Hotărârea nr. 357/2013

Hotãrârea nr. 357 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIESTI pe anul 2013

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA nr . 357

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI pe anul 2013

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

vazand Expunerea de motive a domnului primar Iulian Badescu, a consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze: Alexandru Paul Palas, Ionut Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălină Bozianu, Silviu Sorin Constantin si Raportul de Specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiești prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013;

in conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013 - Legea Bugetului de stat pe anul 2013;

in temeiul Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare ;

in temeiul art. 36 , alin. 4 litera a si art. 45 alin. 2 litera a din Legea nr . 215 / 2001- privind Administrația Publica Locala - republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiești pe anul 2013 , conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite si Club Sportiv Municipal Ploiești se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art. 3 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 septembrie 2013.

Președinte de Ședii                  Contrasemnează Secret

Iulian Liviu Teodorescu A 7       \ A Oana Cristina Ia


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe

anul 2013 al CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI


In conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2013 privind Bugetul de stat pe anul 2013 si a Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești prin Hotararea Consiliului Local Ploiești nr. 132/08.04.2013 si rectificat prin Hotararea Consiliului Local Ploiești nr. 348/11.09.2013.

Văzând Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, prin care se propune: premierea sportivei Alina Alexandra Dumitru cu suma de 22.250 lei net (28.400 lei brut) pentru rezultate excepționale la Campionate Europene, Campionate Mondiale și Olimpiade si echiparea clădirilor cu dotări tip mobilier pentru a asigura condițiile de buna desfășurare a activitatilor si a competițiilor, in Sala de Sport Leonard Doroftei si Bazin Vega.

Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, Consiliul Local al Municipiului Ploiești, asigură potrivit competențelor sale cadrul necesar pentru furnizarea serviciului public de interes local privind sportul și susținerea acestuia.

în scopul susținerii practicării sportului și prin tot ce a făcut pentru sportul românesc și modul cum a reprezentat țara și comunitatea locală la competițiile la care a participat, constituie argumente solide pentru premierea sportivei Alina Alexandra Dumitru.

Având în vederea cele de mai sus propun spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești.


CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTIRAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectifi^â^XS^ Bugetului de venituri și cheltuieli

al Clubului Sportiv Municipal Ploiești pe anul 2013

Clubul Sportiv Municipal Ploiești, înființat prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr. 108/31.08.2001, este persoană juridică de drept public, organizată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești ca serviciu public de interes local privind sportul.

Bugetul de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 133/08.04.2013 si rectificat prin Hotararea Consiliului Local Ploiești nr. 348/11.09.2013 este in suma de 9.290,00 mii lei.

Venituri totale in suma de 9.290,00 mii lei, respectiv: venituri din activitatea proprie 340,00 mii lei si subvenție de la bugetul local 8.950,00 mii lei și cheltuielile totale în sumă de 9.290,00 mii lei.

După rectificare, Bugetul de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiești se modifica astfel: venituri totale in suma de 9.482,00 mii lei, respectiv: venituri din activitatea proprie 339,00 mii lei, donații si sponsorizări 1,00 mii lei si subvenție de la bugetul local 9.142,00 mii lei și cheltuielile totale în sumă de 9.482,00 mii lei.

Modificările ce survin conform prezentei rectificări au loc astfel:

Titlul II «BUNURI SI SERVICII” in valoare de 8.082,00 mii lei se majoreaza cu suma 28,40 mii lei si suporta influente pozitive sau negative in funcție de execuția la zi, de contractele pe care instituția noastra le are in derulare si acțiunile sportive, la toate secțiile din cadrul Clubului Sportiv Municipal, care se vor desfasura pana la finele anului.

 • - 20,01,01. “ “Furnituri de birou”- se diminuează cu suma de 15,00 mii lei

 • - 20,01.02, - “Materialepentru curățenie” - se diminuează cu suma de 25,00 mii lei

 • - 20.01,03, - “încălzi^ iluminat si forța motrica” - se diminuează cu suma de 30,00 mii lei

 • - 20.01.04. - “Apa, canal si salubritate” - se diminuează cu suma de 10,00 mii lei

 • - 20,01.05. - “Carburanțisi lubrifianti”- se diminuează cu suma de 13,60 mii lei

- 20,01.06. - “Piese de schimb” - se diminuează cu suma de 7,50 mii lei

 • - 20,01.09. Materiale si prestări servicii cu character funcțional”- 5.805,00 mii lei se majoreaza cu 500,00 mii lei pentru acțiunile sportive, la toate secțiile din cadrul Clubului Sportiv Municipal, care se vor desfasura pana la finele anului, din care 28,40 mii lei pentru premierea sportivei Alina Alexandra Dumitru cu suma de 22.250 lei net (28.400 lei brut) pentru rezultate excepționale la Campionate Europene, Campionate Mondiale și Olimpiade.

 • - 20,01.30, - “Alte bumuri si servicii pentru intretinere si funcționare” - se diminuează cu suma de 50,00 mii lei

- 20.02. - “Reparații curente”- se diminuează cu suma de 10,00 mii lei

- 20.04.01 - “Medicamente” - se diminuează cu suma de 52,00 m


■ ? a "Y

 • - 20.04.02. - “Materiale sanitare” - se diminuează cu suma de 34,00 mii lei

-20.05.01. - “Uniforme si echipament” - se diminuează cu suma de 140,00 mii lei

 • - 20.05.30. - Alte obiecte de inventar” - se majoreaza cu 133,60 mii lei pentru echiparea clădirilor cu dotări tip mobilier in vederea asigurări condițiilor de desfășurare a activitatilor si a competițiilor, in Sala de Sport Leonard Doroftei si Bazin Vega

 • - 20.13. - “Pregătireprofesionala”- se diminuează cu suma de 5,00 mii lei

 • - 20.14. - “Protecția muncii” - se diminuează cu suma de 14,50 mii lei

- 20.30.04. - “Chirii” - se diminuează cu suma de 35,00 mii lei

Clubul Sportiv Municipal Ploiești, persoană juridică de drept public organizată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, coordonează activitatea secției de judo, la care a activat sportiva Alina Alexandra Dumitru.

Alina Alexandra Dumitru a început să practice sportul, respectiv judo la vârsta de 10 ani la Fundația pentru Tineret a Municipiului București. în perioada 2003 - 2011 a activat în cadrul Clubului Sportiv Petrom Ploiești, iar în anul 2012 a fost legitimată la Clubul Sportiv Municipal Ploiești, având dublă legitimare la Clubul Sportiv Steaua în toată această perioadă.

A reprezentat cu cinste și onoare culorile țării și ale cluburilor sportive la care a activat, ducând numele țării și orașului nostru pe toate meridianele globului și ne-a făcut mândri că suntem români. în urma acestui palmares la finele anului 2012 s-a retras din activitatea competițională.


Șef Serviciu Financiar - Contabil, Ec. Luminița ? Albu

VIZAT,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA ECONOMICA.

Dirjector executiv: Nicoleta Craciuni

SEP 2013


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC-CONTENCIOS, CONTRACTE,

Director executiv: Iulia AJinâ'Alexandru

JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICPIUL PLOIEȘTI Instituția publică: CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI


ANEXA NR..1


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2013


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BVC2012cf

HCL

132/08.04.2013

INFLUENTE

(+,-)

Propunere rectificare

2013

Venituri proprii Donații si sponsorizări

33.10.08

340,00

0,00

-1,00

1,00

339,00

37.10.01

1,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

8.950,00

192,00

9.142,00

TOTAL VENITURI - din care:

9.290,00

192,00

9.482,00

Veniturile secțiunii de funcționare

8.940,00

192,00

9.132,00

Veniturile secțiunii de dezvoltare

350,00

0,00

350,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

9.290,00

192,00

9.482,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

350,00

0,00

350,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+5ISF+55SF+57+59)

01

8.940,00

192,00

9.132,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

858,00

0,00

858,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

672,00

0,00

672,00

Salarii de baza

10.01.01

672,00

0,00

672,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 Ia 10.02.06+10.02.30)

10.02

Contribuții (cod 10.03.01 Ia 10.03.06)

10.03

186,00

0,00

186,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

140,00

0,00

140,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

4,00

0,00

4,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

35,00

0,00

35,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1,00

0,00

JJȚ0

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

S M C

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

6,00

0,00

A>/-^00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

8.082,00

192,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 Ia 20.01.09+20.01.30)

20.01

6.937,00

348,90

Ol r28590

Furnituri de birou

20.01.01

30,00

-15,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

50,00

-25,00

\%2£ooi.

v          'DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BVC20f2cf

HCf V

132/08.04.2013

INFLUENTE

(+»-)

Propunere rectificare *Â''

2013

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

600,00

-30,00

570,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

45,00

-10,00

35,00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

85,00

-13,60

71,40

Piese de schimb

20.01.06

10,00

-7,50

2,50

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

60,00

0,00

60,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

5.805,00

500,00

6.305,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

252,00

-50,00

202,00

Reparații curente

20.02

150,00

-10,00

140,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

140,00

-86,00

54,00

Medicamente

20.04.01

100,00

-52,00

48,00

Materiale sanitare

20.04.02

40,00

-34,00

6,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

300,00

-6,40

293,60

Uniforme si echipament

20.05.01

200,00

-140,00

60,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

100,00

133,60

233,60

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

70,00

0,00

70,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

35,00

0,00

35,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

35,00

0,00

35,00

Materiale de laborator

20.09

Cerceta re-dezvolta re

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

5,00

0,00

5,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

30,00

-5,00

25,00

Protecția muncii

20.14

30,00

-14,50

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Brn®

Contribuții ale administrației publice locale Ia realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

\                              y                              \                              y

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BVC2012cf

*V HCL

132/08.04.2013

INFLUENTE

(+,r

Propunere rectificare

2013

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

420,00

-35,00

385,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

5,00

0,00

5,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

280,00

-35,00

245,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

135,00

0,00

135,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL VFONDURI DE REZER VA (cod 50.04)

50

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITL UL VI TRANSFERURI INTRE UNITA TI ALE ADMINISTRA TIEI PUBLICE (cod 51.01)

57

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49)

51.01

TITL UL VII ALTE TRANSFER URI (cod 55.01+ 55.02)

55

A. Transferuri interne        (cod 55.01.18)

55.01

Ol /fe

Alte transferuri curente interne

55.01.18

vKv

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BVC2012cf HCL 132/08.04.2013

INFLUENTE " V-

(+,-)

Propunere rectificare

4-' ’

2013

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod

59

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

TITLULXVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri

80.03

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

350,00

0,00

350,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 Ia 51.02.28)

51.02

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

A. Transferuri interne        (cod 55.01.03+55.01.08 Ia

55.01

O/

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

350,00

0,00

'350;00

VY                                     (S                                      ’Y.                                     \

x           DENUMIREA INDICATORIL O'R

Cod indicator

BVC2012cf

hcl *

132/08.04.2013

INFLUENTE

(+,-)

Propunere rectificare

* <

2013

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 Ia 71.03)

71

350,00

0,00

350,00

Active fixe (cod 71.01.01 Ia 71.01.03+71.01.30)

71.01

350,00

0,00

350,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

250,00

0,00

250,00

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

71.01.30

100,00

0,00

100,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL

84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

/v tniit

ORDONATOR TERITAR 1

ProfJ’Augu


<o\ /

DECREDITE,

V ’D//


SEF SERV. FINANCIAR - CONTABIL


Ec. Luminit:


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


/V/\ 3 \ 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești