Hotărârea nr. 342/2013

Hotãrârea nr. 342 privind aprobare Documentatie de Avizare Lucrari de Interventie (D.A.L.I) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie « MODERNIZARE STRAZI ZONA BUNA VESTIRE INCLUSIV EXTINDERE RETEA CANALIZARE»

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTARAREA NR. 342

privind aprobare Documentație de Avizare Lucrări de Intervenție (D.A.L.I) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție

« MODERNIZARE STRĂZI ZONA BUNA VESTIRE INCLUSIV EXTINDERE REȚEA CANALIZARE»

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a domnului Primar Iulian Badescu si Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții prin care se propune aprobarea Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție «MODERNIZARE STRĂZI ZONA BUNA VESTIRE INCLUSIV EXTINDERE REȚEA CANALIZARE»

Având in vedere prevederile art. 44, alin.l din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificata si completata;

In temeiul art. 36 alin. 4, lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si reactualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Aproba Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție si indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiție « MODERNIZARE STRĂZI ZONA BUNA VESTIRE INCLUSIV EXTINDERE REȚEA CANALIZARE», conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Direcția Tehnic - Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărârii.

Art.3 : Direcția Administrare Publica, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVEprivind aprobare Documentație de Avizare Lucrări de Intervenție (D.A.L.I) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție

« MODERNIZARE STRĂZI ZONA BUNA VESTIRE INCLUSIV EXTINDERE REȚEA CANALIZARE»

Serviciul Reparații si Investiții Drumuri din cadrul Direcției Tehnic Investiții a Primăriei Municipiului Ploiești propune spre aprobare Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție si indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiție «MODERNIZARE STRĂZI ZONA BUNA VESTIRE INCLUSIV EXTINDERE REȚEA CANALIZARE »

Cartierul Buna Vestire ce urmeaza a se moderniza, este situat in partea de sud — est a municipiului Ploiești. Cartierul este străbătut de o rețea de străzi ce delimitează o zona cu locuințe individuale. Majoritatea străzilor sunt asfaltate, pavate sau balastate dar necanalizate. Străzile se incadreaza in clasa de trafic ușor si categoria de importanta “C”.

In prezent pe aceste străzi se pot observa:

  • -  Degradări ale pârtii trotuarelor si carosabilului (cedări ale fundației, gropi, fisuri, crăpături, faiantari, denivelări);

  • -  Defecte ale sistemului existent de colectare-evacuare ape pluviale;

  • -  Lipsa zonelor care sa asigure accesul persoanelor cu dizabilitati;

  • -  Lipsa indicatoarelor si marcajelor rutiere;

Avantajele modernizării acestor străzi constau in:

Creșterea gradului de funcționalitate a traficului;

Siguranța si confortul traficului;

Siguranța pietonilor;

  • -  Reducerea zgomotelor si a prafului;

Lucrările de modernizare constau in refacerea carosabilului după introducerea rețelei de canalizare menajera si pluvial, refacerea trotuarelor si inlocuirea bordurilor.

Sistemul rutier va avea următoarea alcătuire:

Carosabil:


strat uzura BA 16

Strat legătură BAD 25

Strat de baza din piatra sparta

Strat fundație din ballast cilindrat

Strat forma balast


4 cm

6 cm


20 cm

30 cm

10 cm


Trotuare• cu pavele autoblocante din beton de ciment:

pavele 6 cm nisip 4 cm balast 10 cm


încadrarea carosabilului se va face cu borduri mari 20x25 cm din beton de ciment noi, iar trotuarele cu pavele se incadreaza cu borduri mici.

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt:

Amplasament

Val

(cu TVA)

Din care

C+M

(cu TVA)

Capacitati

1.

Modernizare cartier Buna Vestire (Alexandru cel Buna, Spatari, Vanatori, Arcași,    Petru    Musat,

Branului, Plevnei, Ion Rusu Sirianu,    Avram    Iancu,

Globului, Diligentei, Ploilor, Arcușului,        Timpului,

Șoimului, Simion Barnutiu, Bicaz,     Rares     Vodă,

Sudorului,      Ghe.Asachi,

Brates, Soveja, Ialomitei, Prut, Fundătură Lupeni 1)

12 661 929

10 746 359

Scarosabil   = 30990 mp

Strotuar     =14440 mp

Lstrazi      =4750 m

Lborduri mari =7670 m

Lborduri mici =2690 m

Lcanalizare =2625 m

Racorduri canalizare =292buc

TOTAL INVESTIȚIE Din care C+ M


12 661 929 lei (inclusiv TVA)

10 746 359 lei ( inclusiv TVA)

Fata de cele prezentate înaintam Consiliului Local al municipiului Ploiești spre analiza si aprobare proiectul de hotarare «MODERNIZARE STRĂZI ZONA BUNA VESTIRE INCLUSIV EXTINDERE REȚEA CANALIZARE»


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚIIIULIAN BAD

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobare Documentație de Avizare

si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție « MODERNIZARE STRĂZI ZONA BUNA VESTIRE

INCLUSIV EXTINDERE REȚEA CANALIZARE»

Cartierul Buna Vestire ce urmeaza a se moderniza, este situat in partea de sud - est a municipiului Ploiești. Cartierul este străbătut de o rețea de străzi ce delimitează o zona cu locuințe individuale. Majoritatea străzilor sunt asfaltate, pavate sau balastate dar necanalizate. Străzile se incadreaza in clasa de trafic ușor si categoria de importanta “C”.

In prezent pe aceste străzi se pot observa:

  • -  Degradări ale pârtii trotuarelor si carosabilului (cedări ale fundației, gropi, fisuri, crăpături, faiantari, denivelări);

  • -  Defecte ale sistemului existent de colectare-evacuare ape pluviale;

  • -  Lipsa zonelor care sa asigure accesul persoanelor cu dizabilitati;

  • -  Lipsa indicatoarelor si marcajelor rutiere;

Avantajele modernizării acestor străzi constau in:

Creșterea gradului de funcționalitate a traficului;

Siguranța si confortul traficului;

Siguranța pietonilor; Reducerea zgomotelor si a prafului;

Lucrările de modernizare constau in refacerea carosabilului după introducerea rețelei de canalizare menajera si pluvial, refacerea trotuarelor si inlocuirea bordurilor.

Sistemul rutier va avea următoarea alcătuire:

Carosabil:

strat uzura BA 16

4 cm

Strat legătură BAD 25

6 cm

Strat de baza din piatra sparta

20 cm

Strat fundație din ballast cilindrat

30 cm

Strat forma balast

10 cm

Trotuare

cu imbracaminte asfaltica: BA8

3 cm

Beton cimentC8/10

10 cm

Balast

10 cm

cu pavele autoblocante din beton de ciment:

pavele 6 cm


nisip 4 cm

balast 10 cm


încadrarea carosabilului se va face cu borduri mari 20x25 cm din beton de ciment noi, iar trotuarele cu pavele se incadreaza cu borduri mici.

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt:

Amplasament

Val

(cu TVA)

Din care

C+M

(cu TVA)

Capacitati

1.

Modernizare cartier Buna Vestire (Alexandru cel Buna, Spatari, Vanatori, Arcași,    Petru    Musat,

Branului, Plevnei, Ion Rusu Sirianu,    Avram    Iancu,

Globului, Diligentei, Ploilor, Arcușului,        Timpului,

Șoimului, Simion Bamutiu, Bicaz,     Rares     Vodă,

Sudorului,      Ghe.Asachi,

Brates, Soveja, Ialomitei, Prut, Fundătură Lupeni 1

12 661 929

10 746 359

Scarosabil = 30990 mp Strotuar     =14440 mp

Lstrazi      =4750 m

Lborduri mari =7670 m

Lborduri mici =2690 m

Lcanalizare =2625 m

Racorduri canalizare =292buc

TOTAL INVESTIȚIE Din care C+ M


12 661 929 lei (inclusiv TVA)

10 746 359 lei ( inclusiv TVA)

DIRECTOR EXECUTIV

MLELAELAIAMANDI

SERVICIUL REPARAȚII SI ÎNTREȚINERE DRUMURI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3


COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VU& MEDIULUI

TECTIA

9


RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare Lucrări de Intervenție (D.A.L.I) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție «MODERNIZARE STRĂZI ZONA BUNA VESTIRE INCLUSIV EXTINDERE REȚEA CANALIZARE»

9SECRETAR, Iulian Teodo^esî
Data:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4


COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBAN REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare Lucrări de Intervenție (D.A.L.I) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție «MODERNIZARE STRĂZI ZONA BUNA VESTIRE INCLUSIV EXTINDERE REȚEA CANALIZARE»

și a emis:
SECRETAR, CristianrGanea