Hotărârea nr. 36/2013

Hotãrârea nr. 36 privind modificarea Hotãrârii nr. 67/2008 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti privind trecerea terenului cu suprafatã de 11.988 mp, situat `n Ploiesti, str. Cosminele nr. 11A, cãtre Agentia Nationalã pentru Locuinte

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA NR. 36 privind modificarea Hotărârii nr. 67/2008 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind trecerea terenului cu suprafața de 11.988 mp, situat în Ploiești, str. Cosminele nr. 11A, către Agenția Națională pentru Locuințe

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa, Iulian Bolocan și Raportul de specialitate comun al Direcției de Gestiune Patrimoniu și al Direcției Tehnic Investiții prin care se propune modificarea alin.2 al art.l din contractul Anexa la Hotararea nr.67/2008 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind trecerea terenului cu suprafața de 11.988 mp, situat în Ploiești, str. Cosminele nr. 11A, către Agenția Națională pentru Locuințe;

Având în vedere articolul 2A1 alineat (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 105/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe,

In temeiul articolului 36 alineat (2) litera c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă modificarea alin. 2 al art. 1 din contractul Anexă la Hotărârea nr. 67/2008 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind trecerea terenului cu suprafața de 11.988 mp, situat în Ploiești, str. Cosminele nr. 11A, către Agenția Națională pentru Locuințe, care va avea următorul cuprins :

"(2) Pe terenul prevăzut la alin. (1) Agenția Națională pentru Locuințe va realiza 23 de locuințe unifamiliale cu 3 și 4 camere în regim singular, cuplat și înșiruit cu nivel de înălțime P+1E, P+M, prin credit ipotecar."

Art.2. Restul prevederilor Hotărârii nr. 67/2008 a Consiliului Local al municipiului Ploiești rămân neschimbate.

Art.3. Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Tehnic Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 7 februarie 2013

Președinte de ședință Gheorghe Sîrontrasemnează Secretar, ana Cristina Iacob


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

5                                                                                  5


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.67/2008 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind trecerea terenului cu suprafața de 11.988 mp, situat în Ploiești, str. Cosminele nr. 11A, către Agenția Națională pentru LocuințeImobilul situat în Ploiești, str. Cosminele nr. 11A a fost preluat în patrimoniul municipiului Ploiești potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 1151/2004 și a fost inclus în „ Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 185/2004. Acesta este compus din construcții în suprafață de 3.677 mp și teren în suprafață de 40.367,53 mp.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 185/03.12.2004 s-a aprobat transmiterea în administrarea Administrației Serviciilor Comunitare a imobilului format din mai multe corpuri de clădire în suprafață de 3.677 mp și în administrarea Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești a unei suprafețe de teren liber de construcții de 40.367,53 mp.

Prin Art.l din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 67/2008, s-a aprobat scoaterea din administrarea Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești a terenului în suprafață de 11.988 mp și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al localității în vederea realizării de locuințe prin Agenția Națională pentru Locuințe.

Prin Art.2 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 67/28.02.2008 s-a aprobat trecerea terenului cu suprafața de 11.988 mp situat în Ploiești, str. Cosminele nr.HA către Agenția Națională pentru Locuințe pentru implementarea „Programului guvernamental de dezvoltare a construcțiilor de locuințe cu credit ipotecar și acordarea de facilități tinerilor pentru cumpărarea acestora”.

In acest sens, între Consiliul Local al municipiului Ploiești și Agenția Națională pentru Locuințe a fost încheiat contractul înregistrat la Primăria Municipiului Ploiești sub nr. 5155/22.03.2010 (înregistrat la Agenția Națională pentru Locuințe sub nr. 6252/02.03.2010). Până în prezent nu s-au demarat lucrările pentru edificarea celor 142 de unități locative structurate în blocuri cu regim de înălțime P+2+M.

Totodată, în urma informărilor primite în cadrul ședințelor comune de lucru, precum și din massmedia de specialitate a rezultat că s-a înregistrat o scădere a cererii de locuințe ANL situate în blocuri de locuințe și o creștere a interesului pentru locuințe individuale.

Prin adresa nr.3/2013, Direcția de Gestiune Patrimoniu a solicitat Agenției

x\


•                                                                             •                                                                                                                                                                            ' *****                             s'' ■ Oj z/

Naționale Pentru Locuințe punctul de vedere referitor la aceste aspecte, dacă; intenționează modificarea proiectului actual și să comunice toate detaliile de ordin tehnic în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local a proiectului de hotărâre corespunzător.

Prin adresa nr. 1248/29.01.2013, Agenția Națională Pentru Locuințe a comunicat faptul că a procedat la conceperea unui plan parcelar pentru amplasarea a 23 de loturi de case individuale, care după obținerea aprobărilor necesare va putea constitui tema pentru refacerea Planului Urbanistic Zonal nr.093/13.05.2008 al amplasamentului Cosminele, conceput inițial pentru clădiri de apartamente. Totodată, Agenția Națională Pentru Locuințe a menționat faptul că pentru aceste loturi se vor propune locuințe unifamiliale cu 3 și 4 camere în regim singular, cuplat și înșiruit cu nivel de înălțime P+1E, P+M cu prețuri variabile funcție de tipul locuinței.

Situația a fost analizată în ședința din 29.01.2013 de către Comisia nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care a acordat aviz favorabil.

Direcția de Gestiune Patrimoniu Director Executiv, Florin/âstrăche


Direcția Tehnic Investiții

9                                                           9

Director,


Mihaela Iamandi


Director Executiv Adjunct, Amedeo Florin Tăbîrcă
Șef Serviciu S.I.E.B.D.P.P., Gabriela Mîndrutiu

9


AVIZAT,

Direcția Management

Financiar-Contabil,ContracteDirecția Administrație Publică,

9                                            9                               7

Juridic-Contencios, Achiziții Publice,

Contracte,

Director,

Iulia Alina. Alexandru


/X întocmit,

A-V4 Perrfu MfâJțjtL.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind modificarea alin.2 al art. 1 din contractul Anexă la Hotărârea nr.67/2008 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind trecerea terenului cu suprafața de 11.988 mp, situat în Ploiești, str.

Cosminele nr. 1 IA, către Agenția Națională pentru Locuințe

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 67/28.02.2008 s-a aprobat trecerea terenului cu suprafața de 11.988 mp situat în Ploiești, str. Cosminele nr.HA către Agenția Națională pentru Locuințe pentru implementarea „Programului guvernamental de dezvoltare a construcțiilor de locuințe cu credit ipotecar și acordarea de facilități tinerilor pentru cumpărarea acestora”.

In acest sens, între Consiliul Local al municipiului Ploiești și Agenția Națională pentru Locuințe a fost încheiat contractul înregistrat la Primăria Municipiului Ploiești sub nr. 5155/22.03.2010 (înregistrat la Agenția Națională pentru Locuințe sub nr. 6252/02.03.2010). Până în prezent nu s-au demarat lucrările pentru edificarea celor 142 de unități locative structurate în blocuri cu regim de înălțime P+2+M.

Totodată, având în vedere că în urma informărilor primite în cadrul ședințelor comune de lucru, precum și din massmedia de specialitate a rezultat că s-a înregistrat o scădere a cererii de locuințe ANL situate în blocuri de locuințe și o creștere a interesului pentru locuințe individuale, conform adresei nr. 1248/29.01.2013, Agenția Națională Pentru Locuințe a comunicat faptul că a procedat la conceperea unui plan parcelar pentru amplasarea a 23 de loturi de case individuale, care după obținerea aprobărilor necesare va putea constitui tema pentru refacerea Planului Urbanistic Zonal nr.093/13.05.2008 al amplasamentului Cosminele, conceput inițial pentru clădiri de apartamente. Totodată, Agenția Națională Pentru Locuințe a menționat faptul că pentru aceste loturi se vor propune locuințe unifamiliale cu 3 și 4 camere în regim singular, cuplat și înșiruit cu nivel de înălțime P+1E, P+M cu prețuri variabile funcție de tipul locuinței.

Față de cele arătate mai sus propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești, proiectul de hotărâre alăturat.                              I

Consilieri Dumitru CristiafUZ~S Ursu RăzvanTon Popa Constantin Popa Gheorghe Bolocan Iulian
AGENȚIA NAȚIONALA PENTRU LOCUINTE

“* Bd. Unirii nr. 61, Bl. F3, Sector3,030020 București,               , *T

R\ ,I-PCWT& sz

IAN. 201J

feșiRE nr.


Tel: 021 320 44 60, Fax: 021 320 61 10 - Secretariat, Tel: 021 320 61 22 - Relații cu publicul

DIRECȚIA LOCUINȚE CREDIT IPOTECARPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Direc(ia de gestiune a patrimoniului Serviciul de inventariere și evidență drumuri din domeniul public și privat


îu atenția? DIui, Director Executiv Florin PETRACHE . Fax*. 0244.54.59.41


Stimate Domnule Director,


Urmare adresei dumneavoastră nr. 3/2012/28.01,2013, vă Comunicăm:ANL, venind în întâmpinarea cerinței dumneavoastră, a procedat la conceperea unui plan parcelar pentru amplasarea pe terenul situat în WîiiiicipiuWioiești, Str. Cos minele, Nr. I I A, cu suprafața de 11.988 mp trecut în folosința ANL prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 67/28.02.2008.

Acest plan parcelar constă în amplasarea a 23 de loturi dc case individuale și, în cazul primirii aprobării dumneavoastră, va putea constitui temă pentru refacerea Planului Urbanistic Zonal nr. 093/13.05.2008 al amplasamentului Cosminele, conceput inițial pentru clădiri dc apartamente,

Pentru aceste loturi se vor propune locuințe unifamiliale cu 3 și 4 camera în regim singular, cuplat și, înșiruit cu nivel de înălțime P+l E, P+M cu prețuri variabile funcție de tipul locuinței.Șef Serviciu Promovare Amplasamente și Contractare


Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 67/28,02.2008 s-a aprobat trecerea terenului cu suprafața de 11.988 mp situat in Ploiești, str. Cosmineler nr.llA către Agenția Naționala pentru Locuințe pentru implementarea. „Programului guvernamental de dezvoltare a construcțiilor de locuințe cu credit ipotecar si acordarea de facilitați tinerilor pentru cumpărarea acestora”. In acest sens, intre Consiliul Local al municipiului Ploiești si Agenția Naționala pentru Locuințe a fost încheiat contractul înregistrat La P.MP. sub nr. 5155/22.03.2010 (înregistrat la A.N.L. sub nr. 6252/02.03,2010). Având în vedere faptul ca pana in prezent au s-au demarat lucrările pentru edificarea celor 142 de unîtati locative structurate in blocuri cu regim de înălțime . P+24M, va rugam sa ne comunicați punctul dumneavoastră de vedere referitor la aceste

Totodată , avand in vedere ca in urma informărilor primite in cadru! ședințelor comune de lucru, precum si din masmedia de specialitate a rezultat ca s-a înregistrat o scădere a cererii de locuințe ANL situate in blocuri de locuințe si o creștere a interesului pentru locuințe individuale va rugam sa ne comunicați daca intenționați sa aduceți modificări proiectului actual, sens in care sa ne comunicați toate detaliile de ordin tehnic in vederea supunerii spre aprobare Consiliului Looal a proiectului de hotarare corespunzător.SEF SERVICIU. Gabrisla Mindniti u

DRQCMm AJWUDC 4»CJL»12


1

I

î

r

111


A: 223.0 m2


TOTAL LOC. = 23 din care:

ap.3 cam.C Ihslr. = 6 ap.3carn.C.cupl. * 2 ep,3 cam.C ind. = 1 ap.4cam.B cup(. = 6

. ap.4cani.A ind, = 5 garaje* adosate =13 garaje ind. = 6


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2

\\° r\ o / -wj/. Z®?* /I

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea alin. 2 al art. 1 din contractul Anexă la Hotărârea nr. 67/2008 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind trecerea terenului cu suprafață de 11.988 mp, situat în Ploiești, str. Cosminele nr. 1 IA, către Agenția Națională pentru Locuințe

și a emis:                        t                            (

/Va 7?


SECRETAR, Razvan Ion Ursu

Data: