Hotărârea nr. 352/2013

Hotãrârea nr. 352 privind aprobarea premierii sportivei Alina Alexandra Dumitru

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 352


privind aprobarea premierii sportivei Alina Alexandra Dumitru

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Văzând expunerea de motive a domnului Primar al Municipiului Ploiești Iulian Badescu și Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, prin care se propune premierea sportivei Alina Alexandra Dumitru;

în conformitate cu prevederile Legii nr.69/2000 privind educația fizică și sportul, modificată și completată, a Hotărârii Guvernului nr.884/2001 de aprobare a Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr.69/2000, art.26 alin.l lit.b din Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor Financiare pentru activitatea sportivă;

în temeiul prevederilor art.36 (2), lit.a) si (3), lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă premierea sportivei Alina Alexandru Dumitru cu suma de 28.400 lei brut pentru rezultate excepționale la Campionate Europene, Campionate Mondiale și Olimpiade.

Art.2. Suma de 28.400 lei va fi alocată din fondul de rezervă al bugetului local pe anul 2013 si va fi virata in bugetul de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiești.

Art.3. Ordonatorul principal de credite și serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea premierii sportivei Alina Alexandra Dumitru

Alina Alexandra Dumitru a început să practice sportul, respectiv judo la vârsta de 10 ani la Fundația pentru Tineret a Municipiului București. în perioada 2003 - 2011 a activat în cadrul Clubului Sportiv Petrom Ploiești, iar în anul 2012 a fost legitimată la Clubul Sportiv Municipal Ploiești, având dublă legitimare la Clubul Sportiv Steaua în toată această perioadă.

Sportivă de mare talent, Alina Alexandra Dumitru a reușit prin muncă, sârguință, seriozitate, dăruire și sacrificiu, de care a dat dovadă, să obțină rezultate excepționale la toate competițiile sportive la care a participat: Cupe mondiale, Grand Prix - uri, Grand Slam - uri, Cupe Europene, Campionate Europene, Campionate Mondiale și Jocuri Olimpice, atingând culmea carierei sportive prin obținerea medaliei de aur la Jocurile Olimpice de la Beijing în anul 2008.

A reprezentat cu cinste și onoare culorile țării și ale cluburilor sportive la : care a activat, ducând numele țării și orașului nostru pe toate meridianele globului și ne-a făcut mândri că suntem români.

Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, Consiliul Local al Municipiului Ploiești, asigură potrivit competențelor sale cadrul necesar pentru furnizarea serviciului public de interes local privind sportul și susținerea acestuia.

în scopul susținerii practicării sportului și prin tot ce a făcut pentru sportul românesc și modul cum a reprezentat țara și comunitatea locală la competițiile la care a participat, constituie argumente solide pentru premierea Alina Alexandra Dumitru.

Având în vederea cele de mai sus propun spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre privind aprobarea premierii sportivei Alina Alexandra Dumitru.

Primar, ulian Bădescu

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI

Ploiești, Str. Milcov nr.l, jud. Prahova


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea premierii sportivei Alina Alexandra Dumitru

Clubul Sportiv Municipal Ploiești, persoană juridică de drept public . organizată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, coordonează activitatea secției de judo, la care a activat Alina Alexandra Dumitru.

Alina Alexandra Dumitru a început să practice sportul, respectiv judo la vârsta de 10 ani la Fundația pentru Tineret a Municipiului București. în perioada 2003 - 2011 a activat în cadrul Clubului Sportiv Petrom Ploiești, iar în anul 2012 a fost legitimată la Clubul Sportiv Municipal Ploiești, având dublă legitimare la Clubul Sportiv Steaua în toată această perioadă.

în întreaga sa activitate sportivă de performanță la disciplina - judo, Alina Alexandra Dumitru a obținut următoarele rezultate:

 • -  Jocurile Olimpice de la Beijing 2008 - medalie de aur;

 • -  Jocurile Olimpice de la Londra 2012 - medalie de argint;

 • -  Jocurile Olimpice de la Atena 2004 - locul V;

 • -  Campionatul Mondial de Seniori 2005 - medalie de bronz;

 • -  Campionatul Mondial de Seniori 2007 - medalie de bronz;

- T       - Campionatul Mondial de Seniori 2010 - medalie de bronz;

 • -  Campionatul European de Seniori 2004 - medalie de aur;

 • -  Campionatul European de Seniori 2005 - medalie de aur;

 • -  Campionatul European de Seniori 2006 - medalie de aur;

Campionatul European de Seniori 2007 - medalie de aur;

 • -  Campionatul European de Seniori 2008 - medalie de aur;

 • -  Campionatul European de Seniori 2010 - medalie de aur;

.- a        - Campionatul European de Seniori 2011 - medalie de aur;

 • -  Campionatul European de Seniori 2012 - medalie de aur;

 • -  Campionatul European de Seniori 2002 - medalie de bronz;

 • -  Campionatul European de Seniori 2009 - medalie de bronz;

 • -  Campionatul Mondial de Juniori 2000 - medalie de aur;

 • -  Campionatul European de Juniori 2001 - medalie de argint;

 • -  Cupe Mondiale, Cupe Europene, Grand Prix - uri, Grand Slam - uri -

.              peste 57 de medalii^

A reprezentat cu cinste și onoare culorile țării și ale cluburilor sportive la care a activat, ducând numele țării și orașului nostru pe toate meridianele globului

și ne-a făcut mândri că suntem români. în urma acestui palmares la finele anului 2012 s-a retras din activitatea competitională.

- 4

Astfel se propune alocarea sumei de 28.400 lei pentru premierea sportivei Alina Alexandra Dumitru, sumă ce va fi alocată din fondul cLA_____X .2

........... ’      .          .   .           . .                     .   .   .          ZZ. < i'o'


’                                                 < A.

f - - i de/ rezerva al

■ <                   p'

Municipiului Ploiești si va fi virata in bugetul de venituri si cheltuieli al Clubului

Sportiv Municipal Ploiești.

Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre privind aprobarea premierii sportivei Alina Alexandra Dumitru.


Șef Serviciu Financiar - Contabil,

Ec. Luminița Albu ir A

VIZAT,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA ECONOMICA.

Director executiv: Nicoleta Craciunoiu
■ fecz/

ef Serv. Buget, împrumutul: Laura Stanciu

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC-CONTENCIOS, CONTRACTE,

Director executiv: Iulia' Alina Alexandru

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 6

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ, CULTE,

TINERET ȘI SPOR T

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea premierii sportivei Alina Alexandra Dumitru

și a emis:Data:        2^/5

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRA PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE


RAPORTData:   %o,      2^