Hotărârea nr. 348/2013

Hotãrârea nr. 348 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIESTI pe anul 2013

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 348

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI pe anul 2013

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

vazand Expunerea de motive a domnului primar Iulian Badescu, si Raportul de Specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiești prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 ;

in conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013 - Legea Bugetului de stat pe anul 2013;

in temeiul Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare ;

in temeiul art. 36 , alin. 4 litera a si art. 45 alin. 2 litera a din Legea nr . 215 / 2001- privind Administrația Publica Locala - republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiești pe anul 2013 , conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Aproba rectificarea listei de investiții pe anul 2013 a Clubului Sportiv Municipal Ploiești , conform Anexei nr .2 , care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Aproba nota de fundamentare a investițiilor conform Anexei nr.3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4 Ordonatorul principal de credite si Club Sportiv Municipal Ploiești se insarcineaza cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art. 5 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată în Ploiești, astăzi, 11 septembrie 2013

Președinte de ședință,

Iulian Liviu Teodtfrescu Z'STaX

Contrasemnează Secretar, Oana Cristina Iacob /

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI

In conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2013 privind Bugetul de stat pe anul 2013 si a Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești prin Hotararea Consiliului Local Ploiești nr. 132/08.04.2013.

In urma analizei bugetului de venituri si cheltuieli, a Raportului de specialitate si pentru indeplinirea unor serii de obiective legate de incadrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești in standardele europene, se impune rectificarea prin majorarea bugetului.

Pentru a asigura condițiile de buna desfășurare a activitatilor si a competițiilor, in Sala de Sport Leonard Doroftei, se impune achiziționarea unui sistem de sonorizare.

PRIMAR,

r—IULIAN BADESCU

CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiești pe anul 2013

Clubul Sportiv Municipal Ploiești, înființat prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr.108/31.08.2001, este persoană juridică de drept public, organizată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești ca serviciu public de interes local privind sportul.

Bugetul de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 133/08.04.2013 este in suma de 9.140,00 mii lei.

Venituri totale in suma de 9.140,00 mii lei, respectiv: venituri din activitatea proprie               340,00 mii Iei si subvenție de la bugetul local

8.800,00 mii lei și cheltuielile totale în sumă de 9.140,00 mii lei.

După rectificare, Bugetul de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiești se modifica astfel: venituri totale in suma de 9.290,00 mii lei, respectiv: venituri din activitatea proprie                  340,00 mii lei si

subvenție de la bugetul local 8.950,00 mii Iei și cheltuielile totale în sumă de 9.290,00 mii lei.

Modificările ce survin conform prezentei rectificări au loc astfel:

3. Titlul XII “Active nefinanciare” in valoare de 200,00 mii lei se majoreaza cu suma 150,00 mii lei astfel

- 71.01,03. Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale”- 100,00 mii lei se majoreaza cu 150,00 mii lei pentru a asigura condițiile de buna desfășurare a activitatilor si a competițiilor, in Sala de Sport Leonard Doroftei, se impune achiziționarea unui sistem de sonorizare comform anexei nr.2.

- 71.01.30- “Alte active fixe (inclusive reparații capitale)” raman nemodificate.

100,00 mii lei

■ - 5 // nȘef Serviciu Financiar - Contabil,

Ec. Luminița Albu

1


Directe


VIZAT,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA ECONOMICA.         //

Director executiv: Nicpleta Craciunoiu /)

/Sef Serv. Buget, împrumuturi: Laura Stanciu

1 O SEP 2013


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC-CONTENCIOS, CONTRACTE,

JUDEȚUL: ^PRAHOVA                                              ?...                                   v\..       s

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2013

mii Iei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BVC2012cf HCL 132/08.04.2013

INFLUENTE

(+,-)

Propunere rectificare

2013

Venituri proprii

33.10.08

340,00

0,00

340,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

8.800,00

150,00

8.950,00

TOTAL VENITURI - din care:

9.140,00

150,00

9.290,00

Veniturile secțiunii de funcționare

8.940,00

0,00

8.940,00

Veniturile secțiunii de dezvoltare

200,00

150,00

350,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

9.140,00

150,00

9.290,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

200,00

150,00

350,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

8.940,00

0,00

8.940,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (codi0.01+10.02+10.03)

10

858,00

0,00

858,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

672,00

0,00

672,00

Salarii de baza

10.01.01

672,00

0,00

672,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

186,00

0,00

186,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

140,00

0,00

140,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

4,00

0,00

4,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

35,00

0,00

35,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1,00

0,00

1,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

6,00

0,00

6,00

TITLULII BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

8.082,00

0,00

8.082,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

6.937,00

0,00

z 6.937,00

Furnituri de birou

20.01.01

30,00

0,00

4o,oo

Materiale pentru curățenie

20.01.02

50,00

0,00

ii ;    50,00

\                           \                           Y                           V

DENUMIREA IND IC ATO RIL O R

Codx indicator

BVC2012cf HCL 132/08.04.2013

INFLUENTE

(+,-)

Propunere rectificare

2013

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

600,00

0,00

600,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

45,00

0,00

45,00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

85,00

0,00

85,00

Piese de schimb

20.01.06

10,00

0,00

10,00

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

60,00

0,00

60,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

5.805,00

0,00

5.805,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

252,00

252,00

Reparații curente

20.02

150,00

0,00

150,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

140,00

0,00

140,00

Medicamente

20.04.01

100,00

0,00

100,00

Materiale sanitare

20.04.02

40,00

0,00

40,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

300,00

0,00

300,00

Uniforme si echipament

20.05.01

200,00

0,00

200,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

100,00

0,00

100,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

70,00

0,00

70,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

35,00

0,00

35,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

35,00

0,00

35,00

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

5,00

0,00

5,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

30,00

0,00

30,00

Protecția muncii

20.14

30,00

0,00

30,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale Ia realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

.—"Si        ~

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20K"'          ^NUMIREA INDICATORILOR"          *

< Cod indicator

BVC2012cf

HCL

132/08.04.2013

INFLUENTE

(+,-)

Propunere rectificare

3,^'

2013

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

420,00

0,00

420,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

5,00

0,00

5,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

280,00

0,00

280,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

135,00

0,00

135,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod50.04)

50

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRA TIEI PUBLICE (cod 51.01)

57

Iran

TITL

sferuri curente (cod

01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.491

51.01

UL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55,01+ 55.02)          \

55

A. Transferuri interne        (cod 55.01.18)

55.01

Alte transferuri curente interne

55.01.18

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02lA.\                            S                            X

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BVC2012cf

132/08.04.2013

INFLUENTEI

(+,-)

Propunere rectificare

2013

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod

59

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri

80.03

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

TITL UL XVII PLA TI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL

84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

200,00

150,00

350,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

A. Transferuri interne        (cod 55.01.03+55.01.08 Ia

55.01

/7.' 7. ^   .

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

200,00

150,00*       DENUMIREA INDICATORILOR

Cod, indicator

BVC2012cf

HCL

132/08.04.2013

INFLUENTE

* X

(+,-)

Propunere rectificare

A X

2013

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

200,00

150,00

350,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

200,00

150,00

350,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

100,00

150,00

250,00

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

71.01.30

100,00

0,00

100,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL

84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01


SEF SERV. FINANCIAR - CONTABIL

Ec. Luminița Albu


CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI

ir


LISTA INVESTIȚIILOR PE ANUL 2013mii lei

Nr.

• ? crt?

Denumire indicatori

Cantitatea

Aprobat

2013

influente (+/-'

TOTAL

1

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

porți handbal

3

20,00

0,00

20,00

2

coșuri baschet

3

60,00

0,00

60,00

3

aparat curățat suprafața de joc

1

20,00

0,00

20,00

sistem de sonorizare

1

0,00

150,00

150,00

TOTAL 71.01.03

100,00

150,00

250,00

71.01.30

Alte active fixe

(inclusive reparații capitale)

4

i.

Finanțare pentru continuarea proiectului de modernizare si reproiectare schimbare destinație spații pentru obiectivul de modernizare și extindere Sala Sporturilor Olimpia

100,00

0,00

100,00

TOTAL 71.01.30

100,00

0,00

100,00

TOTAL 71.01.

200,00

150,00

350,00

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI


Anexa nr.3


NOTĂ DE FUNDAMENTAREModificarea investițiilor propuse pentru anul 2013, în valoare de 100,00 mii lei constau în:

- „Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale99- 100,00 mii lei se majoreaza cu 150,00 mii lei pentru achiziționarea unui sistem de sonorizare pentru Sala de Sport Leonard Doroftei.

x ‘ I. Informații financiare:

9

  • 1. Valoarea proiectului - 150.000 lei

  • 2. Creditele de angajament 150.000 lei

  • 3. Creditele bugetare - 150.000 lei

  • 4. Graficul de finanțare - trimestrul III

  • 5. Analiza cost - beneficiu

Achiziționarea unui sistem de sonorizare este necesară pentru desfășurarea în condiții optime a activițății si a competițiilor în Sala de Sport Leonard Doroftei.

în aceste condiții propunem achiziționarea unui sistem de sonorizare.

  • 6. Cheltuieli cu întreținerea - costurile cu întreținerea vor fi mici deoarece acesta va fi nou și va beneficia de garanție


Șef serv. Financiar-contabil,; Ec. Luminița Albu

Șef serv. Achiziții Ing. Medi Stere

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiești pe anul 2013

și a emis:
SECRETAR,

Sanda Dragulea