Hotărârea nr. 340/2013

Hotãrârea nr. 340 privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Ploieşti, B-dul Republicii nr.271

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 340 privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Ploiești, B-dul Republicii nr.271

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune aprobarea dezmembrării imobilului situat în Ploiești, B-dul Republicii nr.271;

Luând în considerare faptul că bunul ce face obiectul prezentei hotărâri face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova și al unor hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Ploiești;

Având în vedere prevederile art.3 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii Guvernului României nr.866/2002;

A

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă dezmembrarea imobilului în suprafață de 9950 mp situat în județul PRAHOVA, U.A.T.Ploiești, localitatea Ploiești, B-dul Republicii nr.271, având numărul cadastral 136207 în imobilele:

  • - 136229 - județ PRAHOVA, U.A.T.Ploiești, localitatea Ploiești, B-dul Republicii nr.271, în suprafață de 8267 mp;

  • - 136230 - județ PRAHOVA, U.A.T. Ploiești, localitatea Ploiești, B-dul Republicii nr.271, in suprafața de 1683 mp;

conform Referatului de admitere (dezmembrare imobil) nr. 4552/09.09.2013 emis de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova.

A

Art.2. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze actul de dezmembrare în formă autentică, precum și orice alte documente privind operațiunea de dezmembrare a imobilului menționat la art.l.

Art.3. Direcția de Gestiune Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 11 septembrie 2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotarare privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Ploiești, B-dul Republicii nr.271

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare si ale Hotărârii Guvernului României nr.866/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si administrarea Ministerului Sanatatii si Familiei in domeniul public al municipiilor, orașelor si comunelor si in administrarea consiliilor locale respective, din domeniul public al municipiului Ploiești fac parte si clădirile si terenurile aferente acestora in care funcționează Spitalul municipal Schuller si Spitalul de Boli Infectioase, unitati sanitare de interes local.

In Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001 figurează în Anexa G la poziția 20 imobilul în care își desfășoară activitatea Spitalul de Boli Infecțioase.

Construcțiile si terenurile aferente lor, situate in Ploiești, B-dul Republicii nr.271, in care isi desfasoara activitatea Spitalul de Boli Infectioase Movila au fost preluate de către municipiul Ploiești prin Protocolul nr. 1961/2003, cu aceasta ocazie nefiind realizate măsurători, elementele de identificare fiind cele din documentele de preluare , nespecificandu-se suprafața terenului aferent.

In urma elaborării documentațiilor cadastrale de către Oficiul Public Proiect Ploiești in vederea inscrierii in cartea funciara a acestor imobile - in urma carora au rezultat suprafețe diferite fata de suprafețele din actele de proprietate a reieșit necesitatea obiectiva de adoptare a unei hotarari a Consiliului Local al municipiului Ploiești, care sa cuprindă suprafețele reale rezultate din măsurători, doar in acest mod putandu-se clarifica inadvertențele sus menționate si îndeplini A.

formalitățile de publicitate imobiliara. In acest sens a fost aprobata Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.234/2009.

Prin Hotararea nr.185/2012 Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat diminuarea suprafeței terenului aferent Spitalului de Boli Infectioase la 9500 mp, pentru restul suprafeței de 4000 mp fiind schimbata destinația acestuia in teren cu destinația de parcare si amenajari aferente.

Conform prevederilor Hotărârii nr.148/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești s-a aprobat darea acordului de principiu pentru transferul managementului asistentei medicale al Spitalului de Pediatrie Ploiești de la Consiliul Județean Prahova la Consiliul Local al municipiului Ploiești si al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești de la Consiliul Local al municipiului Ploiești la Consiliul Județean Prahova. Pentru realizarea transferului efectiv a fost necesara inscrierea in Cartea funciara a unitatii administrațiv-teritoriale a imobilului situat in Ploiești, B-dul Republicii nr.271 in care isi desfasoara activitatea Spitalul de Boli Infectioase Ploiești, conform documentației intocmite, sens in '^ăfe a fost aprobata Hotararea nr.290/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, prin care s-a modificat corespunzător anexa la Hotărârea Consiliuluig Local al municipiului Ploiești nr.225/1999 privind însușirea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” referitor la imobilul menționat.

Având în vedere intenția municipalității de a realiza noi obiective de utilitate publica in zona, se impune diminuarea suprafeței terenului aferent Spitalului de Boli Infectioase, cu respectarea prevederilor Ordinului nr.53 6/1997 si nr.914/2006 ale Ministrului Sanatatii, in acest sens fiind necesara dezmembrarea imobilului situat in Ploiești, B-dul Republicii nr.271 in care isi desfasoara activitatea Spitalul de Boli Infectioase Ploiești, in doua loturi, așa cum rezultă din Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire executata de către S.C. Protelco S.A.

Fata de cele aratate mai sus, propunem Consiliului Local spre aprobare proiectul de hotarare alaturat.

Consilieri :

Cristian Dumi

Cristian Cănea Constantin Popa Gheorghe Popa Iulian Bolocan

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Ploiești, B-dul Republicii nr.271

Potrivit Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare, constituie domeniu public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Astfel in conformitate cu punctul III din Anexa la legea menționata din domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale fac terenurile si clădirile in care isi desfasoara activitatea consiliul local si primăria, precum si instituțiile publice de interes local, cum sunt: teatrele, bibliotecile, muzeele, spitalele.

Astfel, in Anexa G din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 225/1999 privind insusirea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” sunt incluse imobilele in care funcționează Spitalul municipal Schuller si Spitalul de Boli Infectioase, inventar aprobat prin Hotararea Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al orașelor, comunelor, municipiilor din județul Prahova.

Ulterior, prin Hotararea Guvernului României nr.866/2002 s-a aprobat trecerea unor imobile, compuse din construcții și terenuri aferente, din domeniul privat al statului si administrarea Ministerului Sanatatii si Familiei in domeniul public al municipiilor, orașelor si comunelor si in administrarea consiliilor locale respective.

Printre acestea se numără si imobilul situat in Ploiești, in B-dul Republicii nr.271, in care funcționează Spitalul de Boli Infectioase Movila. Acesta a fost preluat de către municipiul Ploiești prin Protocolul nr. 1961/2003, cu elementele de

identificare cuprinse in Protocol, nefîind efectuate măsurători nespecifîcandu-se suprafața terenului aferent.                  f ^^777^


Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploies aprobat modificarea poziției 20 din Anexa G la Hotărârea CcpȘ} z'a municipiului Ploiești nr. 225/1999 referitoare la aceasta unitate s completării acesteia cu suprafața de teren aferenta, respectiv 1362W datelor rezultate din măsurătorile de specialitate efectuate de către Proiect Ploiești.


Potrivit Hotărârii nr. 185/2012 Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat diminuarea suprafeței terenului aferent Spitalului de Boli Infectioase la 9500 mp, pentru restul suprafeței de 4000 mp fiind schimbata destinația acestuia in teren cu destinația parcare si amenajari aferente. De asemenea, s-a aprobat completarea Anexei G cu doua poziții noi cu numere curente 153 si 154, referitoarea la suprafața terenului aferent Spitalului de Boli Infectioase si a imprejmuirii existente.

Având în vedere Hotararea nr. 148/2013 a Consiliul Local al municipiului Ploiești privind darea acordului de principiu pentru transferul managementului asistentei medicale al Spitalului de Pediatrie Ploiești de la Consiliul Județean Prahova la Consiliul Local al municipiului Ploiești si al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești de la Consiliul Local al municipiului Ploiești la Consiliul Județean Prahova, si intenția municipalității de a realiza obiective de utilitate publica pe o parte din terenul aflat in prezent in incinta Spitalului de Boli Infectioase Ploiești care nu mai este necesar desfășurării in bune condiții a activității acestuia, se impune inscrierea in Cartea funciara a unitatii administrativ-teritoriale a imobilului situat in Ploiești, B-dul Republicii nr.271 in care funcționează unitatea sanitara. Conform noii documentații tehnice intocmite de S.C. Protelco S.A., selectata prin achiziție publica conform prevederilor legale in vigoare, au rezultat unele neconcordante intre suprafețele reale si cele menționate in hotărârile Consiliului Local al municipiului Ploiești, sens in care este necesara modificarea corespunzătoare a anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.225/1999 privind însușirea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, referitor la imobilul în care îsi desfășoară activitatea Spitalul de Boli Infectioase. In acest sens a fost aprobata Hotararea nr.290/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Totodată, având în vedere intenția municipalității de a realiza noi obiective de utilitate publica in zona, se impune diminuarea suprafeței terenului aferent Spitalului de Boli Infectioase, cu respectarea prevederilor Ordinului nr.536/1997 si nr.914/2006 ale Ministrului Sanatatii, in acest sens fiind necesara dezmembrarea imobilului situat in Ploiești, B-dul Republicii nr.271 in care isi desfasoara activitatea Spitalul de Boli Infectioase Ploiești, in doua loturi, așa cum rezultă din Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire executata de către S.C. Protelco S.A .

*’     V / .■ XS

După adoptarea de către Consiliul Local al municipiului, Ploiești a proiectului de hotarare alaturat, acesta va fi transmis către Consiliul Județean \ Prahova, conform Normelor de tehnica legislativa, in vederea actualizării Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului ^public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunei


Prahova.


Director Ex<

Florin Pet


Direcția de Gestiune Patrimoniu f                               Șef Serviciu,

Gabriela Mîndrutiu

9


VIZAT


Direcția Administrație Publică, Juridic- Contencios, Contracte


Direcția Economică

9


Director,


fexandru


Iulia Alinăm Alexandru


Director Executiv Nicoleta Crăciunoiu


(dezmembrare imobil)

Domnului/Doamnei DIRSTARU CRISTIAN

Domiciliul__

Referitor la cererea înregistrată sub numărul 60523 din data 06 09.2013, vă informăm:

Imobilul situat în județ PRAHOVA, UAT Ploiești, localitate Ploiești, bdul REPUBLICII, nr. 271 având numărul cadastral 136207 a fost dezmembrat în imobilele:

  • •         136229-județ PRAHOVA, UAT Ploiești, localitate Ploiești bdul Republicii, nr. 271 având suprafața măsurată de 8267 mp.

  • •         136230-județ PRAHOVA. UAT Ploiești, localitate Ploiești bdul Republicii, nr. 271 având suprafața măsurată de 1683 mp.

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu dertele din pianul cadastral de carte funciară al OCPI PRAHOVA la data: 09.09.2013

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, în condițiile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Consiîîer/lnspector de specialitate, Cristina ANGELESCU

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobihgpșj

Biroul de Cadastru si Publicitate Imomgâ Ploiești, Vestului Nr. 14-16, Cod Postat 100298 l'ellirsâ^F Hi


\ > Iz


Extras de Plan Cadastral de Carte

pentru

Imobil număr cadastral 136207/UAT Ploiești

Carte Fur-ctară Nr. 136207

C om uniVOf as/Municipiu. Ploiești

TEREN intravilan

Adresa: Județ PRAHOVA, UAT Ploiești, Localitate Ploiești, Bdu! REPUBLICI!. Nn 271

Nr. cadastral

Suprafața măsurată (mp) *

136207

..

9950

Observații / Referințe


Oficiul de Cadastru si Publicitate imofc ilfa$s$? Biroul de Cadastru si Publicitate îmcbîl

Ploiești. Vestului Nr. ">4-16 Cod Postai 1CG298 Tel

încadrare în zonă scara 1:2000


Nr. Cri.

Categoria de folosință

Intravilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcela

ÎOoservattî f Referințe

ț

. J

1

curii construcții

DA

9950

-

l li robd mirejmuit

Total

_

-

-

9950

i

’                J’ ...... ..

Date referitoare ia construcții

[Nr. Cri.

Număr

Destinația construcției

Suprafață (mp)

Situație juridică

Observații ! Referințe

I.....

j 1

C1

construcții de locuințe

158

Cu acte

Consl uctie din cărămidă, fundație beton

Certifici energetic - NU Lift - NU

O

I (

C2

construcții de locuințe

388

Cu acte

Const uctie din cărămidă fundație beton

Ce; tifi ;at energetic - NU Lift - NU

i 3

f

l_______________________

C3

construcții de locuințe

801

Cu acte

Const uctie dm uaiamida fundație beton

Certiti ;at energetic - NU Lift ■ NU

i 4

C4

construcții de [ocuinte

122

Cu acte

Const uc’îe dm cărămidă, fundație beton

Certiti ;at energetic - NU Lift - NU

5

C5

construcții anexa

41

Cu acte

Const uctie din cărămidă, fundați*.; beton

Certiti ;at energetic • NU Lift ■ NU

6

C6

construcții anexa

35

Cu acte

Const uctie din beton, fundație beton Certiti :at energetic - NU Lift - NU

7

C7

construcții anexa

214

Cu acte

Consi uctie din cărămidă. îundabe beton

Certiti ?at energetic ■ NU Lift * NU

8

C8

construcții anexa

6

Cu acte

Const uctie din beton, fundație beton Certiti 'rit energetic - NU Lift - NU

9

C9

construcții anexa

7

Cu acte

Const uctie din caramrda fundație beton

Certiti *al energetic - NU Lift - NU

10

CIO

construcții anexa

11

Cu acte

Const uctie din beton fundație beton Certiti ;at ^rieigelti: - NU Liil - NU

Listă segmente


Punct

Punct

Lungime segment

încăput

sfârSit

“(m)

1

2

5,8

L

3

26,7

3

4

24,6

4

5

13.4

5

6

11,4

6

7

41,4 •'*

7

8

25,0

8

9

2t .5

9

10

19,6

10

11

18.3

11

12

10,5

12

13

23,9

13

14

45.8


Punct început

Punct sfârSît

Lungime segment “(m)

14

15

20,3

15

16

25.4

16

17

23.4

17

18

20,1

18

19

12.3

19

20

14.0

20

21

21.6

21

22

23.9

22

23

-'i

23

24

20,7

24

25

46,7

25

26

23.6

26

/

2'j 5

?7

28

2 1


Punct începit

28

Punct sfârâit

Zb*

î Lungime segment

|"frn)___________

29

3C;

j            15 4

30

31

I                        fi

3;

32

i

32

33

34

!           3.a

34

35

!          4.8

VA

36

!                    i 7

i..    .                                                  [

.16

57

■ ■ ■■'

37   |   1

;        9 7"'        !


“ Lungimea segmentelor este determinată în planul de proiecție Stereo 70.

Distanta dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea de mOficiul de Cadastru si Publicitate imobiiiar^RRAHOVĂ  Biroul de Cadastru si Publicitate imobiliara Ploiești, Ploiești, Vestului Nr. 14-16 Cod Postai 1C029& Tel iO/HArSil 95 6^

X

,-W> Wz..


Pentru acest imobii există înregistrate următoarele documentații cadastrale neînsc-’tse în carteâ^ijncîâră

|hlr. Crt.

Număr cerere

Data cerere

Termen eliberare

Obiect Cerere

l 1

60523

06.09.2013

.................

11.09.2013

Dezmembrare/Comasare

Ca urmare a soluționării cererii nr, 60523 înregistrata la data de 06.09.2013. s-a pi opus dezmembrarea imobilului rezultând următoarele imobile:

Nr. Crt.

Identificator electronic

Adresa

jSuprafață (mp)      |

i                                 J                                                   i

1

136229

județ PRAHOVA. UA7 Ploiești, localitate Ploiești Ldul L t■ PUBLIC.II nr 271

j          &2b7          j

j

2

136230

județ PRAHOVA. UAT Ploiești, localitate Ploiești. bdul r~FPUBLICH.

nr. 271

1633        J

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din pianul cadastral de carte funciară al OCP1 PRAHOVA la data: 09.09.2013

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulteroare, în condițiile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și comp-etările ulterioare.

Consilier/lnspector de specialitate,


....... .. ..... ......... ...... .....

Document care conține țdate cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotarare privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Ploiești, B-dul Republicii nr. 271Data:              3