Hotărârea nr. 350/2013

Hotãrârea nr. 350 privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Ploiesti, str. Libertătii nr. 2 si modificării prin act aditional a Contractului de asociere nr. 21298/07.01.2011 încheiat între Municipiul Ploieşti si S.C. LIDL ROMANIA SCS

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 350

privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Ploiești, str. Libertății nr. 2 și modificării prin act adițional a Contractului de asociere nr. 21298/07.01.2011 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. LIDL ROMANIA SCS

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, la proiectul de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Ploiești, str.Libertății nr.2 și modificării prin act adițional a Contractului de asociere nr. 21298/07.01.2011 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. LIDL ROMANIA SCS;

Având în vedere faptul că imobilul ce aparține domeniului privat al municipiului Ploiești, situat în Ploiești, str. Libertății nr. 2, este înscris în Cartea Funciară nr.131557 a UAT Ploiești, cu număr cadastral 131557;

în conformitate cu prevederile art.4 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Procesul verbal al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 17.09.2013;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera “c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă dezmembrarea imobilului în suprafață de 7249 mp, situat în județul PRAHOVA, UAT Ploiești, localitatea Ploiești, str. Libertății nr. 2 având numărul cadastral 131557, conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire executat de către S.C Intergroup Engineering S.R.L. - Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în imobilele:

  • - 136269 - județ PRAHOVA, UAT Ploiești, localitatea Ploiești, str.Libertății nr.2, în suprafață de 1122 mp;

  • - 136270 - județ PRAHOVA, UAT Ploiești, localitatea Ploiești, str.Libertății nr.2, în suprafață de 4051 mp;

  • - 136271 - județ PRAHOVA, UAT Ploiești, localitatea Ploiești, str.Libertății nr.2, în suprafață de 2075 mp,

conform Referatului de admitere (dezmembrare imobil) nr.4801/24.09.2013 emis de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova.

Art.2. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze actul de dezmembrare în formă autentică, precum și orice alte documente privind operațiunea de dezmembrare a imobilului menționat la art. 1.

Art.3. Aprobă modificarea prin act adițional a contractului de asociere nr. 21298/07.01.2011 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. LIDL ROMANIA SCS, potrivit Actului adițional nr. 2 - Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze Actul adițional nr. 2 la contractul de asociere nr. 21298/07.01.2011 care constituie Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Direcția de Gestiune Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 25 septembrie 2013


CONTRASEMNEAZĂ SEmunicipiul ploie:

NR................/.............Urmare scrisorii Ministerului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice nr. 59451/29.07.2013 înregistrata la Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia la nr. 12104/31.07.2013, Scrisorii de acceptare a cererii de finanțare nr. 12104/31.07.2013 transmisa de către Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia către Municipiul Ploiești, in baza Art. 4 "Obligațiile Asociatului", lit. c) si Art. 10 din Contractul de asociere nr. 21298/07.01.2011 incheiat intre Municipiul Ploiești si S.C. Lidl Romania SCS si documentației de dezlipire a imobilului situat in Ploiești, str. Libertății nr. 2, executata de către S.C. Intergroup Engineering S.R.L., in temeiul Hotărârii nr........../.................a Consiliului Local al municipiului Ploiești, intre:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, cu sediul in Ploiești, Bd. Republicii nr. 2, in calitate de proprietar, reprezentat prin domnul Primar Iulian Badescu, pe de o parte, si

S.C. LIDL ROMANIA SCS, cu sediul in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, str. Industriilor nr. 19, Etaj 1, cam. E05, Județ Ilfov, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/1347/2007, Cod Unic de înregistrare 15300120 reprezentata legal prin_________________________________in calitate de______________________________,

denumita in cele ce urmeaza Asociat, pe de alta parte,

a intervenit prezentul act adițional prin care se modifica prevederile Contractului de asociere nr. 21298/07.01.2011 incheiat intre Municipiul Ploiești si S.C. Lidl Romania SCS, după cum urmeaza:

1) Cap. II. "Obiectul contractului" , art. 1, pct. 1.1. din contractul de asociere se modifica si va avea următorul conținut:

”1.1.Aportul Municipiului Ploiești la asociere consta in punerea la dispoziția S.C. Lidl Romania SCS a unui teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești situat in Ploiești, str. Libertății nr. 2, in suprafața de 3197 mp. compus din Parcela ICC - imobil cu număr cadastral 136269 in suprafața de 1122 mp. si Parcela 3CC -imobil cu număr cadastral 136271 in suprafața de 2075 mp., in vederea amenajării de parcari, cai de acces si spatii verzi.

Aceasta suprafața a rezultat in urma diminuării suprafeței inițiale de 7249 mp., prevăzută in contractul de asociere, cu suprafața de 4051 mp. reprezentând Parcela 2CC - imobil cu număr cadastral 136270, in scopul realizării proiectului "ACCESIBILITATE SI FLUIDIZARE TRAFIC CĂTRE ZONA INDUSTRIALA PLOIEȘTI VEST SI PLATFORMA INDUSTRIALA BRAZI".


3) Prezentul act adițional face parte integranta din Contractul de asociere nr. 21298/07.01.2011 incheiat intre Municipiul Ploiești si S.C. Lidl Romania SCS si s-a incheiat in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

Municipiul Ploiești Primar,

S.C. LIDL ROMANIA SCS


Iulian Badescu

Secretar,

Oana Cristina Iacob

Vizat pentru Control Financiar Preventiv,

DIRECȚIA ECONOMICA Director Executiv,

Nicoleta Craciunoiu

Vizat,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS CONTRACTE Director Executiv,

Iulia Alexandru

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU Director Executiv,

Florin Petrache

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Ploiești, str. Libertății nr. 2 și modificării prin act adițional a Contractului de asociere nr. 21298/07.01.2011 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. LIDL ROMANIA SCS

Printre terenurile ce fac parte din patrimoniul municipiului Ploiești, conform prevederilor legale in vigoare, se numără si cel situat in Ploiești str. Libertății nr.2. Acest teren este înscris în Cartea Funciară nr. 131557 a localității Ploiești cu număr cadastral 131557, cu suprafața de 7249 mp conform Extrasului de Carte Funciara nr.63664/2013 eliberat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova.

Terenul sus menționat urmeaza sa fie afectat de obiectivul de investiții "Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si Platforma Industriala Brazi". Astfel, prin adresa nr.DTI nr.5300/16.09.2013 Direcția Tehnic Investiții a transmis scrisoarea nr. 12104/31.07.2013 a ADR Sud Muntenia prin care se comunica acceptarea cererii finanțării referitoare la proiectul menționat si trecerea in etapa de evaluare tehnico-financiara, cu condiția depunerii anumitor documente a căror lipsa poate duce la respingerea finanțării pentru acest proiect.

In acest sens se impune dezmembrarea terenului situat in Ploiești, str. Libertății nr.2, in 3 loturi, fiind necesara prezentarea unui extras de carte funciara actualizat pentru lotul de teren dezmembrat ce urmeaza sa fie afectat de proiect si a actului adițional de modificare a contractului de asociere actual, din care sa rezulte diminuarea corespunzătoare cu suprafața inclusa in proiect..

Intre Municipiul Ploiești si S.C. LIDL ROMANIA SCS este încheiat contractul de asociere nr. 21298/07.01.2011 modificat prin actul adițional nr. 1/4504/22.08.2011.

Aportul Municipiului Ploiești la asociere consta in punerea la dispoziția S.C. LIDL ROMANIA SCS a unui teren ce aparține domeniului privat al municipiului Ploiești in suprafața de 7.249 mp. situat in Ploiești, str. Libertății nr. 2, Parcela A 156, Tarla 65, in vederea amenajării de parcari, căi de acces și spații verzi.

Durata asocierii este de 10 ani de la data semnării contractului de asociere, cu drept de prelungire conform legii.

La art. 4, lit c) din contractul de asociere, este prevăzută obligația Asociatului ca la notificarea Primăriei Municipiului Ploiești pentru realizarea Pasajului de subtraversare a caii ferate București - Brașov si a sensului giratoriu (investirii ce sunt incluse in P.I.D.U. Ploiești si vor fi finanțate pe Axa 1 prioritara - POR), S.C. LIDL ROMANIA SCS va elibera terenul afectat de lucrările realizate in termenul specificat de Primăria Municipiului Ploiești pe cheltuiala sa, fara solicitare de despăgubire pentru lucrările desființate (accesele avand caracter provizoriu, ele fiind definitivate odata cu SF/PT+DE pentru investițiile Primăriei Municipiului Ploiești menționate mai sus).

La art. 10 din contractul de asociere este prevăzută clâiizâ potrivit căreia "modificarea contractului se poate face in limitele legislației romane, cu acordul pârtilor, prin act adițional, care face parte integranta din prezentul contract; excepție fac legi, hotarari de Guvern, ordonanțe, hotarari ale Consiliului Lc^^^F^up^i^ului Ploiești ale căror prevederi sunt imperative si operează de drept".

I 7‘«’ L

;ie iului


Fata de cele prezentate mai sus se impune promovarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Ploiești, str.Libertății nr.2 si modificării prin act adițional a Contractului de asociere nr. 21298/07.01.2011 incheiat intre Municipiul Ploiești si S.C. LIDL ROMANIA SCS, sens în care supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.


Gheorghe Popa


Iulian BolocanMUNICIPIUL PLOIEȘTI


DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

Iulian

RAPORT DE SPECIALITA

la proiectul de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Ploiești, str. Libertății nr. 2 și modificării prin act adițional a Contractului de asociere nr. 21298/07.01.2011 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. LIDL ROMANIA SCS

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelelate bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

Printre acestea se numără si terenul situat in Ploiești, str. Libertății nr.2. Acest teren este înscris în Cartea Funciară nr. 131557 a localității Ploiești, cu număr cadastral 131557, cu suprafața de 7249 mp, conform Extrasului de Carte Funciara nr.63664/2013 eliberat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova.

Având in vedere faptul ca terenul sus menționat urmeaza sa fie afectat de obiectivul de investiții "Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si Platforma Industriala Brazi", prin adresa nr.DTI nr.5300/16.09,2013 Direcția Tehnic Investiții a transmis scrisoarea nr.12104/31.07.2013 a ADR Sud Muntenia prin care se comunica acceptarea cererii finanțării referitoare la proiectul menționat si trecerea in etapa de evaluare tehnico-fmanciara. In acest sens se impune luarea unor masuri pentru a realiza in timp util cerințele din adresa, respectiv :

  • - prezentarea unui extras de carte funciara actualizat pentru suprafața de 3599 mp, afectata de proiect in zona LIDL Vest, Din acest extras de carte funciara, provenit din dezmembrarea cârtii funciare nr. 131557 trebuie sa rezulte ca terenul aferent nu mai face obiectul contractului de asociere in vigoare;

  • - prezentarea actului adițional de modificare a contractului de asociere actual, din care sa rezulte diminuarea corespunzătoare cu suprafața inclusa in proiect. Astfel este necesara dezmembrarea terenului situat in str. Libertății nr, 2, in 3 loturi.

Potrivit Referatului de admitere (dezmembrare imobil) nr.4801/24.09.2013 emis de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova, acest imobil identificat potrivit Planului de amplasament și delimitare al imobilului cu propunerea de dezlipire, executat de către S.C INTERGROUP ENGINEERING S.R.L. având numărul cadastral 131557, a fost dezmembrat în imobilele:

  • - 136269 - județ PRAHOVA, UAT Ploiești, localitatea Ploiești, str.Libertății nr.2, în suprafață de 1122 mp;

  • - 136270 - județ PRAHOVA, UAT Ploiești, localitatea Ploiești, str.Libertății nr.2, în suprafață de 4051 mp;

  • - 136271 - județ PRAHOVA, UAT Ploiești, localitatea Ploiești, str.Libertății nr.2, în suprafață de 2075 mp,

Intre Municipiul Ploiești si S.C. LIDL ROMANIA SCS este incheiat contractul de asociere nr. 21298/07,01.2011 modificat prin actul adițional nr. 1/4504/22.08.2011.

Aportul Municipiului Ploiești la asociere consta in punerea la dispoziția S.C. LIDL ROM ANI A SCS a unui teren ce aparține domeniului privat al municipiului Ploiești in suprafața de 7.249 mp. situat in Ploiești, str. Libertății; hri 2, Parcela A 156, Tarla 65, in vederea amenajării de parcări, căi de acces și spații verzii. < i jSW'

Durata asocierii este de 10 ani de la data semnării contractul ui, de asociere; cu drept de prelungire conform legii.

La art. 4, lit c) din contractul de asociere, este prevăzută obligația Asociatului ca la notificarea Primăriei Municipiului Ploiești pentru realizarea Pasajului de subtraversare a caii ferate București - Brașov si a sensului giratoriu (investiții ce sunt incluse in P.I.D.U. Ploiești si vor fi finanțate pe Axa 1 prioritara - POR), S.C. LIDL ROMANIA SCS va elibera terenul afectat de lucrările realizate in termenul specificat de Primăria Municipiului Ploiești pe cheltuiala sa, fara solicitare de despăgubire pentru lucrările desființate (accesele avand caracter provizoriu, ele fiind definitivate odata cu SF/PT+DE pentru investițiile Primăriei Municipiului Ploiești menționate mai sus).

La art. 10 din contractul de asociere este prevăzută clauza potrivit careia "modificarea contractului se poate face in limitele legislației romane, cu acordul pârtilor, prin act adițional, care face parte integranta din prezentul contract; excepție fac legi, hotarari de Guvern, ordonanțe, hotarari ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești ale căror prevederi sunt imperative si operează de drept".

Situația a fost prezentată Comisiei nr. 2 pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care, conform Procesului Verbal din data de 17.09.2013, a acordat aviz favorabil promovării proiectului de hotarare corespunzător.

Director Executiv^

Florin PPtraDirector Executiv Adjunct, Amedeo Florin Tăbîrcă


Șef S'erviciu, Viorica Patrascu

Șef Serviciu, Gabriela Mîndrutiu

AVIZATDirecția Administrație Publică, Juridic- Contencios, Contracte

Director Executiv, Iulia / AlexandruDirecția Economică

Director Executiv,

Nicoleta Crăciuftoiu

25 SEPM


Direcția Tehnic Investiții Director Executiv Mihaela Iamandi7:-  _.....

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imob liaraPRAHOVA3 \ Ai Biroul de Cadastru si Publicitate Imo oilia^a^loîșstii        jl

Ploiești, Vestului Nr. 14-16, Cod Posta! 100298, Tel: 0244)1^1^ 69 /ppP J ’’li

' XV-C' 7 i) A'-' w

Nr. ;erere

64015

Anu*

2013

Luna

09

Ziur                           '

23

REFERAT DE ADMITERE (dezmembrare imobil)

Domnului/Doamnei SC INTERGROUP ENGINEERING SRL

Domiciliul______________________________

Referitor la cererea înregistrată sub numărul 64015 din data 23.09,2013, vă informăm:

Imobilul situat în județ PRAHOVA, UAT Ploiești, localitate Ploiești, str Libertății, nr. 2 având numărul cadastral 131557 a fost dezmembrat în imobilele:

136269- județ PRAHOVA, UAT Ploiești, localitate Ploiești, str LIBERTĂȚII, nr. 2 având suprafața măsurată de 1122 mp,

136270- județ PRAHOVA, UAT Ploiești, localitate Ploiești, str LIBERTĂȚII, nr. 2 având suprafața măsurată de 4051 mp,

136271- județ PRAHOVA, UAT Ploiești, localitate Ploiești, str LIBERTĂȚI), nr. 2 având suprafața măsurată de 2075 mp.

V-A

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu d ațele din planul cadastral de carte funciară al OCPI PRAHOVA la data: 24,09.2013

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, în condițiile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Consilier/lnspector de specialitate, Ana MUNTEANUPagina 1 din 5ANCPI

ția v v ți o n a i \ î! i, r -t n •, s I a t SI i’rrti.tf «T * i f iMnirii i 1 iM


Oficiul de Cadastru si Publicitate Imob liar Biroul de Cadastru si Publicitate Imo biliar

Ploiești, Vestului Nr. 14-16, Cod Postai 100298, Tel: 0244) 5l'^§9’^4f/5vA

Extras de Pian Cadastral de Carte Funciară pentru

Imobil număr cadastral 131557/UAT Ploiești

Carte Funciară Nr. 131557

Comună/Oras/Municipiu; Ploiești

TEREN intravilan

Adresa: Județ PRAHOVA, UAT Ploiești, Localitate Ploiești, Str Libertății, Nr. 2


Nr. cadastral

Suprafața măsurată (mp) *

Observații / Referințe

131557

7249

* Suprafața este determinată în planul de proiecție Stereo 70.

Pagina 2 din 5

;ra-XXXK=1r.'.T. ti K* SțtnhV,*S t-, rw'Ml»


Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobliâra PRAHOVA | ta i '/iii

Biroul de Cadastru si Publicitate lmooilia£a Ploiestț /cQi Ploiești, Vestului Nr. 14-16, Cod Postai 100298, Te!: Oz\Ș),,SJ .95B9 ' ' Aîncadrare în zonă scara 1:2000Ml atf ?

Cancel

AHI-XJj |A \ X FJUS A I \ n i-t i n * i »■ i 51 1'1'lîl.itJ i uf. rxui si i iar \


Oficiul de Cadastru si Publicitate lmobliara^RAHO\^ Biroul de Cadastru si Publicitate Imo jiliafâ Ploieștii

Ploiești, Vestului Nr. 14-16, Cod Postai 100298, Tel; 024%) S&.95 69

TffiiwawwawiB^^

Date referitoare la teren


iffiBiWsmiRffiaaia

Nr. Ort

Categoria de folosință

Intravilan

Suprafață (mp)

Tarla

Parcela

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

7249

65

156

-

Total.

-

-

7249

-

-

-

Date referitoare la construcții

- ..... * -

Imobilul nu are în componență construcții.

Listă segmente


Punct început

Punct sfârSiț

Lungime segment ** (m)

1

2

2,2

2

3

1.7

3

4

2.3

4

5

34.9

5

6

9.7

6

7

73,8

7

8

3.0

8

9

0,8

9

10

18.0

10

11

13,4

11

12

6,8


Punct început

Punct sfâr#it

Lungime segment *'(m)

12

13

11.3

13

14

4,8

14

15

18.7

15

16

41.0

16

17

29.9

17

18

4,0

18

19

44,8

19

20

32,1

20

21

3,8

21

22

6,5


Punct: încep Jt

Punct sfârttit

Lungime segment *’ (m)

22

23

10,3

23

24

8.5

24

25

8,0

25

26

17.1

26

27

3,1

27

28

14.1

2E-

29

110,4

29

1

13,9


Lungimea segmentelor este determinată în planul de proiecție Stereo 70.


Pentru acest imobil există înregistrate următoarele documentații cadastrale neînscrise în cartea funciară :

Nr. Ort.

Număr cerere

Data cerere

Termen : eliberare

Obiect Cerere

1

64015

23.09.2013

26.09.2013

Dezmembra re/Comasare

Ca urmare a soluționării cererii nr. 64015 înregistrata ia data de 23.09.2013, s-a propus dezmembrarea imobilului rezultând următoarele imobile:

Nr.Crt.

identificator electronic

Adresa

Suprafață (mp)

1

136269

județ PRAHOVA, UAT Ploiești, localitate Ploiești, str Libertății, nr. 2

1122

2

136270

județ PRAHOVA, UAT Ploiești, localitate Ploiești, str Libertății, nr. 2

4051

3

136271

județ PRAHOVA, UAT Ploiești, localitate Ploiești, str Lit erlatii, nr. 2

2075

Pagina 4 din 5

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imob liara ‘iPkĂțHOyÂ^    \

ANLRIBiroul de Cadastru si Publicitate Imn ^ili^r^PloiesfR \


Ploiești. Vestului Nr. 14-16, Cod Postai 100298, Tei: 0244^1^69^'0

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI PRAHOVA la data: 24.09,2013

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, în condițiile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Consilier/lnspector de specialitate,

Ana MUNTEANU


Pagina 5 din 5

/

/

/

/


-i—z.


S;


*5.
ți
asociere, cu drept de prelungire conform legii.                                       .

înainte de expirarea termenului de valabilitate al contractnltii, Asociatul va notifica Municipitani Ploiești intenția sa cu priMne ia prelungirea termenului contractului de asociere. In lipsa acestei notificări contractul încetează la expirarea termenului de 10 ani d e la data semnării .acestuia.
/

J

/

/

/

/


■ Anexa nr. 1 Ia H.C.L. nr. #' ACT ADlTIOKAL'Nr. 1/4^ la contractul de asociere nr. 21298/07-01.2011 încheiatastazi ZA-O-d./oU .......

' in baza Hotărârii' Consiliului Local al niumcipiului PloiesiîUii'.# VU U . a intervenit prezentul act adițional prin care se modifica prevederttm qonțfȘG de asociere nr. 21298/07.01.201:1, după cum urmeaza:            <

® I. PARTITECONTRACTANTE

NIUNICIPIUL PLOIEȘTI, cu sediul in Ploiești, Bd. Republicii nri 2, ta.calitate de proprietar, reprezentat prin domnul .Primar Andrei Liviu Volosevici, pe de o parte

si

SX. LLDL ROMÂNIA S.C.S. cu sediul ta. . Sos. de Centura nr. 13, Clădirea KLC 5, etaj 2X comuna Chiajna, sat Chiajna, jud. Ilfov, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului, sub ta.. J23/1-347/2007, Cilii. RO 15300120 reprezentata legal prin vAtn ta                    , ta. calitate                   , denumita in cele

ce urmeaza Asociat, pe de alta parte.

De Ia data intrării in vigoare a prezentului act adițional, ta textul contractului de asociere nr. 21298/07101.2011, termenul “Ș,C.- Baneasa Investiții Imobiliare S.A.” se , Înlocuiește cu ‘‘S .C. Lidl Remania SX.S/X

Celelalte clauze ale contractului de asociere • ur.. 21298/07.01.201.1 ramau neschimbate.

Prezentul act adițional face parte integranta tari o6ntractul de asociere nr.  21298/07.01.2011 si s-a încheiat ta2 exemplare cate unul pentru fiecare parte.
Direcția Admtaî^&atWBublicaTfe

Achiziții Publice, Contracte DIRECTOR EXECUTIV,întocmit, Carmferi Bucur („•'ta--''""


£. LIDLROMANTA S.C.S.CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Ploiești, str. Libertății nr. 2 și modificării prin act adițional a Contractului de asociere nr. 21298/07.01.2011 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.

și a emis:

PREȘEDINTE, CristiaivDiimitru