Hotărârea nr. 339/2013

Hotãrârea nr. 339 privind reluarea procedurilor de vânzare a spaţiilor cu destinaţia de locuinţă construite din fondurile statului, imobilelor cu destinaţia de locuinţe preluate în proprietatea statului şi a celor achiziţionate de municipiul Ploieşti, garaje, terenurilor aferente locuinţelor, terenurilor curţi/grădini închiriate proprietarilor de construcţii aferente locuinţelor vândute în baza Legii nr. 112/1995 şi a terenurilor aferente construcţiilor locuinţelor vândute în baza Decretului-Lege nr. 61/1990 şi a Legii nr. 85/1992, aflate în patrimoniul privat al municipiului Ploieşti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 339 privind reluarea procedurilor de vânzare a spațiilor cu destinația de locuință construite din fondurile statului, imobilelor cu destinația de locuințe preluate în proprietatea statului și a celor achiziționate de municipiul Ploiești, garaje, terenurilor aferente locuințelor, terenurilor curți/grădini închiriate proprietarilor de construcții aferente locuințelor vândute în baza Legii nr. 112/1995 și a terenurilor aferente construcțiilor locuințelor vândute în baza Decretului-Lege nr. 61/1990 și a Legii nr. 85/1992, aflate în patrimoniul privat al municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de Motive a domnului Primar Iulian Badescu și Raportul de specialitate comun al Direcției de Gestiune Patrimoniu, al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios,Contracte și Direcției Economice prin care se propune reluarea procedurilor de vânzare a spațiilor cu destinația de locuință construite din fondul de stat, imobilelor cu destinația de locuințe preluate în proprietatea statului și a celor achiziționate de municipiul Ploiești, garaje, terenurilor aferente locuințelor, terenurilor curți/grădini închiriate proprietarilor de construcții aferente locuințelor vândute în baza Legii nr. 112/1995 și a terenurilor aferente construcțiilor locuințelor vândute în baza Decretului-Lege nr. 61/1990 și a Legii nr. 85/1992, aflate în patrimoniul privat al municipiului Ploiești.

Având în vedere prevederile actelor normative care reglementează vânzarea imobilelor cu destinația de locuințe construite din fondul de stat și a imobilelor cu destinația de locuințe preluate în proprietatea statului în perioada 1945-1989 din domeniul privat al municipiului Ploiești:

-Decretul Lege nr. 61       din 7 februarie 1990

privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație;

-Legea nr. 85 din 22 iulie 1992, privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, Republicată;

-Legea nr. 112 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârea nr. 20 din 17 ianuarie 1996 privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, Republicată;

-Legea nr. 10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârea Guvernului României nr. 250 din 7 martie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 36, alin 2 lit c, alin (5) litera b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 6 alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată, cu modificările și completările ulterioare ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă regulamentul privind vânzarea spațiilor cu destinația de locuință construite din fondurile statului, imobilelor cu destinația de locuințe preluate în proprietatea statului și a celor achiziționate de municipiul Ploiești, garaje, terenurilor aferente locuințelor, terenurilor curți/grădini închiriate proprietarilor de construcții aferente locuințelor vândute în baza Legii nr. 112/1995 și a terenurilor aferente construcțiilor locuințelor vândute în baza Decretului-Lege nr. 61/1990 și a Legii nr. 85/1992, aflate în patrimoniul privat al municipiului Ploiești.

Prezenta hotarare nu se aplica locuințelor construite prin A.N.L.

Art. 2. împuternicește Primarul municipiului Ploiești pentru emiterea dispoziției in vederea constituirii comisiei de verificare a solicitărilor și de îndeplinire a condițiilor de cumpărare a imobilelor aflate în patrimoniul privat al municipiului Ploiești.

Art. 3. începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.23/31.01.2003 și nr. 151/30.06.2003, nr. 180/30.07.2003, nr. 249/01.10.2003 si nr. 228/28.07.2010.

Orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.

Art. 5. Direcția de Gestiune Patrimoniu, Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios,Contracte și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 11 septembrie 2013


REGULAMENT

privind vânzarea spațiilor cu destinația de locuință construite di imobilelor cu destinația de locuințe preluate în proprietatea st^iJiM achiziționate de municipiul Ploiești, garaje, terenurilor aferente locui curți/grădini închiriate proprietarilor de construcții aferente locuințelor vândute în baza

Legii nr. 112/1995 și a terenurilor aferente construcțiilor locuințelor vândute în baza Decretului-Lege nr. 61/1990 și a Legii nr. 85/1992, aflate în patrimoniul privat al municipiului Ploiești

CADRUL DE REGLEMENTARE

Codul Civil;

Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publica, actualizata, cu modificările si completările ulterioare;

Decretul Lege nr. 61 din 7 februarie 1990 privind vinzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație Legea nr. 85 din 22 iulie 1992, privind vanzarea de locuințe si spatii cu alta destinație construite din fondurile statului si din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, Republicata,

Legea nr. 112 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute in proprietatea statului, cu modificările si completările ulterioare,

Hotararea nr. 20 din 17 ianuarie 1996 privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute in proprietatea statului, Republicata,

Legea nr. 10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

Hotararea Guvernului României nr. 250 din 7 martie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989;

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

OBIECT

Vanzarea directa cu plata integrala sau in rate a spatiilor cu destinația de locuința construite din fondurile statului, imobilelor cu destinația de locuințe preluate in proprietatea statului și a celor achiziționate de municipiul Ploiești, garaje, terenurilor aferente locuințelor, a terenurilor curți/grădini închiriate proprietarilor de construcții aferente locuințelor vândute în baza Legii nr. 112/1995 și a terenurilor aferente construcțiilor locuințelor vândute în baza Decretului-Lege nr. 61/1990 și a Legii nr. 85/1992, aflate în patrimoniul privat al municipiului Ploiești, deținute in baza contractelor de închiriere.

PERSOANELE CARE POT AVEA CALITATEA DE CUMPĂRĂTQR'yCOi ... iOt )îl 1. Chiriașii care dețin in baza unor contracte de inchiriere“valabjlelim6bh J 1    * x T        1 •            -x                       v \ • 1.     Chiriașii care dețin in baza unor contracte de închiriere yal^J^mobne cu destinația de locuințe. In cazul in care exista persoane care rei^taZE^c^np^rarea locuinței este necesar sa prezinte declarație notariala de renunțare.

 • 2.      Proprietarii sau moștenitorii (atestati de documentele prevăzute de legislația in vigoare) locuințelor cumpărate in condițiile Legii nr. 112/1995, a Decretului-Lege nr. 61/1990 si a Legii nr. 85/1992 care dețin un contract de inchiriere valabil avand ca obiect terenul curte/gradini. Aceste persoane vor achiziționa si terenurile situate sub locuințe (in exclusivitate sau in indiviziune determinate potrivit legislației) in situația in care acesta nu a fost dobândit odata cu locuința conform Legii nr. 112/1995.

 • -  Categoriile de persoane prevăzute la acest capitol au posibilitatea sa solicite cumpărarea bunurilor ce fac obiectul prezentei hotarari aflate in proprietatea privata a municipiului Ploiești, cererile fiind necesar sa fie insotite de următoare acte:

 • - Cererea privind opțiunea de cumpărare formulate de către titularul contractului de

inchiriere;        0

 • -  Copiile documentelor de identificare(B.I./C.L, etc.);

 • -  Copia contractului de vanzare cumpărare a locuinței dobândite in baza Legii nr. 10/2001, Legii nr. 112/1995, a Decretului-Lege nr. 61/1990 si a Legii nr. 85/1992 si/sau a documentelor in baza carora solicitantul a devenit proprietarul locuinței. In cazul in care locuința proprietate personala a fost înscrisa in Cartea Funciara este necesara prezentarea documentelor doveditoare.

- Procedura de vanzare demareaza sub condițiile îndeplinirii clauzelor contractuale pecuniare(achitarea chiriei la zi) de către solicitanti, inexistenta acțiunilor pe rolul instanțelor judecătorești privind nerespectarea clauzelor contractuale(total sau in parte) precum si litigiilor privind dreptul de proprietate inclusiv dezmembramintele acestuia asupra imobilului respectiv, etc.

PROCEDURA DE VANZARE

ETAPA I - Autoritatea locala va întocmi documentațiile privind înscrierea in Cartea Funciara prin intermediul S.C. PROTELCO S.R.L. - S.C. BLOM ROMANIA S.R.L. conform Contractului Subsecvent de Servicii de Cadastru si Topografie nr. 8588/15.05.2013, firma selectata de a presta „servicii de cadastru si topografie”.

După înregistrarea cererii de cumpărare la registratura Primăriei municipiului Ploiești, municipiul Ploiești va asigura întocmirea documentației privind înscrierea in Cartea Funciara a bunurilor aflate în patrimoniul privat al municipiului Ploiești.

In cazul in care solicitantii doresc sa îndeplinească formalitățile de publicitate imobiliara pe cheltuiala proprie acest lucru va fi posibil fara recuperarea sumelor cheltuite de la bugetul local sau de deducere a acestora din prețul de vanzare a imobilului.

Autoritatea locala va asigura Întocmirea documentațiilor priv^^Sliberărea certificatului energetic.

Autoritatea locala va asigura intocmirea rapoartelor ^e\ evaluare’^ ptin intermediul S.C. FIDOX S.R.L. conform Acordului Cadru ;Seri/icnr nr. 3813/25.02.2013, firma selectata de a presta servicii de evaluare si reevaluare a bunurilor apartinand domeniului public si privat a municipiului Ploiești. Rapoartele de evaluare vor conține valoarea imobilului la care se adauga T.V.A. Cheltuielile aferente efectuării rapoartelor de evaluare vor fi suportate de către cumpărător.

ETAPA II

•  prețul de vanzare si condițiile de achitare:

Potrivit legislației in vigoare prețul de vanzare de va achita astfel:

prețul de vanzare a spațiilor cu destinația de locuință construite din fondurile statului, imobilelor cu destinația de locuințe preluate în proprietatea statului și a celor achiziționate de municipiul Ploiești si garaje se stabilește in lei si se calculează raportat la prețul pieței pe baza rapoartelor de evaluare întocmite de evaluatori autorizați respectiv S.C. FIDOX S.R.L.

- terenurilor aferente locuințelor, terenurilor curți/grădini închiriate proprietarilor de construcții aferente locuințelor vândute în baza Legii nr. 112/1995 și a terenurilor aferente construcțiilor locuințelor vândute în baza Decretului-Lege nr. 61/1990 și a Legii nr. 85/1992, aflate în patrimoniul privat al municipiului Ploiești, ce face obiectul prezentului Regulament se stabilește in Iei la valoarea de piața pe baza rapoartelor de evaluare întocmite de evaluatori autorizați respectiv S.C. FIDOX S.R.L.

 • •  modalitatea de evaluare:

Sa evidențieze diferența dintre valoarea dotărilor la momentul predării imobilului(conform fisei tehnice) si valoarea eventualelor Îmbunătățiri existente in imobil, dovedite prin inscrisuri(chitante, facturi) ce vor fi anexate la rapoartele de evaluare.

Nu sunt acceptate declarațiile notariale pe propria răspundere.

Prețul poate fi achitat astfel:

• Integral, in termen de maxim 90 de zile calendaristice de la data aprobării vanzarii de către Consiliul Local al municipiului Ploiești;

- Termenul de 90 de zile poate fi prelungit cu 30 zile la solicitarea băncilor creditoare.

Garajele si boxele se vor vinde doar cu plata integrala potrivit art. 4 alin. 1 din Legea nr. 85/1992. Prețul de vanzare al acestor spatii se stabilește la valoarea de circulație de la data vanzarii.


economice sau bugetare de stat si terenurile aferente ace^^^^^achita un avans de 30% din prețul imobilului in termen de 90 zi&caTendaristice de la data aprobării vanzarii de către Consiliul Local al municipiului Ploiești


(termenul de 90 de zile poate fi prelungit cu 30 zile la solicitarea băncilor creditoare), ratele lunare se vor eșalona pe o perioada cuprinsa intre 1 si 3 ani, in funcție de opțiunea exprimata de către cumpărător cu o dobanda anuala de 4% iar pentru tinerii in varsta de pana la 30ani(titular de contract) dobanda va fi de 2%.

 • b) Pentru imobile cu destinația de locuințe, trecute in proprietatea statului un avans de 30% din prețul imobilului in termen de 90 zile calendaristice de la data aprobării vanzarii de către Consiliul Local al municipiului Ploiești (termenul de 90 de zile poate fi prelungit cu 30 zile la solicitarea băncilor creditoare), ratele lunare se vor eșalona pe o perioada cuprinsa intre 1 si 3 ani, in funcție de opțiunea exprimata de către cumpărător, cu o dobanda reprezentând jumătate din dobanda de referința stabilita anual de B.N.R. iar pentru tinerii in varsta de pana la 30ani(titular de contract) precum si persoanele trecute de 60 ani vor plăti un avans de 10% si ratele lunare se esaloneaza pe o perioada cuprinsa intre 1 si 3 ani, in funcție de opțiunea exprimata de către cumpărător.

 • c) terenurile curți/grădini si terenurile situate sub construcții deținute de proprietarii de construcții aferente locuințelor vândute în baza Legii nr. 112/1995 și terenurile aferente construcțiilor locuințelor vândute în baza Decretului-Lege nr. 61/1990 și a Legii nr. 85/1992 astfel:

- avans 30% din prețul de vanzare ce se achita in cel mult 60 de zile de la data aprobării vanzarii de către Consiliul Local al municipiului Ploiești. Contractul de vanzare cumpărare se va intocmi in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data la care cumpărătorul face dovada plătii avansului.

- diferența de preț, in rate lunare, pentru o perioada cuprinsa intre 1 si 3 ani in funcție de opțiunea exprimata de către cumpărător.

Nu este permisa vanzarea parțiala a imobilelor deținute in baza contractelor de închiriere inclusiv a terenurilor situate sub construcții.

In toate cazurile de vanzare in rate acestea se achita pana la ultima zi lucratoare a fiecărei luni sub sancțiunea aplicării obligației de plata accesorii in conformitate cu prevederile fiscale.

In cazul neachitarii de către cumpărător a prețului de vanzare cu plata integrala sau in rate stabilit, acesta va plăti majorări de întârziere si dobanda in conformitate cu prevederile fiscale din cuantumul obligației neachitate in termen, începând cu ziua următoare de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Contractele de vanzare cumpărare se vor considera rezolvite de drept conform dispozițiilor Codului Civil, in cazul in care cumpărătorii nu achita ratele lunare in termen de 5 luni consecutiv, sumele plătite cu titlu de rate pana la momentul rezolvirii vor ramane in tot dobândite de vanzator, iar aceștia vor pierde dreptul de a folosi imobilul sub orice titlu.Pentru spatiile cu destinația de locuințe construite din fondufile^^ffl^siM:elor achiziționate de municipiul Ploiești, comisionul cuvenit unitățile x <    -        +-

bunuri este de 1,5% si este inclus in prețul de vanzare al locuințe


Pentru spatiile cu destinația de locuințe preluate în proprietatea statului care fac obiectul vanzarii comisionul cuvenit unităților care vând aceste bunuri este de 1% din valoarea apartamentului si se retine integral numai la incheierea contractului de vanzare cumpărare.

Cumpărătorul intra in stăpânire de drept si de fapt a bunului cumpărat de la data semnării contractului de vanzare cumpărare atunci când se achita prețul integral si la data achitării ultimei rate din preț, in situația achitării prețului in rate.

Cumpărătorul are obligația de a suporta cheltuielile ocazionale cu perfectarea contractului de vanzare cumpărare.

Municipiul Ploiești va efectua demersurile privind instituirea unei ipoteci in favoarea sa pana la achitarea integrala a prețului de vanzare costurile vor fi achitate de cumpărător.

Prevederile prezentului regulament se completează cu prevederile legislației in vigoare in materia vanzarii tipurilor de imobile care fac obiectul prezentului proiect de hotarare

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI                               "

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE

DIRECȚIA ECONOMICA


Avizat, ViceprimarRAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul privind reluarea procedurilor de de vânzare a spațiilor cu destinația de locuință construite din fondurile statului, imobilelor cu destinația de locuințe preluate în proprietatea statului și a celor achiziționate de municipiul Ploiești, garaje, terenurilor aferente locuințelor, terenurilor curți/grădini închiriate proprietarilor de construcții aferente locuințelor vândute în baza Legii nr. 112/1995 și a terenurilor aferente construcțiilor locuințelor vândute în baza Decretului-Lege nr. 61/1990 și a Legii nr. 85/1992, aflate în patrimoniul privat al municipiului Ploiești

In exercitarea atribuțiilor stabilite la art. 36 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al municipiului Ploiești asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii cadrul necesar privind vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietatea privată a municipiului.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 18/21.02.1997 s-a aprobat începând cu data de 15.03.1997 trecerea din patrimoniul Regiei Autonome Apă Canal, Fond Locativ în patrimoniul municipiului Ploiești și în administrarea Regiei Autonome Apă Canal, Fond Locativ a locuințelor reprezentând fondul locativ de stat și a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 20/27.02.1998 s-a aprobat începând cu data de 01.04.1998 trecerea în administrarea directă a Consiliului Local al municipiului Ploiești, a locuințelor reprezentând fondul locativ de stat și a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință sus menționate. Ca atare, pentru punerea în aplicare a acestui act normativ, la data de 01.04.1998 între Regia Autonoma de Apă, Canal, Fond Locativ și Consiliul Local al municipiului Ploiești a fost încheiat protocolul de predare primire nr. 5360/01.04.1998.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 23/31.01.2003 s-a aprobat ca vânzarea imobilelor cu destinația de locuință construite din fondurile statului și aflate în patrimoniul privat al municipiului Ploiești, să se facă în continuare de către S.C. CONȚI S.A. Ploiești, pe bază de protocol.

Astfel, între Consiliul Local al municipiului Ploiești și S.C. CONȚI S.A. Ploiești a fost încheiat protocolul nr. 2267/03.03.2003, prin care S.C. CONȚI S.A. Ploiești a fost împuternicită să vândă în numele și pentru Primăria municipiului Ploiești, imobilele cu destinația de locuințe construite din fondurile statului și aflate în patrimoniul privat al municipiului Ploiești.


Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 15 aprobat ca vânzarea imobilelor cu destinația de locuința preluate în pro aflate în patrimoniul privat al municipiului Ploiești, să se facă în conți CONȚI S.A. Ploiești pe bază de protocol.

In acest sens, între Consiliul Local al municipiului Ploiești și Ploiești a fost încheiat protocolul nr. 193013/27.08.2003, prin care Ploiești a fost împuternicită să vândă în numele și pentru Primăria municipiului imobilele cu destinația de locuințe preluate în proprietatea statului și aflate în patrimoniul privat al municipiului Ploiești.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 180/30.06.2003 s-a aprobat înstrăinarea terenurilor curți/grădini aflate în proprietatea privată a municipiului, ce sunt închiriate proprietarilor de construcții dobîndite în baza Legii nr. 112/1995 iar prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 249/01.10.2003 s-a aprobat modul de achitare al prețului terenurilor curți/grădini aflate în proprietatea privată a municipiului, ce vor fl vândute conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 180/30.06.2003.

A

începând cu data intrării în vigoare a Legii nr.247/2005, având în vedere faptul că în multe notificări și cereri de retrocedare nu era clar identificat imobilul revendicat (neprecizându-se cu exactitate adresa poștală completă compusă din numele străzii și numărul postai sau utilizându-se numele vechi ale străzilor și numerele poștale vechi, valabile înainte de renumerotarea din perioada anului 1950, în unele cazuri, a celei din perioada 1970 - 1980), a fost suspendată vânzarea imobilelor cu destinația de locuință intrate în patrimoniul statului în perioada 1945-1989. Ulterior, începând cu luna august 2006, a fost suspendată și vânzarea locuințelor construite din fondurile statului ca urmare adresei S.C. CONȚI S.A. înregistrată la Primăria municipiului Ploiești sub nr.10068/4.08.2006 conform căreia potrivit unui Ordin al Președintelui Oficiului Național de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aceste imobile trebuie în prealabil intabulate și să fie înscrise într-o hotărâre a Consiliului Local al municipiului Ploiești care să le ateste apartenența la patrimoniul municipiului Ploiești.

Conform Referatului nr.61/06.02.2007, aprobat de Primarul municipiului Ploiești, s-a reluat vânzarea spațiilor cu destinația de locuință, construite din fondurile statului, recepționate pana la 31.12.1989, având în vedere faptul că prin H.C.L.267/29.11.2006 s-a aprobat includerea acestor imobile în Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești și, astfel, nu se mai justifică sistarea acestor vânzări.

Facem precizarea că posibilitatea vânzării imobilelor cu destinația de locuință din domeniul privat al unităților administrativ teritoriale este reglementată de o serie de acte normative. S-a constatat că există neconcordanțe între actele normative la care legiuitorul face trimitere și situații de vid legislativ, motiv pentru care s-a solicitat forurilor abilitate puncte de vedere cu privire la clarificarea aspectelor legate de punerea în aplicare a prevederilor Decretului-Lege nr. 61 din 7 februarie 1990, cu modificările și completările ulterioare, privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație; Legii nr. 85/22.07.1992, Republicata, cu modificările și completările ulterioare,privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat; Legii nr. 112 din 25 noiembrie 1995 (*actualizată*) cu modificările și completările ulterioare,pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în


proprietatea statului; Hotărârii nr. 20 din 17 ianuarie 1996^\EtepuJ modificările și completările ulterioare, privind aplicarea Legii K        '

reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația d$b.f


mâniei


proprietatea statului; Legii nr. 10 din 8 februarie 2001 privind r^ imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 -republicată, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Gu nr. 250 din 7 martie 2007, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 și Legea nr. 215 din 23.04.2001, Republicată — Actualizată, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează :

Guvernului României - Secretariatul General al Guvernului prin adresele nr. 13665/08.08.2011, nr. 2796/06.03.2012, nr. 2796/21.05.2012.

Potrivit răspunsului comunicat prin adresa nr. 18848/23.08.2011, respectiva instituție ne-a recomandat să ne adresăm Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților și Ministerului Administrației și Internelor pentru îndrumarea și sprijinirea autorităților administrației publice locale, în vederea aplicării corecte și unitare a prevederilor Legii nr. 10/2001 și Legii nr. 215/2001.

 • -  Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților prin adresele nr. 13664/08.08.2011, nr. 21357/21.11.2011;

Conform răspunsului comunicat prin adresa nr. 2796/10.02.2012, Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, acordă îndrumare numai cu privire la problemele întâmpinate în cadrul procesului de soluționare a notificărilor formulate în baza Legii nr. 10/2001.

 • -  Ministerului Administrației și Internelor prin adresele nr. 1850/10.10.2011, nr. 16690/26.09.2012.

Prin adresa nr. 151397/26.10.2012 , Ministerul Administrației și Internelor a recomandat Direcției de Gestiune Patrimoniu sa ne adresăm structurii de specialitate din cadrul aparatului propriu pentru verificarea legislației în vigoare existente.

în ședința din data de 09.04.2013 Comisia nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, a analizat situația vânzării imobilelor proprietatea municipiului Ploiești, către chiriașii acestora.

Conform Procesului Verbal din data de 09.04.2013, Comisia 2 a solicitat un punct de vedere din partea Serviciului Juridic Contencios, Contracte privind aspectele neclarificate de Ministerul Administrației și Internelor transmisă prin adresa nr. 151397/26.10.2012.

Ca atare, prin adresele nr. 84/2013 si nr. 186/2013, s-a solicitat Serviciului Juridic Contencios, Contracte puncte de vedere cu privire la clarificarea aspectelor legate de punerea în aplicare a prevederilor legale referitoare la vânzarea imobilelor proprietatea unităților administrativ teritoriale, ordonate pe cele 2 categorii de imobile: imobile preluate în mod abuziv în perioada 1945-1989, locuințe construite din fondurile statului și terenurilor la care a fost atașat și tabelul centralizator al prevederilor legale.

Prin adresele nr. 575/12.06.2013 si nr. 794/31.07.2013, ne-au fost comunicate răspunsurile solicitate.

Având în vedere cele expuse mai sus, propunem spre analiză și aprobare (Consiliului Local al municipiului Ploiești, proiectul de hotărâre alăturat.


DIRECȚIA DE GESTIUNE

PATRIMONIU directorExecutiv, Florin Pet frache

JJ


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS,CONTRACTE DIRECTOR, . Iulia Alexandru


DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR,

Nicoleta Craciunoiu

1/


întocmit: Elena Branza 26.08.2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploie

privind reluarea procedurilor de vânzare a spațiilor cu destinația de locuință construite din fondurile statului, imobilelor cu destinația de locuințe preluate în proprietatea statului și a celor achiziționate de municipiul Ploiești, garaje, terenurilor aferente locuințelor, terenurilor curți/grădini închiriate proprietarilor de construcții aferente locuințelor vândute în baza Legii nr. 112/1995 și a terenurilor aferente construcțiilor locuințelor vândute în baza Decretului-Lege nr. 61/1990 și a Legii nr. 85/1992, aflate în patrimoniul privat al municipiului Ploiești.

în exercitarea atribuțiilor stabilite la art. 36 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare Consiliul Local al municipiului Ploiești asigura potrivit competențelor sale și în condițiile legii cadrul necesar privind vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietatea privată a municipiului.

Conform legislației în vigoare, municipiul Ploiești a procedat la înstrăinarea imobilelor cu destinația de locuințe construite din fondurile statului și a imobilelor cu destinația de locuințe preluate în proprietatea statului în perioada 1945-1989 din domeniul privat al municipiului Ploiești prin intermediul S.C. CONȚI S.A., societate ce a fost împuternicită în acest sens prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.23/31.01.2003 și nr.151/30.06.2003.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 151/30.06.2003 s-a aprobat ca vânzarea imobilelor cu destinația de locuință preluate în proprietatea statului și aflate în patrimoniul privat al municipiului Ploiești, să se facă în continuare de către S.C. CONȚI S.A. Ploiești pe baza de protocol.

în acest sens, între Consiliul Local al municipiului Ploiești și S.C. CONȚI S.A. Ploiești a fost încheiat protocolul nr. 193013/27.08.2003, prin care S.C. CONȚI S.A. Ploiești a fost împuternicită să vândă în numele și pentru Primăria municipiului Ploiești, imobilele cu destinația de locuințe preluate în proprietatea statului și aflate în patrimoniul privat al municipiului Ploiești.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 180/30.06.2003 s-a aprobat înstrăinarea terenurilor curți/grădini aflate în proprietatea privată a municipiului, ce sunt închiriate proprietarilor de construcții dobîndite în baza Legii nr. 112/1995 iar prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 249/01.10.2003 s-a aprobat modul de achitare al prețului terenurilor curți/grădini aflate în proprietatea privată a municipiului, ce vor fi vândute conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 180/30.06.2003.

Având în vedere numeroasele solicitări din partea chiriașilor se impune continuarea procesului de vânzare a spațiilor cu destinația de locuință construite din fondurile statului, imobilelor cu destinația de locuințe preluate în proprietatea statului și a celor achiziționate de municipiul Ploiești, garaje, terenurilor aferente locuințelor, terenurilor curți/grădini închiriate proprietarilor de construcții aferente locuințelor vândute în baza Legii nr. 112/1995 și a terenurilor aferente construcțiilor locuințelor vândute în baza Decretului-Lege nr. 61/1990 și a Legii nr. 85/1992, aflate în patrimoniul privat al municipiului Ploiești, în vederea satisfacerii necesităților de ordin ecdhbmic și social ale municipiului Ploiești, supun spre aprobare Consiliului Locâi^^nut^cipiului Ploiești, prezentul proiect de hotărâre.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind reluarea procedurilor de vânzare a spațiilor cu destinația de locuință construite din fondurile statului, imobilelor cu destinația de locuințe preluate în proprietatea statului și a celor achiziționate de municipiul Ploiești, garaje, terenurilor aferente locuințelor, terenurilor curți/grădini închiriate proprietarilor de construcții aferente locuințelor vândute în baza Legii nr. 112/1995 și a terenurilor aferente construcțiilor locuințelor vândute în baza Decretului-Lege nr. 61/1990 și a Legii nr. 85/1992, aflate în patrimoniul privat al municipiului Ploiești

și a emis:

PREȘEDINTE

Paul Palaș


SECRETAR, Sanda Dragulea

Data: V). Of)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotarare privind reluarea procedurilor de vânzare a spațiilor cu destinația de locuință construite din fondurile statului, imobilelor cu destinația de locuințe preluate în proprietatea statului și a celor achiziționate de municipiul Ploiești, garaje, terenurilor aferente locuințelor, terenurilor curți/grădini închiriate proprietarilor de construcții aferente locuințelor vândute în baza Legii nr. 112/1995 și a terenurilor aferente construcțiilor locuințelor vândute în baza Decretului-Lege nr. 61/1990 și a Legii nr. 85/1992, aflate în patrimoniul privat al municipiului PloieștiData: /<?.