Hotărârea nr. 341/2013

Hotãrârea nr. 341 privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Ploieşti, Şoseaua Nordului FN

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA NR. 341 privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Ploiești, Șoseaua Nordului FN

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune aprobarea dezmembrării imobilului situat în Ploiești, Șoseaua Nordului FN;

în baza prevederilor art.4 al Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.(2), litera “c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă dezmembrarea imobilului în suprafață de 18.000 mp situat în județul PRAHOVA, UAT Ploiești, localitatea Ploiești, Șoseaua Nordului FN, având numărul cadastral 133123 în imobilele:

  • - 136188 - județ PRAHOVA, UAT Ploiești, localitatea Ploiești, Șoseaua Nordului FN, în suprafață de 11.727 mp;

  • - 136189 - județ PRAHOVA, UAT Ploiești, localitatea Ploiești, Șoseaua Nordului FN, în suprafață de 5.034 mp;

  • - 136190 - județ PRAHOVA, UAT Ploiești, localitatea Ploiești, Șoseaua Nordului FN, în suprafață de 1.238 mp,

conform Referatului de admitere (dezmembrare imobil) nr.4410/28.08.2013 emis de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova.

Art.2. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze actul de dezmembrare în formă autentică, precum și orice alte documente privind operațiunea de dezmembrare a imobilului menționat la art. 1.

Art.3.Direcția de Gestiune Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Ploiești, Șoseaua Nordului FN

Potrivit Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate, fac parte din domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor și care nu fac parte din domeniul public.

în conformitate cu prevederile art. 10 alin. 2) trecerea din domeniul public în domeniul privat se face prin hotărâre a consiliului local, dacă prin Constituție sau prin lege nu se dispune altfel.

Astfel, din patrimoniul municipiului Ploiești face parte si terenul situat în Ploiești, Șos Nordului FN în suprafață de 20000 mp. Prin Hotararea nr. 107/2001 Consiliul Local al municipiului Ploiești s-a aprobat trecerea acestei suprafețe din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești și asocierea dintre Consiliul Local al municipiului Ploiești și S.C. CDR R INTEREX pentru construirea, amenajarea si exploatarea în comun a unui complex comercial pe terenul menționat.

Cu ocazia măsurătorilor efectuate în vederea înscrierii in Cartea Funciara a terenului menționat s-a constatat faptul ca suprafața acestui imobil este mai mica decât cea precizata in actul normativ, respectiv de 18000 mp. Ca atare, s-a impus modificarea corespunzătoare a Hotărârii nr. 107/2001 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, în sensul precizării suprafeței reale a terenului ce face obiectul asocierii, rezultată din măsurătorile realizate. Astfel, s-a promovat si aprobat Hotararea nr. 177/2011 a Consiliului Local al municipiului Ploiești. Terenul menționat este identificat potrivit Planului de amplasament și delimitare - Anexa nr. 1 la aceasta hotarare.fi®

Având in vedere intenția municipalității de a valorifica ăcdst. imobil est^ necesara aprobarea dezmembrării imobilului situat în Ploiești, FN, in suprafața de 18.000 mp, în 3 (trei) loturi așa cum rez amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipiM^^©^^ către S.C Protelco S.A.

Direcția de Gestiune Patrimoniu

Director Executiv,.. Florin PeȘef Serviciu, Gabriela MîndruțiuVIZAT

Direcția Administrație Publică,

Juridic- Contencios, Contracte Director,

Direcția Economică


Director economic, Nicoleta Crăciunoiu
EXPUNERE DE MOTIVE

; hotărâre privind aprobarea dezmembra situat în Ploiești, Șoseaua Nordului FN

Prin Hotararea nr. 107/2001 Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat asocierea dintre Consiliul Local al municipiului Ploiești si S.C. CDR R INTEREX pentru construirea, amenajarea si exploatarea in comun a unui complex comercial pe un teren in suprafața de 20000 mp situat in Ploiești, Sos.Nordului FN, proprietate privata a municipiului Ploiești.

Cu ocazia măsurătorilor efectuate in vederea înscrierii in Cartea Funciara a terenului menționat s-a constatat faptul ca suprafața acestui imobil este mai mica decât cea precizata in actul normativ, respectiv de 18.000 mp. Ca atare, s-a aprobat, prin Hotararea nr. 177/2011, modificarea corespunzătoare a Hotărârii nr. 107/2001 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, in sensul precizării suprafeței reale a terenului ce face obiectul asocierii, rezultata din măsurătorile realizate.

Terenul menționat este identificat potrivit Planului de amplasament și delimitare - Anexa nr. 1 la acest act normativ.

întrucât imobilul urmeaza sa fie valorificat se impune dezmembrarea imobilului situat în Ploiești, Șoseaua Nordului FN, in suprafața de 18.000 mp, în 3 (trei) loturi așa cum rezultă din Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire executata de către S.C Protelco S.A.

Având in vedere cele prezentate, propunem spre analiza si aprobare consiliului local proiectul de hotarare alaturat.


Constantin Popa

Oficiul de Cadastru si Pubertate imobișjara

Birou! de Cadastru si PubHchate imobiFa<

Ploiești. Vestului Nr. 14-16. Cod Postai iC-02Uc. T&r iG244; 5

REFERAT DE AD^FTERE

^dezmembrare knobO)

Domnului/Doamnei DIRSTARU CRISTIAN

Domiciliul____

Referitor la cererea înregistrată sub numărul 57667 din data 26,08.20'13, vă informăm: imobilul situat în județ PRAHOVA, DAT Ploiești., localitate Ploiești, sos SOSEAU A

NORDULUI, nr. FN având numărul cadastral 133123 a fost dezmembrat în imobilele.

1         136188- județ PRAHOVA, UAT Ploiești., localitate Ploiești, sos Nordului nr. FN

având suprafața măsurată de 11727 mp,

  • *         136189- județ PRAHOVA, UAT Ploiești, localitate Ploiești, sos Nordului, nr. FN având suprafața măsurată de 5034 mp.

  • *         136190- județ PRAHOVA, UAT Ploiești, localitate Ploiești, sos Nordului, nr. FN având suprafața măsurată de 1239 mp.

O

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadasFaî de carte funciară al OCPI PRAHOVA la data: 28.08.2013

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare. în condițiile Lequ cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ukenoare.Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara felWfî7?

A /.-./'■’A •                    ? C - -■ .w


Ploiești, Vestului Nr, 14-16, Cod Post & I 100298 Tei: (02-pentru

Imobil număr cadastral 133123/UAT Ploiești

Carie Funciară Nr. '133123

Cc!T!U!'.â/Oras.’Mun-.C!piu: Picies’.i

TEREN intravilan

Adresa: Județ PRAHOVA, UAT P io iești, Localitate Ploiești, Sos SOSEAUA NORDULUI, Nr, FN

Nr. cadastral

Suprafața măsurată (mp) *

| Observații / Referințe

i

133123

18000

---—™j

I

•oPani*'.:? 2 cf;s <


Bîroui de Cadastru si PubHcitate imobjihr‘4j§y^

Ploiești, Vestului Nr, 14-15. Cod Postai 100298, Tei (5244) S^țâ^X |i c,z A

scara 1:2000Sirot^ de Cadastru si Pubiickate hivabiViara

Ploiești. ve-SiU’Li! Nr. 14-16. Coci Pesta! 100232. Tei p-244) 51

":. ■■■■■: /.-'/i-b'. •'.,••< •:.                                                           «.•                          '.Ltefeî

Da ie referitoare ia teren

No Ort

Categoria de folosință

intravilan

Suprafață (mp)

Tarla

Parcel

Observații i P-efeUnte

1

curii construcții

CA

18000

Total

-

18000

-

-


Date referitoare ia construcții

Nr. Crt.

Număr

Destinația construcției

Suprafață (mp)

Situație juridică

jobserv?.îi; i Referințe                     J

1

C1

construcții administrative si social culturale

4171

Cu acte

ș Sc aesi ~ 4652 m.c Construcție momitca i j cu iuiKteiie botei : An ccnsiruciie 2002     i

! Certifica! energetic - NU >jft4A.i             ;

2

C2

construcții anexa

13

Cu acre

; Sc ATT mp Construcția Gin ;c?ter\

’ terxtetie beton An coiisiruct's 2ij';2         :

î Cerliiicat energice-Nu Lr-Nu             j

Listă segmente


Punct început

Punct sfâr#ii

Lungime segment

M(m)

Punct început

Punct stâi#it

Lungime segment •- (m)

i

2

5.7

18

19

21 1

9

3

17.3

19

20

14,7

<-5

4

18.2

20

21

. . S< . .

4

5

19.6

21 -

???

16 0

5

6

39.8

9 2

23

13.2

6

7

10.3

23

24

5/3

7

8

12.0

24

25

13 9

'

o

9

25.1

25

26

8.0-

■3

10

27,6

26

27

.

11

29.3

<£ /

"3

i.r.i

11

12

19.0

28

29

•i.O

12

13

31.7

20

30

5.8

..

14

2I.2

30

31

5.5

14

15

14.7

31

32

5 <

15

16

12.3

32

33

31 1

16

17

11.8

33

34

16,7

17

18

17.2

Lungimea segmentelor este determinată în planul de proiecție Stereo /G.


Punct începui

Punct s-râmt

1 Lungime seernent i i'A'm)                 ■

34

35

: ’ *

35

3^

i                                                                                                      1

35

/ 7

■                                 ■' . , r",

37

33

i      T      ’

?8

';g

.....r ■ ? ■ ■ -/

37

40    i          iTO          i

41       j             !<...!              1

42

_ ......./_____________■

•te

*■‘5’

4;;

4.;

i                     ■-

4*4

45

T ' ' '      ,., ,.               1

i                                                                                                      i

45

T

■                       ■■'■>: o                        <

■41

:                 - i                 i

47

ii       <1-        ‘


Pentru acest imobil există


următoarele


!i cadastraie nefescrise fe ca-72-â iumaiă

Nr. Crt. ■

Număr cerere

Data cerere

Termen eliberare

Obiect Cerere

1

57667

26.08.2013

29.08.2013

Deamen ;b ra re/Comasars

Ca urmare a soluționării cererii nr. 5766/ înregistrata la data de 26.08 2013, s-s propus dezmembrarea imobiluitii rezultând următoarele imobile:

Pecmu?. 4. '‘.ițn ■>
Oficiul de Cadastru si PubOc&ste imobilfor Biroul de Cadastru si Publicitate

ploiești. Vestului Ne 14-16. Cod Ros teu 1 O?298 Tel- > COAA-ViV1 %

jNr. Cri.

I

I

identificator electronic

Adresa                                                     Suprafața          i

136183

județ PRAHOVA. UAT Ploiești, localitate Plci&sii. sos NORDULUI. :        1 ; vu’        ■

nr. FN                                                                               j                             j

I

i                 2

i

I

136189

județ PRAHOVA. UA7 Ploiești, localitate Ploiești, sos NORDULUI, ș         O.O-i         ■

nr. FN                                                                               ;                             ț

i

l

136190

județ PRAHOVA, UAT Ploiești, localitate Ploiești sos NORDULUI i         i A;        j

nr. FN                                                                               i                             i

Certific că informațiile din prezentai extras sunt conforme cu date te din planai cad a strai de carte funciară al OCR! PRAHOVA la data: 28.08.2013

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, in condițiile Legii Qp         cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și -completările ulterioare.

Consilier/lnspector de specialitate.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI

COMERCIALE


RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotarare privind aprobarea dezmembrării imobilului situat in Ploiești, Sos. Nordului FN

a emis:                             iData:  M WQ>