Hotărârea nr. 345/2013

Hotãrârea nr. 345 privind aprobare Documentatie de Avizare Lucrari de Interventie (D.A.L.I) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie « REAMENAJARE PAVAJ PIETONAL GALERIILE COMERCIALE (ZONA ALTEX)»

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 345 privind aprobare Documentație de Avizare Lucrări de Intervenție (D.A.L.I) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție « REAMENAJARE PAVAJ PIETONAL GALERIILE COMERCIALE (ZONA ALTEX)»

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

Vazand Expunerea de motive a domnului Primar Iulian Badescu si Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții prin care se propune aprobarea documentației de avizare lucrări de intervenție si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție «REAMENAJARE PAVAJ PIETONAL GALERIILE COMERCIALE (ZONA ALTEX)»

Având in vedere prevederile art. 44, alin.l din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificata si completata;

In temeiul art. 36 alin. 4, lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si reactualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Aproba documentația de avizare lucrări de intervenție si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție «REAMENAJARE PAVAJ PIETONAL GALERIILE COMERCIALE (ZONA ALTEX)», conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Direcția Tehnic - Investiții va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3 : Direcția Administrare Publica, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE â

privind aprobare Documentație de Avizare Lucrări de Inte si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

« REAMENAJARE PAVAJ PIETONAL GALERIILE COMERCIALE (ZONA ALTEX)»

Serviciul Reparații si Investiții Drumuri din cadrul Direcției Tehnic Investiții a Primăriei Municipiului Ploiești propune spre aprobare documentația de avizare lucrări de intervenție si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție « REAMENAJARE PAVAJ PIETONAL GALERIILE COMERCIALE (ZONA ALTEX)»

Amplasamentul propus a se reamenaja cu pavaj pietonal este situat in centrul orașului, zona ce este transitata zilnic de sute de cetateni. Este necesara reamenajarea acestuia in funcție de tendințele si cerințele care se impun, de a se crea un spațiu modern, estetic, util si demn de centrul unui oraș de marimea Ploiestiului.

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt:

Nr.

crt

DENUMIRE STRADA

Valoare totala - lei (inclusiv TVA)

Durata înv. Luni

Capacitati

0

1

2

3

4

1

REAMENAJARE PAVAJ PIETONAL GALERIILE COMERCIALE (ZONA ALTEX)

1.046.086

2

Scovor asfaltic=l 185 mp

Smozaic=2010 mp Sdale=3025 mp

Spiatra cubica=65 mp Ssp. verde existent=3115 mp

Ssp. verde nou=105 mp

Fata de cele prezentate Înaintam Consiliului Local al municipiului Ploiești spre analiza si aprobare proiectul de hotarare « REAMENAJARE PAVAJ PIETONAL GALERIILE COMERCIALE (ZONA ALTEX)»

PRIMAR

TuuS^js^descu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚIIRAPORT DE

privind aprobare Documentație de Avizare Lucrări de

si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de i

« REAMENAJARE PAVAJ PIETONAL GALERIILE COMERCIALE

(ZONA ALTEX)»

Serviciul Reparații si Investiții Drumuri din cadrul Direcției Tehnic Investiții a Primăriei Municipiului Ploiești propune spre aprobare documentația de avizare lucrări de intervenție si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție « REAMENAJARE PAVAJ PIETONAL GALERIILE COMERCIALE (ZONA ALTEX)»

Amplasamentul propus a se reamenaja cu pavaj pietonal este situat in centrul orașului, zona ce este transitata zilnic de sute de cetateni. Este necesara reamenajarea acestuia in funcție de tendințele si cerințele care se impun, de a se crea un spațiu modern, estetic, util si demn de centrul unui oraș de marimea Ploiestiului.

Lucrările propuse in prezenta documentație vor consta in următoarele:

 • -  Schimbarea dalajului folosindu-se tipuri, texturi si nuanțe diferite creandu-se jocuri de culori si ruperi de ritm ;

 • -  Montarea unor corpuri de iluminat incastrate in pardoseala cu rol decorativ ;

 • -  Realizarea unor locuri de odihna, banei tip jardiniere, a unor casete in dalaj gazonate in care se vor planta arbori si arbuști si jardiniere din borduri curbe de raze diferite cu scopul de a marii suprafața spațiului verde, astfel incat sa nu deranjeze sau sa impiedice fluxul si traficul pietonal din zona, suplimentandu-se in același timp si numărul locurilor de odihna atat de necesare in aceasta zona ;

 • -  Se dorește schimbarea băncilor existente si in mare parte degradate cu altele noi cu un design modern care se potrivesc mai bine cu caracterul zonei;

 • -  Se dorește schimbarea travertinului degradat care s-a folosit in placarea zidurilor de sprijin cu același material sau altul asemanator ;

 • -  Se propune redeschiderea toaletei publice existente in zona ;

 • -  Se propune realizarea unui nou sistem automat de irigații cu scopul de a elimina consumul excesiv de apa ;

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt:

Nr.

crt

DENUMIRE STRADA

Valoare totala - lei (inclusiv TVA)

Durata înv. Luni

RB.,.. -5

Capacitati      y/

0

1

2

3

4

1

REAMENAJARE PAVAJ PIETONAL GALERIILE COMERCIALE (ZONA ALTEX)

1.046.086

2

Scovor asfaltic=l 185 mp

Smozaic=2010 mp Sdale=3025 mp

Spiatra cubica=65 mp

Ssp. verde existent=3115 mp

Ssp. verde nou=I05 mp

DIRECTOR EXECUTIV

MIHAELSEF SERVICIUL REPARAȚII SI ÎNTREȚINERE DRUMURI DANIEL DOBRE


Borderou

Borderou

Atestat de expert tehnic

Legitimație expert tehnic

Raport de expertiza

 • 1.  Amplasament

 • 2.  Investigații asupra situației existente a zonei pietonale

  • 2.1. Investigații geotehnice

 • 3. Starea de degradare

 • 4. Aprecierea cantitativa a degradărilor

 • 5. ConcIuzii si recomandări

REFERAT EXPERTIZA TEHNICA


RE AMENAJARE PASAJ PIETONAL GALERIILE COMERCIALE

Expertiza tehnica va aprecia starea tehnica a zonei pietonale din fata magazinului Altex, Galeriile Comerciale la Sud-Est, si esplanada Casei de Cultura a Sindicatelor la Nord-Vest punând in evidenta degradările înregistrate pe aceasta si soluțiile care trebuie avute in vedere in realizarea lucrărilor de reabilitare sau modernizare.

Pentru realizarea expertizei s-a făcut o examinare vizuala a suprafeței de rulare,o apreciere Q cantitativa a degradărilor zonei pietonale si sistemului de captare si evacuare a apelor in vederea recomandării unor soluții de intervenție asupra structurii in cadrul unui proiect de reabilitare sau modernizare a acesteia.

1. Amplasament

Municipiul Ploiești s-a dezvoltat pe unitatea geomorfologica cunoscuta sub denumirea de Câmpia Ploiestiului, situata la extremitatea nordica a Câmpiei Române.

Din punct de vedere structural, regiunea aparține flancului intern al avanfosei carpatice.

In subteranul zonei sunt prezente nisipurile, pietrișurile si bolovanisurile conului aluvial O Prahova-Teleajen, acestea constituind in zona depozitele superficiale de vârsta Cuaternar. Intre nisip si pietriș este comuna matricea siltica si argiloasa, mai ales in sudul orașului. Destul de abundente sunt lentilele argiloase, care local pot atinge grosimi considerabile. Uneori, aceste aluviuni sunt acoperite de argile sau argile prăfoase, cu grosimi de 1-3 m in sudul si 4-5 m in nordul orașului. Depozitele prezintă o structura încrucișată.

In continuare este prezent un pachet relativ gros (40-50 m) de pământuri argiloase, de vârsta Pleistocen mediu, sub care se găsesc pietrișuri si nisipuri Pleistocen inferior, cunoscute sub denumirea de “strate de Candesti”Intreaga rețea hidrografica este tributara râurilor Prahova si Teleajen.


Apele subterane exploatabile sunt cantonate in asa numitele “strate deagandeșțȚ;

acvifere de medie adâncime, sub presiune, reprezentate prin nisipuri si pietrisuri-iie-varstaPlehtoccn inferior.Freaticul apare in zona la adâncimi ce variaza intre 6 - 20 m. Freaticul poatCravea fluctuații importante de nivel, funcție in principal de cantitatea de precipitații ce cade in teren.

Direcția generala de curgere a apelor subterane este de la NV către SE, urmărind practic direcția de curgere a apelor de suprafața.

Teritoriul municipiului Ploiești este situat intr-o zona cu climat temperat-continental, de câmpie, caracterizat prin următorul regim al temperaturilor:

- temperatura medie anuala:

+10,6 0 C

- temperatura maxima absoluta:

+39,4 °C

- temperatura minima absoluta:

-30,0 °C

- temperatura medie in luna ianuarie

-3,0 °C

- temperatura medie in luna iulie:

+22,50 C

Adâncimea maxima de inghet este de 0,85 m.Cantitatea de precipitații medii multianuale, măsurate intr-o perioada de 10 ani, este de 588 mm, repartizata după cum urmeaza:

-iama:

105,9 mm

- primăvara:

138,3 mm

-vara:

211,8 mm

-toamna:

132,0 mm

Spațial este amplasat pe Bulevardul Republicii in zona magazinului Altex, Galeriile Comerciale la Sud-Est, si esplanada Casei de Cultura a Sindicatelor laNord-Vest

Zona propusa amenajării are o suprafața totala de 7000 mp,si aparține domeniului public al Municipiului Ploiești, si este administrata de SC Societatea de Gospodărie Urbana Ploiești SRL.

Fiind un centru important, de interes, atat commercial cat si social, zona pietonala este tranzitată zilnic de sute de cetateni si este necorespunzatoare atat din punct de vedere tehnic cat si din punct de vedere estetic.Amplasamentul beneficiază de instalații de iluminat public.

Zona expertizata include atat spațial pietonal amenajat cu pavaj din beton de ciment din dale cat si aleea pietonala care are îmbrăcăminte asfaltica si este încadrata de borduri . Atat zona pietonala ce asigura accesul in Galeriile Comerciala cat si aleea adiacenta acesteia prezintă degradări fisuri


crăpături tasari locale si dislocări de material. Nici din punct de vedere al ame expertizata nu se prezintă in mod corespunzător.

Zidurile de sprijin existente sunt placate cu travertin care este deasemenea degradat si dizlocat.


Obiectivul se încadrează in categoria de importanța “C” (construcții de importanța normală, conform HGR 261/94).

 • 2. Investigării asupra situației existente a zonei pietonale

O

2.1.Investigării geotehnice

Din investigații se constata ca zona investigata este fiidata pe strat de argila prafoasa gălbuie , plastic vascoasa peste care s-a amplasat structura pietonala.

3. Starea de degradare

Din examinarea vizuala s-a constatat următoarele:

 • •  Existența unor degradări ale zonei pietonale

 • •  Existența unor degradări ale alei adiacente zonei pietonale


 • •  Borduri degradate

 • •  Defecte ale finisajului zidurilor de srijin

 • •  Defecte ale sistemului existent de colectare - evacuare ape pluviale

 • •  Mobilier urban degradat

Degradările constatate sunt de tipul:

 • •  Tasari locale

 • •  Fisuri crăpături

 • •  Dislocări de material

 • •  Dale sparte si fisurate

 • •  Borduri ciobite si sparte
4 Aprecierea cantitativa a degradărilor

Aprecierea cantitativa a degradărilor conform Normativului AND 540-2003 se efectuează prin luarea in considerare a tipului de degradări, gravitatea, ponderea si frecventa de apariție a acestora, diferențiat pentru degradările structurale si de suprafața.

Calificativul stării de degradare s-a stabilit in funcție de indicele de degradare conform

Instrucțiuni tehnice privind determinarea stării tehnice a drumurilor moderne CD 155-2001 care

prevede următoarele valori limita:

Calificativ

Indice de degradare

REA

>13

MEDIOCRA

7,5.....13

BUNA

5.....7,5

FOARTE BUNA

<5

Conform Normativului pentru evaluarea stării de degradare a îmbrăcămintei biruminoase pentru drumuri cu structuri rutiere suple si semirigide indicativ AND 540-2003 calificativele sunt atribuite in funcție de suprafața totala a degradărilor si sunt:

BUN


<10%

MEDIU     10-30%

RAU      >30%

Indicele de degradare ID se calculează cu formula:

ID=suprafata degradata(S degr)/suprafata carosabila (S)

unde:

s degr=Di+0,7D2+ 0,7 X 0,5D3 + 0,2D4+ D5 (mp)


Pentru aceasta zona pietonala releveul degradărilor carosabilului este :

Simbol

Tipul degradării

UM

Releveul degradărilor

Dl

Gropi suprafețe plombate,

mp

0

D2

Faiantari fisuri si crăpături multiple pe direcții diferite

mp

630

D3

Fisuri si crăpături transversale si longitudinale, rupturi de margine,decolmatari

m

1120

D4

Suprafața poroasa, suprafața cu ciupituri, suprafața siroita, suprafața exudata,pelada

mp

560

D5

Fagase longitudinale

m

0

Astfel ca:

ID=945/7000=14% deci calificativul stării de degradare pentru partea carosabila este- MEDIU

Avind in vedere starea de degradare a spatului expertizat care in prezent este profund afectat de acțiunea factorilor climatici, rezulta ca necesara reabilitarea acesuia pentru a permite o circulație in siguranța si confort.

5 oncluzii si recomandări

Pentru aceasta zona pietonala , se impune inlocuirea integrala a imbracamintii existente prin indepartarea dalelor existente degradate , curățirea si sistematizarea pe vericala a stratului suport cu beton de ciment C8/10 si montarea de pavaj nou care poate fi din dale prefabricate din beton , dale autoblocante, mozaic, travertin sau piatra naturala.


Zona se va mobila cu mobilier urban si se vor amenaja zone verzi astfel incat pamantul sa nu mai ajunga in zonele de circulație reabilitate.

Prin proiect se va urmări realizarea unor declivitati in profil longitudinal si transversal care sa asigure scurgerea si evacuarea rapida a apelor pluviale de pe spațiul amenajat.

Bordurile de încadrare se vor amplasa la o cota proiectata aflata la min lOcm fata de noua cota a zonei pietonale amenajate.

Ca măsură obligatorie trebuie creat un sistem de colectare si evacuare a apelor pluviale funcțional, prin realizarea dirijarea apelor la canalizare .

Se va urmări o remediere a placării zidurilor de sprijin si reparații Ia treptele degradate care se vor placa cu același tip de îmbrăcăminte ca si zona pietonala adiacesta

După finalizarea acestor lucrări, se vor realiza de cate ori este necesar, lucrări de întreținere curenta a stnicturii rutiere conform Normativului 554/2002.

Termenul de valabilitate al prezentei expertize tehnice este 6 luni.


august 2013


ISO 9001

Cortlflcat 4916 C


C.U.I. 27449967  J29/1212/01.10.2010   RO27449967        ___

Ploiești, Str.Văleni nr. 32, te1:0244-^25252. fax:0244-510353 cod oostal 100046

”.......................................................................................................~.....~.............................................X .......

REAMENAJARE PAVAJ PIETONAL GALERIILE COMERCIALE (Zona Altex)


Proiectant:


S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.

Amplasament:


Bulevardul RepubliciiC.U.I. 27449967  J29/1212/01.10.2010   RO27449967

Ploiești. Str.Valeni nr. 32. tel:0244-,525252. fax:0244-510353 cod


2013Proiect nr.:

55/2013

Denumire proiect:

REAMENAJARE PAVAJ PIETONAL GALERIILE COMERCIALE (Zona Altex)

Faza de proiectare:

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Beneficiar:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


FISA RESPONSABILITĂȚI


DIRECTOR:DIRECTOR GENERAL ADJUNCT:


DIRECTOR DIRECȚIA PROIECTARE ÎNTREȚINERE DOMENIUL PUBLIC:


SEF SERVICIU PRODUCȚIE:

COORDONATOR COMPARTIMENT

PROIECTARE, OFERTARE:


SEF PROIECT:COLECTIV ELABORARE


- ing. DOINA BANAISO 9OG1

Certificat 4916 C


Proiect nr.:

Denumire proiect: Faza de proiectare: Beneficiar:


BORDEROU


PIESE SCRISE
 • 1.      Studiu de fezabilitate

 • 2.     Deviz general

 • 3.      Liste cu cantitatile de lucrări

PIESE DESENATE
 • 1. Plan de încadrare in zona ;>

 • 2. Plan situația existenta

 • 3. Plan propunere amenajare -plan general

 • 4. Plan propunere amenajare -r plan suprafețe

 • 4. Plan propunere amenajare - plan cote

 • 5. Plan poziționare corpuri de iluminat

 • 6. Plan irigații

 • 7. Detaliu

 • 8. Secțiune

~            C.U.I. 27449967  J29/1212/01.10.2010   RO27449967

^cnrru un oV-**


Proiect nr.:

Denumire proiect: Faza de proiectare: Beneficiar:


55/2013

REAMENAJARE PAVAJ PIETONAL GALERIILE DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE MUNICIPIUL PLOIEȘTIMEMORIU TEHNICCAP 1. DATE GENERALE

1.1.

Denumirea obiectivului

REAMENAJARE PAVAJ PIETONAL

1.2.

Amplasament

: Municipiul Ploiești Biv. Republicii

1.3.

Titularul investiției

: Municipiul Ploiești

1.4.

Beneficiarul investiției

: Municipiul Ploiești

1.5.

Elaboratorul studiului

: S.C.SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA Ploiești SRL/W,., r Servirii de Gospodărire


Urbană Ploiești v»


C.U.I. 27449967  J29/1212/01.10.2010  RO27449967ISO 9001

Certificat 4916 C


,V,


CAP 2. DESCRIEREA INVESTIȚIEI

V

2.1. Situația existenta a obiectivului de investiții

Fiind un centru important, de interes, atat comercial cat si social, este tranzitat zilnic de sute de cetateni al unui oraș European, este necesara reamenajarea acestuia in funcție de tendințele si cerințele care se impun, de a se crea un spațiu modern, estetic si in același timp util demn de central unui oraș de marimea Ploiestiului.

Spațial este amplasat pe Bulevardul Republicii in zona magazinului Altex, Galeriile Comerciale la Sud-Est, si esplanada Casei de Cultura a Sindicatelor la Nord-Vest.

Zona propusa amenajării are o suprafața totala de 7000 mp, si aparține domeniului public al Municipiului Ploiești.

2.1.1. Starea tehnica

In momentul de fata o parte din suprafața este asfaltata (aleile parcului si zona fântânii din fata magazinului Altex) si o parte este cu placi de mozaic aflate intr-o strate avansata de degradare (zona din fata galeriilor Comerciale).


OrganlMatio cu

Slalom clo ManaQflmnnt al Gulitatll Certificat ISO 9001

■ Certificat. 4916-G


C.U.I. 27449967  J29/1212/01.10.2010  RO27449967

Ploiești. Str.Văleni nr. 32, tel:0244-525252. fax:0244-510353 cod postai 100046

VV-


' " ' 1              '"T

2.2. Date tehnice ale investiției
2.2.1. Studii de teren

Conform normativului PI00-1/2006, perimetrul municipiului Ploiești este caracterizat prin următoarele valori:

-perioada de colt a spectrului de răspuns : Tc = 1,0 sec.

-valoarea de vârf a accelerației terenului pentru cutremure avand IMR=100 ani: ag=0,28g

Teritoriul municipiului Ploiești este situat intr-o zona cu climat temperat-continental, de câmpie, caracterizat prin următoarele valori (după Monografia geografica a României):

Regimul temperaturilor:

- temperatura medie anuala:

+10,6° C

- temperatura maxima absoluta:

+39,4° C

- temperatura minima absoluta:

-30,0° C

 • - temperatura medie in luna ianuarie

 • - temperatura medie in luna iulie:

-3,0° C

+22,5° C

Adâncimea maxima de inghet:

0,85 m

Cantitatea de precipitații medii multianuale, măsurate intr-o perioada de 10 ani, este de 588 mm, repartizata după cum urmeaza:

- iama:

105,9 mm

- primavara:

138,3 mm

- vara:

211,8 mm

- toamna:

132,0 mm

Regimul vânturilor:

 • - vânturile dominante bat din direcțiile NE (14,9%) si E (13,3%)

 • - viteza medie a vânturilor:                 2,3 - 3,1 m/sec

 • - calmul înregistrează valoarea de 25,8 % încărcări date de vânt:

 • - presiunea de referința a vântului, mediata pe 10 min. la 10 m si 50 ani interval mediu de recurenta: 0,4 kPa

încărcări date de zapada :

 • - incarnarea din zapada pe sol, pentru o perioada de revenire IMR=50 ani: 2 kN/mp

Pentru orice nevoi ale proiectării se vor putea utiliza următoarele caracteristici fizico-mecanice, medii de calcul, reprezentative pentru alcătuirea pietrișurilor prezente in amplasament:

 • - unghi de frecare interna................................. <p = 34°

 • - coeziune.....................................................c = 0 kPa


 • - greutate volumica........................................yw = 21,0 kN/mc

 • - coeficientul de frecare pe talpa fundației............ p = 0,50


Or«r

Sliltom <1<> Mai


2.3. Descrierea investiției
2.3. a) Necesitatea si oportunitatea promovării investiției

Fiind un centru important, de interes, atat comercial cat si social, este tranzitat zilnic de sute de cetateni al unui oraș European, este necesara reamenajarea acestuia in funcție de tendințele si cerințele care se impun, de a se crea un spațiu modern, estetic si in același timp util demn de central unui oraș de marimea Ploiestiului.

2.3. b) Descrierea investiției

Prin studiul de fata se dorește realizarea următoarelor obiective:

 • •  Schimbarea aspectului învechit si deteriorat al zonei centrale, comerciale a orașului, prin schimbarea dalajului folosindu-se tipuri, texture si nuanțe diferite creandu-se jocuri de culori si ruperi de ritm;

 • •  Montarea unor corpuri de iluminat încastrate in pardoseala cu rol decorative si de a pune in valoare mai bine zona amenajata;

 • •  Realizarea unor locuri de odihna, banei tip jardiniere, a unor casete in dalaj gazonate in care se vor planta arbori si arbuști, si jardiniere din borduri curbe de raze diferite, cu scopul de a mari suprafața spațiului verde, astfel incat sa nu deranjeze sau sa împiedice fluxul si traficul pietonal din zona, suplimentandu-se in același timp si numărul locurilor de odihna atat de necesare in aceasta zona.

 • •  Se dorește schimbarea băncilor existente si in mare parte degradate cu altele noi cu un design modern care se potrivesc mai bine caracterului zonei.

 • •  De asemenea se dorește schimbarea travertinului degradat care s-a folosit in placarea zidurilor de sprijin cu același material sau altul asemanator;

 • •  Se propune redeschiderea toaletei publice existenta in zona, actualmente dezafectata, si amenajarea atat a intrării cat si a spațiului de ventilație a pasajului subteran cu o structura metalica tip cupola, materiale compozite, si plante agatatoare.

 • •  Se propune realizarea unui sistem automat de irigații cu scopul de a elimina consumul excesiv de apa si pentru o mai buna dezvoltare a materialului dendrologic din peluze

 • •  Se urmărește prin aceste îmbunătățiri transformarea dintr-o simpla zona pietoala de trecere, intr-un punct de interes, central cultural si social.

 • 2.3.c) Descrierea constructiva si funtionala

Investiția propusa va cuprinde următoarele etape constructive:

Desfacerea stratului de asfalt existent si a plăcilor de mozaic existente;

Desfacerea bordurilor existente;

înlocuirea travertinului de pe zidurile de sprijin acolo unde este cazul (50%);

Decopertarea a 12 cm de asfalt si dale pentru realizarea straturilor necesare montării pavajului nou;

s.c.


Montarea țevilor necesare sistemului de irigații;

- Realizarea pavajului conform planului de propunere si a spatiilor nou propuse;

Montarea bordurilor noi propuse;

Realizarea instalațiilor electrice de iluminat architectural pentru punerea in valoare a amenajărilor propuse;

Plantarea arborilor ornamentali, a arbuștilor, semanarea gazonului;

Montarea mobilierului urban propus;

Repunerea in funcțiune a toaletei publice si realizarea acoperitoarelor din structura metalica;

 • 2.3.d) Sistemul de irigații:

Sistemul de irigații automat pentru întreținerea spațiului verde plantat in condițiile climatice specifice zonei, si pentru o buna dezvoltare viitoare a plantelor si a peluzelor propuse, instalarea unui sistem de irigat performant s-a dovetit necesara. Montarea sistemului de irigat se propune a avea 2 faze:

 • □   saparea manuala sau mecanizata a șanțurilor la adancimea de 0,90m;

 • □   lucrări de instalații si bransare la apa din rețeaua publica de alimentare cu apa.

Saparea șanțurilor pentru introducerea țevilor de polietilena cu diametrul 25-50 mm se va face la adancimea de minim 0,90 m, pentru ca acestea sa fie ferite de inghet pe timpul iernii, conform studiului geotehnic atașat la documentație.

După sapare, se va începe montarea propriu-zisa prin realizarea racordurilor si montarea aspersoarelor la țeava poziționată in sântul sapat.

Instalația este divizata in mai multe zone care vor iriga independent. Pentru activarea zonelor si stabilirea unui program de udare specializat se va apela la un controler care va acționa cate o electrovana pe fiecare circuit. Avantajele unui astfel de sistem automat fata de un sistem manual sunt multiple:

 • □   se pot face irigații repetate pe perioade mai scurte;

 • □   se reduce forța de munca;

 • □   se realizează irigatul dimineața devreme si seara in afara orelor de program ale unui muncitor de întreținere;

 • □   se realizează o monitorizare si o echilibrare a udării;

 • □   nu necesita supervizare.

Pentru realizarea acestui sistem se folosesc următoarele tipuri de componente: automat programabil, țeava si fitinguri de polietilena, aspersoare, linii de picurare, electrovane, apometru.

Automatul programabil, este prevăzut cu 3 programe independente (A, B si C) in care se pot programa funcționarea oricărei electrovane. De asemenea, aceste trei programe independente pot facilita (in cazul in care sunt folosite simultan) funcționarea simultana a maxim trei electrovane.


Fiecare program are posibilitatea de a avea patru ore diferite la care sa se inceapa irigarea (de exemplu se pot folosi patru cicluri de irigare intr-o singura zi).

Programatorul este prevăzut cu o baterie de 9V care va menține programul in memorie chiar daca se întrerupe energia de alimentare.

Aspersoarele:

Montarea aspersoarelor se face îngropat, la nivelul solului, in momentul funcționarii, datorita presiunii apei, acestea ridicandu-se deasupra solului cu circa 10 cm.


Unghiul de acțiune al unui aspersor poate fi reglat intre 0° si 360°, putând fi montate langa alei neavand riscul udării pietonilor.

Datorita poziției lor îngropata, se pot efectua fara probleme lucrările de tundere a gazonului.

Presiunea minima funcționala pentru un aspersor este de 1,5 bar putând iriga pe o raza de 10 m.

Aspersoarele au un debit cuprins intre 0,17 si 1,27 mc/h.

Inaltimea aspersorului este de 19,4 cm iar racordul de

Distanta dintre aspersoare este cuprinsa intre 8 si 12m pentru asigurarea unei uniformități de 95%.

Conductele de distribuție din polietilena vor fi îngropate la 90 cm.

Componentele sistemului programabil sunt programatorul electronic, electrovanele, cablul de conectare, fitinguri si conectori.

Electrovanele:


 • □   Funcționează la presiuni cuprinse intre 0,3 si 10 atm

 • □   Debitul minim 25 1/ora

 • □   Sunt prevăzute cu regulator de presiune (0,5 - 0,7 atm)

 • □   Sunt prevăzute cu membrana rezistenta la acțiunea îngrășămintelor

 • □   Sunt prevăzute cu un comutator cu trei poziții (auto, închis si deschis)

 • □   Sunt prevăzute cu robinet pentru controlul anual al debitului.

Golirea apei din instalație are ca scop evitarea înghețării apei pe timp de iarna in tubulatura îngropata, ce alimentează aspersoarele si furtunele de picurare, si consta in deschiderea electrovanelor si a dopurilor de capat.

Instrucțiuni de exploatare. La darea in folosința, se introduce apa si se pune in funcțiune instalația cu toate conductele de udare deschise la capete, cu toate supapele si căminele deschise, lasandu-se sa curgă apa pana când eventualele reziduri sunt eliminate.

Se examinează modul de funcționare a aspensoarelor si a picuratoarelor. De asemenea, se controlează echipamentul de udare pentru a fi depistate eventualele fisuri pe unde se pierde apa.

Execuția lucrărilor de irigare:

 • □   Se vor sapa șanțuri de 90 cm adâncime si 30 cm lățime;

 • □   Se vor poza conductele in șanțuri;

 • □   Trecerea apei din conducta principala la conductele secundare si la furtunele cu picuratori, se realizează printr-o rampa cu electrovane;

 • □   Se vor monta aspersoarele îngropat, rampele cu aspersoare, după care se va acoperi cu pamant;

 • □   In cutia de electrovane, vor fi montate electrovanele, iar cutia va fi montata pe un pat de nisip.

Apometru - rolul acestuia va fi de a măsură consumul de apa. Acesta se va monta intr-un cămin conform standardelor in vigoare.

2.4. Durata de realizare a lucrărilor

Durata de realizare a lucrărilor este de maxim 2 (doua) luni de la data contractării si se va realiza in următoarele etape :

 • - decopertare strat de asfalt existent monatre sistem automat de irigații;

 • - montare borduri si amenajare spatii de odihna si alei

 • - montare obiecte de mobilier noi (banei)

 • - montare corpuri de iluminat

 • - plantare elemente vegetale propuse

CAP. 3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

La baza întocmirii prezentei documentații au stat analize de preț pe fiecare tip de lucrare realizate cu programe de calcul (cu baza de date actualizate a preturilor), precum si preturile practicate pentru materialele din zona (nisip, balast, pavele ecologice, beton, lemn etc.) si distantele de transport reale.

De asemenea s-au respectat prevederile metodologiei pentru elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții.

Valoarea totala a investiției este          =     1 046 086 lei (235 929 euro) cu TVA
din care C+M      =     871 303 lei (196 509 euro) cu TVA
CAP. 4. SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

Sursele de finanțare a investiției se constituie in conformitate cu legislația in vigoare si constau din fonduri proprii sau alte surse.

$y®


Servicii de Gjpspodârire

Urbană Ploiești s.ri


1

CAP.5. ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI

Urmărirea permanenta a comportării in timp a amenajărilor si a echipamentelor, in vederea depistării eventualelor probleme unde trebuie sa se intervină operativ , se va face cu personalul existent la nivelul administratorului domeniului public, nefiind necesara crearea de noi locuri de munca.

CAP.6. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI
1. Valoarea totala a lucrărilor = 1 046 086 lei (235 929 euro), inclusiv TVA

(in preturi -august 2013, 1 euro = 4.425 lei), din care (C+M) = 871 303 lei (196 509 euro), inclusiv TVA.

2. Eșalonarea investiției (INV/C+M)
3. Durata de realizare - 2 luni
4.  Capacitati:

- Suprafața covor asfaltic existent

-1185 mp.

Suprafața cu placi de mozaic existent

- 2010 mp.

Suprafața dalaj propus

- 3025 mp

Suprafața dalaj piatra cubica

-65 mp

Suprafața spațiu verde existent

-3115 mp

Suprafața spațiu verde nou rezultat

-105 mp

Borduri mici

-710 ml

Borduri inguste de parc

-120 ml

Borduri curbe

-105 ml

5. Utilitati:

banei din beton cu jardiniere Banei de lemn cu cadru metalic

- 6 buc. -12 buc.

Banei de lemn fantana

-16 buc.

Locuri de odihna din beton cu finisaj de mozaic de marmura

-9 buc

Spoturi încastrate in pardoseala rotunde

- 36 buc

Spoturi încastrate in pardoseala liniare

-13 buc

6. Sistem de irigații:

- Rețea principala de apa 0 40

-154 ml.

Rețea secundara de apa 0 32

-660 ml.

Rețea secundara de apa 0 16

-330 ml.

Controller cu 2 zone Hidranti rapizi - 4 buc.

- 7 buc.

Aspersor rotativ raza 6.5... 15.9 m

- 90 buc.

Aspersor telescopic static raza 2.4...5.2 m

- 20 buc.

Ba» -

/dSst'v'iServicii de (qpspodârire


Urbană Ploiești
Culitotil

ISO 9001

Certificat 4916 C


C.U.I. 27449967  J29/1212/01.10.2010   RO27449967

Ploiești, Str.Văleni nr. 32, tel:0244-525252. fax:0244-510353 cod postai 100046 A.


CAP.7. AVIZE SI ACORDURI

Avizele si acordurile vor fi obținute conform certificatului de urbanism emis de D.G.D.U. a Municipiului Ploiești.

CAP.8. CONCLUZII                                   _

In cadrul prezentului studiu au fost propuse soluții tehnice care au rezultat din analiza datelor de tema precum si din măsurătorile si observațiile din teren, dar au tinut cont si de o serie de exigente de ordin estetic si funcțional.


se Servicii de (gospodărire Urbană Ploiești 5.r.i.
model banca lemn (cu cadru de lemn si pentru marginea fântânii)
Sef proiect, Arh. Emil POPA


Servicii de (gospodărire

Urbană Ploiești $.


C.U.1.27449967  J29/1212/01.10.2010  RO27449967

Ploiești, Str.Văleni nr. 32, tel:0244-525252. fax:0244-510353 cod nostal 100046DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării:

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENTIE-REAMENAJARE PAVAJ PIETONAL GALERIILE COMERCIALEfZONA ALTEX)


1 euro = 4,425 lei din data de13.08.2013


Nr. cri.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea teritoriului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivulu

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acord uri si autorizații

1.000

0.226

0.240

1.240

. 0.280

3.3

Proiectare si inginerie

21.485

4.846

5.156

26.641

6.009

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Consultanta

7.162

1.615

1.719

8.880

2.003

3.6

Asistenta tehnica

10.742

2.423

2.578

13.321

3.004

TOTAL CAPITOL 3

40.389

9.109

9.693

50.082

11.295

CAPITOLUL 4

Cheluieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

700.562

158.001

168.135

868.697

195.922

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3

montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

15.600

3.518

3.744

19.344

4.363

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

716.162

161.520

171.879

888.041

200.284

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5,1,1, Lucrări de construcții

2.102

0.474

0.504

2.606

0.588

5,1,2, Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.0005,2,1, Comision ISC 0,8 %

5.729

1.292

1.375

n .

V.104

1.602

5,2,2, Cota aferenta CSC 0,5 %

3.581

0.808

0.859

4.440

1.001

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %

75.655

17.063

18.157

93.812

21.158

TOTAL CAPITOL 5

87.067

19.637

20.896

107.963

24.349

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

843.618

190.265

202.468

1046.086

235.929

Din care C + M

702.664

158.475

168.639

871.303

196.509

Z-?


DIRECTOR GENERAL ADJ

Ovidiu NEGULESCU
PLOIEȘTISEF SERVICIU PRODUCȚIE,

Ing.SELARU DANA

SOLUȚIILE TEHNICE SI ECONOMICE CUPRI S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE U DOCUMENTAȚIA NU POATE FI REPR S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE U


Director : DONALD CONSTANTIN NICOLAE

VERIFICAT.

VERIFICATOR /EXPERT


TITLU PROFESIONAL - NUME


SEMNAT.


CERINȚA


PREZENTA DOCUMENTAȚIE SUNT PROPRIETATE INTELECTUALA A l£> KOIESTl Sl^rl UTILIZATE NUMAI IN SCOPUL PREVĂZUT IN CONTRACT. țâRAL^\U PARȚIAL FARA ACORDUL SCRIS AL        /

'e îi

:sti/

' REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATAServirii de (qpspodârire
BENEFICIAR:


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


PROIECT NR.

55/2013


ELABORATOR


TITLU PROFESIONAL - NUME


SEF PROIECT


PROIECTAT


DESENAT


arii. Emil Popa

Ing. Silviu Stoica

Ing. Silviu StoicaSCARA:

1/10 000


TITLU PROIECT: REAMENAJARE PAVAJ PIETONAL

GALERIILE COMERCIALE (Zona Altex)


DATA:

AUG. 13


TITLU PLANȘA: PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA Bulevardul RepubliciiPLANȘA NR.

01

>
.              • .. . ’J

iz r/■**.> .        -•/

'•' ■■."■ ■■                    .<•’" ■              5$V-V

/’îi?    ' •*.&•«*£•«#:'•

• ■%'•• V. W

••k»-’ •3;-. -•     .A.:
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3


COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentație de Avizare Lucrări de Intervenție (D.A.L.I) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție «REAMENAJARE PAVAJ PIETONAL GALERIILE COMERCIALE (ZONA ALTEX)»
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4


COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERA, MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentație de Avizare Lucrări de Intervenție (D.A.L.I) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție «REAMENAJARE PAVAJ PIETONAL GALERIILE COMERCIALE (ZONA ALTEX)» și a emis: