Hotărârea nr. 356/2013

Hotãrârea nr. 356 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiesti pe anul 2013

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA NR. 356

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2013

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

vazand expunerea de motive a domnului primar Iulian Badescu precum si raportul de specialitate al Spitalului Municipal Ploiești prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Spitalului Municipal Ploiești;

In conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013, Legea nr.6/2013 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2013;

In temeiul Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

In conformitate cu OMS nr. 104/2010 - privind aprobarea normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, Legea nr.95/2006 - privind reforma in domeniul sanatatii,cu modificările si completările ulterioare, OUG nr.32/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii , in conformitate cu prevederile Deciziei Directorului executiv al Direcției Generale a Finanțelor Prahova nr. 99/2013,Ordinul Comun al Ministerului Administrației si Internelor nr. 246/2013 si Ministerului Finanțelor Publice nr. 248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ teritoriale pe anul 2013.

In temeiul art.36 alin(4) lit (a) si art. 45alin (2) lit (a) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala -republicata si actualizata :

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2013 , conform Anexei nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Aproba rectificarea listei de investiții , conform Anexei nr. 2B (sursa venituri proprii).

Art.3 -Ordonatorul Principal de credite si Spitalul Municipal Ploiești se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art.4 - Direcția Administrare Publica Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013

al SPITALULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI

Spitalul Municipal Ploiești isi desfasoara activitatea in baza Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 756/2010 privind aprobarea structurii organizatorice a spitalului.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 s-a făcut in conformitate cu :

  • -  Legea nr. 5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013,

  • -  Legea nr. 6/2013 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2013,

  • -  OMS nr. 1043/2010 - privind aprobarea Normelor Metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public,

Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.

  • >   Venituri totale de la 36160.86 mii lei la 39268.88 mii lei;

  • >   Cheltuieli totale de la 36160.86 mii lei la 39268.88 mii lei;

Prevederea bugetara a cheltuielilor totale este structurata la nivelul titlurilor astfel:

Titlul I Cheltuieli de personal - prevederea este de 9286 mii lei;

Titlul II Bunuri si servicii - prevederea este de 28665.16 mii lei;

Titlul XII Cheltuieli de capital - prevederea este de 1317.72 mii lei.

In fundamentarea acestei rectificări s-au avut in vedere ultimele acte adiționale ale contractelor incheiate cu CAS Prahova pentru serviciile medicale pe anul 2013 si pentru programele de sanatate si actele adiționale cu DSP Prahova pe anul 2013 pentru «Programul național de depistare activa precoce a cancerului de col uterin » in conformitate cu HG 124/2013 si OMS 422/2013.

Fata de cele prezentate mai sus, avand in vedere raportul de specialitate al Spitalului Municipal Ploiești propunem aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 .


Bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2013 a fost elaborat luând in considerare conjunctura macroeconomica , prevederile legislative cu implicații asupra activitatii spitalului, dar si pricipalele obiective ale activitatii in domeniul sanitar , toate acestea raportate la nivelul indicatorilor economico - financiari bugetari si preliminați a se realiza in cursul exercițiului financiar pe anul 2013.

In conformitate cu prevederile Legii 5/2013 Legea bugetului de stat pe anul 2013, a Legii nr.6/2013 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, a Ordinului nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, in baza prevederilor Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,cu modificările si completările ulterioare, a Ordonanței de urgenta nr.32/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii, a Legii nr. 273 privind finanțele publice locale , cu modificările si completările ulterioare s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013.

Ca urmare a semnării actelor adiționale cu CAS PH pentru serviciile medicale ce urmeaza a se realiza pe anul 2013 si pentru programele naționale de sanatate si a semnării actelor adiționale la contractul cu DSP PRAHOVA pentru finanțarea salariilor medicilor rezidenti pe anul 2013 si pentru „Programul național de depistare activa precoce a cancerului de col uterin” principalii indicatori programați pentru pentru anul 2013 si prevederea bugetara a cheltuielilor totale si structura la nivelul titlurilor se modifica după cum urmeaza :

> Venituri totale prevederea este de - 36160.86 mii lei se majoreaza cu 3108.02 mii lei.

din care :


venituri din prestări de servicii se majoreaza cu 2/B6Smii( iei;                                                       li 2

venituri din contractele cu CAS PH se majorează cu 3083.66 mii lei;

venituri din contractele cu DSP PRAHOVA se majoreaza^ cu 22 mii lei.

> Cheltuielile totale prevederea de -    36160.86 mii lei se

majoreaza cu 3108.02 mii lei in următoarea forma la nivelul titlurilor :

Titlul I Cheltuieli de personal - prevederea de 9286 mii lei ramane neschimbata ;

Titlul II Bunuri si servicii - prevederea se majoreaza cu 3068.02 mii lei iar majorarea la nivel de articol bugetar este structurata astfel:

- 20.02”Reparatii curente” - 300 mii lei;

-20.04.01”Medicamente”        -2000 mii lei;

-20.04.02”Materiale sanitare”     -30 mii lei;

-20.04.03”Reactivi”                -600 mii lei;

-20.04.04”Dezinfectanti”          -38.02 mii lei;

-20.05.30”Alte obiecte de inventar”-100 mii lei;

Titlul XII Cheltuieli de capital - prevederea de 1277.72 mii Iei se majoreaza cu 40 mii lei si devine 1317.72 mii lei iar majorarea la nivel de articol bugetar este următoarea :

-71.01.02 „Mașini ,echipamente si mijloace de transport” se majoreaza cu 40 mii lei pentru achiziționarea unui „Sistem de supraveghere video” - poziția 11 din Lista de investitii(Lista 2B) cu finanțare „Venituri proprii” , instalarea acestui sistem de supraveghere este o condiție necesara pentru acreditarea spitalului.

fe^â

Sistem de supravegheri

v v


La nivelul cheltuielilor de capital se modifica 2B(sursa venituri proprii) după cum urmeaza : se adauga poziția 11 „ video”.
7 A w ) 4

Fata de cele de mai sus , s-a procedat la rectificarea bugetd^î^e venituri si cheltuieli pe anul 2013 pe care o supunem spre aprobare.

MANAGER,

Dr. DUMITRU MIHAELA CARMEN


Direcția Economica


Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice Contracte,


2 k SEP 2013Sef serv, bug-impr, Laura Stanciu

O JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ-teritorialâ: SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI


ANEXA NR. 1


BUGETUL PE ANUL 2013


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI CF. HCL 216/27.06.2013

Influente (+/-)

Prevederi cf. rectificării

TOTAL VENITURI - din care:

36,160.86

3,108.02

39,268.88

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - dîn care:

34,883.14

3,068.02

37,951.16

Venituri din concesiuni si inchirieri

30,10,05

30.00

30.00

Venituri din prestări servicii

33.10.08

895.89

2.36

898.25

Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de sa natale

33,10,21

33,040.25

3,083.66

36,123.91

Venituri din contracte încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de ta bugetul de stat

33.10.30

199.00

199.00

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sumele alocate din veniturile proprii ale MS

33.10.31

0.00

22.00

22.00

Donații si sponsorizări

37.10.01

241.00

241.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-623.00

-40.00

-663.00

Subvenții de la bugetele locale pentru spitale

43.10.10

1,100.00

0.00

1,100.00

Subvenții din bugetele tocate pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii

43,10,14

0.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

1,277.72

40.00

1,317.72

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

623.00

40.00

663.00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii

43,10,14

654.72

654.72

Subventiidin bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații In sanatate

43.10.16.01

0.00

0.00

0.00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sanatate

43.10.16.02

0.00

0.00

0.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

36,160.86

3,108.02

39,268.88

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

34,883.14

3,068.02

37,951.16

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

34,883.14

3,068.02

37,951^6 =

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

9,286.00

0.00

^^^61'00. f

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

6,750.00

0.00

^'6’750:00 -

Salarii de baza

10.01.01

5,400.00

•*. 5,400.00 ;

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

445.00

i^KOO ■>

Alte sporuri

10.01.06

430.00

43Q:00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

XDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI CF. HCL 216/27.06.2013

Influente (+/-)

Prevederi cf. rectificării

Prima de vacanta

10.01.09

X

.         X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

435.00

435.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de fa locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

40.00

40.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.00+10.02.30)

10.02

630.00

0.00

630.00

Tichete de masa *)

10.02.01

630.00

630.00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

1,906.00

0.00

1,906.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1,430.00

1,430.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10,03.02

35.00

35.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

365.00

365.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

20.00

20.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

56.00

56.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

25,597.14

3,063.02

28,665.16

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1,785.00

1,785.00

Furnituri de birou

20.01.01

70.00

70.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

80.00

80.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

900.00

900.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

300.00

300.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

' 20.00

20.00

Piese de schimb

20.01.06

10.00

10.00

Transport

20.01.07

15.00

15.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

70.00

70.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționai

20.01.09

200.00

200:00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

120.00

z.Z'J20.Q0

Reparații curente

20.02

500.00

300.00

//

Hrana (cod 20.03.01+20.03,02)

20.03

600.00

0.00

600.00

Hrana pentru oameni

20,03.01

600.00

/ -9po.oo

Hrana pentru animale

20.03.02

o(Jo-râ.

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

21,922.14

2,668.02

ț\n^4,5ăo;i6

|

Medicamente

20.04.01

20,402.14

2,000.00

^rV22,402.14<

Materiale sanitare

20.04.02

420.001

30.00

\/<j450.00
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI CF. HCL 216/27.06.2013

Influente (+/-)

Prevederi cf. rectificării

| Reactivi

20.04.03

1,000.00

600.00

1,600.00

| Dezinfecta n ti

20.04.04

100.00

38.02

138.02

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

120.00

100.00

220.00

Uniforme si echipament

20.05.01

10.00

10.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

10.00

10.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

100.00

100.00

200,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

10.00

10.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

10.00

10.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

30.00

30.00

Cerceta re-dezvolta re

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

10.00

10.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

40.00

40.00

Protecția muncii

20.14

30.00

30,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale Ia realizarea unor lucrări și servicii de interes public tocai, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

Comisioane sî alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

550.00

0.00

550.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asiqurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

.. 0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

/ .. 0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

550.00

//•   '550.00

. ■■

TITLUL HI DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

h?- 0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

'^3 0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

Y/f 0.00I


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI CF. HCL 216/27.06.2013

Influente

(+/-)

Prevederi cf. rectificării

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0.00

0.00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

1,277.72

40.00

1,317.72

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1,277.72

40.00

1,317.72

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

1,277.72

40.00

1,317.72

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

1,112.72

40.00

1,152.72

Construcții

71.01.01

241.00

0.00

241.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

871.72

40.00

911.72

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

165.00

165.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01


DIRECTOR ECONOMIC,

SPITALUL

Hmuaniif

PLOIEȘTI


PLOIEȘTI, Str. Ana Ipatescu Nr. 59, Tel. 0244/523904, Tel / Fax 0244/596276

Cod fiscal 2844227, Cont 50412844227 Trezoreria Ploiești

APROBAT,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE


Lista 2B


LISTA

Cheltuieli de investiții, defalcata pe categorii de cheltuieli, cu finanțare din VENITURI PROPRII

Anul 2013


Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

Prevederi cf. HCL nr.216/27.06.2013

Influent

a

Prevederi valoare rectificată

Nota de fundamentare

i

U. \ -A ! ș"£; U’iU Ui ■

Canti tate

Valoare mii lei cu TVA

+/-

Cantit ate

Valoare mii lei cu TVA

1

2

3

4

5

6

7

Art. 71.01.02

MAȘINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE

TRANSPORT

1 .Electrocardiograf portabil

6

71

0

6

71

Sunt necesare in secțiile de Medicina Interna, Fiziorecuperare,    i

Reumatologie, Oncologie, deoarece cele existente au un grad de uzura care necesita frecvente reparații si exista riscul unor rezultate eronate. !

2.Cazane de apa calda 70 kW.

3

20

0

3

20

Aceste cazane, destinate producerii de agent termic de incalzire precum si de apa calda menajera in centralele proprii ale spitalului, sunt necesare inlocuirii celor trei cazane existente , deoarece sunt defecte si sunt nefunctionabile.                                                            j

3.Centrifuga de laborator pentru minim 24 vacutainere

1

8

0

1

8

Centrifuga este necesara laboratorului de analize de sânge pentru separarea serului de elementele figurate (masa eritrocitara). Aparatul care se afla acum in dotarea laboratorului este amrtizat 100% si prezintă ! uzura fizica si morala avansate.

4.Statie de includere la parafina

1

60

0

1

60 .

Este necesara in Laboratorul de Anatomie Patologica pentru includerea parafinei in probele biologice (țesuturi)

5.Centrifuga de laborator pentru 4 vacutainere

1

3

0

1

3

Este necesara laboratorului de Transfuzii pentru separarea serului de masa eritrocitara.

6.Frigider pentru banca de sânge cu doua sertare.

1

10

0

1

10

Este necesara laboratorului de Transfuzii pentru stocarea s.angelrtidn condiții de siguranța.

7. Echipament pentru incalzirea sângelui.

1

5

0

1

5

Este necesara laboratorului de Transfuzii pentru iifeizfeâ^san&efpîl in\l momentul administrării pacientului.                                     '

’’ - «A

45 v i

8.Rețea oxigen medicinal la secțiile: Reumatologie si Fizioterapie

300 metri

75

0

300 metri

75

Aceste lucrări de realizare a rețelei de oxigen la cele doua secții sunt imperios necesare, ca si criteriu de acreditare a spitalului

9. Analizor biochimie

3

80

0

3

80

Aceste analizoare vor intra in dotarea camerelor de garda de la nivelul secțiilor si vor asigura analizele primare in urgentele spitalicești.

10. Autoutilitara DACIA Dokker

1

50

0

1

50

Autoutilitara este necesara activitatii de aprovizionare a spitalului, colaborărilor cu CAS Prahova, DSP, DSV etc.

11. Sistem supravegere video

0

0

+40

1

40

Instalarea sistemului de supraveghere este o condiție necesara pentru acreditarea spitalului.

TOTAL

382

+40

422


MANAGER

Dr. Dumitru Mihaela CarmenSEF SERVICIU ADMINISTRATIV Ing. Georgescu SilviuCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT


Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2013

Data: