Hotărârea nr. 343/2013

Hotãrârea nr. 343 privind aprobare Documentatie de Avizare Lucrari de Interventie (D.A.L.I) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie « MODERNIZARE STRAZI ZONA RAFOV II»

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 343


privind aprobare Documentație de Avizare Lucrări de Intervenție (D.A.L.I) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție

« MODERNIZARE STRĂZI ZONA RAFOV II»

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a domnului Primar Iulian Badescu si Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții prin care se propune aprobarea Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție « MODERNIZARE STRĂZI ZONA RAFOV II»

Având in vedere prevederile art. 44, alin.l din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificata si completata;

In temeiul art. 36 alin. 4, lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si reactualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Aproba Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție si indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiție «MODERNIZARE STRĂZI ZONA RAFOV II», conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Direcția Tehnic - Investiții va duce la indeplinire prevederile prezentei hotărârii.

Art.3 : Direcția Administrare Publica, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Dată în Ploiești, astăzi, 11 septembrie 2013

Președinte de ședință Iulian Liviu TeodOresc


Contrasemnează Secret; \ Oana Cristina IacobPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobare Documentație de Avizare Lucrări de Intervenție (D.A.L.I) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție

« MODERNIZARE STRĂZI ZONA RAFOV H»

Serviciul Reparații si Investiții Drumuri din cadrul Direcției Tehnic Investiții a Primăriei Municipiului Ploiești propune spre aprobare Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție si indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiție « MODERNIZARE STRĂZI ZONA RAFOV II».

Cartierul RAFOV II ce urmeaza a se moderniza, este situat in partea de sudica a municipiului Ploiești. Cartierul este străbătut de o rețea de străzi ce delimitează o zona cu locuințe individuale. Străzile ce fac obiectul acestui studiu sunt străzi din pamant sau pamant amestecat cu balast. Străzile sunt de categoria a III a cu 2 benzi de circulație, care au partea carosabila de 7 m si de categoria a IV a cu doua benzi de 5,5-6,0 m sau cu o banda de circulație de 4 m lățime.

In prezent pe aceste străzi se pot observa:

 • -  Degradări ale carosabilului

 • -  Defecte ale sistemului existent de colectare-evacuare ape pluvial;

 • -  Lipsa zonelor care sa asigure accesul persoanelor cu dizabilitati;

 • -  Lipsa indicatoarelor;

Avantajele modernizării acestor străzi constau in:

Creșterea gradului de funcționalitate a traficului;

Siguranța si confortul traficului;

Siguranța pietonilor;

Reducerea zgomotelor si a prafului;

Lucrările de modernizare constau in refacerea carosabilului după introducerea rețelei de canalizare menajera si pluviala, refacerea trotuarelor si inlocuirea bordurilor.


Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt:

Amplasament

Valoare totala (cu TVA)

Din care

C+M (cu TVA)

1.

MODERNIZARE STRĂZI ZONA RAFOV II: Uzinei, Târgului, Atelierului, Trenului, Traian

Savulescu, Pieței, Izlazului, Furnalului, Intrarea Lanului

6.986.313

5.579.059

Scarosabil    = 19190 mp

Strotuar     =7510 mp

Lstrazi       = 3290 m

Lborduri mari = 6720 m

Lcanalizare =827 m

Racorduri canalizare = 86 buc


Fata de cele prezentate inaintam Consiliului Local al municipiului Ploiești spre analiza si aprobare proiectul de hotarare « MODERNIZARE STRĂZI ZONA RAFOVII»PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIRIIULIAN BAJJESCU

RAPORT DE SPECIALITATE


privind aprobare Documentație de Avizare Luc

rde Interfentie (D.A.L.I)


si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul jle investiție

« MODERNIZARE STRĂZI ZONA RAFOV H»

Cartierul RAFOV II ce urmeaza a se moderniza, este situat in partea de sudica a municipiului Ploiești. Cartierul este străbătut de o rețea de străzi ce delimitează o zona cu locuințe individuale. Străzile ce fac obiectul acestui studiu sunt străzi din pamant sau pamant amestecat cu balast. Străzile sunt de categoria a III a cu 2 benzi de circulație, care au partea carosabila de 7 m si de categoria a IV a cu doua benzi de 5,5-6,0 m sau cu o banda de circulație de 4 m lățime.

In prezent pe aceste străzi se pot observa:

 • -  Degradări ale carosabilului

 • -  Defecte ale sistemului existent de colectare-evacuare ape pluvial;

 • -  Lipsa zonelor care sa asigure accesul persoanelor cu dizabilitati;

 • -  Lipsa indicatoarelor;

Avantajele modernizării acestor străzi constau in:

Creșterea gradului de funcționalitate a traficului;

Siguranța si confortul traficului;

Siguranța pietonilor;

Reducerea zgomotelor si a prafului;

Lucrările de modernizare constau in refacerea carosabilului după introducerea rețelei de canalizare menajera si pluviala, refacerea trotuarelor si inlocuirea bordurilor.

Sistemul rutier va avea următoarea alcătuire (variant 1):

Carosabil:

strat uzura BA 16

4 cm

Strat legătură BAD 25

6 cm

Strat de baza din piatra sparta

20 cm

Strat fundație din balast cilindrat

30 cm

Strat forma balast

10 cm

Trotuare

BA8

3 cm

Beton cimentC8/10

10 cm

Balast

10 cm


Durata de realizare a lucrărilor este de 4 luni de la data contractari/Ăsb se^yâff

H X I 'v- -,a ■ ' ‘ următoarele etape :

Execuție terasamente

Execuție rețea de canalizare si racorduri

Execuție strat de forma fundație balast, piatra sparta Montare borduri

Aducere la cota capace cămine, rasuflatori si guri de scurgere Execuție strat de uzura

Execuție marcaje

Montat indicatoare rutiere

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt:

Amplasament

Val (cu TVA)

Din care

C+M ( cu TVA)

Capacitati

1.

MODERNIZARE STRĂZI ZONA RAFOV II: Uzinei, Târgului, Atelierului, Trenului, Traian savulescu, Pieței, Izlazului, Furnalului, Intrarea Lanului

6.986.313

5.579.059

Scarosabil = 19190 mp Strotuar     =7510 mp

Lstrazi      = 3290 m

Lborduri mari = 6720 m Lcanalizare = 827 m

Racorduri canalizare = 86 buc

DIRECTOR EXECUTIV


SEF SERVICIUL REPARAȚII SI ÎNTREȚINERE DRUMURI DANIEL DOBRE


se Servicii de (qpspodârire

Urbană Ploiești s.r.i.

F


77^ C.U.I. 27449967  J29/1212/01.10.2010  RO27449967

Ploiești, Str.Valeni nr. 32, tel :0244-525252. fax:0244-510353 cod postai 100046

PR.NR.45/2012

FAZA D.A.L.I. MODERNIZARE STRĂZI ZONA RAFOV D

Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Proiectant :S.C.SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.

Director :CONSTANTIN DONALD NICOLAE

PIESE SCRISE + PIESE DESENATE


se Servicii de (gospodărire Urbana Ploiești s.r.i.


r

C.U.I. 27449967  J29/1212/01.10.2010   RO27449967


Ploiești, Str.Văleni nr. 32, tel:0244-525252. fax:0244-510353 cod postai 100046

PR.NR.45/2012

FAZA D.A.L.L MODERNIZARE STRĂZI ZONA RAFOV II BORDEROU

PIESE SCRISE


 • 1. Foaie de capat

 • 2. Borderou

 • 3. Fisa responsabilități

 • 4. Mcmoriu tehnic

 • 5. Documentație economica

 • 6. Certificat urbanism

7-Studiu geotehnic

8.Expertiza tehnica


PIESE DESENATE DRUMURI

1 .Plan incadrare in zona

-DO

2.Plan situație general

-Dl/1

3.Plan situație general

-Dl/2

4.Plan situație - str.Uzinei

-Dl

5.Plan situație - str.Targului

-D2

6.Plan situație - str .Atei ierul ui

-D3

7.Plan situație - str.Trenului

-D4

8.Plan situație - str.Traian Savuiescu

-D5

9.Plan situație - str.Pietei

-D6

lO.Plan situație - str.Izlazului

-D7

11 .Plan situație - str.Fumalului

-D8

12.Plan situație - Intrarea Lanului

-D9

13.Profil transversal tip

-D3/1

14.Profil transversal tip

PIESE DESENATE CANALIZARE

1 .Extindere Târgului

-11

2.1ntrarea Lanului

-12

3.Str.Fumalului

-13s.c.Servicii de Qospodărire Urbană Ploiești s.r.i. r


u       C.U.I. 27449967  J29/1212/01.10.2010   RO27449967

Ploiești, Str.Văleni nr. 32, tel:0244-525252. fax:0244-510353 cod oostal 100046

PR.NR.45/2012

DIRECTOR:FISA RESPONSABILITĂȚI


DIRECTOR GENERAL

ADJUNCT:


DIRECTOR DIRECȚIA PROIECTARE ÎNTREȚINERE DOMENIUL PUBLIC:


SEF SERVICIU PRODUCȚIE:


SEF COMPARTIMENT PROIECTARE, OFERTARE


SEF PROIECT


DRUMURI:


INSTALAȚII:


DOCUMENTAȚIE ECONOMICA:


- CONSTANTIN DONALD NIC


- MARIUS PANAINTE_____


-DOINA BANA.


COLECTIV ELABORARESERVICII Of ■^QSPODARIRF


-ING.DOINA BANA_____

-TEH. ANC A VOINE A. -TEH.DANA RADULESCU-ING.LILIANA STANESCU -TEH.ALEXANDRINA DUMITRESCUj
In scopul:

MODERNIZA RE STRĂZI ZONA RAFOVII, INCLUSIV CANALIZARE


Ca urmare cererii adresate de ______________________MUNICIPIUL PLOIEȘTI___________________

cu domiciliuLsediul in județul ____________PRAHOVA___________, localitatea_____________PLOIEȘTI

satul___________________________~, sectorul____z____, cod postai______________2

strada__________________B-DL. REPUBLICII_________________>nr__1_______,bl__:

sc__- et.              ap. -      , tel./fax _________________-_________________, e-mail_______________-__

inregistrata la nr. ___________307731___________ din         22-11-2012

Pentru imobilul -— teren si/sau construcții — situat in județul Prahova, Municipiul Ploiești,

satul .

-

TÂRGULUI

, sau identificat prin:

, sectoiul

, nr.

cod postai-,bl.

sat/strada

sc.         et-______

ap.

satul

-

. sectoiul

-

, cod postai:

sat/strada

str. UZINEI

, nr.

, bl.

sc.         et-______

ap.

, sau identificat prin:

-

satul

-

, sectoiul

-

, cod postai:

sat/strada

str. TRENULUI

, nr.

,bl.

sc.         et-

ap.

, sau identificat prin:

-

satul

-

, sectoiul

-

, cod postai:

sat/strada

str. TRAIAN SAVULESCU

, nr.

,bl.

sc.         et-______

ap.

, sau identificat prin:

-

satul

-

, sectoiul

-

, cod postai:

sat/strada

str. PIETII

, nr.

'       ,bl.

sc.         et-

ap.

, sau identificat prin:

-

satul

-

, sectoiul

-

, cod postai:

sat/strada

str. IZLAZULUI

, nr.

, bl.

sc.        et- _

ap.

, sau identificat prin:

-


satul __________________________z__________________________, sectorul           , cod postai:

sat/strada _________________str. FURNALULUI_________________jlir __________, bl.

sc.______ et-_____aP-________, sau identificat prin: ____________________________________-      

satul __________________________z__________________________, sectorul           , cod postai:

sat/strada _________________str. ATELIERULUI_________________jlir __________,bl.

sc.______ et-_____aP-________, sau identificat prin: ____________________________________-

in temeiul reglementarilor documentației de urbanismnr. ____________209____________/  ,______1999________

faza PUG        aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 209/1999__

in confonnitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICA:

 • 1. REGIMUL JURIDIC

Terenul este situat in intravilanul municipiului Ploiești si aparține domeniului public al municipiului.


Conform PUG si RLU, terenul este situat parțial in zona cu interdicție de-construire pana la alaborare PUD/PUZ si parțial in zona de protecție sanitara;

Strada Furnalului intra sub râ_ci^ntaRUZ.-jsana.JIippd£qnT, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.172 / 23.05.2008.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuala a terenului: curti-constructii.

Destinația stabilita prin planurile urbanistice actuale: construcții si amenajari pentru cai de comunicații rutiere.


Terenul se incadreaza in zonele valorice C si D, conformH.C.L. 202 / 27.04.2012.

 • 3. REGIMUL TEHNIC \

■ \

UTRS-11, S-12, S-I5;                                                                                  • ț

-prin proiect se vor lua masuri de conservare/protejare a bornelor topografice si a punctelor de sprijin (materializate pe teren prin picheți metalici-bome) din rețeaua de sprijin a municipiului Ploiești realizata prin contractul de realizare a lucrărilor de cadas tru imobiliar edilitar 1999-2009.

-lucrările de branșamente se vor executa in conformitate cu "Nonna tehnica din 27.01.1998, privind amplasarea lucrărilor edilitare, a s tălpilor pentru ins talatii s i a p omilor in lo calitatile urb an a s i rurale".

Utilizări permis e: orice construcție s i amenajare pentru cai de comunicații rutiere,-parcaje publice, unitati ale intreprindelor de transporturi teritoriale, orice construcție sau amenajari adiacente cailor de circualatie si in zona de protecție a acestora care se fac in baza planurilor urbanistice si de amenajare teritoriala;

Utilizări interzise: orice construcție care prin amplasare, configurație sau exploatare deranjează buna desfășurare a traficului pe drumurile publice sau prezintă riscuri de accidente;

Utilizări permise cu condiții: orice construcție, in zona de protecție a drumurilor publice, cu respectarea art. 18 si 20 din "RGU7corifonTravizului’organelorde-specialitate-ale-administratiei.puhlice................................ .........

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru:

LUCRĂRI DE CONSTRUIRE - CAI DE COMUNICAȚIE - MODERNIZARE STRĂZI - INCLUSIV CANALIZARE


 • 4. OBLIGAȚII ALE TIITJLARULUICERnLTCATULUIDE URBANISM:

In scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru protecția mediului: AGENȚIA DE PROTECȚIA MEDIULUI, str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO nr. 306 mun. PLOIEȘTI jud. Prahova

In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva E1A) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/1 J/CEsi prin Directiva Consiliului si Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in legătura cu mediul si modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligația dea contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta sa analizeze si sa

1 . decidă, după caz, incadrarea/neincadrarea proiectului investiției publice/private in lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfasoara după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competențe.                                                                      <

In vederea satisfacerii'cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competenta pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului si al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției in acord cu rezultatele consultării publice.

In aceste condiții;După primirea prezentului certificat de urbanism, titularii! are obligația de a se, prezent a la autoriLatea competenta pentru protecția mediului in vederea evaluării inițiale a investiției si stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. In urma evaluării uiitiale a investiției se va emite actul administrativ al au torit ații.pompe ten te pentru proiecția mediului.                   .                       ■

In situația in care autoritatea competenta pentru proiecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autoritarii administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.


In situația in care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunța la intentîa de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autoritarii administrației publice competente.5 .CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONS TRURE / DESFIINȚARE VA FI LNSOTITADEUWJATOARELE DOCUMENTE:


 • a) certificatul de urbanism;                                                         \

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul în carelegea nu dispune altfel (copie legalizata);

c) documentația tehnica - D.T., după caz:


Q D.T.A.C.

□ D.T.O.E

□ D.T.A.D.

d) avizele si acordurile stabilitae prin certificatul de urbanism:

d.l). avize si acorduri privind utilitățile urbane si infrastructura:

0 alimentare cu apa

0 gaze naturale

Alte avize/acorduri

Q canalizare

0 telefonizare

□ alimentare cu energie electrica

□ salubritate

□ alimentare cu energie termica

O transport urban

d.2) avize si acorduri privind:

□ securitatea Ia incendiu

□ protecție civila .

□ sanatatea populațieiî fi


"d7)‘avizele7‘a'c'ordurile"specifice ale^adiniifis'traTfe'ipubliceTenU’ale si7 sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

Epolitia rutiera ploiești

d.4) Studii de specialitate

Plan pe suport topografic vizat de O.C.P.I. Prahova, confonn Legii nr.50/1991, republicata - actualizat la zi;

 • e) punctul de vedere/actul administrativ al autoritatii competente pentru protecția mediului (copie);

 • f) dovada ii\rșgistrarii proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania (1 exemplar original);

 • g) documentele de plata ale următoarelor taxe (copie):

NOTA: Cererea pe baza căreia se va solicita eliberarea autorizație de construire va fi insolita de :

 • - documentația tehnica (in 2 exoriginale),'avand continutul-cadru stabilit prin anexa 1 a Legii nr.50/1991, modificata si completata, corelat cu cerințele avizelor si acordurilor solicitate, care va fi întocmită, semnata si verificata confonn legii;

 • - anexa la cererea pentru emitere AC;
Prezentul certificat de urbanism are

PRIMAR, _____

■■RffilANBAMSO^CM^;
valabilitate de 24 luni de la data emiterii.

iacob OANA-CRI ow

p. arhetect/sef,. .

l'ffiAGURITyWRCELA '

p. DIRECT^M^M^JUNCT,

U DANIELAohiwW de.....IA conlbrnichitanteinr......din......

SMlireâfU»inomfomiU«euA0.269dn,C.d„l^e.1.,    „■ OHEORGHE ELENA ROXANA - CONSILIER. 03-12-2012

Întocmit. GHl.UitvniA                  crp c.FRVICIU

Verificat: CHIROIU DA NIELA - O CTA VIA -

® Delimitare

© profite trarsvers l’P

|| regim de alinîer

• aliniaments.c.Servicii de (gospodărire

Urbană Ploiești sn

C.U.1. 27449967  J29/1212/01.10.2010   RO27449967

JAF

ISO 9001

Certificat 4910 C


Ploiești, Str.Valeni nr. 32, tel:0244-544212, 525252, fax:0244-510353 cod postai IC Proiect nr.45/2012

- DOCUMENTAȚIE PENTRU AVIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENTIE-(D.A.L.I.) « MODERNIZARE STRĂZI ZONA RAFOVII»

MEMORIU TEHNIC

CAPITOLUL 1. DATE GENERALE

"O ,

 • 1.1. DENUMIREA INVESTIȚIEI

 • 1.2. AMPLASAMENT

 • 1.3. ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE

 • 1.4. AUTORITATEA CONTRACTANTA

 • 1.5. ELABORATORUL STUDIULUI

  : « MODERNIZARE STRĂZI

  ZONA RAFOV II» : MUNICIPIUL PLOIEȘTI,

  JUD.PRAHOVA

  : MUNICIPIUL PLOIEȘTI, : MUNICIPIUL PLOIEȘTI

  : S.C.SERVICII DE GOSPODĂRIRE

  URBANA PLOIEȘTI SRL


CAPITOLUL 2. DESCRIEREA INVESTIȚIEI

 • 2.1. SITUAȚIA EXISTENTA A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

2.1.1 STAREA TEHNICA DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII

O CERINȚELOR ESENȚIALE DE CALITATE ÎN CONSTRUCȚII, POTRIVIT LEGII

Cartierul Rafov II este amplasat in zona sudica a municipiului Ploiești.

In conformitate cu Planul Urbanistic General al Municipiului Ploiești,terenul studiat face parte din intravilanul localității.

Străzile nemodemizate din acest cartier reprezintă un factor poluant important atat pentru localnici cat si pentru mediu.

Cartierul Rafov este străbătut de o rețea de străzi ce delimitează numai locuințe individuale (curti-constructii) si au accesele din strada Rafov, strada modernizata (excepție face strada Furnalului care are acces din strada Ghighiului).Servicii de (gospodărire Urbana Ploiești $. r

.I. 27449967  J29/1212/01.10.2010   RO27449967

1    .LAV

ÎAF

ISO 9001

Certificat 4916 C


Ploiești, Str.Văleni nr. 32, tel:0244-544212, 525252, fax:0244-510353 cod postai 100046

Străzile ce fac obiectul acestui studiu sunt străzi din pamant sau pamant amestecat cu balast.

Străzile studiate sunt străzi de legătură si străzi de folosința locala care asigura accesul spre străzile colectoare , la locuințele individuale si pentru servicii curente sau ocazionale .

Aceste străzi sunt de categoria a III cu 2 benzi de circulație , care au partea carosabila de 7,00 m si de categoria IV cu doua benzi de 5,50 - 6,00 m sau cu o banda de circulație de 4,00 m lățime .Străzile nu sunt incadrate de borduri si trotuare.


In profil longitudinal pantele nu au valori mari.

Accesul pietonal nu este asigurat, nu sunt amenajate trotuare pentru circulația pietonala iar strada nu este incadrata de borduri.

Din examinarea vizuala s-au constatat următoarele:

 • •      Existența unor degradări ale carosabilului

 • •      Defecte ale sistemului existent de colectare - evacuare ape pluviale

 • •       Lipsă indicatoarelor rutiere.

Degradările carosabilului existent constatate sunt de tipul:

• Cedări ale fundatiei-tasari

 • •  Gropi

 • •  Denivelări

Străzile se încadrează în clasa de trafic ușor ,fara transport in comun, iar categoria de importanță este “C” (construcții de importanță normală, conform HGR 261/94).

Calificativul stării de degradare s-a stabilit in funcție de indicele de degradare conform “Instrucțiunilor tehnice privind determinarea stării tehnice a drumurilor modeme” CD 1555-2001,rezultând ca indicele de degradare are valori ID = 100%, deci calificativul stării de degradare pentru partea carosabila si pentru trotuare - este “RAU”,conform expertizei tehnice.

In aceste condiții se apreciaza, ca străzile din Cartierul Rafov II sunt profund afectate de acțiunea factorilor climatici si de trafic si rezulta ca necesara modernizarea întregului cartier pentru a permite o circulație in siguranța si confort.

O

 • 2.1.2. VALOAREA DE INVENTAR A CONSTRUCȚIEI

Străzile studiate in acest proiect cuprinse in zona Cartierului Rafov II fac parte din domeniul public ,apartinand Primăriei Ploiești.

In conformitate cu datele existente la nivelul municipiului Ploiești, in zona străzilor studiate din cartierul Rafov 2, nu s-au efectuat lucrări de investiții pe aceste străzi.

 • 2.1.3. ACTUL DOVEDITOR AL FORȚEI MAJORE, DUPĂ CAZ

Nu este cazul.


s.c Servicii de (gospodăr ire Urbană Ploiești s.r.i.

r

C.U.I. 27449967  J29/1212/01.10.2010  RO27449967


Ploiești, Str.Valeni nr. 32, tel:0244-544212, 525252, fax:0244-510353 cod postai

 • 2.2. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA/AUDIT ENERGETIC

Pentru aceste străzi, se impune inlocuirea integrala a structurii rutiere cu o structura rutiera noua alcatuita din strat de forma de min IO cm nisip sau balast, balast min 30cm grosime si piatra sparta min 20cm grosime si 2 straturi de mixturi asfaltice , strat de binder de criblura BAD25 de min 6cm grosime si strat de beton asfaltic BAI6 de 4cm grosime sau doar un strat beton asfaltic BAI6 de 6cm grosime.

Prin proiect se va urmări realizarea unor declivitati in profil longitudinal si transversal care sa asigure scurgerea si evacuarea rapida a apelor pluviale de pe carosabil.

In profil transversal străzile vor avea o parte carosabila alcatuita din două benzi de circulație cu lățimea deja adoptata pe zona amenajata la desprinderea din strada Rafov dar nu mai mica 2,75 m pentru fiecare banda de circulație. Carosabilul se va încadra cu borduri si trotuare cu o lățime de min lm, cu pante de 2,5%

Pentru străzile cu partea carosabila cu o singura banda de circulație acestea vor avea min 4m lățime, amenajate cu platforme de încrucișare amplasate la limita de vizibilitate sau cu sens unic.Carosabilul va fi încadrat de borduri si trotuare de min 0,75m lățime.

Pentru realizarea trotuarelor se va adopta o soluție cu îmbrăcăminte din mixtura asfaltica BA8 de 4cm grosime sau dale din beton de ciment prefabricate autoblocante așternuta pe beton de ciment C8/10 de lOcm grosime si fundație din balast sau nisip.

Bordurile de incadrare se vor amplasa la o cota proiectata aflata la min ÎO-15cm fata de noua cota a carosabilului.

Daca se intenționează realizarea unor lucrări de canalizare in perioada imediat următoare, pentru evitarea distrugerii structurii rutiere nou create si obținerea de rigidități diferite a structurii la realizarea acestor intervenții, intervenția la carosabil se va realiza numai după execuția acestor lucrări de canalizare.

Proiectul de canalizare se va corela cu proiectul de sistematizare a străzii, pentru a se evita intervențiile ulterioare la strada sau la canalizare care sa distrugă sistemul rutier reabilitat.

Ca măsură obligatorie trebuie creat un sistem de colectare si evacuare a apelor pluviale funcțional, prin realizarea unei canalizării.

Se va urmări o amenajare corespunzătoare a intersecțiilor cu celelalte drumuri publice si se va realiza o semnalizare a circulației pe toate aceste străzi prin amplasarea de indicatoare rutiere si realizarea de marcaje rutiere.

După finalizarea acestor lucrări, se vor realiza de cate ori este necesar, lucrări de intretinere curenta a structurii rutiere conform Normativului 554/2002.se Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești s e.

C.U.I. 27449967  J29/1212/01.10.2010   RO27449967

Ploiești, Str. Văleni nr. 32, tel:0244-544212, 525252, fax:0244-510353 cod

CAPITOLUL3. - DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI

 • 3.1. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE BAZA SI A CELOR REZULTATE CA

NECESARE DE EFECTUAT IN URMA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE BAZA


Lucrările de modernizare a străzilor din municipiul Ploiești, zona Rafov II au o influenta pozitiva asupra mediului inconj urător.

Avantajele modernizării acestor străzi constau in :

 • > Creșterea gradului de funcționalitate a traficului,

 • >  Siguranța si confortul traficului

 • > Siguranța pietonilor

 • > Reducerea zgomotelor si a prafului

Străzile propuse pentru modernizare vor satisface, in principal următoarele cerințe:

 • > Asigurarea condițiilor normale de circulație atat pentru pietoni cat si pentru mijloacele de transport auto, indiferent de starea vremii.

 • >  Imbunatatirea condițiilor de trai ale locuitorilor si prin extinderea rețelei de canalizare

 • > Terenul ocupat pentru modernizarea străzilor este in administrarea Municipiului Ploiești, jud. Prahova.Pentru aceasta nu sunt necesare lucrări de scoatere din circuitul agricol, exproprieri sau cumpărări de terenuri.

 • > Modernizarea străzilor asigură condiții de acces tuturor categoriilor de autovehicule (autoturisme, autoutilitarelor - pompieri, ambulanță, autogunoiere, mașini de intervenții APA NOVA, DISTRIGAZ si ELECTRICA) pe tot timpul anului, indiferent de condițiile meteorologice;

 • > Elimină definitiv disfuncționalitățile de circulație rutieră existente în prezent

 • > Asigură colectarea și scurgerea apelor meteorice fără a mai genera inundări in zonele carosabile;

 • > Reducerea cantităților de carburanți utilizați pentru asigurarea deplasării autovehiculelor pe aceste străzi și implicit a nivelului de emisii de noxe în atmosferă, concomitent cu reducerea prețului de cost al transportului de materiale necesare activitatii economice din zona;

 • > îmbrăcămintea din asfalt permite o creștere a capacitatii de circulație, confortul de rulare este optim pentru traficul ușor, durata de exploatare normata, cheltuieli relativ mici de intretinere.


c.Servicii de (qpspodăr ire Urbană Ploiești sx.t t


C.U.l. 27449967  J29/1212/01.10.2010  RO27449967


ÎAF


ISO 9001

Certificat 491$ C


------ ----- ---------- ------ -      ---- ----- njiyiti.TiirirrM,

Ploiești, Str.Valenl nr. 32, teI:0244-544242, 525252, fax:0244-510353 cod postaljlOQO46^^ >


Descrierea soluției

Modernizarea străzilor din cartierul Rafov II se realizează prin introducerea rețelei de canalizare menajera si pluviala si execuția structurii rutiere noi: carosabil incadrat de borduri si trotuare.

Evaluarea lucrărilor s-a făcut pe baza planului topografic elaborat de THE0T0P,pus la dispoziție de beneficiar, fara viza OCPI, la scara 1:1000 si cu respectarea standardelor in vigoare, stabilindu-se următorii parametrii:

 • > Trama stradala nu se modifica,traseul in plan ramane neschimbat ,nu sunt necesare exproprieri (se va extinde strada Târgului pe cca 120 m, pana la strada Tanarul Muncitor funcție de limita exacta a domeniului public).

 • > Viteza de proiectare este corespunzătoare categoriei străzii, si conform STAS

10144/3/1991 , tabel 2. - străzi categoria a III si a IV.

 • >  Caracteristicile constructive ale străzilor, cu denumirea flecarei străzi studiate si capacitatile aferente ,sunt cuprinse in tabelul anexa la memoriu tehnic.

Profilul longitudinal

In profil longitudinal pantele au valori mai mari de 0,3 % , astfel incat sa asigure dirijarea apelor pluviale la rigola si la gurile de scurgere.

In zona intersecțiilor intre străzi, racordarea se va face prin corelarea cotelor proiectate de pe străzile studiate cu cotele existente pe celelalte străzi, astfel incat sa fie asigurata scurgerea apelor.

Profilul transversal tip


In profil transversal carosabilul va avea pante pentru scurgerea apelor pluviale, tip acoperiș, de 2,5% către borduri ,1a străzile de categoria III si cu o singura panta la străzile de categoria IV.

Sistemele rutiere au următoarea alcătuire :

> Carosabil:

- strat uzura- B.A.16

- 4 cm

- strat legătură- BAD 25

- 6 cm

- strat baza din piatra sparta

- 20 cm

- strat fundație din balast cilindrat

- 30 cm

- strat forma balast

- 10 cmServicii de Gospodărire Urbană Ploiești sj-.l r

.U.l. 27449967  J29/1212/01.10.2010   RO27449967

Ploiești, Str.Văleni nr. 32, tei:0244-544212, 525252, fax:0244-510353 cod postai^0^46^ VA-' j\^0

> Trotuare :

-BA 8

 • - beton ciment C8/10

 • - balast

  • -

  • -

  • -


încadrarea carosabilului se va face cu borduri mari 20 x 25 cm din beton de ciment


EXTINDERE REȚEA CANALIZARE JNCLUSIV RACORDURI

Pentru colectarea apelor uzate menajere si a apelor meteorice aferente străzilor ce se modernizează :extindere strada Târgului si Intrarea Lanului (in prelungirea străzii Pietei)s-a prevăzut o canalizare cu Dn250mm,in lungime totala de L= 177 m si 8 buc.racorduri.

Punctul de racordare la canalizare a acestor străzi va fi rețeaua de canalizare proiectata de pe străzile adiacente.

Studiul de fezabilitate pentru extindere rețea canalizare este intocmit de RETECO S.A . cu denumirea : „Extindere rețele canalizare cartier Rafov 2 cu racordare in colectorul existent pe strada Rafov ce se descarcă in colectorul existent din b-dul Petrolului” si s-a intocmit pentru strada Târgului si strada Pietei.In cadrul acestui proiect s-a făcut o prelungire la aceste canalizări.

Pentru strada Furnalului, strada cu sens unic si cu doua accese din strada Ghighiului.datorita condițiilor topometrice ,colectarea apelor uzate nu poate fi realizata gravitațional .Pentru aceasta strada se propune montarea unei stafii de pompare care sa preia apele uzate din amplasament si sa le pompeze in stafia de pompare situata pe strada Vintileanca .Debitul maxim vehiculat estimat este de cca 450 mc/h,avandu-se in vedere si colectarea apelor uzate aferente Hipodromului.Amplasarea stafiei se va face in funcție de cota minima existenta pe strada Furnalului.

Pentru canalizare se vor folosi tuburi din țeava PVC KG.Canalizarea se va amplasa pe axul străzii ce se modemizeazascu panta minima de i = 6%,pentru Dn250mm spre punctul de deversare ,la adancimea prevăzută in profilul de canalizare.

Pe traseul rețelei de canalizare proiectate se vor executa cămine de vizitare din tuburi de beton D = l,00m,conform STAS 2448/82 si vor fi acoperite cu capace din fonta carosabile tip III STAS 2308/81.


^Servicii de (gospodărire

Urbană Ploiești s.r.L

IAF


ISO 90C1

Certificat -W6C


C.U.I. 27449967  J29/1212/01.10.2010  RO27449967


Ploiești, Str.Valeni nr. 32, te t:0244-544212, 525252, fax:0244-510353 cod poștal 1OOO46^£t>^

Colectarea apelor meteorice din zona străzilor se va face prin guri de scurgere dinbet’dndc

tip A ,conform STAS 670l/82.Gurile de scurgere vor fi racordate la canalizare prin tuburi din PVC KG Dl60x4mm ,cu o panta de l%.Racordarea in canalizare se va face prin intermediul căminelor de vizitare.In baza temei de proiectare ,locuințele individuale amplasate pe aceste străzi vor fi racordate la rețeaua de canalizare nou proiectata.Aceste racorduri se vor executa din tuburi PVC KG Dnl60 mm si in funcție de poziție pot fi racordate in căminele de vizitare sau direct in canal prin intermediul unei sei din PVC pentru racordare.Racordurile de canalizare se prelungesc in curțile beneficiarilor cu l,0 m,unde se montează un cămin de inspecție din PVC D400 mm.

In zonele unde racordurile de canalizare traversează conducta de gaze ,tuburile de canalizare vor fi protejate in tuburi de protective din PVC D200mm pe o lungime de l,00m. Tuburile de canalizare din PVC KG vor fi montate intr-un pat de nisip in asa fel incat tuburile sa aiba la radier un pat de l O cm Jar la generatoare sa fie acoperite cu un strat de 20 cm de nisip peste care se va așterne stratul de umplutura (balast bine compactat).

înainte de începerea executării lucrărilor,se vor face sondaje pe fiecare strada pentru identificarea pozițiilor exacte ale rețelelor subterane existente,solicitandu-se asistenta tehnica din partea societăților posesoare de rețele subterane in zona.

La faza de documentație tehnica si detalii de execuție se vor corela soluțiile propuse in acest studiu cu documentațiile de urbanism aprobate in zona ( exemplu - PUG Hipodrom).

Evacuarea apelor

Preluarea apelor uzate menajere - de la toti consumatorii casnici si agenti economici - aflati pe domeniul public al Municipiului Ploiești si pluviale se face la rețeaua de canalizare existenta sau proiectata ( conform proiectului de canalizare) .

Rețeaua este amplasata in domeniul public.

Pentru preluarea apelor pluviale ,acolo unde exista rețea de canalizare ,se propune amplasarea unor guri de scurgere noi ce se vor corela cu proiectul de canalizare .

Siguranța circulației

Pentru siguranța circulației in zona, pe timpul execuției lucrărilor, se vor lua masuri de semnalizare corespunzătoare pentru pietoni si pentu autoturisme (delimitarea zonei de lucru,ocolire, viteza redusa 5km/h,etc.)vizibile atat ziua cat si noaptea.

Circulația se va desfasura cu respectarea restricțiilor impuse de Politia Municipiului Ploiești, a semnalizărilor si marcajelor rutiere propuse de proiectant;

Pentru siguranța circulației se respecta indicatoarele existente si se marcheaza străzile si trecerile de pietoni conform STAS 1848/1-7/2004.


Servicii de Qpspodâr ire

Urbană Ploiești s.r.L

f

C.U.I. 27449967  J29/1212/01.10.2010  RO27449967


.....*

1AF

ISO 9001

Certificat 491 'iC


Ploiești, Str.Valoni nr. 32, tei:0244-544212, 525252, fax:0244-510353 cod postai 1000

Lucrări conexe:

In urma realizării lucrărilor de baza sunt necesare a fi efectuate :

o transporturi de:

o diverse:

pamant excedentar, etc.la 10 km

transport balast,piatra sparta,etc.la 10 km transport borduri la 10 km

transport beton,mixturi asfaltice la 10 km,etc.

o            :

realizarea de noi guri de scurgere - unde este cazul

ridicat la cota cămine,rasuflatori,guri scurgere existente- unde este cazul proba proctor la compactări - fundații drum - zone locale,unde este cazul marcaje rutiere indicatoare de circulație

Prin proiect se vor lua masuri de conservare (protejare)a bornelor topografice si a punctelor de sprijin (materializate pe teren prin picheți metalici-bome) din rețeaua de sprijin a municipiului Ploiești, realizata prin contractul pentru lucrările de cadastru imobiliar edilitar 1999-2009.

Lucrările propuse a se executa se vor deconta conform proiectului tehnic intocmit pe baza ridicării topo vizate de OCPI si după masurarea lucrărilor real executate.

 • 3.2.DESCRIEREA DUPĂ CAZ, A LUCRĂRILOR DE MODERNIZARE EFECTUATE IN SPATIILE CONSOLIDATE/REABILITATE/REPARATE

Nu este cazul.


 • 3.3.CONSUMURI DE UTILITATI Nu este cazul.

CAPITOLUL 4. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE

Durata de realizare a investiției este de 4 luni de la Începerea lucrărilor de execuție .

OBIECTUL INVESTIȚIEI

Luna 1    | Luna 2      Luna 3

Luna 4

1 .Rețea de canalizare si racorduri

2.Modernizare carosabil si trotuareServicii de Qpspodăr ire Urbană Ploiești t

C.UJ. 27449967 J29/1212/01.10.2010   RO27449967

IAF

ISO 9001

Certificat 491GC


Ploiești, Str.Valeni nr. 32, tel:0244-544212, 525252, fax:0244-510353 cod postai 100046

CAPITOLUL 5. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

 • 5.1.VALOAREA TOTALA CU DETALIEREA PE STRUCTURA DEVIZULUI

GENERAL


Prezenta documentație pentru avizarea lucrărilor de intervenție a fost intocmita in conformitate cu HG NR.28/09.01.2008, privind aprobarea conținutului -cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice ,precum si a structurii si metodologiei de elaborare a Devizului General pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții.

La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementarilor naționale in vigoare,precum si legislației si standardelor naționale armonizate cu legislația U.E.Aceste materiale sunt in conformitate cu prevederile HG766/1997 si a Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate tehnic pentru execuția lucrărilor.

La baza intocmirii evaluărilor pe obiecte au stat analize de preț pe fiecare tip de lucrare realizate cu programe de calcul (cu baza de date actualizate a preturilor), precum si preturile practicate pentru materialele din zona (nisip, balast, piatra sparta, bitum,etc.) si distantele de transport de 10 km .

La inceperea lucrărilor, se va stabili de către Beneficiar, Consultant si Executant, modalitatea de recuperare si depozitare in zona a materialelor recuperabile provenite din dezafectări. In cazul renunțării totale la aceste materiale se va utiliza o groapa ecologica autorizata, costurile depozitarii fiind suportate de către Antreprenor.

Se anexeaza : - devizul general

 • - devizele pe obiect

 • - evaluări

 • 5.2.ESALONAREA COSTURILOR COROBORATE CU GRAFICUL DE REALIZARE A O INVESTIȚIEI

Eșalonarea cheltuielilor pentru investiția de baza:

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

1. Rețea de canalizare si racorduri

633 291

633 291

2. Modernizare carosabil si trotuare

1 042 819

1 042 819

1 042 820

1 042 820

TOTAL/LUNA(lei cu TVA)

1 676 110

1 676 110

1 042 820

1042 820

Rețea de canalizare si racorduri

TOTAL = 1 266 582 lei cu TVA

Modernizare carosabil si trotuare

TOTAL = 4 171 278 lei cu TVAServicii de Gospodărire Urbană Ploiești

C.U.1.27449967  J29/1212/01.10.2010  RO27449967

Ploiești, Str.Valenl nr. 32, tel:0244-S44212, 525252, fax:0244-5f0353 cod poșstal100046

6.INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE

Deoarece nu este disponibila o valoare de inventar nu este posibil obținerea unei analize comparative complete.

7.SURSELE DE FINANȚARESursele de finanțare ale investiției se vor constitui in conformitate cu legislația in vigoare si constau in fonduri proprii,fonduri de la bugetul de stat /local sau fonduri atrase.

Inițiatorul proiectului, Municipiul Ploiești, jud. Prahova este entitatea care va găsi sursele de finanțare necesare derulării proiectului.

8.ESTIMARI PRIVIND FORȚA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA

INVESTIȚIEI

8.1 .NUMĂR DE LOCURI DE MUNCA CREATE IN FAZA DE EXECUȚIE

Atribuirea execuției lucrărilor se va face conform legislației in vigoare.

Societatea care va executa lucrările va avea personal propriu si va putea angaja o parte din personal pe plan local.

 • 8.2.NUMAR DE LOCURI DE MUNCA CREATE IN FAZA DE OPERARE

Pentru întreținerea drumurilor modernizate — activitati care se vor desfasura in baza unui regulament de intretinere - faza de operare se va realiza cu personalul existent al operatorului local care administrează străzile municipiului.se Servicii de (gospodărire Urbană Ploiești s.r.i. r

C.UJ. 27449967 J29/1212/01.10.2010   RO27449967

Ploiești, Str.Văleni nr. 32, tel:0244-544212, 525252, fax:0244-51 <

9 .PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • 9.1. VALOAREA TOTALA A INVESTIȚIEI (inclusiv TVA)

 • > TOTAL INVESTIȚIE          = 6 986 313 lei (1 579 506 euro)

 • >       Din care C+ M            = 5 579 059 lei (1 261 346 euro)

(1 euro = 4,4231din 24.12.2012)

 • 9.2. ESALONAREA INVESTIȚIEI (inclusiv TVA) (INV/C+M)

Luna I -1746 578 lei/1676 110 lei

Luna II -1 746 578 lei / 1 676 110 lei

Luna III-1746 578 lei/ 1113 419 lei

Luna IV-1746 579 lei/I 113 420 lei

 • 9.3. DURATA DE REALIZARE (luni)

Durata de realizare a lucrărilor este de 4 luni de la data contractării si se va realiza in următoarele etape execuție terasamente

 • -  execuție rețea canalizare si racorduri

 • -  execuție strat de forma fundație balast,piatra sparta

 • -  montare borduri mari

 • -   execuție trotuare

 • -  aducere la cota capace cămine, rasuflatori si guri de scurgere execuție strat uzura

executat marcaj e

 • -  montat indicatoare rutiere


seServicii de (gospodărire

Urbană Ploieștii.


C.U.l. 27449967  J29/1212/01.10.2010   RO27449967

xin

Ploiești, Str. Văleni nr. 32, tel:0244-544212, 525252, fax:0244-510353 cod postai 100046

 • 9.4.CAPACITATI

-Suprafața totala amenajata ,conform tabel anexat, este de S = 26 700 mp, din care :

 • - Suprafața carosabil

 • - Suprafața trotuare

 • - Lungime străzi

 • - Lungime borduri mari

 • - Lungime canalizare

 • - Racorduri canalizare

  s =

  19 190 mp,

  s =

  7 510 mp

  L =

  3 290 m

  L =

  6 720 m

  L =

  827 m

  Nr =

  =   86 buc


10. A VIZE SI ACORDURI

Avizele si acordurile vor fi obținute conform certificatului de urbanism emis de D.G.D.U. a Primăriei Ploiești.

întocmit,

Drumuri,

Ing.Doina Bana


Rețele canalizare,

Ing.Liliana Stanescu

/3&\ s.c.Servicii de (qpspodărire

Urbană Ploiești
C.U.I. 27449967  J29/1212/01.10.2010   RO27449967

Ploiești, Str. Valoni nr. 32, te 1:0244-544212, 525252, fax:0244-510353 cod postai 1OOO4G


Proiect nr.45/2012 - MODERNIZARE STRĂZI ZONA RAFOVII CARACTERISTICILE CONSTRUCTIVE ALE STRĂZILOR


NR.

CRT,

DENUMIREA

STRĂZII

LUNGIME

(m)

LĂȚIME

MEDIE

(m)

SUPRAFAȚA CAROSABIL inclusiv racordați (mp)

SUPRAFAȚA

TROTUARE

(mp)

LUNGIME BORDURI MARI

(m)

TOTAL SUPRAFAȚA AMENAJATA (mp)

1

UZINEI

200.00

6.00

1220.00

540.00

400.00

1760.00

2

TARGULUI(inclusiv extinderea)

340.00

6.00

2060.00

700.00

700.00

2760.00

3

ATELIERULUI

460.00

6.00

3000.00

1400.00

950.00

4400.00

4

TRENULUI

265.00

5.50

1580.00

560.00

540.00

2140.00

5

TRAIAN SAVULESCU

525.00

7.00

3780.00

1600.00

1050.00

5380.00

6

PIEȚEI

130.00

4.00

560.00

100.00

280.00

660.00

7

IZLAZULUI

590.00

6.00

3630.00

2010.00

1200.00

5640.00

8

FURNALULUI

650.00

4.00

2800.00

500.00

1320.00

3300.00

9

INTRAREA LANULUI

130.00

4.00

560.00

100.00

280.00

660.00 h.

Ițr

TOTAL

3290.00

0.00

19190.00

7510.00

6720.00

26700.00 Uc

Ut
Q^OfEȘTl

iMODERNIZARE STRĂZI IN ZONA RAFOV IIIn mii lei / mii euro la cursul 4,4231 lei/euro din 24.12.2012

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea teritoriului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivi

0.000

0.000

0.000 0.000 0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000 I

0.000 I

0.000

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii teren

10.000

2.261

2.400

12.400

2.803

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acord uri si autorizații

50.000

11.304

12.000

62.000

14.017

3.3

Proiectare si inginerie

140.026

31.658

33.606

173.632

39.256

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

2.334

0.528

0.560

2.894

0.654

3.5

Consultanta

46.675

10.553

11.202

57.877

13.085

3.6

Asistenta tehnica

70.013

15.829

16.803

86.816

19.628

TOTAL CAPITOL 3

319.047

72.132

76.571

395.619

89.444

CAPITOLUL 4

Cheluieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4385.371

991.470

1052.489

5437.860

1229.423

DRUMURI

3363.934

760.538

807.344

4171.278

943.067

CANALIZĂRI

1021.437

230.932

245.145

1266.582

286.356

4.2

Montaj utilaje tehnologice

25.650

5.799

6.156

31.806

7.191

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

256.500

57.991

61.560

318.060

71.909

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

4667.521

1055.260

1120.205

5787.726

1308.523

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

88.220

19.945

21.173

109.393

24.732

5.1.1

Lucrări de construcții

88.220

19.945

21.173

109.393

24.732

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

60.678

13.718

14.563

75.240

17.011

5.2.1

Comision ISC 0,8 %

37.340

8.442

8.962

46.302

10.468

5.2.2

Cota aferenta CSC 0,5 %

23.338

5.276

5.601

28.939

6.543

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %

498.657

112.739

119.678

618.334

139.797

TOTAL CAPITOL 5

647.555

146.403

155.413

802.968

181.540


Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA )

TVA

Valoare (inclusiv TV^?}v

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Miieuro.

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

5634.123

1273.795

1352.190

6986.313

1579.506

Din care C + IVI

4499.241

1017.214

1079.818

5579.059

1261.346Sef proiect ing. Doina Bana

Coordonator compartiment proiectare, ofertare  ing. Maria PrundUrel"•‘••Servicii de (gospodărire

U-U?             Urbana Ploiești •..«.i.

C.U.I 27449£lB'7  J29/1 2 1 2/G1.1 0.2010   RO2744990 7Devizul obiectului


DRUMURI


1.UZINE1NR.

CRI.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ( fara TVA)

TVA

Valoare ( inclusiv TVA)

Mii lei

Mii curo

Mii lei

Mii iei

Mii euro

II

I

2

3

4

5

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

I

Terasa mente

l.l.

Terasamente -săpătură

1220 mp

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1 OTAL - Terasamente

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2

Sistem rutier-carosabil

2.I.

Strat de forma in grosime de lOcm

1220 mp

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.2.

Strat de balast in grosime de 30cm

1220 mp

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.3.

Strat de piatra sparta in grosime de 20cnt

1220 mp

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.4.

Strat de BA 16 in grosime de 4cm

1220 mp

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.5.

Strat de BAD25 in grosime medie de 6cm

1220 mp

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.6.

Borduri de 20x25cm, pe fundație din beton

400 m

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.9

Marcaje

10 mp.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.10.

Indicatoare rutiere

2 buc.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2 11

Ridicări la cota guri de scurgere

1 buc.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.12.

Ridicări la cola rasuflatori

1 buc.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.13.

Ridicări la cota capace canale

1 buc.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL-Sistem rutier-carosabil

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3

Trotuare

3.1.

Trotuar nou cu asfalt 3cm BAS

540 mp

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL-Trotuare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

II MONTAJ

| Montaj utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL 11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

III PROCURARE

Utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Utilaje si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Dotări

TOTAL

III

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 •

TOTAL

( TOTAL HTOTAL ll+TOTAL 111)

.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000Pr.nr.45/ 2012 -SFMODERNIZARE STRĂZI ZONA RAFOVII


Devizul obiectului

DRUMURI


2.TARGULUI


NR.

CRI.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ( fara TVA)

TVA

Valoare ( inclusiv T VA)

Mii lei

Mii curo

Mii lui

Mii Ici

Mii curo

(1

I

2

3

4

5

1. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

1

Terasamentc

1.1.

' 1 'erasamcn le -sapat u ra

2060 mp

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

T OTAL -Terasamente

0.000

0.000

0.000

0.000

0 000

">

Sistem rutier-carosabil

2.1.

Strat de forma in grosime dc lOcm

2060 mp

0.000

0.000

0.000

0.000

o.ooo

2 2

Strat de balast in grosime de 30cm

2060 mp

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.3.

Strat de piatra sparta in grosime de 20cm

2060 mp

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.4.

Strat de BA 16 in grosime de 4cm

2060 mp

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.5.

Strat de BAD25 in grosime medie de 6cm

2060 mp

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.6.

Borduri de 20x25cm, pe fundație din beton

700 m

0.000

0.000

0.000

0.000

0,000

2.7.

Marcaje

10 mp.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.8

Indicatoare rutiere

2 buc.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.9.

Ridicări la cola guri de scurgere

1 buc.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.10.

Ridicări la cola răsuflat ori

1 buc

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.11

Ridicări la cota capace canale

1 buc.

0.000

0.000

0.000

0.000

o.ooo

TOTAL.-Sistem rutier-carosabil

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3

Trotuare

3.1.

Trotuar nou cu asfalt 3cm BAS

700 mp

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTA L-Trotuare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

il. MONTAJ

[Montaj utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

III. PROCURARE

Utila je si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

t n-t                 i •                    ,

utilaje st echipamente de transport ~~     —.......—

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Dotări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

III

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

T'OTAI

( TOTAL HTOTAL. ll+TOTAL III)

0.000

0.000

0.000

0.000

0 000

irector general


SERVICII DE vGOSPOOARIRt URBANA PLOIEȘTI


Sel proiect i. Doina Bana


meniu public


.Li \

ieclare, ofertare rel

3.ATEIJERI LI IIML

CILI.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ( fara TVA)

TVA

Valoare ( inclușii TVA)

Mii Ici

Mii curo

Mii Ici

Mii Ivi

Mii curo

I

2

3

4

5

I. UJCRARI DE CONSTRUCȚII

1

Terasamente

1.1.

Terasamente -săpătură

3000 mp

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL -Terasamente

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2

Sistem rutier-carosabil

2.1.

Siral dc forma in grosime de lOcm

3000 mp

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.2.

Strat de balast in grosime de 30cm

3000 mp

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.3.

Strat de piatra sparta in grosime de 20cm

3000 mp

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.4.

Strat dc BA 16 in grosime de 4cm

3000 mp

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.5.

Strat de BAD25 in grosime medie de 6cm

3000 mp

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.6.

Borduri de 20x25cnt, pe fundație din beton

950 m

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.9.

Marcaje

10 mp.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.10.

Indicatoare rutiere

2 buc.

0.000

0.000

0.000

0.000

0 000

2.11.

Ridicări la cota guri de scurgere

1 buc.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.12.

Ridicări la cota rasuflatori

1 buc.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.13.

Ridicări la cota capace canale

1 buc.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

I OTA L-Sistem rutier-carosabil

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3

Trotu a re

3.1.

Trotuar nou cu asfalt 3cm BAS

1400 mp

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL -Trotuare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

II. MONTAJ

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAI

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

III. PROCURARE

Utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Utilaje si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

....... f) oo -

. 6 00 -

0 00

0 00

0 00

TOTAL

III

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL ( TOTAL I+TOTAL ll+TOTAL III)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

r> t ‘ /t /KSJgr general adji Ovidiu Negulesai


Sef serv. F reducție Dana șelar


Coordonator compartiment proi


*

SERVICII OF gospodărire OHRANA PLOIEȘTI ~ S.R.i.


Sef proiect ing. Doina Bana4.TRENUH I


NR.

Deuuiniren capitolelor si subcapitolelor (le cheltuieli

Valoare ( f

ira TVA)

TVA

V aloare ( incliish TVA)

CRT.

Mii lei

Mii curo

Mii Ivi

Mu Ivi

Mii euro

(I

1

2

3

4

5

1. I.IJCRARI DE CONSTRUCȚII

1

Terasamente

LI.

Terasamente -săpătură

1,580 mp

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL -Terasamente

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

7

Sistem rutier-carosabil

2.1.

Strat de forma in grosime de lOcm

1,580 mp

0.000

0.000

0.000

0.000

o.ooo

2.2.

Strat de balast in grosime de 30cm

1,580 mp

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.3.

Strat de piatra sparta in grosime de 20cm

1,580 mp

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.4.

Strai de BA 16 in grosime de 4cm

1,580 mp

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.5.

Strat de BAD25 in grosime medie de 6cm

1,580 mp

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.6.

Borduri de 20x25cm, pe fundație din beton

540 m

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.9.

Marcaje

10 mp.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.10.

Indicatoare rutiere

2 buc.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.1 1.

Ridicări ia cota guri de scurgere

1 buc.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.12.

Ridicări la cota rasuflatori

1 buc.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.13.

Ridicări la cota capace canale

1 buc.

0.000

0.000

•0.000

0.000

0.000

TOTAL-Sistem rutier-carosabil

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3

Trotuare

3.1.

Trotuar nou cu asfalt 3cm BAS

560 mp

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL-T rotuare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

II. MONTAJ

| Montaj utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

III. PROCURARE

Utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Utilaje si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Dolfiri

TOTAL

III

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

TOTAL

( TOTAL 1+TOTAL ll+TOTAL III)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000/ODit^ctor general

Cțjiistanljn Donald


SERVICII DE

GOSPOOARIRE

URBANA PLOIEȘTI

Devizul obiectului


MODERNIZARE


In mii lei/mii euro la cursul 4.4231 lei/euro din tlata <lc 24 12.2012


5.TRAIAN SAVVLESCl'


NR.

CRI.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ( faraTVA)

TVA

Valoare! inclusiv 1 \ A)

Mii lei

Mii curo

Mh Ici

Mula    | Mii curo

II

l

2

3

4

5

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

l

Terasamente

l.l

Terasamente -săpătură                            3,780 mp

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL -Terasamente

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2

Sistem rutier-carosabil

2.1.

Strat de forma in grosime de lOcm                 3,780 mp

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2

Strat de balast in grosime de 30cm                  3,780 mp

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.3.

Strai de piatra sparta in grosime de 20cm            3,780 mp

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.4.

Strai de BA 16 in grosime de 4cm                  3.780 mp

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.5.

Strat de BAD25 in grosime medic de 6cm          3,780 mp

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.6.

Borduri de 20x25cm, pe fundație din beton           1050 m

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.9.

Marcaje                                            10 mp.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.10.

Indicatoare rutiere                                           4 buc.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.11.

Ridicări la cota guri de scurgere                             I buc.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.12.

Ridicări la cota rasuflatori                                   1 buc.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.13.

Ridicări la cota capace canale                                1 buc.

0.000 •

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL-Sistem rutier-carosabil

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3

Trotuare

3.1.

Trotuar nou cu asfalt 3cm BAS                     1600 mp

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL-Trotua re

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

II. MONTAJ

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

TOTAL II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

III. PROCURARE

Utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Utilaje si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 -

TOTAL III

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

'1OTAL ( TOTAL l+TOTAL 1I+T0TAL III)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

t i a


/Eiiector generai CoiVreminjDonald Nr ș Ci-. ’<_> DrreetQK^enen Ovidiu Ne”Direcția proiectare, intjetinere

Marius", SERVICII DE y. ' 'GOSPODĂRIRE i URBANA PLOIEȘTI//


Scf proiect irig. Doina Bana
.Servicii de (qospodârire

v.r. y            Urbana Ploiești».


T U.l. 27449097  J29Z1212/01 10.2010


.1. BȘg8C?și}ntTO«awțî


MODERNIZARE STRĂZI ZONA RAFOVII


RO274409O7 fi


Devizul obiectului

DRUMURI


6. PIEȚEIIn mii lei/mii euro la cursul 4.4231 lei/euro din data de 24.12.2012
Direct

Direcția proiectare, intre

Marius Paikui
Devizul obiectului

DRUMURI


MODERNIZARE STRĂZI

RAFOVII


I23I Ici/euro din data clw^'^w2'20l'î


NR.

CRI.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ( fara TVA)

TVA

Valoare ( inclușii TVA)

Mii lei

Mii curo

Mu k-i

Mii ki       |

Mii euro

1)

1

2

3

4

1 LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

1

Terasanicnte

1 1.

T erasaniente -săpătură

3630 mp

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL -Terasa meu te

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2

Sistem rutier-carosabil

2.1.

Strat de forma in grosime de lOcm

3630 mp

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2 9

Strat de balast in grosime de 30cm

3630 mp

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

o 3

Strat de piatra sparta in grosime de 20cm

3630 mp

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2-1.

Strat de BA 16 in grosime de 4cm

3630 mp

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.5.

Slrat de BAD25 in grosime medie de 6cm

3630 mp

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.6.

Borduri de 20x25cm. pe fundație din beton

1200 m

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.6.

Marcaje

10 mp.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.10.

Indicatoare rutiere

2 buc.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.1 1.

Ridicări la cola guri de scurgere

1 buc.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2 12.

Ridicări la cola rasuflatori

1 buc.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.13.

Ridicări la cota capace canale

1 buc.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTA L-Sistem rutier-carosabil

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3

Trotuare

3.1.

T rotuar nou cu asfalt 3cm BAS

2010 mp

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL-Trotuare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

II. MONTAJ

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL 11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

111. PROCURARE

lltilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Utilaje si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Jlofarj

0 00

0.00

.000

0.00

0.00

TOTAL

111

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

T OTAL ( TOTAL l+TOTAL 1I+T0TAL III)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000


Directei'

Direcția proiectare, intretjnenp .dpj

Marius P


Scl proiect ing. Doina Bana

i__________________


Devizul obiectului

DRUMURI


NR.

CRI.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ( f

na TVA)

TVA

Valoare ( inclusiv TVA)

Mii lei

Mii curo

Mii lei

Mii Ici        |

Mii curo

(I

1

2

3

-1

I LUCRĂRI Di: CONSTRUCȚII

I

Terasamente

l.l.

Terasamente -săpătură

2800 mp

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL - Terasa mente

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0

Sistem rutier-carosabil

2.I

Strat de forma in grosime de lOcm

2800 mp

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2 2

Strai de balast in grosime de 30cm

2800 mp

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.3.

Strat de piatra sparta in grosime de 20cm

2800 mp

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.4.

Strat de BA 16 in grosime de 4cm

2800 mp

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.5.

Strat de BAD25 in grosime medie de 6cm

2800 mp

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.6.

Borduri de 20x25cm, pe fundație din beton

1320 ni

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.9.

Marcaje

10 mp.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2. IO.

Indicatoare rutiere

2 buc.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.I I.

Ridicări la cota guri de scurgere

1 buc.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.I2.

Ridicări la cota rasuflatori

1 buc.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.13.

Ridicări la cota capace canale

1 buc.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL-Sistem rutier-carosabil

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3

Trotuare

3.I.

Trotuar nou cu asfalt 3cm BAS

500 mp

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTA L-Trotuare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL I

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

II. MON TAJ

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

HI. PROCURARE

Utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Utilaje si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Dolari

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

III

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

( TOTAL HTOTAL 11+TOTAL 111)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000


•P&rei^r general adjunct


StflVICli OF ^PODARIHE URBANA PLOIEȘTI


Set proiect ing. Doina Bana


Direct

Direcția proiectare, intrctfler

Măritiș PahAiide (gospodărire Urbana Ploiești -r.i.


Devizul obiectului

DRUMURI9. INTRAREA LANULUI


NR.

Cit i.

Dcnuinirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ( tara TVA)

TVA

Valoare ( inclush TVA)

Mii Ici

Mii curo

Mii lei

Mii Ici        |

Mii curo

II

l

2

3

•1

5

1. I.IJCRARI DF. CONSTRUCȚII

1

Tcrasaniente

1.1.

Tcrasaniente -săpătură

560 mp

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL -Tcrasaniente

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

T

Sistem rutier-carosabil

2.1.

Strai de forma in grosime de lOcm

560 mp

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2 2

Strat dc balast in grosime de 30cm

560 mp

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.3.

Strat de piatra sparta in grosime de 20cm

560 mp

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.4.

Strat de BA 16 in grosime de 4cm

560 mp

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.5.

Strat de BAD25 in grosime medie de 6cm

560 mp

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.6.

Borduri de 20x25cm. pe fundație din beton

280 m

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2 9.

Marcaje

10 mp.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2 10.

Indicatoare rutiere

2 buc.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.11

Ridicări la cota guri de scurgere

1 buc.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.12.

Ridicări la cota rasuflatori

1 buc.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.13.

Ridicări la cota capace canale

1 buc.

0.000

0.000

0:000

0.000

0.000

TOT.A L-Sistem rutier-carosabil

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3

Trotuare

3.1.

Trotuar nou cu asfalt 3cm BAS

100 mp

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

'LO I AL-Trotuare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

11. MONTAJ

| Montaj utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOI AL

11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

III. PROCURARE

Utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Utilaje si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

rx .   _•

ZX ZAZX

ZV ZxZS

zi rx/x

—0.00

Joiai i

0.00 ■

TOTAL

III

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

TOTAL

( TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
Director general adjunct

Ovidiu Negules


Direcția proiectare, intretiiime dom Marius Pan


Sef proiect ine. Doina Bana


»z .-a*2K ■

de Gospodărire <a£> ««jȘsF Urbana Ploiești

J29/1212/01.10.2010  RO27449967
. 32. tw<:OSt*^-5-44212. 525252, f«x:a244.5lO3S3 cod portal 100046


Devizul obiectului

CANALIZARE


STRADA TÂRGULUI


24 12 2012


ML

Denumirea capitolelor si subcapitolelor <le cheltuieli

Valoare ( fara TVA)

TVA

Valoare! inclusiv TVA)

cur.

Mii lei

Mii euro

Mii Ici

Mii Ici

Mii curo

0

1

2

3

4

1 LUCRĂRI DL CONSTRUCȚII

1

Țeava PVC KG Dn 250                        102 m

0

0

0

0

0.000

2

Cămin canalizare din tuburi de beton DnlOOO            3 buc

0

0

0

0

0.000

3

Racorduri locuința la rețea canalizare (inclusiv cămin      5 buc.

0

0

0

0

0.000

4

Guri de scurgere (inclusiv țeava PVC KG Dnl60 )        4 buc

0

0

0

(1

0.000

TOTAL 1

1!

0

0

0

0

II MONTAJ

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

T0TA1

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

III. PROCURARE

Utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Utilaje si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Dotări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

T0TA1

III

0.00

0.00

0.00

0.00

■ 0.00

TOTAL ( TOTAL H-TOTAL ll+TOTAL III)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000Director general Constantin Donald Nicolae M / A "■Bi'rdeipr general adjunct


Direcția proiectare, ifitretine


SefseTv. Product

Dana Selaru


*4 ,0£

S.ff.L


meniu publicSef proiect ing. Doina Bana

Proiectant

s.<.Ser vicii de Cqpspodârire ’OO           Urbană Ploiești s.r.i.

C.U.I. 27449867  J29Z1212/01.10.2010   RO27449967

Plohv^ii. Str.Valertî nr. 32. ««1:0244-544212, S2S2S2, f«x:02-44-S-<O3i


-JOOG4Y;


MODERNIZARE STRĂZI ZONA RAFOV II


Devizul obiectului

CANALIZARE

In mii lei /mii euro la cursul 4.4231 lci/eur


STRADA INTRAREA LANULUIML

CRI.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ( fora TVA)

TVA

Valoare ( inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mu Ici

Mii Ici

Mii curți

1

2

3

4

5

1. LUCRĂRI Dli CONSTRUCȚII

1

Țeava PVC KG Dn 250

75 m

0

0

0

0

(1.000

2

Cămin canalizare din tuburi de beton DnlOOO

3 buc

0

0

0

0

0.000

3

Racorduri locuința la rețea canalizare (inclusiv cămin

3 buc.

0

0

0

0

0.000

4

Guri de scurgere (inclusiv țeava PVC KG Dnl60 )

2 buc

0

0

0

0

0.000

TOTAL 1

0

0

0

0

0

II. MONTAJ

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

111. PROCURARE

Utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Utilaje si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Dolari

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAI

III

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

( TOTAL I+TOTAL ll+TOTAL 111)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000Director general adjunct

Ovidiu NesttirectoK

D i rect i a pro iectarej ințreti irdyi

iiainti

u t

Coordonator compartiment proiectare, ofertare


sa . Ser vicii de Gospodărire

Urbana Ploiești s.,.i.Devizul obiectului

CANALIZARE


STRADA FURNALULUI


NR.

CRI.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ( fara TVA)

TV A

Valoare ( inclusiv TVA)

Mii Iei

Mii euro

Mii Ici

Mii Ici

Mii curo

II

1

2

3

4

1. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

1

Țeava PVC KG Dn 250

650 m

0.000

0.000

0.000

(1.000

0.000

2

Cămin canalizare din tuburi de beton DnlOOO

27 buc

0.000

0.000

0.000

(1.000

0.000

3

Racorduri locuința la rețea canalizare (inclusiv cămin racord)

35 buc.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4

Țeava PEHD Dn 125

900 m

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5

Guri de scurgere (inclusiv țeava PVC KG Dnl60 )

14 buc

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

LOIAL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0

11. MONTAJ

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

LOIAL

II

0 000

0.000

0.000

0.000

0.000

111. PROCURARE

Utilaje si echipamente tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

(1.000

Utilaje si echipamente de transport

0 000

0.000

0.000

0.000

0.000

Dolari

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL

111

0.000

0.000

0.000

0.000

0 000

TOTAL

( TOTAL 1+TOTAL 1I+TOTAL III)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
general adjunct


Direcția proiectare, ifitriîtin.ej


SfflV/Cf/ [)F

^OOARirlmeniu publicCoordonator compartiment proiectare, ofertare ing. Mapa Prundurel/r A

Servicii de

(qpspodârire

Urbana Ploiești

PLOIEȘTI, Str. Văleni nr 32. tel: 0244-544212, 525252, fax: 0244-510353 cd

ANTEMASURATOARE


Deviz CANO11 CANIN CANALIZARE STRADAL

Nr. Simbol articol UM crt.

CANTITATEA


001 TSA12C1        M.C.         5.630

SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAN.CU UMID.NAT.LA

ADINC.O,0-1,5M,T.TARE


002 TRI1AA02C2 TONA        10.130

INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE. IN BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TERENA AUTO CATEG.2                               '

003 TRA01A10P      TONA        10.130

TRANSPORTUL RUTIER AL PANINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

004 TSF01A1        MP.          15.000

SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG AȘEZ.

ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M,0,0 -0,2M INTRE DULA

005 ACD06A1        BUC.          1.000

CĂMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M DIN TUB CU MUFA DN=1000 L=2

LA CANALE CU. DN

.2.0

005 2101183

M.C.

0.038

MORTAR DE ZIDARI

:e

M 100 S

1030

005 2100945

M.C.

1.010

BETON DE CIMENT

B

150 STAS

3622

006 ACD07D1

M

0.500

ELEMENTE LA CĂMINE STAS CU H>2 M CUPRINZIND:ADUCEREA LA COTA DIN BETON

SIMPLU MONOLIT

006 2100945

M.C.

0.193

BETON DE CIMENT B

150 STAS 3622

006 2101183

M.C.

0.001

MORTAR DE ZIDĂRIE

M 100 S 1030

007 ACD01L1

BUC.

1.000

CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CĂMINE CU PIESA SUPORT CAROSABIL IVServicii de

(qpspodărire

Urbana Ploiești

PLOIEȘTI, Str. Văleni nr 32, tel: 0244-544212, 525252, fax: 0244-510353

008 ACA17A1

PIESA LEGĂTURĂ DIN

FIBRE STICLA AVIND


BUC.

POLIESTERI ARMATE CU

GREUTATEA PE BUCATA

PINA LA INC. 10 K

008 6708898          BUC.

CURBA PAFS DBL.CEP/G/11GRD/R.CH.SPEC DN

300 NII7092

008 6709529          BUC.

TEU PAFS CU DUBLU CEP SI MUFA/G/R.CH. SPEC DN 300/300

008 6711558          BUC.

RED. CAP PREL.PT.BANDAJARE G R.CH. STD 300-200 N7092

009 ACE05A1        TONA

PIESA DE TRECERE ETANȘA A CONDUCTELOR PRIN PEREȚI CU GREUT.PINA LA 50 KG INCLUSIV

010 TRA01A10       TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.

întocmit,


Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești


C.U.I. 2744996Z J29/12*l a/di -i 0.2010

PLOIEȘTI. Str. Vâîenl nr 32, tel: 0244-544212, 525252, fax: 0244-510353 cod postai/î 00046

ANTEMASURATOARE


Deviz CANO11 REȚEA STRADALA DN 315

Nr. Simbol articol     UM CANTITATEA

crt.

001 TSA04C1        M.C.       135.000

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB IM CU SPRIJ. SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC. 0,0-1, 5M T.TARE

002 TSA04F1        M.C.        90.000

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ. SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC. 1,51-3M T.TARE      '

003 TRI1AA02C2     TONA       405.000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA Â-GRELE IN BULGARI, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2

004 TRA01A10P      TONA       405.000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=1O KM

005 ACE08A1        M.C.        45.000

UMPLUTURA IN SÂNT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP

006 ACE08E1 [ 1]M.C.       128.700

UMPLUTURA CU BALAST

007 TSD04A1        M.C.        18.000

COMPACTAREA CU MAI. DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOEZIV

008 TSD05A1        100 MC.      1.110

________________________C_QM_PACTARE__C_U__MAI .MEC.. DE.„.15.0-.200KG..Jk_______

UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE -STRAT DIN PAM.NECOE

010 TSF01A1        MP.         400.000

SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG AȘEZ. ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M,0,0 -0,2M INTRE DULA

011 TSF01C1        MP.         100.000

SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG AȘEZ. ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1,5M,ADIN.2,01-4M;0, 0-0,2M INTR.DULA
Servicii de (qpspodărire Urbana Ploiești


C.U.l. 2 J29/12

PLOIEȘTI, Str. Văleni nr 32, tel: 0244-544212, 525252, fax: 0244-510353


012 ACE16A1        M           20.000

MONTAREA PARAPETELOR SI PODEȚELOR METALICE DE INVENTAR LA ȘANȚURI PT. CONDUCTE


015 TRA01A10       TONA         1.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.


009 ACA15H1        M          100.000

MONTARE TUBURI DE PREȘ.DIN POLIEST. ARMATE CU FIBRESTICLA PRIN INFAS.,IN PAM.EXT.CLAD.,MF+CEP P,D


009 6702167

TUB ROPAFS PREȘ.

300 NII7092

BUC.

REZ.CHIM.SPOR.

17.000

10G 6MX

009

6607630

BUC.

17.000

GARN ETANȘ PLAN PN6/2,5 D= 300 M 100-500

G2X4 S1733


întocmit,


Servicii de (qpspodârire

Urbana Ploiești

C.U.L 27-

J29/12*1'3»/^. 11

PLOIEȘTI* StR Văleni nr 32t teJ: 0244-544212, 525252, fax: 0244-510353 co


ANTEMASURATOAREDeviz oferta CAN021 RACORD CANALIZARE

Nr. Simbol articol crt.


UM


CANTITATEA


001 TSA04D1         M.C.

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB IM CU SPRIJ. SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC. 0,0-1,5M T.F.TAR

002 TSA12C1         M.C.

SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU

SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA

ADINC.0,0-1,5M,T.TARE

003 TSD01D1         M.C.

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT .AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN F.TARE

004 TRI1AA02C2      TONA         11.750

INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE IN BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2

005 TRA01A10P       TONA         11.750

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

U_____________—______________-MOLOZULUL-CU-AUTOBASCULANTA—DIST .^1-0—KM—:-----............

006 ACE08A1         M.C.           2.400

UMPLUTURA IN SÂNT.LA COND.DE ALIM.CU APA

SI CANALIZARE CU: NISIP

007 ACE08E1 [ 1] M.C.

4.320


UMPLUTURA CU BALAST

008 TSD04A1         M.C.           0.960

COMPACTAREA CU MAI. DE MINA A UMPLUT.

EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOEZIV


Servicii de

Gțpspodărire

Urbana Ploiești

PLOIEȘTI, Str. Văleni nr 32, tel: 0244-544212. 525252, fax:

009 TSD05A1          100 MC.       3.360

COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE


STRAT DIN PAM.NECOE

010 ACA12B1         M             6.000

MONTARE ȚEAVA PVC MUFATA DE 9M LUNG., IN PAMINT,IN EXTERIORUL CLĂDIRILOR ETANȘ.CU GARNIT.CAUC.DN

011 TRI1AA02C2      TONA         13.440

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2012 TRA01A10        TONA         13.440

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.

013 ACE06A1         M

SUSȚINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI CONDUCTE INTILNITE IN SĂPĂTURĂ : GRELE

014 ACD04A1         BUC.

CĂMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 200

015 YC01RON

COSTUL INSPECTEI VIDEO

016 TRA01A10        TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.Servicii de

(qpspodărire


ANTEMASURATOAREDeviz 243003 T3-TERASAMENT SĂPĂTURĂ-100MP

Nr. Simbol articol

UM

CANTITATEA

crt.

001 TSC19D1         100 MC.      0.530

SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.

ÎMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.4


002 TSC22E1         100 MC.      1.590

SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19C1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 3

003 TSA01C1        M.C.        13.200

SAP.MAN.IN SPATII ÎNTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H <0,6M T.TARE

004 TSC35G31       100 MC.       0.660

ÎNCARC. AUTO CU ÎNCARC. PE PNEURI CUPA

2, 6-3, 9 MC ROCI TARI SI F. TARK25KG/BUC LA D. 11-20M

005 TRI1AA02C2     TONA        25.200

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2


006 TRA01A10P


TONA


118.800


TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU


MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

007 TSE01C1         100 MP.

NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELĂRI DE 10-20 CM IN TEREN TARE

008 TSE04C1        100 MP.

NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM. EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN TEREN CATEG.3 SI 4

009 TSE06B1        100 MP.

PREGĂTIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR SI REPARTIȚIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC. IN PAM.COEZIVServicii de Cjpspodârire Urbana Ploiești

C.U.I. □ 29/1

PLOIEȘTI, Str. Văleni nr 32, tel: 0244-544212, 525252, fax: 0244-510353Deviz 243005 Cl-STRAT DE FORMA 10CM-100MP

Nr. Simbol articol     UM CANTITATEA

crt.

001 DA08C1        MP.         100.000

STRAT PAM ȘTAB MEC PE LOC CU ADAOS DE BALAST PROP 50 % GROS 10 CM DUPĂ COMP

002 TRA01A10

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR

DIST.= 10 KM.


TONA


11.050


CU AUTOBASCULANTA PE


TONA         3.100

MATERIALE,SEMIFABRICATE


003 TRA05A01

TRANSPORT RUTIER

CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON.

ETC)PE DIST.DE 1Servicii de

(qpspodărire


ANTEMASURATOAREDeviz 243006 C2-STRAT DE BALAST 30CM/100MP

Nr. Simbol articol     UM CANTITATEA

crt.


001 DA06B1        M.C.         24.000

STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

002 DA06A1        M.C.          6.000

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL

003 TRA01A10       TONA        66.860

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.

004 TRA05A01       TONA         6.960

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON .


Servicii de


Qpspodarire

Urbana Ploiești


PLOIEȘTI, Str. Văleni nr 32, tel: 0244-544212, 525252, -fax: 0244-510353

ANTEMASURATOARE

Deviz 243007 C3-STRAT DE PIATRA SPARTA-20CM/100MP

Nr. Simbol articol

UM

CANTITATEA

crt.


001 DA11A1        M.C.          4.000

STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE SI INN0R0IRE

002 DA12A1        M.C.         16.000

STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE

003 TRA01A10       TONA        48.094

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.

004 TRA05A01       TONA


5.000


TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE

CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.

ETC)PE DIST.DE 1

Servicii de

Cțpspodărire

Urbană Ploiești


C.U.I. 27449967 J29/1212/01.10.2010

PLOIEȘTI, Str. Văleni nr 32, tel: 0244-544212, 525252. fax: 0244-510353 cod postai 100046 "

ANTEMASURATOARE


Deviz 243008 C4-STRAT ASFALT BAD25-6CM/100MP

Nr. Simbol articol     UM CANTITATEA

crt.

001 DB01D1        MP.         100.000

CURĂȚIREA PT APLIC ÎMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN MACAD SAU PAVAJE NEBITUM EXEC MECA

002 DB02D1         100 MP.       1.000

AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU ÎMBRAC EXIST

IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

003 DB12B1        TONA        14.400

STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNERE MECANICA

004 2427511         TONA        14.443

MIXTURA BAD25

005 TRA01A10       TONA        14.443

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.

006 TRA05A01


TONA


0.545TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE


CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.


ETC)PE DIST.DE 1

Nr. Simbol articol     UM CANTITATEA

crt.

001 DB01D1        MP.         100.000

CURĂȚIREA PT APLIC ÎMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN MACAD SAU PAVAJE NEBITUM EXEC MECA

002 DB02D1         100 MP.      1.000

AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU ÎMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

003 DB16H1        MP.         100.000

ÎMBRAC BET ASF CU AGREGAT MĂRUNT EXEC LA

CALD IN GROS DE 4,0 CM AȘTERN MECANICA

004 2427518         TONA

BETON ASFALTIC BAI6

005 TRA01A10       TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.

006 TRA05A01       TONA


TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON. ETC)PE DIST.DE 1

007 DB21A1


100 MP.


1.000


ÎNCHID SUPRAF CU DRESSING GROS LA
Servicii de

Gospodărire

Urbana Ploiești

C.U.l. 27-

J29/121

0244-510353 cod       0&Q46


PLOIEȘTI, Str. Văleni nr 32, tel: 0244-544212, 525252, fax:

A N~T E MĂSURĂTOARE


Deviz 243010 Rl-TROTUAR CU ASFALT BA8 3CM/100M

Nr. Simbol articol     UM CANTITATEA

crt.

001 TSA01C1        M.C.        23.000

SAP.MAN.IN SPATII ÎNTINSE IN PAM.CU

UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H <0,6M T.TARE

002 TRI1AA01C1 TONA        41.400

\                      INC ARC ARE A MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI                         \

MĂRUNTE, PRIN ARUNCARE’RAMPA SAU TEREN-                            ■

AUTO CATEG.l

003 TSC35G31        100 MC. ' 0.230

ÎNCARC. AUTO CU ÎNCARC. PE PNEURI CUPA

2, 6-3, 9 MC ROCI TARI SI F. TARK25KG/BUC LA D. 11-20M

004 TRA01A10P      TONA        41.400

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

041 TSE01C1        100 MP.      1.000

NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A

.... - P-LATFORMELOR-CU—DENIV-ELAR-I—DE—1-0 ^-2-0—CM-.............. —.......■ ■■ —...... IN TEREN TARE

O                 042 TSE01B1        100 MP.      1.000

NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELĂRI DE 10-20 CM IN TEREN MIJLOCIU

005 DA06A1        M.C.         10.000

STRAT AGREG NAT (BALAST) CILINDR CU FUNCT

— - ._____RE ZIST-EILTRANT—IZOL-AERISI RE- ANTCAP—CU_______________________-_______-_____J

- ASTERNERE MANUAL

006 TRA01A10       TONA        20.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.

007 DB01A1        MP.         100.000

CURĂȚIREA PT APLIC ÎMBRAC SAU TRATAM

BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV                    J

PIATRA BITUMATE MEC


Servicii de

Cțpspodărire

Urbana Ploiești

PLOIEȘTI, Str. Văleni nr 32, tel: 0244-544212, 525252, fax:


008 IZF13C1

FOLIE PVC


[ 1]MP.


100.000081 2156494

FOLIE PVC


MP.         100.000


009 DA15A1


MP.


100.000


FUND BETON CIMENT 10 CM GROS LA TROT

ALEI PIETONI CICLIȘTI EXEC DIRECT PE PAT

DINAINTE PREGĂTIT

099 2100945

M.C.

10.100

BETON DE CIMENT B

150 STAS 3622

010 TRA06A10

TONA

24.000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \

i

011 DB02D1         100 MP.

AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU ÎMBRAC EXIST

IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU

EMULSIE CATIONICA

111 DC04B1        M           50.000

TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST

CONTRACȚIE SI DILATATIE BETON UZURA LA

DRUMURI

012 DB16F1        MP.          10.000

ÎMBRAC BET ASF CU AGREGAT MĂRUNT EXEC LA

CALD IN GROS DE 3,0CM AȘTERN MECANICA

013

DB16B1

MP.

90.000

ÎMBRAC BET ASF

CU AGREGAT MĂRUNT EXEC

CALD

IN GROS DE

3,0 CM AȘTERN

MANUALA

121

2427510

TONA

7.100

BA8

015

TRA01A10

TONA

7.100

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.

016 TRA05A10       TONA         0.046

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON. ETC)PE DIST.DE 10


Deviz 243015 R6-MARCAJE-100 MP

Nr. Simbol articol     UM CANTITATEA

crt.

002 DF17A1        MP.         100.000

MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE

EXECUTATE MECANIZCU VOPSEA PE SUPRAFEȚE CAROSABILEDeviz 243017 R8- GURI SCURGERE

Nr. Simbol articol     UM CANTITATEA

crt.

001 ACE02A1        BUC.          1.000

GURA SCURGERE CU SIFON SI DEPOZIT STAS 6701-73 CAROSABILA TIP Al

002 SA11H1-ASIM. M           20.000

ȚEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT

CONSTR.INDUSTR. IN CONDUCTE DE DISTRIBUȚIE D=160 MM
Deviz 243018 R9-INDICATOARE CIRCULATIE/BUC

Nr. Simbol articol     UM CANTITATEA

crt.

001 DF19A1         BUC.

MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA

PLANTAT


001 7101619          BUC.

INDICATOR CIRCULAȚIE TABLA OTEL+FOLIE R. OCTOGON H= 700MM F35 S1848

002 DF18A1         BUC.

PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULAȚIE RUTIERA DIN METAL CONFECȚIONA TI INDUSTRIAL

002 6301793          BUC.

STILP METALIC CONFECȚIONAT INDUSTRIAL

002 2100933          M.C.

BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622

003 TRA01A10       TONA

-TRANSPORTUL RUTIER AL- MATERIALELOR-,


SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.


4^


Nr. Simbol articol     UM CANTITATEA

crt.

001 RPAB01C1 BUC. 1.000 RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR (I=20CM) CĂMINELOR DE VIZITARE PINA LA

PLACA PREF BET.ARMDeviz 243020 Rll-RIDICARE COTA GURI SCURGERE/BUC

Nr. Simbol articol crt.

UM

CANTITATEA

001 RPAI13A1

AȘEZAREA LA COTA A

RIDICARE*

BUC.

GURILOR

1.000

SCURGERE PRIN 1


Deviz 243021 R12-RIDICARE RASUFLATORI GAZE/BUC

Nr. Simbol articol . UM CANTITATEA crt.

001 RPGA13A1


BUC.


1.000


MONTAREA RASUFLATORII PENTRU SCĂPĂRI DE

GAZE LA CONDUCTA SUBTERANA IN SPATII

CIRC PINA LA 150 MMServicii de

Gospodărire

Urbană Ploiești

ANTEMASURATOARE


Deviz 243013 R4-BORDURI MARI/100M


Nr. Simbol articol     UM CANTITATEA

crt.


001 DE10A1        M          100.000

BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDAȚIE DIN BETON 30 X 15 CM

002   CZ0105E1      M.C.          4.500

PREPARARE BETON B150,CU AGREGATE GRELE, GRANULATIA<31MM, CIMENT M30 MANUAL

003 TRI1AC01E1     TONA        12.000

ÎNCĂRCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG, DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,ASEZ.. RAMPA,TEREN-AUTO CTG.

004 TRA01A10       TONA        12.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.

005 TRA06A10       TONA        10.800

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC

-----D.LST-r-=1-QKM-----------------


006 TRB01A13       TONA        12.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AȘEZARE DESC AȘEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 3OM

007 TRI1AA08F1     TONA        12.000

DESCĂRCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.
Servicii de

Gjpspodârire

Urbană Ploiești

ANTEMASURATOARE

Deviz CANO10 REȚEA STRADALA DN 250

Nr. Simbol articol     UM CANTITATEA

crt.


001 TSA04C1        M.C.       135.000

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB IM CU SPRIJ. SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC. 0,0-1,5M T.TARE

002 TSA04F1        M.C.         90.000

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB IM CU SPRIJ. SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.

1,51-3M T.TARE

003 TRI1AA02C2     TONA       405.000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2

004 TRA01A10P      TONA       405.000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

005 ACE08A1        M.C.         45.000

UMPLUTURA IN SÂNT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP

006 ACE08E1 [ 1JM.C.       128.700

UMPLUTURA CU BALAST

007 TSD04A1         M.C.         18.000

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOEZIV

008 TSD05A1        100 MC.      1.110

COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.NECOE

009 ACA15G1        M          100.000

MONTARE TUBURI DE PREȘ.DIN POLIEST. ARMATE CU FIBRESTICLA PRIN INFAS.,IN


Servicii de

(qpspodârire

Urbană Ploiești

PLOIEȘTI. Str. Văleni nr 32, tel: 0244-544212, 525252, fax:


PAM.EXT.CLAD.,MF+CEP P, D


009

TUB

250


6701931

ROPAFS PREȘ.

NII7092


009

GARN

G2X4


6607616

ETANȘ PLAN

S1733


TSF01A1BUC.         17.000

REZ.CHIM.STAND.10G 6 MX


BUC.         17.000

PN6/2,5 D= 200 M 100-500


MP.


010

SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG AȘEZ. ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M,0,0 -0,2M INTRE DULA


400.000


011 TSF01C1        MP.         100.000

SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG AȘEZ.

ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1,5M,ADIN.2,01-4M;0, 0-0,2M INTR.DULA

012 ACE16A1        M           20.000

MONTAREA PARAPETELOR SI PODEȚELOR METALICE DE INVENTAR LA ȘANȚURI PT. CONDUCTE

015 TRA01A10       TONA         1.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.

ELABORATOR

TITLU PROFESIONAL - NUME

SEMNAT.

SEF PROIECT

ing.Doina Bana

PROIECTAT

ing.Doina Bana              /

DESENAT

th. Anca Voinea


PROFIL TRANSVERSAL TIP
Director : CONSTANTIN

VERIFICAT.!SOLUȚIILE TEHNICE SI ECONOMICE CUPRINSE IN PREZENTA DOCUMENTAȚIE SUNT PROPRIETATE INTELECTUALA A S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA S.R.L. PLOIEȘTI SI POT FI UTILIZATE NUMAI IN SCOPUL PREVĂZUT IN CONTRACT. DOCUMENTAȚIA NU POATE FI REPRODUSA INTEGRAL SAU PARȚIAL FARA ACORDUL SCRIS AL S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA S.R.L.TITLU PROFESIONAL - NUME ’ 2 SEMNAT. CERINȚA m so A //


Servicii de (qpspodărire-^^^-

Urbană Ploiești s.r.i.

.U.l. 27449907  J29/1212/01.10.2010   RO27449907


ELABORATOR

TITLU PROFESIONAL-NUME

SEMNAT.

SEF PROIECT

ing. Doina Bana

//^.

PROIECTAT

ing. Doina Bana

DESENAT

teh. Anca Voinea

SCARA:

1/50

DATA:

>9.01.1BENEFICIAR:


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


TITLU PROIECT:

MODERNIZARE STRĂZI ZONARAFOVII


TITLU PLANȘA: PROFIL TRANSVERSAL TIP VARIANTA I■ PROIECT

NRr? \:

45/2012

'FAZA:

D.A.L.I.

_CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3


COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI P MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare Lucrări de Intervenție (D.A.L.I) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție « MODERNIZARE STRĂZI ZONA RĂFOV II»

9PREȘEDINT Gheorghe Sî


SECRETAR, Iulian TeodoresctData:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4


COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICA, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de

Avizare Lucrări de Intervenție (D.A.L.I) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție « MODERNIZARE STRĂZI ZONA RÂFOV II»

și a emis:II.^>“7.