Hotărârea nr. 347/2013

Hotãrârea nr. 347 privind premierea familiilor din municipiul Ploieşti care aniversează 50 de ani de căsătorie

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 347 privind premierea familiilor din municipiul Ploiești care aniversează 50 de ani de căsătorie

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești, domnul Iulian Bădescu și Raportul de specialitate al Direcției Relații Internaționale, prin care se propune premierea familiilor cu domiciliul în Ploiești care aniversează 50 ani de căsătorie;

în temeiul art. 36, alin. 1 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, publicată și republicată și Legea 273/2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă acordarea în cadru festiv a diplomei de onoare și a unui premiu în valoare de 200 lei fiecărei familii cu domiciliul în municipiul Ploiești, care aniversează 50 ani de căsătorie în anul curent (minim 30 de ani cu domiciliul stabil în Ploiești).

Art. 2 - Familiile care îndeplinesc condițiile prevăzute la Art. 1 vor depune la Registratura Municipiului Ploiești o cerere și actele doveditoare: certificat căsătorie, acte de identitate ale soților, etc.

Art. 3 - Direcția Economică, Direcția Relații Internaționale și Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind premierea familiilor din municipiu

care aniversează 50 ani de căsătorie


Municipalitatea ploieșteană a avut inițiativa ca, în semn de recunoștință pentru familiile de ploieșteni care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă, să sărbătorească aceste cupluri în cadrul unei ceremonii oficiale.

Având în vedere ecoul pozitiv pe care l-a avut această ceremonie, autoritățile locale au au continuat tradiția de a premia aceste cupluri. Conform Serviciului Local Comunitar de Evidență a Persoanelor un număr de aproximativ 300 cupluri serbează anual 50 de căsătorie; de asemenea, acestora li se adaugă în medie 20 cupluri care s-au căsătorit civil în alte localități, însă de cel puțin 30 de ani au domiciliul în Ploiești.

în contextul în care numărul divorțurilor a crescut alarmant în ultimii ani, exemplul oferit de aceste cupluri, în special tinerelor familii, apreciem că este important ca anual, municipalitatea ploieșteană să acorde premii familiilor care împlinesc 50 ani de căsătorie.

Astfel, propunem ca, o dată cu organizarea festivităților prilejuite de “Ziua

Internațională a Persoanelor Vârstnice”, în spiritul tradiției cultivate, să fie premiate în cadru festiv, cu suma de 200 lei, cuplurile care sărbătoresc nunta de aur și au domiciliul în municipiul Ploiești (minim 30 de ani cu domiciliul stabil in Ploiești).

în acest sens, familiile care îndeplinesc condițiile de mai sus vor formula o cerere scrisă, care va fi depusă la Registratura Municipiului Ploiești, la care vor fi atașate acte doveditoare: act identitate (copie), certificat căsătorie (copie), etc.

Față de cele menționate, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre

Director,

Direcția Relații Internaționale

VIZAT /
EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind premierea familiilor din municipiul Ploiești,^ care aniversează 50 ani de căsătorie

Municipalitatea ploieșteană sărbătorește la început de octombrie „Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice”.

Printre acțiunile întreprinse cu acest prilej s-a numărat și premierea cuplurilor cu domiciliul în Ploiești, care în anul respectiv au împlinit 50 ani de căsătorie.

Având în vedere tradiția creată, precum și numeroasele solicitări înregistrate în acest sens, autoritățile locale și-au propus să organizeze anual o ceremonie în cadrul căreia să fie premiate familiile care sărbătoresc nunta de aur, în semn de prețuire și respect pentru exemplul pozitiv oferit ploieștenilor.

Față de cele expuse mai sus, supunem Consiliului Local spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

PRIMAR,

N BADESCU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind premierea familiilor din municipiul Ploiești care aniversează 50 de căsătorie

și a emis:

r/

----------V--------------------------------------------------


SECRETAR, Sanda Dragulea