Văcărescu”;

 • - Școala Gimnazială ” Sf. Vasile” va avea arondată și Grădinița cu program normal nr. 8;

 • - Grădinița cu program prelungit nr. 21 rămâne unitate cu personalitate juridică, dar fără unități de învățământ preșcolar arondate;

 • - Clubul Sportiv ”1 Mai” Ploiești devine structură a Liceului Tehnologic ”1 Mai”;

 • - Școala Profesională ”Toma Caragiu” iși schimbă denumirea in Școala Gimazială "Torna Caragiu”.

A

In municipiul Ploiești sunt 103 unități de invătământ, din care:

A

învățământ de stat:

 • - 10 colegii din care: 5 colegii naționale, 3 colegii tehnice, colegiul ”Spiru

Haret” si colegiul economic "Virgil Madgearu”

 • - un liceu de artă „Carmen Sylva”;

 • - 6 licee tehnologice

 • - 25 școli gimnaziale

 • - o scoală primară

 • - 39 grădinițe (22 cu program normal și 17 cu program prelungit)

 • - 2 școli gimnaziale speciale

 • - 2 Cluburi Sportive

 • - Palatul Copiilor

A

învățământ particular:

 • - 8 grădinițe (grădinița ”Ariel”, grădinița "Piscoțel”, grădinița "Ducky-Duck", grădinița ”Casuta cu Povești”, grădinița ”Cristal”, grădinița "Spectrum”, grădinița "Concordia”, grădinița "Sfinții Apostoli Petru si Pavel”)

 • - un gimnaziu ( școala "Spectrum”)

 • - 3 licee ("Șansa”, "Mihail Manoilescu”, UCECOM ”Spiru Haret”)

 • - 4 școli post liceale

/k

V\'i </' C . - '.' .■ Față de cele menționate, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre.

'\r r

16.09.2013

Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională ONG Șef serviciu, Daniela Cpnstaftin

Direcția Relații Internationale

9                      9                             9

Director,

Milena Perpelea

Avizat,

Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte Director Executiv, Iulia Alexandru

Anexa la HCL nr.

TABEL CU REPARTIZAREA COSILIERILOR LOCALI

ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2013 - 2014

Nr.crt

Unitatea de învățământ

Adresa și numărul de telefon

Nume consilier local

1

COLEGIUL NATIONAL "ION LUCA CARAGIALE"

Gh. Doja nr. 98, tel. 0244.522340

Ganea Cristian

Pana George Dumitru Cristian

2

COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL"

B-dul Independentei nr. 8, tel. 0244.595952

Ganea Cristian Botez George Sorin

Bazavan lolanda

3

COLEGIUL NATIONAL "AL.I.CUZA"

Trei Ierarhi nr. 10, tel. 0244.525753

Popa Constantin Ganea Cristian Bazavan Larisa

4

COLEGIUL NATIONAL "NICHITA STANESCU"

Nalbei nr. 3, tel. 0244.599540

Lupu Adrian Gelu Stanciu Marilena Botez George

5

COLEGIUL NATIONAL "JEAN MONNET"

Nicolae lorga nr. 7, tel. 0244.519688

Ganea Cristian Dragulea Sanda Lupu Adrian Gelu

6

LICEUL DE ARTA "CARMEN SYLVA"

Bobalna nr. 44, tel. 0244.525786

Popa Constantin Dumitru Cristian

Bolocan Iulian

7

COLEGIUL "SPIRU HARET"

Constructorilor nr. 8,tel. 0244.512161

Horghidan Costel

Popa Constantin Cosma Marcian

8

COLEGIUL TEHNIC "ELIE RADU"

Sos.Vestului nr. 22, tel. 0244.528269

Cosma Marcian Bazavan Larisa Ursu Razvan

9

COLEGIUL TEHNIC "LAZAR EDELEANU"

B-dul Petrolului nr. 14, tel 0244.573182

Viscan Robert

Dumitru Cristian—

Bozianu Cat'aljftaaa^/^\

10

COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU"

Rudului nr. 24, tel. 0244.542341

Lupu Adpiarr^elu

Ganeă'i^știan    7]

Palas Alexandru Paul 7/

11

COLEGIUL TEHNIC "TOMA N. SOCOLESCU "

Gh. Gr. Cantacuzino nr. 328, tel. 0244.552251

HorghicW&dstel

Bazavarr&a^a.__-

Botez Ge^șl

12

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI

Văleni nr. 144, tel. 0244.543641

Dragulea Sanda Bolocan Iulian Cosma Marcian

13

LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY”

Mihai Bravu nr. 249, tel. 0244.523541

Bozianu Cătălină Lupu Adrian Gelu Pana George

14

LICEUL TEHNOLOGICI MAI"

Petrolului nr. 16, tel. 0244.571648

Neagu Daniel Puiu Lupu Adrian Gelu Bazavan lolanda

15

LICEUL TEHNOLOGIC "LUDOVIC MRAZEK"

Mihai Bravu nr. 241, tel. 0244.518710

Bolocan Iulian Pana George Viscan Robert

16

LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV SI DE SERVICII "VICTOR SLAVESCU"

Teleajen nr. 11, tel. 0244.578259

Palas Alexandru Paul lonescu lonut Cristian

Dragusin Paulica

17

LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII "SFANȚUL APOSTOL ANDREI"

Deditel nr. 4, tel. 0244.531041

Stanciu Marilena Palas Alexandru Paul Pana George

18

ȘCOALA GIMNAZIALA "RADU STANIAN" 1

Bobalna nr. 76, tel. 0244.525865

Popa Gheorghe Viscan Robert

19

ȘCOALA GIMNAZIALA "TOMA CARAGIU"

Minerva nr. 4, tel. 0244.555460

Dragusin Paulica Bazavan lolanda

20

ȘCOALA GIMNAZIALA "ELENA DOAMNA"

Elena Doamna nr. 25, tel. 0244.544570

Bolocan Iulian Pana George

21

ȘCOALA GIMNAZIALA CANDIANO POPESCU"

Nucilor nr. 39, tel. 0244.521286

Minea Constantin Gabriel

Sarbu Simion Gheorghe

22

ȘCOALA GIMNAZIALA "GRIGORE MOISIL"

Laurilor nr. 2A, tel. 0244.567036

Horghidan Costel Dragulea Sanda

23

ȘCOALA GIMNAZIALA "RARES VODĂ"

Vornicul Boldur nr. 3, tel. 0244.575021

Dragulea Sanda lonescu lonut Cristian

24

SCOALAGIMNAZIALA "GEORGE COSBUC"

Alexandru lapusneanu nr. 17, tel. 0244.513891

Palas Alexandru Paul

Cosma;Marcian.-?r

25

SCOALAGIMNAZIALA "NICOLAE TITULESCU"

Popa Farcas nr. .23, tel. 0244.524556

Neagu Daniel Puiu'M^Jk Popa Constantin

26

ȘCOALA GIMNAZIALA "SFÂNTUL VASILE"

Republicii nr.145, 0244.595954

Sarbu Simion Gheorghe Botez George

27

ȘCOALA GIMNAZIALA "MIHAI EMINESCU"

B-dul București nr. 25A, tel. 0244.577588

Socoleanu Radu

Dumitru Cristian

28

ȘCOALA GIMNAZIALA "ANTON PANN"

Luminișului nr. 8, tel. 0244.525788

Constantin Sorin Palas Alexandru Paul

29

ȘCOALA GIMNAZIALA "IOAN GRIGORESCU"

Izvoare nr. 81, tel. 0244.572676

Minea Constantin Gabriel Cosma Marcian

30

ȘCOALA GIMNAZIALA "SFANTA VINERI"

Poștei nr. 19, tel. 0244.510162

Neagu Daniel Puiu Ursu Razvan

31

ȘCOALA GIMNAZIALA "ANDREI MURESANU"

Trotus nr. 4, tel. 0244.532460

Botez George Popa Gheorghe

32

ȘCOALA GIMNAZIALA „H.M.BERTHELOT"

Arinului nr. 2, tel. 0244.568211

Bazavan Larisa Ursu Razvan

33

ȘCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE BALCESCU"

Aleea Scolii nr. .2, tel. 0244.563210

Bolocan Iulian Viscan Robert

34

ȘCOALA GIMNAZIALA "GEORGE EMIL PALADE"

Aleea Godeanu nr.4, tel. 0244.556602

Socoleanu Marcel

Cosma Marcian

35

ȘCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE IORGA"

Minerva nr. 4, tel. 0244.552398

Dragusin Paulica Dumitru Cristian

36

ȘCOALA GIMNAZIALA "PROFESOR NICOLAE SIMACHE"

Malu Roșu nr. 102, tel. 0244.537316

Stanciu Marilena

Ganea Cristian

37

ȘCOALA GIMNAZIALA I.A. BASSARABESCU "

Aleea Strunga. 2, tel. 0244.552109

Dumitru Cristian Bozianu Cătălină

38

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIIL"

Aleea Levantica nr.2G, tel. 0244.574600

Dumitru Cristian

39

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "SCUFIȚA ROȘIE"

Mircea cel Batran nr. 97, tel. 0244.572486

Botez George

40

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT nr. 21

Măgurii nr. 6, tel. 0244.563271

Stanciu Marilena

41

GRĂDINIȚĂ PROGRAM PRELUNGIT NR.23

Aleea Rasnovenilor nr. 46, tel. 0244.563208

Cosma Marcian

42

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT nr. 28

Marasesti nr. 58, tel. 0244.515815

Ganea Cristian

43

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 30

B-dul București nr.25A, tel. 0244.572609

Dragulea Sanda

44

GRĂDINIȚĂ I CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 32

Muzicanți nr. 19, tel. 0244.573733

Dragulea Sanda

45

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33

Intrarea Grindului nr. 5, tel. 0244.532725

Botez George

46

GRĂDINIȚĂ STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "RAZA DE SOARE"

Deditel nr. 2, tel. 0244.530860

Bazvan Larisa

47

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 35

Maramureș nr. 27, tel. 0244.524193

Ganea Cristian

48

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "SF. MC. MINA"

Slt. Erou Marian Moldoveanu nr. 14, tel. 0244.555604

Bazavan lolanda

49

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 38

Poștei nr. 23, tel. 0244.541266

Ursu Razvan

50

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 40

Anotimpului nr. 1, tel. 0244.552690

Bolocan Iulian

51

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT SI NORMAL "CRAI NOU"

Bobalna nr. 44, tel. 0244.523627

Popa Constantin

52

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 47

Aleea Iezerului nr.5-7, tel. 0244.557019

Palas Alexandru Paul

53

GRĂDINIȚĂ CU PRGRAM PRELUNGIT "DUMBRAVA MINUNATA"

Arinului nr. 2, tel. 0244.534940

Constantin Silviu

54

GRĂDINIȚĂ STEP BY STEP CU PP SI PN "LICURICI"

Arinului nr. 2, tel. 0244.534762

Bazavan lolanda

55

ȘCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 1

Fagaras nr. 1, tel. 0244.574563

Viscan Robert

56

ȘCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 2

Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 324, tel. 0244.552027

Constantin Silviu

57

CLUB SPORTIV ȘCOLAR PLOIEȘTI

Ștefan cel Mare nr. 5, tel. 0244.526602

Popa Constantin

58

PALATUL COPIILOR PLOIEȘTI

Marasesti nr. 239, tel. 0244.596146

Socoleanu Marcel

59

ȘCOALA POSTLICEALA F.E.G.

Trotus nr. 4, tel. 0244.567252

Minea Constantin Gabriel

60

ȘCOALA POSTLICEALA SANITARA "SFANȚUL VASILE CEL MARE"

B-dul Petrolului nr. 16, tel. 0244.574921

Sarbu Simion Gheorghe

61

ȘCOALA POSTLICEALA SANITARA "TOMA IONESCU"

Predeal nr. 28, tel. 0244.567395

Gheorghe Popa

62

ȘCOALA POSTLICEALA SANITARA "REGINA MARIA DE ROMANIA"

Sos. Vestului nr. 22, tel. 0244.582025

Minea Constantin Gabriel

63

LICEUL ECONOMIC "MIHAIL MANOILESCU"

B-dul Patrolului nr. 16, tel. 0244.574921

Socoleanu Marcel

64

LICEUL PARTICULAR "SANSA"

Aleea Scolii nr. 2, tel. 0244.567053

Constantin Silviu

65

LICEUL UCECOM "SPIRU HARET"

Dr. Toma lonescu nr.27, tel. 0244.523381

Socoleanu Marcel

66

ȘCOALA SI GRĂDINIȚĂ "SPECTRUM"

Minerva, tel. 0244.582520

Dragusin Paulica

67

GRĂDINIȚĂ "CONCORDIA"

Centura de Vest nr. 1A, tel. 0244.550804

Sarbu Simion Gheorghe

68

GRĂDINIȚĂ "ARIEL"

Prof. Dr. Ghe. Marinescu nr. 2, tel. 0244.597894

Lupu Adrian Gelu

69

GRĂDINIȚĂ "PISCOTEL"

Domnișori nr. 7, tel. 0244.518361

Ursu Razvan

70

GRĂDINIȚĂ "DUCKY-DUCK"

Fortunei nr. 21, tel. 0721.446982

Viscan Robert

71

GRĂDINIȚĂ "CASUTA CU POVESTI"

Sculptorinr. 18, tel. 0724493257

Bazvan lolanda

72

GRĂDINIȚĂ "CRISTAL"

Sol. Erou Constantinoiu Vasile nr. 10, tel. 0244.519999

Neagu Daniel Puiu

73

GRĂDINIȚĂ "SFINȚII APOSTOLI PETRU SI PAVEL"

Matei Basarab nr. 63

Ganea Cristian

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 6

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ, CULTE, TINERET ȘI SPORT

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești

și a emis:

Data: