Hotărârea nr. 353/2013

Hotãrârea nr. 353 pentru aprobarea procedurii privind modalitatea de alocare a unor sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 353

pentru aprobarea procedurii privind modalitatea de alocare a unor sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri George Pana, Marcian Cosma, Râul Alexandru Petrescu, Robert Ionut Viscan, Daniel Puiu Neagu și Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare si Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești prin care se propune aprobarea procedurii privind modalitatea de alocare a unor sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate;

în temeiul prevederilor art.15 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.6, lit.”a”, pct.2 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aproba procedura privind modalitatea de alocare a unor sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate, conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art.2 - Ordonatorul Principal de Credite, Direcția Economica si Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.3 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE P


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea procedurii privind modalitatea de alocare a unor sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate

In ultimii ani, municipalitatea locala a înregistrat un număr important de cereri venite din partea cetățenilor ploiesteni care solicita sprijin financiar pentru a depăși o situație de extrema dificultate.

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare efectuează ancheta sociala si solicita actele doveditoare, iar ulterior supune cazul spre analiza Comisiei nr. 5 a Consiliului Local. In cazul obținerii unui aviz favorabil va fi supus aprobării Consiliului Local un proiect de hotarare privind alocarea unei sume de bani persoanei aflate in dificultate, urmând ca după aprobare persoana respectiva sa intre in posesia ajutorului financiar.

Referitor la prevederile legale in vigoare care reglementează acordarea unor astfel de ajutoare bănești, precizam următoarele:

Pornind de la principiul solidarității, expres stipulate la art.15 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată, “prin politicile bugetare locale se poate realiza ajutorarea unităților administrativ-teritoriale, precum si a persoanelor fizice aflate in situație de extrema dificultate, prin alocarea de sume din fondul de rezerva bugetara constituit in bugetul local”.

In conformitate cu prevederile art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 2, lit. d) din Legea 215/2001 a administrației publice locate, republicata si actualizata în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local “asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind” “serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie sociala”.

Așadar, avand in vedere aspectele menționate mai sus, consideram ca se impune

JS. T

elaborarea unei proceduri cu privire la modalitatea de acordare a ajutoarelor bănești unor persoane aflate in situație de extrema dificultate, procedura care sa stablileasca atat documentele care trebuie depuse de solicitant, cat si modalitatea de justificare a sumelor de bani incasate de acesta.

Față de cele menționate, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre.

Consilieri,

George Pana

Marcian Cosma

Râul Alexandru Petrescu

Robert Ionut Viscan

Daniel Puiu Neagu


ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITA

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea procedurii privind modalitatea de alocare a unor sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate

In conformitate cu prevederile art. 15 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată, “prin politicile bugetare locale se poate realiza ajutorarea unităților administrativ-teritoriale, precum si a persoanelor fizice aflate in situație de extrema dificultate, prin alocarea de sume din fondul de rezerva bugetara constituit in bugetul local”.

In conformitate cu prevederile art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 2, lit. d) din Legea 215/2001 a administrației publice locate, republicata si actualizata in exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local “asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind” “serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie sociala”.

Având in vedere aceste prevederi legale, autoritatea locala poate acorda ajutoare bănești persoanelor fizice aflate in dificultate.

In evidentele Administrației Sociale Comunitare Ploiești, serviciul public local care asigura protecția si asistenta sociala la nivelul municipiului, exista un număr semnificativ de cereri prin care se solicita acordarea de sprijin financiar pentru acoperirea unor cheltuieli cu caracter excepțional si imprevizibil (efectuarea unor tratamente medicale, intervenții chirurgicale, lucrări de consolidare/reparare a locuinței etc). Aceste cereri, insotite de ancheta sociala si documentele justificative sunt inaintate spre analiza si avizare Comisiei nr. 5 pentru protecție si asistenta sociala, ordine publica, respectarea


hotarare a consiliului local privind acordarea unui ajutor financiar. In cazul in care hotararea este aprobata, solicitantul va incasa ajutorul financiar acordat.

Așadar, avand in vedere aspectele menționate mai sus, consideram ca se impune elaborarea unei proceduri cu privire la modalitatea de acordare a ajutoarelor bănești unor persoane aflate in situație de extrema dificultate, procedura care sa stablileasca atat documentele care trebuie depuse de solicitant, cat si modalitatea de justificare a sumelor de bani incasate de acesta.

Față de cele expuse mai sus, supunem Consiliului Local spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.Sef seryiciu, Ralucăjfabirc


birca


VIZAT


Director,

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte


Director,


Direcția Economica, Nicoleta Crăpiunoiu


lulia Alexandru; ArihîU

Procedura privind modalitatea de alocare a unor sume de bâhVdinJfondiîLae 'K** Al UN.

rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unoifpîersoane fizice aflate în situație de extremă dificultate

In conformitate cu prevederile art. 15 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată, “prin politicile bugetare locale se poate realiza ajutorarea persoanelor fizice aflate in situație de extrema dificultate, prin alocarea de sume din fondul de rezerva bugetara constituit in bugetul local”.

In acest context, autoritatea locala Înregistrează un număr semnificativ de cereri prin care, persoane aflate in dificultate, solicita sprijin financiar pentru efectuarea unor tratamente/interventii chirurgicale sau a unor lucrări la imobilele in care locuiesc.

Pentru a beneficia de aceste sume, in funcție de solicitare, tratament medical sau reparații imobil, vor fi intreprinse următoarele demersuri:

 • 1. Depunere cerere la Registratura Administrației Serviciilor Sociale Comunitare sau la Registratura Primăriei Municipiului Ploiești, insotita de copia actului de identitate al persoanei aflate in dificultate sau a persoanei care formulează cererea si de documente din care sa reiasa starea de dificultate (acte medicale/acte privind starea imobilului etc)

 • 2. Efectuarea anchetei sociale la domiciliul solicitantului

 • 3. Solicitarea, după caz, a altor documente:

 • - acte de identitate ale celorlalți membri ai familiei

 • - dovezi privind veniturile realizate, atat de solicitant, cat si de către persoanele cu care locuiește sau in intretinerea caruia se afla (adeverința salariat, șomaj, cupon pensie, adeverința venit impozabil etc)


- documente privind starea de sanatate (recoman specialist cu privire la tratamentul sau intervenția chirurgica dovada eliberata de către Casa de Asigurări Sociale de Sanaiă(^ătiîi~câ||^si reiasa faptul ca prețul tratamentului/interventiei nu este suportat din bugetul asigurărilor sociale de sanatate, factura proforma/ bonuri fiscal/deviz sau alt act din care sa reiasa costul acestora, dovezi privind plățile efectuate etc)

- documente privind starea locuinței (asigurare obligatorie, acte privind starea de degradare/lucrarile care se impun, facturi/devize etc)

 • 4. Prezentarea cazului in ședința Comisiei nr. 5 pentru protecție si asistenta

sociala, ordine publica, respectarea drepturilor si libertăților cetatenesti,

petitii si reclamatii. In cazul avizării favorabile, se va promova un proiect de hotarare a Consiliului Local prin care se propune alocarea unei sume de bani din fondul de rezerva bugetara constituit la nivelul consiliului

local.

 • 5. Proiectul de hotarare va fi supus avizării Comisiei nr. 1 de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze si ulterior aprobării Consiliului Local.

 • 6. In cazul aprobării hotărârii, beneficiarul/reprezentantul legal al acestuia va fi instiintat, in scris, cu privire la obligațiile care ii revin in vederea incasarii si utilizării ajutorului financiar acordat

 • 7. In cazul aprobării hotărârii, beneficiarul/reprezentantul legal al acestuia va depune declarație notariala din care sa rezulte asumarea următoarelor obligații:

folosirea exclusiva a ajutorului financiar in scopul in care a fost aprobat


O Jl-Î ''șX prezentarea documentelor justificative cu primire la^^ul ;dej| utilizare a sumei de bani, in termen de maxim 3 lurii^'e^lâciWasarW

acesteia

 • -  restituirea integrala a sumei de bani in cazul nedepunerii documentelor justificative in termenul stabilit

 • -  acordul privind reținerea din veniturile realizate a sumelor nejustifîcate in termen sau utilizate in alt scop decât cel in care au fost aprobate

 • 8. In termen de maxim 30 zile de la aprobarea hotărârii consiliului local, persoana aflata in situație de extrema dificultate/reprezentantul legal al acesteia va intra in posesia ajutorului financiar. Plata se va face cu ordin de plata intr-un cont bancar deschis pe numele beneficiarului sau, după caz, al reprezentantului legal al acestuia

 • 9. Justificarea se va face cu următoarele documente:

 • -  chitanța fiscala

 • -  factura fiscala

 • -  bon fiscal insotit de factura fiscala (conform OUG NR 28/1999 privind obligația agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, in cazul emiterii unui bon fiscal factura fiscala se emite la solicitare)

 • 10. Nejustificarea atrage după sine restituirea integrala a sumelor de bani acordate din fondul de rezerva bugetara constituit la nivelul bugetului local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAM AȚII

RAPORT


PREȘEDINTE,

Pana George


SECRETAR, Cosma Marcian

Data:_


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre pentru aprobarea procedurii privind modalitatea de alocare a unor sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate

si a emis:

-Jk

i

PREȘEDINTE,

Paul Alexandru

SECRETAR,

Sanda DragdlteaData: