Hotărârea nr. 351/2013

Hotãrârea nr. 351 privind modificarea pozitiei 63 din Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiesti” si modificarea prin act aditional a contractului de asociere nr. 6665/21.02.1996 încheiat între Municipiul Ploiesti si S.C. Mc Donald's Romania SRL

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 351 privind modificarea poziției 63 din Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” și modificarea prin act adițional a contractului de asociere nr. 6665/21.02.1996 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Mc DONALD'S ROMANIA SRL

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor Consilieri Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa și Iulian Bolocan și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu la proiectul de hotărâre privind modificarea poziției 63 din Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” și modificarea prin act adițional a contractului de asociere nr. 6665/21.02.1996 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Mc DONALD'S ROMANIA S.R.L.;

Văzând Procesul verbal al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 24.09.2013;

Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 36 alin. 2, lit. c) și art. 36 alm. (7) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.Aprobă modificarea poziției 63 din Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” în sensul înscrierii suprafeței reale de 2.508,48 mp a terenului situat la intersecția Bulevardul Republicii cu Șoseaua Nordului, identificat în planul - Anexa nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2.Aprobă modificarea prin act adițional a contractului de asociere nr. 6665/21.02.1996 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. MCDONALD’S ROMANIA S.R.L. potrivit Actului adițional nr. 2 - Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze Actul adițional nr. 2 la contractul de asociere nr. 6665/21.02.1996 care constituie Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 25 septembrie 2013


Ma boului toi

SCARA W


VȘRlPțCAȚ SI R |NSJ?£CTQR:ii

PtANDEINGADfV

SCARA


PUNCT

T ■■

55

M4is«

■ Wș&-

*

..SMlRtflS

' 57a»SQ5B •

.

SMtw«

. S?»ttS'

tfl

38412M0

™uc-

»

. 38+124^

ÎS

3Mi»22

..  0?W17i5

8

ÎM10345

5TO»7.W

T

' «AM»

. SW»

. '«

: 3WÎ3-1»

67WC4M

: Wft

5TC9K.H

4 ■

MtteȘTB:

67WțO2

' »

' «iKe.Tț -;

SMHSfâ,

i *

.. wsw ■

WW6MJ

, » .

3M13S44 J

CTJȘțBȘ^

■ «

3M1ȘWÎ

wțszss?

. »

2H1W.M

5W558

HSTANTĂ


38J8S -

'     3-78 ;

<7â

448

• 1X75

1.W

10.25

idi»

&M

«șa '

tȘB '

«JK

tei

#■«


I

8.G. ERRSTCONSWCT S.RL REPREZEmATAPfiJh tag. ERNST ALEXANDRU

AUT. B 0848/1990

“~T"---—--—-----

OBIECTUL INSCRlEREtN CARTEAFUNCIARA      - ■

X/v-. 7, ' - ■■■ -                 .-/Te*

Met®HALD*8

>Rfcv      .

S.G. ERNSTCQNSTRUCȚS.RL w-PANotFFa «&■ tufe URzicai AltIALOMIȚA

SCARA: 1^200/1*000

H *N

Ur \ '-<

DATA:   mafKMI

)

V'-K

"Șiș.                       .


ACT ADIȚIONAL NR. 2

la contractul de asociere nr. 6665/21.02.1996

încheiat astazi______________

In baza Hotărârii nr._______/__________a Consiliului Local al Municipiului Ploiești

intre:

Municipiul Ploiești, cu sediul in Ploiești, B-dul Republicii nr. 2, reprezentat prin Primar Iulian Badescu, (numit in continuare CONSILIUL), pe de o parte,

si

S.C. Mc Donald’s Romania S.R.L. cu sediul in București, Intrarea Straulesti nr. 35-45, sector 1, număr de ordine in Registrul Comerțului J40/16755/1994, Cod Unic de înregistrare 6205722, reprezentata prin _____________________________,

(numit in continuare ASOCIAT), pe de alta parte,

a intervenit prezentul act adițional prin care se modifica si se completează prevederile contractului de asociere nr. 6665/21.02.1996, după cum urmeaza:

 • 1) Cap. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI din contractul de asociere nr. 6665/21.02.1996 se modifica si va avea următorul conținut:

"1. OBIECTUL CONTRACTULUI

CONSILIUL si ASOCIATUL, in conformitate cu obligațiile lor mutuale stipulate aici, incheie prezentul contract de asociere. CONSILIUL pune la dispoziția ASOCIATULUI terenul cu suprafața de 2508,48 m.p., identificat conform planului care constituie Anexa nr. 1 la Hotararea nr. ____________I______________ a

Consiliului Local al municipiului Ploiești (TERENUL ASOCIERII) pe care ASOCIATUL va avea posibilitatea sa realizeze lucrările prevăzute in cele ce urmeaza."

 • 2) Restul clauzelor contractuale prevăzute in contractul de asociere nr. 6665/21.02.1996, cu modificările ulterioare, raman neschimbate.

3) Prezentul act adițional race parte integranta dm contrajCtul/d^sg^ierenr. 6665/21.02.1996 si s-a încheiat in 2 (doua) exemplare originalitate mni^pexitru fiecare parte contractanta.                                                     /& /

W-J /o"'/

Municipiul Ploiești

Primar,

S.C. Mc Donald’s Romania S.R.L.


Iulian Badescu

Vizat pentru Control Financiar Preventiv, Director Executiv,

Nicoleta Craciunoiu

Vizat,

Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Contracte Director Executiv,

Iulia Alexandru

Direcția de Gestiune Patrimoniu Director Executiv,

Florin Petrache

Sef Serviciu,

Viorica Patrascu

întocmit,

Georgiana Ilie

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea poziției 63 din Anexa Trr.4 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” si modificarea prin act adițional a contractului de asociere nr. 6665/21.02.1996 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Mc DONALD'S

ROMANIA SRL

Potrivit prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelelate bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

Printre aceste bunuri se numără si terenul in suprafața de 2.500 mp situat in Ploiești, la intersecția B-dul Republicii cu Șoseaua Nordului, teren care figurează in Anexa nr. 4, poziția nr. 63 din Hotararea nr. 267/2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești.

Pentru terenul situat în Ploiești, cuprins intre B-dul. Republicii si Șoseaua Nordului, in suprafața de 2500 m.p., este încheiat contractul de asociere nr. 6665/21.02.1996 între Municipiul Ploiești și Mc DONALD'S ROMANIA SRL, durata contractului fiind de 20 ani, respectiv de la data de 21.02.1996 pana la data de 21.02.2016.

In urma măsurătorilor, in vederea înscrierii in Cartea funciara, imobilul - teren a fost inscris in Cartea Funciara 133912 a municipiului Ploiești, sub nr. cadastral 4853, suprafața masurata fiind 2.508,48 mp.

Ca atare, se impune modificarea corespunzătoare a poz. nr. 63 din Anexa nr. 4 a Hotărârii nr. 267/2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești si a suprafeței prevăzute in contractul de asociere nr. 6665/21.02.1996.

Având in vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, conform carora Consiliul Local administrează domeniul public si privat al orașului si hotărăște cu privire la modalitatea de valorificare a bunurilor din proprietatea Municipiului Ploiești, propunem spre analiza si aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești, proiectul de hotarare alaturat.

Consilieri:


Cristian Dumi

Cristian Ganea Constantin Popa Gheorghe Popa Iulian Bolocan

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

5


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind privind modificarea poziției 63 din Anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” si modificarea prin act adițional a contractului de asociere nr. 6665/21.02.1996 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Mc DONALD'S ROMANIA SRL

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelelate bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

Printre aceste bunuri se numără si terenul in suprafața de 2.500 mp situat in Ploiești, la intersecția B-dul Republicii cu Șoseaua Nordului, teren care figurează in Anexa nr. 4, poziția nr. 63 din Hotararea nr. 267/2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești.

Pentru terenul situat în Ploiești, cuprins intre B-dul. Republicii si Șoseaua Nordului, in suprafața de 2500 m.p., este încheiat contractul de asociere nr. 6665/21.02.1996 între Municipiul Ploiești și Mc DONALD’S ROMANIA SRL, durata contractului fiind de 20 ani, respectiv de la data de 21.02.1996 pana la data de 21.02.2016.

In urma măsurătorilor, in vederea înscrierii in Cartea funciara, imobilul - teren a fost înscris in Cartea Funciara 133912 a municipiului Ploiești, sub nr. cadastral 4853, suprafața masurata fiind 2.508,48 mp.

Având in vedere diferența de suprafața de 8,48 m.p., se impune modificarea corespunzătoare a poz. nr. 63 din Anexa nr. 4 a Hotărârii nr.267/2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești si a suprafeței de teren prevăzută in contractul de asociere nr. 6665/21.02.1996.

In condițiile adoptării prezentei hotarari de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești se va incheia actul adițional la contractul de asociere 6665/21.02.1996, in vederea modificării suprafeței de teren, conform prevederilor hotărârii.


C,"                 > ■-         ' V

E? VW ' ■•i - W Ă j

In ședința din data de 24.09.2013 Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului.

Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale a acordat aviz favorabil pentru inițierea unui proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 și a contractului de asociere nr. 6665/21.02.1996 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Mc DONALD’S ROMANIA S.R.L.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

DIRECTOR EXECUTIV, Florin PetrâcDIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT Amedeo Florin TabircaViir

ȘEF SERVICIU,

Gabriela Mândruțiu


VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE

DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECȚIA ECONOMICA, DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta Crăciunoiu

UȚ 2 5 SEP 2813* 4

întocmit: Georgiana Ilie Ana Petru Marius

MC


ACIAOTMOMAL

la contractul de asociere nr. 6665/2 L02.1996

Iste;

Consiliul Local al Mutadptalta Ploiești» cu sediul in Ploiești, B-dul. Republicii nr. 2, reprezentat prin domnul Primar Emil Calota in calitate de Primar ai Mufti6q>MinPloi«ti (mimit ta continuare C&MSII40I4

st- .                                        . .

Me©ONALBF$ ROMANIA &R.L*, cu sediul in București, Intr. Straulesti nr. 35-45, sector 1, uusmr de ordine ta Registrul Cmacradui J4WW55/Î99A Cod Unfc de Înregistrare 6205722, reprezentat fftta Director Financiar Ovirita Cerce! (numit ta continuare AȘ0CIAT),

a intervenit prezentai act act adițional ta contractul de asceta© nr. 6665/1996, prin. £®e sw-sțabâtt următoarele-

PREAMBUL: Prezentul act adițional nu reprezintă o modificare a Contractului de asoeiere.-nr, 6665/1996 tacheita intre parii. Acesta a fer indieîat pentru a închide definitiv diferendul generat de interpretarea art. 7 din eontractul de asociere de către pani. care seperperiieaza ta diferiteinstante judecătorești tacă din anul. 2001.

Actul adiționai■■ncpe^tu<âoarta clmffesre a tamemtar si condițiilor clauzelor contractuale cuprinse ta ari. 7 — suma datorata, clarificare ce s-a dkwedit necesara unei interpretări unitare a respectivei cte.

In acest sens, partite consimt ca

ri Suma minima anuala datorata se calcuteaza prin infern sumei mtairne-aferente amtati anterior ca tarifele de taftatie pentru, anta ptatam cam se tace indexarea, l^diW;ta.^lGiiî.tetdigâte de Creștere a JWurilpr comunicat ta Raportul Anual ta îngitatatai Natfeal de Statistica pentru perioada 1 ianuarie - 31 itatetabrie a anului patta «b se ftce indexarea.

 • 2.     MelM>MAlJFS R0M4N1A SJRJL va pteti lunar 1,5% din vtaferile nete urmând ca ta fana ianuarie a anului imitator anului pentru care se face tadexaraa, ta f^men cfc 15 tata de la data publicării Raportului Anual ta Insiimuilui Mattonta de Statistica, sa pnsasfe® la regularizarea diferente* dintre suma minima indexata si suma plătită conform procentului de î,5%.

 • 3.      Fenta a închide Orice diferende legate de modul de calcul al sumei minime

araraie, .partita consimt tamatitatole:           ..

- suma miitana «tata jma 2002 de 596.212332 tei, asa după cum a fost stabilite prin procesul verbal de cmntata nr. 162841/105 3003 al Direcției Fiscale Ploiești va fi. luata ca baza de4alctapmta tadtetarite vihwa

- Prin achitarea swppi de 53.269:415 tei ele cate MeDO SjlU sur&a stabilita prta procesul verbal, mas st teWmrii țmefitetai act adițional toate pi^tentSe in obligații restante din contractul de asociere nr. 66< stinse.


 • 4. Meî^NAOHr ROMANȚA 'ScRJL. va achita taxa pe valoarea adaugata la suma st^bilita.prm CQntebcL mconditiite to care legislația o va cest

Art.. 9 ^CONVgHTÎlLE SI GARANTELE ASOCIATULUI” punctul 9a se modifica si va avea următorulconltaut:

"Asociatul va plăti' stern forate te tennenefe prevăzute de aceasta asociere. JMa          nu plătește state datorata la ttemeșiil stabilit, va datora accesorii la

suma. neaeHtaa de .te data de la care suma datorata trebuia plătită si pana Ia data efectuării plătii, conform legislației in vigoare/’

■Prezentul act adițional face parte integranta ■din. contractul de asociere rm 6665/2LCSJ996 si a. fet încheiat te-2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte' cOiitectama.


F— -.....‘ OPJM. Zr-,-

C0JtTWkCTWASOC)»fctf twisirLa (fi’,

'   ....... ........... T/ IMRES.l6T«l>riJAi

.     .       .                    ...        . Jw* ,        '

.Pmenfâ.m>ciere datata 19.02.1996 este; încheiata

 • * ^COjtalUb LOCAL AL MllNlClPILILUI l’LOlES ri cu sediul. mRlofesii, EUduI .R^iibliciȚpr,, 2 , reprezentat prin dl. 'Ziețțrr Șț^iL$^Ieiscu în calitate de- Pidinar (General T. iiftputemrcit d’e CLMP prin ÎJbldrirea dn,4f dîh 26$'î 499,6. ( numit in Ldij ririitțiițI-CONȘll41I.L)

și

 • •                               ^^3$ MȘudpwtL -strada Fabrica de Glucoza

nr.            București.                      Gomerutluîs.ub nr: JW 16755 71994-

jiepțe^ențEita. prin di, Rații. Bpdtii, in /calitate -rfe Director General (numit in -ceatinuarc' ■.4SX)CLAr)in'baza iniputernidrîi anexate,.

Avirid in vedW-ddrifițd ambridri parii'dd’.a. endpinaGn vederea mțriizarii unor .'^feCtt'iye de/întereș wnun si iți -hazajprevederilor art. 21 litera,x din Legea ■ 6'9/1991-.privind

 • - întrunit CONSIIAUL.eșle uțiic Gc^       terehijiw pr4zdndit in anekâ A la ptczcnliil

contract ./garantind cu^peAeremii menționat se -poatemonstrul un Restaurant tip:-Wive-^hm ■(petilța servirdxlin masi na)

 • - inirticit ASOGi-ATllLi are dîspoiiibilîlalea.si.Testirscle4manGi'atc necesațe construim unui’ R^adTani 4p’Driyș-Tbrii s :pișBumzși experiența manageriala si pregMirea porespppzȚțipatp pumni exploatarea unui':tFte$îauranttip Orive^tiiru.

pariileati convenit-sas»asocieze in confornnlafe uueelece urinează:

L OBIECTUL CONTRACTULUI

CONSIIIJIIL.-^lA^IlGlATUL m/iConiprmiiW. cu WigtftâteJțT mutuale sțjpul^tiș aici. imȘlidmjrirdșfeiiȘtl                                          dtsptsdiia ASOCIATULUI

terenul cu-suprafața de 25țJ0:mp. descris țnai pe larg in Anexa A (TERENUL ASOCIERII), pe...pate ASOCIATUL va avea- pttxțhîlitațca sa .realizeze lucrările prevăzute in eeto ce urmeaM;

iohw

CCȚNSTX/^^         AS®O^^IIT3ȚpfcîeUi^9Wl-4p^ei £$qț^ri'’.șatț;aî oricărei .alte

prelitngîrin;termenului -dreptul de.a-sst putea-orgamza:ttrmato.ar4eobiective’

.-îi) permisiunea. dinarilor ASOCIATULUI de a -avea acces, la TERWlJL ASOCIERII -în orice m.0riîent.c.cntt de ASOCIAT;

b)-permisiunea clientilur ASOCIATULUI .de a-si parca mașinile in pateuri alfețema plweclivului ,s conform autorizației eliberate de-ConsUiul Local

:c) mîStalarea utilajelor' ASOCIATULUI si ti sistemelor HVAU.f

.Sdfidîtidpdto / ...      .

dj impmtru. depozitai^Lgupts®®!


C^SUlUL swrdă ASOCMl'WLUI pentru reBhzarea obiectului asocierii un drept mtteâvdte fotosmlaxisupni tereiiulta cuprins in anexa A te prezentul contract pe toată duram prezemolui contract si a oricărei prdut^o a- aceșuiâ.

Pte acest teren ASOCIATUL renngpjeto. să ccssirateacl ri sfi ea^te«ta® în teza prcvesferiler prezenwiui mtoct tm T«a«ffintWIMnaW tipWwTtar,

ASOCIATUL «a reato de asemenea: pau^s^ adîâcesnfâ si tucrtri de amendare a uneizcme verzipe unteren pus la dispozițiede CO^SOLI pentru a offljpessaam v^ea TERENIMT ASOCffiftU.               '    ’

L DOVADA1TMUJ1

Tb conformitate «u 'ffispQMtale-âit 5 din Legg£ im 1ȘTO1 ( Legea Fondului Ftmciâr) .Municipiul Ploiești derute ta proprietate ”1BÎUENUL ASOCffiR.fr st el este administrat de


CftMfW Lo’cal al Municipiuiu} Ploiești.

Dacă ASOQATUL- -descoperă orice -condiții, restricții, sarcini, sechestre judiciare sau legale, servituti sati- cpnwntji legate de valabilitatea, titlului si de dreptul CONSULULUI de n-dispune dt<teten^re. In'pp^nia ASOCIATULUI ar putea afecta foforinfe nstalbura® a TEREMMJTt .(ASQCIE^tt’șiM scmlutiilot șfersnte/CONSiLIUL va dispun® dcun. termen de 30. (treîzedij. »le- M te dw <te te care e notifici de .A.SOCIAT de wmenea nereguli, pentru a le-insfepta si pwt-finh o dovadă adecvată,. care să demonstreze că neregulile auCmt remedtere'sau îndepărtate. Daci asemenea defecte in titlu nu sunt remediate intr-o . perioadă de 30 zi'K ASOCIATUL.poate rezilia, te opțiunea, s, prezența asociere firă a pr^udicte nid'-o alffi crimpen$ștfe pe care AS@CIATUL.ar putea-o am potrivit legii locale

5PF@LOWFA

ASOCIATUL w țemfetun» .CONSILIULUI de a amenaja TERENUL ASOCIERII pe paremsw predatei asocieri $tt a «teferi prelungiri pentru s-l felm petaru exploatarea unui remurnm LfcDonaldT (TtestMsW MeDonHld’s”) asnferm Autorizației de CtffiWțTfe

HM


ASOCIATUL va avea si w «feifee TERENUL ASCX2IERH pentru o perrâadâde 2U d& ani Începând m date semnării jr^s^^.»aderi. Țe tot r^reursta Terwnataf asocierii sau al oridfei jterfwgm- a acesta», COnȘOUL- va avea dreptul de a reziste ac-aiL asociere asa cum se pmtste-afci ri in cazul ta care ASOCIATUL w respecte ctawrete wmțracftfele, ASOCIATUL va.<terhi«fe...re^a.wrwtel MdămaWtip Wve Thru ©el mai târziu te data de ISaugim W,

7.SUMA»ATO8ATÂ

ASOCIATUL, Luând in considerare convențiile, reprezentările si garanțiile Șcure în -prezentai ^nțra^t.de CONSILIU, este de,acord sâ pteteasM ter-CONȘnjUL w-de-aeord
? /;

sa :â(£sjite dfepi .ptaUt luițâra pteW TERENUL ASOCIERII o suin$ .egala, ,e6..; 1;^ (unti ■virgula omci) .-procente ($ty din vifazatile-nete lunare ale■.Ttestaumnt||J,iB bleTfbpald7''’ 'Bufetipu^zâ îți.TERENULA^lBOIERIIriW nu mâi: puiih dc 5Q-454.H 'âh^îti reprezintă echivaWul: a l'&OOO T^fenS^euSuF do schimb BN xttm'actului)/Wc.clAyîne^

ăBițisLSXiiiuma val indexata In continuare conform "Indicelui de cresterea=pî^ril(jr,! \ppb1icai; d^C«OTsia.NatîbnaiUde\SțatiMiciț-diii RpStahia pentru anul de plata, Pentru fiecare rap.de plata sunia.de baza,este«etUtlmanul precedent . Suma de-.plata-este suma de baza

•jnniuîi itd tiu IntHpde S?r (WddW pțeturîlbr, pentru riiiul derptapi■

-Baca- data tiiitia.id.aa$oeieriireide.in:rdta:.iâ decât primarzi atanuhu ., prima,sî ultima plata respectivă. (d&$ț pțMibfilJ Va -fi               îp 'IWtb-ttfr de .mporuil ptțipttrdWil' M

.întreguluian;


:7m '"Vinzarife-nete'’ vbr mdudc toate beneficiîle rezultate dim vânzările de mâncare, băutură ■si pite bunuri și servicii. vândute sțd acordate ifi Restaurantul McDoitaltlȚ Virizarile nete nu, w indutte;yânzarite porii dâre glande de’hani ati fest rambursate -Mi alocate-pentru ^p^âriid .dc.;^dddți (inclusiv cane         rdld

urtiedoter                                                   și'fexcte ppivâl'bafeaadăugata sad: ..

,șri©c dlte țaxe:.di£eae;:șau Wirepte dppzabife (existente in prezenrsau impusa in viitor) ,pb/ vâiwh 7b. Obligațiile ASOCIATULUI pentru plata suind- .datorate _ vor începe la dațg iticdperii. autivtnuii Resiaunmmkiî McDonald's. In cazul deschiderii. resSuSm'ului după O1..MW9ȘL~“ ASO'CIÂTÎIL va plăti către CONSILIU suma /mitihita liniam pW la îfesphiȘdifea-■restaurat irului..

7 c, Oifeenta- intre -suma-datorata. conform procentajului din vinzarile nete si suma, minima pferita. vți fi ptafita ■petiirte anul tatrtefidr-. S’ftnia care revine CONSILtULIJT ctmiorm proewtf$uh*i' oferit din vinzarile nete-va fi plăti ta 1 unar - j nai n te-, sa u. „la, data, dfc.2-5 MdScsaisL luni' priitfu :luiȚp.,priteedgji^^ip .conțpl. bțmcaf mențiotțm mâi șus- Regularizarea mite sțțrhâ-■revemta dm. 1,5 Mdin vinzarite.nete isi-suma-minima^oferita: se vafecctanual si se- va plat! în-lenhim de: IȘ^țlpri® |h                raportului Anual al ^ppusfeiihlationaiodc Statistica

pentramrmi respectiv?Ttalile; se vor .fiice in emilul: .OONSllMWlJI::nr;S‘l â2023te§44855.-dfeșcWs ta Trtatoferid Ploiești. ASOCIATUL vâ plăti TVA. pentru sumele ce teviri CONSILIULUL '     '         '     ' '               '                         '

7d. O data pe luna ASOCIATUL .va prezenta CONSILIULUI infonnafir.asupra valorii .vâiîzarilor. La cererea sa. cu o wstiiplane nde'cvata, CONSILIUL va avpa dtepț.ul sa .revadă, pc socoteala sa, printr-o persoană calificata in 'materie. registrele cte conturi si integistraritefinanciare. privind vânzările ‘Restaurantului 'McDonald’s ce funerioiOM- iii: ‘IlERENțJL ‘ASOCIERII. Toate datele astfel ob.iinuie vor li considerate strict eurifideriti.ulu :tlfe Către. :CON^1L1.U sau de,orice-al ta pciwamt care a- revăzut dîn partea. CONSILIULUI taceste registre.

ASOCI ATUL -șp aiigajeaza ,să realizeze in zona adiacenta /a., TERENIJLȚ.I ASOCIERII luurtiri-dc-imbumuifi.ri: T întreținerea zonei' ri dotare cu facilitați pentru copii in valoarea .pbl'iîyalentului'-.ifi fet'ferimtei rid 20.000 -US0, Aceste hicteri :șe vot fece concomitent, cp iucrariite' Restaurantului McDonald’s rar ASOCIATUL va prezenta CONSILIULUI jpSțffîdiirea râpestpr iiifbnrtaițitiri pfeutliate.


ilâfefeita iri ȘyȘiglSâlliate^Ălflui^ ara controlului s&â-satirfeO ••••.-.    ' ' ...      ’ TI TĂ : l?t’ •î'țfW

ran de rcrparârc i ca rezultat .al totul CONSELTUIA ' McDonald^.. ASOCIAT


7c, ASOCIATUL nti va jS: PBligăV <a plătească suma imșrapcri a activității ..resmurantolui McDwiald’S.' in -ais ussnicitea intWțăJpeȚe devine ăbșolut neiteSăto pentrtr Iți .ASOCIERII afectat -parcărilor stui zonelor de acces $s •Wisfertitare șau ipo'dftrți^țțe .berufe dpASțOOAT ba ța menținerii Rcstaumimrtui 'MeDonald's. la stiand'atdete-"jfeșâîma SQN^LIJ^LtiL-cu: 2 I^'ih^aiisld^^W^ăȘ’^WîUititirțipeîfe a aciivfeiii restaurantului McDonald's. /întrerupere -ee nu vardwra maimuit de 1 luna-.

' 7fc’(Mfeataxa..siZsau sarcina fecala.plalibîb in legaLuwcu suma primita de CONSILIU vor di^iporttuC-dcGOWaill. '           '

GAMANTIW^I'AjUORDURILR O^SlLlULULUI

}8jjf           CQNSILJțUL.           . AS0.ClȚ%TLT-Ad tfetintt acțtesul Ifi femmqțu'ele Iuții

de,-..utiii.tai&.î ’($ lU tmc/zi. rețea■dbdpa., (îi) li) nx.c;'zt..-rcfeăide țbnaltztire, țiii j 250-KAV .tifețirfe $ petricâ.

.   Taxe :,.C:0N$TLIțPL' Mp&U. toate taJteip.&ii£dnto și viiteaie pe TERENUL, AȘOCIERn,.

:$xă Acordul        titiuițri d         băriilftunția ș^0î^^lilJL;..garmț€«iza csrel arc

litiu! ■exciușîv si' valabil astipra TERENULUI- AS0CIER1R liber de-price sarcini, servituti. •’îatdiăxtiP -.si/sau tșfe resțrictti. C(>NSlLiLlL garantează, de asemenea; ea TERENUL ASfiCiERJȚ este liber efe oriec mcMricri orale riiu .țșfee, si ..ța ASOCIATUL Va avfja csEluslva si efectiva posesie.asupra lui in termen de cinci zile de la -«semnarea.contractului. C.OfslSUjTUL.. dPinpii^rpazd st.^rapțeaizȘ ;.ea p] arc puterea: exclusiva ele a in&hciă aceasta tigoctete si va compensa .ASvCrATtjL. împotriva oricărui prejudiciu sau cheltuiala pe care difefflritiWde -fewidicări asupra titlului CTțNSILIIJIW «. ■ titlului ASOCIATULUI asupra TEREMULUI- ASOCIERI] .«au- din cauza unor uiiipețfeâtțUK MII tițluîuLâsuprâ TEiUȘNULUT A8QGTERIL.

Ijădâ-lȚdȚî mtoriW idșt tititiLCW^S^JȘILUI''asupiă. TERENULUI ASOCIȚRri'șau dreptul dc a primi suma datorata conform .aeestui^nțmt:eîSte:dȘj5utats sau-dacaupure o schimbafe ăăupța ȚER^NIILIJI .z\S(ăCl,ER.lL ASOCIATUL- va putea retine suma ,tiatorata-tite                            :-sofuhi&e.aza dowiTatitrfiteăioarcrie dairc pdrfeâ

. qtldrc titlul d< I-A^AlTIRăsUpta ȚER.WTjlJJf.. ASOCIERII Si este .îndreptățit ia. .plata ■wmei :datotote-.conibrm.-acestuicontrast;

;8d. Acurdiiî tteA riticoriputArCONSILWL eșu? W actiftl ș pdnvrnc.c.u AȘ.Q.CJA1TJL da iripi Ț uită. pțoprfeWfe ^tă..dcțsâț TERENUL, ASO-CiERri) -.acum sau in • viitor; deținuta; wntealatti.s^rlWW^-.4^t său inriifeHrie G0NSlLitI,;ățlătfi pe o rază de î km in jilțul TERENULUI ASOCIERII (fit! fit daca o asemenea proprietate este. în mod voluntar .««sjcțiiaiâîde CONȘWJIUL..mi-vă.ti;îto-pâteuri>id feestei.asocieri si a oricărei prelungiri .aăi-îhdiiriiuă.sftu felorixa ca restaurant, loc de servit masa cu .facilitați pentru.mașini si din mers.

•JkK                      •;: CONSILIULUL..este.de acord si conviite'Cu ASOCI ATUL sa

‘ț^tîUșW.;^ti?0^'Wea împiedica viribilitaten accesul la. TERENUL

. A^OâîERn dih:^:mni.ăptopiat'rirurn:.1pubiîă.-si. trotuar.gnu arpUted pbferă


•8£ S-a omtmiit mutual ea pa^șderile AriM fa & sa. se aplice asupra & AStXTATUL «a adtizitfa®. TERENUL ASOCIERIL wmem preju vfaafale pemm^^toadr4e^ («fam;®® ) ani <fc- la dateachra&ifârii. ln\ vișaniv» va fi posibila CONSILIUL sc obliga sa întocmească întreaga

necesara pentru întocmirea sfaelbr pechchuifau. ASOCIATULUI.


.$£. RetnedMIe'AS0CIATUL»UI s CONSILIUL este de-acord ca. daca, el nu remediază sau dfafa mi Iftcppe «a topțcdieze hi tndd-diligent defefaîupite la retdtețe tghnicp-utilitârc ce-r aparțin -m termeii;: de 14 zi te de. la nfaificarea -scrisa a ASOCI ATU LUI, ncexecuterea luciwifar canfaifate baza pep® ASOCIAT de a alege,, tarppthmfai sa, fafalifafat acestui CJftittaet de As0s5e®s-Sau remedierea defetfaut.ri deducerea cmtnnfor reparaife} din suma datoram «w fatefaune datofate W revenite si pîâtibUc COWIT4ULUJ. tenfbrm acestei -asocieri | m^nac«wapartiiwO>NSn^îIMAJIj.

Aceste drepturi sunt șdftfattate Morifaie drepturi pe care ASOCIATUL te are si nu jmșudfcbm remedii ASOCIATULUI, m ®wt, w pnmfae ta ArtSij de mai jfas.

Sh. Despăgubiri': .Ditea CONStOUL incufea afeare dintre «iRvenlifte. reprezentări fa gfawiite Artdț jwnaate din suma datorate fa toate edetahe pteî ce trebuie feeute de ASOCIAT CONSULIULULUf wfi reținute pentru a fi compensate w costurile generate .tfe remediereâ defectului, fa -plus, la aceasta compensație. ASOCIATUL vu fi imlrepiatit sa primeamsi orice fauț despăgubire potrivita ccmWm legii fecale,

< CONVENȚIILE SI OĂRANWLL ASOCIATULUI

9s. Sunta risturatu j ASOCIATUL va pluti stima datorata la termenele prevăzute de. aceasta areeiete. Daca ASOCIATUL nu plutește suma dafomta la termenul stabilit, va datora penalizări pe șaua neachitaia de la date de la care suma datorate trebuia plutită, si jfana Iu data efectuării plata ( 0.4% pe zi).

9b» ..fcpuratîi r ASOCIATUL vapastmTEMNUL ASOCIERII ta stare bana.

9e* Frettartst posesiimB t La - expirarea termenului asocierii sau fa oricărei prelungiri a acesteia sari ta reziliere» Comracwtai tte As«jere si conform prevederilor Art.ld, ASOCIATUL- va preda TERENUL ASOCIERII cu îmbunătățirile . cpremictiite si rețetele ■existente fa. acea data,

M. Ufififati :■. ASOCIATUL wplfai .toate sumriedatcuato pentru apa, gazul si electricitatea iotefate fa TERENUL ASOCIERII din iminentul luării in jwșric până fa expirarea, temtetwlfa fatu a oricărei prelungiri, a arem Daca CONSIL1ULUL femizxaaa apa. gazul ssu etearicitstea. ASOCIATUL te va plăti CONSILIULUI fa cel nifa mic preț pfatit de CONSILIU păuni uemta «ategurie de utilizare.

M. DREPTUL CONSILIULUI DEA REZILIA.

Urmwurdc prevederi se aplica. numai dreptohu de ■«. rezilia aceaufâ asociere fa CONSILIULUI : ^Dfafa ASOCIATUL nu reuWe sa plutească știma dhtorata fa data stabilita fa.ecuitimia.aceasta amânase pentru o perioada de 60‘ (șaizeci) zile de ta imtîtiufaea. ■scrisa ti CONSILIULUI» ăWMî CONSILI UL fac dt-eptfa de a rezilia aceasta asociere. Daca: tea ASOCIATUL ptareste toata .sumele datorate îfar-p perioada de 7 (supte) fata de la.prfeân» mwmariî de reziliere si achiu ta plus o suw estimata drept mmmrete <toua I«ih mi am ornași insiimiaren de «szilicsre nu v» mai avea ni&

ioiEșrr it


l-t CONIJITIILETERENULLI ASOCIWÎ 1 ita CONSILWL.va-fer WWQLASOCTERn Wantot ift termen de tînci ale. dc la data semnării contractului pentru verificarea lui de către ASOCIAT in ssa fel iiwât sa ofere-A.ȘIICIA TUW1 posMimtea de ufaceran ppairpl M teremtîta. Intr-o perioada de;-6ff afle- de la verificarea ftcuia de ASOCIAT daca-re va tatari ca TERENUL ASOCIERII nu poate fi -modificat de ASOCIATA asa ieftacâi. ASOCIATUL .sa utilizeze respectivul teren pcuttu un. Resuaurffltt MriDiMudd's. atunci ASOCLVTtîL va avea dreptul aftufere prezente, woctae». ttf © fosfitriiare cațw (XfNSlLW, caas m țaț» aceasta asoșterc se vs termina fera mpnnderi ulterioare pentru nici w dintre parii. Toate lucrurile prealabile care ar puica, devenii necesare pentru utilizarea TERENULUI ASOCIERII ml in sarcina. ASOCIATUL-LT, CONSILIUL urmînd sa sprijine realizarea acestora,
ÎL OPTW^A'W’PltoUNCÎlRE

COSSlLIUL^i) nwfe ASOCÎAW'WI dreptul M-optiunea dfe prelungire a acestei asocieri peitnt o ismmda de-'âO ani' * us t&mmir sî condMfte tisnegodatti la .acea data, prin mstSnîaa'îi-, ta scria. a AS<MTATULCT către CO'NSILW pentru exercitarea unei asemenea Opritori. data cu «ii ptata W ate foarâte do expirarea fermentata sau înaintea prelungirii temjemitat

ii- AiiwimATO'

ASOCIATUL■ d tatrta M-pj^ptefă^idtai'-urififcd șn Qbitaa..toate aprobările necesare, licențe, permise sî alte autorizații (numite in mod eoleettv "Autorizmii") necesare pentru construcția st operarea.^-cadrai TERENULUI ASOCIERII a unui .Restaurant McDouaid’s, «ut w tadliiaute. amenajat conform plsnurikw si speta ficați ifor McTîontad's.

13a. CONSILIUL este «fe ace»! $a--s$ri)tao «dumerea. w axntm dpoimeme de «are ASOCTATOL are irevofe. .ASOSATUL ponta («tar ta va fi obligai. re. o iapal itariim aceasta asociere -daca, după prima cerere, Antorizatiite sunt refuzate sau nu sunt obținute thir-0 perioada de 1-20 zîte «te la-oam       pentru obținere® for a fost făcuta.

Oii. driee auțpritote. a cMi aprobate este cerata de ASOCIAT pentru a obține Autorizațiile necesare, xoiteita modificări in planurile si. Specificațiile McDonald’s,- anterior taitetarii piatiurilta sâ șpeGifieatiiîpr McDtmaîd‘$?.iar' ASOCIATUL eonșidera foocfifișarilc-nereaiutabite ren .prea-maisii«c. Ata<ta^ttjfe cerate a-fi obținute de ASOCIAT, -eanform. -I«mșmtor si pre-wdtaîfor w fi«orefiterafc ca refowe. iar ASOCIATUL va putea rezilia prezenta asstefeec fora rfici «■ obligație șatre CONSILIU.

14. REPARTI2LWEAS1. CO-ASOCTEREA

ASOCIATUL, cp nviW CONȘILILILUI» care nu vn fi în mod' nerezonabți refozat w .fotirztat,. poale. sa.ofdte'O cesiune a TERENULUI ASOCIERII celor, ce vor avea. Iranciza( Rotate firateij.Iul.tata Eljalefofi sucurșaldta mjp.-afilfotifor Companiei McDonald's deținute în niteeg.mre sau sotastatitar -mixte in care McDonald's .«Sta .deținător h cel puțin S0%, sau .pmrte tratsltaa acc^i--coniracț urtor asemenea parii.


Itefev                      .ASOCIATUL va. famâne rfeptțrirtatfe' p

temelor timbrate cerute a fi, plătite, conform'-prezentei asocieri, că și ■titeroț-tertitetiitart Sțritiwliilbri^î cpteitiilfe.țiȘLtitiâte de ASOCIAT;

15. mqoieicari le si titlul asutra îmbunatatw

■ASOCIATUL va^’Șa        - .cirtffepșciărte ttaterpf dispozițiilor legale, in vigoare - sa

iacawu șa peririito ©ricariji. li-centiat ai firmeiT deținător de franciza) sa faca modificări, nddutțid ște:/imbteătatifi- (numite .ț^eptiv 'Îmbunătățiri l$sitive") din-timp așfete- si/șan ^-■ilîkKNHLU ASOCIERÎI tie-a Itaigul termenului asocierii sau al oricărei prelungiri. CONSILIUL fetetip tesrd sa-șprijute dtevm.efitelc> Sp ăiba miaiisarito sân alte lucruri tetetoteafearepetoate ASWClĂTIîL.s-a'r prima in mod tezonabfl sale ceai» pentru a fi în ?teiicfedâtte;eu- ititerȘiiletîlta prc^ntof articol. Țtete -aCtiște taibiutatâtiri locative vbr fi ia j^prtetatetr AS0CÎATWUI { feiifeltatetidtalm tai, dăca^iecmi'î) .: ASOCIATUL si. «rite ticențîâț șl iui A?a. itveatareptel <șa mute fipbpiiațțitțrite locative in .peritedd prezentei Ușcteieri .w teWetaSî ptalimgirtfeurteitaitiirtfete 4tfpâ tezilfenîa p.reteni.utal conttact de asoeîcrc.

LONȘÎLIUL si ASOCIATUL șint dcteoiti ea toate -mamite, efehipampmete. înotata si-rn nJtp bunuri pprșpîral< de pțO natura instalate pe TLRENUL ASOCIEM de către ASOCIAT sau de un liteiitita al .ASOCIATULUI șa nu devină proprietatea COaNSȚt-JțlLU.T șaupdrieA ptapriOtaiî        tadlftatiht olt de fixate w.t.pe ȚB^NUL

AȘOCTF.RIL si pot fi mutate de 'ASOCIAT sau de- ticenttatui ASOCIATULUI la discreția tur; in -price ntotnpnt .alAsoctefirw dl oricărei7prelțmgirt.sau după rezilierea rțcesie-ia numai după cum este prevăzut in acest articol.

16. LRtPfUL liffiTREEMTIlM AL ASOCIATULUI

Tn eazsl ’m caro tegoa vă purtoîfe'vtazarea Terenului 7 CONSILIUL Înțelege sa acorde ASOCIATULUI.țiptiteptdd j^țWmtiund pentru bumpăteșa ace,smta. ASOCIATUL isi w. putea cterdm. atest ■dtepi. ta termte.de 3fy de zile de-kt data la care va fi «știința de-CONSILIU.

.17. PIVWȘE

IȚîi,AaHtUmteîWfL ta .prite dtenuțni^ invalida..

taa^abita feiriitetitapieta; testul ii ift pdezei^d. fetidiete-«u va fi afifete.. In asemenea e-azuri, partite-Simt Obfigăte sa -ajungă la o hotărâre legata si ■aplicabila, fața întârziere, cate tafocti ieste 'Sî tereșputefe cel -mai bite. sț&pului. și sțubșțtemeî .eeotipirtice a prevederii tavMicte. pmp! iciihi le si/sau incomplete.

 • 17.fc Stttejfâmri’î TerttetaK-tenvenfiile^!tendta>teT’^ze,,!-®i: mtifetLvw fi pbligatoriitsi w fi ifeustafepre bentifiWf nfeafniȚuctestm^al'piiiiilor.

1>¥. lițrifeistrf : MMtficarifc ta:-fefet cpritteict.sc fee <m fedrclul pârtilor pe baza de ăetc adiiîtJualc.

I7d. Alte restaumite :. ^ÎONSILiOL este de acord și. declara -ca nid' tw termen din prwiHit‘feticiete ite este fertapita șau/wterpjtotM pâteștfititip itetatp ASOCIAȚ’ded te.

.r


tleidi-ohîi.șî cțpO pricand alterifeUiuranlc McDonald's nit șpaii ii.


18. G'âNmGTE'DElfSliEftESE

CO'Wn.niL feî ■părțile co. executa. prezenta asociere pentru si din partea CONSILWLUI) rg^hte^. priMjireit^                      lujZeMo^j^/dVeî sau driee albiperscmnaip

'1egattira-difcerasau îndireeta.<.GU-.‘G0NSHzD-JL.nu. eM4^sunt ageffl(î).-4buclioitar(ij. angajat^),. (iiriiizor(h.?dctînater(ii de       sau I^tdrtțșaț^^uț^ri^tți^ătASpClATDLUI sau ai

rtMcîitdrsucursatei.ffî                                         aceasta Incbjîiere.sau.îUdâ-câ

orice idgdiit,. . Bnddpd'âfe angajat Irmiizor. deținător de Tiderife sau inșpiifeW tal ASb,GîATiMijDIsau;'.al,oriearei;sucursaie.riliale;saucori7.prâtia mama.

19. dreptul de semnătură

FWile'aecriui- edntract din partea ^)NSlLl:ELllI;si a ASOGIATULtii rm auibritateXfei pțțtjși-citcte șsJ semita .

Zii,. ANEXE.

.Aceasta asociere cuprinde următoarele anexe cw-vor avea întâietate Tata efe prevederile eontradîcrorii (daca exista) ale acestei .asocieri'-si fad parte mipgriinta din aceasta asociere; si sunt pe deplin cuprinse in referința :

 • - .Anexa A (tieșcrrcrca si plăirul TERENUL! II

 • - Anexa B < împuternicirea persoanei care semnează din.partea ASGCTAT tlEUl)

 • - AMxa ț”( Hd'tarirâ® nț, ,8 din 2G01; 1996' a-Ctuisiliului Lucid'al Municipiului Plpîgsti) Prezentul contract a fost încheiat în- patru exemplare in limba romana - doua pentru

. ' ''

ASO'ClA'Tt/L w«utc®:tiiica-.^adiKerea.în-]iMba. cfigteza a. a/ersiunit ueestui Contract

Litigiile de brice natura ijtvftrițe din, acest contract vor fi judecate, definitiv, conform legfetaricî romane de. eatra-Gomisia de. Arbitraj de pe- lingă ^Camera de Comerț, si Industrie din PMicriigiipttivit jțgulîldr ior.


Lefitripri- m.lițmiefe ASO.C f AT.t flLl II,


ru&M .'Ețe ^in-UAjfe,

Kâb"!

W®©- (WSULT     MKM |

RDHA^IA SSL                         j

$A4 1 gșgș-

Slt

^EÎ’A’

Sgffflp |

țS«j|vȘ “jjsț t

W% fcșoo

ș&s^

Ws

arM?, p%srlV>©0

ahtj. L "ț|i cssfer s-șfcsj

*■■
S O 5 i H A s S â gft... f

Consiliul local -al Wftîcflplulul Ploiești;

văzând •âdș.eFșă: hr. 21/few©l*.l^S- pzi» care firma W Donald-’s ■ Bomnia w SHB 'gră.ame Consiliului Eșcal al jmanicipiului Ploiești

încheierea unul contract de asociere , îr. vederea construirii unei

unități .âa -.alimentație ■ publică. ” Mc 'honaldis Brive - Tnr.il « pe- latura- i •da sud a parcului cuprins între str* Cămilei, Sos» Bordului și B-diil • Ba publici!, prectiffi și -amenajarea acestui parc., ca pe o senă da' s®ee- î aenț -■■&, cartierului            -iforâ;                                                j

văzând, deasemeai.,, raportul ecaun al serviciului de urbeuisu |1 și amenajarea teritcMului și serviciului programe, dezvoltare socială,| agenți.econamicl, pr4Mț-izăre> autorizăre liberă inițiativă, din care -rezultă c< parohi amintit uacesdța 'lucrări .de amenajare și reawnajare » ’ constând. în dotarea cu. Ibcori de Jp.âcă' peMru copil, spații de odihna "

|                          ..                                 j                             j:»1* ' '*• < *? -f '>     ♦             :                                                                   ,                                                                    r •             ■' r

șl â^ewut-, itrefajeerdâ".și '^derălaaȚșa .aleilor și ..^lautatMlor î din /   '

raport rezultă,* dease^ifed, că prin executarea acestor lucrări care nu -ar putea fi flws^atd din bugetul local, ae realizează una din atribu* ' țilie; Gons 11 lululflo cal,. și anume aceea de organizare a petrecerii * ■"   "

binelui liber al^cetMțenllor prin: amenajarea și dezvoltarea -zonelor * ds? agrement, 'astfel -xatcâț, din acest -punct de vedere,W°leului de . hotărâre este-nu numși ■■a&i&iblî, iar' șl le’gal, pro punâhdu~se -adoptarea lui; ■■'                  ■                                  ,                                                    t

' având în .ve:dere„.avizele favorabile ale comisiilor. competente ale <^i3S-iliuliii 1/ocăl al. municipiului Blo'ieștlf ■

}“ în temeiul dispozițiilor arț. 21 11b. Mxtt și srt. 29 din legea hr*         Privind. ^^.slaiȚația publică locală,

*      *                                            *.         '                                                                                                                                                                                                                                          î-

* V • . -' !      &■■..>                   .                   ... .

•-• Art., l-«. “--Aprobă asocierea dintre -Consiliul Ihea-1 al municipiu* lui Ploiești <1 firea «'.-«© m.wl<fs Bonania ” SHS.       .  ‘ \ J*

.A%t« -2*- " Se lîtpttțcnnicește              al municipiului Ploiești.''

să negocieze și sâ semneze contr-âj A - - -                  * -

** »c Șcnsld ‘ s Somnia n SSL.

Bată în -Pldioșți, pstăsl

x ’ -PP3SȘ


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


f & r  \

y i |k- *                "î/Z '

i *Q '    >       'f/             »•

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea poziției 63 din Anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” si modificarea prin act adițional a contractului de asociere nr. 6665/21.02.1996 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Mc DONALD'S ROMANIA SRL

și a emis:


SECRETAR, Cristian/Mihai Ganea

Data:  Ly c? 7 toii