Hotărârea nr. 361/2013

Hotãrârea nr. 361 privind aprobarea tarifelor ce vor fi practicate pentru desfasurarea serviciului public de construire, modernizare, reparare si intretinere a retelei stradale, lucrari de arta, parcari (cu exceptia celor aflate in administrarea altor entitati), aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, in municipiul Ploiesti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTAR ARE A NR. 361 privind aprobarea tarifelor ce vor fi practicate pentru desfasurarea serviciului public de construire, modernizare, reparare si întreținere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati), aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, in municipiul Ploiești

Vazand Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești, domnul Iulian Bădescu si Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții prin care se propune aprobarea tarifelor ce vor fi practicate pentru desfasurarea serviciului public de construire, modernizare, reparare si intretinere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati), aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, in municipiul Ploiești;

Având in vedere:

  • -  Prevederile Ordonanței de Guvern nr. 71/2002, privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

  • -  Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 955/2004, privind aprobarea reglementarilor -cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002;

  • -  Prevederile legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

  • -  Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

  • -  Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002;

A

In conformitate cu art.l din Ordonanța Guvernului nr.43/1997, republicată -privind regimul drumurilor - aprobată prin Legea nr. 82/1998, administrarea drumurilor publice și private are ca obiect proiectarea, construirea, reabilitarea, repararea, întreținerea și exploatarea drumurilor;

  • -  HCL nr. 73 din 27.02.2013 prin care se aproba studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii prin licitație publica a serviciului public de administrare, exploatare, reparare si intretinere a rețelei stradale, lucrărilor de arta, parcărilor (cu excepția celor aflate in administrarea S.C. SGU Ploiești) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, prin gestiune indirecta sau gestiune delegata.

  • -  HCL nr. 229/27.06.2013 privind aprobarea delegării indirecte si a Regulamentului serviciului public de construire, modernizare, reparare si întreținere a rețelei

stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, Caietului de sarcini, Contractului cadru de delegare de gestiune

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit.d, art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Aproba tarifele pentru desfasurarea serviciului public de construire, modernizare, reparare si intretinere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati), aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, in municipiul Ploiești, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Tarifele prevăzute la art. 1 se aplica incepand cu data intrării in vigoare a prezentei hotarari.

Art. 3. Direcția Tehnic Investiții va duce la îndeplinire prezenta hotarare

Art. 4. Direcția Administrației Publica, Juridic - Contencios, Contracte va duce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 septembrie 2013

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea tarifelor ce vor fi practicate pentru desfasurarea serviciului public de construire, modernizare, reparare si întreținere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati), aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, in municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești a aprobat prin Hotararea Consiliului al Municipiului Ploiești nr. 73/27.02.2013 Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii prin licitație publica a serviciului public de administrare, exploatare, reparare si intretinere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea S.C. SGU SRL), aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, in municipiul Ploiești, prin gestiune indirect sau gestiune delegate.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 229/27.06.2013 s-a aprobat delegarea indirecta si a Regulamentului Serviciului public de construire, modernizare, reparare si intretinere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati), aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, Caietului de sarcini, Contractului cadru de delegare de gestiune.

In urma HCL 229/27.06.2013, a fost organizata procedura de licitație deschisa pentru atribuirea contractului.

Comisia de evaluare numita prin Dispoziția Primarului nr. 3913/21.08.2013 a procedat la evaluarea ofertelor firmelor care s-au inscris la procedura de licitație deschisa si in baza procesului verbal de evaluare propunere financiara a fost desemnat câștigător Asocierea S.C. Delta ACM 93 SRL - S.C. Drum Concept SRL prin lider S.C. Delta ACM 93 SRL.

Urmare celor menționate mai sus propun Consiliului Local aprobarea proiectului de hotararre anexat.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea tarifelor ce vor fi practicate pentru desfasurarea serviciului public de construire, modernizare, reparare si întreținere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati), aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, in municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești, in calitate de administrator al rețelei stradale din municipiu, are obligația de asigura realizarea activitatilor legate de proiectarea, modernizarea, reabilitarea, repararea, Întreținerea si exploatarea rețelelor stradale, amenajarea si exploatarea parcărilor (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati).

Având in vedere complexitatea si volumul lucrărilor precum si organizarea eficienta a modului de coordonare si urmărire a lucrărilor a fost aprobat un Regulament al serviciului public de construire, modernizare, reparare si întreținere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari ( cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati), aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier, caietul de sarcini ce include si instrucțiunile privind organizarea si desfasurarea licitației, precum si contractul cadru de delegare a gestiunii.

In temeiul prevederilor articolului nr. 39 alin. 2 din Ordonanța nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local ” aprobarea preturilor si/sau tarifelor se face de către consiliile locale.....” intra in atribuțiile unităților administrative teritoriale.

Prin Hotararea Consiliului al Municipiului Ploiești nr. 73/27.02.2013 a fost aprobat Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii prin licitație publica a serviciului public de administrare, exploatare, reparare si întreținere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea S.C. SGU SRL), aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, in municipiul Ploiești, prin gestiune indirect sau gestiune delegate.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 229/27.06.2013 s-a aprobat delegarea indirecta si a Regulamentului Serviciului public de construire, modernizare, reparare si întreținere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu

.....?

Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, Caietului de sarcini, Contractului cadru de delegare de gestiune.

Au fost primite 3 oferte.                                    ■ -Q

Comisia de evaluare numita prin Dispoziția Primarului nr. 3913/21.08.2013 a


procedat la evaluarea ofertelor firmelor care s-au inscris la procedura de licitație si a constatat ca s-au respectat prevederile legale.

Pe parcusul evaluării, au fost verificate calificarea, propunerea tehnica si propunerea financiara conform PV nr. 114179/26.08.2013, 114180/26.08.2013, 14869/06/09/2013 respectiv 15369/16.09.2013.

A fost desemnat câștigător Asocierea S.C. Delta ACM 93 SRL - S.C. Drum Concept SRL prin lider S.C. Delta ACM 93 SRL.

Urmare celor menționate mai sus propunem Consiliului Local spre aprobare proiectul de hotarare anexat.


Director Executiv,

IamandiSef Serviciu Reparații si Investiții Drumuri, Daniel» DobreAvizat, Direcția s


i Administrație Publica, Juridic - Contencios, Contracte


fi


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII SERV. REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

TABEL CU CALCULUL PUNCTAJELOR PARTICIPANTILOR LA LICITAȚIA DIN DATA DE 26/08/2013

Poziție oferta

OFETA FINANCIARA

PUNCTAJE                              | j

SC Delta ACM93 SRL, lider al asocierii SC Delta ACM93 SRL-Drum Concept

SC Zalex Construction SRL-SC Alpha Construct Sistem SRL-SC C&D Best Design Concept SRL prin lider SC Zalex Construction SRL

SCDomarcons SRL lider al asocierii SC Valdek Impex SRL-SC Triumf Gardening SRL

SC Delta ACM93 SRL, lider al asocierii SC Delta ACM93 SRL-Drum Concept

SC Zalex Construction SRL-SC Alpha Construct Sistem SRL-SC C&D Best Design Concept SRL prin lider SC Zalex Construction SRL

SCDomarcons SRL lider al | asocierii SC Valdek Impex SRL-SC Triumf Gardening SRL   j

P1

7.69

8.73

8.29

0.3400000

0.2994960

0.3153920     | i

P2

13.78

15.67

14.86

0.3400000

0.2989917

0.3152894     |   |

P3

30.37

32.04

30.5

0.3400000

0.3222784

0.3385508     |   }

P4

5.11

5.04

5.43

0.3353425

0.3400000

0.3155801      |   !

P5

171.64

176.26

167.93

0.3326509

0.3239317

0.3400000     |   ■

P6

56.36

55.36

70.64

0.3339674

0.3400000

0.2664553     |   ;

P7

12.36

13.96

13.26

0.3400000

0.3010315

0.3169231      |   |

P8

191.51

211.05

201.61

0.3400000

0.3085212

0.3229671      | j

P9

56.51

64.26

61.3

0.3400000

0.2988752

0.3134323     |   |

P10

62.21

70.77

67.52

0.3400000

0.2988752

0.3132613     |   |

P11

433.05

492.52

469.86

0.3400000

0.2989462

0.3133636     I i

P12

429.52

488.48

466.01

0.3400000

0.2989617

0.3133770     I j

P13

10.11

11.35

10.83

0.3400000

0.3028546

0.3173961      |   |

P14

10.18

11.15

10.64

0.3400000

0.3104215

0.3253008      |   |

P15

135.69

152.91

145.1

0.3400000

0.3017108

0.3179504      |   )

P16

149.41

167.78

159.91

0.3400000

0.3027739

0-31767,4a==5=ffW

P17

157.65

176.74

168.44

0.3400000

0.3032760

P18

267.22

302.33

288.37

0.3400000

0.3005153

0.4sj$3O5;J 'f

P19

286.47

322.8

307.86

0.3400000

0.3017342

P20

427.02

473.96

452.31

0.3400000

0.3063271

P21

441.27

490.24

467.84

0.3400000

0.3060375

0.32D§^04        j

P22

617.71

689.89

658.29

0.3400000

0.3044274

0.31W0&Z I < T

P23

721.72

808.21

771.14

0.3400000

0.3036151

0.31821^J4^îtiM

P 24

10.23

10

10.55

0.3323558

0.3400000

0.3222749

P25

62.2

68.6

65.49

0.3400000

0.3082799

0.3229195

P26

32.41

34

32.47

0.3400000

0.3241000

0.3393717

P 27

8.39

8.17

8.05

0.3262217

0.3350061

0.3400000

P28

27.03

29.63

28.29

0.3400000

0.3101654

0.3248568

P 29

14.66

15.33

14.64

0.3395362

0.3246967

0.3400000

P30

48.97

54.89

52.37

0.3400000

0.3033303

0.3179263

P31

680.72

772.45

736.82

0.3400000

0.2996243

0.3141131

P32

154.91

171.08

163.16

0.3400000

0.3078642

0.3228083

P33

160.08

176.59

168.42

0.3400000

0.3082122

0.3231635

P 34

243.99

273.61

261.07

0.3400000

0.3031929

0.3177562

P35

271.12

305.92

291.82

0.3400000

0.3013232

0.3158824

P 36

399.06

441.3

421.2

0.3400000

0.3074562

0.3221282

P37

407.37

450.79

430.26

0.3400000

0.3072513

0.3219119

P 38

425.81

481.44

459.53

0.3400000

0.3007133

0.3150510

P39

305.12

342.99

327.34

0.3400000

0.3024601

0.3169206

P40

74.22

81.36

77.67

0.3400000

0.3101622

0.3248976

P41

105.71

115.26

109.98

0.3400000

0.3118289

0.3267994

P42

87.9

95.92

91.53

0.3400000

0.3115721

0.3265159

P43

110.04

120.21

114.72

0.3400000

0.3112353

0.3261297

P44

99.55

109.21

104.21

0.3400000

0.3099258

0.3247961

P45

75.87

81.15

77.47

0.3400000

0.3178780

0.3329779

P46

146.94

162.3

154.92

0.3400000

0.3078226

0.3224864

P47

723.47

802.29

764.68

0.3400000

0.3065971

0.3216768

P48

1253.61

1407.58

1342.46

0.3400000

0.3028087

0.3174973

P49

530.88

576.12

548.81

0.3400000

0.3133014

0.3288920

P50

938.65

1041.7

993.22

0.3400000

0.3063656

0.3213195

P 51

3949.72

4277.97

4079.64

0.3400000

0.3139117

0.3291724

P52

3.03

3.42

3.26

0.3400000

0.3012281

0.3160123

P53

277.92

280.87

268.24

0.3281577

0.3247111

0.3400000

P 54

21.84

23.36

22.3

0.3400000

0.3178767

0.3329865

P 55

36.51

39.32

37.54

0.3400000

0.3157019

0.3306713

P 56

23.75

25.53

24.38

0.3400000

0.3162946

0.3312141

P 57

289.93

293.81

280.58

0.3290353

0.3246901

0.3400000

P58

34.89

38.15

36.43

0.3400000

0.3109463

0.3256272

P59

45.36

49.25

47.03

0.3400000

0.3131452

0.3279269

P60

42.8

47.29

45.14

0.3400000

0.3077183

0.3223748-

P61

57.49

63.17

60.31

0.3400000

0.3094285

0.3241021

’l

:|

d

P 62

27.03

28.65

27.36

0.3400000

0.3207749

0.3358991

P63

460.76

518.37

494.83

0.3400000

0.3022135

0.3165903

P64

295.06

326.36

311.56

0.3400000

0.3073918

0.3219938

P65

875.57

985.39

960.64

0.3400000

0.3021076

0.3098911

P66

2253.53

2564.98

2448.29

0.3400000

0.2987159

0.3129532

P67

2322.78

2619.39

2500.45

0.3400000

0.3014997

0.3158412

P68

7087.63

8076.54

7708.7

0.3400000

0.2983696

0.3126071

P69

6709.3

7655.3

7306.11

0.3400000

0.2979847

0.3122266

P 70

40084.26

43924.77

42586.94

0.3400000

0.3102725

0.3200194

i

P71

844.43

961.3

917.27

0.3400000

0.2986645

0.3130008

■u

'I

P72

19.1

20.94

19.98

0.3400000

0.3101242

0.3250250

P73

36.9

40.83

38.98

0.3400000

0.3072741

0.3218574

I

■I

P74

652.75

715.98

683.52

0.3400000

0.3099737

0.3246942

P75

42.64

48.11

45.86

0.3400000

0.3013428

0.3161273

■ i d

P76

1878.62

2112.89

2016.9

0.3400000

0.3023020

0.3166894

j

:i

P77

1056.04

1168.37

1115.32

0.3400000

0.3073116

0.3219288

’l

P78

956.05

1062.35

1013.47

0.3400000

0.3059792

0.3207367

ii

P79

2178.5

2437.36

2326.06

0.3400000

0.3038903

0.3184312

1

P80

12915.72

14492.44

13834.06

0.3400000

0.3030093

0.3174299

;1

P81

2153.63

2413.7

2304.1

0.3400000

0.3033659

0.3177962

d d

P82

2477.55

2783.35

2656.97

0.3400000

0.3026450

0.3170405

P83

2431.59

2729.03

2605.14

0.3400000

0.3029430

0.3173498

P84

1562.59

1770.04

1689.6

0.3400000

0.3001517

0.3144416

d

P85

2347.66

2663.91

2542.84

0.3400000

0.2996364

0.3139027

P86

63.11

71.2

67.93

0.3400000

0.3013680

0.3158752

d d

P87

68.49

74.34

73.78

0.3400000

0.3132446

0.3156221

d

P88

0.79

0.9

0.85

0.3400000

0.2984444

0.3160000

d d

P89

59.39

58.3

55.68

0.3187607

0.3247204

0.3400000

d

P90

3871.86

4052.33

3866.54

0.3395328

0.3244118

0.3400000

■1

P91

61.7

66.41

63.16

0.3400000

0.3158862

0.3324405

d

P92

26.83

30.31

28.89

0.3400000

0.3009634

,-;x6Jl1575.6TiX

H

P93

62.9

64.45

61.45

0.3321622

0.3241738

/ < 0.340000^^

. d

P94

33.64

33.88

32.33

0.3267598

0.3244451

/     0.340dOX)0, \ w

V

P95

823.23

904.18

858.63

0.3400000

0.3095603

7    0.32598237 I C

P96

982.84

1081.36

1026.8

0.3400000

0.3090235

V ; . 0.325>37 /â?

P97

3835

4216.79

4026.35

0.3400000

0.3092163

7/ ,0-3238^vK<M

P98

3889.23

4266.85

4072.84

0.3400000

0.3099097

X0.3246723XX

P99

5373.28

5883.4

5614.3

0.3400000

0.3105203

0.3254039

P100

5341.2

5854.8

5588.28

0.3400000

0.3101742

0.3249673

P 101

67.57

68.66

65.52

0.3296848

0.3244509

0.3400000

P102

67.57

68.66

65.52

0.3296848

0.3244509

0.3400000

P 103

95.96

96.34

91.96

0.3258274

0.3245422

0.3400000

P 104

95.96

96.34

91.96

0.3258274

0.3245422

0.3400000

P105

362.99

410.77

391.76

0.3400000

0.3004518

0.3150311

P106

371.3

420.26

400.82

0.3400000

0.3003902

0.3149593

P 107

385.55

436.53

416.35

0.3400000

0.3002932

0.3148481

P108

399.8

452.81

431.88

0.3400000

0.3001966

0.3147448

P109

478.18

542.3

517.3

0.3400000

0.2997994

0.3142880

P 110

478.18

542.3

517.3

0.3400000

0.2997994

0.3142880

P 111

765.27

841.03

801.41

0.3400000

0.3093728

0.3246675

P112

771.32

759.29

724.84

0.3195115

0.3245737

0.3400000

P113

1937.5

1992.35

1904.6

0.3342266

0.3250252

0.3400000

P 114

13.29

13.61

13

0.3325809

0.3247612

0.3400000

P115

40.49

41.05

39.18

0.3289998

0.3245116

0.3400000

P116

209.11

224.78

214.57

0.3400000

0.3162977

0.3313483

P 117

251.93

273.61

261.19

0.3400000

0.3130595

0.3279459

P118

315.55

346.24

330.52

0.3400000

0.3098631

0.3246006

P119

400.37

443.1

422.97

0.3400000

0.3072124

0.3218332

P120

379.17

418.88

399.86

0.3400000

0.3077679

0.3224073

P 121

570.02

636.79

607.86

0.3400000

0.3043496

0.3188346

P122

421.58

467.31

446.08

0.3400000

0.3067283

0.3213262

P123

713.16

800.22

763.86

0.3400000

0.3030097

0.3174330

P124

645.07

722.36

689.54

0.3400000

0.3036212

0.3180726

P 125

904.84

1018.95

972.65

0.3400000

0.3019241

0.3162963

P126

768.03

862.61

823.42

0.3400000

0.3027210

0.3171288

P127

1467.82

1661.6

1586.09

0.3400000

0.3003483

0.3146472

P128

908.33

1022.49

976.03

0.3400000

0.3020393

0.3164167

P 129

2175.38

2469.15

2356.93

0.3400000

0.2995481

0.3138104

P130

1411.97

1597.52

1524.93

0.3400000

0.3005094

0.3148143

P131

2557.08

2904.96

2772.93

0.3400000

0.2992837

P132

1618.73

1833.59

1750.26

0.3400000

0.3001588

P133

2986.5

3395.24

3240.93

0.3400000

0.2990687

P134

35.54

37.24

38.26

0.3400000

0.3244791

/

P135

9805.47

27571.13

26318.01

0.3400000

0.1209185

P136

7408.41

29281.4

27950.55

0.3400000

0.0860225

o.oW-iM

/ :

L'

P137

8.49

9.18

8.75

0.3400000

0.3144444

0.3298^1^    V ;

P138

4524.15

4981.76

4754.92

0.3400000

0.3087686

0.3234988

P139

67.39

68.45

65.32

0.3295563

0.3244529

0.3400000

P140

67.39

68.45

65.32

0.3295563

0.3244529

0.3400000

P 141

95.79

96.14

91.76

0.3256958

0.3245101

0.3400000

P142

95.79

96.14

91.76

0.3256958

0.3245101

0.3400000

P 143

3835

4216.79

4026.35

0.3400000

0.3092163

0.3238417

P144

3889.23

4266.85

4072.84

0.3400000

0.3099097

0.3246723

P145

362.99

410.77

391.76

0.3400000

0.3004518

0.3150311

>

P146

385.55

436.53

416.35

0.3400000

0.3002932

0.3148481

P147

399.8

452.81

431.88

0.3400000

0.3001966

0.3147448

P148

478.18

542.3

517.3

0.3400000

0.2997994

0.3142880

P149

478.18

542.3

517.3

0.3400000

0.2997994

0.3142880

P 150

487.68

553.14

527.65

0.3400000

0.2997635

0.3142447

P151

24847.37

27915.16

26617.38

0.3400000

0.3026350

0.3173906

P152

199.08

219.46

209.64

0.3400000

0.3084261

0.3228735

P153

1381.75

1564.34

1491.84

0.3400000

0.3003151

0.3149098

P154

1742.83

1974.58

1883.2

0.3400000

0.3000953

0.3146571

P155

1591.72

1803.98

1721.05

0.3400000

0.2999949

0.3144504

i

P156

1400.31

1587.04

1513.67

0.3400000

0.2999958

0.3145371

P 157

1433.71

1621.66

1546.31

0.3400000

0.3005941

0.3152417

P158

1387.5

1569.24

1496.27

0.3400000

0.3006232

0.3152840

P159

1453.99

1636.4

1562.13

0.3400000

0.3021001

0.3164632

P160

2001.81

2261.88

2159.17

0.3400000

0.3009069

0.3152208

P 161

1455.15

1636.4

1562.13

0.3400000

0.3023411

0.3167156

P162

1757.77

1989.52

1897.85

0.3400000

0.3003950

0.3149047

P 163

1837.88

2080.98

1985.16

0.3400000

0.3002812

0.3147752

i j

P164

2977.1

3381.69

3226.74

0.3400000

0.2993219

0.3136956

1 ;

i

P 165

4090.4

4652.81

4440.08

0.3400000

0.2989024

0.3132232

P166

4461.5

5076.51

4844.53

0.3400000

0.2988096

0.3131181

! i

P167

59.35

65.89

62.9

0.3400000

0.3062528

0.3208108

P168

110.95

124.73

119.07

0.3400000

0.3024373

0.31.68J^Lo^x

P 169

369.65

420.06

400.97

0.3400000

0.2991977

P170

508.91

571.14

545.21

0.3400000

0.3029544

/6.3Î73629^.

!\:

P171

292.13

326.55

311.73

0.3400000

0.3041623

^0.3186225;^:*

P172

397.2

433.38

413.77

0.3400000

0.3116157

J3.3263842 <77 2

P173

203.65

224.89

214.68

0.3400000

0.3078883

0Ș22531 2'x/

P174

372.23

415.38

396.51

0.3400000

0.3046805

o.&si's’oT^

P175

10637.15

10581.45

10103.53

0.3229437

0.3246436

0.340d&00^-^

P 176

2073.11

2352.73

2245.84

0.3400000

0.2995913

0.3138502

P 177

10637.15

10581.45

10103.53

0.3229437

0.3246436

0.3400000

P 178

15.76

17.32

16.54

0.3400000

0.3093764

0.3239661

P 179

41.51

42.22

40.29

0.3300072

0.3244576

0.3400000

P 180

372.8

408.54

389.99

0.3400000

0.3102560

0.3250135

P 181

220.39

246.14

234.8

0.3400000

0.3044308

0.3191337

P 182

258.88

283.79

270.9

0.3400000

0.3101561

0.3249140

P 183

133.25

144.27

134.98

0.3400000

0.3140293

0.3356423

P 184

2597.8

2933.36

2799.11

0.3400000

0.3011059

0.3155474

P 185

2226.26

2513.57

2398.42

0.3400000

0.3011368

0.3155946

P 186

5151.87

5829.38

5563.29

0.3400000

0.3004841

0.3148561

P 187

2257.81

2547.67

2431.01

0.3400000

0.3013167

0.3157763

P 188

973.97

1064.25

1012.45

0.3400000

0.3111579

0.3270777

P 189

1280.25

1395.27

1328.55

0.3400000

0.3119719

0.3276392

P 190

315.13

320.23

305.8

0.3299337

0.3246791

0.3400000

P 191

323.26

328.11

313.33

0.3295558

0.3246844

0.3400000

P 192

29.7

29.42

28.07

0.3213401

0.3243984

0.3400000

P 193

363.34

364.24

346.81

0.3245318

0.3237300

0.3400000

P 194

606.2

639.39

604.09

0.3388166

0.3212290

0.3400000

P 195

105.59

105.73

100.96

0.3250914

0.3246609

0.3400000

P 196

107.2

107.3

102.45

0.3249347

0.3246319

0.3400000

P 197

183.75

203.17

193.4

0.3400000

0.3075011

0.3230352

P 198

194.4

215.56

204.35

0.3400000

0.3066246

0.3234451

P 199

291.31

298.04

284.15

0.3316433

0.3241545

0.3400000

P200

107.05

111.55

106.47

0.3381579

0.3245164

0.3400000

P201

108.22

112.85

107.71

0.3383977

0.3245140

0.3400000

P 202

146.71

157.15

149.51

0.3400000

0.3174127

0.3336325

P203

148.03

158.65

150.94

0.3400000

0.3172405

0.3334451

P204

148.97

159.73

151.97

0.3400000

0.3170964

0.3332881

P 205

228.42

247.81

233.17

0.3400000

0.3133966

0.3330737

P 206

2639.07

2863.4

2726.82

0.3400000

0.3133631

0.3290587!n-lzc

P 207

49.68

53.28

50.78

0.3400000

0.3170270

0.3326349

■ Y ■

P 208

58.35

59.07

56.29

0.3279966

0.3239986

0.3400000

1

P 209

266.94

283.1

269.69

0.3400000

0.3205920

lfl.3365331

P 210

674.85

731.24

697.55

0.3400000

0.3137807

0.3289356

P211

7.59

7.7

7.36

0.3296970

0.3249870

0.3400000

P212

615478.07

689702.65

657651.19

0.3400000

0.3034098

0.3181969

P 213

1835291.75

2036991.82

1942642.58

0.3400000

0.3063337

0.3212115

P 214

49.72

50.17

47.89

0.3274859

0.3245485

0.3400000

P215

152.42

171.75

163.69

0.3400000

0.3017339

0.3165911

P 216

254.37

254.09

242.38

0.3239737

0.3243307

0.3400000

P217

137.84

141.37

134.7

0.3322548

0.3239584

0.3400000

P218

190.79

204.14

194.12

0.3400000

0.3233115

0.3341675

P219

15.39

15.1

14.42

0.3185705

0.3246887

0.3400000

P220

181.07

180.95

172.63

0.3241520

0.3243670

0.3400000

P221

8164.49

9156.8

8736.74

0.3400000

0.3031547

0.3177303

P222

190334.45

208153.94

199154.43

0.3400000

0.3108935

0.3249424

P223

51914.71

53322.99

50808.14

0.3327528

0.3239647

0.3400000

P224

2066.93

2283.97

2173.42

0.3400000

0.3076906

0.3233412

P225

736.29

775.53

738.82

0.3400000

0.3227968

0.3388357

P226

40.56

40.27

38.44

0.3222288

0.3245493

0.3400000

P227

49.51

48.64

46.43

0.3188487

0.3245518

0.3400000

P228

53391.07

58093.66

55215.1

0.3400000

0.3124775

0.3287681

P229

73440.25

79772.86

75831.29

0.3400000

0.3130098

0.3292794

P230

101069.83

108637.49

103319.38

0.3400000

0.3163157

0.3325973

P231

1546.09

1681.07

1577.57

0.3400000

0.3127000

0.3332154

P232

1895

2065.54

1963.42

0.3400000

0.3119281

0.3281519

P233

714.46

706.07

673.89

0.3206934

0.3245041

0.3400000

P234

8615.35

9278.5

8821.33

0.3400000

0.3156996

0.3320609

P235

555.84

600.76

573.48

0.3400000

0.3145775

0.3295417

P236

168.7

179.62

169.16

0.3400000

0.3193297

0.3390754

P237

532.56

578.68

538.85

0.3400000

0.3129025

0.3360312

P238

564.59

612.79

571.42

0.3400000

0.3132567

0.3359361

P239

564.59

612.79

571.42

0.3400000

0.3132567

0.3359361

P 240

23.71

23.87

22.78

0.3266639

0.3244742

0.3400000

P241

40.84

40.94

39.07

0.3252644

0.3244700

0.3400000

P242

293.29

328.04

296.2

0.3400000

0.3039831

0.336659,7^

P243

218.46

234.58

223.92

0.3400000

0.3166357

P244

4784.42

5136.88

4904.49

0.3400000

0.3166714

/ J)’.3316762 X

- V

'*• \

P245

2088.04

2255.46

2153.4

0.3400000

0.3147622

//   0.3296803    \

",

P246

1665.62

1881.73

1795.43

0.3400000

0.3009522

IVo?!fl.315417â:7-' /

C’.

P247

200660.19

222784.13

212665.02

0.3400000

0.3062357

V <0,3208072/ ./

P248

14960.8

16919.73

16147.33

0.3400000

0.3006355

%0^l50163<j '

P249

23111.76

26267.19

25073.07

0.3400000

0.2991564

6.3134039

P250

1964.58

2220.09

2119.2

0.3400000

0.3008694

0.3151931

i

TOTAL PUNCTAJE OFERTE FINANCIARE

0

0

84.4202102

77.1640864

80.7297329

DENUMIRE LUCRARE

SC Delta ACM93 SRL, lider al asocierii SC Delta ACM93 SRL Drum Concept

SC Zalex Construction SRL-SC Alpha Construct Sistem SRL-SC C&D Best Design Concept SRL prin lider SC Zalex Construction SRL

SC Domarcons SRL lider al asocierii SC Valdek Impex SRL-SC Triumf Gardening SRL

Valoarea redeventei - lei fara TVA/an

0.5% din valoarea producției, dar nu mai puțin de 10.000euro pe an

0.6% din valoarea producției, dar nu mai puțin de 10.000euro pe an

0.56% din valoarea producției, dar nu mai puțin de 10.000euro pe an

T1

1 zi/1000mp

1 zi/1 OOOmp

1 zi/1 OOOmp

T2

1 zi/1000mp

1 zi/1 OOOmp

1 zi/1 OOOmp

T3

5 zile/1 OOOmp

5 zile/1 OOOmp

5 ztle/1 OOOmp

T4

32 zile/1 OOOmp

30 zile/1 OOOmp

30zile/1 OOOmp

T5

92 zile/1 OOOmp

90 zile/1 OOOmp

90 zile/1 OOOmp

T6

7 zile (o buc. in toate produsele)

5 zile (o buc. in toate produsele)

5 zile (o buc. in toate produsele)

G1

1 an

2.5 ani

2 ani

G2

3 ani

5 ani

4 ani

G3

6 ani

6 ani

5 ani

G4

1 an

2.5 ani

2 ani

G5

6 ani

6 ani

5 ani

G6

6 ani

6 ani

5 ani

Program investiții din surse proprii

1.045.000 lei

1.255.000 lei

1.252.000 lei

Termen de realizare a investițiilor din surse proprii

45 zile de la obținerea autorizației de construire

45 zile de la obținerea autorizației de construire

45 zile de la obținerea autorizației de construireDenumire lucrare

SC Delta ACM93 SRL, lider al asocierii SC Delta ACM93 SRL Drum Concept

SC Zalex Construction SRL-SC Alpha Construct Sistem SRL-SC C&D Best Design Concept SRL prin lider SC Zalex Construction SRL

SC Domarcons SRL lider al asocierii SC Valdek Impex SRL-SC Triumf Gardening SRL

T1

0.5

0.5

0.5

T2

1

1

1

T3

1

1

1

T4

0.94

1

1

T5

0.98

1

1

T6

0.36

0.5

0.5

T=T1+T2+T3+T4+T5+T6

4.78

5

5

G1

0.2

0.5

0.4

G2

0.6

1

0.8

G3

1

1

0.8

G4

0.2

1

0.4

G5

1

1

0.8

G6

0.5

0.5

0.4

G=G1 +G2+G3+G4+G5+G6

3.5

5

3.6

Punctaj oferta financiara

OFERTANT

PUNCTAJ ACUMULAT

SC Delta ACM93 SRL, lider al asocierii SC Delta ACM93 SRL-Drum Concept

84.42

SCDomarcons SRL lider al asocierii SC Valdek Impex SRL-SC Triumf Gardening SRL

80.73

SC Zalex Construction SRL-SC Alpha Construct Sistem SRL-SC C&D Best Design Concept SRL prin lider SC Zalex Construction SRL

77.16

Punctaj general acumulat de fiecare ofertant in parte

Ofertant

SC Delta ACM93 SRL, lider al asocierii SC Delta ACM93 SRL Drum Concept

SC Domarcons SRL lider al asocierii SC Valdek Impex SRL-SC Triumf Gardening SRL

SC Zalex Construction SRL-SC Alpha Construct Sistem SRL-SC C&D Best Design Concept SRL prin lider SC Zalex Construction SRL

Punctaj val. redeventa

4.2

4.7

5

TOTAL GENERAL

96.9

94.03

92.16

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 4

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor ce vor fi practicate pentru desfășurarea serviciului public de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepția celor aflate în administrarea altor entități), aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, în municipiul Ploiești

si a emis :

4l//                 Cz zL

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

ki WS f-

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor ce vor fi practicate pentru desfășurarea serviciului public de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepția celor aflate în administrarea altor entități), aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, în municipiul Ploiești

si a emis:

G>\\J \
Data: