Hotărârea nr. 354/2013

Hotãrârea nr. 354 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Casei de Cultură a Municipiului Ploieşti "I.L.Caragiale"

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 354 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "I.L.Caragiale"

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a domnului primar Iulian Bădescu și a domnilor consilieri Alexandru Paul Palaș, Ionuț Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu și Silviu Sorin Constantin, precum și Raportul de Specialitate al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești „I.L.Caragiale”, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "I.L.Caragiale";

A

In conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013 și în temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și;

A

In temeiul art. 36, alin. 4, lit. „a” și art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală.

HOTĂRĂȘTE;

Art. 1: Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "I.L.Caragiale", conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primăriei municipiului Ploiești și ale Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "I.L.Caragiale" se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4: Direcția Administrație Publică, Juridic Contecios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "LL.Caragiale"

Bugetul de venituri și cheltuieli al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "LL.Caragiale" a fost rectificat în conformitate cu prevederile Legii 5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013 și Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

La rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli s-au avut în vedere realizările la 20.09.2013 si previziunile până la sfârșitul anului, astfel se preconizează o depășire a veniturilor proprii și a sponsorizărilor pe baza contractelor încheiate cu diverși parteneri.

Față de cele prezentate mai sus, având în vedere Raportul de specialitate al Casei de Cultură a municipiului Ploiești "LL.Caragiale" propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

Consilieri,
Alexandru Paul Pa

Ionuț Cristian Ionescu qZ Sanda Dragulea Nicoleta Cătălina Bozianu

Silviu Sorin Constantinla proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "I.L.Caragiale"

La rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli s-au avut în vedere realizările la 20.09.2013 și previziunile până la sfârșitul anului, astfel se preconizează o depășire a veniturilor proprii și a sponsorizărilor pe baza contractelor încheiate cu diverși parteneri.

Bugetul de venituri și cheltuieli actual al Casei de Cultură a Municipiului

Ploiești "I.L. Caragiale", aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 287/2013, a fost structurat astfel:

Venituri totale:

841,30 mii lei

800,00 mii lei

35,00 mii lei

6,30 mii lei

  • 841.30 mii lei

258,00 mii lei

  • 583.30 mii lei


  • -  subvenție de la bugetul local

  • -  venituri din activitatea proprie

  • -  sponsorizări

Cheltuielile totale

capitolul 10 „Cheltuielile de personal”

  • -  capitolul 20 „Bunuri și servicii”

Venituri totale pentru noul buget rectificat sunt in suma de 860,20 mii lei

  • -  subvenție de la bugetul local                 800,00 mii lei

  • -  venituri din activitatea proprie                 39,00 mii lei

  • -  sponsorizări                                      21,20 mii lei

Sumele primite de la bugetul local sub formă de subvenție rămân nemodificate.

Cheltuielile totale pentru noul buget rectificat sunt in sumă de 860,20 mii lei, astfel:

1. La titlul II „Bunuri și servicii” apare o influeță pozitivă de +18,90 mii

lei, cheltuielile cu bunuri si servicii pe articole si alineate sUppftânft influențe pozitive in funcție de execuția la zi, de contractele pe care instituția noastră le are in derulare si acțiunile culturale cuprinse in Planul minimal, pe^care intenționăm să le desfășurăm până la finele anului, astfel

- 20.01.09 “Mater. si pest.serv cu caret, funcț. ” +14.90&fyiț lei (f. Castanilor - In memoriam Gabi Dobre”, “Suflet pentru ■ suflat, sticlă);- 20.05 “Bunuri de nat. ob. de inv.” +4.00 mii lei (achiziționare costume populare pentru copii);

Anexăm prezentului raport de specialitate bugetul rectificat de venituri și cheltuieli cu modificările mai sus specificate.CONTABIL ȘEF, Adriana Mihfai


VIZAT

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


DIRECȚIA ECONOMICĂ


DIRECTOR EXECUTIV,

I

Nicoleta Crăciunoiu .


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE

PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE

DIRECTOR EXECUTI V,

Iulia Alixtâ Alexandru


2 4 SEP 2013


JUDEȚUL: PRAHOVA

ANEXA NR. 1


Unitatea administrativ - teritorială : MUNICPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: CASA DE CULTURA "I.L. CARAGIALE"

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2013

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2013

INFLUENTE (+,-)

JUGET RECTIFICAT

2013

Venituri proprii

|                                      Donații si sponsorizări

33.10.17

35,00

6,30

4,00

14,90

39,00

37.10.01

21,20

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

800,00

0,00

800,00

Alte venituri

37.10.50

0,00

0,00

0,00

TOTAL VENITURI - din care:

84130

18,90

860,20

Veniturile secțiunii de funcționare

841,30

18,90

860,20

Veniturile secțiunii de dezvoltare

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

841,30

18,90

860,20

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

841,30

18,90

860,20

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

841,30

18,90

860,20

TITLULI CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

258,00

0,00

258,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

212,40

0,00

212,40

Salarii de baza

10.01.01

157,40

0,00

157,40

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

55,00

0,00

55,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

45,60

45,60

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

33,00

33,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

xoW       1.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

9$0t

I SÎ .       9,30

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

o,'te

/M/       0,60

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

oA

oJq

<'/ 0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

1,70

OjQJ

z          1,70

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2013

INFLUENTE

(+,-)

ÎUGET RECTIFICAI

2013

Gentributii la Fondul de garantare a creanțelor salariate

10.03.07

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

583,30

18,90

602,20

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

429,70

14,90

444^1)

Furnituri de birou

20.01.01

4,50

0,00

4,50

Materiale pentru curățenie

20.01.02

3,50

0,00

3,50

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

19,00

0,00

19,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

1,00

0,00

1,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

7,00

0,00

7,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

0,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

12,00

0,00

12,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

333,70

14,90

348,60

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

49,00

0,00

49,00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

6,60

4,00

10,60

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

6,60

4,00

10,60

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1,50

0,00

1,50

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,50

0,00

0,50

Deplasări în străinătate

20.06.02

1,00

0,00

1,00

Materiale de laborator

20.09

/A :

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2,00

pw

2,00

Consultanta si expertiza

20.12

ku

Pregătire profesionala

20.13

3,00

Vw

:        ? / ,3,00

Protecția muncii

20.14

3,60

. 3,60

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2013

INFLUENTE

(+,-)

JUGET RECTIFICAI

2013

Muu

Stud

itie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

ii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Metc Fina

sorologie

20.21

ntarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 Ia 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

136,90

0,00

136,90

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

2,00

2,00

Chirii

20.30.04

62,40

0,00

62,40

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

72,50

0,00

72,50

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 Ia 30.02.03+30.02.05)

30.02

0,00

0,00

0,00

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0,00

0,00

o.oo

TITLULIVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00,

^2^anr^^’OO

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

O

l^ll

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

oW

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2013

INFLUENTE

(+,-)

JUGET RECTIFICAI

2013

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

0,00

0,00

1 ransteruri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.Q1.26+51.01.3t+51.0139+51.01.46+S1.ftl.49t

51.01

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.18)

55.01

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri curente interne

55.01.18

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0,00

0,00

0,00

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod

59

0,00

0,00

0,00

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții Ia salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

TITLULXVÎMPRUMUTURI (cod80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri

80.03

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0,00

0,00

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0,00

0,0,0

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

84

0,00

o.to-

^7'           1 ofiti

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

S:

■!'               ■ i ''

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,0^

0,00

---------- -A /'■'

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2013

INFLUENTE

(+,-)

ÎUGET RECTIFICAI

2013

Iulll vi i      ibivcivi miiviL utilau ajuE AD1V111N151 RAI IEI PUBLICE (COU

«u

51

0,00

0,00

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 Ia 51.02.28)

51.02

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 Ia 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITL UL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORTComisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Casei de Cultură „I. L. Caragiale” Ploiești pe anul 2013
SECRETAR,

Sanda DragulW


Data: