Hotărârea nr. 344/2013

Hotãrârea nr. 344 privind aprobarea documentatiei “Modificare proiect autorizat cu AC166/2013 din parcare si pietonal in pietonal prin inlocuirea parcarii existente din proiectul initial cu pietonal pe toata suprafata strazii acesteia, strazile Toma Caragiu si Mihail Kogalniceanu”

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 344 privind aprobarea documentației

“Modificare proiect autorizat cu AC166/2013 din parcare si pietonal in pietonal prin înlocuirea parcării existente din proiectul inițial cu pietonal pe toata suprafața străzii acesteia, străzile Toma Caragiu si Mihail Kogalniceanu”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

Vazand Expunerea de motive a domnului Primar Iulian Badescu si Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții prin care se propune aprobarea documentației “Modificare proiect autorizat cu AC166/2013 din parcare si pietonal in pietonal prin inlocuirea parcării existente din proiectul inițial cu pietonal pe toata suprafața străzii acesteia, străzile Toma Caragiu si Mihail Kogalniceanu”

Având in vedere prevederile art. 44, alin.l din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificata si completata;

In temeiul art. 36 alin. 4, lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si reactualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Aproba documentația “Modificare proiect autorizat cu ACI66/2013 din parcare si pietonal in pietonal prin inlocuirea parcării existente din proiectul inițial cu pietonal pe toata suprafața străzii acesteia, străzile Toma Caragiu si Mihail Kogalniceanu”, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Prevederile HCL 13/2012 isi inceteaza aplicabilitatea odata cu intrarea in vigoare a noii hotarari;

Art.3: Direcția Tehnic - Investiții va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.4 : Direcția Administrare Publica, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Dată în Ploiești, astăzi, 11 septembrie 2013


Președinte de ședință Iulian Liviu Teo
Contrasemnează Secretar Oana Cristina Iaco


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea documentației

“Modificareproiect autorizat cu AC166/2013 din parcare sipietorl

prininlocuirea parcării existente din proiectul inițial cu pietonul pe toata suprafața străzii acesteia, străzile Toma Caragiu si Mihail Kogalniceanu”


Serviciul Reparații si Investiții Drumuri din cadrul Direcției Tehnic Investiții a Primăriei Municipiului Ploiești propune spre aprobare documentația "Modificare proiect autorizat cu AC166/2013 din parcare si pietonal in pietonai prin înlocuirea porcarii existente din proiectul inițial cu pietonal pe toata suprafața străzii acesteia, străzile Toma Caragiu si Mihail Kogalniceanu"

Strada Toma Caragiu este situata in zona centala a municipiului Ploiești. In prezent strada este inchisa circulației auto. Deoarece pe aceasta strada se afla teatrul « Toma Caragiu », se dorește transformarea acesteia intr-o zona pietonala.

Modificarea documentației “AMENAJARE PARCARE SI PIETONAL PE STRADA TOMA CARAGIU” aprobata prin HCL 13/2012 este necesara avand in vedere transformarea intregii străzi in pietonal, eliminând astfel parcarea prevăzută inițial. De asemena se va pava trotuarul de pe strada M.Kogalniceanu, trutuar vis-â-vis de hotel Prahova.

Lucrările propuse in prezenta documentație vor consta in următoarele:

 • - Pavarea străzii Toma Caragiu (carosabil si trotuare) si transformarea acesteia in pietonal;

 • - Pavarea trotuarului de pe strada M.Kogalniceanu (pe o parte a străzii);

 • - Montarea de mobilier urban : banei duble si jardiniere ;

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt:

Nr.

crt

DENUMIRE STRADA

Valoare totala - lei (fara TVA)

Durata înv. Luni

Capacitati

0

1

2

4

5

1

AMENAJARE PIETONAL PE STRADA TOMA CARAGIU SI MIHAIL KOGALNICEANU

256.725

2

Stotala paviment=2123.5 mp

Banci=34 buc

Număr banci=34

Număr jardiniere tip 1—11

Număr jardiniere tip 2=14

Socluri statui=717

Fata de cele prezentate inaintam Consiliului Local al municipiului Ploieștispre" analiza si aprobare proiectul de hotarare "Modificare proiect autorizat cu AC166/2013 din parcare si pietonal in pietonal prin inlocuirea porcarii existente din proiectul inițial cu pietonal pe toata suprafața străzii acesteia, străzile Toma Caragiu si Mihail Kogalniceanu"

PRIMAR -IULIAN BADESCU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚIIRAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea documentației “Modificare proiect autorizat cu AC166/2013 dirrparcare si pietonal in pietonal prininlocuirea parcării existente din proiectul inițial cu pietonalpe toata suprafața străzii acesteia, străzile Toma Caragiu si Mihail Kogalniceanu”

Strada Toma Caragiu este situata in zona centala a municipiului Ploiești. In prezent strada este inchisa circulației auto. Deoarece pe aceasta strada se afla teatrul « Toma Caragiu », se dorește transformarea acesteia intr-o zona pietonala.

Modificarea documentației “AMENAJARE PARCARE SI PIETONAL PE STRADA TOMA CARAGIU” aprobata prin HCL 13/2012 este necesara avand in vedere transformarea intregii străzi in pietonal, eliminând astfel parcarea prevăzută inițial. De asemena, se va pava trotuarul de pe strada M.Kogalniceanu, trutuar vis-â-vis de hotel Prahova.

Lucrările propuse in prezenta documentație vor consta in următoarele:

 • - Pavarea străzii Toma Caragiu (carosabil si trotuare) si transformarea acesteia in pietonal ;

 • - Pavarea trotuarului de pe strada M.Kogalniceanu (pe o parte a străzii);

 • - Montarea de mobilier urban : banei duble si jardiniere ;

Pavaj tip I :

 • -  Un rând pavele autoblocante de 6 cm grosime

 • -  Strat suport din 2 cm de nisip (se pun 6 cm inițial si apoi se taseaza pana ramane un strat de 2 cm sub pavea)

 • -  Un strat de reparatii/completari si aducere la nivel din balast stabilizat cu ciment 6% in grosime medie de 7 cm, atat in zona fostelor trotuare, cat si in zona fostului carosabil.

Pavaj tip II :

 • -  Un rând piatra cubica ;

 • -  Strat suport din 3 cm de nisip (se pun 6 cm inițial si apoi se taseaza pana ramane un strat de 3 cm sub pavea)

Un strat de reparatii/completari si aducere la nivel din balasț/sțabilîzât pu ciment 6% in grosime medie de 6-12 cm atat in zona fostelor t zona fostului carosabil


Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt:

Nr.

crt

DENUMIRE STRADA

Valoare totala - lei (inel TVA)

Durata înv. Luni

Capacitati

0

1

2

4

5

1

AMENAJARE PIETON AL PE STRADA TOM A CARA GIU SI MI HAIL KOGALNICEANU

256.725

2

Stotala paviment=2123.5 mp

Banci=34 buc

Număr banci=34

Număr jardiniere tip 1=11

Număr jardiniere tip 2=14

Socluri statui=7

DIRECTOR EXECUTIV

MIHAELAIAMANDI

SEF SERVICIUL REPARAȚII SI ÎNTREȚINERE DRUMURI DANIEL DOBRE

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Nr. 303032 din 22.05.2013


AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

Nr. 250 din 1 9. lOt


Ca urmare a cererii adresate de MUNICIPIUL PLOIEȘTI_________________

cu domiciliul / sediul in județul_________PRAHOVA__________municipiul/orasul/comuna

____PLOIEȘTI_____________satul            ___________sectorul -cod postai_________str.__B-dul REPUBLICII________._______________________

nr. 2 bl. - sc.         et. - ap. = telefon / fax___________________-_________________

e-mail________________________înregistrata la nr. 303032 din 22.05.2013

în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

O

SE AUTORIZEAZĂ

executarea lucrărilor de construire pentru :

MODIFICARE PROIECT AUTORIZAT CU A.C. NR.166/26.04.2013 PRIN ÎNLOCUIREA PARCĂRII EXISTENTE IN PROIECTUL INIȚIAL CU PIETONAL PE TOATA SUPRAFAȚA ACESTEIA.

NOTA: Prin executarea lucrărilor autorizate se vor lua masurile de conservare/protejare a bornelor topografice si a punctelor de sprijin (materializate pe teren prin picheți metalici -borne) din rețeaua de sprijin a municipiului Ploiești realizata prin contractul de realizare a lucrărilor de cadastru imobiliar edilitar 1999 -2009.

 • - pe imobilul - teren și/sau construcții -, situat în județul Prahova, municipiul Ploiești,

cod poștal__, str. TOMA CARAGIU SI MIHAIL KOGALNICEANU nr. -

bl. sc. - et. - ap. 2

Cartea funciară _____________

Fișa bunului imobil_________

sau nr. cadastral:

 • - lucrări în valoare de __________256.725 lei__

în baza documentației tehnice - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C. + D.T.O.E.) nr. 9/2012 a fost elaborata de______S.C. CQNI

S.R.L.__cu sediul în județul ____________Prahova

municipiul/orasul/comuna______Ploiești__, sectorul/satul______________

cod poștal___str. Tribunei______________________nr. 14 , bl. - , sc. et. ap. - ,

respectiv de_______________-____________arhitect cu drept de semnătură, înscris în Tabloul

Național al Arhitecților cu nr. -   , în conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001

privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, aflat în evidența Filialei Teritoriale_______-__a Ordinului Arhitecților din România.fi ( In atenta Direcției Tehnic - InvestițiiPrin prezenta va aducem la cunoștința preocuparea instituției noastre vis-â-vis

de inceperea lucrărilor de amenajare a străzii Toma Caragiu, intrucat Teatrul ”Toma Caragiu”, singura instituție de spectacole din Ploiești, isi desfasoara activitatea intr-un spațiu situat pe aceasta strada.

|          In anul 2012 in cadrul dezbaterii publice susținute la sediul Teatrului ”Toma

Caragiu”, ce a precedat ședința de aprobare a bugetului Municipiului Ploiești pe anul 2012, s-a prezentat o propunere de amenajare a acestei străzi, care era, din punctul nostru de vedere, in concordata cu atmosfera culturala pe care o instituție teatrala trebuie sa o transmită publicului; aceasta cu atat mai mult cu cat in acest peisaj este cuprins si Muzeul Județean de Istorie, o alta instituție culturala importanta a orașului. In acest context am fost încurajați sa gândim diverse proiecte care s-ar fi desfasurat in acest spațiu si am așteptat cu încredere punerea in aplicare a acestei propuneri.

In perioada 15-21 aprilie 2013 au demarat, in sfarsit, lucrările de amenajare a străzii Toma Caragiu. Din pacate am constatat, cu aceasta ocazie, ca proiectul care sta la baza acestei lucrări este cu totul altul decât cel prezentat in dezbaterea publica din 2012, proiect aprobat, de altfel, in ședința Consiliului Local din 31.01.2012. Acest proiect are ca principal neajuns, micșorarea drastica a spațiului pietonal prin amenjarea unei parcai pe toata lungimea fațadei Teatrului ”Toma Caragiu”.

Aceasta soluție afecteaza din punct de vedere estetic intregul spațiu pietonal, dar aduce si o importanta pierdere de imagine pentru teatru, imagine si asa foarte puțin vizibila din cauza poziționării fațadei teatrului ca parter a unui bloc.

In aceste condiții pentru a nu deveni imposibile acțiunile culturale proiectate a se desfasura in acest perimetru ( manifestări stradale dedicate copiilor, seri de muzica si poezie realizate împreuna cu Muzeul de Istorie, expoziții realizate cu instituții de nrnfîl din           «i npntm n tran«forma acest spațiu anonim si inert intr-un spațiu

cui de diverse categorii socio-culturale, asa cum rugam sa reanalizati soluția tehnica a proiectului aprobați înlocuirea zonei de parcare cu o zona


Cu mulțumiri pentru înțelegere si susținere,

Director adjunct,


Adriana CodescucJ!i>

Jufoiutâ ctoĂtyj 43-ap<t#/3


Ol/lc&r o6>

Ăf Me/Aab:

-MfatâarituJ          J-f-: ./(i A&icJ'cx/ d/

wiPciua SAL PloifJ&r

. ^Ă- duhcta T/iU/J

ht^t.

-         PP ™          JQ. c&w MiA/&

- cP/A. -f/M -      3at(_

- wA.j>c<?ctttfirtyfaiuQuc£/

~PVuA oi/U/nuu^ j>uq. A/bj 4"^€

-         cV xxudM.-

~',u^-             ^wjIc

<-n


. 7/U P^xIazc/ rfty-P&J ’ ZZZ --PPAj.CC^ /^Cs6/Ai^A^^',’

.             ^-luzP aujiu^A.                <&

Ml '^A'C' '                          ,                 JL. /      / -J?   ■(?

a^mUU M>- & ^(XJIâÂczX                            r- -j z;

'/uA&caxA                     elcu         J&fy

REEVALUAT CONFORM NR SI NCS

AMENAJARE PARCARE S! PiETONAL STRADA T CARAGIUNr

ort

OBIECT

VALOARE CONTRACT in lei

NR

NCS

REST DUPĂ NR/NCS

VALOARE in lei

CANTITATE

VALOARE

?• in lei

CANTITATE

VALOARE in lei

CANTITATE

"T

PROIECTARE

15000.00

15000.00

TOTAL PROIECTARE

15000.00

15000.00

II

1

EXECUȚIE LUCRĂRI

DESFACERI

14589.00

14589.00

2

PARCARE - 332.00 MP

12701.00

12701.00

332MP

0.00

0.00

3

PIETONAL - PAVAJ DALE/CALUPURl - 2825 MP

168286.00

24271.00

877 mp

144015.00

compus din : 1628.00 mp pavele de 6 cm

pavele 6 cm

751 pavele 6 cm

1197.00 mp calupuri

1197calupuri

4

MONTAJ BĂNCI - 34 BUC

3776.00

3776.00

34 bucăți

5

MONTAJ STÂLPI ILUMINAT - 22 BUC

84.00

84.00

22 bucăți

0.00

0.00

6

INSTALAȚII ELECTRICE

4825.00

2259.00

22 stilpi

2567.00

bolarzi

7

SOCLU STATUI

1377.00

1377.00

8

RIGOLE - 120.00 M

17108.00

17108.00

9

PLANTARI ARBORI SI ARBUȘTI - 23 BUC

6345.00

6345.00

RIDICARE LA COTA CAPACE CĂMIN - 16 BUC

9454.00

16 bucăți

9454.00

16 bucăți

SÂNT BETONAR-136M

5627.00

136 m

5627.00

136 m

PAVAJ ( ZONA PARCARE) -176 MP

16116.00

176 mp calupuri

16116.00

176 mp calupuri

ASFALTARE ZONA RACORD - 168 MP

4631.00

168 mp asfalt

4631.00

168 mp asfalt

TOTAL C+M

229091.00

39315.00

35828.00

225605.00

10

DOTĂRI

alt tip

alt tip

BĂNCI PARC - 34 BUC

19720.00

19720.00

34 bucăți

19720.00

16 banei

19720.00

16 banei

JARDINIERE DIN BETON - 25 BUC

11400.00

11400.00

25 bucăți

11400.00

9 jardiniere

11400.00

9 jardiniere

STILPI ILUMINAT DECORATIV - 10 BUC

61520.00

61520.00

10 bucăți

0.00

STILPI ILUMINAT DECORATIV CONF EX- 12 BUC

38328.00

38328.00

12 bucăți

0.00

TOTAL DOTĂRI

130968.00

130968.00

31120.00

31120.00

TOTAL GENERAL fara TVA

TVA 24 %

TOTAL GENERAL cu TVA

375059.00

90014.00

465073.00

-

EXECUTANT SCREEVALUAT CONFORM NR SI NCS

AMENAJARE PARCARE SI PIETONAL STRADA T CARAGIU


Nr crt

|     OBIECT

i

VALOARE CONTRACT in lei

NR

NCS

REST DUPĂ NR/NCS

VALOARE in iei

CANTITATE

VALOARE

7 in lei

CANTITATE

VALOARE in lei

CANTITATE

1

I PROIECTARE

15000.00

15000.00

TOTAL PROIECTARE

15000.00

15000.00

II

EXECUȚIE LUCRĂRI

1

DESFACERI j

14589.00

14589.00

2

PARCARE - 332JOO MP

12701.00

12701.00

332MP

0.00

0.00

3

PIETONAL - PAVAJ DALE/CALUPURI - 2825 MP

168286.00

24271.00

877 mp

144015.00

compus din : 1628.00 mp pavele de 6 cm

pavele 6 cm

751 pavele 6 cm

1197.00 mp calupuri

1197calupuri

4

MONTAJ BĂNCI - 34 BUC

3776.00

3776.00

34 bucăți

5

MONTAJ STÂLPI ILUMINAT - 22 BUC

84.00

84.00

22 bucăți

0.00

0.00

6

INSTALAȚII ELECTRICE

4825.00

2259.00

22 stilpi

2567.00

bolarzi

7

SOCLU STATUI

1377.00

1377.00

8

RIGOLE-120.00 M

17108.00

17108.00

9

PLANTARI ARBORI SI ARBUȘTI - 23 BUC

6345.00

6345.00

RIDICARE LA COTA CAPACE CĂMIN - 16 BUC

9454.00

16 bucăți

9454.00

16 bucăți

SÂNT BETONAR-136M

5627.00

136 m

5627.00

136 m

PAVAJ (ZONA PARCARE) - 176 MP

16116.00

176 mp calupuri

16116.00

176 mp calupuri

ASFALTARE ZONA RACORD - 168 MP

4631.00

168 mp asfalt

4631.00

168 mp asfalt

TOTAL C+M !

229091.00

‘ 39315.00

35828.00

.  225605.00

10

i     DOTĂRI

alt Op

alt tip

BĂNCI PARC - 34 BUC

'     19720.00

19720.00

34 bucăți

19720.00

16 banei

19720.00

16 banei

JARDINIERE DIN BETON - 25 BUC

11400.00

11400.00

25 bucăți

11400.00

9 jardiniere

11400.00

9 jardiniere

STILP1 ILUMINAT DECORATIV -10 BUC

61520.00

61520.00

10 bucăți

0.00

STILPI ILUMINAT DECORATIV CONF EX- 12 BUC

38328.00

38328.00

12 bucăți

0.00

TOTAL DOTĂRI

130968.00

130968.00

31120.00

' 31120.00

TOTAL GENERAL fara TVA

TVA 24 % I

TOTAL GENERAL cu TVA

375059.00

90014.00

465073.00

I

EXECUTANT SC

SRL
MEMORIU TEHNIC

1. DATE GENERALE

1.1 .Denumirea proiectului

“Modificare proiect autorizat AC166/2013 din parcare si pietonal in pietonal prin inlocuirea parcării existente din proiectul inițial cu pietonal pe toata suprafața acesteia, străzile Toma Caragiu si Mihail Kogalniceanu” - Municipiul Plpiesti, județul Prahova.

 • 1.2. Amplasamentul

 • 1.3. Titularul investiției

 • 1.4. Beneficiarul investiției


CENTRUL CIVIC MUN. PLOIEȘTI


PRIMĂRIA PLOIEȘTI


PRIMĂRIA PLOIEȘTI1.5, Elaboratorul studiului

1.6. Faza

S.C. CONI S.R.L.


DTAC


2. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

2.1. Situația existenta

Inițial, strada Toma Caragiu avea doua sensuri de circulație, iar parcarea se facea in lungul străzii, parțial pe trotuar. Mai apoi, s-a instituit un singur sens de circulație iar in prezent strada este inchisa circulației auto.

Deoarece pe aceasta strada este transformarea ei in pietonal.


De asemenea, se va pava trotuarul de pe strada M. Kogalniceanu, trdtuărf'vis.la^Vis

hotel Prahova.

2.2. DESCRIEREA INVESTIȚIEI

Investiția este de importanta scăzută, prin urinare nu sunt necesare propunerea a mai multor scenarii tehnico-economice.

Lucrările propuse pentru transformarea străzii intr-un pietonal, vor consta in următoarele:

 • -  Pavarea străzii Toma Caragiu (carosabil + trotuare) si transformarea acesteia in pietonal;

 • -  pavarea trotuarului de pe strada Mihail Kogalniceanu (pe o parte ale străzii);

 • -  montarea de mobilier urban: banei duble si jardiniere.

 • 2.3. Date tehnice ale investiției

2.3.1. Zona si amplasamentul.

Investiția este amplasata in zona centrala din Municipiul Ploiești si este mărginită de străzile Mihail Kogalniceanu si Gheorghe Lazar.

2.3.2. Situația terenului

La lucrări generale se vor scoate bordurile existente dealungul străzii Toma Caragiu, se așterne balast stabilizat cu 6% ciment si se montează pavele tip I.

• PIETONAL

- se vor monta borduri mari 20x25cm pe o fundație 15x30cm din beton, dealungul

străzii Mihail Kogalniceanu (partea vis a vis de hotel Prahova);

se vor monta borduri mari 20x25cm p|7044m4at4e-^Ș-^

J W1 '1 T7      •           --i    1 1  • FRIîmAHia MCNiClPiUlui


v-'                         . r                         îvI

dinspre strada Mihail Koganiceanu a pi ^tonalului propusZg^r^ ~ ~

I-------_____________

V ArffîjS» șe/ /


se va turna un strat de balast stabilizat cu ciment 6% in grosime de

unde se paveaza cu piatra cubic atat in zona unde este carosabilul care se pastreaza ca strat support, cat si in zona fostelor trotuare;

- in zona unde se pozeaza pavele autoblocante, se vor completa denivelările si se


va aduce Întreaga suprafața la același nivel(in stadiul de finit) prin turnare de balast stabilizat cu ciment 6% in grosime de 7cm, atat in zona fostelor trotuare, cat si in zona fostului carosabil care se pastreaza ca strat suport;

 • -  in zona pietonalului de pe strada Toma Caragiu se va poza un pavaj cu piatra cubica, pe un strat suport de nisip de 3cm grosime;

 • -  in1 continuarea pietonalului de pe strada Mihail Kogalniceanu existent, dar si pe trotuarul străzii Mihail Kogalniceanu, se vor poza pavele autoblocante identice cu cele de pe pietonalul existent, cu o grosime de 6cm pe un strat suport din nisip in grosime de 2cm;

 • -  rigola metalica tip ARCO , inclusiv capacul traforat, atat in continuarea celor doua rigole de pe strada Mihail Kogalniceanu, cat si pe mijlocul străzii Toma Caragiu.


  D am, m caT.aurjijdeîRl\j1i^”pamant—| F’RilWARÎA MUNICIPIULUI             I
2.3.3. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE INVESTIȚIEI

In conformitate cu datele existente la nivelul municipiului Ploiești, pe străzile Toma Caragiu si Mihail Kogalniceanu nu s-au efectuat lucrări de investiții sau reparații capital in perioada normal de funcționare, executandu-se doar cateva lucrări de reparații locale.

2.3.4. CARACTERISTICI TEHNICE

Q

o

Suprafața paviment totala

din care:

 • - pavaj tip 1

 • - pavaj tip 2

2825.00 mp

1628.00mp

1197.00mp

Mobilier urban:

- banei

34 bucăți

- jardiniere cu flori, copaci si arbuști ornamentali tip 1

11 bucăți

- jardiniere cu flori, copaci si arbuști ornamentali tip 2

14 bucăți

- socluri statui

7 bucăți

- arbori gata formați, talie 7-9m, varsta 10 ani

14 bucăți

a

- arbori talie mica (4m) si rădăcină extinsa pe orizontala

9 bucăți

( !

- arbuști, flori

• Pavimentul va avea următorul sistem constructiv:

Tip 1. Pavai cu pavele autoblocante:

 • - un rând pavele autoblocante de 6cm grosime;

 • - strat suport din 2cm de nisip (se pun& ini ti strat de 2cm sub pavea);

  pana ramlmc un


  Nh.


  T.M.in grosime medie de 7cm, atat in zona fostelor trotuare, cat si in zona fostului carosabil;

Tip 2. Pavaj cu piatra cubica:

 • - un rând piatra cubica ;

 • - strat suport din 3 cm de nisip (se pune 6cm inițial si apoi se taseaza pana ramane un strat de 3 cm sub pavea);

 • - un strat de reparatii/completari si aducere la nivel din balast stabilizat cu ciment 6% in greșime medie de 6 - 12 cm - atat in zona fostelor trotuare cat si in zona fostului carosabil;

J

2.3.5. Situația existenta a utilităților si analiza de consum

In zona exista rețea de alimentare cu apa, rețea de canalizare si rețea de alimentare cu energie electrica.

2.3.8. Concluziile evaluării impactului asupra mediului

Lucrările propuse nu au impact asupra mediului si nu poluează solul, subsolul, aerul sau apa cu produse nocive, pamantul excedentar si sparturile de beton si astfalt rezultate vor transportate la zona de depozitare stabilita de Primăria Municipiului Ploiești pentru acest gen de gunoi.

Gunoiul de tip menajer se va colecta in pubelele de gunoi ce se vor amplasa in zona. Apele pluvial vor fi colectate de rețeaua de canalizare si vor fî transportate la căminele


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVE

Suprafața totala paviment

Număr banei

16 bucățiNumăr jardiniere

Socluri statui


9 bucăți

SFALT


staLf'Oract

*<METAL


LEGENDA


DE


ISTORIE


*                            r.

TEATRUL PENTRU "i COPII

1 CIUFULICI


Q^Statie

<-■ Stâlp electric beton € Reflector beton s Reflector metal fp Cămin

C Cămin Â; Cămin

Q Panou llți Rigola


L Rasuflatoare gaze ;) Copac <30 cm P.TTCota teren

r?

; Indicator rutier

O


.......Ax drum

 • — Margine drum

.......Bordura

........Alei,trotuare

 • — Construcții

 • — Scări

■■■ Platforma beton

 • — Gard beton

 • — Gard beton, metal

 • — Ghiveci beton

 • — Ghiveci iemn

■-— Stâlp susținere beton

-—Conducta gaze

 • — Linie tramvai

..... Marcaj rutierS.C. CONI S.R.L. PLOIEȘTINr. Proiect /2012 Faza:


Plan situație Str. Toma Caragiu si Str. Mihail Kogalniceanu
S.C. C0N1 S.R.L. PLOIEȘTI


Adresa:

Tal:

Mall: Cod fiscal:


Ploiești, Prahova, str. Tribunei nr.14 0244 631283, Fax: 0244 596189 offlc&QcofWi.n)

R01310859; Rsfi.Com: J29/2928/1992


PROIECTAT DESENAT VERIFICAT


APROBATDENUMIRE:

Modificare proiect autorizat AC166/2013 din parcare si pietonal In pietonal, străzile Toma Caragiu sl Mlhall Kogalniceanu Municipiul Ploiești) Jud. Prahova

BENEFICIAR: PRIMĂRIA MINICIPIULUIPLOIEȘTI


Profil longitudinal


Nr. Proiect /2012 Faza:


Nr. Planșa:


STRADA TOMA CARAG1U PROFILTRANSVERSAL P1


R.L. 152.00

TROTUAR                                       PARCARE                                               TROTUAR

........ - ........... ,

........ t

COTE PROIECT

153.74

|

i

153.67

153.72

COTE TEREN

V2

<*>

K;

O

’O

co

DISTANTE

I 6.09 i

8              g

<0                      O

3.81

tx CC

r

7.68

8.53


STRADA TOMA CARAGIU PROFIL TRANSVERSAL P3

TROTUAR

Zi              - '           .....-

.............

...........

R.L. 152.00

\

..... . /

00

1“

CM

COTE PROIECT

xf

ID

!O

to

V

T“

T"

x-4-

cn

r;

co

r*-!

COTE TEREN

T'

v

**•'

(O

CM

o

o

o

cx

T*-"

DISTANTE

00

b-

o

co

c

O>

05

iri

cxi

CM

d

<*■

I ”

CDSTRADA MIHAIL KOGALNICEANU PROFIL TRANSVERSAL P5

TROTUAR

k ..           .................

L

R.L. 153.00

..................................................................................................................................................................................

/

COTE PROIECT

154.27

COTE TEREN

$

ij*

3;

g

ir-1

DISTANTE

a

CD CD

CD

CD CD

CD

CM O> d

□ □S.C. CONI S.R.L. PLOIEȘTI              i

Adresa:       Ploiești, Prahova, slr. Tribunei nr.14

Tel:          0244 5312B3, Fax: 0244 598169

Meii:          cffltsSconkDii.ro                                   //aT       ..             -

Codftal:    R01310859; Rejj.Com: J29Z2928/19S2            *  (-

NUMELE

PROIECTAT

Ing.MhaetaALEXANDRU

DESENAT

Ing. Rodica PREDESCU

VERIFICAT

Ing, Dan LEU

APROBAT

1:100

străzile Toma Caragiu sl Mihall Kogalnlceanu Municipiul Ploiești, jud. Prahova

BENEFICIAR: PRIMĂRIA MINICiPIULUl PLOIEȘTI2013


Nr. Proiect /2012 Faza:


Nr. Planșa:Profile transversale


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3

; ' <'• ..

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației “Modificare proiect autorizat cu AC 166/2013 din parcare și pietonal în pietonal prin înlocuirea parcării existente din proiectul inițial cu pietonal pe toată suprafața străzii acesteia, străzile Toma Caragiu și Mihail Kogălniceanu”


PREȘEDINTA

Gheorghe SîSECRETA Iulian TeodofrescuData:            Zar/J?

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4


COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației “Modificare proiect autorizat cu AC 166/2013 din parcare și pietonal în pietonal prin înlocuirea parcării existente din proiectul inițial cu pietonal pe toată suprafața străzii acesteia, străzile Toma Caragiu și Mihail Kogălniceanu”

și a emis:1

MOBILIER URBAN

Se vor monta următoarele obiecte de mobilier urban:

 • -  banei 1,50 x 0,80m - pe fundație din beton;

 • -  jardiniere tip 1 circulara cu inaltimea de 45cm, cu loc de ședere, pentru copaci de talie mica si arbuști cu rădăcină dezvoltata orizontal - pozate fara fundație;

 • -  jardiniere tip 2 elipsoidala cu inaltimea de 45cm, cu loc de ședere, pentru flori, copaci de talie mica (4m) si arbuști cu rădăcină dezvoltata orizontal - pozate fara fundație;

- socluri statui din beton ;

arbori de talie 7-9m gata formați, varsta 1 vegetal, incastrate in pavement, in continuarea existent si un zona verde a fântânii;

arbori de talie mica (4m) si arbuști ornamente