Hotărârea nr. 358/2013

Hotãrârea nr. 358 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTARAREA Nr. 358


privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

văzând Expunerea de motive a primarului Municipiului Ploiești domnul Iulian Badescu si a comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii, si prognoze formata din consilierii locali: Alexandru Paul Palas, Ionut Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălină Bozianu, Silviu Sorin Constantin si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013;

in conformitate cu Legea nr 15/1990 actualizata privind reorganizarea unităților de stat ca regii autonome si societăți comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

având in vedere prevederile Legii nr.5/21.02.2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013, ale Legii nr.6/21.02.2013 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, ale Legii nr.273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, actualizata, Ordinul nr.214/2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de către unii operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia si ale Ordonanței nr.26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara;

având in vedere Contractul de prestări servicii nr.l din 01.07.2002 incheiat intre Regia Autonoma de Servicii Publice si Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

in temeiul art.36 alin.2, lit.a si lit.d si alin.4, lit.a si lit.f si art.45, alin.2, lit.a din Legea nr 215/2001 republicata si actualizata - Legea Administrației Publice Locale;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l - Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, conform Anexei nr.l, precum si anexele de fundamentare nr. 2, 4, 5 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Ordonatorul principal de credite si Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3 - Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PRAHOVA


EXPUNERE DE MOTIVE

Ia proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești R.A. pe anul 2013

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești R.A. functionaza ca entitate de interes public aflata in subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești. Prin activitatea pe care o desfasoara urmărește interesul general al comunității locale de satisfacere a nevoilor cetățenilor si imbunatatirea calitatii acestor servicii la nivelul exigentelor actuale.

Bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pentru anul 2013 a fost aprobat prin Hotararea Consiliului local al municipiului Ploiești nr.331/11.09.2013 in conformitate cu prevederile Legii nr.5/21.02.2013-Legea bugetului de stat pe anul 2013, Legii nr.6/21.02.2013 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, Legii nr. 15/1990, actualizata, privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome si societăți comerciale, Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata, Ordinului nr.214/2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de către unii operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia si ale Ordonanței nr.26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara.

Acesta a fost elaborat in conformitate cu prevederile contractuale, respectiv contractul de prestări servicii nr. 1/01.07.2002 incheiat cu Primăria Municipiului Ploiești si protocolul incheiat cu SC Apa Nova conform HCL nr. 302/2006 prin care a fost aprobat tariful de epurare ape uzate.

Sumele alocate din bugetul local raman nemodificate.

Prezenta rectificare produce următoarele modificări conform Anexelor nr. 1, 2, 4 si 5:

Cheltuielile totale in suma de 6.052,04 mii lei nu se modifica. Pentru acoperirea cheltuielilor cu primele de asigurare, a cheltuielilor de deplasare, detașare, transfer si cheltuielilor cu impozite, taxe si varsaminte asimilate, insuficient bugetate, au fost diminuate cheltuielile cu serviciile executate de terti, conform Raportului de specialitate si Anexelor nr.l, 2, 4 si 5.

In ceea ce privește Programul de investiții, dotări si surse de finanțare cheltuielile pentru investiții in suma de 341,55 mii lei s-au majorat cu 5,70 mii lei (provin din repartizare profit din ani anteriori pentru investiții surse propii) necesari achiziției urgente a unei baterii UPS montabil in rack din camera de server.

Fata de cele prezentate mai sus supunem spre aprobare proiectul de hotarare alaturat.

TRIMAR, ulia î Badescu


Comisia de buget finanțe, control, admiri domeniului public si privat, stiyiiirSfrategii si j^rgnoze:

Alexandru Paul Palas Ionut Cristian Ionescu Sanda Dragulea

Nicoleta Cătălină Bozianu Silviu Sorin Constantin


REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

Iulian Liviu


RAPORT DE SPECIALITATE

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pe anul 2013

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești funcționează ca entitate de interes public aflata in subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești. Activitatea pe care o desfasoara răspunde interesului general al comunității locale de satisfacere a nevoilor cetățenilor si îmbunătățire a calitatii serviciilor prestate la nivelul exigentelor actuale.

Bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pentru anul 2013 a fost aprobat prin Hotararea Consiliului local al municipiului Ploiești m.331/11.08.2013 si in conformitate cu prevederile Legii nr. 5/21.02.2013-Legea bugetului de stat pe anul 2013, Legii nr.6/21.02.2013 -Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, Legii nr. 15/1990, actualizata, privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome si societari comerciale, Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata, Ordinului nr.214/2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia si Ordonanței nr.26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara.

Prezenta rectificare produce modificări conform Anexelor 1, 2, 4 si 5.

Cheltuielile totale in suma de 6.052,04 mii lei nu se modifica.

A. Cheltuielile cu bunuri si servicii in suma de 1.798,32 mii lei au fost diminuate cu 1.52 mii lei:

A2. Cheltuielile privind serviciile executate de terti: prevederea de 52,08 mii lei se majoreaza cu 0,15 mii lei necesari constituirii sursei pentru plata primelor de asigurare clădire aferente trim IV 2013.

A3. Cheltuielile cu alte servicii executate de terti: prevederea de 1.417.69 mii lei se diminuează cu 1,67 mii lei.


B. Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate i mii lei au fost majorate cu 1,14 mii lei fiind insuficient bugetațe?

D. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 140,60 mii lei ai

0,38 mii lei.                                                  \

Rezultatul brut in suma de 288.22 mii lei nu se modifica.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.


Contabil-sef,

Carmen Diaconu

W L

VIZAT,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA ECONOMICA


Direcția Administrația Publica, Juridic-Contencios, ContracteANEXA NR:1

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI R. Sediul/Adresa: Piața Victoriei 17 PloieștiCod unic de înregistrare: RO1343872

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2013

mii lei (sume fara TVA)

Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi conform

HCL 331/11.09.2013

Dif+/-

Prevederi conform rectificare

0

1

2

3

4

5

6

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

6,340.26

6,340.26

1

Venituri din exploatare

2

6,294.44

6,294.44

2

Venituri financiare

3

45.82

45.82

3

Venituri extraordinare

4

II.

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

6,052.04

0.00

6,052.04

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

6,052.03

0.00

6,052.03

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

1,798.32

-1.52

1,796.80

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

8

56.88

1.14

58.02

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

4,056.22

4,056.22

C1

ch. cu salariile

10

2,837.31

2,837.31

C2

bonusuri

11

286.02

286.02

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

1.06

1.06

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

90.00

90.00

C5

cheltuieli cu asigurările si protecția sociala, fondurile speciale si alte obligații legale

15

841.84

841.84

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

140.60

0.38

140.99

2

Cheltuieli financiare

17

0.01

0.01

3

Cheltuieli extraordinare

18

III.

REZULTATUL BRUT(profiVpierdere)

19

288.22

0.00

288.22

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

20

51.60

51.80

V.

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

236.62

0.00

236.42

1

Rezerve legale

22

2

Alte rezerve reprezentând facilitați fiscale prevăzute de lege

23

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

24

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi

25

Nr.

Prevederi conform

< ^reVedert^

Nr. un

INDICATORI

rd.

HCL 331/11.09.2013

Dif+

rectmcare\>

0

1

2

3

4

$ I

5

Alte repartizări prevăzute de lege

26

V3

6

Profitul contabil ramas după deducerea sumelor de la Rd. 22,23,24,25 si 26.

27

236.62

oxio

7

Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul financiar de referința

28

23.66

0.00

23.64

8

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, in cazul societatilor/companiilor naționale si societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

201.13

0.00

200.96

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

o

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanțare

31

11.83

0.00

11.82

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

a)

cheltuieli materiale

34

b)

cheltuieli cu salariile

35

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

e)

alte cheltuieli

38

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

39

595.00

595.00

1

Alocații de la buget, din care:

40

alocații bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

40 bis

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

41

341.55

5.70

347.25

X

DATE DE FUNDAMENTARE

42

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

103

103

2

Nr. mediu de salariati total

44

103

103

3

Cheltuieli de natura salariata (a+b), din care:

45

3,123.32

3,123.32

a)

cheltuieli cu salariile

46

2,837.31

2,837.31

b)

bonusuri

47

286.02

286.02

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

2,295.56

2,295.56

5

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influențat de bonificațiile si bonusurile in lei si/sau natura (Rd.45/Rd.44)712*1000

49

2,526.96

2,526.96


Dc SERVICII

PUBLICE R.A. £/)


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABILITATE Carmen Diaconu

& Ma uAUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI R.A. Sediul/Adresa: Piața Victoriei 17 Ploiești

Cod unic de înregistrare: RO1343872Detalierea indicatorilor economico - financiari prevazuti in bugetul de veni cheltuieli


mii lei (sume fara TVA)

Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi conform HCL 331/11.09.2013

Dif +/-

Prevederi conform rectificare

0

1

2

3

4

5

6

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)

1

6,340.26

6,340.26

1

Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.13+Rd.14+Rd.15), din care:

2

6,294.44

6,294.44

a)

din producția vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

6,294.44

6,294.44

a1)

din vanzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate, din care:

5

6,273.34

6,273.34

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

2,016.13

2,016.13

a3)

din redevente si chirii

6

3.10

3.10

a4)

alte venituri

7

18.00

18.00

b)

din vanzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:

9

c1

subvenții, cf.prevederilor legale in vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

11

c3

transferuri pentru plata personalului

12

d)

din producția de imobilizări

13

e)

venituri aferente costului producției in curs de execuție

14

f)

alte venituri din exploatare

(Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:

15

0.00

0.00

f1)

din amenzi si penalitati

16

f2)

din vanzarea activelor si alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:

17

- active corporale

18

- active necorporale

19

f3)

din subvenții pentru investiții

20

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

21

f5)

alte venituri

22

2

Venituri financiare

(Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:

23

45.82

45.82

a)

din imobilizări financiare

24

b)

din investiții financiare

25

c)

din diferente de curs

26

d)

din dobânzi

27

45.82

45.82

e)

alte venituri financiare

28

3

Venituri extraordinare

29

II.

CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)

30

6,052.04

0.00

6,052.04

1

Cheltuieli de exploatare

(Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:

31

6,052.03

0.00

6,052.03

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:

32

1,798.32

-1.52

1,796.80

A1

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40), din care:

33

328.55

328.55

a>

cheltuieli cu materiile prime

34
Prevederi

_ Prevede^ conform rectificare;^

-Nr.Crt

________ INDICATORI____________

Nr. rd.

_ conform HCL

331/11.09.2013

Dif +/-_

■ • • /

0

1

2

3

4

75<7

- - 6-..

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

35

98.16

d l

98.16

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

36

19.16

X7 19:1.6

b2)

cheltuieli cu combustibilii

37

45.00

x ^45:00

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

38

60.00

^^•6®DCI

d)

cheltuieli privind energia si apa

39

170.39

170.39

e)

cheltuieli privind mărfurile

40

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:

41

52.08

0.15

52.23

a)

cheltuieli cu întreținerea si reparațiile

42

11.88

11.88

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45), din care:

43

28.00

28.00

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

44

12.00

12.00

b2)

- către operatori cu capital privat

45

16.00

16.00

c)

prime de asigurare

46

12.20

0.15

12.35

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.6 8+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:

47

1,417.69

-1.67

1,416.02

a)

cheltuieli cu colaboratorii

48

b)

cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:

49

0.71

0.71

b1) | cheltuieli privind consultanta juridica

50

c)

cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:

51

17.10

17.10

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

52

9.00

9.00

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

53

c2)

- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

54

8.10

8.10

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietii, promovarea pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

56

- ch. de promovare a produselor

57

d)

Ch.cu sponsorizarea

(Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:

58

d1)

ch. de sponsorizare a cluburilor sportive

59

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

60

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

61

d4

alte cheltuieli cu sponsorizarea

62

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane

63

5.14

5.14

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

64

0.50

1.84

2.34

- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:

65

0.04

1.24

1.28

- interna

66

0.04

0.04

- externa

67

1.24

1.24

9)

cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

68

35.00

35.00

h)

cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

69

8.00

8.00

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:

70

1,348.30

-3.51

1,344.79

i1) (cheltuieli de asigurare si paza

I 71

183.00

183.00
Prevederi

Prevederi

Nr. Crt

INDICATORI

Nr.

conform HCL

Dif +/-

conform ,

ro.

331/11.09.2013

rectificare

0

1

2

3

4

5

6

•2)

cheltuieli privind întreținerea si funcționarea tehnicii de calcul

72

/Â'

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesionala

73

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:

74

- aferente bunurilor de natura domeniului public

75

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

76

i6)

cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 109/2011

77

0.75

0.75

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri

78

n

alte cheltuieli

79

2.94

2.94

B.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:

80

56.88

1.14

58.02

a)

ch.cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

81

b)

ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale

82

c)

ch.cu taxa de licența

83

d)

ch.cu taxa de autorizare

84

e)

ch. cu taxa de mediu

85

0.28

0.28

f)

ch. cu alte taxe si impozite

86

56.60

1.14

57.74

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)

87

4,056.22

4,056.22

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

2,837.31

2,837.31

a) salarii de baza

89

2,001.92

2,001.92

b) sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de baza (conform CCM)

90

835.39

835.39

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:

92

286.02

286.02

a) cheltuieli sociale prevăzute de art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

93

56.75

56.75

- tichete de cresa cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masa;

96

200.00

200.00

c) tichete de vacanta;

97

d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent

98

27.17

27.17

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

2.10

2.10

C3

Alte cheltuieli cu personalul

(Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

100

1.06

1.06

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecătorești

102

1.06

1.06

c) ch. de natura salariala aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103


Nr.

rd.

Prevederi

z^rev^derî

Nr. Crt

INDICATORI

conform HCL

Dif

iponform

331/11.09.2013

/ c

reqțrfibare']

0

1

2

3

4

șUn

/ww

04

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a unor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108), din care:

104

90.00

\\°' x

a) pentru directori/directorat

105

60.00

60.00

b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere

106

30.00

30.00

c) pentru AGA si cenzori

107

d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii

108

C5

Cheltuieli cu asigurările si protecția sociala, fondurile speciale si alte obligații legale (Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.11 5), din care:

109

841.84

841.84

a) ch

. privind contribuția la asigurările sociale

110

615.19

615.19

b) ch

. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

111

14.64

14.64

c) ch.privind contribuția la asigurările sociale de sanatate

112

153.80

153.80

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

113

58.22

58.22

e) ch. privind contribuția unitatii la schemele de pensii

114

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

115

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:

116

140.60

0.38

140.99

a)

cheltuieli cu majorări si penalitati (Rd.118+Rd.119), din care:

117

23.52

0.38

23.90

- către bugetul general consolidat

118

5.00

5.00

- către alti creditori

119

18.52

0.38

18.90

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

120

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

121

d)

alte cheltuieli

122

27.03

27.03

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

123

95.00

95.00

f)

ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.125-Rd. 126), din care:

124

-4.94

-4.94

f1)

cheltuieli privind ajustările si provizioanele

125

29.81

29.81

f2)

venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

34.75

34.75

f2.1)

din anularea provizioanelor

(Rd.128+Rd.129+Rd.13O), din care:

127

23.66

23.64

- din participarea salariatilor la profit

128

23.66

23.64

- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

2

Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:

131

0.01

0.01

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd. 134), din care:

132

a1)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curenta

134

b)

cheltuieli din diferente de curs valutar

(Rd.136+Rd.137), din care:

135

0.00

0.00
Prevederi

Prevederi

—.....-

Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

conform HCL

Dif +/-

conform

331/11.09.2013

rectificare

0

1

2

3

4

5 \

■■ ,'6

b1)

aferente creditelor pentru investiții

136

!?* y /g> It

b2)

aferente creditelor pt. activitatea curenta

137

rTCWV

7

c)

alte cheltuieli financiare

138

0.01

0.01

3

Cheltuieli extraordinare

139

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)

140

288.22

288.22

|cheltuieli nedeductibile fiscal

141

34.29

1.25

35.55

IV

IMPOZIT PE PROFIT

142

51.60

51.80

V

DATE DE FUNDAMENTARE

143

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

144

103

103

2

Nr. mediu de salariati

145

103

103

3

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de baza (lei/persoana) (Rd.89/Rd.145)/12*1000

146

1,619.67

1,619.67

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent

b)

personalului angajat pe baza de contract individual de munca (lei/pers) (Rd.88/Rd.145)/12*1000

147

2,295.56

2,295.56

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influențat de bonificațiile si bonusurile in lei si/sau in natura [(Rd.88+Rd.92)/Rd.145]/12*1000

148

2,526.96

2,526.96

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total

4

a)

personal mediu in preturi curente (lei/persoana) (Rd.1/Rd.145)

149

61.56

61.56

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total

b)

personal mediu in preturi comparabile

(lei/persoana) (Rd.149*ICP)

150

63.40

63.40

c)

Productivitatea muncii ajustata 1 (lei/persoana)

(Rd.1-Rd.17-Rd.20)/Rd.145

151

61.56

61.56

d)

Productivitatea muncii ajustata 2 (lei/persoana)

(Rd.2-Rd.17-Rd.20)/Rd.145

152

61.11

61.11

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total

e)

personal mediu (unitati fizice/persoana)

W=NUF/Rd.145

153

e1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unitati fizice, din care:

154

- număr unitati fizice NUF

155

- pret/tarif/UF

156

- valoare=UF*T/P

157

pondere in venituri totale = Rd.157/Rd.1

158CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABILITATE Carmen Diaconu


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI R.A.

Sediul/Adresa: Piața Victoriei 17 Ploiești

Cod unic de înregistrare: RO1343872

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari


ANEXA NR:4

iiimii lei (sume fara TVA)

Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi conform rectificare

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+ Rd.29)

1

6,340.26

1,689.77

3,353.52

4,653.96

6,340.26

1

Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.13+Rd.14+Rd.15), din care:

2

6,294.44

1,672.62

3,328.88

4,615.26

6,294.44

a)

din producția vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

6,294.44

1,672.62

3,328.88

4,615.26

6,294.44

a1)

din vanzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

6,273.34

1,669.60

3,323.03

4,604.14

6,273.34

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

2,016.13

577.31

1,051.54

1,267.70

2,016.13

a3)

din redevente si chirii

6

3.10

0.77

1.55

2.32

3.10

a4)

alte venituri

7

18.00

2.25

4.30

8.80

18.00

b)

din vanzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:

9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c1

subvenții, cf.prevederilor legale in vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

11

c3

transferuri pentru plata personalului

12

d)

din producția de imobilizări

13

e)

venituri aferente costului producției in curs de execuție

14

f)

alte venituri din exploatare

(Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:

15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

f1)

din amenzi si penalitati

16

f2)

din vanzarea activelor si alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:

17

- active corporale

18

- active necorporale

19

f3)

din subvenții pentru investiții

20

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

21

f5)

alte venituri

22

2

Venituri financiare

(Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:

23

45.82

17.15

24.64

38.71

45.8;

a)

din imobilizări financiare

24

b)

din investiții financiare

25

c)

din diferente de curs

26

d)

din dobânzi

27

45.82

17.15

24.64

38.71

45.8;

e)

alte venituri financiare

28

3

Venituri extraordinare

29

II.

CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)

30

6,052.04

1,671.44

3,603.73

4,644.47

6,052.0<

1

Cheltuieli de exploatare

(Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:

31

6,052.03

1,671.44

3,603.72

4,644.46

6,052.0;

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:

32

1,796.80

440.27

938.11

1,223.67

1,796.81

Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi conform rectificare

Trim I

Z

Trim li

țk A Al

/TrijrnJU.

%

0

1

2

3

4

7

f(8'~

9

Mm

A1

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40), din care:

33

328.55

83.61

; Ar

w

\248.16

r) /$W55

a)

cheltuieli cu materiile prime

34

X

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

35

98.16

28.47

60.6t)

^J68.16-

■' 98.16

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

36

19.16

6.50

9.13

13.67

19.16

b2)

cheltuieli cu combustibilii

37

45.00

11.88

22.38

32.88

45.00

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

38

60.00

8.02

15.00

30.00

60.00

d)

cheltuieli privind energia si apa

39

170.39

47.11

73.27

150.00

170.39

e)

cheltuieli privind mărfurile

40

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:

41

52.23

10.60

23.90

38.80

52.23

a)

cheltuieli cu intretinerea si reparațiile

42

11.88

1.09

4.79

8.47

11.88

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45), din care:

43

28.00

6.60

13.20

21.30

28.00

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

44

12.00

3.00

6.00

9.00

12.00

b2)

- către operatori cu capital privat

45

16.00

3.60

7.20

12.30

16.00

c)

prime de asigurare

46

12.35

2.91

5.91

9.03

12.35

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd. 68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:

47

1,416.02

346.06

765.33

936.71

1,416.02

a)

cheltuieli cu colaboratorii

48

b)

cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:

49

0.71

0.00

0.00

0.71

0.71

b1) | cheltuieli privind consultanta juridica

50

c)

cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:

51

17.10

2.52

4.62

10.99

17.10

C1)

cheltuieli de protocol, din care:

52

9.00

0.85

2.75

5.75

9.00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

53

c2)

- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

54

8.10

1.67

1.87

5.24

8.10

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietii, promovarea pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

56

- ch. de promovare a produselor

57

d)

Ch.cu sponsorizarea

(Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care;

58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d1)

ch. de sponsorizare a cluburilor sportive

59

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

60

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

61

d4

alte cheltuieli cu sponsorizarea

62

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane

63

5.14

1.48

3.23

4.98

5.14

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

64

2.34

0.50

0.50

2.34

- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:

65

0.04

0.04

0.04

0.04

- interna

66

0.04

0.04

0.04

0.04

- externa

67

9)

cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

68

35.00

8.00

17.00

26.50

35.0C


Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi conform rectificare

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

..—, x

0

1

2

3

4

7

8

9

10

h)

cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

69

8.00

5.00

10.00

8.00

8.00

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:

70

1,344.79

328.18

728.85

882 83

1,344.79

H)

cheltuieli de asigurare si paza

71

183.00

16.73

55.52

. 102.00

183.00

i2)

cheltuieli privind intretinerea si funcționarea tehnicii de calcul

72

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesionala

73

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:

74

- aferente bunurilor de natura domeniului public

75

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

76

i6)

cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 109/2011

77

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri

78

J)

alte cheltuieli

79

2.94

0.88

1.13

2.20

2.94

B.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:

80

58.02

17.55

18.74

58.02

58.02

a)

ch.cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

81

b)

ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale

82

c)

ch.cu taxa de licența

83

d)

ch.cu taxa de autorizare

84

e)

ch. cu taxa de mediu

85

0.28

0.14

0.28

0.28

f)

ch. cu alte taxe si impozite

86

57.74

17.55

18.60

57.74

57.74

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)

87

4,056.22

1,189.14

2,590.72

3,277.61

4,056.23

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

2,837.31

837.49

1,796.13

2,315.70

2,837.31

a) salarii de baza

89

2,001.92

537.49

1,196.13

1,494.50

2,001.92

b) sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de baza (conform CCM)

90

835.39

300.00

600.00

821.20

835.39

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:

92

286.02

63.78

151.45

220.55

286.02

a) cheltuieli sociale prevăzute de art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

93

56.75

7.50

16.50

38.31

56.75

- tichete de cresa cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masa;

96

200.00

54.18

105.68

152.97

200.00

c) tichete de vacanta;

97

d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent

98

27.17

27.17

27.17

27.17

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

2.10

2.10

2.10

2.10

2.10

C3

Alte cheltuieli cu personalul

(Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

100

1.06

0.00

1.06

1.06

1.06

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101


Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi conform rectificare

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

>7 A

0

1

2

3

4

7

8

9

10-

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecătorești

102

1.06

1.06

1.06

1.06

c) ch. de natura salariala aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a unor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd. 105+Rd. 106+Rd. 107+Rd. 108), din care:

104

90.00

22.50

45.00

57.50

90.00

a) pentru directori/directorat

105

60.00

15.00

30.00

35.00

60.00

b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere

106

30.00

7.50

15.00

22.50

30.00

c) pentru AGA si cenzori

107

d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii

108

C5

Cheltuieli cu asigurările si protecția sociala, fondurile speciale si alte obligații legale (Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.1 15), din care:

109

841.84

265.37

597.08

682.82

841.84

a) ch. privind contribuția la asigurările sociale

110

615.19

194.06

436.64

499.93

615.19

b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

111

14.64

4.62

10.40

11.91

14.64

c) ch.privind contribuția la asigurările sociale de sanatate

112

153.80

48.52

109.16

124.98

153.80

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

113

58.22

18.17

40.88

45.99

58.22

e) ch. privind contribuția unitatii la schemele de pensii

114

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

115

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:

116

140.99

24.48

56.16

85.16

140.99

a)

cheltuieli cu majorări si penalitati (Rd.118+Rd.119), din care:

117

23.90

1.20

23.52

23.90

- către bugetul general consolidat

118

5.00

5.00

5.00

- către alti creditori

119

18.90

1.20

18.52

18.90

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

120

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

121

d)

alte cheltuieli

122

27.03

4.48

14.96

26.39

27.03

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

123

95.00

20.00

40.00

70.00

95.00

f)

ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:

124

-4.94

0.00

0.00

-34.75

-4.94

f1)

cheltuieli privind ajustările si provizioanele

125

29.81

0.00

34.75

0.00

29.81

f2)

venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

34.75

34.75

34.75

34.75

f2.1)

din anularea provizioanelor

(Rd.128+Rd.129+Rd.13O), din care:

127

23.66

34.75

0.00

23.35

- din participarea salariatilor la profit

128

23.66

34.75

0.00

23.35

- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

2

Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:

131

0.01

0.00

0.01

0.01

0.01

Trim III

Prevederi conform rectificare

Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Trim I

Trirh II

A, [

■ •

iv

\ V A .

0

1

2

3

4

7

9

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd. 134), din care:

132

V1' i

-1 rl*

'<3

a1)

aferente creditelor pentru investiții

133

XX V

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curenta

134

b)

cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:

135

b1)

aferente creditelor pentru investiții

136

62)

aferente creditelor pt. activitatea curenta

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

0.01

0.00

0.01

0.01

0.01

3

Cheltuieli extraordinare

139

III

REZULTATUL BRUT (profiVpierdere) (Rd.1-Rd.30)

140

288.22

|cheltuieli nedeductibile fiscal

141

35.55

IV

IMPOZIT PE PROFIT

142

51.80CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL Carmen Diaconu

(2


ANEXA NR:5 AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII Sediul/Adresa: Piața Victoriei 17 Ploiești Cod unic de înregistrare: RO1343872


Programul de investiții, dotări si sursele

mii lei (sume fara TVA)

Nr. Crt

INDICATORI

Prevederi conform HCL 331/11.09.2013

Dif +/-

Prevederi conform rectificare

0

1

2

3

4

5

l

SURSE Ut HNAN1AREA INVESTIȚIILOR, din care:

595.00

0.00

595.00

1

Surse proprii, din care:

595.00

0.00

595.00

a) - amortizare

95.00

0.00

95.00

b) - profit

500.00

500.00

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

- (denumire sursa)

- (denumire sursa)

II

CHELTUIELI pentru INVESTIȚII, din care:

341.55

5.70

347.25

1

Investiții in curs, din care:

0.00

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic

HDD

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale

d) pentru ounume luaie in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale;

2

Investiții noi, din care:

43.60

5.70

49.30

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic

43.60

5.70

49.30

Tableta

2.10

2.10

Sisteme de calcul cu sistem de operare inclus, laptop, mărire valoare

30.00

0.00

30.00

Soit contabilitate, salarii etc.

5.00

0.00

5.00

Extindere perioada de licența pentru Soluția antivirus

4.00

4.00

Extindere licențe rețea

2.50

0.00

2.50

Baterie UPS montabil in rack-server

5.70

5.70


Prevederi

Prevederi

nrt

INDICATORI

conform HCL

Dif +/-

conform

331/11.09.2013

rectificare

0

1

2

3

4

5

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

3

investiții eTectuate ia imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

297.95

0.00

297.95

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic

16.22

0.00

16.22

Refacere infrastructura rețea

15.00

15.00

Memorie capacitate 2048 MB, DDR2, frecventa 667MHz, standard PC2-5300

0.27

0.27

HDD 2TB

0.39

0.39

Placa video

0.56

0.56

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

281.73

281.73

Reabilitare acoperiș

18.27

18.27

îmbunătățire parametrii tehnici clădiri

263.46

263.46

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne

b) - externeCONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL Carmen Diaconu


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE


RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome de Servicii Publice PloieștiSECRET

Sanda


ea


Data: