Hotărârea nr. 355/2013

Hotãrârea nr. 355 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Boli Infectioase Ploiesti pe anul 2013

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 355 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești pe anul 2013

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand expunerea de motive a domnului primar Iulian Badescu,a consilierilor di comisia de buget,finanțe,control,administrarea domeniului public si privat,studii,strateg si prognoze :Alexandru Paul Palas,Ionut Cristian Ionescu,Sanda Dragulea,Nicolet Cătălină Bozianu,Silviu Sorin Constantin si Raportul de Specialitate al Spitalului de Bo Infectioase Ploiești prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli p anul 2013 al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești;

In conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013- Legea bugetului de stat pe ani 2013 si ale Legii nr.6/2013 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013;

In temeiul Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ; completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile O.M.S. nr.1043 / 2010 - privind aprobara normele metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public Legii nr.95/2006 - privind reforma in domeniul sanatatii,cu modificările si completări] ulterioare, ,Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fondu publice, Legii nr.285/2010 privind salarizarea in 2011 a personalului plătit din fondu publice;

In temeiul art.36 alin(4) lit (a) si art. 45alin (2) lit (a) din Legea 215/2001 privin administrația publica locala -republicata si actualizata :

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Bo Infectioase Ploiești pe anul 2013,conform Anexei nr.l, care face parte integranta di prezenta hotarare.

Art.2 - Aproba Listele de investiții ale Spitalului de Boli Infectioase Ploies pentru bugetul rectificat,conform anexelor 2 si 2b,care fac parte integranta din prezen hotarare.

Art.3 - Ordonatorul principal de credite si Spitalul de Boli Infectioase Ploiești ! insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art.4 - Direcția Administrare Publica Juridic - Contencios,Achiziții Public Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIEXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al SPITALULUI DE BOLI INFECTIOASE PLOIEȘTI

In conformitate cu Legea nr.5/2013-Legea bugetului de stat pe anul 2013,Legea nr.6/2013 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012,O.M.S. nr.l043/2010-privind aprobarea Normelor Metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public,Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,cu modificările si completările ulterioare si a O.U.G.nr.32/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii,Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice,Legea nr.285/2010 privind salarizarea in 2011 a personalului plătit din fonduri publice, cu Normele Metodologice de aplicare din 13 ian.2011,Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,precum si a Ordinului Comun al M.A.I.nr.246/2013 si al M.F.P.nr.248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ teritoriale pentru anul 2013, a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești conform HCL nr.l 34/08.04.2013 si rectificat conform HCL nr.l 76/15.05.2013 HCL nr.186/30.05.2013 HCL 217/27.06.2013 si HCL nr.333/11.09.2013.

Prezenta rectificare se face in baza Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale si consta in majorarea veniturilor si a cheltuielilor cu suma de 356,68 mii lei necesara pentru derularea activitatii curente a spitalului,implicând sursa « buget local » , sursa « contract cu Casa de Asigurări de Sanatate Prahova » si sursa donații si sponsorizări ».

Fata de cele prezentate mai sus,avand in vedere raportul de specialitate al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești,propunem aprobarea proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești.


COMISIA DE BUGET E

DOMENIUL


Alexandru Paul Palas Ionut Cristian Ionescu Sanda Dragulea Nicoleta Cătălină Bozia Silviu Sorin Constanți


,CONTROL,ADMINISTRAREA IVAT,STUDII,STRATEGII SI OZE :

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești

Bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești pe anul 2013 a fost aprobat conform HCL nr. 134/08.04.2013 si rectificat ulterior prin HCL nr,176/15.05.2013,HCL   nr.186/30.05.2013 HCL

nr.217/27.06.2013 si HCL 333/11.09.2013.

In conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013- Legea bugetului de stat pe anul 2013, a Legii nr.6/2013 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, a Ordinului nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, in baza prevederilor Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatițcu modificările si completările ulterioare, a Ordonanței de urgenta nr.32/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii, Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice, Legii nr.285/2010 privind salarizarea in 2011 a personalului plătit din fonduri publice, a Legii nr. 2732006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, Ordinului comun al Ministerului Administrației si Internelor nr.246/2013 si al Ministerului Finanțelor Publice nr.248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului centralizat al unităților administrativ teritoriale pe anul 2013, s-a procedat la prezenta rectificare astfel:

Venituri - prevederea in suma de 13 100,4 mii lei se majoreaza cu suma de 356,68 mii lei,respectiv:

33.10.21 „Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări de sanatate”-suma de 8408,95mii lei se majoreaza cu suma de 246,78 mii lei rezultata din estimarea pentru trim.IV 2013 a contractului cu Casa de Asigurări de Sanatate la valori comparabile cu trim.III a.c.,in baza unor negocieri preliminare.

33.10.30 „Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat” - suma de 1357.87 mii lei se diminuează cu


A suma de 160 mii lei din cauza schimbării sursei de finanțare,in serfstil/ caff.MA aceasta suma este prevăzută acum la poziția „accize” ceea ce definește "* veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii.


33.10.31 „Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica^din^-^^v^ sume alocate din veniturile proprii ale ministerului sanatatii” - suma de 1^84^1-^^ mii lei se majoreaza cu suma de 160 mii lei menționata la alineatul precedent.

37.10.01 „Donații si sponsorizări” - prevederea de 929,5 mii lei se majoreaza cu suma de 9,9 mii lei reprezentând dobanda încasata la depozitele constituite in banca din sursa sponsorizări.

37.10.03 „Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare” - reflecta faptul din sponsorizarea primita inclusiv dobanda incasata se directioneaza inca o suma,anume 17 mii lei,pentru secțiunea de dezvoltare adica cheltuieli de capital.

37.10.04 „Venituri din secțiunea de funcționare” - corespunzător cu alineatul precedent reflecta majorarea sumei alocate pentru cheltuieli de capital din sursa sponsorizări,cu 17 mii lei.

43.10.10 „Subvenții de la bugetele locale pentru spitale” - suma de 927,5 mii lei se majoreaza cu suma de 100 mii lei.

Cheltuieli - prevederea in suma de 13 100,4 mii lei se majoreaza cu suma de 356,68 mii lei,astfel:

La Titlul II ”Bunuri si servicii” prevederea de 9099,84 mii lei se majoreaza cu suma de 339,68 mii lei, la nivel de articol, astfel:

-La 20.01 „Bunuri si servicii” prevederea de 452,61 mii lei se majoreaza cu suma de 70,6 mii lei;

-La 20.02 „Reparații curente” prevederea de 17,85 mii lei se majoreaza cu suma de 2,5 mii lei;

-La 20.03.”Hrana pentru oameni” prevederea de 69,91 mii lei se majoreaza cu suma de 27 mii lei;

-La 20.04 „Medicamente si materiale sanitare” prevederea de 8329,74 mii lei se majoreaza cu suma de 135 mii lei;

-La 20.09. „Materiale de laborator” prevederea de 7 mii lei se majoreaza cu 2,12 mii lei.

-La 20.11 „Cârti,publicații si materiale documentare” prevederea de 1 mii lei se majoreaza cu 0,4 mii lei.

-la 20.30 „Alte cheltuieli” prevederea de 150,99 mii lei se majoreaza cu suma de 102,06 mii lei

La Titlul XII -„Active nefinanciare” prevederea de 1114,56 mii lei se majoreaza cu suma de 17 mii lei,pe alineatul 71.01.03 - „Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale”.Este vorba despre grupa III de mijloace fixe,subgrupa 3.3 clasa 3.3.5 -„Sisteme pentru identificare si controlul accesului,supraveghere si alarma la efracție”.

In cazul de fata lista de investiții anexata cuprinde de fapt achiziționarea a doua sisteme si anume: sistem de alarmare antiefractie si sistem supraveghere video - CCTV,care insumate (7 mii lei respectiv 10 mii lei) conduc la suma de 17 mii lei cu care se majoreaza lista de investiții.

Sistemele menționate mai sus se incadreaza in cerințele minimale de securitate,pe zone funcționale si categorii de unitati prevăzute de Legea nr. 3 3 3/2003 si in normele ....... ’       • —          —' f

V ... c -       ' . o

metodologice de de aplicare a acesteia,prevăzute in H.G.nr. 1010/2004(art.39). Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.


voc,c


MANAGER,

.Visean CătălinO INFECTIOASE 0DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

Ec.Profira Gabriela Qâor^eta


VIZAT

Primăria Municipiul Ploiești,


Direcția Economica,


Direcția Administrație Publica Juridic-Contencios, Achiziții Publice Contracte,

JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ-teritorială: SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE PLOIEȘTI

ANEXA NR.1


BUGETUL PE ANUL 2013

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

ave cf.HCL333/11.09.2 013

Influente      (+/-)

PREVEDERI 2013

TOTAL VENITURI - din care:

13,100.40

356.68

13,457.08

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

11,985.84

339.68

12,325.52

Venituri din prestări servicii

33.10.08

120.33

0.00

120.33

Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

8,408.95

246.78

8,655.73

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

1,357.87

-160.00

1,197.87

Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

1,084.00

160.00

1,244.00

Donații si sponsorizări

37.10.01

929.25

9.90

939.15

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-842.06

-17.00

-859.06

Subvenții de la bugetele locale pentru spitale

43.10.10

927.50

100.00

1,027.50

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

1,114.56

17.00

1,131.56

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

.842.06

17.00

859.06

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii

43.10.14

272.50

0.00

272.50

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

13,100.40

356.68

13,457.08

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

11,985.84

339.68

12,325.52

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

11,985.84

339.68

12,325.52

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2,886.00

0.00

2,886.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2,178.83

0.00

2,178.83

Salarii de baza

10.01.01

1,451.83

0.00

1,451.83

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

299.30

0.00

299.30

Alte sporuri

10.01.06

218.00

0.00

218.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BVC

cf.HCL333/11.09.2

013

Influente       (+/-)

PREVEDERI 2013

Prima de vacanta

10,01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

171.00

0.00

171.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

13.00

0.00

13.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

25.70

0.00

25.70

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

117.32

0.00

117.32

Tichete de masa *)

10.02.01

117.32

0.00

117.32

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

589.85

0.00

589.85

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

454.25

0.00

454.25

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

11.64

0.00

11.64

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

101.79

0.00

101.79

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

5.02

0.00

5.02

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

17.15

0.00

17.15

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

9,099.84

339.68

9,439.52

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

452.61

70.60

523.21

Furnituri de birou

20.01.01

13.77

6.00

19.77

Materiale pentru curățenie

20.01.02

16.00

6.00

22.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

91.50

31.00

122.50

Apa, canal si salubritate

20.01.04

28.40

8.50

36.90

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

10.30

5.20

15.50

Piese de schimb

20.01.06

36.55

10.50

47.05

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

20.23

5.50

25.73

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

3.60

3.00

6.60

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

232.26

-5.10

227.16

Reparații curente

20.02

17.85

2.50

20.35

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

69.91

27.00

96.91

Hrana pentru oameni

20.03.01

69.91

27.00

96.91

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

8,329.74

135.00

8,464.74

Medicamente

20.04.01

8,120.92

109.00

8,229.92

Materiale sanitare

20.04.02

36.30

10.00

46.30


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BVC cf,HCL333/11,09,2 013

Influente       (+/■)

PREVEDERI 2013

Reactivi

20.04.03

159.20

15.00

174.20

Dezinfectanti

20.04.04

13.32

1.00

14.32

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.014-20.05.03+20.05.30)

20.05

68.44

0.00

68.44

Uniforme st echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

68.44

0.00

68.44

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.30

0.00

0.30

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.30

0.00

0.30

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

7.00

2.12

9.12

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1.00

0.40

1.40

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

1.50

0.00

1.50

Protecția muncii

20.14

0.50

0.00

0.50

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

150.99

102.06

253.05

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asiqurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

150.99

102.06

253.05

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BVC cf.HCL.333/11 09.2

013

Influente       (+/-)

PREVEDERI 2013

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII AL TE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0.00

0.00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00'

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

1,114.56

17.00

1,131.56

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1,114.56

17.00

1,131.56

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

1,114.56

17.00

1,131.56

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

704.50

17.00

721.50

Construcții

71.01.01

112.50

0.00

112.50

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

572.00

0.00

572.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

20.00

17.00

37.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

410.06

0.00

410.06

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,Spitalul de Boli Infectioase

Ploiești


LISTA

poziției "Alte cheltuieli de investiții" pe categorii de cheltuieli de finanțare pe anul 2013

mii lei

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

BVC B.LOCAL cf.HCL 134/08.04.

2013

BVC SPONS. cf.HCL 134/08.04.

2013

Influente

(+.-)

B.LOCAL

Influente (+.-) SPONS.

BVC

TOTAL

2013

NOTA DE

FUNDAMENTARE

I. ACHIZIȚII DE IMOBILE din care:

71.01.01. - Construcții

112.5

112.5

a)asfaltare curte inter, spital cu beton asfaltic sau pavaj pe fundație supla-66 mii lei; bjamenajare alei si si montare dale inier-bate - 46,5 mii lei;

II. DOTĂRI INDEPENDENTE din care:

71.01.02 - Mașini,echipa mente si mijl.de transp.

0

572

572

Aparat de radiologie fix

71.01.03 - Mobilier,apara tura birotica si alte active corporale;

20

17

37

Calculator-server

pt.intreg spitalul

Sistem alarmare antiefrac tie,7 mii lei;Sistem suprave ghere video CCTV.10 mii lei

III. Consolidări clădiri

IV.Cheltuieli de proiectare

- studii de fezabilitate

V. ALTE CHELTUIELI

ASIMILATE INVESTIȚIILOR din care:

71.01.30 - Alte active fixe

71.03 - Reparații capitale

aferente activelor fixe;

140

270.06

410.06

Compartimentare mansar da clădire corp C - secția Copii, in baza unei sponsorizări obținute de la Fun datia Timken;finantarea este completata cu suma de la bugetul local;

TOTAL

272.5

842.06

17

1131.56

MANAGER,DIRECTOR FIN.-CONTABIL,

EC.PROFIRA GABRIELA GEORGETA

Spitalul de Boli Infectioase Ploiești


ANEXA NR.2b


APROBAT,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

LISTA

poziției "Alte cheltuieli de investiții" pe categorii de cheltuieli de finanțare: SPONSORIZĂRI

mii lei

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

BVC SPONS. cf.HCL 134/08.04.

2013

Influente ( + .-)

SPONS.

Prevedere total

NOTA DE FUNDAMENTARE

1. ACHIZIȚII DE IMOBILE din care:

71.01.01. - Construcții

II. DOTĂRI INDEPENDENTE din care:

71.01.02 - Mașini,echipa mente si mijl.de transp.

572

572

Aparat de radiologie fix

71.01.03 - Mobilier,apara tura birotica si alte active corporale;

0

17

17

Sistem alarmare antiefrac tie,7 mii lei;Sistem suprave ghere video CCTV.10 mii lei

III. Consolidări clădiri

IV.Cheltuieli de proiectare - studii de fezabilitate

V. ALTE CHELTUIELI

ASIMILATE INVESTIȚIILOR din care:

71.01.30 - Alte active fixe

71.03 - Reparații capitale aferente activelor fixe;

270.06

270.06

Compartimentare mansar da clădire corp C - secția Copii, in baza unei sponsorizări obținute de la Fun datia Timken;cererea de fin.a făcut obiectul unui proiect nou intocmit.

TOTAL

842.06

17

859.06

MANAGER,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești pe anul 2013
SECRETAR,

nlea


Sanda