Hotărârea nr. 360/2013

Hotãrârea nr. 360 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2013

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA Nr. 360


privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2013

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

vazand Expunerea de motive a dlui primar Iulian Badescu, a consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze: Alexandru Paul Palas, Ionut Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălină Bozianu, Silviu Sorin Constantin si Raportul de specialitate al Direcției Economice, prin care se propune rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești;

avand in vedere prevederile Legii nr. 5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013 si Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

in temeiul art. 36 alin. 4 lit.a si art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-republicata, privind administrația publica locala, republicata si actualizata:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aproba rectificarea bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2013, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2Aproba rectificarea listei de investiții a bugetului local pe anul 2013, conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Aproba notele de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiții conform Anexei nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4 Aproba bugetul de cheltuieli al Colegiului National „Mihai Viteazul” pe anul 2013 avand ca sursa de finanțare bugetul local conform Anexei nr.4, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 5 Aproba bugetul de cheltuieli al Colegiului Tehnic „Lazar Edeleanu” pe anul 2013 avand ca sursa de finanțare bugetul local conform Anexei nr.5, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 6 Aproba bugetul de cheltuieli al Școala Gimnaziala „Radu Stanian” pe anul 2013 avand ca sursa de finanțare bugetul local conform Anexei nr.6, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 7 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din aparatul primăriei municipiului Ploiești vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.8 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari

Dată în Ploiești, astăzi, 30 septembrie 2013o        Contrasemnează S»

6—\ A Oana Cristina

JUDEȚUL PRAHOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bu municipiului Ploiești pe anul 2013

In conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013 -Legea bugetului de stat pe anul 2013 si Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2013 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local 142/08.04.2013, rectificat conform Hotărârii Consiliului Local 176/15.05.2013, Hotărârii Consiliului Local 186/30.05.2013, Hotărârii Consiliului Local 218/27.06.2013, Hotărârii Consiliului Local 245/27.07.2013, Hotărârii Consiliului Local 288/13.08.2013, Hotărârii Consiliului Local 307/27.08.2013 si Hotărârii Consiliului Local 349/11.09.2013

Prezenta rectificare este impusa de:

adresa Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești nr.33019/04.09.2013, a Deciziei Directorului General al D.G.R.F.P.Ploiesti nr.3587/04.09.2013 si a “Fisei cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2013”;

 • - prevederile art.49 din Legea nr.273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

 • -  prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 1199/2008 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor art.8 alin (1) din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar cu modificările si completările ulterioare;

-prevederile Ordinul nr.1661 bis/2003 privind aprobarea Normelor metodologice privind modul de incasare si utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor si sponsorizărilor de către instituțiile publice.

Veniturile totale ale bugetului local al municipiului Ploiești in suma de 553.437,81 mii lei se diminuează cu suma de 325,00 mii lei, conform Anexei nr.l.

Cheltuielile bugetului local în sumă de 553.937,81 mii lei se diminuează cu suma de 325,00 mii lei, modificările din structura fiind prezentate detaliat in Anexa nr.l, raportul de specialitate al Direcției Economice si in notele de fundamentare ale Direcției Tehnic-Investitii.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

Comisia de buget fin control, administrarea domeniului public si

Alexandru Paul Palas

Ionut Cristian Ione

Sanda Dragulea Nicoleta Cătălină Boziand!

Silviu Sorin Constantin
privat, jtiidii, strategii si prognoze:


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2013

In conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013 -Legea bugetului de stat pe anul 2013 si Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2013 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local 142/08.04.2013, rectificat conform Hotărârii Consiliului Local 176/15.05.2013, Hotărârii Consiliului Local 186/30.05.2013, Hotărârii Consiliului Local 218/27.06.2013, Hotărârii Consiliului Local 245/27.07.2013, Hotărârii Consiliului Local 288/13.08.2013, Hotărârii Consiliului Local 307/27.08.2013 si Hotărârii Consiliului Local 349/11.09.2013

Prezenta rectificare este impusa de:

adresa Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești nr.33019/04.09.2013, a Deciziei Directorului General al D.G.R.F.P.Ploiești nr.3587/04.09.2013 si a “Fisei cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2013”;

 • - prevederile Legii nr.273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, prevederile art.49 alin. (4) care prevede ca ” Virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificatiei bugetare si de la un program la altul se aproba de autoritatile deliberative, pe baza justificărilor corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite, si se pot efectua inainte de angajarea cheltuielilor” si alin. (9) care prevede ca ”peparcursul execuției bugetare, ordonatorii de credite asigura in totalitate cheltuielile secțiunii de funcționare ale bugetului”',

 • - prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 1199/2008 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor art.8 alin (1) „sumele care se restituie in anul curent, provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti se aproba in buget, fara afectarea echilibrului bugetar ”din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar cu modificările si completările ulterioare;

-prevederile Ordinului nr.1661 bis/2003 privind aprobarea Normelor metodologice privind modul de incasare si utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor si sponsorizărilor de către instituțiile publice.

Veniturile totale ale bugetului local al municipiului Ploiești in suma de 553.437,81 mii lei se diminuează cu suma de 325,00 mii lei, conform Anexei nr.l, constând in:

- diminuarea cu suma de 338,00 mii lei la 11.02.02 “Sume defalcate din T.V.A.pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, conform “Fisei cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2013” transmisa de Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești nr.33019/04.09.2013 si inregistrata de instituția noastra cu nr. 015091/10.09.2013;

- majorarea cu suma de 13,00 mii lei la 37.02.01 “Donații si/spodsprizari” (10,00 mii lei, sponsorizare de la Asociația “Condamna ConiptiaJ^Q^adei^efitrh;. Colegiul National “Mihai Viteazul” Ploiești si 3,00 mii lei , sponsorizare'de la <

S.C.Johnson Controls Romania S.R.L. pentru Municipiul Ploiești)?

Cheltuielile bugetului local în sumă de 553.937,81 mii lei se âimiriueazWc&^ suma de 325,00 mii lei.                                             x z

conform Anexeîlnrfl,


Prezenta rectificare produce modificări in structura, astfel:

 • 1. Capitolul”Autoritati Publice si Acțiuni Externe” — prevederea bugetara de 20.096,68 mii lei se majoreaza cu suma de 8,00 mii lei.

In structura:

-se majoreaza cu suma de 2,10 mii lei “bunuri si servicii” concomitent cu diminuarea “plăților efectuate ani precedenti recuperate in anul curent”, conform prevederile Ordinului Ministerului Fiantelor nr. 1199/2008 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor art.8 alin (1) „sumele care se restituie in anul curents provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti se aproba in buget, fara afectarea echilibrului bugetar ”din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar cu modificările si completările ulterioare contului de execuție al trezoreriei Ploiești, anexat;

 • - se majoreaza cu suma de 8,00 mii lei la active nefinanciare, conform notei de fundamentare a Direcției Tehnic Investiții si anexei nr.2

 • 2. Capitolul „Alte servicii publice generale” - prevederea de 26.529,50 mii lei se diminuează cu suma de 462,00 mii lei. Fondul de rezerva, in suma de 600,00 mii lei se diminuează cu suma de 462,00 mii lei astfel:

 • - diminuarea cu suma de 338,00 mii lei reprezentând sursa de finanțare pentru drepturi asistent! persoane cu handicap grav si indemnizații lunare, sursa diminuata conform adresei Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești nr.33019/04.09.2013, a Deciziei Directorului General al D.G.R.F.P.Ploiești nr.3587/04.09.2013 si a “Fisei cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2013, anexata;

 • - diminuarea cu suma de 127,00 mii lei finanțare parțiala a transferului către Club Sportiv Municipal Ploiești, conform bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al acestei instituții;

 • - majorarea cu suma de 3,00 mii lei reprezentând, sponsorizare de la S.C.Johnson Controls Romania S.R.L. pentru Municipiul Ploiești.

 • 3. Capitolul „Invatamant” - prevederea de 117.558,23 mii lei se diminuează cu suma de 21,22 mii lei, respectiv:

 • - majorarea cu suma de 65,50 mii lei la bunuri si servicii ( suma de 10,00 mii lei la Colegiul National “ Mihai Viteazul”, avand ca sursa de finanțare sponsorizarea incasata de acesta, conform bugetului rectificat al acestuia si Anexei nr. 4 si 33,50 mii lei la Școala Gimnaziala “Radu Stanian”, conform bugetului rectificat al acestuia si Anexei nr. 6 si suma de 22,00 mii lei la bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent;

 • - diminuarea cu suma de 22,00 mii lei la bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent, conform prevederilor Ordinului Ministerului Fiantelor nr. 1199/2008 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor art.8 alin (1) din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar cu modificările si completările ulterioare contului de execuție al trezoreriei Ploiești, anexat;

 • - majorarea cu suma de 15,00 mii lei la active nefinanciare la Colegiul Tehnici “Lazar Edeleanu”, conform bugetului rectificat al acestuia si Anexei nr. 5?;


 • - diminuarea cu suma de 79,7'2 mii lei la active nefinanciare, conforip^, noței, d$1

fundamentare a Direcția Tehnic Investiții.                                            u

 • 4. Capitolul „Sanatate” - prevederea de 8.732,46 mii se majorează cu șițiîia,: -majorarea cu suma de 100,00 mii lei reprezentând transferuri către Spitalul de Boli Infectioase, conform bugetului rectificat al acestuia;

  de 109,22 mii lei, respectiv:


-diminuarea cu suma de 25,00 mii lei la active financiare, reglare conform Anexei nr.2;

- majorarea cu suma de 34,22 mii lei reglare conform listei de investiții, Anexei nr.

2 si notei de fundamentare a Direcției Tehnic Investiții.

5. Capitolul „Cultura, recreere și religie” - prevederea de 71.199,83 mii se majoreaza cu suma de 288,00 mii lei, astfel:

 • - majorarea cu suma de 0,01 mii lei la bunuri si servicii finanțate din restituiri ani precedenti;

 • - diminuarea cu suma de 0,01 mii lei la plăti efectuate ani precedenti recuperate in anul curent, conform prevederile Ordinului Ministerului Fiantelor nr. 1199/2008 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor art.8 alin (1) „sumele care se restituie in anul curent, provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti se aproba in buget, fiara afectarea echilibrului bugetar ”din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar cu modificările si completările ulterioare contului de execuție al trezoreriei Ploiești, anexat;

 • - majorarea cu suma de 192,00 mii lei reprezentând transferuri pentru Club Sportiv Municipal, conform bugetului rectificat al acestuia;

 • - diminuarea cu suma de 480,00 mii lei la active nefinanciare, conform notelor de fundamentare a Direcției Tehnic Investiții si Anexei nr.2.

 • 6. Capitolul „Asigurări și asistenta sociala ” - prevederea de 39.298,87 mii lei se majoreaza cu suma de 25,00 mii lei la active nefinanciare, reglare conform listei de investiții, Anexa nr.2.

 • 7. Capitolul „Protecția mediului” - prevederea de 30.537,00 mii lei se majoreaza cu suma de 304,00 mii lei la active nefinanciare, conform notelor de fundamentare a Direcției Tehnic Investiții si Anexei nr.2.

Pentru obiectivele de investiții se aproba notele de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea rectificării acestora intocmite de Direcția Tehnic-Investitii, conform Anexei nr.3.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

VIZAT,


Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Contracte

DIRECTOR, Iulia Aliriai/Alexandru

11.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE


RAPORT
judetul:_prahova

MUNICIPIUL PLODEȘTI


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 - VENITURI-DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 349/11.09.2013

InMtit&o

■L-L-COtrform rectificare

1

VENITURI - TOTAL

0001

553.437,81

-325,00

553.112,81

2

VENITURI PROPRII

0101

342.855,85

0,00

342.855,85

3

I. VENITURI CURENTE

0002

464.598,07

-325,00

464.273,07

4

A. VENITURI FISCALE

0003

425.105,92

-338,00

424.767,92

5

Âl. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

160.755,22

0,00

160.755,22

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

0,00

0,00

0,00

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

0,00

0,00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

0,00

0,00

9

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

159.861,00

0,00

159.861,00

10

IMPOZIT PE VENIT

0302

2.800,00

0,00

2.800,00

11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

2.800,00

2.800,00

12

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

157.061,00

0,00

157.061,00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

156.636,00

156.636,00

14

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

425,00

425,00

15

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

894,22

0,00

894,22

16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

894,22

0,00

894,22

17

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

894,22

894,22

18

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

103.588,65

0,00

103.588,65

19

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

103.588,65

0,00

103.588,65

20

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

87.887,92

0,00

87.887,92

21

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

18.345,17

18.345,17

22

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

69.542,75

69.542,75

23

Impozitul si taxa pe teren

070202

11.846,10

0,00

11.846,10]

24

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

5.037,61

5.037,61

25

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.798,21

6.798,21

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

10,28

10,28

27

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

3.854,63

3.854,63

28

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

0,00

0,00

29

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

160.762,05

-338,00

160.424,05

30

SUME DEFALCA TE DIN T, V.A.

1102

122.044,00

-338,00

121.706,00

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

32

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv, comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

120.891,00

-338,00

120.553,00

33

Sume defalcate din T.V.A ptr.subventionarea energiei termice livrate populației

110203

34

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere si distribuție a energiei termice

110204

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

1.153,00

1.153,00


— Prevederi— bugetare conform HCL 349/11.09.2013

3“ Prevederi—

—.bugetare

7___confofniA

'44 1re<țtifîțai'ey

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

37

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural

110207

fâ. A

33 i

>1         1     /r\

38

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

378,56

W’8,56

39

Taxe hoteliere

120207

378,56

378,56

40

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1502

86,29

0,00

86,291

41

Impozit pe spectacole

150201

86,29

86,29

42

Alte taxe pe servicii specifice

150250

43

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, A UTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

38.253,20

0,00

38.253,20

44

Impozit pe mijloacele de transport

160202

29.403,25

0,00

29.403,25

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

19.691,57

19.691,57

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

9.711,68

9.711,68

47

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

6.288,38

6.288,38

48

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

2.561,57

2.561,57

49

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

50

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

51

Alte impozite si taxe

180250

52

C. VENITURI NEFISCALE

0012

39.492,15

13,00

39.505,15

53

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

22.031,20

0,00

22.031,20

54

VENITURI DIN PROPRIETATE

3002

22.031,20

0,00

22.031,20

55

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

56

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

300203

57

Venituri din concesiuni si închirieri

300205

22.031,20

22.031,20

58

Venituri din dividende

300208

59

Alte venituri din proprietate

300250

60

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,00

0,001

61

Alte venituri din dobânzi

310203

62

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

17.460,95

13,00

17.473,95

63

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI AL TE ACTIVITATI

3302

3.557,83

0,00

3.557,83

64

Venituri din prestări de servicii

330208

3.520,04

3.520,04

65

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. întreținerea copiilor in crese

330210

66

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

37,79

37,79

67

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

330224

68

Contibutia lunara a părinților ptr. întreținerea copiilor in unitățile de protecție sociala

330227

69

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputării si despăgubiri

330228

70

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

71

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

1.050,00

0,00

1.050,00

72

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

1.050,00

1.050,00

73

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

74

AMENZI, PENALITATISI CONFISCĂRI

3502

12.848,90

0,00

12.848,90

75

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

12.848,90

12.848,90

76

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

350202

0,00

Prevederi bugetare conform HCL 349/11.09.2013

II W      f.!-'

/P^y^deri bugetare ^conform-.'j -^ctifica^

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

77

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

(1K

JS- /

78

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

/ 0,00

79

DI VERSE VENITURI

3602

0,00

030

o,oo]

80

Venituri din prescripție extinctiva

360201

0,00

81

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

81

Taxe speciale

360206

0,00

82

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

0,00

83

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

0,00

84

Alte venituri

360250

0,00

85

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

4,22

13,00

17,22

86

Donații si sponsorizări

370201

4,22

13,00

17,22

87

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-84.132,27

-2.360,50

-86.492,77

88

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

84.132,27

2.360,50

86.492,77

89

Alte transferuri voluntare

370250

0,00

90

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

306,00

0,00

306,00

91

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

306,00

0,00

306,00

92

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

40,00

40,00

93

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

70,00

70,00

94

Venituri din privatizare

390204

0,00

95

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

0,00

96

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

196,00

196,00

97

UI. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

98

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

99

Incasari din rambursarea împrumuturilor ptr. înființarea unor instituții si serv, publice de interes local sau a unor activ, finanțate integral din venituri proprii

400206

100

Incasari din rambursarea microcreditelor de la pers, fizicesi juridice

400207

101

împrumuturi temporare din trezoreria statului

400210

102

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare

400211

103

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare

400213

104

sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

400214

0,00

105

Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate

400250

106

IV. SUBVENȚII

0017

444,10

0,00

444,10

107

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

444,10

0,00

444,10

108

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

444,10

0,00

444,10

109

A. De capital

0019

444,10

0,00

444,10

110

Retehnologizarea centralelor termice si elecrice de termoficare

420201

111

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

420203

112

Planuri si regulamente de urbanism

420205

113

Străzi care se vor amenaja in perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

420206

114

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAP ARD

420207

Prevederi bugetare conform HCL   /

349/11.09.2013^

Iirfîuente^

Jm^vederi--

bOțare

;â/ect*we

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

115

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor

420209

î fi

116

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al comunicațiilor existente cu destinație de locuințe

420210

xZ /3 mu

L

0.00

117

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

444,10

444,10

118

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediusi gospodărire a apelor

420213

119

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare

420215

120

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

0,00

121

B. Curente

0020

0,00

0,00

0,001

122

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

123

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

124

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

125

Subvenții ptr. compensarea creanterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

420232

126

Sprijin financiar ptr. constituirea familiei

420233

127

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

128

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

129

Subvenții ptr. acordarea trusoului ptr. nou-nascuti

420236

130

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de enegie termica si ale centralelor de termofîcare

420246

131

SUB VENTII DE LA ALTE ADMINISTRA TII

4302

0,00

0,00

0,00

132

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

430201

133

Subvenții de la bug. asigurărilor ptr. șomaj către bugetele locale, ptr. finanțarea programelor ptr. ocuparea temporara a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

430204

134

Subvenții primite de la alte bugete ptr. instituțiile de asistenta sociala ptr. persoanele cu handicap

430207

135

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale județene ptr. ajutoare in situații de extrema dificultate

430208

136

Sume primite de la UE/ alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari

4502

88.089,64

0,00

88.089,64

137

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

88.089,64

0,00

88.089,64

138

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

139

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

88.089,64

88.089,64

140

Fond de coeziune

45020103

141

Fondul Social European

45.02.02

0,00

0,00

0,001

142

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

143

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

144

Fond de coeziune

45020103

145

Programe comunitare finanțate in perioada      2007-2013

45.02.15

0,00

0,00

0,00

146

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

147

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

148

Fond de coeziune

45020103

1

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

380.465,80

-2.685,50

377.780,30

2

I. VENITURI CURENTE

0002

380.465,80

-2.685,50

377.780,30

3

A. VENITURI FISCALE

0003

425.105,92

-338,00

424.767,92

V»        1   •

/Ânfliiente-'-.

|e?! M'î

4-P$^leri— bugetare ^conform / .. ~v 1-,

^rectincaije

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

bugetare conform HCL 349/11.09.2013

4

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

160.755,22

160.755,22

5

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

0,00

^^00

6

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

0,00

0,00

7

Impozit pe profit de Ia agenti economici

010201

0,00

8

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

159.861,00

0,00

159.861,00

9

IMPOZIT PE VENIT

0302

2.800,00

0,00

2.800,00

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

2.800,00

2.800,00

11

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

157.061,00

0,00

157.061,00

12

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

156.636,00

156.636,00

13

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

425,00

425,00

14

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

894,22

0,00

894,22

15

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

894,22

0,00

894,22

16

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

894,22

894,22

17

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

103.588,65

0,00

103.588,65

18

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

103.588,65

0,00

103.588,65

19

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

87.887,92

0,00

87.887,92

20

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

18.345,17

18.345,17

21

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

69.542,75

69.542,75

22

Impozitul si taxa pe teren

070202

11.846,10

0,00

11.846,10|

23

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

5.037,61

5.037,61

24

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.798,21

6.798,21

25

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

10,28

10,28

26

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

3.854,63

3.854,63

27

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

0,00

28

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

160.762,05

-338,00

160.424,05

29

SUME DEFALCA TE DIN T. VA.

1102

122.044,00

-338,00

121.706,00

30

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

120.891,00

-338,00

120.553,00

32

Sume defalcate din T.V.A ptr.subventionarea energiei termice livrate populației

110203

33

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere si distribuție a energiei termice

110204

34

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

1.153,00

1.153,00

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural

110207

37

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

378,56

0,00

378,56

38

Taxe hoteliere

120207

378,56

378,56

39

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

86,29

0,00

86,29 i

40

Impozit pe spectacole

150201

86,29

86,29

41

Alte taxe pe servicii specifice

150250

42

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

38.253,20

0,00

38.253,20

43

Impozit pe mijloacele de transport

160202

29.403,25

0,00

29.403,25

— Prevederi ~ bugetare conform

HCL L

349/11.09.2(^3 c

influente

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

bugetare X x&nform ./ Rectificare

44

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

19.691^7-

L <691,57

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

\\

9.711,68

X:-<    O 9-

9.711,68

46

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

6.288,38

6.288,38

47

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

2.561,57

2.561,57

48

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

49

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

50

Alte impozite si taxe

180250

51

C. VENITURI NEFISCALE

0012

-44.640,12

-2.347,50

-46.987,62

52

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

22.031,20

0,00

22.031,20

53

VENITURI DIN PROPRIETATE

3002

22.031,20

0,00

22.031,20

54

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

55

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedent!

300203

56

Venituri din concesiuni si închirieri

300205

22.031,20

22.031,20

57

Venituri din dividende

300208

58

Alte venituri din proprietate

300250

59

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,00

0,00

60

Alte venituri din dobânzi

310203

61

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

-66.671,32

-2.347,50

-69.018,82

62

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

3.557,83

0,00

3.557,83

63

Venituri din prestări de servicii

330208

3.520,04

3.520,04

64

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. intretinerea copiilor in crese

330210

65

Contîbutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

37,79

37,79

66

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

330224

67

Contîbutia lunara a părinților ptr.intretinerea copiilor in unitățile de protecție sociala

330227

68

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

69

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

70

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

1.050,00

0,00

1.050,00

71

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

1.050,00

1.050,00

72

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

73

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

3502

12.848,90

0,00

12.848,901

74

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

12.848,90

12.848,90

75

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

350202

0,00

76

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

0,00

77

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

0,00

78

DIVERSE VENITURI

3602

0,00

0,00

0,001

79

Venituri din prescripție extinctiva

360201

80

Varsaminte din veniturile si /sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

0,00

81

Taxe speciale

360206

0,00

82

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

83

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

84

Alte venituri

360250

0,00

85

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

-84.128,05

-2.347,50

-86.475,55

.•

^Prevederi Z' bugetare conform ^rectificare

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL   /

349/11.09.2013^

86

Donații si sponsorizări

370201

4,Și.2

Z Z 13,00

r.J 17,22

87

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

Ue

-84.132,27

~ - -2.360,5.0

X Z.     ■ ■ ■/

’’ ^-8.6:492,77

88

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

X ’   — Z.'

89

Alte transferuri voluntare

370250

„ t o

90

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

91

ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

92

Incasari din rambursarea împrumuturilor ptr. înființarea unor instituții si serv, publice de interes local sau a unor activ, finanțate integral din venituri proprii

400206

93

Incasari din rambursarea microcreditelor de la pers, fizicesi juridice

400207

94

împrumuturi temporare din trezoreria statului

400210

95

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare

400211

96

Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate

400250

97

IV. SUBVENȚII

0017

0,00

0,00

0,00

98

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

0,00

0,00

0,00

99

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

0,00

0,00

0,00

100

B. Curente

0020

0,00

0,00

0,00

101

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

102

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

103

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

104

Subvenții ptr. compensarea creanterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

420232

105

Sprijin financiar ptr. constituirea familiei

420233

106

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

0,00

107

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

0,00

108

Subvenții ptr. acordarea trusoului ptr. nou-nascuti

420236

109

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de enegie termica si ale centralelor de termoficare

420246

110

SUB VENTIIDE LA ALTE ADMINISTRA TII

4302

0,00

0,00

0,001

111

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

430201

112

Subvenții de la bug. asigurărilor ptr. șomaj către bugetele locale, ptr. finanțarea programelor ptr. ocuparea temporara a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

430204

113

Subvenții primite de la alte bugete ptr. instituțiile de asistenta sociala ptr. persoanele cu handicap

430207

114

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale județene ptr. ajutoare in situații de extrema dificultate

430208

1

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

172.972,01

2.360,50

175.332,51

2

I. VENITURI CURENTE

0002

84.132,27

2.360,50

86.492,77

3

A. VENITURI FISCALE

0003

0,00

0,00

0,00

4

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

5

C. VENITURI NEFISCALE

0012

84.132,27

2.360,50

86.492,77

6

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

84.132,27

2.360,50

86.492,77

7

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

84.132,27

2.360,50

86.492,77

8

Donații si sponsorizări

370201

9

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltaref-)

370203

0,00

10

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

84.132,27

2.360,50

86.492,77

//Influente

^'prevederi—

"^m^țare

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL   z

349/11.09.2013^

11

Alte transferuri voluntare

370250

ir

\

sT 1 '^ll

12

U. VENITURI DIN CAPITAL

0015

306,0<t

7 Z -W,oo

13

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

306,00

Z306,00

14

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

40,00

xxz ■y-'j'j. r

c

W-

40,00

15

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

70,00

70,00

16

Venituri din privatizare

390204

17

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

0,00

18

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

196,00

196,00

19

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

20

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

21

Incasari din rambursarea împrumuturilor ptr. înființarea unor instituții si serv, publice de interes local sau a unor activ, finanțate integral din venituri proprii

400206

22

Incasari din rambursarea microcreditelor de la pers, fizicesi juridice

400207

23

împrumuturi temporare din trezoreria statului

400210

24

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare

400211

25

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare

400213

26

sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

400214

0,00

27

Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate

400250

0,00

28

IV. SUBVENȚII

0017

444,10

0,00

444,10

29

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

444,10

0,00

444,10

30

SUB VENTII DE LA BUGETUL DE STA T

4202

444,10

0,00

444,10

31

A. De capital

0019

444,10

0,00

444,10

32

Retehnologizarea centralelor termice si elecrice de termoficare

420201

33

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

420203

34

Planuri si regulamente de urbanism

420205

35

Străzi care se vor amenaja in perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

420206

36

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAP ARD

420207

37

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor

420209

38

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al comunicațiilor existente cu destinație de locuințe

420210

0,00

39

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

444,10

444,10

40

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediusi gospodărire a apelor

420213

41

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare

420215

42

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

0,00

43

Sume primite de la UE/ alti donatori in contul plăților efectuate siprefinantari

4502

88.089,64

0,00

88.089,64

44

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

88.089,64

0,00

88.089,64

45

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

46

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

88.089,64

88.089,64

47

Fond de coeziune

45020103

48

Fondul Social European

45.02.02

0,00

0,00

0,00

49

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

50

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

COD

---Prevederi— bugetare conform HCL fa

349/11.09.2^13^

Prevederi ^'xbugetare ’V’ixinform \ rectificare

DENUMIREA INDICATORILOR

51

Fond de coeziune

45020103

52

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

45.02.15

o;oo

/ 0,00

53

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

V

f

54

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

55

Fond de coeziune

45020103

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 349/11.09.2013

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

CHELTUIELI - TOTAL

5002

553.937,81

-325,00

553.612,81

A UTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

20.096,68

8,00

20.104,68

Cheltuieli de personal

10

7.890,00

7.890,00

Bunuri si servicii

20

10.841,92

2,10

10.844,02

Alte transferuri - Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

161,54

161,54

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

35,00

35,00

Active nefinanciare

71

1.281,86

8,00

1.289,86

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-113,64

-2,10

-115,74

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

26.529,50

-462,00

26.067,50

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

3,60

3,60

Fonduri de rezerva

50

600,00

-462,00

138,00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

774,50

0,00

774,50

Active financiare (activ patrimonial al Fundației "Copii noștri" Ploiești)

72

70,00

70,00

Rambursări de credite - total din care:

81

25.085,00

0,00

25.085,00

Rambursare credit Alpha Bank

5.885,00

5.885,00

Rambursare credit B.C.R.

14.700,00

14.700,00

Rambursare credit B.R.D.

4.500,00

4.500,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-3,60

-3,60

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

7.723,00

0,00

7.723,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

150,00

150,00

Dobânzi

30

7.573,00

7.573,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

7.485,00

0,00

7.485,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

35,00

0,00

35,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

35,00

35,00

Transferuri către Politia Locala

51

7.450,00

7.450,00

INVATAMINT

6502

117.558,23

-21,22

117.537,01

Cheltuieli de personal

10

92.613,00

92.613,00

Bunuri si servicii -din care:

20

16.119,38

65,50

16.184,88

Bunuri si servicii repartizate instituțiilor de invatamant

14.013,75

43,50

14.057,25

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

36,63

22,00

58,63

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi

bugetare Z conform HCL\ 349/11.09.2013

' /^Prevederi bugetare \ conform % reținea re

Bunuri si servicii (pmp)

2.069,00

^.069,00

Transferuri către instituții publice

51

389,00

'M. ',■-'^¥176'

389,00

Finanțări POSDRU unitati de invatamant

56

90,80

90,80

Asistenta sociala

57

40,00

40,00

Alte cheltuieli - din care:

59

2.291,50

0,00

2.291,50

Alte cheltuieli (burse)

991,50

991,50

Sume aferente plătii creanțelor salariale (sume ce vor fi alocate in funcție de modificările nivelului maxim al cheltuielilor de personal)

1.300,00

1.300,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-36,63

-22,00

-58,63

Active nefinanciare

71

6.051,18

-64,72

5.986,46

6602

8.732,46

109,22

8.841,68

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

3.260,00

3.260,00

Bunuri si servicii - din care:

20

1.198,00

0,00

1.198,00

bunuri si servicii -asistenta medicala comunitaraASSC

198,00

198,00

bunuri si servicii spital (Upetrom)

1.000,00

1.000,00

Transferuri către instituții publice

51

2.954,73

100,00

3.054,73

Spitalul de Boli Infectioase Ploiești

1.200,00

100,00

1.300,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.754,73

1.754,73

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

60,00

Active nefînanciare - din care:

70

1.259,73

9,22

1.268,95

Active nefinanciare servicii de sanatate publica (ASSC)

180,00

-25,00

155,00

Active nefînanciare

1.079,73

34,22

1.113,95

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

71.199,83

-288,00

70.911,83

Bunuri si servicii - total- din care:

20

4.372,99

0,01

4.373,00

iluminat ornamental

1.600,00

1.600,00

spectacole artificii

34,00

34,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

1.495,82

0,01

1.495,83

acțiuni culturale

1.243,17

1.243,17

Transferuri către instituții publice, din care:

51

23.610,00

192,00

23.802,00

Casa de Cultura

800,00

800,00

Teatrul "Toma Caragiu’’

5.200,00

5.200,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

3.300,00

3.300,00

Club Sportiv Municipal

8.950,00

192,00

9.142,00

Administrata Parcului C-tin Stere

5.360,00

5.360,00

Finanțare- proiecte POR

56

22.533,44

22.533,44

Alte cheltuieli - total din care:

59

8.365,00

0,00

8.365,00

Asociatia"Lupii Galbeni 2012" (susținerea si promovarea echipei de fotbal F.C.Petrolul)

8.000,00

8.000,00

reparații unitati de cult

365,00

0,00

365,00

Active nefînanciare

71

13.814,22

-480,00

13.334,22

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-1.495,82

-0,01

-1.495,83

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

39.298,87

25,00

39.323,87

Cheltuieli de personal - total din care:

10

6.031,00

0,00

6.031,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

4.551,00

4.551,00

Crese

1.480,00

1.480,00


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 349/11.09.2013

*** \x

J^xPrtvederi pa ? rectificare

Bunuri sî servicii - total din care:

20

1.893,55

?^vX.893,55

bunuri si servicii ASSC

1.191,00

1.191,00

Bunuri si servicii crese

630,00

630,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

22,15

22,15

Legea 350/2005

50,40

50,40

Transferuri către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

51

13.673,00

0,00

13.673,00

Finanțare- proiecte POR

56

3.941,50

3.941,50

Asistenta sociala- total din care:

57

13.185,00

0,00

13.185,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

8.782,00

8.782,00

Ajutoare pentru locuințe

178,00

178,00

Ajutoare pentru încălzirea locuințelor

4.200,00

4.200,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

25,00

25,00

Cheltuieli de capital - din care:

70

597,00

25,00

622,00

Active nefinanciare

587,00

25,00

612,00

Active nefinanciare crese

10,00

10,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-22,18

-22, i 8

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

68.703,23

0,00

68.703,23

Bunuri si servicii- total din care:

20

26.439,50

0,00

26.439,50

iluminat public

06

6.600,00

6.600,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

19.839,50

0,00

19.839,50

întreținere ceasuri publice

39,50

39,50

Reparații curente(fond imobiliar)

500,00

500,00

prestări servicii SGU PI

19.300,00

19.300,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

8.400,00

8.400,00

Active nefinanciare

71

33.863,73

0,00

33.863,73

Active nefinanciare

32.583,73

32.583,73

Active nefinanciare (SGU)

1.280,00

1.280,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

0,00

0,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

30.537,00

304,00

30.841,00

Bunuri si servicii -total din care:

20

23.732,00

0,00

23.732,00

Salubritate

22.200,00

22.200,00

apa meteo

1.532,00

1.532,00

Active nefînanciare

71

6.805,00

304,00

7.109,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

0,00

0,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

29.500,00

0,00

29.500,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata pop.

40

29.500,00

29.500,00

TRANSPORTURI

8402

126.574,01

0,00

126.574,01

Bunuri si servicii - din care:

20

11.679,21

0,00

11.679,21

reparații curente străzi - din care:

9.000,00

9.000,00

reparații străzi SGU

200,00

200,00

serv monitorizare trafic

2.513,00

2.513,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

166,21

166,21

Subvenții- dif. de preț si tarif (RATP)

40

30.000,00

30.000,00

Finanțare- proiecte POR

56

64.115,48

64.115,48

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-166,21

-166,21DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 349/11.09.2013

^bugetare Z conform --rt^ifi^are

Cheltuieli de capital - din care:

70

20.945,53

"<0,00.

14^20.945,53

Active nefînanciare

71

20.825,53

20.825,53

Active financiare

72

120,00

120,00

SECȚIUNEA DE FUNCTIONATRE

378.406,80      -126,50

378.280,30

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

18.653,28

0,00

18.653,28

Cheltuieli de personal

10

7.890,00

7.890,00

Bunuri si servicii

20

10.841,92

2,10

10.844,02

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

35,00

35,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-113,64

-2,10

-115,74

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

26.459,50

-462,00

25.997,50

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

3,60

3,60

Fonduri de rezerva

50

600,00

-462,00

138,00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

774,50

0,00

774,50

Rambursări de credite - total din care:

81

25.085,00

0,00

25.085,00

Rambursare credit Alpha Bank

5.885,00

5.885,00

Rambursare credit B.C.R.

14.700,00

14.700,00

Rambursare credit B.R.D.

4.500,00

4.500,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-3,60

-3,60

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

7.723,00

0,00

7.723,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

150,00

150,00

Dobânzi

30

7.573,00

7.573,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

7.485,00

0,00

7.485,00

Bunuri si servicii - total, din care;

20

35,00

0,00

35,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

35,00

35,00

Transferuri către Politia Locala

51

7.450,00

7.450,00

Plăti efect an precedenti an curent

85

0,00

0,00

INVATAMINT

6502

111.416,25

43,50

111.459,75

Cheltuieli de personal

10

92.613,00

92.613,00

Bunuri si servicii -din care:

20

16.119,38

65,50

16.184,88

Bunuri si servicii repartizate instituțiilor de invatamant

14.013,75

43,50

14.057,25

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

36,63

22,00

58,63

Bunuri si servicii (pmp)

2.069,00

2.069,00

Transferuri către instituții publice

51

389,00

389,00

Asistenta sociala

57

40,00

40,00

Alte cheltuieli

59

2.291,50

0,00

2.291,50

Alte cheltuieli (burse)

991,50

991,50

Sume aferente plătii creanțelor salariale (sume ce vor fi alocate in funcție de modificările nivelului maxim al cheltuielilor de personal)

1.300,00

1.300,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-36,63

-22,00

-58,63

SANATATE

6602

7.472,73

100,00

7.572,73

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

3.260,00

3.260,00

Bunuri si servicii - din care:

20

1.198,00

0,00

1.198,00


-it

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 349/11.09.2013

Pn&ederi

\<Wfdrm ^^rectificare

bunuri si servicii -asistenta medicala comunitara AS SC

198,00

®/98,00

bunuri si servicii spital (Upetrom)

1.000,00

■9^^000,00

Transferuri către instîtutii publice

51

2.954,73

îWfr

3.054,73

Spitalul de Boli Infectioase Ploiești

1.200,00

100,00

1.300,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.754,73

1.754,73

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

60,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

34.852,17

192,00

35.044,17

Bunuri si servicii - total- din care:

20

4312,99

0,01

4.373,00

iluminat ornamental

1.600,00

1.600,00

spectacole artificii

34,00

34,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

1.495,82

0,01

1.495,83

acțiuni culturale

1.243,17

1.243,17

Transferuri către instituții publice, din care:

51

23.610,00

192,00

23.802,00

Casa de Cultura

800,00

800,00

Teatrul "Toma Caragiu"

5.200,00

5.200,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

3.300,00

3.300,00

Club Sportiv Municipal

8.950,00

192,00

9.142,00

Administrata Parcului C-tin Stere

5.360,00

5.360,00

Alte cheltuieli - total din care:

59

8.365,00

0,00

8.365,00

Asociatia"Lupii Galbeni 2012" ( susținerea si promovarea echipei de fotbal F.C.Petrolul)

8.000,00

8.000,00

reparații unitati de cult

365,00

0,00

365,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-1.495,82

-0,01

-1.495,83

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

34.760,37

0,00

34.760,37

Cheltuieli de personal - total din care:

10

6.031,00

0,00

6.031,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

4.551,00

4.551,00

Crese

1.480,00

1.480,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

1.893,55

0,00

1.893,55

bunuri si servicii ASSC

1.191,00

1.191,00

Bunuri si servicii crese

630,00

630,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

22,15

22,15

Legea 350/2005

50,40

50,40

Transferuri către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

51

13.673,00

0,00

13.673,00

Asistenta sociala- total din care:

57

13.185,00

0,00

13.185,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

8.782,00

8.782,00

Ajutoare pentru locuințe

178,00

178,00

Ajutoare pentru incalzirea locuințelor

4.200,00

4.200,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor sî asistentei sociale

25,00

25,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-22,18

-22,18

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

34.839,50

0,00

34.839,50

Bunuri si servicii- total din care:

20

26.439,50

0,00

26.439,50

iluminat public

06

6.600,00

6.600,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

19.839,50

0,00

19.839,50

întreținere ceasuri publice

39,50

39,50

Reparații curente(fond imobiliar)

500,00

500,00

prestări servicii SGU PI.

19.300,00

19.300,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

8.400,00

8.400,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

0,00

0,00


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 349/11.09.2013

A

l^Jluente

z.'     "‘vȘ-

\ Preyederi s\buget^re ; conform i' rectificare

/

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

23.732,00

23.732,00

Bunuri si servicii -total din care:

20

23.732,00

0,00

23.732,00

Salubritate

22.200,00

22.200,00

apa meteo

1.532,00

1.532,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

0,00

0,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

29.500,00

0,00

29.500,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata pop.

40

29.500,00

29.500,00

TRANSPORTURI

8402

41.513,00

0,00

41.513,00

Bunuri si servicii - din care:

20

11.679,21

0,00

11.679,21

reparații curente străzi - din care:

9.000,00

9.000,00

reparații străzi SGU

200,00

serv monitorizare trafic

2.513,00

2.513,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

166,21

166,21

Subvenții- dif. de preț si tarif (RATP)

40

30.000,00

30.000,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-166,21

-166,21

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

175.531,01      -198,50

175.332,51

AUTORI TA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

1.443,40

8,00

1.451,40

Alte transferuri -Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

161,54

161,54

Active nefinanciare

71

1.281,86

8,00

1.289,86

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

70,00

0,00

70,00

Active nefinanciare

71

0,00

0,00

Active financiare (participare la capitalul social al

72

70,00

70,00

INVATAMANT

6502

6.141,98

-64,72

6.077,26

Finanțări POSDRU unitati de invatamant

56

90,80

90,80

Active nefinanciare

71

6.051,18

-64,72

5.986,46

SANATATE

6602

1.259,73

9,22

1.268,95

Active nefinanciare - din care:

70

1.259,73

9,22

1.268,95

Active nefinanciare servicii de sanatate publica (AS SC)

180,00

-25,00

155,00

Active nefinanciare

1.079,73

34,22

1.113,95

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

36.347,66

-480,00

35.867,66

Finanțare- proiecte POR

56

22.533,44

22.533,44

Active nefinanciare

71

13.814,22

-480,00

13.334,22

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

4,538,50

25,00

4.563,50

Finanțare- proiecte POR

56

3.941,50

3.941,50

Cheltuieli de capital - din care:

70

597,00

25,00

622,00

Active nefinanciare

587,00

25,00

612,00

Active nefinanciare crese

10,00

10,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

33.863,73

0,00

33.863,73

Finanțare- proiecte POR

56

0,00

0,00

Active nefinanciare - din care:

71

33.863,73

0,00

33.863,73

active nefinanciare

32.583,73

32.583,73

active nefinanciare SGU

1.280,00

1.280,00


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 349/11.09.2013

[dnfluknie.^^.

’g^reyrfri

'bugetare conforip rectificare

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

6.805,00

'Wp

^109,00

Active nefinanciare total din care:

71

6.805,00

304TOO

7.109,00

TRANSPORTURI

8402

85.061,01

0,00

85.061,01

Finanțare- proiecte POR

56

64.115,48

64.115,48!

Cheltuieli de capital - din care:

70

20.945,53

0,00

20.945,53

Active nefînanciare

71

20.825,53

20.825,53

Active financiare

72

120,00

120,00

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

ANEXA NR.2mu

LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2013 RECTIFICARE 7

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

finanțate din:

Influente (+/-) buget local

Influente (+/-) buget stat

BUGET RECTIFICAT 7

Observații

TOTAL BUGET INIȚIAL 2013

de la bugetul local

transfer bug. stat

0

I

2

3=4+5

4

5

6

7

8

9

zsi'qoiv's:-

Cap.51.02-71

AUTORITATI PUBLICE

::;::L28i;86:::

din care:

(

Alte cheltuieli de iuvestilii

0,0(1

1.281.86

1.281,86

0.00

8,00

n.ott

1.289,86

1

Dotări Informatica

0,00

156,86

156,86

0,00

0,00

0,00

156,86

2

Achiziție Imobile (Str. Independentei, nr.8)

0,00

1.125,00

1.125,00

0,00

0,00

0,00

1.125,00

3

Dotări loc de joaca str. Cameliei

0,00

0,00

0,00

0,00

8,00

0,00

8,00

Cap.65.02-71

INVATAMANT

TOTAL

83.929.00

5.638.81

5.638,81

0,00

-79.72

0.00

5.559,09

din care:l       ....... . ..

A

Lucrări in continuare

36.813,00

2.392,81

2.392,81

0,00

0,00

0,00

2.392,81

1

înlocuire tamplarie, refacere fațade, terenuri

36.813,00

2.392,81

2.392,81

0,00

0,00

0,00

2.392,81

B

Lucrări noi

47.116,00

2.921,00

2.921.00

0,00

-79.72

0,00

2.841,28

1

Proiectare si execuție - Modernizare terenuri de sport la unitățile de invatamant

3.953,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

2

Instalație interioara de incalzire-Scoala nr. 1 "Radu Stanian"

110,00

72,00

72,00

0,00

0,00

0,00

72,00

3

Înlocuire tamplarie C.N. - "I.L.Caragiale"

4.016,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

4

Sala de Sport C.E. -"Virgil Madgearu"

11.000,00

477,30

477,30

0,00

-79,72

0,00

397,58

5

Imbunatatirea infrastructurii tehnice pentru proiecte de monitorizare video a instituțiilor de invatamant preuniversitar (Proiectare+Executie)

85,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Sala de concerte Liceul de Arta "Carmen Sylva"

22.100,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

7

Construire - Grădiniță Aleea Strunga

1.412,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

8

Construire - Grădiniță Bdul Petrolului

3.540,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

9

Centrala termica - Grădiniță nr.7

80,00

65,70

65,70

0,00

0,00

0,00

65,70

10

Instalație interioara de incalzire - Școala Ienachita Vacarescu

417,00

395,00

395,00

0,00

0,00

0,00

395,00

11

Centrala termica - Școala Florin Comisei

250,00

237,00

237,00

0,00

0,00

0,00

237,00

12

Centrala termica - Grădiniță nr.38

153,00

144,00

144,00

0,00

0,00

0,00

144,00

(

Alte cheltuieli de investiții

0.00

325.00

325,00

0.00

0.00

0,00

325.00

1

RTE Sala de sport Școala nr.28 "Nicolae Balcescu"

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

2

Proiectare - reabilitare corp anexa Colegiul National "Mihai Viteazul"

0,00

26,00

26,00

0,00

0,00

0,00

26,00

f   O J

3

SF W1FI Internet management

0,00

163,00

163,00

0,00

0,00

0,00

163,00/Â\

4

Dotări

0,00

106,00

106,00

0,00

0,00

0,00

106,00 d/

3 T

SANATATE

din care:

O1

B

Lucrări noi

5.609,00

500.00

500,00

0,00

0.00

0,00

500,d\c/^A

1

Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

5.609,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00^ ;

2

Relocare Spital Pediatrie prin schimbare de funcțiune clădire Piața Eroilor, nr. 1A

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00Nr. cri.

DENUMIREA ORIECTiVELOR DE INVESTITH

Valoare totala con Torni SF

finanțate din:

Influente (V-) buget local

Influente (+/■) buget stat

BUGET RECTIFICAT 7

Observații

TOTAL BUGET INIȚIAL 2013

de la bugetul local

transfer bug. stat

0

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8

9

Alte cheltuieli tic investiții

0,00

579.73

SWfli

(MM

34.22

0,00

613,95

1

PUD, DALI -Relocare Spital Pediatrie prin schimbare de funcțiune clădire Piața Eroilor, nr.l A

0,00

90,00

90,00

0,00

3,00

0,00

93,00

2

Dotare cu echipamente medicale Spitalul Municipal Ploiești

0,00

489,73

489,73

0,00

0,00

0,00

489,73

3

Documentație tehnica "Consolidare sî refunctionalizare Spitalul Municipal Ploiești" (întocmire relevec, incercari de laborator)

0,00

0,00

0,00

0,00

31,22

0,00

31,22

4

SF-Modemîzare Spitalul Municipal Ploiești (Shuller)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cap.67.02-71

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

din care:

A

Lucrări in continuare

82.063,53

10.815,22

10.815,22

0,00

0,00

0,00

10.815,22

1

Refacere stadion Ilie Oana Ploiești

74.570,63

10.710,72

10.710,72

0,00

0,00

0,00

10.710,72

2

Consolidare si extindere sala de concerte inclusiv balcon Filarmonica Paul Constantinescu Ploiești

8.039,90

5130

51,50

0,00

0,00

0,00

51,50

3

Pavilioane de vara (Proiectare+Executie)

53,00

53,00

53,00

0,00

0,00

0,00

53,00

B

Lucrări noi

5.430,32

1.769,00

1.769,00

0,00

0,00

0,00

1.769,00

I

Amenajare, dotare, pavilioane Parc Nichita Stanescu (Proiectare+Executie)

89,54

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

2

Dotări locuri de joaca

3.500,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

3

Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bdul.Independentei Nr.l4

1.840,78

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

300,00

4

Clădire si spatii adiacente stadion llie Oana Ploiești

0,00

1.379,00

1.379,00

0,00

0,00

0,00

1.379,00

C

Alte cheltuieli de investiții

0,00

1.230,0(1

1.230.00

(J.dfl

-480,00

0,00

750,00

1

SF-Reabilitare clădire + spatii adiacente stadion Ilie Oana Ploiești

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

2

SF-Relocare Muzeul Petrolului

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

3

Dotări cu caracter sportiv Sala Sporturilor (Olimpia)

0,00

670,00

670,00

0,00

0,00

0,00

670,00

4

Dotări tip mobilier - Sala Sporturilor (Olimpia)

0,00

480,00

480,00

0,00

-480,00

0,00

0,00

Cap.68.07.71

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

> >: 61230-

din care:

A

Lucrări in continuare                                       ■

8.68439

432,00

432,00

0,00

0,00

0,00

432,00

1

Reabilitarea/modemizarea si echiparea specifica a Centrului de Primire in regim de urgenta Ciresariî Ploiești

8.684,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentate interioara

0,00

432,00

432,00

0,00

0,00

0,00

432,00

B

Lucrări noi

0,00

180,00

180,00

0,00

0.00

0,00

180,00

1

Racord termic, instalații termice si sanitare - Centrul de primire in regim de urgenta Ciresariî Ploiești

0,00

180,00

180,00

0,00

0,00

0,00

180,00

Cap. 70.02 -71

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

:<:><32583j3:<:>::

din care

..

A

Lucrări in continuare

88.546,51

30.487,74

29.847,64

640,10

0,00

0,00

30.487,7fL

itv./

1

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9Mai Ploiești

14.404,13

246,00

50,00

196,00

0,00

0,00

246»OJ

2

RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății

3.736,85

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,0(ix\o?\

,<^ > /

3

Reabilitare termica blocuri zona Ploiești NORD , Lotl+Lot2

14.463,00

7.185,50

7.185,50

0,00

0,00

0,00

7.185,5077 5

>K.

Lot 1 -Contract nr.24008/29.12.2011

4.570,50

4.570,50

0,00

4.570,50

'ffr-z, v

Lot 2 -Contract nr.24007/29.12.2011

2.615,00

2.615,00

0,00

2.615,00

Servicii dirigentie șantier

0,00

0,00

0,00

0,00

Nr*. crt.

Valoare

finanțate din:

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

totala conform SF

TOTAL BUGET INIȚIAL 2013

de la bugetul local

transfer bug. stat

Influente (+>9 buget local

Influente (+61 buget stat

BUGET RECTIFICAT 7

Observații

0

I

2

3=4+5

4

5

6

7

8

9

4

Reabilitare termica blocuri zona Malu Roșu

18.196,05

8.103,64

8.103,64

0,00

0,00

0,00

8.103,64

Lot l -Contract nr.23999/29,12.2011

2.458,94

2.458,94

2.458,94

Lot 2 -Contract nr.24000/29.12.2011

4.079,33

4.079,33

4.07933

Lot 3 -Contract nr.24003/29.12.2011

1.56537

1.565,37

1.56537

Servicii dirigentie santiei

0,00

0.00

0,00

0,00

5

Reabilitare termica blocuri zona Vest 1

25.356,44

9.852,12

9.852,12

0,00

0,00

0,00

9.852,12

Lot 1 -Contract nr.24005/29.12.2011

3.945,22

3.945,22

3.945,22

Lot 2 -Contract nr.24006/29.12.2011

4,549,40

4.549,40

4.549,40

Lot 3 -Contract nr,24004/29.12.2011

1.233,50

1.233,50

1.233,50

Servicii dirigentie șantier

124,00

124,00

124,00

6

Reabilitare termica blocuri zona Vest 2

12.040,04

4.973,91

4.529,81

444,10

0,00

0,00

4.973,91

Lot 1 -Contract nr.24002/29.12.2011

2.674,13

2.230,03

444,10

0,00

0,00

2.674,13

Lot 2 -Contract nr.24001/29.12.2011

2,299,78

2.299,78

2.299,78

Servicii dirigentie șantier

0,00

0,00

0,00

TOTAL REABILITARE BLOCURI -30.115,17 inii lei

30.115,17

30.115,17

7

RTE Cămin batrani strada Cosminele

350,00

45,00

45,00

0,00

0,00

0,00

45,00

8

Alimentare cu energie termica din sistem centralizat bloc CFR Vest, Str. Domnisosri, nr. 101, Ploiești

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

9

Deviere rețea apa str.Libertatii nr. 1

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

10

Extindere a branșamentelor de apa in cartierul Ghe.Doja, Rafov, Gageni, Bereasca(RASP)

0,00

15,57

15,57

0,00

0,00

0,00

15,57

B

Lucrări noi

S9.0S9.39

516,78

516,78

0,00

0,00

0,00

516,78

1

Reabilitare/Modemizarea hipodromului din Ploîesti-Centru Hipic si de Agrement.

88.959,39

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

2,00

2

Extindere rețea gaze si iluminat public Cartier Tineretului

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

3

Branșamente apa municipiul Ploiești Cart.Rudului, Eriolor, M.Bravu, Transilvaniei, A.Mureseanu RASP(dividende Apa Nova)

0,00

64,78

64,78

0,00

0,00

0,00

64,78

4

Sistematizare verticala, Iluminat public, rețea gaze. Cartier locuințe str. Gageni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Extindere rețea gaze naturale Cartier locuințe str. Gageni (EDEN)

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

6

Amenajarea centrului municipal de colectare a deșeurilor de echipamente electrice si electronice Ploiești

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Alimentare cu energie electrica locuințe ale Municipiului Ploiești Colonia Teleajen

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

8

Modernizare instalații electrice imobile PMP

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

9

Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bdul.lndependenteî Nr. 14

1.840,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C

Alte dickuii'li de investirii

31.728,20

1.579,21

1.579.21

0,00

O,(KJ

0,(10

1.579,21

1

SF -Amenajare adăpost pentru câinii comunitari

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

2

SF Locuințe sociale Str. Lucemei (cartier Bereasca)

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

3

SF , PT, DE Rețele tehnico edilitare str. Cosminele (ANL)

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

4

Expertize tehnice la imobile din patrimoniu mun. Ploiești

0,00

95,00

95,00

0,00

0,00

0,00

5

Documentații tehnice pentru consolidări, modernizări si reabilitări termice ptr clădirile din patrimoniu mun. Ploiești

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

------<-?/' ȘiX ,

6

Documentație tehnica pentru execuție lucrări de creștere a performantei energetice a blocurilor.

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

Wflf |'Q

7

SF.PT.DE -Parc fotovoltaic pentru producerea energiei electrice(Teleajen)

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

teu

s.

8

Scliimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentate interioara - (actualizare PT si alimentare cu apa si canalizare)

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

9

Amenajare imobil str. Independentei nr.21(Actualizare PT)

31.660,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

SF+PT+DE -Sistematizare verticala. Iluminat public Cartier locuințe str. Gageni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nr. cri.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

0

l

11

SF,PT,DE Iluminat public Cartier Tineretului

12

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri cartier Bereasca- Actualizare PT

13

PUZ Cartier Gageni

14

PUZ Cartier ANL Str, Cosminele

IS

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, regulamentul local de urbanism aferent, elaborarea strategiei de dezvoltare urbana a municipiului Ploiești sî plan de amenajare a teritoriului metropolitan precum si documentațiile aferente.

16

Actualizarea regulamentului privind construirea si amplasarea suporturilor pentru firme si reclame pe raza municipiului Ploiești

17

Actualizarea regulamentului privind amplasarea si funcționarea spatiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat al municipiului Ploiești

18

Reabilitare iluminat public

19

PUZ Locuințe sociale strada Lucemei (Cartier Bereasca)

20

SF Toalete publice

21

SF PT DE Amenajare esplanada Parc Dendrologic (Zona Statuia Mihai Viteazul)

22

Achiziție Imobile (Str. Independentei, nr.S)

23

SF+PT+DE Extindere rețea electrica Cartier locuințe str. Gageni (EDEN)

24

Expertizare tehnica a lucrărilor de reabilitare termica din municipiul Ploiești si a proiectelor tehnice faza PT, DE.

Cap.74,02-71

PROTECȚIA MEDIULUI

totâ din care

A

Lucrări in continuare

1

Modernizare si reabilitare străzi,inclusiv canalizare sî racorduri canalizare, Cartier Bereasca (zona Nord+zona Sud)+bransamente electrice statii pompare

2

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri Cartier Gageni (Str.Podețului)

3

Modernizare sistem de colectare si epurare a apelor uzate in mun. Ploiești

B

Lucrări noi

1

Harta strategica de zgomot

2

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri str.Tunari (proiectare+executie)

3

Extindere canalizare str.Spîcului (proiectare+executie)

4

Extindere canalizare str.Tesatorilor (proiectare+executie)

5

Extindere rețea apa si canalizare, inclusiv racorduri si branșamente Cartier de locuințe Gageni (EDEN)

C

Alte cheltuieli de investirii

1

SF+PT+DE Extindere rețea apa si canalizare, inclusiv racorduri si branșamente Cartier de locuințe Gageni (EDEN)|

2

SF Extindere canalizare str.Spicului

3

SF Extindere canalizare str. Țesătorilor

Valoare totala conform SF

finanțate din:

Influente (4/-) bunel local

Influente cw buget stat

BUGET RECTIFICAT 7

Observații

TOTAL BUGET INIȚIAL 2013

de la bugetul local

transfer bug. stat

2

3=445

4

5

6

7

8

9

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

68,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00

25,00

0,00

315,00

315,00

0,00

0,00

0,00

315,00

0,00

13,00

13,00

0,00

0,00

0,00

13,00

0,00

22,00

22,00

0,00

0,00

0,00

22,00

0,00

55/21

55,21

0,00

0,00

0,00

55,21

0,00

29,00

29,00

0,00

0,00

0,00

29,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,00

35,00

0,00

0,00

0,00

35,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2X817,18

5,625,00

5.625,00

0,00

304,00

0,00

5.929,00

20.904,00

3.190,00

3.190,00

0,00

304,00

0,00

3.494,00

2.913,18

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

2385,00

2.385,00

0,00

0,00

0,00

2.385,00

1.215.00

1.160,00

1.160,00

0,00

0,00

0,00

1.160,00

245,00

245,00

245,00

0,00

0,00

0,00

245,00

400,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

400,00

270,00

215,00

215,00

0,00

0,00

0,00

215,00

270,00

270,00

270,00

0,00

0,00

0,00

270,00

30,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

20.00

20,00

0.00

0.00

0.00

20.00

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

o*

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00$-Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIT!!

Valoare totala conform SF

finanțate din:

Influente (+61 buget stat

BUGET RECTIFICAT 7

Observații

TOTAL BUGET

INIȚIAL 2013

de la bugetul local

transfer bug. stat

Influente buget local

0

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8

9

Cap.84.02-71

:;<:;2&!;334;25:<;

xGSiojșișșJ:-:-:-:

<;2o:ft2ș;53>:

JxGqifflâ:-:-:-

iGZilțOO;??:;

din care

A

Lucrări in continuare

121.815,71

12.711,53

12,711,53

0,00

1.590,00

0,00

14.301,53

1

Modernizare străzi Cartier Motoi (Pescarus, Amota, Cerasului, Trompetei, Zorilor, Otelului, Clabucet, Olimpului, Boian, Aron Vodă, Grăniceri, Albisor, Corăbiei, Tomis, Poet Dimitrie Anghel, Tinerimii, Albești, Pictor Barbu Iscovescu, Gheorghe Sion, Grausorului, Chindiei, Turnătorului, Salvador, Graur, Oituz, Diaconu Coresi, Bodocului, Amzeî, Cap.Traian Dumitrescu, Fagaras.Corlatesti)

9.241,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

2

Drumuri si accese Cartier Ghighiului (Brazi, Tinosu, Pietrosani, Tatarani, Alunis, Sima, Draganesti)

2.430,22

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

3

Reabilitare trotuare Cartier 9 Mai (proiectare si execuție)

1.574,43

76,00

76,00

0,00

0,00

0,00

76,00

4

Reabilitare sistem rutier străzi Cartier 9 Mai (Strunga, Vitioarei, Targsor, Amauti, Prislop, Padina, Aleea Mureș, Aleea Seciului, Frasinet, Aleea Vomicel, Aleea Someș, Muscel, Făget, Casin, Intrarea Daliei, Granitului, Murelor, Vîctoras, Nicolae Filipescu, Metrului)- proiectare+executie

5.393,57

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

5

Modernizare Cartier Enachita Vacarescu (Aviatorilor, Aeroportului, Parasutistilor, Biruinței, Spatar Milescu, Zimbrului, Carol Davila, Enachita Vacarescu, Vitejilor, Făcliei, Crisan, Cosmonautilor, Gomistilor) -proiectare+executie

4.835,12

43,00

43,00

0,00

0,00

0,00

43,00

6

Modernizare Cartier Malu Roșu (Serg. Ghe, Mateescu, Brancîog, Dealu cu Piatra, Secelenilor, Aleea Scolii, Tazlau, Tazlau(Rev 1), Măgurii, Moșneni, Aleea Brașovenilor, Dogarilor, Raristei, Râpelor) -proiectare+executie

2.857,48

16,00

16,00

0,00

0,00

0,00

16,00

7

Reabilitare trotuare Cartier Enachita Vacarescu -proiectare+executie

1.933,07

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

8

Reabilitare trotuare Cartier Malu Roșu -dirigentie de șantier

546,14

1,40

1,40

0,00

0,00

0,00

1,40

9

Reparație capitala strada Lapusna-dirigentie de șantier

688,00

3,70

3,70

0,00

0,00

0,00

3,70

10

Reabilitare si amenajare parcari bl. 35 A-G str. Malu Roșu -dirigentie de șantier

515,31

2,20

2,20

0,00

0,00

0,00

2,20

11

Modernizare str. Splaiului (tr. Str. Negru Voda-str. Dragos Vodă) -dirigentie de șantier

144,12

0,60

0,60

0,00

0,00

0,00

0,60

12

Amenajare parcare B-dul Republicii bl A5, Aleea Codrului si Aleea Vlasiei -dirigentie de șantier

1.503,00

8,50

8,50

0,00

0,00

0,00

8,50

13

Modernizare Cartier Penes Curcanul - proiectare+executie

9.483,10

1.240,00

1.240,00

0,00

0,00

0,00

1.240,00

14

Modernizare si reabilitare străzi,inclusiv canalizare si racorduri canalizare. Cartier Bereasca (zona Nord+zona Sud)

40.851,28

5.200,00

5.200,00

0,00

0,00

0,00

5.200,00

15

Modernizare străzi in mun. Ploiești (Str.Fratiei, Horatiu, Peris -inclusiv canalizare, Ecoului, Drum acces Ploiești Triaj, Barzava, Aurora, Lemnari, Dezrobirii, Vidinului, Zanelor-înclusiv canalizare, Brazdei, Berzei, Dambovita -inclusiv canalizare, Rotari, Acarului, Olteni, Neajlov (Proiectare+executie)

10.937,60

1.335,00

1.335,00

0,00

1.5911,110

0,00

2.925.00

16

Modernizare str. Cheia, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

362,60

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

200,00

17

Modernizare str. Vârful cu Dor, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

76,73

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

18

Upgrade sistem de management al traficului in municipiul Ploiești (proiectare+executie)

5.500,00

2.850,00

2.850,00

0,00

0,00

0,00

2.850,00

19

Amenajare pavaj pietonal Complex Nord si parcari

1.024,99

84,13

84,13

0,00

0,00

0,00

84,13

20

Modernizare str. Buna Vestire

4.647,83

100,50

100,50

0,00

0,00

0,00

100,50

x

21

Modernizare str. Neptun

301,02

70,00

70,00

0,00

0,00

0,00

70,00 ;'.

22

Amenajare parcari in cartier E.Vacarescu (proiectare+executie)

9.477,43

1317,00

1.317,00

0,00

0,00

0,00

1.317,00    >

i

23

Refacere sisteme rutiere strada Costilei, Salva Viseu, Tunari - proiectare+executie

514,00

30,20

30,20

0,00

0,00

0,00

30,20 \o ■ '

z

24

Amenajare parcare si pietonal strada Toma Caragiu (proiectare+executie)

733,39

0,40

0,40

0,00

0,00

0,00

0,40

■X.    > -

25

Amenajare parcari cu dale ecologice zona nord, zona vest, zona central sud est (proiectare+executie)

6.244,28

7,90

7,90

0,00

0,00

0,00

7,90

B

Lucrări noi

16,121,23

6.152,00

6.152,00

0,00

-1.589,50

0,00

4.562,50

1

Parcare supraterana str.Cuza Vodă (proiectare+executie)

12.708,18

1,623,00

1.623,00

0,00

-1.590.00

0.00

33,00

2

Modernizare str. Văii

476,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Pasaj trecere intre strada Depoului si strada Mîmiuluî (proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

finanțate din:

Influente (+/-) buget stat

BUGET RECTIFICAT 7

Observații

TOTAL BUGET

INIȚIAL 2013

de Ia bugetul local

transfer

bug. stat

Influente (+/-) buget local

0

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8

9

4

Realizare copertine refugiu calatori (statii RATP), (proiectare+executie)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

5

Amenajare exterioara Sala Sporturilor Olimpia (proiectare+executie)

0,00

370,00

370,00

0,00

0,00

0,00

370,00

6

Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi

0,00

4,00

4,00

0,00

0,00

0,00

4,00

7

Amenajare străpungere strada Grindului (proiectare+executie)

650,00

650,00

650,00

0,00

0,00

0,00

650,00

8

Modernizare strada Caraiman, inclusiv canalizare

295,00

295,00

295,00

0,00

0,00

0,00

295,00

9

Modernizare Str.Aviator Popescu Ciocănel,inclusiv canalizare

939,00

682,00

682,00

0,00

0,00

0,00

682,00

10

Modernizare Str.Panciu, inclusiv canalizare

606,37

530,00

530,00

0,00

0,00

0,00

530,00

11

Loc de odihna zona Casa Cârti (proiectare+executie)

29,58

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

12

Loc de odihna zona Piața (proiectare+executie)

20,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

13

Modernizare strada Valea Alba, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

14

Modernizare strada Vaslui, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

0,00

280,00

280,00

0,00

0,00

0,00

280,00

15

Drum acces din strada Libertății (proiectare+executie)

334,00

335,00

335,00

0,00

0,00

0,00

335,00

16

Sens giratoriu, intersecție Bdul.Republicii si Str. Laboratorului

0,00

285,00

285,00

0,00

0,00

0,00

285,00

17

Reabilitare strada Radu de la Afumați (proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Imbracare cu mixturi asfaltice strada Spicului (Proiectare+Executie)

0,00

470,00

470,00

0,00

0,00

0,00

470,00

19

Refacere sistem rutier Cartier Rafov

0,00

153,00

153,00

0,00

0.50

0.00

153.50

20

Deviere rețele tehnico edilitare( zona parcare str.Cuza Vodă)

0,00

200,00

200,00

0.00

0,00

0,00

200,00

21

Amenajare parcare strada Glie. Doja (vis a vis SGU)

62,68

65,00

65,00

0,00

0,00

0,00

65,00

(

Alte cheltuieli de investiții

li 1.397.32

1.962,00

1.962.00

0,00

-0,50

0,00

1.961.50

1

Achiziționare autobuze pentru RATP

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

2

Expertiza tehnica Regularizare parțiala parau Dambu

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

3

PT+DE Modernizare Cartier Mitica Apostol

87.816,80

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

4

DALI +PT+DE-Modemizare străzi cartier Rafov II (Uzinei, Târgului, Atelierului, Trenului, Traian Savulescu, Pieței, Izlazului, Furnalului)

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

5

DALI+ PT+DE Modernizare străzi zona Eroilor (Cărvunarilor, Caliman, Grădinilor, Cosmos, Licurici, Venus, Vasile Lucaciu, Caramidari, Calusari, Mieilor, Turda, Cosari, Faurari, Prundului, Istrita, Fainari, Mecet, Dorului, Cozia, Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Mareșal Averescu, Zaganului, Slt.Erou Constantinoiu Vasile, Goraslau,)

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

6

DALI Modernizare străzi zona Buna Vestire (Rares Vodă, Plevnei,Arcașilor, Ion Rusu Sirianu, Avram Iancu, Globului, Spatari, Vanatori, Alexandru cel Bun, G. Asachi, Brates, Simion Bamutiu, Bicazului, Soveja, Ialomitei, Prut,Petru Musat, Sudorului, Branului, Diligentei, Ploilor, Șoimului, Arcașului, Timpului, Fundătura Lupeni 1, Fundătura Lupeni 2)- inclusiv canalizare

12.661,90

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

7

PT+DE Reparație capitala trotuare B-dul Republicii (tronson Sos. Nordului- limita oraș)

1.929,30

52,00

52,00

0,00

0,00

0,00

52,00

8

PT+DE Reparație capitala trotuare strada Ghe. Gr. Cantacuzino (tronson Sos. Vestului- limita oraș)

934,42

2,50

2,50

0,00

0,00

0,00

2,50

9

SF+PT+DE Străpungere str. Laboratorului in prelungire str. Ghe. Gr. Cantacuzino

0,00

85,00

85,00

0,00

0,00

0,00

85,00

10

DALI+PT+DE Modernizare strada August Treboniu Laurian, inclusiv rețea apa si canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

11

DAL1+PT+DE Modernizare strada Caraiman, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

12

DALI, PT DE- Modernizare str.Caprioarelor, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

13

DALI, PT DE- Modernizare str. Intrarea Izvoras

0,00

5,00

5.00

0,00

0,00

0,00

s.00

14

DALI, PT DE- Modernizare str. Intrarea Labirint

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

V

A W

15

DALI+PT+DE Modernizare strada Lacauti, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

16

DALI+PT+DE Modernizare strada Cemica, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

Nn crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

finanțate din:

Influente (■+/-) buget local

Influente (+/-) buget sfat

BUGET RECTIFICAT 7

Observații

TOTAL BUGET INIȚIAL 2013

de la bugetul local

transfer

bug, stat

0

1

2

3~4+5

4

5

6

7

8

9

17

SF Amenajare exterioara Sala Sporturilor Olimpia

0,00

20,00

20,00

0,00

-0,50

0,00

19,50

18

DALI+PT+DE Modernizare strada Aleea Bahluiului (Biruinței), inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

19

SF+PT+DE Modernizare infrastructura Cartier Mimiu

0,00

140,00

140,00

0,00

0,00

0,00

140,00

20

SF Amplasare si exploatare sistem parcare 12 locuri, zona Vest

0,00

1,50

1,50

0,00

0,00

0,00

1,50

21

DALI Remenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (Zona ALTEX)

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

22

SF+PT+DE Realizare drum de acces parc municipal Ploiești Vest, municipiul Ploiești

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

23

DALI, PT DE Modernizare Str.Panciu, inclusiv canalizare

0,00

16,00

16,00

0,00

0,00

0,00

16,00

24

DALI, PT DE Modernizare Str, Aviator Popescu Ciocănel,inclusiv canalizare

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

25

SF+PT+DE-Sens giratoriu, intersecție Bdul.Republicii si Str. Laboratorului

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

26

SF+PT+DE Reabilitare sî modernizare pasaje pietonale subterane": Bariera Buc 1, Bariera Buc.2 si înființare pasaj subteran pilonai -Bariera-trccere de pietoni UPG

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

27

SF Amenajare intersecție str. Ștrandului cu Centura de NE-DN1B

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

28

DALI Modernizare străzi Cartier Pictor Rosenthal 1 (Mugurilor, Inului, Toporasi, Chilia, Pictor Rosenthal, Mălinului, Putui cu apa rece, Calabreaza, Ulmului, Ruginoasa, Freamătului, Steluțelor, Fundătură Tînerimi, Stupilor, Voila, Fundătură Boian, Albisor -etapa II, Mircea cel Batran tronson intre Pictor Rosenthal si limita municipiu)-inclusiv canalizare si racorduri

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

29

DALI Modernizare străzi Cartier Pictor Rosenthal II (Ogorului, Pictor Rosenthal (după liniile CF), Aleea Bercenî, Aleea Romanești, Intr.Catunu, Paraului, Intrarea Moara Noua)-

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

30

Reamenajare intersecție str. Gh. Doja/Apelor/Postei, amenajare accese carosabile către incinta, construire poduri

8.054,90

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

31

SF+PT+DE Amenajare parcare strada Gheorghe Doja (vis-â-vis SGU)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

32

SF+PT+DE Amenajare parcare strada Văleni (vis a vis BCR)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

33

Dolari includere zona pietonala centrala

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

34

SF Loc de odihna zona Casa Cârti

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

35

SF Loc de odihna zona Piața

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

36

DALI Modernizare strada Valea Alba, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

37

DALI Modernizare strada Vaslui, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

38

SF Drum acces din strada Libertății

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

39

SF+PT+DE Sistematizare verticala Cartier locuințe str. Gageni (EDEN)

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

40

SF Reabilitare strada Radu de la Afumați

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

41

SF Imbracare cu mixturi asfaltîce strada Spicului

0,00

5,00

5.00

0,00

0,00

0,00

5,00

42

SF, PT, DE- Supralargire strada Marasesti pe zona cuprinsa intre centura Ploiești si drum acces parc municipal Vest (inclusiv exproprieri)

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

43

SF+PT+DE Modernizare strada Spatari, inclusiv canalizare (tronson cuprins intre str. Vornicul Boldur si str. Buna Vestire)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

44

SF+PT+DE Modernizare strada Crasna, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

45

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a infrastructurii in mun. Ploiești pentru obiectivul Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud I Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor

0,00

245,00

245,00

0,00

0,00

0,00

245,00

/ (cv' rcl i io’A

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

finanțate din:

Influente (+/-) bunel local

Influente (+/-) buget stat

BUGET RECTIFICAT 6

Observații

TOTAL BUGET INIȚIAL 2013

de la bugetul local

transfer bug. stat

0

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8

9

46

SF PT DE Deviere rețele tehnico edilitare (zona parcare str.Cuza Vodă)

0,00

140,00

140,00

0,00

0,00

0,00

140,00

47

SF Pasaj trecere intre strada Depoului si strada Miiniului

0,00

165,00

165,00

0,00

0,00

0,00

165,00PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII
LISTA obiectivelor de investiții pe anul 2013-2016 - rectificare 7DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII


Realizarea parcului municipal Ploiești Vest-Centnil de excelenta in afaceri pentru tinerii intreprinzatori


Valoare totala conform SF


TOTAL PREVEDERI


Estimare

2013


Estimare


2014


Estimare

2015Estimare

2016


ObservațiiProiectare si execuție -Amenajare terenuri de sport la unitari de invatamant


Instalație interioara de incalzire-Scoala nr. 1 Radu Stanian


Centrale termice unitari de invatamant


înlocuire tamplarie C.N. - I.L.CaragialeSala de Sport C.E. -V.Madgearu

Inbumatatiri infrastnictura tehnica pentru proiecte de monitorizare video a instituțiilor de invatamant preuniversitar (Proiectare+Executie)


Sala de concerte Liceul de Arta Carmen Sylva36.813, (HI


36.813,00

J6.813,00

6.073,00

3.953,00 “1720,00”


 • 2.414.86

 • 156.86

2.250,00


1.289,86

156,86

1.125,00


0,00

1.125,00


7(H)3W


700.09


700,00


700,00


500,00


200,00


5.559,09


3.773,81


4.173,81


2.392,81

2.392,81

14.181,71

3.953,00

72,00

2.000,00

3.500,00


397,58


2.392,81

2.392,81

2.841,28


1.000,00

72,0°

0,00

500,00


3.523,81

1.000,00

0,00

500,00

1.000,00


4.173,81

976,50

0,00

L000,00

1.000,00


3.642,81

976,50

0,00 500,00 1.000,00


397,58


Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

8

8

Centrala termica -Grădiniță nr.7

0,00

65,70

65,70

0,00

0,00

0,00

9

Construire Grădiniță Aleea Strunga

0,00

410,00

10,00

200,00

200,00

0,00

10

Construire Grădiniță Bdul. Petrolului

0,00

433,81

10,00

223,81

200,00

0,00

H

Instalație interioara de incalzire Școala lenachita Vacarescu

0,00

395,00

395,00

0,00

0,00

0,00

12

Centrala termica Școala Florin Comisei

0,00

237,00

237,00

0,00

0,00

0,00

13

Centrala termica-Gradinita nr.38

0,00

144,00

144,00

0,00

0,00

0,00

14

WIFI Internet management

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

C

Alic cheltuieli de investiții

0,00

575,00

325,00

250,00

0,00

0,00

1

RTF Sala de sport Școala nr.28 Nicolae Balcescu

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

2

Proiectare - reabilitare corp anexa Colegiul National Mihai Viteazul

0,00

26,00

26,00

0,00

0,00

0,00

4

Demolare Grădiniță nr.29

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

5

Proiectare clădire noua Grădiniță nr.29

0,00

150,00

0,00

150,00

0,00

0,00

6

SF WIFI Internet management

0,00

163,00

163,00

0,00

0,00

0,00

7

Dotări

0,00

106,00

106,00

0,00

0,00

0,00

SANATATE

^:iOR586;Ș4>::

::;:43;449;94<>

din care:

B

Lucrări noi

0,00

100.972,89

500,00

25.458,85

31.564,10

43.449,94

1

Consolidare si refunctionalizare -Spitalul Municipal Ploiești, etapa a Ha

0,00

5.609,00

500,00

1.703,00

1.703,00

1.703,00

2

Relocare Spital Pediatrie prin schimbare de funcțiune, clădire Piața Eroilor, nr.l A

0,00

95.363,89

0,00

23.755,85

29.861,10

41.746,94

C

Alte cheltuieli de investiții

0,00

613,95

613,95

0,00

0,00

0,00

1

PUD, DALI -Relocare Spital Pediatrie prin schimbare de funcțiune, clădire Piața Eroilor, nr.lA

0,00

93,00

93,00

0,00

0,00

0,00

2

Dotare cu echipamente medicale Spitalul Municipal Ploiești

0,00

489,73

489,73

0,00

0,00

0,00

3

Documentație telmica "Consolidare si refunctionalizare Spitalul Municipal Ploiești" (intocmire relevee, incercari de laborator)

0,00

31,22

31,22

0,00

0,00

0,00

4

SF-Modemizare Spitalul Municipal Ploiești (Shuller)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cap.67,02-71

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

__

<<<16>495:89<<<

din care:

A

Lucrări in continuare

82.663,53

10.815,22

10.815,22

0,00

0,00

'/r\A

1

Refacere stadion Ilie Oana Ploiești

74.570,63

10.710,72

10.710,72

0,00

0,00

(

2

Consolidare si extindere sala de concerte inclusiv balcon Filarmonica Paul Constantînescu Ploiești

8.039,90

51,50

51,50

0,00

0,00

0,0^o^

3

Pavilioane de vara (Proiectare+Executie)

53,00

53,00

53,00

0,00

0,00

o,oo^9>

/

B

Lucrări noi

5.351,21

4.930,67

1.769,00

1.650,00

1.011,67

500,00^ *

1

Amenajare, dotare, pavilioane Parc Nichita Stanescu (Proiectare+Executie)

89,54

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00 \

2

Dotări locuri de joaca

3.500,00

1.550,00

50,00

500,00

500,00

500,00

3

Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bdul.Independentei Nr.l4-(Teatrul de estrada)

1.761,67

1.761,67

300,00

1.000,00

461,67

0,00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

8

4

Clădire si spatii adiacente stadion Ilie Oana Ploiești

0,00

1.479,00

1.379,00

50,00

50,00

0,00

5

Bazin Olimpic de inot in Mun.Ploiesti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Relocare Muzeul Petrolului

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

C

Alte cheltuieli de investiții

0,00

750,00

750,00

0,00

0,00

0,00

1

SF-Reabilitare clădire + spatii adiacente stadion Ilie Oana Ploiești

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

2

Dotări cu caracter sportiv Sala Sporturilor (Olimpia)

0,00

670,00

670,00

0,00

0,00

0,00

3

Dotări tip mobilier - Sala Sporturilor (Olimpia)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

SF-Relocare Muzeul Petrolului

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

Cap.68.07.71

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

din care:

A

Lucrări in continuare

8.684,39

1.432,00

432,00

1.000,00

0,00

0,00

1

Reabilitarea/modemizarea si echiparea specifica a Centrului de Primire in regim de urgenta Ciresarii Ploiești

8.684,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentate interioara

0,00

1.432,00

432,00

1.000,00

0,00

0,00

B

Lucrări noi

0,00

180,00

180,00

0,00

0,00

0,00

1

Racord termic- Centrul de primire in regim de urgenta Ciresarii Ploiești

0,00

180,00

180,00

0,00

0,00

0,00

Cap. 70.02-71

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

din care

A

Lucrări in continuare

88.546,51

33.337,74

30.487,74

1.050,00

1.250,00

550,00

I

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9Mai Ploiești

14.404,13

2.246,00

246,00

1.000,00

1.000,00

0,00

2

3

RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății

3.736,85

750,00

50,00

0,00

200,00

500,00

Reabilitare termica blocuri zona Ploiești NORD, Lotl+Lot2

14.463,00

7.185,50

7.185,50

0,00

0,00

0,00

Lot 1 -Contract nr.24008/29.12.2011

4.570,50

4

Lot 2 -Contract nr.24007/29.12.2011

2.615,00

Servicii dirigentie șantier

cZZZZ-^

Reabilitare termica blocuri zona Malu Roșu

18.196,05

8.103,64

8.103,64

0,00

0,00

0,00 /Z

//x

Lot 1 -Contract nr.23999/29.12.2011

2.458,94

_

Z'Zz>,

Lot 2 -Contract nr.24000/29.12.2011

4.079,33

or

Lot 3 -Contract nr.24003/29.12.2011

1.565,37

_

Servicii dirigentie șantier

0,00

z ^.z

5

Reabilitare termica blocuri zona Vest 1

25.356,44

9.852,12

9.852,12

0,00

0,00

0,00

Lot 1 -Contract nr.24005/29.12.2011

3.945,22

Lot 2 -Contract nr.24006/29.12.2011

4.549,40

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Lot 3 -Contract nr.24004/29.12.2011

1.233,50

Servicii dirigentie șantier

124,00

6

Reabilitare termica blocuri zona Vest 2

12.040,04

4.973,91

4.973,91

0,00

0,00

0,00

Lot 1 -Contract nr.24002/29.12.2011

2.674,13

Lot 2 -Contract nr.24001/29.12.2011

2.299,78

Servicii dirigentie șantier

0,00

7

RTE Cămin batrani strada Cosminele

350,00

45,00

45,00

0,00

0,00

0,00

8

Alimentare cu energie termica din sistem centralizat bloc CFR Vest, Str. Domnisosri, nr.101, Ploiești

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

9

Deviere rețea apa str.Libertatii nr. I

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

10

Extindere a branșamentelor de apa in cartierul Ghe.Doja, Rafov, Gageni, BereascafRASP)

0,00

165,57

15,57

50,00

50,00

50,00

B

Lucruri noi

88.959,39

13.416,78

516,78

6.500,00

6.350,00

50,00

1

Reabilitare/Mode mizarea hipodromului din Ploiesti-Centru Hipic si de Agrement.

88.959,39

10.002,00

2,00

5.000,00

5.000,00

0,00

2

Extindere rețea gaze si iluminat public Cartier Tineretului

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

3

Branșamente apa municipiul Ploiești Cart.Rudului, Eriolor, M.Bravu, Transilvaniei, A.Mureseanu RASP(dividende Apa Nova)

0,00

214,78

64,78

50,00

50,00

50,00

4

Sistematizare verticala, Iluminat public, rețea gaze, Cartier locuințe str. Gageni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Extindre rețea gaze naturale Cartier locuințe str.Gageni (EDEN)

0,00

350,00

150,00

100,00

100,00

0,00

6

Amenajare adapost pentru câinii comunitari

0,00

500.00

0,00

300,00

200,00

0,00

7

Locuințe sociale Str. Lucemei (cartier Bereasca)

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Rețele telmico edilitare str. Cosminele (ANL)

0,00

1.000,00

0,00

500,00

500,00

0,00

9

Parc fotovoltaic pentru producerea energiei electricefTeleajen)

0,00

1.000,00

0,00

500,00

500,00

0,00

10

Amenajare imobil str. Independentei nr.21 (Actualizare PT)

0,00

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

11

Amenajare centrului municipal de colectare a deșeurilor de echipamente electrice si electronice Ploiești

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

Alimentare cu energie electrica locuințe PMP Cartier Colonia Teleajan

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

13

Modernizare instalații electrice imobile PMP

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

c

Alte cheltuieli de investiții

31.728,20

2.729,21

1.579,21

450,00

350,00

350,00

1

SE -Amenajare adapost pentru câinii comunitari

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

2

SF Locuințe sociale Str. Lucernei (cartier Bereasca)

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

3

SF, PT, DE Rețele tehnico edilitare str. Cosminele (ANL)

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

4

Expertize telurice la imobile din patrimoniul mun. Ploiești

0,00

295,00

95,00

100,00

50,00

50,00  /

5

Documentații tehnice ptr.consolidari, modernizări si reabilitări termice ptr clădirile din patrimoniul PL

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00 /£

--------■ ■ ■ ■■ ■' /

6

Documentație tehnica pentru execuție lucrări de creștere a performantei energetice a blocurilor.

0,00

600,00

200,00

100,00

100,00

200,00//^

7            '

7

SF,PT,DE -Parc fotovoltaic pentru producerea energiei electrice(Teleajen)

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00 L?

8

Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, «compartimentate interioara - (actualizare PT si alimentare cu apa si canalizare)

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00 V

9

Amenajare imobil str. Independentei nr.21 (Actualizare PT)

31.660,20

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00 1

tW-'j

10

SF+PT+DE -Sistematizare verticala, Iluminat public Cartier locuințe str. Gageni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

SF,PT,DE Iluminat public Cartier Tineretului

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

8

12

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri cartier Bereasca- Actualizare PT

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

13

PUZ Cartier Gageni

68,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

PUZ Cartier ANL Str. Cosminele

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00

15

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, regulamentul local de urbanism aferent, elaborarea strategiei de dezvoltare urbana a municipiului Ploiești si plan de amenajare a teritoriului metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

465,00

315,00

50,00

50,00

50,00

16

Actualizarea regulamentului privind construirea sî amplasarea suporturilor pentru firme si reclame pe raza municipiului Ploiești

0,00

13,00

13,00

0,00

0,00

0,00

17

Actualizarea regulamentului privind amplasarea si funcționarea spatiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat al municipiului Ploiești

0,00

22,00

22,00

0,00

0,00

0,00

18

Reabilitare iluminat public

0,00

205,21

55,21

50,00

50,00

50,00

19

Plan urbanistic zonal PUZ Locuințe sociale strada Lucemei (Cartierul Bereasca)

0,00

29,00

29,00

0,00

0,00

0,00

20

SF Toalete publice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

SF PT DE Amenajare esplanada Parc Dendrologic (zona statuia m. Viteazul)

0,00

35,00

35,00

0,00

0,00

0,00

22

Achiziție Imobile (Str. Independentei, nr.8)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

SF,PT,DE Extindere rețea electrica Cartier locuințe str.Gageni

0,00

350,00

150,00

100,00

100,00

0,00

24

Expertîzare tehnica a lucrărilor de reabilitare termica din municipiul Ploiești si a proiectelor tehnice faza PT, DE.

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

Cap.74,02-71

PROTECȚIA MEDIULUI

din care

A

Lucrări in continuare

23.817,18

5.929,00

5.929,00

0,00

0,00

0,00

1

Modernizare si reabilitare străzi,inclusiv canalizare si racorduri canalizare, Cartier Bereasca (zona Nord+zona Sud)+bransamente electrice statii pompare

20.904,00

3.494,00

3.494,00

0,00

0,00

0,00

2

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri Cartier Gageni (Str.Podețului)

2.913,18

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

3

Modernizare sistem de colectare si epurare a apelor uzate in mun. Ploiești

0,00

2.385,00

2.385,00

0,00

0,00

0,00

Lucrări noi

0,00

1.660,00

1.160,00

500,00

0,00

0,00

1

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri Cartier Rafov II

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

2

Harta strategica de zgomot

0,00

245,00

245,00

0,00

0,00

0,00

3

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri str.Tunari (proiectare+executie)

0,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

4

Extindere canalizare strada Spicului (proiectare+executie)

0,00

215,00

215,00

0,00

0,00

0,00

5

Extindere canalizare strada Țesătorilor (proiectare+executie)

0,00

270,00

270,00

0,00

0,00

0,00 y

6

Extindere rețea apa si canalizare, inclusiv racorduri si branșamente Cartier de locuințe Gageni(EDEN)

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

y ' /■

C

Alte cheltuieli dc investiții

0,00

20,00

20,00

0.00

0,00

0,00 il i

1

SF Extindere rețea asa si canalizare, inclusiv racorduri si branșamente Cartier de locuințe Gageni(EDEN)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00 V

V

2

SF Extindere canalizare strada Spicului (proiectare+executie)

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

3

SF Extindere canalizare strada Țesătorilor (proiectare+executie)

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

0

1

2

3

4

s

6

7

8

Cap. 84.02.71

ȘgjftSStiitKȘ

din care

A

Lucrări in continuare

121.815,71

14.301,53

14.301,53

0,00

0,00

0,00

1

Modernizare străzi Cartier Motoi (Pescanis, Amota, Cerasului, Trompetei, Zorilor, Otelului, Clabucet, Olimpului, Boian, Aron Vodă, Grăniceri, Albisor, Corăbiei, Tomis, Poet Dimitrie Angliei, Tinerimii, Albești, Pictor Barbu Iscovescu, Gheorglie Sion, Grausorului, Chindiei, Turnătorului, Salvador, Graur, Oituz, Dîaconu Coresi, Bodocului, Amzei, Cap.Traian Dumitrescu, Fagaras,Cori atestî)

9.241,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

2

Drumuri si accese Cartier Ghighiului (Brazi, Tinosu, Pietrosanî, Tatarani, Alunis, Sima, Draganesti)

2.430,22

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

3

Reabilitare trotuare Cartier 9 Mai (proiectare si execuție)

1.574,43

76,00

76,00

0,00

0,00

0,00

4

Reabilitare sistem rutier străzi Cartier 9 Mai (Strunga, Vitioarei, Targsor, Amauti, Prislop, Padina, Aleea Mureș, Aleea Seciului, Frasinet, Aleea Vomicel, Aleea Someș, Muscel, Făget, Casio, Intrarea Daliei, Granitului, Murelor, Victoras, Nicolae Filipescu, Moftului)- proiectare+executie

5.393,57

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

5

Modernizare Cartier Enachîta Vacarescu (Aviatorilor, Aeroportului, Parasutistilor, Biruinței, Spatar Milescu, Zimbrului, Carol Davila, Enachita Vacarescu, Vitejilor, Făcliei, Crisan, Cosmonautilor, Gomistilor) -proiectare+executie

4.835,12

43,00

43,00

0,00

0,00

0,00

6

Modernizare Cartier Malu Roșu (Serg. Ghe. Mateescu, Branciog, Dealu cu Piatra, Secelenilor, Aleea Scolii, Tazlau, Tazlau(Rev I), Măgurii, Moșneni, Aleea Brașovenilor, Dogarilor, Raristei, Râpelor) -proiectare+executie

2.857,48

16,00

16,00

0,00

0,00

0,00

7

Reabilitare trotuare Cartier Malu Roșu -dirigentie de șantier

546,14

1,40

1,40

0,00

0,00

0,00

8

Reabilitare trotuare Cartier Enachîta Vacarescu -proiectare+executie

1.933,07

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

9

Reparație capitala strada Lapusna-dirigentie de șantier

688,00

3,70

3,70

0,00

0,00

0,00

10

Reabilitare si amenajare parcari bl. 35 A-G str. Malu Roșu -dirigentie de șantier

515,31

2,20

2,20

0,00

0,00

0,00

11

Modernizare str. Splaiului (tr. Str. Negru Voda-str. Dragos Vodă) -dirigentie de șantier

144,12

0,60

0,60

0,00

0,00

0,00

12

Amenajare parcare B-dul Republicii bl A5, Aleea Codrului si Aleea Vlasiei -dirigentie de șantier

1.503,00

8,50

8,50

0,00

0,00

0,00

13

Modernizare Cartier Penes Curcanul - proiectare+executie

9.483,10

1.240,00

1.240,00

0,00

0,00

0,00

14

Modernizare st reabilitare străzi,inclusiv canalizare si racorduri canalizare, Cartier Bereasca (zona Nord+zona Sud)

40.851,28

5.200,00

5.200,00

0,00

0,00

0,00

15

Modernizare străzi in mun. Ploiești (Str.Fratiei, Horatiu, Peris -inclusiv canalizare, Ecoului, Drum acces Ploiești Triaj, Barzava, Aurora, Lemnari, Dezrobirii, Vidinului, Zanelor-inclusiv canalizare, Brazdei, Berzei, Dambovîta -inclusiv canalizare, Rotari, Acarului, Olteni, Neajlov (Proiectare+executie)

10.937,60

2.925,00

2.925,00

0,00

0,00

0,00

16

Modernizare str. Cheia, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

362,60

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

17

Modernizare str. Vârful cu Dor, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

76,73

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

18

Upgrade sistem de management al traficului in municipiul Ploiești (proiectare+executie)

5.500,00

2.850,00

2.850,00

0,00

0,00

0,00 /

19

Amenajare pavaj pietonal Complex NORD si parcari

1.024,99

84,13

84,13

0,00

0,00

0,00 1

20

Modernizare str. Buna Vestire

4.647,83

100,50

100,50

0,00

0,00

0,00 Ij

MW

21

Modernizare str. Neptun

301,02

70,00

70,00

0,00

0,00

0,00

22

Amenajare parcari în cartier E. Vacarescu (proiectare+executie)

9.477,43

1.317,00

1.317,00

0,00

0,00

0,00

W='

23

Refacere sisteme rutiere strada Costilei, Salva Viseu, Tunari - proiectare+executie

514,00

30,20

30,20

0,00

0,00

0,00

' L.

24

Amenajare parcare si pietonal strada Toma Caragiu (proiectare+executie)

733,39

0,40

0,40

0,00

0,00

0,00Nr. cri.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

8

25

Amenajare parcari cu dale ecologice zona nord, zona vest, zona central sud est (proiectare+executie)

6.244,28

7,90

7,90

0,00

0,00

0,00

B

Lucrări noi

627,916,36

59.802,13

4.562,50

20.793,00

16.200,00

18.246,63

1

Parcare supraterana str.Cuza Vodă (proiectare+executie)

12.708,18

8.748,80

33,00

8.715,80

0,00

0,00

2

Realizare copertine refugiu calatori (statii RATP), proiectare+executie

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

3

Modernizare str. Vaiî

476,42

400,00

0,00

400,00

0,00

0,00

4

Pasaj trecere intre strada Depoului si strada Mimiuluî (proiectare+executie)

0,00

28.325,20

0,00

2.811,20

9.800,00

15.714,00

5

Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean)

50.099,00

900,00

0,00

200,00

200,00

500,00

s

6

Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi

90.833,50

4,00

4,00

0,00

0,00

0,00

7

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102, cu lucrări vizând calea de rulare, statii adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare, etapa 1 (bucla nord intersecție Republicii)

62.796,32

4.032,63

0,00

1.000,00

1.000,00

2.032,63

8

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102, cu lucrări vizând calea de rulare, statii adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare, etapa 2 (bucla Vest Bulevardul Republicii)

83.681,42

2.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

9

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101, cu lucrări vizând calea de rulare, statii adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare, etapa 1

35.654,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Modernizare Cartier Mitica Apostol

87.816,80

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

11

Modernizare străzi cartier Rafov II (Uzinei, Târgului, Atelierului, Trenului, Traian Savulescu, Pieței, Izlazului, Furnalului)

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

12

Modernizare străzi zona Eroilor (Cărvunarilor, Caliman, Grădinilor, Cosmos, Licurici, Venus, Vasile Lucaciu, Caramidari, Calusari, Mieilor, Turda, Cosari, Faurari, Prundului, Istrita, Fainari, Mecet, Dorului, Cozia, Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maîorescu, Mareșal Averescu, Zaganului, Slt.Erou Constantinoiu Vasile, Goraslau, Valea Alba)

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

13

Modernizare străzi zona Buna Vestire (Rares Vodă, Plevnei,Arcașilor, Ion Rusu Sirianu, Avram lancu, Globului, Spatari, Vanatori, Alexandru cel Bun, G. Asachi, Brates, Simîon Bamutiu, Bicazului, Soveja, lalomitei, Prut,Petru Musat, Sudorului, Branului, Diligentei, Ploilor, Șoimului, Arcașului, Timpului, Fundătură Lupeni 1, Fundătură Lupeni 2)-inclu$iv canalizare- proiectare+executie

12.661,90

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

14

Reparație capitala trotuare strada Republicii (tronson Sos. Nordului- limita oraș)

1.929,30

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

15

Reparație capitala trotuare strada Ghe. Gr. Cantacuzino (tronson Sos. Vestului- limita oraș)

934,42

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

16

Reabilitare si modernizare pasaje pietonale subterane": Bariera Buc 1, Bariera Buc.2 si infiintare pasaj subteran pitonal -Bariera-trecere de pietoni UPG

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

17

Amenajare intersecție str.Strandului cu Centura de NE-DN1B - proiectare+executie

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00 ; .

v ■       ■<

18

Creșterea accesibilității in partea de este a municipiului Ploiești către Coridorul Pan-european TEN-IX prin realizarea pasajului rutier peste CF, in partea de S-E A municipiului Ploiești

87.710,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00/ /

ir      '

19

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor

19.620,20

400,00

0,00

0,00

400,00

0,00V

20

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101, cu lucrări vizând calea de rulare, statii adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare, etapa 2

73.695,13

2.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

X,

0,00

4^

21

Străpungere str. Laboratorului in prelungire str. Ghe. Gr. Cantacuzino

0,00

2.810,00

0,00

10,00

2.800,00

0,00

22

Modernizare strada August Treboniu Laurian, inclusiv rețea apa si canalizare

0,00

180,00

0,00

180,00

0,00

0,00Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

0

1

2

23

Modernizare strada Caraiman, inclusiv canalizare

295,00

24

Modernizare str.Caprioarelor, inclusiv canalizare

0,00

25

Modernizare str. Intrarea Izvoras

0,00

26

Modernizare str. Intrarea Labirint

0,00

27

Modernizare strada Lacauti, inclusiv canalizare

0,00

28

Modernizare strada Cemica, inclusiv canalizare

0,00

29

Amenajare exterioara Sala Sporturilor Olimpia -proiectare+executie

369,90

30

Modernizare strada Aleea Bahluiului (Biruinței), inclusiv canalizare

0,00

31

Modernizare străzi Cartier Pictor Rosenthal I (Str.Mugurilor, Țesătorilor, Inului, Toporasi, Chilia, Pictor Rosenthal, Mălinului, Putui cu apa rece, Calabreaza, Ulmului, Ruginoasa, freamătului, Steluțelor, Fundătură Tinerimi, Stupilor, Voila, Fundătură Boian, Albisori etapa II, Mircea cel Batran tronson intre Pictor Rosenthal si limita municipiu)-inclusiv canalizare si racorduri)- proîectaret-executie

0,00

32

Modernizare străzi Cartier Pictor Rosenthal II( după liniile CFR) Aleea Bercenî, Aleea Romanești, Intrarea Catunu, Paraului, Intrarea Moara Noua)- proiectare+executie

0,00

33

Modernizare infrastructura Cartier Mimiu

0,00

34

Amplasare si exploatare sistem parcare 12 locuri, zona Vest proiectare+executie

0,00

35

Remenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (Zona ALTEX)- proiectare+executie

1.015,00

36

Realizare diurn acces parc municipal Ploiești Vest, municipiul Ploiești

3.310,83

37

Modernizare Str.Pane iu, inclusiv canalizare

606,37

38

Modernizare Str.Aviator Popescu Ciocănel,inclusiv canalizare

939,00

39

Sens giratoriu, intersecție Bdul.Republicii ci Str. Laboratorului

0,00

40

Supralargire strada Marasesti pe zona cuprinsa intre centura Ploiești si drum acces parc municipal Vest (inclusiv exprorieri)

0,00

41

Amenajare parcare strada Văleni (vis a vis de BCR)

0,00

42

Amenajare parcare strada Ghe. Doja (vis a vis SGU)

62,68

43

Amenajare străpungere strada Grindului (proiectare+executie)

650,00

44

Loc de odilrna zona Casa Cârti (proiectare+executie)

29,58

45

Loc de odihna zona Piața (proiectare+executie)

20,00

46

Modernizare strada Valea Alba, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

0,00

47

Modernizare strada Vaslui, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

0,00

48

Drum acces din strada Libertății (proiectare+executie)

0,00

49

Reabilitare strada Radu de la Afumați (proiectare+executie)

0,00

50

îmbrăcăminte cu mixturi asfaltice strada Spicului (proiectare+executie)

0,00

51

Refacere sistem rutier Cartier Rafov

0,00

52

Deviere rețele tehnico edilitare (zona parcare str.Cuza Vodă)

0,00

53

Amenajare parcare strada Ghe. Doja (vis a vis SGU)

0,00

54

Sistematizare verticala Cartier locuințe str.Gageni (EDEN)

0,00

TOTAL PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

3

4

5

6

7

8

295,00

295,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00

130,00

0,00

0,00

40,00

0,00

40,00

0,00

0,00

40,00

0,00

40,00

0,00

0,00

150,00

0,00

150,00

0,00

0,00

230,00

0,00

230,00

0,00

0,00

370,00

370,00

0,00

0,00

0,00

120,00

0,00

120,00

0,00

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

3.310,00

0,00

3.310,00

0,00

0,00

610,00

530,00

80,00

0,00

0,00

939,00

682,00

257,00

0,00

0,00

295,00

285,00

10,00

0,00

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

90,00

0,00

90,00

0,00

0,00

75,00

0,00

75,00

0,00

0,00

650,00

650,00

0,00

0,00

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00 /

280,00

280,00

0,00

0,00

0,00

335,00

335,00

0,00

0,00

0,00

:/ pvâz'

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo \yo

470,00

470,00

0,00

0,00

0,00

L <

153,50

153,50

0,00

0,00

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00 J

65,00

65,00

0,00

0,00

0,0f

500,00

0,00

500,00

0,00

0,0<

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

0

1

2

55

Modenizare strada Spălări, inclusiv canalizare (tronson cuprins intre str. Vornicul Boldur si str. Buna Vestire)

0,00

56

Modernizare strada Crasna, inclusiv canalizare

0,00

C

Alte cheltuieli de investirii

103.342,42

1

Achiziționare autobuze pentru RATP

0,00

2

Expertiza tehnica Regularizare parțiala parau Dambu

0,00

3

PT+DE Modernizare Cartier Mitica Apostol

87.816,80

4

DALI +PT+DE-Modemizare străzi cartier Rafov II (Uzinei, Târgului, Atelierului, Trenului, Traian Savulescu, Pieței, Izlazului, Furnalului)

0,00

5

DALI+ PT+DE Modernizare străzi zona Eroilor (Cărvunarilor, Caliman, Grădinilor, Cosmos, Licurici, Venus, Vasile Lucaciu, Caramidari, Calusari, Mieilor, Turda, Cosari, Făurari, Prundului, Istrita, Fainari, Mecet, Dorului, Crazna, Cozia, Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Mareșal Averescu, Zaganului, SltErou Constantinoiu Vasile, Goraslau)

0,00

6

DALI Modernizare străzi zona Buna Vestire (Rares Vodă, Plevnei,Arcașilor, Ion Rusu Sirianu, Avram Iancu, Globului, Spatari, Vanatori, Alexandru cel Bun, G. Asachi, Brates, Simîon Bamutiu, Bicazului, Soveja, Ialomitei, Prut,Petru Musat, Sudorului, Branului, Diligentei, Ploilor, Șoimului, Arcașului, Timpului, Fundătură Lupeni I, Fundătura Lupeni 2)inclusiv canalizare

12.661,90

7

PT+DE Reparație capitala trotuare strada Republicii (tronson Sos. Nordului- limita oraș)

1.929,30

8

PT+DE Reparație capitala trotuare strada Ghe. Gr. Cantacuzino (tronson Sos. Vestului- limita oraș)

934,42

9

SF+PT+DE Străpungere str. Laboratorului in prelungire str. Ghe. Gr. Cantacuzino

0,00

10

DALI+PT+DE Modernizare strada August Treboniu Laurian, inclusiv rețea apa si canalizare

0,00

11

DALI+PT+DE Modernizare strada Caraiman, inclusiv canalizare

0,00

12

DALI, PT DE- Modernizare str.Caprioarelor, inclusiv canalizare

0,00

13

DALI, PT DE- Modernizare str. Intrarea Izvoras

0,00

14

DALI, PT DE- Modernizare str. Intrarea Labirint

0,00

15

DALI+PT+DE Modernizare strada Lacauti, inclusiv canalizare

0,00

16

DALI+PT+DE Modernizare strada Cemica, inclusiv canalizare

0,00

17

SF Amenajare exterioara Sala Sporturilor Olimpia

0,00

18

DALI+PT+DE Modernizare strada Aleea Bahluiului (Biruinței), inclusiv canalizare

0,00

19

SF+PT+DE Modernizare infrastructura Cartier Mimiu

0,00

20

SF Amplasare si exploatare sistem parcare 12 locuri, zona Vest

0,00

21

DALI Remenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (Zona ALTEX)

0,00

22

SF+PT+DE Realizare drum acces parc municipal Ploiești Vest, municipiul Ploiești

0,00

23

DALI, PT DE Modernizare Str.Panciu, inclusiv canalizare

0,00

24

DALI, PT DE Modernizare Str. Aviator Popescu Ciocănel,inclusiv canalizare

0,00

25

SF+PT+DE-Sens giratoriu, intersecție Bdul.Republicii ci Str. Laboratorului

0,00

TOTAL PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații

3

4

5

6

7

8

186,00

0,00

186,00

0,00

0,00

118,00

0,00

118,00

0,00

0,00

3.577,50

1.961,50

1.616.00

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

52,00

52,00

0,00

0,00

0,00

2,50

2,50

0,00

0,00

0,00

85,00

85,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

19,50

19,50

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

« o""1 i

' ■        ~ n !

140,00

140,00

0,00

0,00

0,00 /

1,50

1,50

0,00

0,00

0,00// ?

*     ■‘   ■p-   ■■■                     ’j

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00^

• - -L /

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

16,00

16,00

0,00

0,00

0,00 x

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00 '

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00Nr. crt.

tr

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

TOTAL

PREVEDERI

Estimare

2013

Estimare

2014

Estimare

2015

Estimare

2016

Observații |

0

1

2

3

4

5

6

7

8

26

SF+PT+DE Reabilitare si modernizare pasaje pietonale subterane": Bariera Buc 1, Bariera Buc.2 si infiintare pasaj subteran pitonal -Bariera-trecere de pietoni UPG

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

27

SF Amenajare intersecție str.Strandului cu Centura de NE-DN1B

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

28

DALI- Modernizare străzi Cartier Pictor Rosenthal I (Str.Mugurilor, Țesătorilor, Inului, Toporasi, Chilia, Pictor Rosenthal, Mălinului, Putui cu apa rece, Calabreaza, Ulmului, Ruginoasa, freamătului, Steluțelor, Fundătură Tinerimi, Stupilor, Voila, Fundătură Boian, Albisori etapa II, Aleea berceni, Aleea Romanești, Intr.Catunu, paraului, Intrarea Moara Noua)

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0.00

29

DALI- Modernizare străzi Cartier Pictor Rosenthal 11( DUPĂ LINIE cfr) Aleea Berceni, Aleea Romanești, Intrarea Catunu, Paraului, Intrarea Moara Noua)

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

30

Reamenajare intersecție str.Gh.Doja/Apelor/Postei, amenajare accese carosabile către incinta, construire poduri

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

31

SF+PT+DE Amenajare parcare str. Văleni (vis a vis BCR)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

32

SF+PT-'-DE Amenajare parcare str. Gheorghe Doja (vis a vis SGU)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

33

Dotări includere zona pietonala centrala

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

34

SF Loc de odihna zona Casa Carii

0,00

5,00

5.00

0,00

0,00

0.00

35

SF Loc de odihna zona Piața

0,00

5,00

5.00

0,00

0,00

0,00

36

DALI Modernizare strada Valea Alba, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

37

DALI Modernizare strada Vaslui, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

38

SF Drum acces din strada Libertății

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

39

SF+PT+DE Sistematizare verticala Cartier locuințe str.Gageni (EDEN)

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

40

SF Reabilitare strada Radu de la Afumați

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

41

SF Imbracare cu mixuri asfaltice strada Spicului

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

42

SF, PT, DE, Doc exproprieri Supralargire strada Marasesti pe zona cuprinsa intre centura Ploiești si drum acces parc municipal Vest (inclusiv exproprieri)

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

43

SF+PT+DE Modenizare strada Spatari, inclusiv canalizare (tronson cuprins intre str. Vornicul Boldur si str. Buna Vestire)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

44

SF+PT+DE Modernizare strada Crasna, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

45

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALl/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a infrastructurii in mun. Ploiești pentru obiectivul: Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor

0,00

1.861,00

245,00

1.616,00

0,00

0,00

46

SF PT DE Deviere rețele tehnico edilitare (zona parcare str.Cuza Vodă)

0,00

140,00

140,00

0,00

0,00

0,00

47

SF Pasaj trecere intre strada Depoului si strada Mimiului

0,00

165,00

165,00

0,00

0,00

0,00

DIRECTOR EXECUTIV,


Mihael^AMANDIDEZVOLTARE, ÎNTREȚINERE UNITAT» CULTURA INVATAMANT SANATATI


SERVICIUL INFORMATICA

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

fliwa nr3s


NOTA DE FUNDAMENTARE

- Buget 2013 -

Municipiului Ploiești aloca fonduri in vederea intretinerii, dotării si funcționarii in bune condiții a clădirilor in care funcționează unitățile de invatamant.

In calitate de ordonatori terțiari de credite, unitățile de invatamant beneficiază de alocații de la bugetul local pentru administrarea eficienta a bunurilor pe care le au in administrare. In acest sens, prin adresa nr.962/26.09.2013 Școala Gimnaziala „Radu Stanian” solicita alocarea sumei de 30.000 lei necesara achiziționării de mobilier școlar pentru dotarea Grădiniței nr.6, Scolii nr.19 si Scolii Radu Stanian. Prin adresa nr.963/26.09.2013 Școala Gimnaziala „Radu Stanian” solicita alocarea sumei de 3.500 lei necesara achiziționării materialelor pentru executarea racordului de alimentare cu energie electrica a centralei termice din sala de sport.

Prin adresa nr. 14.017/21.08.2013 Colegiul Tehnic “Lazar Edeleanu” solicita alocarea sumei de 15.000 lei necesara modernizării punctului termic ce deservește clădirile unitatii de invatamant.

In conformitate cu Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, propunem alocarea creditelor bugetare menționate mai sus, in bugetele unităților de invatamant

Director executiv, Iamanch \Mihaela


Director executiv adjunct, Crăciun Madalina


MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE       (<S>' ~

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “RADU STANIAN”, MUNICIPIUL 'PLOIEȘTI STR. BOBÂLNA NR. 76, JUDEȚUL PRAHOVA          Vfi <.'•>’    /

TEL/FAX 0244 525865

e-mail: scoala_radu_stanian@yahoo.com                            "

CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, SERVICIUL TEHNIC INVESTIȚII

Prin prezenta va solicitam suplimentarea bugetului cu 30.000 lei, articolul bugetar 20.05 obiecte de inventar.

Notă de fundamentare:

în urma preluării de la 1 09 2013 a structurii Școala gimnazială nr. 19 am constatat că atât mobilierul școlar cât și cel din spațiile administrative sunt în stare avansată și foarte avansată de uzură. Mobilierul de la grădinița din incinta școlii este vechi de cel puțin 15 ani și foarte deteriorat, foarte multe banei și scaune de la sălile de clasa la. invatamantul primar si gimnazial sunt defecte. La clasa 1 au venit foarte multi copii sa se inscrie (38 elevi) după data inceperii cursurilor, situație care ne-a obligat sa transferam tot surplusul de mobilier de la Școala ”Radu Stanian” la Școala nr. 19. Laboratorul de chimie nu are nici un scaun și nici catedra, aceste fiind folosite în sălile de clasa. Deasemenea, in sălile de la clasa pregătitoare sunt necesare dulăpioare în care elevii sa-si păstreze rechizitele (conform prevederilor metodologice de organizare a clasei pregatiroare). Astfel de dulăpioare sunt necesare și celor două clase pregătitoare de la Școala "Radu Stanian”.X* MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “RADU STANIAN”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI T V STR. BOBÂLNA NR. 76, JUDEȚUL PRAHOVA        C "         / */

TEL/FAX 0244 525865

e-mail: scoala_radu_stanian@yahoo.com                                >

Nr. .Md/26.09.2013

CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, SERVICIUL TEHNIC INVESTIȚII

Prin prezenta va solicitam suplimentarea bugetului cu 3500 lei, articolul bugetar 20.02 reparații

curente.

Notă de fundamentare:

în urma schimbării sistemului de încălzire la Școala gimnazială ”Radu Stanian”, Municipiul Ploiești, sala de sport a fost dotata cu central termică proprie ce funcționează pe energie electric la 380 V. Pentru alimentarea si exploatarea în deplină siguranță a acesteia este necesară contruirea unei linii de alimentare din clădirea școlii (Laboratorul de informatică) până la sala de sport. Cablul de alimentare este de tipul FY 5x16 mm cu inserție metalică și protecție la umiditate si are lungime totală de 60 m. Cablul va fi pozat pe pereții exterior ai laboratorului iar traversarea către sala de sport se va face subteran printr-un șanț pe care îl von sapa cu forte proprii (cu ajutorul unor părinți). Protejarea liniei de alimentarese va face cu două siguranțe tetrapolare de 60 A, respectiv 40 A cu diferențial de potențial. Din testarea pieței au rezultat prețuri de achiziție cuprinse între 3100 lei și 3270 lei (inclusiv TVA).COLEGIUL TEHNIC LAZAR EDELEANU

PLOIEȘTI, BD-UL PETROLULUI NR 14 COD FISCAL 2843833

NR..4j3?/...

^Y^ ■ of.


CĂTRE,


Referitor la adresa nr. 011751/09 iulie 2013 prin care v-am instiintat de lucrarea urgenta de reabilitate la punctul termic din unitatea noastra , va transmitem ca valoarea investiei este de 11.770,44 lei (fara TVA) suma ce rezulta din valoarea dezivului estimativ efectuat de S.C. DALKIA .Va anexam o copie după costul aproximativ al lucrării nr. C 13996/1813.

Menționam inca o data ca aceasta lucrare reprezintă o urgenta maxima deoarece neinlocuirea echipamentului duce la imposibilitatea funcționarii punctului termic pentru sezonul de incalzire 2013-2014 ceea ce inseamna ca nu poate furniza agent termic pentru incalzire , asa cum rezulta din raportul tehnic constatat de S.C. Dalkia SRL.De asemenea trebuie avut in vedere faptul ca procurarea componentelor dureaza aproximativ 30 de zile asa cum ne-a comunicat SC DALKIA .

Așteptam răspunsul d-voastra cu privire la aceasta problema pentru a putea efectua cele necesare acestei lucrări de investii.

Va mulțumim.


Contabil sef,

Ec. V oinearDorina

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII Serviciul Investiții


NOTA DE FUNDAMENTARE

- Buget 2013 -

Capitolul 51.02-71 AUTORITATI PUBLICE

C. Alte cheltuieli de investiții.

 • 3. Dotari loc de joaca str.Cameliei

In vederea înlocuirii obiectelor de joaca deteriorate si care nu mai pot fi recondiționate se propune alocarea sumei de la bugetul local de 8.000 lei

Suma totala prevăzută in buget: 8.000,00 lei (inclusiv TVA) .

C. Alte cheltuieli de investiții.

1. PAD, DALI-Relocare Spital Pediatrie prin schimbare din funcțiune clădire Piața Eroilor, nr.l A.

In vederea efectuării unui studiu de impact asupra mediului de către Institutul National de Sanatate Publica se va majora valoarea cu suma de 3,000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 93.000,00 lei (inclusiv TVA).

Capitolul 67.02 - 71 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

C. Alte cheltuieli de investiții.

 • 4. Dotări tip mobilier Sala Sporturilor Olimpia

Achiziționarea ansamblurilor de mobilier necesare utilării sălii de sport va fi făcută de către Club Sportiv Municipal.

Propunem diminuarea sumei cu 480.000 lei.

Suma prevăzută in buget: Olei

Capitolul 74.02-71- PROTECȚIA MEDIULUI

A. Lucrări in continuare

1. Modernizare si reabilitare străzi, inclusiv canalizare si racorduri canalizare Cartier Bereasca (zona nord+zona sud)+bransamente electrice statii pompare

Investiția propusa are caracter social, destinația fiind ameliorarea condițiilor igienico-sanitare ale locuitorilor, in conformitate cu standardele in vigoare.

Având in vedere ca in urma actualizării proiectului urmeaza sa se execute si alte lucrări, propunem majorarea bugetul local cu suma de 304.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 3.484.000 lei (inclusiv TVA).

DIRECTOR EXECUTIV MIHAELAIAMANDI


SEF SERVICIUL INVESTIȚII MARIANA STOCHITA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII Serviciul Reparații si Investiții Drumuri


NOTA DE FUNDAMENTARE

a obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local aferent anului 2013

RECTIFICARE 7

Capitolul 84.02.71 - TRANSPORTURI

A - Lucrări in continuare

Modernizare străzi in municipiul Ploiești - străzile : Frăției, Horatiu, Peris- inclusiv canalizare, Ecoului, drum acces Ploiești Triaj, Barzava, Aurora, Vidinului, Lemnari, Dezrobirii, Zânelor- inclusiv canalizare, Brazdei, Berzei, Dambovita - inclusiv canalizare, Rotari, Acarului, Olteni, Neajlov

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr.19769/13.11.2012.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr.236/2010 si nr.7/2012.

In vederea decontării facturilor fiscale emise si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem suplimentarea alocației, din bugetul local, cu suma de 1.590.000 lei.

B “ Lucrări noi

Parcare supraterana strada Cuza Vodă, proiectare si execuție

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr. 7344/22.04.2013.

Valoarea totala a investiției, conform SF = 12.708.180 lei, inclusiv TVA

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L.nr. 186/2010

Valoare contract = 10.688.514,80 lei, inclusiv TVA

Dezvoltarea exploziva a parcului auto al Mun.Ploiești solicita autoritatilor locale gasirea unor soluții viabile pentru creșterea numărului de locuri de parcare in zona centrala.

Necesitatea investiției este data de situația existenta din punct de vedere al traficului din zona centrala a Municipiului Ploiești, creindu-se un număr de 272 locuri de parcare noi.

Având in vedere termenul de realizare a lucrărilor, se propune redistribuirea sumei de 1.590.000 lei.

Refacere sisteme rutiere străzi cartier Rafov, străzile: Petru Cercel,

Jiului, Ghimpați, Dr.Gh.Petrescu, Grisului, Cosmesti, Bihorului, Fundătură Petrolului, Argeș, Intrarea Sticlarului, Intrarea Clubului

Pentru plata taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem suplimentarea alocației, din bugetul local, cu suma de 500 lei.

In urma încheierii contractului nr. 12256/17.07.2013 avand ca obiect

" » a •    ,

intocmirea documentației tehnice, faza SF, se constata o economie fata de alocația bugetara alocata acestui obiectiv, astfel incat propunem redistribuirea sumei de 500 lei.

DIRECTOR EXECUTIV Ing.Mihaela IAMANDI

F

SEF SERVICIU REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI Ing.Daniel DOBRE

JUDE IUL: PRAHOVA


Instituția publica: COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" PLOIEȘTI

BUGET PE ANUL 2013 sursa de finanțare: bugetul local


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf. HCL nr. 142 din 08.04.2013

Influente (+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

5.365,56

10,00

5.375,56

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

4.955,56

10,00

4.965,56

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4.955,56

10,00

4.965,56

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

4.196,00

0,00

4.196,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3.264,00

0,00

3.264,00

Salarii de baza

10.01.01

3.044,00

-6,00

3.038,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

0,00

0,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

190,00

6,00

196,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

30,00

0,00

30,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

0,00

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

932,00

0,00

932,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

675,00

0,00

675,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

15,00

0,00

15,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

174,00

0,00

174,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

10,00

0,00

10,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

58,00

0,00

58,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

682,36

10,00

692,36

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

639,36

8,00

647,36

Furnituri de birou

20.01.01

15,00

0,00

15,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

48,00

0,00

48,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

311,36

-22,00

289,36

Apa, canal si salubritate

20.01.04

55,00

0,00

55,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

0,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

30,00

0,00

30,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

21,00

1,50

22,50

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

159,00

28,50

187,50

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

| Medicamente

20.04.01

0,00

0,00

0,00---rîf—

Cod

Buget cf. HCL

Influente

Buget \ rectificat ;

DENUMIREA INDICATORILOR

indicator

nr. 142 din

08.04.2013

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

' zOjOO

Reactivi

20.04.03

0,00

Dezinfectant!

20.04.04

0,00

'0,00

;  ' i      .■ 0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

20,00

0,00

20,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

20,00

0,00

20,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1,00

0,00

1,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1,00

0,00

1,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

0,00

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

0,00

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

0,00

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2,00

0,00

2,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

5,00

0,00

5,00

Protecția muncii

20.14

5,00

2,00

7,00

Muniție, furnituri sl armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

10,00

0,00

10,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

10,00

0,00

10,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

IIILUL VI 7W!7v;j/-tKUK/ INIRE UNI 1 Al 1 ALE ADMINISTRA rTETT,UBLlUE"(COa 51.01}

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

40,00

0,00

40,00

lllLUL X ALIE DHELIUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.301

59

37,20

0,00

37,20

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

I

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

410,00

0,00

410,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

410,00

0,00

410,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

410,00

0,00

410,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

410,00

0,00

410,00

Construcții

71.01.01

0,00

0,00

0,00
Cod

Buget cf. HCL

Influente (♦/->

Buget y' rectificat

DENUMIREA INDICATORILOR

indicator

nr. 142 din

08.04.2013

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

410,00

0,00

410,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

_
ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR,


CONTABIL SEF,COLEGIUL NATIONAL “ MIHAI VITEAZUL”

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, B-DUL INDEPENDENTEI NR.8


NOTA DE FUNDAMENTARE

privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local al Colegiului National “Mihai Viteazul” Ploiești pe anul 2013

In conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013, Legii nr. 1/2011-Legea educației naționale, aprobarea bugetului pentru Colegiul National “Mihai Viteazul” Ploiești s-a realizat prin Hotararea Consiliului Local nr. 142/08.04.2013.

Ca urmare a obținerii de către unitatea noastra a contractului de sponsorizare nr. 1/12.09.2013 de la Asociația „Condamna Corupția” din Oradea si incasarii sumei de 10,00 mii lei, propunem repartizarea acesteia la titlul II -„Bunuri si servicii”. In acest fel bugetul inițial al Colegiului National “Mihai Viteazul” Ploiești pe anul 2013 in suma de 5.365,56 mii lei se majoreaza cu suma de 10,00 mii lei ajungând astfel la nivelul sumei de 5.375,56 mii lei.

In conformitate cu prevederile art. 49, alin.5 din Legea 273/2006 Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, propunem virări de credite bugetare in cadrul aceluiași titlu, conform anexei.

Bugetul aprobat inițial in suma de 5.365,56 mii lei, compus din: Cheltuieli de personal - in suma de 4.196,00 mii lei;

Bunuri si servicii - in suma de 682,36 mii lei;

Asistenta sociala (sportivi) - in suma de 40,00 mii lei;

Alte cheltuieli ( burse) - in suma de 37,20 mii lei;

Active nefinanciare - in suma de 410,00 mii lei, propunem majorarea cu suma de 10,00 mii lei, precum si virări de credite in cadru aceluiași titlu, astfel rectificarea conta in:

 • -  diminuarea la salarii de baza cu suma de 6,00 mii lei

 • -  majorarea la fond aferent plătii cu ora cu suma de 6,00 mii lei

 • -  diminuarea la incalzit, iluminat si forța motrica cu suma de 22,00 mii lei

 • -  majorarea la materiale cu caracter funcțional cu suma de 1,50 mii lei

 • -  majorarea la alte bunuri si servicii pt.intret.si funct.cu suma de 28,50 mii lei

 • -  majorarea la protecția muncii cu suma de 2,00 mii lei.

In urma majorării si a virărilor de credite rezulta un buget in suma de 5.375,56 mii lei compus din:

Cheltuieli de personal - in suma de 4.196,00 mii lei;

Bunuri si servicii - in suma de 692,36 mii lei;

Asistenta sociala (sportivi) - in suma de 40,00 mii lei;

Alte cheltuieli ( burse) - in suma de 37,20 mii lei;

Active nefinanciare - in suma de 410,00 mii lei.

DIRECTOR,

TAGA GABRIEL


CONTABIL SEF, MALACESCU MIHAELA

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

COLEGIUL NATIONAL “MIHAI VITEAZUL”

PLOIEȘTI

El B-dul Independentei nr.8,100028 Sfax:+0244/595952/0344103212

Cod Fiscal :2844324

cnmvph@gmail.com

PROCES VERBAL,

Încheiat astazi,c£3.

Consiliul de Administrație al Colegiului “Mihai Viteazul” Ploiești a luat in discuție rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local in suma de 5.365,56 mii lei, pentru care a emis aviz favorabil.


COLEGIUL NATIONAL “MIHAI VITEAZUL”

PLOIEȘTI, BD.INDEPENDENTEI NR.8

CF 2844324

NR.           2l/S


Către,

PRIMĂRIA MUN.PLOIESTI

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

Prin prezenta solicitam majorarea bugetului de venituri si cheltuieli cu suma de 10,00 miilei, suma ce reprezintă c/val. contractului de sponsorizare obtinut de unitatea noastra.

Anexam la prezenta cerere:

copie după contractul de sponsorizare;

copia ordinului de plata;

copia extrasului de cont.

DIRECTOR,

Prof. Taga Gabriel


ADMINISTRATOR FINANCIAR,

ec. Malacescu Mihaela
CONTRACT DE SPONSORIZARE


--------------Nrrl/12;09;2013------------

.7

 • 1. PARTI CONTRACTANTE

Asociația „Condamnă Corupția”, cu sediul în Oradea, județul Bihor, str. Uzinelor nr. 3, GIF 2811'4498, având contul nr. R064BACX0000000595190001, deschis la Uni Credit Tiriac^Bank, reprezentată prin Nicolae Pop, cu funcția de Președinte, in calitate de SPONSOR                        ;:/ 5'-hU o '

SI

Colegiul National « Mihai Viteazul» Ploiești cu sediul in Ploiești, b-dul Independentei nr.8, avand contul R007TREZ5215006XXX000125 deschis la Trezoreria Ploiești, cod fiscal 2844324, telefon 0344103212, reprezentata legal de prof. Taga Gabriel-director si dna. Malacescu Mihaela-administrator financiar, in calitate de BENEFICIAR.

Avand in vedere prevederile Legii nr.32/1994 asa cum a fost modificata si completata, părțile de comun acord au hotarat incheierea prezentului contract cu respectarea următoarelor clauze.

 • 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1.Obiectul contractului il constituie sponsorizarea BENEFICIARULUI cu suma de 10.000 lei( zecemiilei), in scopul procurării de materiale de Întreținere si reparații, servicii, obiecte de inventar si lucrări de reparații.

 • 3. DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

  • 3.1. BENEFICIARUL va utiliza suma conform art.2.1. din contract, exclusiv in concordanta cu prevederile din anexe la contract.

  • 3.2. a) BENEFICIARUL are obligația, conform Legii sponsorizării nr.32/1994, asa cum a fost modificata si completata sa aduca la cunoștința publicului sponsorizarea, prin promovarea imaginii, mărcii sau numelui SPONSORULUI conform statutului unitatii de invatamant.

b) BENEFICIARUL va aduce la cunoștința publicului sponsorizarea intr-un mod care sa nu lezeze direct sau indirect activitatea sponsorizata, bunurile.

 • 3.3. Părțile beneficiază de facilitările prevăzute de Legea sponsorizării nr.32/1994, modificata si completata.

 • 3.4. a) SPONSORUL va pune la dispoziția BENEFICIARULUI suma ce face obiectul prezentului contract de sponsorizare, in termen de trei zile lucratoare de la data semnării contractului.

b) Suma ce face obiectul sponsorizării va putea fi utilizata de BENEFICIAR numai in scopul menționat in prevederile art.2.1.

 • 4. DURATA CONTRACTULUI

  • 4.1. Contractul intra in vigoare la data semnării de către ambele parti si este valabil 30 de zile lucratoare.

  • 4.2. Contractul inceteaza de drept la data prevăzută la art.4.1.

 • 5. LITIGII

  • 5.1. Eventualele neînțelegeri aparate in derularea prezentului contract vor fi soluționate pe cale amiabila de către parti. In cazul in care nu vor putea fi soluționate pe cale amiabila, litigiile dintre parti vor fi soluționate de instanțele de judecata.

 • 6. DISPOZIȚII FINALE

  • 6.1. Niciuna dintre părțile prezentului contract nu va transmite drepturile si obligațiile sale rezultate din acest contract unei terte persoane, fara acordul scris al celeilalte parti.

  • 6.2. Prezentul contract a fost redactat si semnat in 2(doua) exemplare originale identice, cate imul pentru fiecare parte, astazi 12.09.2013.

  • 6.3. Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai in scris, prin acordul ambelor parti, prin act adițional.


BENEFIC


COL.NAT.« MULAI Director, pr

18 SEP 2013


Trezorerie Mun. Ploiești

CONT: 500628-14324

NR. DOCUMENT DATA DOC

Sold precedent

465                18.09.2013

Rulaj zi

Total sume

Sold final


DATA PLĂTII


18.09.2013


extras de cont la dala:        18.09.2013

COL. NAT. MIHAI VITEAZUL

CONT

CORESPONDENT


Pagii

Editat la dala:        18.09.2013 10:27 AM


213702012844855


IBAN PLĂTITOR/ LENEF1C1AR


RO07TREZ5215006XXX0110125

COD PLĂTITOR/ NUME PLĂTITOR/ BENEFICIAR BENEFICIAR


RO67TREZ52121370201XXXXX 2844855


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


ORDIN DE PLATAzecemiilei


PLĂTITOR


Cod de identificare fiscală


Cod IBAN plătitor


De la


BENEFICIAR


COL.NAT.MIHAI VITEAZUL


2844324


Adresa


PLOIEȘTI BD.INDEPENDENTEI NR.8


RO07TREZ5215006XXX000125


Trezorerie operativa Municipiul Ploiești


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


2844855


Cod de identificare fiscală

Codul BIC

Cod IBAN beneficiar

RO67TREZ52121370201 XXXXX

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Ploiești


Reprezentând :


cv.sponsorizare pt.COL.NAT.MIHAI VITEAZUL(art.5 pc.l)


Data debitării :DEBIT

CREDIT

,00

10.000,00

19.408,00

,00

10.000,00

16.32433

,00

,00

25.732,33

9.408,00

cv.sponsorizare pt.COL.NAT.MIHAI

VlTEAZUL(art,5 pc.l)Primirea/ Acceptarea


Data emiterii


EXPLICAȚII


LEI, adică


JUDEȚUL: PRAHOVA


COLEGIULTEHNIC” LAZAREDELEANU

BUGETUL PE ANUL 2013 sursa de finanțare: bugetul local

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

buget inițial

Influente (+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

4,040.92

15.00

4,055.92

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

4,040.92

0.00

4,040.92

CHELTUIELI CURENTE (COd 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4,040.92

0.00

4,040.92

TITLULI CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3,576.00

0.00

3,576.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2,790.00

0.00

2,790.00

Salarii de baza

10.01.01

1,980.00

1,980.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

90.00

90.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

720.00

720.00

Cheltuieli salariale în natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

786.00

0.00

786.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

588.00

588.00

Contribuții de asigurări de soma]

10.03.02

14.00

14.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

145.00

145.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

8.30

8.30

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

30.70

30.70

TITLULII BUNURI SI SERVICII (cod20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 ia 20.27+20.30)

20

454.72

0.00

454.72

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

426.72

0.00

426.72

Furnituri de birou

20.01.01

1.00

1.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

2.00

2.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

285.72

285.72

Apa, canal si salubritate

20.01.04

93.00

93.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

15.00

15.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

28.00

28.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

2.00

2.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

0.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

| Medicamente

20.04.01

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

buget inițial

Influente (+/-)

Buget rectificat

■ 'V/

Hw

Materiale sanitare

20.04.02

VW?

Reactivi

20.04.03

0,00

UN-'c

Dezinfectanti

20.04.04

o?oa

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0.00

0.00

0.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

1.00

1.00

Protecția muncii

20.14

2.00

2.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.3(

20.30

25.00

0.00

25.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

25.00

25.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

xrn n-txcn no Lcn -t-fxcn               4             orj.cn om

59

10.20

0.00

10.20

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

“I

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

15.00

15.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

15.00

15.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

15.00

15.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

15.00

15.00

| Construcții

71.01.01

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

buget inițial

Influente

(+/-)

l

I

/7 Buget

rectificat

FA

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

\

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

Alte active fixe

71.01.30

15.00

15.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

1

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01


CONTABIL SEF,
NOTA DE FUNDAMENTARE

Urmare a adresei nr.014017 din data de 21.08.2013 depusa la registratura Primăriei Ploiești prin care solicitam modernizarea punctului termic din unitatea noastra(neefectuarea acestei modernizări duce la imposibilitatea funcționarii punctului termic pentru sezonul de incalzire 2013-2014), se include in lista de dotări la Capitolul Ivatamant,Titlul 71,suma de 15,00 mii lei.


ADMINISTRATOR FINANCIAR, Voinea Dorina


COLEGIUL TEHNIC

« LAZAR EDELEANU »

P LOI EȘTI


//             y \

APROBA,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

LISTA

POZIȚIEI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII, DEFALCATA PE CATAGORII DE BUNURI DE LA BUGET LOCAL REPARTIZATE UNITĂȚILOR ȘCOLARE 2013

Nr. Crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U/M

Cantitate

Valoare conf.

HCL /

30.09.2013

Plăti efectuate

Influente

Valoare Rectificată

Nr. si data docu ment ului

Suma

1.

Modernizare punct termic

Buc.

1

15.000

0

TOTAL

0


Contabil sef,

EC.VOINEA DORINA


COLEGIUL TEHNIC

« L AZAR EDELEANU »

P LOI EȘTI


. / r.........      '

APROBA,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITEVIZAT,

DIRECȚIA ECONOMICA


LISTA

POZIȚIEI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII, DEFALCATA PE CATAGORII DE BUNURI DE LA BUGET LOCAL REPARTIZATE UNITĂȚILOR ȘCOLARE 2013


Nr. Crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U/M

Cantitate

Valoare conf.

HCL /

30.09.2013

Plăti efectuate

Influente

Valoare Rectificată

Nr. si data docu ment ului

Suma

1.

Modernizare punct termic

Buc.

1

15.000

0

TOTAL

0U RUXANDRA


Contabil sef,


EC.VOINEA DORINAJUDEȚUL: PRAHOVA

-----ANEXAInstituția publica: ȘCOALA GIMNAZIALA "RADU STANIAN" PLOIEȘTI

BUGET RECTIFICAT PE ANUL 2013 sursa de finanțare: bugetul local

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conf.HCL.287/ 2013

Influențe.:. (+/-)

w

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI {SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1.637,71

33,50

1.671,21

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

1.637,71

33,50

1.671,21

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

1.637,71

33,50

1.671,21

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03}

10

1.395,00

0,00

1.395,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

1.077,30

0,00

1.077,30

Salarii de baza

10.01.01

1.019,20

0,00

1.019,20

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

5,60

0,00

5,60

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de fa locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

52,50

0,00

52,50

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

317,70

0,00

317,70

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

226,00

0,00

226,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

5,50

0,00

5,50

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

56,50

0,00

56,50

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1,70

0,00

1,70

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

28,00

0,00

28,00

TITLULII BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 ia 20.27+20.30)

20

185,11

33,50

218,61

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

158,61

5,03

163,64

Furnituri de birou

20.01.01

2,20

0,65

2,85

Materiale pentru curățenie

20.01.02

3,50

-0,65

2,85

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

97,00

97,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

21,00

21,00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

4,50

4,50

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

23,00

23,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1,00

1,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

6,41

5,03

11,44

Reparații curente

20.02

20,00

0,00

20,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

| Medicamente

20.04.01

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conf.HCL.287/ 2013

/-

Zz1ntji@nfeî

£ •(+/.)

Buget

' Rectificat

Materiale sanitare

20.04.02

i

/ ) *1

Reactivi

20.04.03

te

Dezinfectanti

20.04.04

/^J

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

2,b|

e'-A-z' 32,98

Uniforme si echipament

20.05.01

mu’v

1. L 1

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2,00

30,98

32,98

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

3,00

-2,51

0,49

Protecția muncii

20.14

1,50

1,50

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0,00

0,00

0,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

57,60

0,00

57,60

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conf.HCL.287/ 2013

Influente (+/-)

Buget rectificat ztVA

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

II

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

Alte active fixe

71.01.30

\\

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

.1

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01


ADM.FINANCIAR,


PANAITESCU/STELIANA


ȘCOALA GIMNAZIALA „RADU STANIAN”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI


li

l'i.'

VIZAT,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE


DIRECȚIA MANAGEMENT

FINANCIAR CONTABIL

NOTA DE FUNDAMENTARE

Având in vedere solicitarea noastra prin adresele nr.962 si 963 din 26 septembrie 2013 pentru achiziționarea de mobilier școlar in valoare de 30 mii lei si cablu pentru racordarea sălii de sport la instalația termica, in valoare de 3,50 mii lei, aprobata de Serviciul Tehnic Investiții, din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești, prin nota de fundamentare, va rugam a aproba suplimentarea bugetului pe anul 2013 cu suma de 33,50 mii lei.

De asemeni avand in vedere Art.49 din Legea 273/2006. Legea finanțelor publice locale, cu modificările si completările ulterioare, alineatul 5„virarile de credite bugetare in cadrul aceluiași capitol bugetar, sunt de competenta fiecărui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu si bugetele instituțiilor si serviciilor publice subordonate si se pot efectua inainte de angajarea cheltuielilor’’, si alineatul 6„propunerile de virări de credite bugetare sunt insotite de justificări, detalieri si necesitați, privind execuția, pana la finele anului bugetar, a capitolului si subdiviziunile clasificatiei bugetare de la care se disponibilizeaza si, respectiv, a capitolului si subdiviziunii clasificatiei la care se suplimentează prevederile bugetare”, solicitam aprobarea următoarelor virări de credite in cadrul aceluiași titlu, conform anexei 1, anexata.


ADMINISTRATOR FINANCIAR,

Panaitescu Steliana

dwf


: Domnului Primar

Iulian Badescu


In atentia

Referitor

: Rectificare buget local prin aplicarea prevederilor Deciziei Directorului General al D.G.R.F.P. Ploiești nr. 3587/04.09.2013

Data

: 04.09.2013

De la

: Director General


Domnul Daniel Cristian Petre


Nr. înregistrare


: 33019


Alăturat va transmitem “Fisa cu Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2013 - nr. de înregistrare 6990/04.09.2013” care cuprinde sumele si cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat repartizate pe trimestre, modificate conform Deciziei Directorului General al D.G.R.F.P. Ploiești nr. 3587/04.09.2013 (publicata pe site-ul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești).

Va rugam sa procedați la rectificarea bugetului local si sa transmiteți cate un exemplar la Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Ploiești - Serviciul Sinteza si Asistenta Elaborării si Execuției Bugetelor si la Trezoreria locala de care aparțineți.


Elaborat: Ion Chircii - Serviciul Sinteza si Asistenta Elaborării si Execuției Bugetelor Locale/Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiesti/adresa transmitere fisa buget pentru aplicare Decizie 3587 / Pagina 1 din 1

DIRECȚIA GENERALA REGIONALA >4 FINANTELOR'PUBLICE PLOIEȘTI

ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA

Nr. 6990/04.09.2013


Anexa


FISA CU INDICATORI PENTRU BUGETUL LOCAL

ALOCAT! DIN UNELE VENITURI ALE BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2013

Cr. DECIZIA DIRECTORULUI GENERAL AL D.G.R.F.P. PLOIEȘTI Nr. 3587/04.09.2013


PENTRU PRIMĂRIA PLOIEȘTI


502mii lei


II ■ Rectificări: Decizie 160/11,04.2013, 185/22,04,2013, 189/24,04,2013. 288/31,05,2013, 376/29.07.2013, 382/01,08,2013, 891/05.08.2013, 915/12,08,2013, 3301/14,08,2013, 3332/21,08,2013,3587/04,09,2013 ill - Buget rectificat

/ - Buget iniția! : of. Legea bugetului de stat nr. 5/21,02,2013.Scrisoarea M.r.P. nr.350600/21.03.2013, Decizia Directorului Executiv nr. 119/21.03.2013,Hotarare Consiliul Județean nr.36/16.03.2013

Nr. crt.

INDICATOR

PREVEDERI an 2013

din care:

Denumire

Cod

trim. 1

trim. II

trim. III

trim. IV

1

Cote defalcate din impozitul pe venit

/

156.636,00

39.365,00

38.881,00

38.881,00

39.509,00

04.02.01

II

0,00

TOTA L

III

156.636,00

39.365,00

38.881,00

38.881,00

39.509,00

2

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit

1*

425,00

79,00

110,00

110,00

126,00

pentru echilibrarea Bugetelor Locale.

04.02.04

II

0,00

-8,00

8,00

TOTAL, din care:

IIP

425,00

79,00

110,00

102,00

134,00

- 80% Decizie Director Executiv D.G.F.P. Prahova

425,00

79,00

110,00

102,00

134,00

- 20%> Hotarare Consiliul Județean Prahova

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Sume defalcate din T. V.A. pt. finanțarea cheltuielilor

1

0,00

descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

II

0,00

TO TA L

lil

0,00

o,oo\

0,00

o,oo\

0,00

4

Sume defalcate din T. V.A. ptr. finanțarea cheltuielilor

1

119.591,00

27.781,00

30.012,00

27.514,00

34.284,00

descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municip.,

11.02.02

II

962,00

-1.168,00

2.130,00

prin Decizie Dir. Executiv D.G.F.P. Prahova, TOTAL, d.c.:

III

120.553,00

27.781,00

30.012,00

26.346,00

36.414,00

chelt salariile si contrib af, ale instit. invat. preuniv. de stat

•J 88.774,00

20.392,00

22.051,00

19.403,00

26.928,00

chelt cfart 104 al. 2, Ut. b)-e) din Legea Ed Nat nr. 1/2011

.j 13.783,00

3.203,00'

3.462,00

3.166,00

3.952,00

hotarari judecat pt plata salarii instit inv preuniv de stat

4 5.139,00

1.118,00

1.200,00

1.106,00

1.715,00

drepturi asist pers cu handicap grav sau indemniz lunare

11.750,00

2.810,00

3.027,00

2.413,00

3.500,00

alte chelt. cf. art.5 aii. (3),Legea 5/21.02.2013

1.107,00

258,00

272,00

258,00

319,00

5

Sume defalcate din T. V.A. pentru drumurile

l

0,00

județene si comunale

11.02.05

II

0,00

prin Hotarare Consiliul Județean Prahova

III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Sume defalcate din T. V.A. pentru echilibrarea

1*

1.153,00

1.060,00

38,00

38,00

17,00

bugetelor locale

11.02.06

II

0,00

TOTAL, din care:

III”

1.153,00

1.060,00

38,00

38,00

17,00

- 80% Decizie Director Executiv D.G.F.P. Prahova

153,00

60,00

38,00

38,00

17,00

- 20%> Hotarare Consiliul Județean Prahova

1.000,00

1.000,00

7

Sume defalcate din T. V.A. pt finanțarea programului^^c\N A N de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural                  A

prin Hotarare a Guvernului României         /A/Jv

T

1 .

0,00

*/\

ÎW7

II

0,00

'f ■                                 -

III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00Pentru instituțiile subordonate se vor face corhunit&ri aferente resurselor Jucate, acestea urmând sa intocmeasca bugete proprii de venituri si cheltuieli. \   A-.              /'   7
Venituri/Cheltuieli

Cod

Veniturile bugetelor locale

Imp pe profit

0102

Imp pe profit de la ag. ec.

010201

Imp.ven. din transfer prop imo

0302

Imp.ven.transf.propr.imobiliar

030218

Cote si sume def.din imp ven.

0402

Cote defal.din imp.pe venit

040201

Sume alocate ptr echilibrare

040204

Ate impozite pe venit

0502

Alte impozite pe venit

050250

Imp si taxe pe propietate

0702

Impozit pe clădiri

070201

Impozit pe clădiri pers.fizice

07020101

Impozit pe clădiri pers.jurid.

07020102

Impozit pe terenuri

070202

Impozit pe terenuri pers.fiz.

07020201

Impozit pe terenuri pers.jur.

07020202

Imp teren din extrav-ani prece

07020203

Taxe jud.de timbru si alte tax

070203

Alte imp.si taxe pe propietat.

070250

Sume defalcate din TVA

1102

Sume def.din TVA fin.che PP

110202

Sume def din TVA ptr ech.BL

110206

Alte imp.si taxe generale

1202

Taxe hoteliere

120207

taxe pe servicii specifice

1502

Impozit pe spectacole

150201

Taxe pe utiliz.bunurilor

1602

Impozit pe mij. de transport

160202

Imp pe mij de transport PF

16020201

Impozit pe mijloace tr PJ

16020202

Taxe si tarife pt.elib.de lic.

160203

Alte taxe pe utiliz.bunurilor

160250

Venituri din propietate

3002

Varsaminte din profitul net RA

300201

Venituri din concesiuni

300205

Venituri din dividende

300208

Ven din dividente dela alti p

30020802

Venituri din prestări servicii

3302

Venit.din prestări de servicii

330208

Cont.pers.benef.ale cantin.aj

330212

Venit.din recuperarea cheltuie

330228

Venit.din taxe admin.elib.perm

3402

Taxe extrajudiciare de timbru

340202.00

307,210,691.10

.00

.00

6,365.00

.00

.00

6,365.00

.00

.00

2,081,625.75

.00

.00

2,081,625.75

.00

.00

118,036,162.08

.00

.00

117,749,134.42

.00

.00

287,027.66

.00

.00

554,542.20

.00

.00

554,542.20

.00

.00

57,251,714.58

.00

.00

47,850,731.04

.00

.00

12,011,029.38

.00

.00

35,839,701.66

.00

.00

6,750,354.44

.00

.00

2,475,427.69

.00

.00

4,268,610.25

.00

.00

6,316.50

.00

.00

2,650,627.10

.00

.00

2.00

.00

.00

85,275,000.00

.00

.00

84,139,000.00

.00

.00

1,136,000.00

.00

.00

196,063.10

.00

.00

196,063.10

.00

.00

48,669.39

.00

.00

48,669.39

.00

.00

13,292,927.07

.00

.00

10,880,904.86

.00

.00

6,069,669.76

.00

.00

4,811,235.10

.00

.00

2,307,616.16

.00

.00

104,406.05

.00

.00

10,509,384.43

.00

.00

457,972.00

.00

.00

7,868,482.41

.00

.00

2,182,930.02

.00

.00

2,182,930.02

.00

.00

2,536,936.54

.00

.00

2,513,497.00

.00

.00

23,391.54

.00

.00

48.00

.00

.00

869,893.30

.00

.00

849,393.30

.00


2844855 MUNICIPIUL PLOIEȘTI

An :   2013 Trezorerie Mun. Ploiești

Venituri/Cheltuieli                            CodAlte venit.din taxe administ.

340250

Amenzi, penalitati,confiscări

3502

Venit.din amenzi si alte sanct

350201

Penal.pt.nedep. decl.de I.T

350202

Alte amenzi,penal.si confiscar

350250

Diverse venituri

3602

Ven din prescripție extinctiva

360201

Taxe speciale

360206

Alte venituri

360250

Transferuri voluntare

3702

Donații si sponsorizări

370201

Vărs, din SF pt. fin. SD

370203

Varsaminte din SF

370204

Venit.din valorif.unor bunuri

3902

Venit.din valorif.unor bunuri

390201

Venit.din vanzarea locuințelor

390203

Venit.din vanz.unor bunuri

390207

Incas.din ramb.imprumut.acord

4002

Sume din exc.BL util pt.fin SD

400214

Subv de la bugetul de stat

4202

Subv.primite pt.finantarea act

420210

Subv pt reabil termica clădiri

420212

Subv.buget stat-FEN postaderar

420220

Subv. încălzire locuința

420234

Subv din bs pt fin sanatatii

420241

F.E.D.R.

4502

fd.europ.de dezv.reg.

450201

FEDR.-SUM PRIMITE AN CURENT

45020101

FEDR-Sume pr.pt pl.ani anter.

45020102

Fondul Social European

450202

FSE-sume pr.in ct.pl.ef.ani an

45020202

Cheltuielile bugetelor locale

Autoritati publice act.ext.

5102

TITL.I.Cheltuieli de personal

510210

TITL.II.Bunuri si servicii

510220

TITL.VII.Alte transferuri

510255

Alte transferuri SD

51025597

TITL.VI11. Asistenta sociala

510257

TITL.X. Active nefinanciare

510271

PI.ef.ani prec. rec. an curent

510285

Plăti ani precedenti SF

51028596

Alte serv.publice generale

5402

TITL.II.Bunuri si servicii

540220

TITL.VI.Transf.intre unitati

540251


Disponibil

.00

20,500.00

.00

.00

4,575,269.86

.00

.00

4,484,520.46

.00

.00

1,678.63

.00

.00

89,070.77

.00

.00

414,154.98

.00

.00

43,986.00

.00

.00

53,507.52

.00

.00

316,661.46

.00

.00

17,219.00

.00

.00

17,219.00

.00

.00

35,472,710.00

.00

.00

35,472,710.00

.00

.00

730,670.15

.00

.00

677,295.58

.00

.00

53,372.57

.00

.00

2.00

.00

.00

500,000.00

.00

.00

500,000.00

.00

.00

3,855,901.14

.00

.00

6,394.56

.00

.00

399,683.81

.00

.00

3,318,103.77

.00

.00

91,419.00

.00

.00

40,300.00

.00

.00

6,458,192.53

.00

.00

6,410,721.53

.00

.00

1,282,927.67

.00

.00

5,127,793.86

.00

.00

47,471.00

.00

.00

47,471.00

.00

373,909,764.00

303,931,357.65

69,978,406.35

12,857,150.00

10,403,645.59

2,453,504.41

6,456,260.00

6,222,138.30

234,121.70

6,177,890.00

4,173,961.46

2,003,928.54

108,000.00

8,292.00

99,708.00

108,000.00

8,292.00

99,708.00

35,000.00

35,000.00

.00

80,000.00

80,000.00

.00

.00

115,746.17

.00

.00

115,746.17

.00

11,035,100.00

9,982,888.96

1,052,211.04

3,600.00

3,596.68

3.32

624,500.00

624,500.00

.00


1>

2>


Venituri/Cheltuieli

Cod

Credite

Incasari/Plati

Disponibil

TITLU VI.TRS INTRE UNITATI SF

54025196

624,500.00

624,500.00

.00

TITL.XI. Active financiare

540272

70,000.00

70,000.00

.00

TITL.XIII.Rambursări de credit

540281

10,337,000.00

9,288,392.28

1,048,607.72

ASPG Rambur. de credite

54028196

10,337,000.00

9,288,392.28

1,048,607.72

Pl.ef.ani prec.rec.an curent

540285

.00

3,600.00

.00

Plăti ani preced. SF

54028596

.00

3,600.00

.00

Dobânzi

5502

5,938,700.00

5,784,210.25

154,489.75

TITL II. - bunuri si servicii

550220

100,000.00

25,000.00

75,000.00

TITL.III. Dobânzi

550230

5,838,700.00

5,759,210.25

79,489.75

Ordine pub.si siguranța

6102

5,695,000.00

4,827,618.11

867,381.89

TITL.II.Bunuri si servicii

610220

35,000.00

27,618.11

7,381.89

TITL.VI.Transf.intre unitati

610251

5,660,000.00

4,800,000.00

860,000.00

TITL VI.TRANS INTR UNITATI SF

61025196

5,660,000.00

4,800,000.00

860,000.00

Invatamant

6502

89,609,990.00

82,390,596.54

7,219,393.46

TITL.I.Cheltuieli de personal

650210

72,480,030.00

69,743,041.00

2,736,989.00

TITL.II.Bunuri si servicii

650220

12,405,840.00

10,497,239.17

1,908,600.83

TITL.VI.Transf.intre unitati

650251

276,000.00

246,000.00

30,000.00

Transf. intre unitatati SF

65025196

276,000.00

246,000.00

30,000.00

INV. - PROIECTE FEN

650256

60,400.00

28,600.00

31,800.00

TITL.VIII. Asistenta sociala

650257

27,000.00

20,311.04

6,688.96

TITL.IX. Alte cheltuieli

650259

677,150.00

477,367.00

199,783.00

TITL.X. Active nefinanciare

650271

3,683,570.00

1,436,668.33

2,246,901.67

Pl.ef.ani pr.rec. an curent

650285

.00

58,630.00

.00

Plăti ani preced. SF

65028596

.00

58,630.00

.00

Sanatate

6602

6,360,440.00

4,792,247.18

1,568,192.82

TITL.I.Cheltuieli de personal

660210

2,449,875.00

2,448,687.00

1,188.00

TITL.II.Bunuri si servicii

660220

548,225.00

546,464.75

1,760.25

TITL.VI.Transf.intre unitati

660251

2,218,000.00

1,755,000.00

463,000.00

Trans. intre unitati SF

66025196

2,218,000.00

1,755,000.00

463,000.00

TITL.VIII. Asistenta sociala

660257

44,610.00

41,345.67

3,264.33

TITL.X. Active nefinanciare

660271

1,099,730.00

749.76

1,098,980.24

Cultura recreere si religie

6702

46,672,140.00

30,028,971.96

16,643,168.04

TITL.II.Bunuri si servicii

670220

2,424,240.00

2,424,211.33

28.67

TITL.VI.Transf.intre unitati

670251

19,220,950.00

17,110,000.00

2,110,950.00

Trans. intre unitati SF

67025196

19,220,950.00

17,110,000.00

2,110,950.00

Cultura.recreere si religie

670256

11,012,030.00

2,086,820.96

8,925,209.04

TITL.IX. Alte cheltuieli

670259

8,500,000.00

5,336,952.00

3,163,048.00

TITL.X. Active nefinanciare

670271

5,514,920.00

4,566,817.67

948,102.33

Pl.ef.ani pr.rec.an curent

670285

.00

1,495,830.00

.00

TITL.XVII.PLĂTI ANI PRECED SF

67028596

.00

1,495,830.00

.00

Asig si asistenta sociala

6802

34,286,164.00

27,322,431.55

6,963,732.45

TITL.I.Cheltuieli de personal

680210

5,393,875.00

5,367,566.00

26,309.00

TITL.II.Bunuri si servicii

680220

503,469.00

420,417.32

83,051.68

TITL.VI.Transf.intre unitati

680251

11,804,000.00

11,729,429.00

74,571.00

Venituri/Cheltuieli

Cod

Credite

Disponibil

TITL VI.TRANSFER INTRE UNITATI

68025196

11,804,000.00

11,729,429.00

74,571.00

Asig si as soc-priecte FEN

680256

6,971,050.00

2,220,516.77

4,750,533.23

TITL.VIII. Asistenta sociala

680257

7,607,770.00

7,600,727.45

7,042.55

TITL.X. Active nefinanciare

680271

2,006,000.00

5,955.01

2,000,044.99

Pl.ef.ani pr.rec.an curent

680285

.00

22,180.00

.00

Plăti ani preced. SF

68028596

.00

22,180.00

.00

Locuințe,servsi dezv.publica

7002

53,389,230.00

43,796,050.55

9,593,179.45

TITL.II.Bunuri si servicii

700220

19,235,710.00

15,598,357.02

3,637,352.98

TITL.VI.Transf.intre unitati

700251

6,365,000.00

5,794,000.00

571,000.00

TITL VI.TRANS INTRE UNIT SF

70025196

6,365,000.00

5,794,000.00

571,000.00

TITL.X. Active nefinanciare

700271

27,788,520.00

22,403,693.53

5,384,826.47

Protecția mediului

7402

20,793,010.00

19,256,901.68

1,536,108.32

TITL.II.Bunuri si servicii

740220

17,318,000.00

16,406,443.29

911,556.71

TITL.X. Active nefinanciare

740271

3,475,010.00

2,850,458.39

624,551.61

Combustibilisi energie

8102

26,100,000.00

26,099,145.54

854.46

TITL.IV. Subvenții

810240

26,100,000.00

26,099,145.54

854.46

Transporturi

8402

61,172,840.00

39,246,649.74

21,926,190.26

TITL.II.Bunuri si servicii

840220

9,041,210.00

4,536,331.55

4,504,878.45

TITL.IV. Subvenții

840240

24,353,250.00

24,274,906.00

78,344.00

Proiecte fond extern-neramb

840256

15,359,250.00

2,429,573.95

12,929,676.05

TITL.X. Active nefinanciare

840271

12,299,130.00

8,052,048.24

4,247,081.76

TITL.XI. Active financiare

840272

120,000.00

120,000.00

.00

Pl.ef.ani pr.rec.an curent

840285

.00

166,210.00

.00

Plăti ani preced. SF

84028596

.00

166,210.00

.00

EXCEDENT/DEFICIT

.00

3,279,333.45

.00


Editat la data de:


întocmit,


Sef serviciu ,

----------- • -         - M .4

___________—

-------------------------------—-•

---------------

// z •=*. ’•

Editat la data de: 26-SEP-13

1

Contul de execuție al bugetului

la data de: 26-SEP-13

local-functionare

Page 1 of 4

2844855 MUNICIPIUL PLOIEȘTI

An :   2013 Trezorerie Mun.

Ploiești

Venituri/Cheltuieli

Cod

Credite

Incasari/Plati

Disponibil

Veniturile bugetelor locale

.00

260,324,936.28

.00

Imp pe profit

0102

.00

6,365.00

.00

Imp pe profit de la ag. ec.

010201

.00

6,365.00

.00

Imp.ven. din transfer prop imo

0302

.00

2,081,625.75

.00

Imp.ven.transf.propr.imobiliar

030218

.00

2,081,625.75

.00

Cote si sume def.din imp ven.

0402

.00

118,036,162.08

.00

Cote defal.din imp.pe venit

040201

.00

117,749,134.42

.00

Sume alocate ptr echilibrare

040204

.00

287,027.66

.00

Ate impozite pe venit

0502

.00

554,542.20

.00

Alte impozite pe venit

050250

.00

554,542.20

.00

Imp si taxe pe propietate

0702

.00

57,251,714.58

.00

Impozit pe clădiri

070201

.00

47,850,731.04

.00

Impozit pe clădiri pers.fizice

07020101

.00

12,011,029.38

.00

Impozit pe clădiri pers.jurid.

07020102

.00

35,839,701.66

.00

Impozit pe terenuri

070202

.00

6,750,354.44

.00

Impozit pe terenuri pers.fiz.

07020201

.00

2,475,427.69

.00

Impozit pe terenuri pers.jur.

07020202

.00

4,268,610.25

.00

Imp teren din extrav-ani prece

07020203

.00

6,316.50

.00

Taxejud.de timbru si alte tax

070203

.00

2,650,627.10

.00

Alte imp.si taxe pe propietat.

070250

.00

2.00

.00

Sume defalcate din TVA

1102

.00

85,275,000.00

.00

Sume def.din TVA fin.che PP

110202

.00

84,139,000.00

.00

Sume def din TVA ptr ech.BL

110206

.00

1,136,000.00

.00

Alte imp.si taxe generale

1202

.00

196,063.10

.00

Taxe hoteliere

120207

.00

196,063.10

.00

taxe pe servicii specifice

1502

.00

48,669.39

.00

Impozit pe spectacole

150201

.00

48,669.39

.00

Taxe pe utiliz.bunurilor

1602

.00

13,292,927.07

.00

Impozit pe mij. de transport

160202

.00

10,880,904.86

.00

Imp pe mij de transport PF

16020201

.00

6,069,669.76

.00

Impozit pe mijloace tr PJ

16020202

.00

4,811,235.10

.00

Taxe si tarife pt.elib.de lic.

160203

.00

2,307,616.16

.00

Alte taxe pe utiliz.bunurilor

160250

.00

104,406.05

.00

Venituri din propietate

3002

.00

10,509,384.43

.00

Varsaminte din profitul net RA

300201

.00

457,972.00

.00

Venituri din concesiuni

300205

.00

7,868,482.41

.00

Venituri din dividende

300208

.00

2,182,930.02

.00

Ven din dividente dela alti p

30020802

.00

2,182,930.02

.00

Venituri din prestări servicii

3302

.00

2,536,936.54

.00

Venit.din prestări de servicii

330208

.00

2,513,497.00

.00

Cont.pers.benef.ale cantin.aj

330212

.00

23,391.54

.00

Venit.din recuperarea cheltuie

330228

.00

48.00

.00

Venit.din taxe admin.elib.perm

3402

.00

869,893.30

.00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

.00

849,393.30

.00

Venituri/Cheltuieli

Cod

Alte venit.din taxe administ.

340250

.00

20,500.00

.00

Amenzi, penalitati,confiscări

3502

.00

4,575,269.86

.00

Venit.din amenzi si alte sanct

350201

.00

4,484,520.46

.00

Penal.pt.nedep. decl.de I.T

350202

.00

1,678.63

.00

Alte amenzi,penal.si confiscar

350250

.00

89,070.77

.00

Diverse venituri

3602

.00

414,154.98

.00

Ven din prescripție extinctiva

360201

.00

43,986.00

.00

Taxe speciale

360206

.00

53,507.52

.00

Alte venituri

360250

.00

316,661.46

.00

Transferuri voluntare

3702

.00

35,455,491.00

.00

Donații si sponsorizări

370201

.00

17,219.00

.00

Vărs, din SF pt. fin. SD

370203

.00

35,472,710.00

.00

Subv de la bugetul de stat

4202

.00

131,719.00

.00

Subv. incalzire locuința

420234

.00

91,419.00

.00

Subv din bs pt fin sanatatii

420241

.00

40,300.00

.00

Cheltuielile bugetelor locale

284,262,154.00

257,571,163.04

26,690,990.96

Autoritati publice act.ext.

5102

12,669,150.00

10,315,353.59

2,353,796.41

TITL.I.Cheltuieli de personal

510210

6,456,260.00

6,222,138.30

234,121.70

TITL.II.Bunuri si servicii

510220

6,177,890.00

4,173,961.46

2,003,928.54

TITL.VIII. Asistenta sociala

510257

35,000.00

35,000.00

.00

Pl.ef.ani prec. rec. an curent

510285

.00

115,746.17

.00

Plăti ani precedenti SF

51028596

.00

115,746.17

.00

Alte serv.publice generale

5402

10,965,100.00

9,912,888.96

1,052,211.04

TITL.II.Bunuri si servicii

540220

3,600.00

3,596.68

3.32

TITL.VI.Transf.intre unitati

540251

624,500.00

624,500.00

.00

TITLU VI.TRS INTRE UNITATI SF

54025196

624,500.00

624,500.00

.00

TITL.XIII.Rambursări de credit

540281

10,337,000.00

9,288,392.28

1,048,607.72

ASPG Rambur. de credite

54028196

10,337,000.00

9,288,392.28

1,048,607.72

Pl.ef.ani prec.rec.an curent

540285

.00

3,600.00

.00

Plăti ani preced. SF

54028596

.00

3,600.00

.00

Dobânzi

5502

5,938,700.00

5,784,210.25

154,489.75

TITL II. - bunuri si servicii

550220

100,000.00

25,000.00

75,000.00

TITL.III. Dobânzi

550230

5,838,700.00

5,759,210.25

79,489.75

Ordine pub.si siguranța

6102

5,695,000.00

4,827,618.11

867,381.89

TITL.II.Bunuri si servicii

610220

35,000.00

27,618.11

7,381.89

TITL.VI.Transf.intre unitati

610251

5,660,000.00

4,800,000.00

860,000.00

TITL VI.TRANS INTR UNITATI SF

61025196

5,660,000.00

4,800,000.00

860,000.00

Invatamant

6502

85,866,020.00

80,925,328.21

4,940,691.79

TITL.I.Cheltuieli de personal

650210

72,480,030.00

69,743,041.00

2,736,989.00

TITL.II.Bunuri si servicii

650220

12,405,840.00

10,497,239.17

1,908,600.83

TITL.VI.Transf.intre unitati

650251

276,000.00

246,000.00

30,000.00

Transf. intre unitatati SF

65025196

276,000.00

246,000.00

30,000.00

TITL.VIII. Asistenta sociala

650257

27,000.00

20,311.04

6,688.96

TITL.IX. Alte cheltuieli

650259

677,150.00

477,367.00

199,783.00


Venituri/Cheltuieli

Cod

Credite

Incasari/Plati

Disponibil

Pl.ef.ani pr.rec. an curent

650285

.00

58,630.00

.00

Plăti ani preced. SF

65028596

.00

58,630.00

.00

Sanatate

6602

5,260,710.00

4,791,497.42

469,212.58

TITL.I.Cheltuieli de personal

660210

2,449,875.00

2,448,687.00

1,188.00

TITL.II.Bunuri si servicii

660220

548,225.00

546,464.75

1,760.25

TITL.VI.Transf.intre unitati

660251

2,218,000.00

1,755,000.00

463,000.00

Trans. intre unitati SF

66025196

2,218,000.00

1,755,000.00

463,000.00

TITL.VIII. Asistenta sociala

660257

44,610.00

41,345.67

3,264.33

Cultura recreere si religie

6702

30,145,190.00

23,375,333.33

6,769,856.67

TITL.II.Bunuri si servicii

670220

2,424,240.00

2,424,211.33

28.67

TITL.VI.Transf.intre unitati

670251

19,220,950.00

17,110,000.00

2,110,950.00

Trans. intre unitati SF

67025196

19,220,950.00

17,110,000.00

2,110,950.00

TITL.IX. Alte cheltuieli

670259

8,500,000.00

5,336,952.00

3,163,048.00

Pl.ef.ani pr.rec.an curent

670285

.00

1,495,830.00

.00

TITL.XVII.PLĂTI ANI PRECED SF

67028596

.00

1,495,830.00

.00

Asig si asistenta sociala

6802

25,309,114.00

25,095,959.77

213,154.23

TITL.I.Cheltuieli de personal

680210

5,393,875.00

5,367,566.00

26,309.00

TITL.II.Bunuri si servicii

680220

503,469.00

420,417.32

83,051.68

TITL.VI.Transf.intre unitati

680251

11,804,000.00

11,729,429.00

74,571.00

TITL VI.TRANSFER INTRE UNITATI

68025196

11,804,000.00

11,729,429.00

74,571.00

TITL.VIII. Asistenta sociala

680257

7,607,770.00

7,600,727.45

7,042.55

Pl.ef.ani pr.rec.an curent

680285

.00

22,180.00

.00

Plăti ani preced. SF

68028596

.00

22,180.00

.00

Locuințe,servsi dezv.publica

7002

25,600,710.00

21,392,357.02

4,208,352.98

TITL.II.Bunuri si servicii

700220

19,235,710.00

15,598,357.02

3,637,352.98

TITL.VI.Transf.intre unitati

700251

6,365,000.00

5,794,000.00

571,000.00

TITL VI.TRANS INTRE UNIT SF

70025196

6,365,000.00

5,794,000.00

571,000.00

Protecția mediului

7402

17,318,000.00

16,406,443.29

911,556.71

TITL.II.Bunuri si servicii

740220

17,318,000.00

16,406,443.29

911,556.71

Combustibilisi energie

8102

26,100,000.00

26,099,145.54

854.46

TITL. IV. Subvenții

810240

26,100,000.00

26,099,145.54

854.46

Transporturi

8402

33,394,460.00

28,645,027.55

4,749,432.45

TITL.II.Bunuri si servicii

840220

9,041,210.00

4,536,331.55

4,504,878.45

TITL.IV. Subvenții

840240

24,353,250.00

24,274,906.00

78,344.00

Pl.ef.ani pr.rec.an curent

840285

00

166,210.00

.00

Plăti ani preced. SF

84028596

.00

166,210.00

.00

EXCEDENT/DEFICIT

.00

2,753,773.24

.00

Contul de execuție al bugetului

la data de: 26-SEP-13


Editat la data de: 26-SEP-13

local-functionare

Page 3 of 4întocmit,


Sef serviciu ,

Incasari/Plati

Veniturile bugetelor locale

.00

46,885,754.82

.00

Transferuri voluntare

3702

.00

35,472,710.00

.00

Varsaminte din SF

370204

.00

35,472,710.00

.00

Venit.din valorif.unor bunuri

3902

.00

730,670.15

.00

Venit.din valorif.unor bunuri

390201

.00

677,295.58

.00

Venit.din vanzarea locuințelor

390203

.00

53,372.57

.00

Venit.din vanz.unor bunuri

390207

.00

2.00

.00

Incas.din ramb.imprumut.acord

4002

.00

500,000.00

.00

Sume din exc.BL util pt.fin SD

400214

.00

500,000.00

.00

Subv de la bugetul de stat

4202

.00

3,724,182.14

.00

Subv.primite pt.finantarea act

420210

.00

6,394.56

.00

Subv pt reabil termica clădiri

420212

.00

399,683.81

.00

Subv.buget stat-FEN postaderar

420220

.00

3,318,103.77

.00

F.E.D.R.

4502

.00

6,458,192.53

.00

FD.EUROP.DE dezv.reg.

450201

.00

6,410,721.53

.00

FEDR.-SUM PRIMITE AN CURENT

45020101

.00

1,282,927.67

.00

FEDR-Sume pr.pt pl.ani anter.

45020102

.00

5,127,793.86

.00

Fondul Social European

450202

.00

47,471.00

.00

FSE-sume pr.in ct.pl.ef.ani an

45020202

.00

47,471.00

.00

Cheltuielile bugetelor locale

89,647,610.00

46,360,194.61

43,287,415.39

Autoritati publice act.ext.

5102

188,000.00

88,292.00

99,708.00

TITL.VII.Alte transferuri

510255

108,000.00

8,292.00

99,708.00

Alte transferuri SD

51025597

108,000.00

8,292.00

99,708.00

TITL.X. Active nefinanciare

510271

80,000.00

80,000.00

.00

Alte serv.publice generale

5402

70,000.00

70,000.00

.00

TITL.XI. Active financiare

540272

70,000.00

70,000.00

.00

Invatamant

6502

3,743,970.00

1,465,268.33

2,278,701.67

INV. - PROIECTE FEN

650256

60,400.00

28,600.00

31,800.00

TITL.X. Active nefinanciare

650271

3,683,570.00

1,436,668.33

2,246,901.67

Sanatate

6602

1,099,730.00

749.76

1,098,980.24

TITL.X. Active nefinanciare

660271

1,099,730.00

749.76

1,098,980.24

Cultura recreere si religie

6702

16,526,950.00

6,653,638.63

9,873,311.37

Cultura.recreere si religie

670256

11,012,030.00

2,086,820.96

8,925,209.04

TITL.X. Active nefinanciare

670271

5,514,920.00

4,566,817.67

948,102.33

Asig si asistenta sociala

6802

8,977,050.00

2,226,471.78

6,750,578.22

Asig si as soc-priecte FEN

680256

6,971,050.00

2,220,516.77

4,750,533.23

TITL.X. Active nefinanciare

680271

2,006,000.00

5,955.01

2,000,044.99

Locuințe,servsi dezv.publica

7002

27,788,520.00

22,403,693.53

5,384,826.47

TITL.X. Active nefinanciare

700271

27,788,520.00

22,403,693.53

5,384,826.47

Protecția mediului

7402

3,475,010.00

2,850,458.39

624,551.61

TITL.X. Active nefinanciare

740271

3,475,010.00

2,850,458.39

624,551.61

Transporturi

8402

27,778,380.00

10,601,622.19

17,176,757.81

Proiecte fond extern-neramb

840256

15,359,250.00

2,429,573.95

12,929,676.05

TITL.X. Active nefinanciare

840271

12,299,130.00

8,052,048.24

4,247,081.76


Editat la data de: 26-SEP-13

An:   2013 Trezorerie Mun. Ploiești

Venituri/Cheltuieli

Cod

Credite

Incasari/Plati

Disponibil

TITL.XI. Active financiare

840272

120,000.00

120,000.00

.00

EXCEDENT/DEFICIT

.00

525,560.21

.00

întocmit,

Sef serviciu ,


local-dezvoltareContul de execuție al bugetului

la data de: 26-SEP-13

2844855 MUNICIPIUL PLOIEȘTI

An:   2013 Trezorerie Mun. Ploiești

Venituri/Cheltuieli                           Cod


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Pagina 1 / 1

23-09-2013


EXTRAS DE CONT

TOATE DATELE DIN EXTRAS

CNP /                                           DOCUMENT                                           CONT     ■     TOTAL SUMA

DENUMIRE CONTRIBUABIL         COD FISCAL '      i NUMĂR ' DATA ’         EXPLICAȚII          ■         TOTAL         î               I     ÎNCASATA COD

COD 21370201                                         "                                                                                                         J

EXTRAS DIN DATA 12-02-2013

1.759,00

DATE TRANSMISE

1.759,00

SC CARPATHIAN SPR1NGS SA

13290801

OP

: 103

08-02-2013

CTR.SPONS.NR.2349 DIN 15.12

1.759,00

21370201

î ,759|,00

EXTRAS DIN DATA 14-05-2013

3.000,00

DATE TRANSMISE

3.000,00

SC JOHNSON CONTROLS ROMANIA SRL

14622062

OP

229

13-05-2013

PC 887 SPONSORIZARE PRIMAR]

3.000,00

21370201

3.000|,00

EXTRAS DIN DATA 15-03-2013

610,00

DATE TRANSMISE

Ciotoo

ASOCIAȚIA ZIBO HELP SRL

27449746

OP

1

14-03-2013

PLATA ZIBO

610,00

21370201

610|,00

EXTRAS DIN DATA 17-06-2013

1.850,00

DATE TRANSMISE

1.85qI 00

INP LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRA

11065838

OP

254

17-06-2013

CV SPONSORIZARE PTR LIC TEI

1.850,00

21370201

1,850j,00

EXTRAS DIN DATA 18-09-2013

10.000,00

DATE TRANSMISE

lo.ooojoo'

COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZU

2844324

OP

465

18-09-2013

cv.sponsorizare pt.COL.NAT.

10.000,00

21370201

10.000,00

TOTAL GENERAL:               17.219.00


CONTRACT J)E SPONSORIZARE


NR. TP1.118 din 08.05.2013

I. PĂRȚII JC CONTRACTANTE:

1. S.C. Johnson Controls Romania SRL, cu sediul in Localitatea Mioveni, Str. Uzinei nr.2, Cod Unic de înregistrare J03/340/20.04.2002, număr de ordine in registrul comerțului RO 14622062, avand contul nr TBAN : RO 67 ABNA 0300 2641 0011 8431, deschis la ABN AMRO Bank-Suc ursa la Pitești, SC Johnson Controls Romania SRL Mioveni Sucursala Prahova, Str. Conului nr.3 in incinta Ploiești Industrial Parc, Ploiești, jud. Prahova, Reg. Corn. Nr. J29/1746/27.10.2003, C.l.F. RO14622062, C.U.l. 15848328, R067ABNA030026410011843 b, reprezentata de Marius Dinescu- Director Sucursala denumită în continuare SPONSOR

 • 2. MUNICIPIIJL PLOIEȘTI, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii nr.2, având cont virament nr. RO67TREZ52121370201XXXXX deschis la 'Trezoreria Ploiești, reprezentată prin dl. IULIAN BĂDESCIJ, în calitate de PRIMAR, denumită în continuare BENEFICIAR,

am încheiat prezentul contract de sponsorizare având următoarele condiții:

TI. OBIECTUL CONTRACTULUI:

 • 2.1.  Obiectul contractului îl constituie susținerea de către sponsor a manifestărilor cultural artistice si sportive organizate de beneficiar, în scopul promovării imaginii municipiului pe parcursul anului 2013 .

 • 2.2.  In scopul prevăzut la pcl.2.1., sponsorul pune la dispoziția beneficiarului suma de 3000 lei (trei mii lei) (în cifre și litere), pana la data de 17.05.2013.

 • 2.3.  Suma care tace obiectul sponsorizării sc va plăti integral în contul beneficiarului nr. RO67TREZ52121370201XXXXX, deschis la Trezoreria Ploiești.

IU. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

 • 3.1.  Sponsorul se angajează în mod irevocabil să pună la dispoziția beneficiarului suma de 3000 lei (trei mii lei) (în cifre și litere), până la data de 17.05.2013.

 • 3.2. In scopul prevăzut la pct. 3.1., beneficiarul se obligă să aducă la cunoștința publicului sponsorizarea, prin promovarea numelui, mărcii sau imaginii sponsorului, prin materialele ce vor fi folosite în scopul derulării programului.

3.3 Beneficiarul este obligat să aducă la cunoștința publicului sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze direct sau indirect activitatea sponsorizată, bunele
V DURATA CONTRACTUT.UT

i a 1 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării 0^^12-2013.


ÎNCETAREA CONTRACTULUI:

 • 5.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția instanței judecătorești, în următoarele cazuri:

 • - prin acordul scris al părților;

 • - prin ajungerea la termen, cu îndeplinirea obiectului contractului;

 • - prin reziliere, în cazul neîndeplinirii sau a îndeplinirii în mod necorespunzător de către una din părți a obligațiilor contractuale, cu obligarea părții în culpă la plata de daune-interese.

 • 5.2. Partea care invocă rezilierea prezentului contract va notifica celeilalte părți cauza de încetare, în termen de 10 zile de la data când a constatat cazurile de neîndeplinire/îndeplinire necorespunzătoarc de către cealaltă parte a obligațiilor contractuale.

VI. FORȚA MAJORĂ:

I 6.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită în lege.

 • 6.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 48 ore, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

 • 6.3. Dacă în termen de 48 orc de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune - interese.

VII. NOTIFICĂRI:

 • 7.1. Tn accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la

adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

 • 7.2. In cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primilor pe

această confirmare. în cazul în care confirmarea se trimite prin telex sau tclcfax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

i.r1:  ■ ■ • ..x<; mi iau in vv-jsidciaic uc nivi urni urnue parp, daca


vor adresa instanțelor judecătorești competente.

TX. CLAUZE FINALE

 • 9.1. Modificarea prczcnLului contract sefaexe numai prin act adiționalîncheiat între părțile contractante.

 • 9.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale, care Tac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

 • 9.3. în cazul în care părțile își încalcă obligațiile lor, nccxercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective, nu înseamnă ca ea a renunțat la acest drept al său.

Prezentul contract a fost încheiat azi, 08.05.2013, în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR,


UN1CIPTIJL PLOIEȘTIDirecția Administrație Publică, Juridic-Contencios. Contracte i                   i Zr/Ty