Hotărârea nr. 35/2013

Hotãrârea nr. 35 privind transmiterea în administrarea Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere a unor bunuri din patrimoniul municipiului Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 35 privind transmiterea în administrarea Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” a unor bunuri din patrimoniul municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dumitru Cristian, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa, Iulian Bolocan și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu prin care se propune transmiterea în administrarea Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” a unor bunuri din patrimoniul municipiului Ploiești;

Luând în considerare faptul că bunurile care fac obiectul prezentei hotărâri se află în domeniul public și privat al municipiului Ploiești potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001 și potrivit hotărârilor nr. 123/2010, nr. 289/2010 ale Consiliului Local al municipiului Ploiești;

Având în vedere prevederile art.3 și art.4 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 36 alin (2) litera c) și art. 123 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă transmiterea în administrarea Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” a unor bunuri din patrimoniul municipiului Ploiești, conform anexelor 1, 1.1, 1.2, 1.3, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

A,

Art.2. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Contractul de administrare cu Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere”, conform anexelor menționate la art. 1.

Art.3. Direcția de Gestiune Patrimoniu, Direcția Management Financiar -Contabil, Contracte și Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


Contrasemnează Secreta^

Oana Cristina lacob

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind transmiterea în administrarea Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” a unor bunuri din patrimoniul municipiului Ploiești

Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al municipiilor bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Domeniul privat este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea municipiului care nu fac parte din domeniul public, asupra acestor bunuri municipiul având drept de proprietate privată.

Potrivit prevederilor Legii nr.215/2001 privind administrația publica locală republicată, cu modificările si completările ulterioare, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art.36 alin.(2) lit.c), referitoare la administrarea domeniului public și privat, consiliul local hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei, orașului sau municipiului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes local, în condițiile legii. De asemenea consiliul local hotărăște ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, de interes local să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate.

In vederea îndeplinirii atribuțiilor ce revin regiilor, serviciilor publice și instituțiilor din subordine, consiliul local hotărăște cu privire la transmiterea în administrarea acestora a terenurilor, clădirilor și a celorlalte componente ale bazei materiale necesare desfășurării activității.

Prin Hotărârea nr.43/2007, modificată și completată prin Hotărârea nr. 120/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești s-a aprobat transmiterea în administrarea instituțiilor publice si serviciilor de interes local a unor bunuri din patrimoniul Municipiului Ploiești în vederea desfășurării în bune condiții a activității instituțiilor respective, fiind încheiate în acest sens contracte de administrare.

Printre acestea se numără și Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere”, pentru care a fost încheiat contractul de administrare nr.4654/2007, contract care a încetat.

In vederea desfășurării în bune condiții a activității Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere”, având în vedere obiectul de activitate al acestui serviciu public de specialitate, este necesară menținerea în administrarea acesteia a bunurilor avute în administrare, sens în care se impune încheierea unui nou contract de administrare.

în cadrul ședinței din data de 29.01.2013, Comisia de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale a avizat favorabil promovarea proiectului de hotărâre corespunzător.

Director Executiv,                        Director Executiv Adjunct,

Florin Petrache                          Amedeo Florin Tabirca

Sef Serviciu S.I.ȘB.D.P.P., Gabriela Mîndrutiu

9


AVIZAT,

Direcția Administrație Publică,

5                                            9                               ’


Juridic-Contencios, Achiziții Publice,


Direcția Management

Financiar-Contabil,Contracte


Contracte,

Director,


Iulia Alina Alexandru


Director Executiv, Nicoleta Cracjhunoiu


întocmit

Mindrutiu Gabriela

Ana Petru Marius

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind transmiterea in administra Parcului Memorial „Constantin Stere” a unor bunuri patrimoniul municipiului Ploiești

Potrivit prevederilor Legii nr.215/2001 privind administrația publica locala republicata, cu modificările si completările ulterioare, in exercitarea atribuțiilor prevăzute la art.36 alin.(2) lit.c), referitoare la administrarea domeniului public si privat, consiliul local hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publica a comunei, orașului sau municipiului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes local, în condițiile legii. De asemenea consiliul local hotărăște ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, de interes local sa fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie închiriate.

In vederea indeplinirii atribuțiilor ce revin regiilor, serviciilor publice si instituțiilor din subordine, consiliul local hotărăște cu privire la transmiterea in administrarea acestora a terenurilor, clădirilor si a celorlalte componente ale bazei materiale necesare desfășurării activitatii.

Prin Hotararea nr.43/2007, modificata și completata prin Hotararea nr. 120/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești s-a aprobat transmiterea în administrarea instituțiilor publice si serviciilor de interes local a unor bunuri din patrimoniul Municipiului Ploiești in vederea desfășurării in bune condiții a activității instituțiilor respective, fiind incheiate in acest sens contracte de administrare.

Printre acestea se numără si Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere”, pentru care a fost incheiat contractul de administrare nr.4654/2007, contract care a incetat.

In vederea desfășurării in bune condiții a activitatii Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere”, avand in vedere obiectul de activitate al acestui serviciu public de specialitate, este necesara menținerea in administrarea acesteia a bunurilor avute in administrare, sens in care se impune încheierea unui nou contract de administrare.

Fata de cele menționate supunem spre analiza si aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.

CONSILIERI,

Cristian Dumitru —SzS Răzvan Ion Ursu Constantin Popa Gheorghe Popa Iulian Bolocan


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI DIN DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT


Anexa nr. 1 la H.C.L.


Bunuri care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești date in administrarea Parcului Memorial Constantin Stere


Nr. crt

Gestiune

Nr inv

Cont

Denumire mijloc fix

Adresa mijloc fix

Valoare de inventar (Iei)

0

1

2

3

4

5

6

1

Parcul Constantin Stere

1298

212.08

Alimentare apa gradina zoo

Str. DN 1, B

17.403.410,02

2

Parcul Constantin Stere

1299

212.08

Alimentare apa parc

Str. DN 1, B

19.271.615,48

3

Parcul Constantin Stere

1300

212.08

Amenajare drum zona

Str. DN 1, B

103.551,51

4

Parcul Constantin Stere

1301

212.08

Azil câini comunitari

Str. DN 1, B

618.470,82

5

Parcul Constantin Stere

1302

212.08

Iluminat azil câini

Str. DN 1, B

5.785,20

6

Parcul Constantin Stere

1303

212.08

împrejmuire baza producție

Str. DN L B

832,14

7

Parcul Constantin Stere

1305

212.08

Instalație canalizare

Str. DN 1, B

7.947.646,52

8

Parcul Constantin Stere

1306

212.08

Pod metalic

Str. DN 1, B

3.214,00

9

Parcul Constantin Stere

1307

212.08

Rețea apa parc

Str. DN 1, B

6.660.272,21

10

Parcul Constantin Stere

1308

212.08

Rețea apa plaja

Str.DN 1, B

11.417.609,51

11

Parcul Constantin Stere

1309

212.08

Teren de baschet asfaltat

Str. DN 1, B

9.921,63

12

Parcul Constantin Stere

1312

212.08

Adăpost papagali

Str. DN 1, B

81.084,99

13

Parcul Constantin Stere

1313

212.08

Alei asfalt

Str. DN 1, B

4.791,38

14

Parcul Constantin Stere

1314

212.08

Amenajare rond pădure

Str. DN 1, B

10.027,68

15

Parcul Constantin Stere

1315

212.08

Baraca metalica

Str. DN 1, B

171,87

16

Parcul Constantin Stere

1316

212.08

Bazin păstrăvi x3 bucăți

Str. DN 1, B

44.031,99

17

Parcul Constantin Stere

1317

212.08

Bazin păstrăvi

Str. DN 1, B

37.741,26

18

Parcul Constantin Stere

1319

212.08

Canal pentru evacuare

Str. DN 1, B

6.305.610,99

19

Parcul Constantin Stere

1320

212.08

Chioșc

Str. DN 1, B

57.000,85

20

Parcul Constantin Stere

1321

212.08

Clădire administrativa Bucov

Str. DN 1, B

97.972,47

21

Parcul Constantin Stere

1322

212.08

Clădire crescătorie scroafe

Str. DN 1, B

342.437,35

22

Parcul Constantin Stere

1323

212.08

Clădire debarcader

Str. DN 1, B

29,7JL

23

Parcul Constantin Stere

1324

212.08

Clădire din blocheti

Str. DN 1, B

153.651,34

24

Parcul Constantin Stere

1326

212.08

Conducta alimentare apa

Str. DN 1, B

774.094^3,

25

Parcul Constantin Stere

1327

212.08

Construcție maimuțe

Str. DN 1, B

61.808^6

26

Parcul Constantin Stere

1328

212.08

Construcție feline

Str. DN 1, B

74.853)33

27

Parcul Constantin Stere

1329

212.08

Construcție ursi

Str. DN 1, B

524,8$

28

Parcul Constantin Stere

1330

212.08

Corp sera fara acoperiș

Str. DN 1, B

47.257,6729

Parcul Constantin Stere

1331

212.08

Crescătorie porci

Str. DN 1, B

364.428,61

30

Parcul Constantin Stere

1332

212.08

Debarcader cu bara

Str. DN L B

21,09

31

Parcul Constantin Stere

1333

212.08

Fanar

Str. DN 1, B

335.340,60

32

Parcul Constantin Stere

1334

212.08

Fantana arteziana

Str. DN 1, B

803,50

33

Parcul Constantin Stere

1335

212.08

Fosa septica

Str. DN 1, B

96,42

34

Parcul Constantin Stere

1336

212.08

Fosa septica x 2 bucăți

Str. DN 1, B

1.139.281,05

35

Parcul Constantin Stere

1337

212.08

Grajd pentru cai

Str. DN 1, B

371.510,87

36

Parcul Constantin Stere

1338

212.08

Grajd pentru vaci

Str. DN 1, B

488.221,23

37

Parcul Constantin Stere

1341

212.08

împrejmuire zid dusuri

Str. DN 1, B

241.295,25

38

Parcul Constantin Stere

1342

212.08

Instalație forța

Str. DN 1, B

2,79

39

Parcul Constantin Stere

1343

212.08

Instalație tehnica la put

Str. DN 1, B

7,96

40

Parcul Constantin Stere

1345

212.08

Linie electrica

Str. DN 1, B

6.044,66

41

Parcul Constantin Stere

1346

212.08

Linie electrica

Str. DN 1, B

22.928,14

42

Parcul Constantin Stere

1347

212.08

Magazie sera

Str. DN 1, B

52.386,49

43

Parcul Constantin Stere

1348

212.08

Maternitate scroafe

Str. DN 1, B

149.227,31

44

Parcul Constantin Stere

1349

212.08

Parcare asfaltata

Str. DN 1, B

52.115,59

45

Parcul Constantin Stere

1350

212.08

Patul porumb

Str. DN 1, B

537.936,37

46

Parcul Constantin Stere

1351

212.08

Pavilion japonez

Str. DN 1, B

482,10

47

Parcul Constantin Stere

1352

212.08

Platforma beton

Str. DN 1, B

56.837,55

48

Parcul Constantin Stere

1353

212.08

Platforma beton

Str. DN 1, B

55.301,40

49

Parcul Constantin Stere

1354

212.08

Platforma beton

Str. DN 1, B

33.795,31

50

Parcul Constantin Stere

1357

212.08

Put absorbant x2 bucăți

Str. DN 1, B

1.158.942,54

51

Parcul Constantin Stere

1358

212.08

Put forat

Str. DN 1, B

4,59

52

Parcul Constantin Stere

1359

212.08

Racord electric

Str. DN 1, B

13.236,67

53

Parcul Constantin Stere

1360

212.08

Rețea apa

Str. DN 1, B

99,29

54

Parcul Constantin Stere

1361

212.08

Scena structura metalica

Str. DN 1, B

66,84

55

Parcul Constantin Stere

1362

212.08

Sera flori

Str. DN 1, B

1.542.934,12

56

Parcul Constantin Stere

1363

212.08

Siloz furaje

Str. DN 1, B

312.004,82

57

Parcul Constantin Stere

1364

212.08

Șopron

Str. DN 1, B

345.579,00

58

Parcul Constantin Stere

1366

212.08

Teren tenis bituminat

Str. DN 1, B

456,75

59

Parcul Constantin Stere

1367

212.08

Trotuare asfaltate

Str. DN 1, B

6.092,83

60

Parcul Constantin Stere

1368

212.08

Vestiare plaja

Str. DN 1, B

108.909,37

61

Parcul Constantin Stere

1369

212.08

Voliera

Str. DN 1, B

33,64

62

Parcul Constantin Stere

1370

212.08

Voliera maimuțe

Str. DN 1, B

32,14

63

Parcul Constantin Stere

1371

212.08

Voliera nr l porumbei

Str. DN 1, B

80.208,84

64

Parcul Constantin Stere

1373

212.08

WC Public

Str. DN 1, B

748.456,68

65

Parcul Constantin Stere

1374

212.08

WC Public

Str. DN 1, B

71.732,14

66

Parcul Constantin Stere

1375

212.08

Put forat

Str. DN 1, B

3.866.31’0^

76

Parcul Constantin Stere

2000

212.08

Iluminat Parc

Str. DN 1, B

191.370'194

77

Parcul Constantin Stere

2002

212.08

Toneta tip termopan

Str. DN 1, B

5.808,64':

78

Parcul Constantin Stere

2003

212.08

Toneta tip termopan

Str. DN 1, B

8.399,28
79

Parcul Constantin Stere

1997

212.08

Aleea scriitorilor

Str. DN 1, B

223.759,74

80

Parcul Constantin Stere

1998

212.08

Grup sanitar -gradina zoo

Str. DN 1, B

78.084,07

81

Parcul Constantin Stere

1999

212.08

Camera frigorifica

Str. DN 1, B

49.140,02

82

Parcul Constantin Stere

2001

212.08

Put forat

Str. DN 1, B

106.197,17

83

Parcul Constantin Stere

2837

212.08

Rețea canalizare gradina zoo si parc

Str.DNl, B

712.849,14

84

Parcul Constantin Stere

2838

212.08

Adăpost jaguar

Str. DN 1, B

631.438,04

85

Parcul Constantin Stere

2839

212.08

Adăpost lei

Str. DN 1, B

470.370,34

86

Parcul Constantin Stere

2840

212.08

Extindere rețea cu alimentare cu energie electrica

Str. DN 1, B

182.407,06

87

Parcul Constantin Stere

2881

212.08

Cabina modulara pentru paza

Str. DN 1, B

4.944,99

88

Parcul Constantin Stere

2899

212.08

împrejmuire adapost jaguar

Str. DN 1, B

45.652,17

89

Parcul Constantin Stere

2900

212.08

Alei zona de vizitare adapost lei

Str. DN 1, B

33.504,86

90

Parcul Constantin Stere

2932

212.08

Rețea de alimentare cu gaze in gradina zoo

Str. DN 1, B

133.979,87

91

Parcul Constantin Stere

2933

212.08

Rețea electrica-conectare rețea de iluminat interiorul grădinii zoologice

Str. DN 1, B

226.155,54

92

Parcul Constantin Stere

2982

212.08

Locuri de joaca in Parc Constantin Stere

Str.DNl, B

154.520,00

93

Parcul Constantin Stere

2986

212.08

Cabina modulara-caserie plaja

Str. DN 1, B

5.952,00

94

Parcul Constantin Stere

2987

212.08

Cabina modulara-caserie plaja

Str. DN 1, B

5.952,00

95

Parcul Constantin Stere

3002

212.08

Solar

Str.DNl, B

24.745,44

96

Parcul Constantin Stere

3003

212.08

Solar

Str. DN 1, B

20.219,44

97

Parcul Constantin Stere

3020

212.08

Statie autobuz (maxi taxi)

Str. DN 1, B

6.051,20

98

Parcul Constantin Stere

3021

212.08

Casuta lemn-adapost pentru ponei

Str. DN 1, B

23.903,98

99

Parcul Constantin Stere

3022

212.08

Casuta lemn-pentru lame

Str. DN I, B

24.552,99

100

Parcul Constantin Stere

3023

212.08

Foișor

Str. DN 1, B

12.894,99

TOTAL cont 212.08

87.081.439,51

67

Parcul Constantin Stere

1376

2131.3

Branșament

Str. DN 1, B

1.467,14

68

Parcul Constantin Stere

1377

2131.3

Instalație centrala

Str. DN 1, B

18.107,66

69

Parcul Constantin Stere

1378

2131.3

Instalație centrala

Str. DN 1, B

48.325,07

115

Parcul Constantin Stere

1379

2131.3

Toaleta vidanjabila cabina simpla

Str.DN 1, B

2.154,40

116

Parcul Constantin Stere

1380

2131.3

Toaleta ecologica cabina dubla

Str. DN 1, B

4.922,80

117

Parcul Constantin Stere

1381

2131.3

Toaleta ecologica cabina dubla

Str. DN 1, B

4.922,80

118

Parcul Constantin Stere

1382

2131.3

Toaleta ecologica

Str. DN I, B

2.499,84

119

Parcul Constantin Stere

1382

2131.3

Toaleta ecologica

Str. DN 1, B

2.499,84

TOTAL cont 2131.3

84.899,55

70

Parcul Constantin Stere

1379

214.02

Statuie C Stere

Str. DN 1, B

207.836,67

71

Parcul Constantin Stere

1380

214.02

Statuie A Teica x 18 buc

Str. DN 1, B

2.892,60

72

Parcul Constantin Stere

1381

214.02

Statuie animal x 2 buc

Str. DN 1, B

32ur:

73

Parcul Constantin Stere

1382

214.02

Statuie femeie fara cap

Str. DN 1, B

482?1Q^

74

Parcul Constantin Stere

1383

214.02

Statuie barbat culcat

Str.DN 1, B

6^,80

75

Parcul Constantin Stere

1384

214.02

Leagan metalic

Str. DN 1, B

83$;$ (

101

Parcul Constantin Stere

2882

214.02

Casuta lemn cu panouri gard Modul tip I

Str. DN 1, B

20.7®2\

102

Parcul Constantin Stere

2883

214.02

Casuta lemn cu panouri gard Modul tip I

Str. DN 1, B

20.721^

103

Parcul Constantin Stere

2889

214.02

Casuta lemn cu panouri gard Modul tip I

Str. DN 1, B

20.72 lj$K104

Parcul Constantin Stere

2890

214.02

Casuta lemn cu panouri gard Modul tip I

Str. DN 1, B

20.721,22

105

Parcul Constantin Stere

2891

214.02

Casuta lemn cu panouri gard Modul tip I

Str. DN 1, B

20.721,22

106

Parcul Constantin Stere

2892

214.02

Casuta lemn cu panouri gard Modul tip I

Str. DN 1, B

20.721,22

107

Parcul Constantin Stere

2893

214.02

Casuta lemn Modul tip II

Str. DN 1, B

11.296,25

108

Parcul Constantin Stere

2894

214.02

Casuta lemn Modul tip II

Str. DN 1, B

11.296,25

109

Parcul Constantin Stere

2895

214.02

Casuta lemn Modul tip II

Str. DN 1, B

11.296,25

110

Parcul Constantin Stere

2896

214.02

Casuta lemn Modul tip II

Str. DN 1, B

11.296,25

111

Parcul Constantin Stere

2897

214.02

Casuta lemn Modul tip II

Str. DN 1, B

11.296,23

112

Parcul Constantin Stere

2898

214.02

Casuta lemn Modul tip II

Str. DN 1, B

11.037,24

113

Parcul Constantin Stere

2899

214.02

Casuta lemn

Str. DN 1, B

12.499,20

114

Parcul Constantin Stere

2900

214.02

Casuta lemn

Str. DN 1, B

12.499,20

TOTAL cont 214.02

429.850,27

TOTAL GENERAL

87.596.189,33

DIRECTOR EXECUTIV , Florin PetlacheDIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Amedeo Florin Tabirca/

SEF SERVICIU

Gabriela Mindrutiu

întocmit:

Ana Petru MariusMUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI DIN DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT

Anexa nr. 1.1. la H.C.L.nr

Teren domeniu public dat in administrarea Parcului Memorial „Constantin Stere”

DIRECTOR EXECUTIV, Florin Petrâche


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Amedeo Florin Tabirca

t           /

fi M

SEF SERVICIU,


ÎNTOCMIT:

Ana Petru Marius


SEF SERVICIU,


Gabriela MindrutiuNr. crt.

Denumirea bunului

Suprafața (ha)

Observații

1

Teren aferent parcului Memorial Constantin Stere

104,83

Suprafața totala inscrisa in extrasul de carte funciara nr.65085/25.09.2008 -134,05 ha

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI DIN DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT

Anexa nr. 1.2. la H.C.L. nr.

Teren domeniu privat dat in administrarea Parcului Memorial „Constantin Stere”

Nr. crt.

Denumirea bunului

Suprafața (ha)

Observații

1

Teren aferent parcului Memorial Constantin Stere

29,22 (potrivit H.C.L.

nr.242/2003)

Suprafața totala inscrisa in extrasul de carte funciara nr.65085/25.09.2008 -134,05 ha

DIRECTOR EXECUTIV


XECUTIV, racheUNCT,

Amedeo Florin Tabirca
ÎNTOCMIT:

Ana Petru Marius


SEF SERVICIU,

Gabriela Mindrutiu

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

DIN DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT


Bunuri ce aparțin domeniului privat al municipiului Ploiești (mijloace fixe-cladiri) care se dau in administrare Parcului Memorial "Constantin Stere"

Nr. crt

Gestiune

Nr inv

Cont

Denumire mijloc fix

Adresa mijloc fix

Valoare de inventar (Iei)

0

1

2

3

4

5

6

1

Parcul Constantin Stere

1311

212.02

Adăpost animale exotice

Str. DN 1, B

80,00

2

Parcul Constantin Stere

1318

212.02

Cabina parcare parc

Str. DN 1, B

50,00

4

Parcul Constantin Stere

1339

212.02

împrejmuire metal platforma

Str. DN 1, B

17.874,86

5

Parcul Constantin Stere

1340

212.02

împrejmuire metal platforma

Str. DN 1, B

15.888,83

6

Parcul Constantin Stere

1355

212.02

Platforma imbarcare

Str. DN 1, B

27.460,62

7

Parcul Constantin Stere

1356

212.02

Platforma metal debarcader

Str. DN 1, B

467.483,06

3

Parcul Constantin Stere

1365

212.02

Șopron

Str. DN 1, B

68.050,91

TOTAL:

596.888,28


ÎNTOCMIT:

Ana Petru Marius


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL UI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind transmiterea în administrarea Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” a unor bunuri din patrimoniul municipiului Ploiești

și a emis:
SECRETAR,

Răzvan Ion Ursu

Data: