Hotărârea nr. 34/2013

Hotãrârea nr. 34 privind modificarea si completarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Clubului Sportiv Municipal Ploiesti

HOTARAREA Nr. 34 privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești, dl. Iulian Badescu și Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiești prin care se propune aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr. 321/29.09.2010 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Ploiești;

A

In conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.a din Legea nr. 215/2001-privind administrația publică locală, republicată și actualizată, art.36 alin.(2), lit.b și art.29 alin. (1) și (2) din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, modificată;

în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 108/31.08.2004, privind aprobarea înființării Clubului Sportiv Municipal Ploiești;

A

In temeiul art.36 alin. (3) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă completarea art. 6 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipiului Ploiești adoptat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 321/29.09.2010 urmând ca la obiectul de activitate, să se adauge conform clasificării activităților din economia națională:

Diviziune

Grup ă

Clasă/CAE

N

Mențiuni

68

682

6820

A

închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprietatea municipiului Ploiești sau închiriate

82

823

8230

Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

Art. 2. (1) Aproba eliminarea poziției nr. 3 din art.7 alin.2, cap. III Patrimoniul. (2) Aproba incetarea aplicabilității art. 18 “ Baza sportiva Ilie Oana” din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipiului Ploiești.

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 321/29.09.2010 vor ramane neschimbate.

Art.4. Clubul Sportiv Municipal Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 ianuarie 2013EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Clubul Sportiv Municipal Ploiești infiintat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 108/31.08.2004 este persoana juridica de drept public, organizat sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești ca serviciu public de interes local privind sportul.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 202/28.07.2010 o serie de baze sportive aflate în patrimoniul Municipiului Ploiești au intrat în administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești.

Odată cu primirea în administrare a bazelor sportive dar și pentru eflcientizarea activităților noastre s-a impus modificarea obiectului de activitate, în sensul completării sale cu activități ce ne vor permite o mai bună administrare a spațiilor noastre.

In aceste condiții este necesară completarea art. 6 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Ploiești adoptat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 321/29.09.2010, urmând ca la obiectul de activitate să se adauge:

 • - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprietatea municipiului Ploiești sau închiriate;

 • - activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor.

Având în vedere cele prezentate, se consideră necesară și oportună supunerea spre aprobare a completării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Ploiești.

Primar fTULLANLBĂDESCU


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii

Consiliului Local

nr. 321/29.09.2010 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Clubul Sportiv Municipal Ploiești înființat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 108/31.08.2004 este persoană juridică de drept public, organizat sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești ca serviciu public de interes local privind sportul.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 202/28.07.2010 o serie de baze sportive aflate în patrimoniul Municipiului Ploiești au intrat în administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești.

Odată cu primirea în administrare a bazelor sportive dar și pentru eficientizarea activităților noastre s-a impus modificarea obiectului de activitate, în sensul completării sale cu activități ce ne vor permite o mai bună administrare a spatiilor noastre.

In aceste condiții este necesară completarea art. 6 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, adoptat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 321/29.09.2010, urmând ca la obiectul de activitate să se adauge:

 • -  închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprietatea municipiului Ploiești sau închiriate;

 • - activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor.

Având în vedere cele prezentate, se consideră necesară și oportună supunerea spre aprobare a completării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Ploiești.

Clubul Sportiv Municipal Ploiești

Directbr, b

Prof. Paul Augusfm Iancu

Avizat,

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios,

Director,

Iulia Alexandru

, Anexa nr. 1

laHCLncJl/

REGULAMENT

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE <

AL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI  iy-

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1, Clubul Sportiv Municipal Ploiești, înființat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 108/31.08.2004, este persoană juridică de drept public organizată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, ca serviciu public de interes local privind promovarea și susținerea sportului de performanță, încurajarea sportului de masă în Municipiul Ploiești și administrarea bazelor sportive și de agrement.

Art. 2. Sediul Clubului Sportiv Municipal Ploiești este în municipiul Ploiești, str. Milcov, nr. 1, județul Prahova - Sala de Sport “ Leonard Doroftei”, iar activitatea se desfășoară în clădirile, bazele sportive și zonele de agrement date spre administrare.

Art. 3. Culorile Clubului Sportiv Municipal Ploiești sunt: alb, albastru, roșu.

CAPITOLUL II - OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 4. Obiectul principal de activitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiești îl constituie: - ACTIVITĂȚI SPORTIVE RECREATIVE și DISTRACTIVE (diviziunea 93), -Activități ale bazelor sportive (grupa 931) din Nomenclatorul CAEN.

Art. 5. Activitatea Clubului Sportiv Municipal Ploiești constă în:

 • 1. Activități ale cluburilor sportive (clasa 9312 - cod CAEN), realizate prin:

 • - selecția, pregătirea și participarea la competiții interne și internaționale a secțiilor de sport ce activează în cadrul instituției;

 • - promovarea și susținerea sportului de performanță și a celui de masă prin secția „Sportul pentru Toți” la nivelul Municipiului Ploiești;

 • - obținerea unor rezultate de performanță în activitatea sportivă în baza obiectivelor propuse prin asigurarea mijloacelor financiare și materiale;

 • - promovarea valențelor educative ale sportului;

 • - inițierea, promovarea, organizarea de acțiuni și programe sportive în vederea atragerii cetățenilor în practicarea sportului;

 • - organizarea de competiții sportive la nivelul Municipiului Ploiești.

 • 2. Activități ale bazelor sportive (clasa 9311 - cod CAEN), realizate prin:

 • - întreținerea și exploatarea bazelor sportive și zonelor de agrement potrivit scopului în care au fost edificate;

 • - furnizarea către populație, cluburi și asociații sportive, alte persoane juridice a serviciilor sportive si de agrement, punerea la dispoziție a bazelor sportive concomitent cu asigurarea serviciilor complementare de deservire si comerț producătoare de venituri;

 • - închirierea bazelor sportive pentru organizarea evenimentelor, competițiilor, spectacolelor sportive și de agrement;

Art.6. Clubul Sportiv Municipal Ploiești poate desfășura și alte activități conform clasificării activităților din economia națională, astfel:

Diviziune

Grupa

Clasa / CAEN

Mențiuni

32

323

3230

Fabricarea articolelor pentru sport

47

471

4719

Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate

49

493

4931

4939

 • - Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

 • - Alte transporturi terestre de călători

84

841

8411

Servicii de administrație publică generaUUsscr^-^

93

931

9313

9319

-Activități ale centrelor de fitness

- Alte activități sportive           ff*              /

932

9321

9329

 • - Bâlciuri și parcuri de distracții h

 • - Alte activități recreative și distrairtfite

7

94

941

9411

Activități ale organizațiilor econo^e^șf^âțfpțî^îeCAPITOLUL III - PATRIMONIUL

Art. 7. (1) Patrimoniul Clubului Sportiv Municipal Ploiești, se constitu încredințate, aparținând domeniului public al Municipiului Ploiești în vederea realizării obiectului de activitate și bunuri proprii.

 • (2) Bunurile aparținând domeniului public al Municipiului Ploiești sunt:

- Sala de Sport “Leonard Doroftei”, situată în Ploiești str. Milcov nr.l și teren aferent

acesteia;


aferente;

aferente;

aferente;


 • - Baza sportivă „Bazin Vega” situată în Ploiești str. Vega nr.8 - cu dotările aferente;

 • - Baza sportivă ”Ilie Oană” situată în Ploiești str. Stadionului nr.26 - cu dotările

 • - Baza sportivă ”Sala Olimpia” situată în Ploiești, Parcul Tineretului - cu dotările

 • - Complexul "Hipodrom”, situat în Ploiești, str. Ghighiului, nr.2 - cu dotările

- Autobuz model Probus 750 BX culoare alb, cu numărul de inventar 4026 și având numărul de înmatriculare PH34PMP;

Art 8. (1) Bunurile aflate în administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești se întrețin și se exploatează cu diligența unui bun proprietar;

 • (2) în activitatea de administrare, gestionare și exploatare a bunurilor Clubul Sportiv Municipal Ploiești percepe tarife aprobate de Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

 • (3) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile, insesizabile, imprescriptibile, nu se află în circuitul civil și potrivit legii ele se evidențiază în mod distinctiv în patrimoniul clubului;

 • (4) Bunurile proprietate publică pot fi concesionate sau închiriate în condițiile legii, numai cu aprobarea prealabilă a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

CAPITOLUL IV - FINANȚAREA

Art.9. Clubul Sportiv Municipal Ploiești își desfășoară activitatea în baza bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Consiliul Local.

Art. 10. Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale clubului se asigură din următoarele surse: - venituri proprii;

 • - subvenții alocate de la bugetul local;

CAPITOLUL V - ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII ȘI COMPETENTELE PERSONALULUI:

Art. 11. Conducerea și organizarea activității Clubului Sportiv Municipal Ploiești este asigurată de un director, un director adjunct și șefi de servicii, numiți în condițiile legii.

Art, 12. — Directorul Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Directorul își desfășoară activitatea conform atribuțiilor, responsabilităților, obligațiilor și drepturilor stabilite prin Fișa postului și Contractul Individual de Munca, coroborate cu actele normative în vigoare:

 • - Coordonează, organizează și conduce activitățile sportive și administrative ale Clubului Sportiv Municipal Ploiești, cu respectarea prevederilor legale;

 • - Se preocupă de aducerea la îndeplinire prin serviciile și compartimentele subordonate a hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ploiești în vederea realizării obiectului de activitate;

 • - în calitate de ordonator terțiar de credite, asigură și urmărește utilizarea cretfițeîoi bug^tare

care au fost repartizate de la bugetul local pentru realizarea obiectului de actiyîtit^tlinstîtUțiețîn condițiile legii;                                                                              Z

 • - Asigură controlul intern prin desemnarea persoanelor care asigură vizare c6ritrblfmanciă^ preventiv în condițiile legii;

 • - Organizează activitatea de recrutare, angajează, sancționează, eUberează dih fubcție personalul angajat al clubului, conform legii; semnează contractele individuale de țndncă;

 • - Reprezintă și angajează instituția în relațiile cu terții;                        '       ?

 • - Desemnează un înlocuitor pe perioada absenței sale, stabilind limitele de competență și responsabilitățile acestuia;

 • - Fundamentează proiecte de hotărâri în ceea ce privește obiectul de activitate al instituției;

 • - Negociază și stabilește indemnizația sportivă, alte drepturi și obligații pentru sportivi și cadrele tehnice din cadrul secțiilor sportive, în baza contractelor civile de prestări servicii în conformitate cu legislația în vigoare și prevederile bugetare.

 • - Elaborează și fundamentează împreuna cu serviciile și secțiile sportive proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, în vederea supunerii lui spre aprobare Consiliului Local, conform prevederilor legale.

 • - Urmărește și asigură respectarea normelor de către personalul angajat al clubului, sportivi si cadrele tehnice ale secțiilor sportive, stabilind masuri, atribuții si responsabilități ce se impun conform legii.

 • - Stabilește măsurile ce se impun pentru organizarea pazei incintelor și instalațiilor sportive aflate în administrare precum și instrucțiuni prin care se reglementează intrarea personalului la program, condițiile de acces a persoanelor străine în incinta sălii de sport și de desfășurare a activităților sportive.

 • - Aprobă fișa postului pentru personalul de conducere și execuție, angajat în baza contractului individual de muncă, stabilind atribuții, responsabilități și competențe ce constituie sarcini obligatorii de serviciu pentru fiecare salariat.

 • - Evaluează performanțele profesionale ale personalului de conducere din subordine și aprobă evaluarea personalului de execuție și avansarea pe grade/trepte profesionale și premierea personalului angajat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • - Aprobă planul anual al achizițiilor publice, conform atribuțiilor legale ce-i revin;

 • - Exercită și alte atribuții și sarcini de serviciu stabilite de Consiliul Local al Municipiului Ploiești și Primar în domeniul său de activitate.

Art.13. - Directorul adjunct al Clubului Sportiv Municipal Ploiești:

Directorul adjunct își desfășoară activitatea conform atribuțiilor, responsabilităților, obligațiilor și drepturilor stabilite prin Fișa postului și Contractul Individual de Munca, coroborate cu actele normative în vigoare:

 • - Coordonează, organizează și conduce activitatea de administrare a bazelor sportive primite în administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești, cu respectarea prevederilor legale;

 • - Se preocupă de aducerea la îndeplinire prin serviciile și compartimentele subordonate a hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ploiești în vederea realizării obiectului de activitate;

 • - Reprezintă și angajează bazele sportive de care răspunde în relațiile cu terții;

 • - Desemnează un înlocuitor pe perioada absenței sale, stabilind limitele de competență și responsabilitățile acestuia;

 • - Fundamentează proiectele de hotărâri din domeniul de activitate de care răspunde;

 • - Asigură relația cu presa în probleme de sesizări, articole, materiale pentru promovarea bazelor sportive;

 • - Se preocupă de realizarea inventarierii generale a patrimoniului bazelor sportive;

 • - Organizează recepția și punerea în funcțiune a mijloacelor fixe noi, primite în dotare; se preocupă de existența instrucțiunilor tehnice de utilizare și întreținere a utilajelor, instalațiilor și mașinilor din dotare, precum și cunoașterea acestora de către presonalul care le utilizează;

 • - Ia măsuri pentru limitarea pagubelor provocate de calamități naturițK^^variVyâ1e%

instalațiilor, utilajelor sau mașinilor din dotare;                                      țL •    , - —,    .;x

 • - Răspunde pentru realitatea, regularitatea și legalitatea operațiunilor înscmsș^n documentele

elaborate;                                                                                  tt ’

 • - întocmește și prezintă directorului instituției propunei și programe!®’Judni-;pn\î>&; activitatea de administrare a bazelor sportive;

 • - întocmește și prezintă directorului instituției situații și rapoarte de activitate^je^țe^ri îi sunt solicitate;

  • - Stabilește măsurile ce se impun pentru organizarea pazei bazelor sportive din administrare, precum și programul de lucru al personalului din subordine și condițiile de acces în incinta bazelor sportive;

  • - Aduce la cunoștiință personalului din subordine legislația în vigoare specifică activității pe care o desfățoară;

  • - Exercită și alte sarcini stabilite prin legi, alte acte normative, hotărâri ale Consiliului Local, dispoziții trasate de Primar si directorul instituției;


Art.14. Principalele atribuții și responsabilități ale compartimentelor si serviciilor de administrare baze sportive și de agrement sunt întreținerea și dezvoltarea bunurilor din administrarea instituției și asigurarea accesului utilizatorilor persoane fizice sau juridice la serviciile oferite.

Art.15. Accesul la serviciile bazelor sportive si de agrement se face în baza următoarelor documente:

 • - chitanță, bon fiscal pentru accesul la serviciile bazelor sportive;

 • - contracte de închiriere;

 • - tabele nominale emise sportivilor aparținând cluburilor sau asociațiilor sportive cărora conducerea instituției le-a acordat drept de folosință gratuit a bazelor sportive.

Art.16. Sala de sport ”Leonard Doroftei”, este subordonată din punct de vedere administrativ Directorului adjunct:

 • - Se preocupă de întreținerea și menținerea în stare normală de funcționare a imobilului sala de sport ”Leonard Doroftei” și a terenului aferent acesteia;

 • - Urmărește fluctuațiile nejustificate ale consumului de energie electrică, termică, apă -canal și salubrizare aferent imobilului, respectiv ia măsuri pentru clarificarea acestora.

 • - Stabilește măsurile ce se impun pentru organizarea pazei și condițiile de acces în incinta sălii; accesul pe suprafață de joc se face numai cu echipament corespunzător,

 • - Verifică accesul sportivilor și a beneficiarilor în incinta sălii conform orarului și condițiilor de acces stabilite;

 • - întocmește programul sălii de sport în funcție de solicitări și îl trece în Registrul cu programul sălii de sport;

 • - Se preocupă de menținerea ordinii și curățeniei în incinta sălii de sport;

 • - Se preocupă de funcționarea corespunzătoare a instalațiilor sanitare și termice;

 • - Colaborează cu instituțiile abilitate pentru prevenirea și stoparea activităților infracționale;

 • - Asigură buna desfășurare a competițiilor sportive ce se desfășoară în sală;

 • - Conduce activitatea de transport persoane în interes propriu din punct de vedere al persoanei desemnate să reprezinte instituția în relațiile cu Autoritatea Rutieră Română;

 • - Exercită și alte sarcini stabilite prin legi, alte acte normative și directorul instituției;

Art.17. Bază sportivă ”Vega”, este subordonat din punct de vedere administrativ Directorului adjunct și este coordonat de Șeful Serviciului:

 • - Se preocupă de întreținerea și menținerea în stare normală de funcționare a imobilului Bazin ”Vega” — cu dotările aferente;

 • - Urmărește fluctuațiile nejustifîcate ale consumului de energie electrică, termica, apă

canal și salubrizare aferent imobilului, respectiv ia măsuri pentru clarificarea acestora. ;

 • - Colaborează cu instituțiile abilitate pentru prevenirea și stoparea activităților infracționale; .I|

 • - Asigură buna desfășurare a competițiilor sportive ce se desfășoară îa bazin.            <■

 • - Urmărește și verifică respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă șî .PiS.I^sfe

către personalul din subordine;

 • - Verifică accesul sportivilor și a beneficiarilor în incinta bazei sportive conform orarului și condițiilor de acces stabilite;

 • - întocmește programul bazei sportive în funcție de solicitări;

 • - Se preocupă de menținerea ordinii și curățeniei în incinta sălii de sport;

 • - Se preocupă de funcționarea corespunzătoare a instalațiilor sanitare și termice;

 • - Gestionează bunurile imobiliare și execută lucrările de reparații în conformitate cu prevederile legale;

 • - Ia măsuri pentru întreținerea în bune condiții a bazinului:

 • - funcționarea instalațiilor de alimentare și recirculare a apei;

 • - tratarea apei si verificarea concentrațiilor de substanțe de tratare a apei;

 • - funcționarea centralei termice;

 • - asigurarea temperaturii apei permanent între 26-28 grade C.

 • - curățarea și igienizarea bazinelor;

-asigurarea curățeniei în spațiile destinate publicului, sportivilor, antrenorilor, vestiare, grupuri sanitare, sală tehnică, tribune, întreg perimentrul interior și exterior aferent bazinului.

 • - Exercită și alte sarcini stabilite prin legi, alte acte normative și directorul instituției;

Art.18. Bază sportivă ”Iiie Oană”, este subordonată din punct de vedere administrativ Directorului adjunct și este coordonat de Șeful Serviciului:

 • - Se preocupă de întreținerea și menținerea în stare normală de funcționare a imobilului Stadion ”Ilîe Oană” — cu dotările aferente;

 • - Urmărește fluctuațiile nejustifîcate ale consumului de energie electrică, termică, apă — canal și salubrizare aferent imobilului, respectiv îa măsuri pentru clarificarea acestora.

 • - Colaborează cu instituțiile abilitate pentru prevenirea și stoparea activităților infracționale;

 • - Asigură buna desfășurare a competițiilor sportive ce se desfășoară la această bază.

 • - Urmărește și verifică respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă și P.S.I. de către personalul dîn subordine;

 • - Verifică accesul sportivilor și a beneficiarilor în incinta bazei sportive conform orarului și condițiilor de acces stabilite;

 • - întocmește programul bazei sportive în funcție de solicitări;

 • - Se preocupă de menținerea ordinii și curățeniei în incinta bazei sportive;

 • - Se preocupă de funcționarea corespunzătoare a instalațiilor sanitare și termice;

 • - Gestionează bunurile imobiliare și execută lucrările de reparații în conformitate cu prevederile legale;

 • - Ia măsuri pentru întreținerea în bune condiții a terenului de joc:

 • -  îngrijirea suprafeței de joc: tunderea, tăvălugirea, irigarea, fertilizarea, însămânțarea, aerarea;

 • - controlul bolilor și dăunătorilor;

 • - regamîsîrea, curățarea zăpezii, spălarea terenului;

 • - marcarea, trasarea și pregătirea terenului înaintea meciurilor;

 • - întreținerea utilajelor de tuns, tăvălugit, etc.

 • - se preocupă de păstrarea curățeniei în spațiile destinate sportivilor și antrenorilor, vestiare, grupuri sanitare, sală tehnică, tribune, în întreg perimetrul interior și exterior aferent bazei sportive.

 • - Exercită și alte sarcini stabilite prin legi, alte acte normative și directorul instituției;

Art.19. Baza sportivă Sala "Olimpia”, este subordonata din punct de ve^dre administrativ Directorului adjunct și este coordonat de Șeful de Birou:                     Ă ‘

 • - Se preocupă de întreținerea și menținerea în stare normală de funcționare a imobilului sala":

de sport "Olimpia” și a terenurilor aferente acesteia;                          U

 • - Urmărește fluctuațiile nejustiflcate ale consumului de energie elecmca, termică, apă* canal și salubrizare aferent imobilului, respectiv ia măsuri pentru clarificarea acesferăx

 • - Stabilește măsurile ce se impun pentru organizarea pazei și condițiile deIncinta sălii; accesul pe suprafață de joc se face numai cu echipament corespunzător;

 • - Verifică accesul sportivilor și a beneficiarilor în incinta sălii conform orarului și condițiilor de acces stabilite;

 • - întocmește programul sălii de sport în funcție de solicitări;

 • - Se preocupă de menținerea ordinii și curățeniei în incinta sălii de sport;

 • - Se preocupă de funcționarea corespunzătoare a instalațiilor sanitare și termice;

 • - Colaborează cu instituțiile abilitate pentru prevenirea și stoparea activităților infracționale;

 • - Asigură buna desfășurare a competițiilor sportive ce se desfășoară în sală.

 • - Exercită și alte sarcini stabilite prin legi, alte acte normative și directorul instituției;

Art.20. Complexul "Hipodrom”, este subordonat din punct de vedere administrativ Directorului adjunct și este coordonat de Șeful Serviciului:

 • - Se preocupă de întreținerea și menținerea în stare normală de funcționare a imobilului complex "Hipodrom” și a terenului aferent acestuia;

 • - Urmărește și verifică periodic modul de exploatare și întreținere a clădirilor, terenurilor aferente, a instalațiilor electrice, termice, etc. aferente;

 • - Urmărește fluctuațiile nejustificate ale consumului de energie electrică, termică, apă -canar și salubrizare aferent imobilului, respectiv iâ măsuri pentru clarificarea acestora.

 • - Stabilește măsurile ce se impun pentru organizarea pazei și condițiile de acces în incinta complexului;

 • - Colaborează cu instituțiile abilitate pentru prevenirea și stoparea activităților infracționale;

 • - Asigură buna desfășurare a curselor ce se desfațoară pe pista hipică;

 • - Asigură buna desfășurare a evenimentelor sportive și de agrement ce se desfășoară în complex.

 • - Urmărește și verifică respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă șî P.S.I. de către personalul din subordine;

 • - Se preocupă de menținerea ordinii și curățeniei în incinta complexului;

 • - Se preocupă de funcționarea corespunzătoare a instalațiilor sanitare și termice;

 • - Gestionează bunurile imobiliare și execută lucrările de reparații în conformitate cu prevederile legale;

 • - întocmește programul curselor de trap ce se organ izeză pe Hipodrom și îl prezintă spre avizare conducerii instituției înainte de a fi publicat;

 • - Transmite și pune la dispoziția organizatorului de pariuri programul curselor pe suport magnetic în vederea redactării și distribuirii lui către agențiile de pariuri;

 • - Se preocupă de completarea Registrului de performanțe și transmiterea datelor către autoritatea hipică abilitată;

 • - Urmărește antrenamentul cailor și rezultatelor la antrenamente pentru o bună întocmire a programelor de curse;

 • - Ține evidența documentelor de origine a cailor ce participă la curse;

 • - Organizează cursuri și examinări anuale pentru obținerea licențelor de driver și antrenori;

 • - Asigură legătura cu organismele și organizațiile hipice din țară și străinătate pentru organizarea de reuniuni și mitinguri hipice internaționale, expoziții, târguri și demonstrații hipice;

 • - Formulează proiecte de hotărâri și rapoarte de specialitate în domeniul său de activitate.

 • - Exercită și alte sarcini stabilite prin legi, alte acte normative și directorul instituției;

ArL 21. Serviciul financiar - contabilitate^ este subordonat din, punct de vedere administrativ Directorului și este coordonat de Șeful Serviciului Financiar, Contabilitate.

Art. 22. Atribuțiile șl responsabilitățile Serviciului Financiar - Coptabilitatesunt: . * ’j

 • - Organizeză și conduce evidența contabilă în conformitate cu prevederile legislative îfl

vigoare;                                                                                             ' , y

 • - Organizeză evidența analitică și sintetică a tuturor conturilor, verificarea lunară a soldurilor analitice cu cele sintetice din balanța de verificare;

 • - întocmește trimestrial și anual darea de seamă împreună cu bilanțul contabil și anexe;

 • - Exercita controlul financiar preventiv în conformitate cu prevederile O.G. nr.l 19/1999 actualizată și modificată, OMFP nr. 522/2003 actualizat, precum și a altor acte normative în vigoare care reglementează acest lucru;

 • - Aplică prevederile OMFP nr.1792/2002 privind plata cheltuielilor din bugetul aprobat al clubului. Organizează evidența și raportarea angajamentelor bugetare legale, controlul financiar-preventiv al operațiunilor de angajare - lichidare - ordonantare și plată a cheltuielilor bugetare;

 • - Asigură evidența surselor de finanțare ale activităților clubului în conformitate cu bugetul de venituri și cheltuieli;

 • - Asigură utilizarea rațională a resurselor bănești în vederea achitării la termen a obligațiilor de plată ale clubului, prin emiterea ordinelor de plată în vederea efectuării plăților în baza documentelor și actelor care atestă legalitatea plăților;

 • - Urmărește încasarea contravalorii prestațiilor de servicii către terți prin trezorerie, bănci sau casieria clubului, în baza confirmării de realitate dată de Serviciul Achiziții publice, Investiții, Administrativ.

 • - Urmărește efectuarea plăților, obligațiilor fiscale către Bugetul Statului, Bugetul Local, Bugetul Asigurărilor Sociale și alte fonduri speciale;

 • - Urmărește modul de angajare și efectuare a cheltuielilor și încadrarea acestora în bugetul aprobat;

 • - întocmește zilnic registrul de casa în baza documentelor care atestă operațiuni economice de încasări și plăți;

 • - Verifică zilnic încasările și plățile efectuate prin trezorerie sau casieria clubului;

 • - Organizează, verifică modul de efectuare a inventarierii anuale, respectiv punerea de acord a situației scriptice din contabilitate cu datele înscrise în listele de inventariere a mijloacelor fixe, mijloacelor circulante, alte bunuri și valori materiale;

 • - Elaborează, fundamentează și întocmește proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, care este supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

 • - Asigură întocmirea situațiilor financiar contabile privind execuția bugetară în cadrul lunii de raportare și cumulat de la începutul anului;

 • - Răspunde de aplicarea prevederilor legale în vigoare în domeniul de activitate;

 • - Exercită orice alte atribuții stabilite de Directorul Clubului Sportiv Municipal Ploiești, relevante specificului activității serviciului;

Art. 23. Compartimentul juridic, resurse umane este subordonat Directorului.

 • - Reprezintă instituția în fața instanțelor judecătorești și în raporturile cu persoanele juridice și fizice pe baza delegației date de conducerea clubului;

 • - Asigură asistență juridică privind legislația în vigoare la solicitarea compartimentelor din cadrul clubului;

 • - Colaborează la întocmirea proiectelor de regulamente, decizii, hotărâri și a oricăror acte și instrucțiuni emise de conducerea clubului;

 • - Inițiază acțiuni în justiție pe baza documentației primite de la compartimentele clubului, formulează întâmpinări și concluzii scrise în cauzele aflate pe rolul instanțelor de judecată și exercită în termen căile de atac pentru aprărarea intereselor clubului;

 • - întocmește dosarele în vederea obținerii titlurilor executorii pentru recup^nrța-dcbitelor clubului;

 • - Urmărește apariția și aplicarea actelor normative;                  X / ......<       \

 • - Rezolvă problemele cu caracter juridic legate de activitatea de personal-j [     ■' ■      - v

 • - Avizează asupra legalității actelor care angajează din punct de v^d^e Juridic (Clubul în relațiile cu persoane fizice și juridice;

 • - Păstrează în evidență dosarele personale ale angajaților și transmiteMcCărui angajâ^âub semnătură fișa postului întocmită de șeful ierarhic superior și aprobată de director;''

 • - întocmește conform legislației în vigoare documentele legate de activitatea de personal respectiv: angajare de personal, încetarea activității personalului, carnete de munca, dosare de pensionare, promovare, stat de funcții;

 • - Organizează concursuri pentru angajare și promovare pe post potrivit legii;

 • - Vizează contractele civile de prestări servicii cu sportivii și personalul tehnic al echipelor sportive din cadrul secțiilor sportive.

 • - Exercită orice alte atribuții stabilite de Directorul Clubului Sportiv Municipal Ploiești, relevante specificului activității serviciului;

Art. 24. Serviciul Achiziții publice, Investiții, Administrativ este subordonat Directorului și coordonat de Șeful Serviciului:

 • - Stabilește programul anual al achizițiilor publice pe care îl supune aprobării Directorului;

 • - încheie contracte comerciale cu terții pentru prestări servicii, cu respectarea legislației în vigoare;

 • - Asigură recepția cantitativă și calitativă a bunurilor și valorilor materiale care fac obiectul programului anual de achiziții publice și al aprovizionării curente;

 • - Organizează și urmărește desfășurarea cu respectarea prevederilor legale în vigoare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică;

 • - Stabilește documentația pentru tarife și prestări servicii care sunt în competența de aprobare a Consiliului Local;

 • - Asigură gestionarea și păstrarea în bune condiți a bunurilor și valorilor materiale;

 • - Asigură evidența și urmărirea contractelor economice și comerciale din punct de vedere al obligațiilor părților contractuale și recepția lucrărilor și serviciilor prestate de terți;

 • - Stabilește procedurile de lucru privind achizițiile cu respectarea legislației în vigoare privind achizițiile publice;

 • - Coordonează desfășurarea în bune condiții a activității administrative a instituției, cu referire la: reparații curente, întreținerea bazelor sportive;

 • - Asigură desfășurarea activităților sportive (pregătire sportivă, cantonamente, competiții și turnee sportive) sub directa coordonare a Directorului, din punct de vedere logistic și al angajării cheltuielilor stabilite și aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al activităților sportive, astfel:

 • - stabilește împreuna cu cadrele tehnice ale echipelor ce activeaza în cadrul secțiilor sportive programul anual, programele lunare și săptămânale a acțiunilor de pregătire sportivă, competiții și turnee sportive, alte acțiuni sportive;

 • - urmărește modul de realizare a programelor și acțiunilor stabilite de federațiile naționale de specialitate pe ramură de sport la care sunt afiliate secțiile sportive ce activează în cadrul Clubului Sportiv Municipal Ploiești;

 • - întocmește documentațiile solicitate de federațiile naționale de specialitate privind afilierea secțiilor sportive pe ramură de sport;

 • - asigură actualizarea și aplicarea instrucțiunilor și normelor stabilite de federațiile naționale de specialitate pe ramură de sport pentru activitatea secțiilor sportive cu .privire la: regulamentul de organizare și desfășurarea activităților sportive, regulamentul de transferări, statului antrenorilor și sportivilor;

 • - centralizează documentele legate de activitatea competițională a secțiilor sportive ale clubului, rapoartele de joc întocmite de corpul tehnic, întocmește referatele de necesitate.privind

angajarea cheltuielilor și orice alte documente legate de acțiunile sportive ale clubului (pregătire fizică, competiții, turnee sportive și alte acțiuni sportive);                        ■ /

 • - Eleborează instrucțiuni proprii pentru aplicarea reglementărilor de securitate și sănătatQAn

muncă și de apărare împotriva incendiilor;                                  j 1

 • - întocmește tematici le privind instruirea în ceea ce privește securitatea și sănătatea in

muncă și situațiile de urgență a salariaților instituției;

 • - Controlează respectarea reglementărilor privind securitatea și sănătatea în muncă și apărarea împotriva incendiilor la locurile de muncă;

 • - Organizează activitatea de secretariat și registratură a clubului;

 • - Exercită orice alte atribuții stabilite de Directorul Clubului Sportiv Municipal Ploiești, relevante specificului activității serviciului

Art. 25. în cadrul Clubului Sportiv Municipal Ploiești funcționează în prezent 10 secții sportive pe următoarele discipline:

1   — Secția de handbal feminin;

 • - Echipa de handbal feminin senioare;

 • - Echipe de handbal feminin - junioare I, II, III și IV;

 • 2.  - Secția de fotbal cu Centrul de copii și juniori;

 • 3.  — Secția de fotbal de sală;

 • 4.  - Secția de volei;

 • 5.  - Secția de baschet;

6  - Secția “ Sportul pentru ToțiM ;

 • 7.  — Secția de sah;

 • 8.  — Secția de patinaj viteză;

 • 9.  - Secția de gimnastică ritmică;

 • 10. - Secția de box.

Art. 26. Secțiile sportive sunt coordonate din punct de vedere al activității pe care o desfășoară cât și administrativ de Directorul instituției și sunt compuse din:

 • - Sportivi de performanta legitimați în cadrul clubului;

 • - Sportivi (juniori I, II, III și IV copii) legitimați în cadrul clubului;

 • - Copii care se afla în programul de pregătire sportivă pentru sportul de performanță nelegitimați;

 • - Cadrele tehnice ale secției sportive și ale echipelor care activează în cadrul secțiilor sportive: antrenor principal, antrenor secund, cercetător științific sau metodist sportiv, medic, asistent medical, maseuri, alți specialiști.

Art. 27. Obligațiile și drepturile ce revin părților contractante sunt stabilite atât în contractul civil de prestări servicii, precum și în Regulamentul de ordine interioară al fiecărei secții sportive, având în vedere statutul și regulamentul de organizare al federațiilor naționale pe ramură de sport, statutul antrenorilor și sportivilor, regulamentul de ordine interioară al secțiilor sportive, precum și prevederile prezentului Regulament de Organizare și Funcționare.

CAPITOLUL VI - DISPOZIȚII FINALE

Art. 28. Litigiile de orice fel apărute între instituție și persoanele fizice sau juridice române sau străine, sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

Art. 29. Cunoașterea prevederilor prezentului Regulament de Organizare și Funcționare și aplicarea acestuia pentru asigurarea bunei desfășurări a activității clubului este obligatorie pentru toți salariații clubului, precum și pentru sportivii și cadrele tehnice ale secțiilor sportive.

Art 30. Prevederile prezentului regulament se completează cu legislația în vigoare referitoare la domeniul de activitate.

Art. 31. Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Ploiești poate fi modificat șî completat în conformitate cu cadrul legislativ în vigoare, numai prin hotărâre emisă de Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 6

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ, CULTE,

TINERET ȘI SPORT

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea

Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

și a emis:

PREȘEDINTE,
Data: