Hotărârea nr. 349/2013

Hotãrârea nr. 349 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2013

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA Nr. 349 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2013

Consiliul Local al municipiului Ploiești

vazand Expunerea de motive a dlui primar Iulian Badescu, a consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze: Alexandru Paul Palas, Ionut Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălină Bozianu, Silviu Sorin Constantin si Raportul de specialitate al Direcției Economice, prin care se propune rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești;

avand in vedere prevederile Legii nr. 5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013 si Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

in temeiul art. 36 alin. 4 lit.a si art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-republicata, privind administrația publica locala, republicata si actualizata:

H O T A R AS T E:

Art. 1 Aproba rectificarea bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2013, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2Aproba rectificarea listei de investiții a bugetului local pe anul 2013, conform Anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Aproba notele de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuării rectificării cheltuielilor de investiții conform Anexei nr.3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din aparatul primăriei municipiului Ploiești vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.6 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.


ontrasemnează Secretar ana Cristina Iaco

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA


RAPORT DE SPECIALITATE


Ia proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2013

In conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013 -Legea bugetului de stat pe anul 2013 si Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2013 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local 142/08.04.2013, rectificat conform Hotărârii Consiliului Local 176/15.05.2013, Hotărârii Consiliului Local 186/30.05.2013, Hotărârii Consiliului Local 218/27.06.2013, Hotărârii Consiliului Local 245/27.07.2013, Hotărârii Consiliului Local 288/13.08.2013 si HCL307/27.08.2013.

Prezenta rectificare este impusa de prevederile Legii nr.273/2006- Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, prevederile art.49 alin. (4) care prevede ca ” Virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificatiei bugetare si de la un program la altul se aproba de autoritatile deliberative, pe baza justificărilor corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite, si se pot efectua inainte de angajarea cheltuielilor ” si alin. (9) care prevede ca ”pe parcursul execuției bugetare, ordonatorii de credite asigura in totalitate cheltuielile secțiunii de funcționare ale bugetului”.

Veniturile totale ale bugetului local al municipiului Ploiești in suma de 553.437,81 mii lei,raman nemodificate .

Cheltuielile bugetului local în sumă de 553.937,81 mii lei raman nemodificate.

Prezenta rectificare produce modificări in structura, conform Anexei nr.l, astfel:

 • 1. Capitolul”Autorități Publice si Acțiuni Externe” -prevederea bugetara

de 18.471,68mii lei se majoreaza cu suma de 1.125 mii lei conform notelor de fundamentare ale Direcției Tehnic - Investiții.

 • 2. Capitolul „Alte servicii publice generale” - prevederea de 27.279,50 mii

lei se diminuează cu suma de 250 mii lei.

„Fondul de rezerva”,in suma de 1.350 mii lei se diminuează cu suma de 250 mii lei distribuita astfel:

~ 100,00 mii lei pentru acțiuni culturale conform notei de fundamentare nr. 19/10.09.2013 a Direcției Relații Internationale ,anexate prezentului.

- 150 mii lei reprezentând transferuri către Club Sportiv Municipal Ploiești (conform bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al acestei instituții).

3. Capitolul „Invatamant” - prevederea de 117.560,23 mii lei se diminuează cu suma de 2 mii lei: respectiv majorare active nefinancire cu suma de 78 mii lei conform Listei de investiții si Notelor de fundamentare intocmite de către Direcția Tehnic Investiții si diminuare cu suma de 80 mii lei, reprezentând reparații curente invatamant ( conform Anexelor 2 si 3).


-majorarea cu suma de 150 mii lei reprezentând transferuri către Club Sportiv Municipal Ploiești conform rectificării bugetului acestei instituții.

-diminuarea cu suma de 850 mii lei la active nefinanciare conform Listei de investiții si Notelor de fundamentare întocmite de către Direcția Tehnic Investiții ( conform Anexelor 2 si 3).

 • 5. Capitolul „Asigurări și asistenta sociala ” - prevederea de 38.866,87 mii lei se majoreaza cu suma de 432 mii lei la active nefinanciare conform Listei de investiții si Notelor de fundamentare ale Direcției Tehnic- Investiții ( Anexele nr.2si nr.3)

 • 6.  Capitolul „Locuințe, Servicii si Dezvoltare Publica „- prevederea de 69.748,23 mii lei se diminuează cu suma de 1.045 mii lei astfel : diminuare cu suma de 1.125 mii lei reprezentând reglare intre capitole bugetare si majorare cu 80 mii lei reprezentând active nefinanciare S.G.U.-reparații garduri.

 • 7.  Capitolul „Protecția mediului”-prevederea de 30.592mii lei se diminuează cu suma de 55mii lei la active nefinanciare conform Listei de investiții si Notelor de fundamentare ale Direcției Tehnic- Investiții ( Anexele nr.2si nr.3)

 • 8. Capitolul „Transporturi” - prevederea de 126.179,01 mii lei se majoreaza cu suma de 395 mii lei, la active nefinanciare, conform Listei de investiții si Notelor de fundamentare ale Direcției Tehnic- Investiții ( Anexelor nr.2si nr.3).

Pentru obiectivele de investiții se aproba notele de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea rectificării acestora întocmite de Direcția Tehnic-Investitii, conform Anexei nr.3.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

VIZAT,

Serviciul Buget, împrumuturi,

Direcția Administrație Publica.

Juridic-Contencios,

Achiziții Publice Contracte,

DIRECTOR,

Iulia Al/ina Alexandru

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2013

In conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013 -Legea bugetului de stat pe anul 2013 si Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2013 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local 142/08.04.2013, rectificat conform Hotărârii Consiliului Local 176/15.05.2013, Hotărârii Consiliului Local 186/30.05.2013, Hotărârii Consiliului Local 218/27.06.2013, Hotărârii Consiliului Local 245/27.07.2013, Hotărârii Consiliului Local 288/13.08.2013 si Hotărârii ConsiliuluiLocal 307/27.08.2013.

Veniturile totale ale bugetului local al municipiului Ploiești in suma de 553.437,81 mii lei raman nemodificate , conform Anexei nr.l.

Cheltuielile bugetului local în sumă de 553.937.81 mii lei raman nemodificate pe total, modificările din structura fiind prezentate detaliat in raportul de specialitate al Direcției Economice, conform Anexei nr.l, si in notele de fundamentare ale Direcției Tehnic-lnvestitii.

Prezenta rectificare este impusa de prevederile Legii nr.273/2006 Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.de modificări intre capitole, titluri de cheltuieli, etc.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

PRIMAR,

IUL/IAN BADESCU

xComisia de bugetTinante, control administrarea domeniului) publj

Alexandru Paul Palas

Ionut Cristian Ion

Sanda Dragulea

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013


mii iei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 307/27.08.2013

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

CHELTUIELI - TOTAL

5002

553.937,81

553.937,81

0,00

0,00

553.937,81

553.937,81

A UTORITA TI PUBLICE SI A CTIUNI EXTERNE

5102

18.471,68

1.125,00

19.596,68

Cheltuieli de personal

10

7.890,00

7.890,00

Bunuri si servicii

20

10.341,92

10.341,92

Alte transferuri - Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

161,54

161,54

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

35,00

35,00

Active nefinanciare

71

156,86

1.125,00

1.281,86

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-113,64

-113,64

AL TE SER VICII PUBLICE GENERALE

5402

27.279,50

-250,00

27.029,50

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

3,60

3,60

Fonduri de rezerva

50

1.350,00

-250,00

1.100,00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

774,50

0,00

774,50

Active financiare (activ patrimonial al Fundației "Copii noștri’’ Ploiești)

72

70,00

70,00

Rambursări de credite - total din care:

81

25.085,00

0,00

25.085,00

Rambursare credit Alpha Bank

5.885,00

5.885,00

Rambursare credit B.C.R.

14.700,00

14.700,00

Rambursare credit B.R.D.

4.500,00

4.500,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-3,60

-3,60

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

7.723,00

0,00

7.723,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

150,00

150,00

Dobânzi

30

7.573,00

7.573,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

7.485,00

0,00

7.485,00

Bunuri si servicii - total, din care;

20

35,00

0,00

35,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

35,00

35,00

Transferuri către Politia Locala

51

7.450,00

7.450,00

INVATAMINT

6502

117.560,23

-2,00

117.558,23

Cheltuieli de personal

10

92.613,00

92.613,00

Bunuri si servicii -din care:

20

16.199,38

-80,00

16.119,38

Bunuri si servicii repartizate instituțiilor de invatamant

14.013,75

14.013,75


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 307/27.08.2013

Influente |

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

36,63

Bunuri si servicii (pmp)

2.149,00

-80,00

2.069,00

Transferuri către instituții publice

51

389,00

389,00

Finanțări POȘDRU unitati de invatamant

56

90,80

'90,80

Asistenta sociala

57

40,00

40,00

Alte cheltuieli - din care:

r 59

2.291,50

0,00

2.291,50

Alte cheltuieli (burse)

991,50

991,50

Sume aferente plătii creanțelor salariale ( sume ce vor fi alocate in funcție de modificările nivelului maxim al cheltuielilor de personal)

1.300,00

1.300,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-36,63

-36,63

Active nefinanciare

71

5.973,18

78,00

6.051,18

SANATATE

6602

8.732,46

0,00

8.732,46

Cheltuieli de personal - asistenta medicala corn unitara AS SC

10

3.260,00

3.260,00

Bunuri si servicii - din care:

20

1.198,00

0,00

1.198,00

bunuri si servicii -asistenta medicala comunitaraASSC

198,00

198,00

bunuri si servicii spital (Upetrom)

1.000,00

1.000,00

Transferuri către instituții publice

51

2.954,73

0,00

2.954,73

Spitalul de Boli Infectioase Ploiești

1.200,00

1.200,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.754,73

1.754,73

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

60,00

Active nefinanciare - din care:

70

1.259,73

0,00

1.259,73

Active nefinanciare servicii de sanatate publica (ASSC)

180,00

180,00

Active nefinanciare

1.079,73

1.079,73

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

71.799,83

-600,00

71.199,83

Bunuri si servicii - total- din care:

20

4.272,99

100,00

4.372,99

iluminat ornamental

1.600,00

1.600,00

spectacole artificii

34,00

34,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

1.495,82

1.495,82

acțiuni culturale

1.143,17

100,00

1.243,17

Transferuri către instituții publice, din care:

51

23.460,00

150,00

23.610,00

Casa de Cultura

800,00

800,00

Teatrul "Toma Caragiu"

5.200,00

5.200,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

3.300,00

3.300,00

Club Sportiv Municipal

8.800,00

150,00

8.950,00

Administrajia Parcului C-tin Stere

5.360,00

0,00

5.360,00

Finanțare- proiecte POR

56

22.533,44

22.533,44

Alte cheltuieli - total din care:

59

8.365,00

0,00

8.365,00

Asociația"Lupii Galbeni 2012" (susținerea si promovarea echipei de fotbal F.C.Petrolul)

8.000,00

8.000,00

reparații unitati de cult

365,00

0,00

365,00

Active nefinanciare

71

14.664,22

-850,00

13.814,22

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-1.495,82

-1.495,82

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

38.866,87

432,00

39.298,87

Cheltuieli de personal - total din care:

10

6.031,00

0,00

6.031,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

4.551,00

4.551,00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 307/27.08.2013

Influente

(+/-)

X^etijjcare - '

Crese

1.480,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

1.893,55

0,00

1.89335

bunuri si servicii ASSC

1.191,00

1.191,00

Bunuri si servicii crese

630,00

630,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

22,15

22,15

Legea 350/2005

50,40

50,40

Transferuri către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

51

13.673,00

0,00

13.673,00

Finanțare- proiecte POR

56

3.941,50

3.941,50

Asistenta sociala- total din care:

57

13.185,00

0,00

13.185,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

8.782,00

8.782,00

Ajutoare pentru locuințe

178,00

178,00

Ajutoare pentru incalzirea locuințelor

4.200,00

4.200,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

25,00

25,00

Cheltuieli de capital - din care:

70

165,00

432,00

597,00

Active nefinanciare

155,00

432,00

587,00

Active nefinanciare crese

10,00

10,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-22,18

-22,18

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

69.748,23

-1.045,00

68.703,23

Bunuri si servicii- total din care:

20

26.439,50

0,00

26.439,50

iluminat public

06

6.600,00

6.600,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

19.839,50

0,00

19.839,50

intretinere ceasuri publice

39,50

39,50

Reparații curente(fond imobiliar)

500,00

500,00

prestări servicii SGU PI

19.300,00

19.300,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

8.400,00

8.400,00

Active nefinanciare

71

34.908,73

-1.045,00

33.863,73

Active nefinanciare

33.708,73

-1.125,00

32.583,73

Active nefinanciare (SGU)

1.200,00

80,00

1.280,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

0,00

0,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

30.592,00

-55,00

30.537,00

Bunuri si servicii -total din care:

20

23.732,00

0,00

23.732,00

Salubritate

22.200,00

22.200,00

apa meteo

1.532,00

1.532,00

Active nefinanciare

71

6.860,00

-55,00

6.805,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

0,00

0,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

29.500,00

0,00

29.500,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en, termica livrata pop.

40

29.500,00

29.500,00

TRANSPORTURI

8402

126.179,01

395,00

126.574,01

Bunuri si servicii - din care:

20

11.679,21

0,00

11.679,21

reparații curente străzi - din care:

9.000,00

9.000,00

reparații străzi SGU

200,00

200,00

serv monitorizare trafic

2.513,00

2.513,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

166,21

166,21

Subvenții- dif. de preț si tarif (RATP)

40

30.000,00

30.000,00

Finanțare- proiecte POR

56

64.115,48

64.115,48DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 307/27.08.2013

Influente

(+/-)

PrevecleiW bLSreW rectificare^'';

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-166,21

-166,2Î

Cheltuieli de capital - din care:

70

20.550,53

395,00

20.945,53

Active nefinanciare

71

20.430,53

395,00

20.825,53

Active financiare

72

120,00

120,00

SECȚIUNEA DE FUNCTIONATRE

378.486,80

-80,00

378.406,80

A UTORITA TI PUBLICE SI A CTIUNI EXTERNE

5102

18.153,28

0,00

18.153,28

Cheltuieli de personal

10

7.890,00

7.890,00

Bunuri si servicii

20

10.341,92

10.341,92

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

35,00

35,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-113,64

-113,64

AL TE SER VICII PUBLICE GENERALE

5402

27.209,50

-250,00

26.959,50

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

3,60

3,60

Fonduri de rezerva

50

1.350,00

-250,00

1.100,00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

774,50

0,00

774,50

Rambursări de credite - total din care:

81

25.085,00

0,00

25.085,00

Rambursare credit Alpha Bank

5.885,00

5.885,00

Rambursare credit B.C.R.

14.700,00

14.700,00

Rambursare credit B.R.D.

4.500,00

4.500,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-3,60

-3,60

TRANZACȚII PRIVIND DA TORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

7.723,00

0,00

7.723,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

150,00

150,00

Dobânzi

30

7.573,00

7.573,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

7.485,00

0,00

7.485,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

35,00

0,00

35,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

35,00

35,00

Transferuri către Politia Locala

51

7.450,00

7.450,00

Plăti efect an precedenti an curent

85

0,00

0,00

INVATAMINT

6502

111.496,25

-80,00

111.416,25

Cheltuieli de personal

10

92.613,00

92.613,00

Bunuri si servicii -din care:

20

16.199,38

-80,00

16.119,38

Bunuri si servicii repartizate instituțiilor de invatamant

14.013,75

14.013,75

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

36,63

36,63

Bunuri si servicii (pmp)

2.149,00

-80,00

2.069,00

Transferuri către instituții publice

51

389,00

389,00

Asistenta sociala

57

40,00

40,00

Alte cheltuieli

59

2.291,50

0,00

2.291,50

Alte cheltuieli (burse)

991,50

991,50

Sume aferente plătii creanțelor salariate (sume ce vor fi alocate in funcție de modificările nivelului maxim al cheltuielilor de personal)

1.300,00

1.300,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-36,63

-36,63

SANATATE

6602

7.472,73

0,00

7.472,73

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

3.260,00

3.260,00


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 307/27.08.2013

Influente

(+/-)

Prevederi , ?[ <■ bugetare A conform -. \fecfificâreL~

Bunuri si servicii - din care:

20

1.198,00

0,00

^l?i98,00.

bunuri si servicii -asistenta medicala comunitaraASSC

198,00

198;00

bunuri si servicii spital (Upetrom)

1.000,00

1.000,00

Transferuri către instituții publice

51

2.954,73

0,00

2.954,73

Spitalul de Boli Infectioase Ploiești

1.200,00

1.200,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.754,73

1.754,73

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

60,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

34.602,17

250,00

34.852,17

Bunuri si servicii - total- din care:

20

4.272,99

100,00

4.372,99

iluminat ornamental

1.600,00

1.600,00

spectacole artificii

34,00

34,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

1.495,82

1.495,82

acțiuni culturale

1.143,17

100,00

1.243,17

Transferuri către instituții publice, din care:

51

23.460,00

150,00

23.610,00

Casa de Cultura

800,00

800,00

Teatrul "Toma Caragiu"

5.200,00

5.200,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

3.300,00

3.300,00

Club Sportiv Municipal

8.800,00

150,00

8.950,00

Administrata Parcului C-tin Stere

5.360,00

5.360,00

Alte cheltuieli - total din care:

59

8.365,00

0,00

8.365,00

Asociatia"Lupii Galbeni 2012" ( susținerea si promovarea echipei de fotbal F.C.Petrolul)

8.000,00

8.000,00

reparații unitati de cult

365,00

0,00

365,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-1.495,82

-1.495,82

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

34.760,37

0,00

34.760,37

Cheltuieli de personal - total din care:

10

6.031,00

0,00

6.031,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

4.551,00

4.551,00

Crese

1.480,00

1.480,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

1.893,55

0,00

1.893,55

bunuri si servicii ASSC

1.191,00

1.191,00

Bunuri si servicii crese

630,00

630,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

22,15

22,15

Legea 350/2005

50,40

50,40

Transferuri către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

51

13.673,00

0,00

13.673,00

Asistenta sociala- total din care:

57

13.185,00

0,00

13.185,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

8.782,00

8.782,00

Ajutoare pentru locuințe

178,00

178,00

Ajutoare pentru încălzirea locuințelor

4.200,00

4.200,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

25,00

25,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-22,18

-22,18

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

34.839,50

0,00

34.839,50

Bunuri si servicii- total din care;

20

26.439,50

0,00

26.439,50

iluminat public

06

6.600,00

6.600,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

19.839,50

0,00

19.839,50

întreținere ceasuri publice

39,50

39,50

Reparații curente(fond imobiliar)

500,00

500,00

prestări servicii SGU PI.

19.300,00

19.300,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

8.400,00

8.400,00


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 307/27.08.2013

Influente

(+E)

ftreyiede’iîA'tr ■ ■: a Se*       -

«gWW

Plăti efectuate an precedent! recuperate an curent

85

0,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

23.732,00

0,00

23.732,00

Bunuri si servicii -total din care:

20

23.732,00

0,00

23.732,00

Salubritate

22.200,00

22.200,00

apa meteo

1.532,00

1.532,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

0,00

0,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

29.500,00

0,00

29.500,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata pop.

40

29.500,00

29.500,00

TRANSPORTURI

8402

41.513,00

0,00

41.513,00

Bunuri si servicii - din care:

20

11.679,21

0,00

11.679,21

reparații curente străzi - din care:

9.000,00

9.000,00

reparații străzi SGU

200,00

serv monitorizare trafic

2.513,00

2.513,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

166,21

166,21

Subvenții- dif. de preț si tarif (RATP)

40

30.000,00

30.000,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-166,21

-166,21

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

175.451,01        80,00

175.531,01

A UTORITA TI PUBLICE SI A CTIUNI EXTERNE

5102

318,40

1.125,00

1.443,40

Alte transferuri -Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

161,54

161,54

Active nefinanciare

71

156,86

1,125,00

1.281,86

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

70,00

0,00

70,00

Active nefinanciare

71

0,00

0,00

Active financiare (participare la capitalul social al

72

70,00

70,00

INVATAMANT

6502

6.063,98

78,00

6.141,98

Finanțări POSDRU unitati de invatamant

56

90,80

90,80

Active nefinanciare

71

5.973,18

78,00

6.051,18

SANATATE

6602

1.259,73

0,00

1.259,73

Active nefinanciare - din care:

70

1.259,73

0,00

1.259,73

Active nefinanciare servicii de sanatate publica (ASSC)       >

180,00

0,00

180,00

Active nefinanciare

1.079,73

1.079,73

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

37.197,66

-850,00

36.347,66

Finanțare- proiecte POR

56

22.533,44

22.533,44

Active nefinanciare

71

14.664,22

-850,00

13.814,22

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

4.106,50

432,00

4.538,50

Finanțare- proiecte POR

56

31941,50

3.941,50

Cheltuieli de capital - din care:

70

165,00

432,00

597,00

Active nefinanciare

155,00

432,00

587,00

Active nefinanciare crese

10,00

10,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

34.908,73

-1.045,00

33.863,73

Finanțare- proiecte POR

56

0,00

0,00

Active nefînanciare - din care:

71

34.908,73

-1.045,00

33.863,73

active nefinanciare

33.708,73

-1.125,00

32.583,73

active nefinanciare SGU

1.200,00

80,00

1.280,00


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 307/27.08.2013

Influente

(+/-)

P^evederi'^; bfqgâarei^

rectitt^sr^AH

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

6.860,00

-55,00

6.805,00

Active nefinanciare total din care:

71

6.860,00

-55,00

6.805,00

TRANSPORTURI

8402

84.666,01

395,00

85.061,01

Finanțare- proiecte POR

56

64.115,48

64.115,48

Cheltuieli de capital - din care:

70

20.550,53

395,00

20.945,53

Active nefinanciare

71

20.430,53

395,00

20.825,53

Active financiare

72

120,00

120,00

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTITEI

ANEXA NR.2


VIZAT, PRIMAR, Iulian BADESCULISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2013 RECTIFICARE 6

Nn crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

finanțate din:

Influente (W bunel local

Influente buget stat

BUGET RECTIFICAT 6

Observații

TOTALBUGET INIȚIAL 2013

de la bugetul local

transfer bug. stat

0

I

2

3=4+5

4

5

6

7

8

9

<<<8M4^S<<;

:<șkpbff(78<;

<-:-64q;iiij:;:<

:<<^iM<<->

<<$»iț:*>

<<<<82;<Î4&88<:<<

Cap.51.02-71

AUTORITATI PUBLICE

Z<<<<W<<<<<

:<<<:if&86:<<<

<<<i5W:<<

:<<<w:<<-

<</;‘125>i?<<

:<:#,$?«<<

:<<<<tZ81Jii6:<<<-

din care:

c

Alto cheltuieli de investiții

y.tw

156.86

156,86

0,00

1.125.00

0.00

1.181,86

1

Dotări Informatica

0,00

156,86

156,86

0,00

0,00

0,00

156,86

2

Achiziție Imobile (Str. Independentei, nr.8)

0,00

0,00

0,00

0,00

1.125,00

0,00

1.125,00

Cap.65.02-71

INVATAMANT

TOTAL

83.929,00

5.560,81

5.560,81

0,00

78,00

0,00

5.638,81

din care:

A

Lucrări in continuare

36.813,00

2.392,81

2.392,81

0,00

0,00

0,00

2.392,81

1

înlocuire tâmpi arie, refacere fațade, terenuri

36.813,00

2.392,81

2.392,81

0,00

0,00

0,00

2.392,81

B

Lucrări noi

47.116,00

2.921,00

2.921,00

0,00

0.00

0,00

2.921,00

1

Proiectare si execuție - Modernizare terenuri de sport la unitățile de invatamant

3.953,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

2

Instalație interioara de incalzire-Scoalanr.l "Radu Stanian"

110,00

60,00

60,00

0,00

12,00

0,00

72,00

3

Înlocuire tamplarie C.N. - "I.L.Caragialc"

4.016,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

4

Sala de Sport C.E. -"Virgil Madgearu"

11.000,00

500,00

500,00

0,00

-22,70

0,00

477,30

5

lmbunatatirea infrastructurii tehnice pentru proiecte de monitorizare video a instituțiilor de invatamant preuniversitar (Pro iectare+Executi e)

85,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Sala de concerte Liceul de Arta “Carmen Sylva"

22.100,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

7

Construire - Grădiniță Aleea Strunga

1.412,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

S

Construire - Grădiniță Bdul Petrolului

3.540,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

9

Centrala termica - Grădiniță nr.7

80,00

55,00

55,00

0,00

10,70

0,00

65,70

10

Instalație interioara de incalzire - Școala Ienachita Vacarescu

417,00

395,00

395,00

0,00

0,00

0,00

395,00

11

Centrala termica - Școala Florin Comisei

250,00

237,00

237,00

0,00

0,00

0,00

237,00

12

Centrala termica - Grădiniță nr.38

153,00

144,00

144,00

0,00

0,00

0,00

144,00

C

Alte chei micii de investiții

p.Oi»

247.00

247.00

0,00

78,00

0.00

32 W

1

RTE Sala de sport Școala nr.28 "Nicolae Balcescu"

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

2

Proiectare - reabilitare corp anexa Colegiul National "Mihai Viteazul"

0,00

26,00

26,00

0,00

0,00

0,00

26,00

3

SF W1FI internet management

0,00

85,00

85,00

0,00

78,00

0,00

163,00

4

Dotări

0,00

106,00

106,00

0,00

0,00

0,00

106,00

SANATATE

............./

:<<<:5J6Doii:<<<

:<<<L07&73<<<

:<-:t<Hiț73<<

:<<<b;oo:<<:

<<<:d;eii:<<<

:<<țy)p<<

<<<<<h0W5<<7Ă

.V.

din care:

'■

B

Lucrări noi

5.609,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

1

Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

5.609,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

2

Relocare Spital Pediatrie prin schimbare de funcțiune clădire Piața Eroilor, nr, 1A

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 \Nr. cri.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

finanțate din:

Influente (+/-) buget local

Influente (V-) buget stat

BUGET

RECTIFICAT 6

Observații

TOTAL BUGET INIȚIAL 2013

de la bugetul local

transfer bug. stat

0

I

2

3=4+5

4

5

6

7

8

9

C

Alte thcJhueil de investiții

OjfJtî

579.73

0.01!

O.fIO

579,73

1

PUD, DAL1 -Relocare Spital Pediatrie prin schimbare de funcțiune clădire Piața Eroilor, nr. IA

0,00

90,00

90,00

0,00

0,00

0,00

90,00

2

Dotare cu echipamente medicale Spitalul Municipal Ploiești

0,00

489,73

489,73

0,00

0,00

0,00

489,73

3

SF-Modemizare Spitalul Municipal Ploiești (Shuller)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cap.67.02-71

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

din care:

A

Lucrări in continuare

82.663,53

10.815,22

10.815,22

0,00

0,00

0,00

10.815,22

1

Refacere stadion Ilie Oana Ploiești ,

74.570,63

10.710,72

10.710,72

0,00

0,00

0,00

10.710,72

2

Consolidare si extindere sala de concerte inclusiv balcon Filarmonica Paul Constantinescu Ploiești

8.039,90

51,50

51,50

0,00

0,00

0,00

51,50

3

Pavilioane de vara (Proiectare+Executie)

53,00

53,00

53,00

0,00

0,00

0,00

53,00

B

Lucrări noi

5.430,32

1.769,00

1.769,00

0,00

0,00

0,00

1.769,00

1

Amenajare, dotare, pavilioane Parc Nichita Stancscu (Proiectare+Executie)

89,54

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

2

Dotări locuri de joaca

3.500,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

3

Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bdul.Independentei Nr. 14

1.840,78

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

300,00

4

Reabilitare clădire si spatii adiacente stadion Ilie Oana Ploiești

0,00

1.379,00

1.379,00

0,00

0,00

0,00

1.379,00

C

AJre eliclttileh ik> iuv+’itilii

0.00

2.630.00

2.080.00

0.6(1

-850.00

Oii

L230,tHj

1

SF-Reabilitare clădire + spatii adiacente stadion Ilie Oana Ploiești

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

2

SF-Relocare Muzeul Petrolului

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

3

Dotări cu caracter sportiv Sala Sporturilor (Olimpia)

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

-1.330,00

0,00

670,00

4

Dotări tip mobilier - Sala Sporturilor (Olimpia)

0,00

0,00

0,00

0,00

480,00

0,00

480,00

Cap.68.07.71

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

din care:

A

Lucrări in continuare

8,684,39

0,00

0,00

0,00

432,00

0,00

432,00

1

Reabilitarea/modemizarea si echiparea specifica a Centrului de Primire in regim de urgenta Ciresarii Ploiești

8.684,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentate interioara

0,00

0,00

0,00

0,00

432,00

0,00

432,00

B

Lucrări noi

0,00

180,00

180,00

0,00

0,00

0,00

180,00

1

Racord termic, instalații termice si sanitare - Centrul de primire in regim de urgenta Ciresarii Ploiești

0,00

180,00

180,00

0,00

0,00

0,00

180,00

Cap. 70.02 -71

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

vW:

din care

A

Lucrări in continuare

88.546,51

30.487,74

29.847,64

640,10

0,00

0,00

30.487,74

1

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9Mai Ploiești

14.404,13

246,00

50,00

196,00

0,00

0,00

246,00

2

RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății

3.736,85

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

-

3

Reabilitare termica blocuri zona Ploiești NORD, Lotl+Lot2

14.463,00

7.185,50

7.185,50

0,00

0,00

0,00

7.185,50    /

Lot 1 -Contractnr.24008/29.12.2011

4.570,50

4.570,50

0,00

4.570,50

Lot 2 -Contract nr.24007/29.12.2011

2.615,00

2.615,00

0,00

2.615,00

Servicii dirigenrie santiei

0,00

0,00

0,00

0,00 \Nr. crt.

Valoare

finanțate din:

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

totala conform SF

TOTAL BUGET INIȚIAL 2013

de la bugetul local

transfer

bug. stat

Influente (*/-) buget local

Influente (+/■) buget stat

BUGET RECTIFICAT 6

Observații

0

1

2

3=4+5

4

J

6

7

s

9

4

Reabilitare termica blocuri zona Malu Roșu

18.196,05

8.103,64

8.103,64

0,00

0,00

0,00

8.103,64

Lot l -Contract nr.23999/29.12.2011

2.458,94

2.458,94

2.458,94

Lot 2 -Contract nr.24000/29.12.2011

4.079,33

4.079,33

4.079,33

Lot3 -Contractnr.24003/29.12.201l

1.565,37

1.565,37

1.565,37

Servicii dirigentic șantier

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Reabilitare termica blocuri zona Vest 1

25.356,44

9.852,12

9,852,12

0,00

0,00

0,00

9.852,12

Lot I -Contract nr.24005/29.12.2011

3.945,22

3.945,22

3.945,22

Lot 2 -Contract nr.24006/29.12.2011

4.549,40

4.549,40

4.549,40

Lot3 -Contractnr.24004/29.12.2011

1.233,50

1.233,50

1.233,50

Servicii dirigentic șantier

124,00

124,00

124,00

6

Reabilitare termica blocuri zona Vest 2

12.040,04

4.973,91

4.529,81

444,10

0,00

0,00

4.973,91

Lot 1 -Contract nr.24002/29.12.2011

2.674,13

2.230,03

444,10

0,00

0,00

2.674,13

Lot 2 -Contract nr.24001/29.12.2011

2.299,78

2.299,78

2.299,78

Servicii diri genți e șantier

0,00

0,00

0,00

TOTAL REA BILITARE BLOCURI - 30. 1)5,17 mii Ici

30.115,17

30.115,17

7

RTE Cămin batrani strada Cosminele

350,00

45,00

45,00

0,00

0,00

0,00

45,00

8

Alimentare cu energie termica din sistem centralizat bloc CFR Vest, Str, Domnisosri, nr. 101, Ploiești

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

9

Deviere rețea apa str,Libertății nr.l

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

10

Extindere a branșamentelor de apa in cartierul Ghc.Doja, Rafov, Gageni, Bereasca(RASP)

0,00

15,57

15,57

0,00

0,00

0,00

15,57

B

Lucrări noi

89,059,39

516,78

516,78

0,00

0,00

0.00

516.78

1

Reabilitare/Modemizarea hipodromului din Ploiesti-Centru Hipic si de Agrement.

88.959,39

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

2,00

2

Extindere rețea gaze si iluminat public Cartier Tineretului

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

3

Branșamente apa municipiul Ploiești Cart.Rudului, Eriolor, M.Bravu, Transilvaniei, A.Mureseanu RASP(dividende Apa Nova)

0,00

64,78

64,78

0,00

0,00

0,00

64,78

4

Sistematizare verticala, Iluminat public, rețea gaze, Cartier locuințe str. Gageni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Extindere rețea gaze naturale Cartier locuințe str. Gageni (EDEN)

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

6

Amenajarea centrului municipal de colectare a deșeurilor de echipamente electrice si electronice Ploiești

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Alimentare cu energie electrica locuințe ale Municipiului Ploiești Colonia Teleajen

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

8

Modernizare instalații electrice imobile PMP

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

9

Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bdul.Independentei Nr.14

1.840,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Lite cheltuieli de investirii

31,728,20

2.704,25

2.704.21

0,06

-1.125,00

1.579.21

1

SF -Amenajare adapost pentru câinii comunitari

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

2

SF Locuințe sociale Str. Lucemei (cartier Bercasca)

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

3

SF, PT, DE Rețele tehnico edilitare str. Cosminele (ANL)

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

4

Expertize tehnice la imobile din patrimoniu mun. Ploiești

0,00

95,00

95,00

0,00

0,00

0,00

95,00

5

Documentații tehnice pentru consolidări, modernizări si reabilitări termice ptr clădirile din patrimoniu mun. Ploiești

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

6

Documentație tehnica pentru execuție lucrări de creștere a performantei energetice a blocurilor.

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

200,00 /?<

7

SF,PT,DE -Parc fotovoitaic pentru producerea energiei electricefTeleajen)

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00 /£.

_

8

Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentate interioara - (actualizare PT si alimentare cu apa si canalizare)

0,00

80,00

. 80,00

0,00

0,00

0,00

80,00 ( <

9

Amenajare imobil str. Independentei nr.21(Actualizare PT)

31.660,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

SF+PT+DE -Sistematizare verticala, Iluminat public Cartier locuințe str. Gageni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 \

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

finanțate din:

Influente (4/-) buget local

Influente (+/.) buget stat

BUGET RECTIFICAT 6

Observații

TOTALBUGET INIȚIAL 2013

de la bugetul

local

transfer bug. stat

0

1

2

3=4+5

4

5

6

7

«

9

11

SF,PT,DE Iluminat public Cartier Tineretului

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

12

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri cartier Bereasca- Actualizare PT

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

13

PUZ Cartier Gageni

68,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

PUZ Cartier ANL Str. Cosminele

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00

25,00

15

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, regulamentul local de urbanism aferent, elaborarea strategiei de dezvoltare urbana a municipiului Ploiești si plan de amenajare a teritoriului metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

315,00

315,00

0,00

0,00

0,00

315,00

16

Actualizarea regulamentului privind construirea si amplasarea suporturilor pentru firme si reclame pe raza municipiului Ploiești

0,00

13,00

13,00

0,00

0,00

0,00

13,00

17

Actualizarea regulamentului privind amplasarea si funcționarea spatiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat al municipiului Ploiești

0,00

22,00

22,00

0,00

0,00

0,00

22,00

18

Reabilitare iluminat public

0,00

55,21

55,21

0,00

0,00

0,00

55,21

19

PUZ Locuințe sociale strada Lucemei (Cartier Bereasca)

0,00

29,00

29,00

0,00

0,00

0,00

29,00

20

SF Toalete publice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

SF PT DE Amenajare esplanada Parc Dendrologic (Zona Statuia Mihai Viteazul)

0,00

35,00

35,00

0,00

0,00

0,00

35,00

22

Achiziție Imobile (Str. Independentei, nr.8)

0,00

1,125,00

1.125,00

0,00

-1.125,00

0,00

0,00

23

SF+PT+DE Extindere rețea electrica Cartier locuințe str. Gageni (EDEN)

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

24

Expertizarc tehnica a lucrărilor de reabilitare termica din municipiul Ploiești si a proiectelor tehnice faza PT, DE.

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Cap.74.02-71

PROTECȚIA MEDIULUI

1X.>TĂL<<<<<<<<<<'*                            <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<

:«-:25io32L-is-:«

^«^ăso-oo:-:-:

:-::d.860,-oo«

din care

Lucrări in continuare

23.817,18

5.625,00

5.625,00

0,00

0,00

0,00

5.625,00

1

Modernizare si reabilitare străzi,inclusiv canalizare si racorduri canalizare. Cartier Bereasca (zona Nord+zona Sud)+bransamente electrice statii pompare

20.904,00

3.190,00

3.190,00

0,00

0,00

0,00

3,190,00

2

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri Cartier Gageni (Str.Podetului)

2.913,18

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

3

Modernizare sistem de colectare si epurare a apelor uzate in mun. Ploiești

0,00

2.385,00

2.385,00

0,00

0,00

0,00

2.385,00

B

Lucrări noi

1.215,00

1.215.00

1.215,00

0,00

-55.00

0,00

1.160,00

I

Harta strategica de zgomot

245,00

245,00

245,00

0,00

0,00

0,00

245,00

2

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri str.Tunari (proiectare+executie)

400,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

400,00

3

Extindere canalizare str.Spicului (proiectare+executic)

270,00

270,00

270,00

0,00

-55,00

0,00

215,00

4

Extindere canalizare str.Tesatorilor (proiectare+executie)

270,00

270,00

270,00

0,00

0,00

0,00

270,00

5

Extindere rețea apa si canalizare, inclusiv racorduri si branșamente Cartier de locuințe Gageni (EDEN)

30,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

Atte cheltuieli de investirii

0,00

20.00

20,0(1

(1.00

OJ«j

0,00

1

SF+PT+DE Extindere rețea apa si canalizare, inclusiv racorduri si branșamente Cartier de locuințe Gageni (EDEN)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00    jE

2

SF Extindere canalizare str.Spicului

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

3

SF Extindere canalizare str. Țesătorilor

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5>°0Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

finanțate din:

Influente (V-) buget local

Influente (4/-) buget stat

BUGET RECTIFICAT 6

Observații

TOTAL BUGET INIȚIAL 2013

de la bugetul local

transfer bug. stat

0

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8

9

Cap.84.02-71

din care

A

Lucrări in continuare

121,815,71

11,861,53

11.861,53

0,00

850,00

0,00

12.711,53

1

Modernizare străzi Cartier Motoi (Pescarus, Amota, Cerasuluî, Trompetei, Zorilor, Otelului, Clabucet, Olimpului, Boîan, Aron Vodă, Grăniceri, Albisor, Corăbiei, Tomis, Poet Dimitric Angliei, Tinerimii, Albești, Pictor Barbu Iscovescu, Gheorglie Sion, Grausoruluî, Chindiei, Turnătorului, Salvador, Graur, Oituz, Diaconu Coresi, Bodocului, Amzci, Cap.Traian Dumitrescu, Fagaras, Cori atestî)

9.241,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

2

Drumuri si accese Cartier Ghighiuluî (Brazi, Tinosu, Pietrosani, Tatarani, Alunis, Sima, Draganesti)

2.430,22

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

3

Reabilitare trotuare Cartier 9 Mai (proiectare si execuție)

1.574,43

76,00

76,00

0,00

0,00

0,00

76,00

4

Reabilitare sistem rutier străzi Cartier 9 Mai (Strunga, Vitioarei, Targsor, Amauti, Prislop, Padina, Aleea Mureș, Aleea Seciului, Frasinet, Aleea Vomicel, Aleea Someș, Muscel, Făget, Casin, Intrarea Daliei, Granitului, Murelor, Victoras, Nicolae Filipescu, Metrului)- proiectare+executie

5.393,57

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

5

Modernizare Cartier Enachita Vacarescu (Aviatorilor, Aeroportului, Parasutistilor, Biruinței, Spatar Milescu, Zimbrului, Carol Davila, Enachita Vacarescu, Vitejilor, Făcliei, Crisan, Cosmonautilor, Gomistilor) -pro iectare+executi e

4.835,12

43,00

43,00

0,00

0,00

0,00

43,00

6

Modernizare Cartier Malu Roșu (Serg. Ghe. Mateescu, Brancîog, Dealu cu Piatra, Secelenilor, Aleea Scolii, Tazlau, TazIau(Rev I), Măgurii, Moșneni, Aleea Brașovenilor, Dogarilor, Raristei, Râpelor) -proiectare+executie

2.857,48

16,00

16,00

0,00

0,00

0,00

16,00

7

Reabilitare trotuare Cartier Enachita Vacarescu -proiectare+executie

1.933,07

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

8

Reabilitare trotuare Cartier Malu Roșu -dirigentie de șantier

546,14

1,40

1,40

0,00

0,00

0,00

1,40

9

Reparație capitala strada Lapusna-dirigentie de șantier

688,00

3,70

3,70

0,00

0,00

0,00

3,70

10

Reabilitare si amenajare parcați bl. 35 A-G str. Malu Roșu -dirigentie de șantier

515,31

2,20

2,20

0,00

0,00

0,00

2,20

11

Modernizare str. Splaiului (tr. Str. Negru Voda-str. Dragos Vodă) -dirigentie de șantier

144,12

0,60

0,60

0,00

0,00

0,00

0,60

12

Amenajare parcare B-dul Republicii bl A5, Aleea Codrului si Aleea Vlasiei -dirigentie de șantier

1.503,00

8,50

8,50

0,00

0,00

0,00

8,50

13

Modernizare Cartier Penes Curcanul - proiectare+executie

9.483,10

1.240,00

1.240,00

0,00

0,00

0,00

1.240,00

14

Modernizare si reabilitare strazi.inclusiv canalizare si racorduri canalizare. Cartier Bereasca (zona Nord+zona Sud)

40.851,28

5.200,00

5.200,00

0,00

0,00

0,00

5.200,00

15

Modernizare străzi in mun. Ploiești (Str.Fratiei, Horatiu, Peris -inclusiv canalizare, Ecoului, Drum acces Ploiești Triaj, Barzava, Aurora, Lemnari, Dezrobirii, Vtdinului, Zanelor-inctusiv canalizare, Brazdei, Berzei, Dambovita-inclusiv canalizare, Rotari, Acarului, Olteni, Neajlov (Proiectare+executie)

10.937,60

1.335,00

1.335,00

0,00

0,00

0,00

1.335,00

16

Modernizare str. Cheia, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

362,60

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

200,00

17

Modernizare str. Vârful cu Dor, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

76,73

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

18

Upgrade sistem de management a) traficului in municipiul Ploiești (proiectare+executie)

5.500,00

2.000,00

2.000,00

0,00

850,00

0,00

2.850,00

19

Amenajare pavaj pietonal Complex Nord si parcari

1.024,99

84,13

84,13

0,00

0,00

0,00

84,13

20

Modernizare str. Buna Vestire

4.647,83

100,50

100,50

0,00

0,00

0,00

100,50

21

Modernizare str. Neptun

301,02

70,00

70,00

0,00

0,00

0,00

70,00

--

22

Amenajare parcari in cartier E.Vacarescu (proiectare+executie)

9.477,43

1.317,00

1.317,00

0,00

0,00

0,00

1.317,00

23

Refacere sisteme rutiere strada Costilei, Salva Viseu, Tunari - proiectare+executie

514,00

30,20

30,20

0,00

0,00

0,00

30,20    7

•' ....

24

Amenajare parcare si pietonal strada Toma Caragîu (proiectare+executie)

733,39

0,40

0,40

0,00

0,00

0,00

0,40   7

25

Amenajare parcari cu dale ecologice zona nord, zona vest, zona central sud est (proiectare+executie)

6.244,28

7,90

7,90

0,00

0,00

0,00

7,90    ;p.

?■' B..7-?   - '■

B

Lucrări noi

16,121,23

6.607,00

6.607,00

0,00

-455,00

0,00

6.152,00

1

Parcare supraterana str.Cuza Vodă (proiectare+executie)

12.708,18

1.623,00

1.623,00

0,00

0,00

0,00

1.623,00 s

2

Modernizare str. Văii

476,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Pasaj trecere intre strada Depoului sî strada Mimiului (proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nr.

crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

finanțate din:

Influente (+/-) buget local

Influente (+/-) buget stat

BUGET RECTIFICAT 6

Observații

TOTAL BUGET INIȚIAL 2013

de la bugetul

local

transfer bug, stat

0

1

2

3=+-r5

4

J

6

7

8

9

4

Realizare copertine refugiu calatori (statii RATP), (proiectare+executie)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

5

Amenajare exterioara Sala Sporturilor Olimpia (proiectare+executie)

0,00

370,00

370,00

0,00

0,00

0,00

370,00

6

Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi

0,00

4,00

4,00

0,00

0,00

0,00

4,00

7

Amenajare străpungere strada Grindului (proiectare+executie)

650,00

650,00

650,00

0,00

0,00

0,00

650,00

8

Modernizare strada Caraiman, inclusiv canalizare

295,00

295,00

295,00

0,00

0,00

0,00

295,00

9

Modernizare Str.Aviator Popescu Ciocănel .inclusiv canalizare

939,00

682,00

682,00

0,00

0,00

0,00

682,00

10

Modernizare Str.Panciu, inclusiv canalizare

606,37

530,00

530,00

0.00

0,00

0,00

530,00

11

Loc de odihna zona Casa Cârti (proiectare+executie)

29,58

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

12

Loc de odihna zona Piața (proiectare+executie)

20,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

13

Modernizare strada Valea Alba, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

14

Modernizare strada Vaslui, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

0,00

280,00

280,00

0,00

0,00

0,00

280,00

IS

Drum acces din strada Libertății (proiectare+executie)

334,00

335,00

335,00

0,00

0,00

0,00

335,00

16

Sens giratoriu, intersecție Bdul.Republicii si Str. Laboratorului

0,00

285,00

285,00

0,00

0,00

0,00

285,00

17

Reabilitare strada Radu de la Afumați (proiectare+executie)

0,00

520,00

520,00

0,00

-520,00

0,00

0,00

18

Imbracare cu mixturi asfaltice strada Spicului (Proiectare+Executie)

0,00

470,00

470,00

0,00

0,00

0,00

470,00

19

Refacere sistem rutier Cartier Rafov

0,00

153,00

153,00

0,00

0,00

0,00

153,00

20

Deviere rețele tehnico edilitaref zona parcare str.Cuza Vodă)

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

200,00

21

Amenajare parcare strada Ghe. Doja (vis a vis SGU)

62,68

0,00

0,00

0,00

65,00

0,00

65,00

A he i'hdttrioli tle iuvestirii

115.397.32

1.962,00

L9<î2.OT

0.00

0,06

0.90

1.962,00

1

Achiziționare autobuze pentru RATP

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

2

Expertiza tehnica Regularizare parțiala parau Dambu

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

3

PT+DE Modernizare Cartier Mitica Apostol

87.816,80

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

4

DALI +PT+DE-Modemizare străzi cartier Rafov 11 (Uzinei, Târgului, Atelierului, Trenului, Traîan Savulescu, Pieței, Izlazului, Furnalului)

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

5

DAL1+ PT+DE Modernizare străzi zona Eroilor (Cărvunarilor, Caliman, Grădinilor, Cosmos, Licurici, Venus, Vasile Lucaciu, Caramidari, Calusari, Mieilor, Turda, Cosari, Faurari, Prundului, Istrita, Fainari, Mecet, Dorului, Cozia, Fuiorului, Turlei, Flacara, Tîtu Maiorescu, Mareșal Averescu, Zaganului, Slt.Erou Constantinoiu Vasile, Goraslau,)

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

6

DALI Modernizare străzi zona Buna Vestire (Rares Vodă, Plevnei,Arcașilor, Ion Rusu Sirianu, Avram Iancu, Globului, Spatari, Vanatori, Alexandru cel Bun, G. Asachi, Brates, Simion Bamutiu, Bicazului, Soveja, lalomitet, Prut,Petni Musat, Sudorului, Branului, Diligentei, Ploilor, Șoimului, Arcașului, Timpului, Fundătură Lupeni 1, Fundătură Lupeni 2)- inclusiv canalizare

12.661,90

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

7

PT+DE Reparație capitala trotuare B-dul Republicii (tronson Sos. Nordului- limita oraș)

1.929,30

52,00

52,00

0,00

0,00

0,00

52,00

8

PT+DE Reparație capitala trotuare strada Ghe. Gr. Cantacuzino (tronson Sos. Vestului- limita oraș)

934,42

2,50

2,50

0,00

0,00

0,00

2,50

9

SF+PT+DE Străpungere str. Laboratorului in prelungire str. Ghe. Gr. Cantacuzino

0,00

85,00

85,00

0,00

0,00

0,00

85,00

10

DALI+PT+DE Modernizare strada August Treboniu Lauri an, inclusiv rețea apa si canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

11

DALI+PT+DE Modernizare strada Caraiman, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

z •.

12

DALI, PT DE- Modernizare str.Caprioarelor, inclusiv canalizare

0.00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00   

13

DALI, PT DE- Modernizare str. intrarea Izvoras

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

7 " ‘             ■■

14

DALI, PT DE- Modernizare str. Intrarea Labirint

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00      , '

1 7.5 ; ‘'

15

DALI+PT+DE Modernizare strada Lacauti, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00 ' .

•. '• *v-” '

16

DALI+PT+DE Modernizare strada Cemtca, inclusiv canalizare

0.00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00 ' f

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

finanțate din:

Influente buget local

Influente (+/-J buget stat

BUGET RECTIFICAT 6

Observații

TOTAL BUGET INIȚIAL 2013

de la bugetul loca)

transfer bug. stat

0

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8

9

17

SF Amenajare exterioara Sala Sporturilor Olimpia

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

18

DAL1+PT+DE Modernizare strada Aleea Bahluiului (Biruinței), inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

19

SF+PT+DE Modernizare infrastructura Cartier Mimiu

0,00

140,00

140,00

0,00

0,00

0,00

140,00

20

SF Amplasare si exploatare sistem parcare 12 locuri, zona Vest

0,00

1,50

1,50

0,00

0,00

0,00

1,50

21

DALI Remenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (Zona ALTEX)

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

22

SF+PT+DE Drum acces parc municipal Vest

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

23

DALI, PT DE Modernizare Str.Panciu, inclusiv canalizare

0,00

16,00

16,00

0,00

0,00

0,00

16,00

24

DALI, PT DE Modernizare Str.Aviator Popescu Ciocănel,inclusiv canalizare

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

25

SF+PT+DE-Sens giratoriu, intersecție Bdul.Republicii si Str. Laboratorului

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

26

SF+PT+DE Reabilitare si modernizare pasaje pietonale subterane": Bariera Buc 1, Bariera Buc.2 si înființare pasaj subteran pitonal -Bariera-trecere de pietoni UPG

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

27

SF Amenajare intersecție str.Ștrandului cu Centura de NE-DN1B

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

28

DALI Modernizare străzi Cartier Pictor Rosenthal I (Mugurilor, Inului, Toporasi, Chilia, Pictor Rosenthal, Mălinului, Putui cu apa rece, Calabreaza, Ulmului, Ruginoasa, Freamătului, Steluțelor, Fundătură Tinerimi, Stupilor, Voîla, Fundătură Boian, Albisor -etapa II, Mircea cel Batran tronson intre Pictor Rosenthal si limita municipiu)-inclusiv canalizare si racorduri

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

29

DALI Modernizare străzi Cartier Pictor Rosenthal II (Ogorului, Pictor Rosenthal (după liniile CF), Aleea Berceni, Aleea Romanești, Intr.Catunu, Parauluî, Intrarea Moara Noua)-

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

30

Reamenajare intersecție str, Gh. Doja/Apelor/Postei, amenajare accese carosabile către incinta, construire poduri

8.054,90

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

31

SF+PT+DE Amenajare parcare strada Gheorghe Doja (vis-â-vis SGU)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

32

SF+PT+DE Amenajare parcare strada Văleni (vis a vis BCR)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

33

Dotări inchidere zona pietonala centrala

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

34

SF Loc de odihna zona Casa Cârti

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

35

SF Loc de odihna zona Piața

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

36

DALI Modernizare strada Valea Alba, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

37

DALI Modernizare strada Vaslui, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

38

SF Drum acces din strada Libertății

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

39

SF+PT+DE Sistematizare verticala Cartier locuințe str, Gageni (EDEN)

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

40

SF Reabilitare strada Radu de la Afumați

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

41

SF Imbracare cu mixturi asfaltice strada Spicului

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

42

SF, PT, DE- Supralargire strada Marasesti pe zona cuprinsa intre centura Ploiești si drum acces parc municipal Vest (inclusiv exproprieri)

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

43

SF+PT+DE Modernizare strada Spatari, inclusiv canalizare (tronson cuprins intre str. Vornicul Boldur si str. Buna Vestire)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

44

SF+PT+DE Modernizare strada Crasna, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10100

^2L^

45

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehuico-economice fazele SF/DALI/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a infrastructurii in mun. Ploiești pentru obiectivul Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud I Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor

0,00

245,00

245,00

0,00

0,00

0,00

ky

245,00

. a L

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala con Torni SF

finanțate din:

Influente (+/-) buget local

Influente (+/-) buget stat

BUGET RECTIFICAT 6

Observații

TOTAL BUGET INIȚIAL 2013

de la bugetul local

transfer bug. stat

0

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8

9

46

SF PT DE Deviere rețele tehnico edilitare( zona parcare str.Cuza Vodă)

0,00

140,00

140,00

0,00

0,00

0,00

140,00

47

SF Pasaj trecere intre strada Depoului si strada Mimiului

0,00

165,00

165,00

0,00

0,00

0,00

165,00

DIRECTOR EXECUTIV,

Mihaela I4/MANDI


MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

Serviciul Reparații si Investiții Drumuri


NOTA DE FUNDAMENTARE

a obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local aferent anului 2013

RECTIFICARE 6

Capitolul 84.02.71 - TRANSPORTURI

A - Lucrări in continuare

Upgrade sistem de management al traficului in municipiul Ploiești (proiectare si execuție)

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr. 9251/27.05.2013, in valoare de 998.812,76 lei (inclusivTVA), incheiat in baza acordului cadru nr. 13000/23.07.2012.

In vederea finalizării lucrărilor propunem suplimentarea alocației bugetare cu suma de 850.000 lei.

B - Lucrări noi

Reabilitare strada Radu de la Afumați (proiectare+executie) - 520.000 lei, iar pentru întocmirea documentației, faza SF -5.000 lei;

Strada Radu de la Afumați face legătură intre zona de nord si cea de est a municipiului Ploiești. Datorita traficului intens din zona, starea carosabilului prezintă numeroase deteriorări.

Având in vedere faptul ca pana la data prezentei nu a fost demarata procedura de achiziție publica, propunem redistribuirea sumei de 520.000 lei.

Amenajare parcare strada Gheorghe Doja (vis a vis SGU)

Locația propusa pentru amenajarea parcării se afla in zona centrala a Municipiului Ploiești, in apropierea Halelor Centrale, la intersecția străzilor Ghe. Doja si Vasile Alecsandri. Suprafața parcelei studiate este de aproximativ 410 mp, este neamenajata, iar in prezent este folosita ca parcare.

Având in vedere aglomerația si lipsa locurilor de parcare din zona centrala a orașului, propunem introducerea acestei poziții noi si alocarea sumei de 65.000 lei.

DIRECTOR EXECUTIV

Ing.Mihadk IAMANDI

SEF SERVICIU


SI INVESTIȚII DRUMURI DOBRE

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII Serviciul Investiții


NOTA DE FUNDAMENTARE Buget local 2013 - Rectificare VI

INVATAMANT

C. Alte cheltuieli de investiții.

3. SF WI FI internet management

Pentru crearea unor zone publice in care sa se asigure accesul la internet propunem realizarea unui studiu de fezabiulitate.

Pentru realizarea unui studiu de fezabilitate in vederea realizării acestui obiectiv propunem majorarea sumei cu 78.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 163.000 lei, (inclusiv TVA).

Capitolul 67.02-71 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

C. Alte cheltuieli de investiții.

3. Dotări cu caracter sportiv Sala Sporturilor Olimpia

In acest an vor fi finalizare lucrările de execuție la Sala Sporturilor Olimpia, realizate cu finanțare de la Compania Naționala pentru Investiții. Pentru asigurarea dotărilor sportive necesare propunem alocarea de la bugeta sumei de 670.000 lei diferența de 1.330.000 lei urmând a fi redistribuita.

Suma prevăzută in buget: 670.000 lei (inclusiv TVA)

4. Dotări tip mobilier Sala Sporturilor Olimpia

Pentru achiziționarea ansamblurilor de mobilier necesare utilării sălii de sport propunem alocarea din bugetul local a sumei de 480.000 lei.

Suma prevăzută in buget: 480.000 lei (inclusiv TVA)

Capitolul 68.07 - 71 ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

A. Lucrări in continuare.

2.Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentare interioara.

Municipiul Ploiești a incheiat contractul de finanțare nr. 1887/11.07.2011 cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului si Agenția pentru Dezvoltare Regionala

Sud Muntenia, avand ca obiect realizarea activitatilor necesare implementării proiectului: Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentare interioara.                                                                       li gf

Asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementam optime a acestui proiect a fost aprobata prin H.C.L. nr. 31/2010.

Pentru realizarea acestui obiectiv de investiții s-a incheiat cu S.C. Eurosting

S.R.L. Buzău contractul de lucrări nr. 6331/04.04.2012 avand valoarea de 2.348.940,68 lei cu TVA.

Lucrările au inceput in data de 02.05.2012, cu etapa de demolare dar in scurt timp s-au constatat o serie de probleme ce nu au putut fi evidențiate la momentul întocmirii documentației tehnice si necesitatea executării unor lucrări suplimentare importante fata de proiectul tehnic.

Aceasta situație a condus la luarea deciziei de sistare a lucrărilor pana la clarificarea aspectelor legate de evaluarea lucrărilor similare/suplimentare si a costurilor aferente executării lor iar măsură dispusa a fost refacerea expertizei tehnice si a proiectului tehnic de execuție, fapt recomandat si de ADR Sud Muntenia.

După refacerea proiectului tehnic, conform devizului general intocmit de proiectant, valoarea lucrărilor similare/suplimentare este de 1.796.216 lei cu TVA, din care constructii-montaj 1.431.170 lei cu TVA.

Propunem alocarea in anul 2013 din bugetul local a sumei de 432.000 lei iar difernta va fi prevăzută in anul 2014.

Suma totala prevăzută in buget: 432.000 Iei (inclusiv TVA).

Capitolul 74.02-71- PROTECȚIA MEDIULUI

B.Lucrari noi.

3.Extindere rețea canalizare str. Spicului (proiectare+executie)

Avand in vedere ca nu s-a realizat studiul de fezabilitare pentru acest obiectiv, propunem diminuarea fondurilor alocate pentru întocmirea proiectului tehnic si executarea lucrărilor de canalizare si a racordurilor pentru cetateni pe str. Spicului, cu suma de 55.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 215.000 lei (inclusiv TVA).

DIRECTOR EXECUTIV MIHAELAIAMANDI


SEF SERVICIUL INVESTIȚII MARIANA STOCHITA

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII Serviciul dezvoltare, întreținere unitati de invatamat, sanatate Awci nr3NOTA DE FUNDAMENTARE

- Buget 2013 -

BUGET LOCAL

Cap.65.02.71 - INVATAMANT

LUCRĂRI NOI

Instalație interioara de încălzire - Școala nr.l Radu Stanian

Centrala termica Grădiniță nr.7

Pentru cele doua obiective de investiții a fost organizata in acest an procedura de achiziție a lucrărilor. Ca urmare a semnării contractelor, au fost demarate lucrările de execuție.

Pe parcursul execuției lucrărilor, in urma demolării sobelor de teracota, a coșurilor de fum si a instalației interioare de gaze s-a constatat necesitatea executării unor lucrări suplimentare care nu au fost anticipate si prevăzute in proiectul tehnic.

In vederea inițierii procedurii de negociere a lucrărilor suplimentare si incheierii actelor adiționale la contracte, dar si pentru plata dirigentiei de șantier, este necesar ca sumele alocate inițial sa fie majorate după cum urmeaza:

 • - Instalație interioara de incalzire la Școala nr.l Radu Stanian - cu suma de 12,00 mii lei

 • - Centrala termica Grădiniță nr.7 - cu suma de 10,70 mii lei

Propunem alocarea de la bugetul local a sumelor menționate mai sus.

Director executiv,

Iamandi Mihaela


Director executiv adjunct,

Crăciun MadalinaDIRECȚIA TEHNIC - INVESTIȚII

ftfWQ of b.


NOTA DE FUNDAMENTARE

- Buget 2013 -

Anual, Primăria municipiului Ploiești aloca fonduri in vederea executării de lucrări de reparații curente la unitățile de invatamant preuniversitar. Aceste lucrări se executa in mod periodic, in scopul asigurării condițiilor normale de exploatare in siguranța a clădirilor in care se desfasoara activitatea de invatamant.

Primăria municipiului Ploiești a alocat suma de 1.900 mii lei in vederea executării de lucrări de reparații curente la unitățile de invatamant preuniversitar.

Propunem diminuarea sumei alocate pentru unitățile de invatamant cu 80 mii lei si redistribuirea sumei către S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.RL. pentru decontarea lucrărilor de reparații garduri executate in municipiul Ploiești.

Director executiv adjunct, Madalina CRĂCIUN


DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

Compartimentul „Organizări evenimente"


Aprobat


Primar,


NOTA DE FUNDAMENTARE

EVENIMENTE CULTURALE

 • 1. FESTIVALUL INTERETNIC

Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 307/27 august 2013, s-a aprobat alocarea sumei de 135.000 lei, de la bugetul local, pentru organizarea, de către Primăria Ploiești, in parteneriat cu Guvernul României - Departamentul Relații Interetnice, a Festivalului Interetnic.

Având in vedere faptul ca numărul participantilor s-a dovedit a fi mai mare decât cel estimat, precum si faptul ca locațiile unde aceștia vor fi cazați percep preturi care depasesc sumele estimate, va rugam sa aprobați majorarea sumei inițiale (de 135.000 lei) cu 12.000 lei, urmând ca aceasta suma sa întregească costurile de cazare si masa pentru participanti.

EVENIMENTE SOCIALE

 • 2. ZIUA PERSOANELOR VÂRSTNICE

Primăria Municipiului Ploiești organizează pe data de 1 octombrie, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. în cadrul acestui eveniment vor fi premiate cu suma de 200 lei, într-un cadru festiv, în jur de 300 de familii care împlinesc 50 de ani de căsătorie. Pentru persoanele vârstnice municipalitatea va organiza un spectacol la Casa de Cultură a Sindicatelor. Apreciem că pentru aceste manifestări este necesară suma de 150.000 lei. Menționăm faptul că există prevedere bugetară de 62.000 lei, la poziția 16, "Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice", a bugetului estimat pe anul 2013. Având în vedere aceste aspecte, pentru buna organizare a acestui eveniment se propune completarea bugetului cu suma de 88.000 lei.

Director


Sef Serviciu

Milena Perpelea


Daniela


istaniîn


MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE Compartimentul Organizare Evenimente

Cont 67.02

BUGET PE ANUL 2013

Rectificat conform HCL_______/11.09.2013

NR. CRT.

DENUMIRE EVENIMENT

DATA (PERIOADA]

PREVEDERE CF. HCL 288/ 28.08.2013

JUSTIFICARE

INFLU ENTE +/-

PREVEDERE CONFORM RECTI FICARE

1

Triml

Ziua naționala a culturii

15 ianuarie

2.000 lei

Bugetul reprezintă cost masa      invitați      la

manifestarea dedicate zilei culturii     (academicieni,

persoane oficiale).

2.000 lei

2

Trim I

Olimpiada naționala a firmelor de exercițiu, ediția a IV-a

14-17 martie

5.000 lei

Concurs național la care vor participa liceele si colegiile de profil economic din tara.

Banii alocați vor asigura premiile oferite de Primăria Ploiești

5.000 Iei

3

Trim I

Lebădă de cristal

23 martie

2.500 lei

Concurs regional de dans

2.500 Iei <1

4 Trim I


Festivalul

Internațional de Poezie "Nichita Stănescu", ed. a-XXV-


29-31 martie


34.000 lei


Naționala


de psihologie si


pedagogie


01 - 05 aprilie


6.900 lei


clasic si contemporan, adresat copiilor. Banii alocați vor asigura premiile oferite de Primăria Ploiești__________

Manifestare complexă, cu caracter literar-artistic, prilejuita de implinirea a 80 de ani de la nașterea lui Nichita Stănescu.

 • - Premii concurs național liceal "Lecții cu Nichita"

 • - Premiile Festivalului (Marele Premiu pentru Poezie si Premiul pentru Opera Omnia)

 • - Bursa Nichita Stănescu

 • - Medalie omagiala

 • - Prestație artistica spectacol (Ion Caramitru si alti artiști]

 • - Cheltuieli neprevăzute Concurs național, sub egida Ministerului Educației Educației, in parteneriat cu Primăria Ploiești. Banii alocați vor asigura premiile oferite câștigătorilor fazei naționale, de către Primăria Ploiești


34.000 lei


6.900 lei6

Trim II

Concurs inter-regional"Științe și tehnologii", ediția a IlI-a Parteneriat cu Colegiul Tehnic "Elie Radu"

01-04 aprilie

3.000 lei

Premii oferite câștigătorilor.

3.000 lei

7

Trim III

Eurodans

25 - 28 aprilie (septembrie)

8.000 lei

Festival - concurs internațional de arta coregrafica. Banii alocați vor asigura premiile oferite câștigătorilor fazei naționale, de către Primăria Ploiești

8.000 lei

8

Trim II

Saptamana de Excelenta pentru Elevi, ediția a XH-a

Prima jumătate a lunii mai

43.100 lei

Premierea tinerilor, câștigători ai olimpiadelor la nivel național, organizate sub egida Ministerului Educației, precum si a altor concursuri

43.100 lei

9

Trim III

Parteneriat multilateral Comenius - Shape (Ministerul Educației Naționale, Primăria Ploiești, Școala « Mihai Eminescu »)

20 - 26 mai

10.500 lei

Bugetul reprezintă asigurarea transportului la obictivele turistice menționate in proiect, pentru cei 50 de elevi si 40 cadre didactice din Romania si tarile partenere.

10.500 lei

XsX»

10

Trim II

Zilele Orașului

Mai - iunie

312.000 lei

Bugetul reprezintă:

312:0 (iOI eiȘ
Ploiești

 • -  Cazare și masă oaspeți

 • -  Concerte    muzică

populară, teatru de revistă,

 • -  Spectacole artificii

 • -  Concursuri (premii în bani și obiecte) etc.

 • -  Cheltuieli neprevăzute

11

Trim II

Copilăria inunda batranul bulevard

1 iunie

10.000 lei

Bugetul reprezintă: confecționare tricouri, stegulete, baloane, dulciuri oferite celor aproximativ 300 copii participanti

10.000 lei

12

Trim II

Parteneriat in proiectul internațional Colegiul Economic Virgil Madgearu -Wordle Hight School Manchester Marea Britanie

Prima jumătate a lunii iunie

10.000 lei

Banii vor asigura: cazare, masa cadre didactice participante si transport si masa elevi obiective turistice Valea Prahovei si Valea Teleajenului

10.000 lei

13

Trim II

Festivalul național al teatrelor de revista pentru copii, ediția a XVI-a

14 - 17 iunie

5.000 lei

Concurs al formațiilor de teatru de revista din Romania.

Bugetul reprezintă premiile acordate de către Primăria Ploiești participantilor.

5.000 lei

li*. %} l     5

H >1 l 1^=

IrpG Igg

14

Trim III

Activități in perioada verii

15.06-05.09

175.000 lei

Spectacole organizate la scenele din oraș, jocuri gonflabile, acțiuni neprevăzute.

175.000 lei

15

Trim II-

 • 31.500

Trim IV-

 • 3.500

Saloanele de primavara/ toamna ale filialei Uniunii Artiștilor Plastici

Lunile aprilie si noiembrie

35.000 lei

Banii reprezintă premierea celei mai bune lucrări a unui artist plastic, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania. Lucrarea premiata este donata de către acesta, Primăriei. Achiziționare tablouri realizate de membrii UAP.

35.000 lei

16

Trim III

Festivalul interetnic din Romania

26 - 28 sept

135.000 lei

Cazare participanti, mese festive, organizare spectacole, cheltuieli neprevăzute, etc

+12.000 lei

147.000 lei

17

Trim IV

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice

1 Octombrie

62.000 lei

Bugetul reprezintă:

 • -  Spectacol organizat la Casa de Cultură a Sindicatelor

 • -  Masă festivă pentru aprox. 500 persoane

 • - Premii

 • - Cadouri

 • - Alte acțiuni neprevăzute

+ 88.000 lei

150.000 lei

18

Trim IV

Ziua Internaționala a Profesorului (a Educației)

5 octombrie

7.000 lei

Premiere profesorii care au pregătit olimpicii la nivel național si internațional. Desemnarea Elevului si

7.00M&fe®

li-57


Profesorului Anului, premierea acestora.

19

Trim IV

Cine suntem ?

Rromii...

6 decembrie

3.000 lei

Bugetul reprezintă achiziționarea de cadouri pentru copiii rromi, participanti la manifestarea interetnica.

3.000 lei

20

Trim IV

Sărbătorile de Iarnă

01-31 Decembrie

212.008,17 lei

Bugetul reprezintă: -Concerte susținute în perioada 1 Decembrie -31     Decembrie și de

Revelion

Cadouri     pentru

colindători și pentru Case de Copii

 • - Amenajare parc distracții pentru copii

 • - Amenajare Casuta lui Mos Crăciun

 • - Alte acțiuni neprevăzute

212.008,17 lei

21

Trim IV

Semicentenar compozitor Paul Constantinescu

20 decembrie

0 Iei

Comemorarea semicentenarului mortii lui Paul Constantinescu Premiere câștigători concursul național de interpretare a Muzicii Clasice "Paul Constantinescu", ediția a XVII-a

Alte activitati care sa marcheze 50 de ani de la

0 lei

HJfll
moartea compozitorului (medalii omagiale, editare cârti)

22

Trim IV

«Icoana din sufletul copilului...»

17-21 decembrie

2.000 lei

Premii pentru elevii -expozanți (Liceul de Arta “Carmen Sylva”)

2.000 lei

23

Trim III

Consiliul Local al Copiilor si Tinerilor Ploiești

Pe tot parcursul anului

0 lei

Costuri parțiale proiecte, asigurare transport, cazare, masa, taxa participare la regionale si naționala Mașter Forum.Organizare alegeri mandat nou.

0 lei

24

Trim IV

Acțiuni cu caracter social

Pe parcursul anului

5.000 lei

Bugetul este destinat achiziționării de produse ce urmează a fi oferite pensionarilor și altor persoane cu venituri scăzute,       cu ocazia

sărbătorilor     religioase

(Paste, Crăciun, etc) Alte acțiuni cu caracter social

5.000 lei

25

Trim I-

 • 1.500 Trim II-12.000 Trim III-

 • 11.500

Activități sportive

Pe parcursul anului

25.000 lei

Gale de premiere (premii în bani și obiecte, etc)

25.000 lei

răi

26

Trim III

Club AES (Asociația

Neprecizate,

10.000 lei

Bugetul alocat reprezintă

de Educație Sociala) debate

inca

organizare si premii pentru :

 • - Fiat debate! - competiție internaționala dezbateri

 • - Idea Youth Forum -competiție internaționala de dezbateri

 • - Campionatul National de dezbateri

27

Trim IV

Club ARGO - debate

Neprecizat, inca

10.000 lei

International Debate Tournement European Schools Debating Bugetul reprezintă taxa participare debateri si trainer competiții internaționale

10.000 lei

28

Trim III

Transport

Neprecizat, inca

10.000 lei

Transport către Regia Publica Locala a Pădurilor Kronstadt RA, din Brașov, conform sentinței judecătorești

10.000 lei

29

TOTAL

1.143.008,17 lei

+ 100.000 lei

1.243.008,17 lei

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE


Compartimentul Organizare Evenimente

TOTAL COMPARTIMENT: 146.000 lei

Cont 51,02 BUGET PE ANUL 2013

NR. CRT.

DENUMIRE EVENIMENT

DATA (PERIOADA)

PREVEDERE

CF. HCL 142/

8.04.2013

JUSTIFICARE

INFLUENTE +/’

PREVEDERE CONFORM RECTIFICARE

1.

Steaguri, fanioane, cocarde

Pe parcursul anului

20.000 lei

Bugetul reprezintă steagurile de arborat pe parcursul anului cu ocazia Sărbătorilor Naționale, a Zilelor Ploiestiului, de către Primărie și diverse instituții subordonate, fanioanele oferite mebrilor delegațiilor ce vin la sediul Primăriei Municipiului Ploiești. Steaguri și cocarde ce vor fi oferite ploieștenilor cu ocazia Zilei Naționale a României

2.

Rame, paspartou

Pe parcursul anului

4.000 lei

Bugetul reprezintă:

paspartuurile și ramele achiziționate pentru confecționarea de diplome, oferite pe parcursul anului, cu diferite ocazii (cetățeni de onoare, olimpici, concursurile desfășurate de Ziua Copilului sau Zilele Orașului Ploiești, pensionari, alte ocazii).

\\ "'<L

TOTAL COMPARTIMENT : 1.243.008,17 leiBugetul reprezintă:

aranjamentele florale (coroane, jerbe, buchete, coduri, etc.) depuse sau oferite cu ocazia:

 • •  Sărbătorilor Naționale,

 • •  diferitelor ceremonii organizate în cadru festiv,

 • •  spectacolelor desfășurate Teatru și Filarmonică, etc,

 • •  ale altor sărbători

 • •  aniversărilor și comemorărilor zilelor de naștere și trecere în neființă a unor personlalități ( poeți, actori, compozitori, etc) precum cetățenilor de municipiului.

  dramaturgi,  onoare


Bugetul reprezintă sacoșele în care vor fi oferite obiectele de promovare a imaginii municipiului Ploiești, pe parcursul anului, membrilor diferitelor delegații ce vin la Primăria Municipiului Ploiești, din țară, orașe înfrățite, de la ambasade, etc.

De asemenea, vor fi oferite de către reprezentanții Primăriei Municipiului Ploiești Ia întâlniri desfășurate în țară și în străinătate._____________________________

Bugetul reprezintă

• obiecte destinate promovării imaginii municipiului Ploiești


io


Ploiești

(pinuri, metope cu imagini ale Ploieștiului, plachete cu stema municipiului Ploiești, obiecte tradiționale, albume, pliante, CD-uri de prezentare a municipiului, etc.)

- Obiectele sunt oferite pe parcursul      anului membrilor

diferitelor delegații ce vin la Primăria Municipiului Ploiești, din țară, orașe înfrățite, de la ambasade, la întâlniri desfășurate în țară și în străinătate, cetățenilor de onoare precum și cu alte ocazii festive.

 • •  Cheltuieli      ocazionate      de

deplasările în țară și străinătate ale delegațiilor Consiliului Local și Primăriei Municipiului Ploiești.

 • •  Cheltuieli efectuate cu ocazia vizitelor delegațiilor străine si a invitatilor Primăriei.

Milena Perpelea Director
la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2013 ,cuprinzând si rectificarea bugetului RASP

Fata de bugetul prezentat se ia in calcul si rectificarea bugetului RASP respectiv alocarea din bugetul local a sumei de 500 mii lei pentru aceasta regie astfel:

-se majoreaza capitolul 51.02.20 ”Autoritati publice si acțiuni “-bunuri si servicii cu suma de 500 mii lei .

-se diminuează capitolul 54.20.50”Alte servicii publice generale”-fond de rezerva cu suma de 500 mii lei.

Director Economic, Nicoleta GflaciunoiuJUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 307/27.08.2013

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

CHELTUIELI - TOTAL

5002

553.937.81

553.937,81

0,00

0,00

553.937.81

553.937,81

AUTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

18.471,68

1.625,00

20.096,68

Cheltuieli de personal

10

7.890,00

7.890,00

Bunuri si servicii

20

10.341,92

500,00

10.841,92

Alte transferuri - Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

161,54

161,54

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

35,00

35,00

Active nefinanciare

71

156,86

1.125,00

1.281,86

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-113,64

-113,64

AL TE SER VICII PUBLICE GENERALE

5402

27.279,50

-750,00

26.529,50

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

3,60

3,60

Fonduri de rezerva

50

1.350,00

-750,00

600,00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

774,50

0,00

774,50

Active financiare (activ patrimonial al Fundației "Copii noștri" Ploiești)

72

70,00

70,00

Rambursări de credite - total din care:

81

25.085,00

0,00

25.085,00

Rambursare credit Alpha Bank

5.885,00

5.885,00

Rambursare credit B.C.R.

14.700,00

14.700,00

Rambursare credit B.R.D.

4.500,00

4.500,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-3,60

-3,60

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

7.723,00

0,00

7.723,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

150,00

150,00

Dobânzi

30

7.573,00

7.573,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

7.485,00

0,00

7.485,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

35,00

0,00

35,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

35,00

35,00

Transferuri către Politia Locala

51

7.450,00

7.450,00

INVATAMINT

6502

117.560,23

-2,00

117.558,23

Cheltuieli de personal

10

92.613,00

92.613,00

Bunuri si servicii -din care:

20

16.199,38

-80,00

16.119,38

Bunuri si servicii repartizate instituțiilor de invatamant

14.013,75

14.013,75


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 307/27.08.2013

Influente

(+/-)

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

36,63

Bunuri si servicii (pmp)

2.149,00

-80,00

2.069,00

Transferuri către instituții publice

51

389,00

389,00

Finanțări POSDRU unitati de invatamant

56

90,80

90,80

Asistenta sociala

57

40,00

40,00

Alte cheltuieli - din care:

59

2.291,50

0,00

2.291,50

Alte cheltuieli (burse)

991,50

991,50

Sume aferente plătii creanțelor salariale ( sume ce vor fi alocate in funcție de modificările nivelului maxim al cheltuielilor de personal)

1.300,00

1.300,00

Plăti efectuate an precedent! recuperate an curent

85

-36,63

-36,63

Active nefinanciare

71

5.973,18

78,00

6.051,18

sanatate

6602

8.732,46

0,00

8.732,46

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

3.260,00

3.260,00

Bunuri si servicii - din care:

20

1.198,00

0,00

1.198,00

bunuri si servicii -asistenta medicala comunitaraASSC

198,00

198,00

bunuri si servicii spital (Upetrom)

1.000,00

1.000,00

Transferuri către instituții publice

51

2.954,73

0,00

2.954,73

Spitalul de Boli Infectioase Ploiești

1.200,00

1.200,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.754,73

1.754,73

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

60,00

Active nefinanciare - din care:

70

1.259,73

0,00

1.259,73

Active nefinanciare servicii de sanatate publica (ASSC)

180,00

180,00

Active nefinanciare

1.079,73

1.079,73

CULTURĂ, RECREERE SI RELIGIE

6702

71.799,83

-600,00

71.199,83

Bunuri si servicii - total- din care:

20

4.272,99

100,00

4.372,99

iluminat ornamental

1.600,00

1.600,00

spectacole artificii

34,00

34,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

1.495,82

1.495,82

acțiuni culturale

1.143,17

100,00

1.243,17

Transferuri către instituții publice, din care:

51

23.460,00

150,00

23.610,00

Casa de Cultura

800,00

800,00

Teatrul "Toma Caragiu"

5.200,00

5.200,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

3.300,00

3.300,00

Club Sportiv Municipal

8.800,00

150,00

8.950,00

Administrajia Parcului C-tin Stere

5.360,00

5.360,00

Finanțare- proiecte POR

56

22.533,44

22.533,44

Alte cheltuieli - total din care:

59

8.365,00

0,00

8.365,00

Asociatia"Lupii Galbeni 2012" ( susținerea si promovarea echipei de fotbal F.C.Petrolul)

8.000,00

8.000,00

reparații unitati de cult

365,00

0,00

365,00

Active nefinanciare

71

14.664,22

-850,00

13.814,22

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-1.495,82

-1.495,82

ASIGURĂRI SI ASISTENTĂ SOCIALA

6802

38.866,87

432,00

39.298,87

Cheltuieli de personal - total din care:

10

6.031,00

0,00

6.031,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

4.551,00

4.551,00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 307/27.08.2013

Influente

(+/-)

Crese

1.480,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

1.893,55

0,00

1.893,55

bunuri si servicii ASSC

1.191,00

1.191,00

Bunuri si servicii crese

630,00

630,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

22,15

22,15

Legea 350/2005

50,40

50,40

Transferuri către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

51

13.673,00

0,00

13.673,00

Finanțare- proiecte POR

56

3.941,50

3.941,50

Asistenta sociala- total din care:

57

13.185,00

0,00

13.185,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

8.782,00

8.782,00

Ajutoare pentru locuințe

178,00

178,00

Ajutoare pentru incalzirea locuințelor

4.200,00

4.200,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

25,00

25,00

Cheltuieli de capital - din care:

70

165,00

432,00

597,00

Active nefinanciare

155,00

432,00

587,00

Active nefinanciare crese

10,00

10,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-22,18

-22,18

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

69.748,23

-1.045,00

68.703,23

Bunuri si servicii- total din care:

20

26.439,50

0,00

26.439,50

iluminat public

06

6.600,00

6.600,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

19.839,50

0,00

19.839,50

intretinere ceasuri publice

39,50

39,50

Reparații curente(fond imobiliar)

500,00

500,00

prestări servicii SGU PI

19.300,00

19.300,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

8.400,00

8.400,00

Active nefinanciare

71

34.908,73

-1.045,00

33.863,73

Active nefinanciare

33.708,73

-1.125,00

32.583,73

Active nefinanciare (SGU)

1.200,00

80,00

1.280,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

0,00

0,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

30.592,00

-55,00

30.537,00

Bunuri si servicii -total din care:

20

23.732,00

0,00

23.732,00

Salubritate

22.200,00

22.200,00

apa meteo

1.532,00

1.532,00

Active nefinanciare

71

6.860,00

-55,00

6.805,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

0,00

0,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

29.500,00

0,00

29.500,00

Subvenții- dif. de preț si tarif Ia en. termica livrata pop.

40

29.500,00

29.500,00

TRANSPORTURI

8402

126.179,01

395,00

126.574,01

Bunuri si servicii - din care:

20

11.679,21

0,00

11.679,21

reparații curente străzi - din care:

9.000,00

9.000,00

reparații străzi SGU

200,00

200,00

serv monitorizare trafic

2.513,00

2.513,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

166,21

166,21

Subvenții- dif. de preț si tarif (RATP)

40

30.000,00

30.000,00

Finanțare- proiecte POR

56

64.115,48

64.115,48DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 307/27.08.2013

Influente

(+/-)

Plăti efectuate an precedent! recuperate an curent

85

-166,21

.wi

Cheltuieli de capital - din care:

70

20.550,53

395,00

Active nefinanciare

71

20.430,53

395,00

20.825,53

Active financiare

72

120,00

120,00

SECȚIUNEA DE FUNCTIONATRE

378.486,80       -80,00

378.406,80

A UTORITA TI PUBLICE SI A CTIUNI EXTERNE

5102

18.153,28

500,00

18.653,28

Cheltuieli de personal

10

7.890,00

7.890,00

Bunuri si servicii

20

10.341,92

500,00

10.841,92

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

35,00

35,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-113,64

-113,64

AL TE SER VICII PUBLICE GENERALE

5402

27.209,50

-750,00

26.459,50

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

3,60

3,60

Fonduri de rezerva

50

1.350,00

-750,00

600,00

Transferuri către Serviciul public.de evidenta a persoanelor

51

774,50

0,00

774,50

Rambursări de credite - total din care:

81

25.085,00

0,00

25.085,00

Rambursare credit Alpha Bank

5.885,00

5.885,00

Rambursare credit B.C.R.

14.700,00

14.700,00

Rambursare credit B.R.D.

4.500,00

4.500,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-3,60

-3,60

TRANZACȚII PRIVIND DA TORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

7.723,00

0,00

7.723,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

150,00

150,00

Dobânzi

30

7.573,00

7.573,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

7.485,00

0,00

7.485,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

35,00

0,00

35,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

35,00

35,00

Transferuri către Politia Locala

51

7.450,00

7.450,00

Plăti efect an precedenti an curent

85

0,00

0,00

INVATAMINT

6502

111.496,25

-80,00

111.416,25

Cheltuieli de personal

10

92.613,00

92.613,001

Bunuri si servicii -din care:

20

16.199,38

-80,00

16.119,38

Bunuri si servicii repartizate instituțiilor de invatamant

14.013,75

14.013,75

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

36,63

36,63

Bunuri si servicii (pmp)

2.149,00

-80,00

2.069,00

Transferuri către instituții publice

51

389,00

389,00

Asistenta sociala

57

40,00

40,00

Alte cheltuieli

59

2.291,50

0,00

2.291,50

Alte cheltuieli (burse)

991,50

991,50

Sume aferente plătii creanțelor salariate ( sume ce vor fi alocate in funcție de modificările nivelului maxim al cheltuielilor de personal)

1.300,00

1.300,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-36,63

-36,63

SANATATE

6602

7.472,73

0,00

7.472,73

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

3.260,00

3.260,00


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 307/27.08.2013

Influente

(+/-)

^^bugetaTe.^;

rectificare

Bunuri si servicii - din care:

20

1.198,00

0,00

Xo’J^SiOO

bunuri si servicii -asistenta medicala comunitaraASSC

198,00

^198,00

bunuri si servicii spital (Upetrom)

1.000,00

1.000,00

Transferuri către instituții publice

51

2.954,73

0,00

2.954,73

Spitalul de Boli Infectioase Ploiești

1.200,00

1.200,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.754,73

1.754,73

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

60,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

34.602,17

250,00

34.852,17

Bunuri si servicii - total- din care;

20

4.272,99

100,00

4.372,99

iluminat ornamental

1.600,00

1.600,00

spectacole artificii

34,00

34,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

1.495,82

1.495,82

acțiuni culturale

1.143,17

100,00

1.243,17

Transferuri către instituții publice, din care:

51

23.460,00

150,00

23.610,00

Casa de Cultura

800,00

800,00

Teatrul "Toma Caragiu"

5.200,00

5.200,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

3.300,00

3.300,00

Club Sportiv Municipal

8.800,00

150,00

8.950,00

Administrata Parcului C-tin Stere

5.360,00

5.360,00

Alte cheltuieli - total din care:

59

8.365,00

0,00

8.365,00

Asociatia"Lupii Galbeni 2012" ( susținerea si promovarea echipei de fotbal F.C.Petrolul)

8.000,00

8.000,00

reparații unitati de cult

365,00

0,00

365,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-1.495,82

-1.495,82

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

34.760,37

0,00

34.760,37

Cheltuieli de personal - total din care:

10

6.031,00

0,00

6.031,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

4.551,00

4.551,00

Crese

1.480,00

1.480,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

1.893,55

0,00

1.893,55

bunuri si servicii ASSC

1.191,00

1.191,00

Bunuri si servicii crese

630,00

630,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

22,15

22,15

Legea 350/2005

50,40

50,40

Transferuri către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

51

13.673,00

0,00

13.673,00

Asistenta sociala- total din care:

57

13.185,00

0,00

13.185,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

8.782,00

8.782,00

Ajutoare pentru locuințe

178,00

178,00

Ajutoare pentru incaizirea locuințelor

4.200,00

4.200,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

25,00

25,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-22,18

-22,18

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

34.839,50

0,00

34.839,50

Bunuri si servicii- total din care:

20

26.439,50

0,00

26.439,50

iluminat public

06

6.600,00

6.600,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

19.839,50

0,00

19.839,50

întreținere ceasuri publice

39,50

39,50

Reparații curente(fond imobiliar)

500,00

500,00

prestări servicii SGU PI.

19.300,00

19.300,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

8.400,00

8.400,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 307/27.08.2013

Influente

(^-)

ii PreVedeTiA-'

’U i.             -

conform *•- _

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

0,00

'W'

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

23.732,00

0,00

23.732,00

Bunuri si servicii -total din care:

20

23.732,00

0,00

23.732,00

Salubritate

22.200,00

22.200,00

apa meteo

1.532,00

1.532,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

0,00

0,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

29.500,00

0,00

29.500,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata pop.

40

29.500,00

29.500,00

TRANSPORTURI

8402

41.513,00

0,00

41.513,00

Bunuri si servicii - din care:

20

11.679,21

0,00

11.679,21

reparații curente străzi - din care:

9.000,00

9.000,00

reparații străzi SGU

200,00

serv monitorizare trafic

2.513,00

2.513,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

166,21

166,21

Subvenții- dif. de preț si tarif (RATP)

40

30.000,00

30.000,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-166,21

-166,21

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

175.451,01        80,00

175.531,01

A UTORITA TI PUBLICE SI A CTIUNI EXTERNE

5102

318,40

1.125,00

1.443,40

Alte transferuri -Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

161,54

161,54

Active nefinanciare

71

156,86

1.125,00

1.281,86

ALTE SER VICII PUBLICE GENERALE

5402

70,00

0,00

70,00

Active nefinanciare

71

0,00

0,00

Active financiare (participare Ia capitalul social al

72

70,00

70,00

INVATAMANT

6502

6.063,98

78,00

6.141,98

Finanțări POSDRU unitati de invatamant

56

90,80

90,80

Active nefinanciare

71

5.973,18

78,00

6.051,18

SANATATE

6602

1.259,73

0,00

1.259,73

Active nefinanciare - din care:

70

1.259,73

0,00

1.259,73

Active nefinanciare servicii de sanatate publica (ASSC)

180,00

0,00

180,00

Active nefinanciare

1.079,73

1.079,73

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

37.197,66

-850,00

36.347,66

Finanțare- proiecte POR

56

22.533,44

22.533,44

Active nefinanciare

71

14.664,22

-850,00

13.814,22

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

4.106,50

432,00

4.538,50

Finanțare- proiecte POR

56

3.941,50

3.941,501

Cheltuieli de capital - din care:

70

165,00

432,00

597,00

Active nefinanciare

155,00

432,00

587,00

Active nefinanciare crese

10,00

10,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

34.908,73

-1.045,00

33.863,73

Finanțare- proiecte POR

56

0,00

0,00

Active nefinanciare - din care:

71

34.908,73

-1.045,00

33.863,73

active nefinanciare

33.708,73

-1.125,00

32.583,73

active nefinanciare SGU

1.200,00

80,00

1.280,00


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 307/27.08.2013

Influente

(+/-)

wW

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

6.860,00

-55,00

Active nefinanciare total din care:

71

6.860,00

-55,00

6.805,00

TRANSPORTURI

8402

84.666,01

395,00

85.061,01

Finanțare- proiecte POR

56

64.115,48

64.115,48|

Cheltuieli de capital - din care:

70

20.550,53

395,00

20.945,53

Active nefînanciare

71

20.430,53

395,00

20.825,53

Active financiare

72

120,00

120,00


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 307/27.08.2013

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

CHELTUIELI - TOTAL

5002

553.937,81

553.937,81

0,00

0,00

553.937,81

553.937,81

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

18.471,68

1.625,00

20.096,68

Cheltuieli de personal

10

7.890,00

7.890,00

Bunuri si servicii

20

10.341,92

500,00

10.841,92

Alte transferuri - Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

161,54

161,54

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

35,00

35,00

Active nefinanciare

71

156,86

1.125,00

1.281,86

Plăti efectuate an precedent! recuperate an curent

85

-113,64

-113,64

AL TE SER VICII PUBLICE GENERALE

5402

27.279,50

-750,00

26.529,50

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

3,60

3,60

Fonduri de rezerva

50

1.350,00

-750,00

600,00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

774,50

0,00

774,50

Active financiare (activ patrimonial al Fundației "Copii noștri" Ploiești)

72

70,00

70,00

Rambursări de credite - total din care:

81

25.085,00

0,00

25.085,00

Rambursare credit Alpha Bank

5.885,00

5.885,00

Rambursare credit B.C.R.

14.700,00

14.700,00

Rambursare credit B.R.D.

4.500,00

4.500,00

Plăti efectuate an precedent! recuperate an curent

85

-3,60

-3,60

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

7.723,00

0,00

7.723,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

150,00

150,00

Dobânzi

30

7.573,00

7.573,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

7.485,00

0,00

7.485,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

35,00

0,00

35,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

35,00

35,00

Transferuri către Politia Locala

51

7.450,00

7.450,00

INVATAMINT

6502

117.560,23

-2,00

117.558,23

Cheltuieli de personal

10

92.613,00

92.613,00

Bunuri si servicii -din care:

20

16.199,38

-80,00

16.119,38

Bunuri si servicii repartizate instituțiilor de invatamant

14.013,75

14.013,75

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 307/27.08.2013

Influente

(+/-)

y'Prfevede'riXr?; îlbuget^nțQ

i^eciifica'ri^Lx -

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

36,63

w»?

Bunuri si servicii (pmp)

2.149,00

-80,00

Transferuri către instituții publice

51

389,00

389,00

Finanțări POSDRU unitati de invatamant

56

90,80

90,80

Asistenta sociala

57

40,00

40,00

Alte cheltuieli - din care:

59

2.291,50

0,00

2.291,50

Alte cheltuieli (burse)

991,50

991,50

Sume aferente plătii creanțelor salariate ( sume ce vor fi alocate in funcție de modificările nivelului maxim al cheltuielilor de personal)

1.300,00

1.300,00

Plăti efectuate an precedent! recuperate an curent

85

-36,63

-36,63

Active nefinanciare

71

5.973,18

78,00

6.051,18

SANATATE

6602

8.732,46

0,00

8.732,46

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

3.260,00

3.260,00

Bunuri si servicii - din care:

20

1.198,00

0,00

1.198,00

bunuri si servicii -asistenta medicala comunitaraASSC

198,00

198,00

bunuri si servicii spital (Upetrom)

1.000,00

1.000,00

Transferuri către instituții publice

51

2.954,73

0,00

2.954,73

Spitalul de Boli Infectioase Ploiești

1.200,00

1.200,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.754,73

1.754,73

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

60,00

Active nefinanciare - din care:

70

1.259,73

0,00

1.259,73

Active nefinanciare servicii de sanatate publica (ASSC)

180,00

180,00

Active nefinanciare

1.079,73

1.079,73

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

71.799,83

-600,00

71.199,83

Bunuri si servicii - total- din care:

20

4.272,99

100,00

4372,99

iluminat ornamental

1.600,00

1.600,00

spectacole artificii

34,00

34,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

1.495,82

1.495,82

acțiuni culturale

1.143,17

100,00

1.243,17

Transferuri către instituții publice, din care:

51

23.460,00

150,00

23.610,00

Casa de Cultura

800,00

800,00

Teatrul "Toma Caragiu"

5.200,00

5.200,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

3.300,00

3.300,00

Club Sportiv Municipal

8.800,00

150,00

8.950,00

Administrajia Parcului C-tin Stere

5.360,00

5.360,00

Finanțare- proiecte POR

56

22.533,44

22.533,44

Alte cheltuieli - total din care:

59

8.365,00

0,00

8.365,00

Asociatia"Lupii Galbeni 2012" (susținerea si promovarea echipei de fotbal F.C.Petrolul)

8.000,00

8.000,00

reparații unitati de cult

365,00

0,00

365,00

Active nefinanciare

71

14.664,22

-850,00

13.814,22

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-1.495,82

-1.495,82

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

38.866,87

432,00

39.298,87

Cheltuieli de personal - total din care:

10

6.031,00

0,00

6.031,00

Asistenta sociala în caz de invaliditate

4.551,00

4.551,00


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 307/27.08.2013

Influente

(+/-)

llii ■'

sgi

Crese

1.480,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

1.893,55

0,00

1.85S3522

bunuri si servicii ASSC

1.191,00

1.191,00

Bunuri si servicii crese

630,00

630,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

22,15

22,15

Legea 350/2005

50,40

50,40

Transferuri către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

51

13.673,00

0,00

13.673,00

Finanțare- proiecte POR

56

3.941,50

3.941,50

Asistenta sociala- total din care:

57

13.185,00

0,00

13.185,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

8.782,00

8.782,00

Ajutoare pentru locuințe

178,00

178,00

Ajutoare pentru incalzirea locuințelor

4.200,00

4.200,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

25,00

25,00

Cheltuieli de capital - din care:

70

165,00

432,00

597,00

Active nefinanciare

155,00

432,00

587,00

Active nefinanciare crese

10,00

10,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-22,18

-22,18

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

69.748,23

-1.045,00

68.703,23

Bunuri si servicii- total din care:

20

26.439,50

0,00

26.439,50

iluminat public

06

6.600,00

6.600,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

19.839,50

0,00

19.839,50

întreținere ceasuri publice

39,50

39,50

Reparații curente(fond imobiliar)

500,00

500,00

prestări servicii SGU PI

19.300,00

19.300,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

8.400,00

8.400,00

Active nefînanciare

71

34.908,73

-1.045,00

33.863,73

Active nefinanciare

33.708,73

-1.125,00

32.583,73

Active nefinanciare (SGU)

1.200,00

80,00

1.280,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

0,00

0,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

30.592,00

-55,00

30.537,00

Bunuri si servicii -total din care:

20

23.732,00

0,00

23.732,00

Salubritate

22.200,00

22.200,00

apa meteo

1.532,00

1.532,00

Active nefinanciare

71

6.860,00

-55,00

6.805,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

0,00

0,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

29.500,00

0,00

29.500,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata pop.

40

29.500,00

29.500,00

TRANSPORTURI

8402

126.179,01

395,00

126.574,01

Bunuri si servicii - din care:

20

11.679,21

0,00

11.679,21

reparații curente străzi - din care:

9.000,00

9.000,00

reparații străzi SGU

200,00

200,00

serv monitorizare trafic

2.513,00

2.513,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

166,21

166,21

Subvenții- dif. de preț si tarif (RATP)

40

30.000,00

30.000,00

Finanțare- proiecte POR

56

64.115,48

64.115,48DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 307/27.08.2013

Influente

(+/-)

Prevederi^; * r^tjfrcareC:

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-166,21

Cheltuieli de capital - din care:

70

20.550,53

395,00

20Wfefe

Active nefinanciare

71

20.430,53

395,00

20.825,53

Active financiare

72

120,00

120,00

SECȚIUNEA DE FUNCTIONATRE

378.486,80       -80,00

378.406,80

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

18.153,28

500,00

18.653,28

Cheltuieli de personal

10

7.890,00

7.890,00

Bunuri si servicii

20

10.341,92

500,00

10.841,92

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

35,00

35,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-113,64

-113,64

ALTE SER VICII PUBLICE GENERALE

5402

27.209,50

-750,00

26.459,50

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

3,60

3,60

Fonduri de rezerva

50

1.350,00

-750,00

600,00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

774,50

0,00

774,50

Rambursări de credite - total din care:

81

25.085,00

0,00

25.085,00

Rambursare credit Alpha Bank

5.885,00

5.885,00

Rambursare credit B.C.R.

14.700,00

14.700,00

Rambursare credit B.R.D.

4.500,00

4.500,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-3,60

-3,60

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

7.723,00

0,00

7.723,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

150,00

150,00

Dobânzi

30

7.573,00

7.573,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

7.485,00

0,00

7.485,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

35,00

0,00

35,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

35,00

35,00

Transferuri către Politia Locala

51

7.450,00

7.450,00

Plăti efect an precedenti an curent

85

0,00

0,00

INVATAMINT

6502

111.496,25

-80,00

111.416,25

Cheltuieli de personal

10

92.613,00

92.613,00|

Bunuri si servicii -din care:

20

16.199,38

-80,00

16.119,38

Bunuri si servicii repartizate instituțiilor de invatamant

14.013,75

14.013,75

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

36,63

36,63

Bunuri si servicii (pmp)

2.149,00

-80,00

2.069,00

Transferuri către instituții publice

51

389,00

389,00

Asistenta sociala

57

40,00

40,00

Alte cheltuieli

59

2.291,50

0,00

2.291,50

Alte cheltuieli (burse)

991,50

991,50

Sume aferente plătii creanțelor salariate (sume ce vor fi alocate in funcție de modificările nivelului maxim al cheltuielilor de personal)

1.300,00

1.300,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-36,63

-36,63

SANATATE

6602

7.472,73

0,00

7.472,73

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

3.260,00

3.260,00


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 307/27.08.2013

-----r-s/pM») \

v toi    intitvSMaAtn

Influente 1

(+/-> v

ygg >

fica rgz\

Bunuri si servicii - din care:

20

1.198,00

0,00

VyiwW

bunuri si servicii -asistenta medicala comunitaraASSC

198,00

bunuri si servicii spital (Upetrom)

1.000,00

1.000,00

Transferuri către instituții publice

51

2.954,73

0,00

2.954,73

Spitalul de Boli Infectioase Ploiești

1.200,00

1.200,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.754,73

1.754,73

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

60,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

34.602,17

250,00

34.852,17

Bunuri si servicii - total- din care:

20

4.272,99

100,00

4.372,99

iluminat ornamental

1.600,00

l .600,00

spectacole artificii

34,00

34,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

1.495,82

1.495,82

acțiuni culturale

1.143,17

100,00

1.243,17

Transferuri către instituții publice, din care:

51

23.460,00

150,00

23.610,00

Casa de Cultura

800,00

800,00

Teatrul "Toma Caragiu"

5.200,00

5.200,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

3.300,00

3.300,00

Club Sportiv Municipal

8.800,00

150,00

8.950,00

Administrata Parcului C-tin Stere

5.360,00

5.360,00

Alte cheltuieli - total din care:

59

8.365,00

0,00

8.365,00

Asociatia"Lupii Galbeni 2012" ( susținerea si promovarea echipei de fotbal F.C.Petrolul)

8.000,00

8.000,00

reparații unitati de cult

365,00

0,00

365,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-1.495,82

-1.495,82

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

34.760,37

0,00

34.760,37

Cheltuieli de personal - total din care:

10

6.031,00

0,00

6.031,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

4.551,00

4.551,00

Crese

1.480,00

1.480,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

1.893,55

0,00

1.893,55

bunuri si servicii ASSC

1.191,00

1.191,00

Bunuri si servicii crese

630,00

630,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

22,15

22,15

Legea 350/2005

50,40

50,40

Transferuri către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

51

13.673,00

0,00

13.673,00

Asistenta sociala- total din care:

57

13.185,00

0,00

13.185,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

8.782,00

8.782,00

Ajutoare pentru locuințe

178,00

178,00

Ajutoare pentru încălzirea locuințelor

4.200,00

4.200,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

25,00

25,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-22,18

-22,18

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

34.839,50

0,00

34.839,50

Bunuri si servicii- total din care:

20

26.439,50

0,00

26.439,50

iluminat public

06

6.600,00

6.600,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

19.839,50

0,00

19.839,50

întreținere ceasuri publice

39,50

39,50

Reparații curente(fond imobiliar)

500,00

500,00

prestări servicii SGU PI.

19.300,00

19.300,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

8.400,00

8.400,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 307/27.08.2013

Influente 'SȘi

Z Prevederi

\ '^certificare/-/

Plăti efectuate an precedent! recuperate an curent

85

0,00

X

4/^——

"X

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

23.732,00

0,00

~23.732,00

Bunuri si servicii -total din care:

20

23.732,00

0,00

23.732,00

Salubritate

22.200,00

22.200,00

apa meteo

1.532,00

1.532,00

Plăti efectuate an precedent! recuperate an curent

85

0,00

0,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

29.500,00

0,00

29.500,00

Subvenții- dif. de preț si tarif Ia en. termica livrata pop.

40

29.500,00

29.500,00

TRANSPORTURI

8402

41.513,00

0,00

41.513,00

Bunuri si servicii - din care:

20

11.679,21

0,00

11.679,21

reparații curente străzi - din care:

9.000,00

9.000,00

reparații străzi SGU

200,00

serv monitorizare trafic

2.513,00

2.513,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

166,21

166,21

Subvenții- dif. de preț si tarif (RATP)

40

30.000,00

30.000,00

Plăti efectuate an precedent! recuperate an curent

85

-166,21

-166,21

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE         |   175.451,01      80,00

175.531,01

AUTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

318,40

1.125,00

1.443,40

Alte transferuri -Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

161,54

161,54

Active nefinanciare

71

156,86

1.125,00

1.281,86

ALTE SER VICII PUBLICE GENERALE

5402

70,00

0,00

70,00

Active nefinanciare

71

0,00

0,00

Active financiare (participare la capitalul social al

72

70,00

70,00

INVATAMANT

6502

6.063,98

78,00

6.141,98

Finanțări POSDRU unitati de invatamant

56

90,80

90,80

Active nefinanciare

71

5.973,18

78,00

6.051,18

SANATATE

6602

1.259,73

0,00

1.259,73

Active nefinanciare - din care:

70

1.259,73

0,00

1.259,73

Active nefinanciare servicii de sanatate publica (ASSC)

180,00

0,00

180,00

Active nefinanciare

1.079,73

1.079,73

CUL TURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

37.197,66

-850,00

36.347,66

Finanțare- proiecte POR

56

22.533,44

22.533,44

Active nefinanciare

71

14.664,22

-850,00

13.814,22

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

4.106,50

432,00

4.538,50

Finanțare- proiecte POR

56

3.941,50

3.941,50|

Cheltuieli de capital - din care:

70

165,00

432,00

597,00

Active nefinanciare

155,00

432,00

587,00

Active nefinanciare crese

10,00

10,00

LOCUINȚE, SER VICII SI DEZV. PUBLICA

7002

34.908,73

-1.045,00

33.863,73

Finanțare- proiecte POR

56

0,00

0,00

Active nefinanciare - din care:

71

34.908,73

-1.045,00

33.863,73

active nefinanciare

33.708,73

-1.125,00

32.583,73

active nefinanciare SGU

1.200,00

80,00

1.280,00


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 307/27.08.2013

Influente

(+/-)

Vfconftfrm—*-

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

6.860,00

-55,00

6.805,00

Active nefinanciare total din care:

71

6.860,00

-55,00

6.805,00

TRANSPORTURI

8402

84.666,01

395,00

85.061,01

Finanțare- proiecte POR

56

64.1 15,48

64.115,48'

Cheltuieli de capital - din care:

70

20.550,53

395,00

20.945,53

Active nefinanciare

71

20.430,53

395,00

20.825,53

Active financiare

72

120,00

120,00


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE


RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2013

și a emis:

Q