Hotărârea nr. 337/2013

Hotãrârea nr. 337 privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafaţă de 11727 mp nr.cadastral 136188 situat în Ploieşti, Şoseaua Nordului, FN, Jud. Prahova catre SC GREEN TREE INVEST S.R.L.

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 337 privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafață de 11727 mp nr.cadastral 136188 situat în Ploiești, Șoseaua Nordului, FN, Jud. Prahova către SC GREEN TREEINVEST S.R.L.

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului Iulian Badescu precum și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu referitoare la vânzarea terenului în suprafață de 11727 mp situat în Ploiești, Șoseaua Nordului FN, către SC GREEN TREE INVEST S.R.L.;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. b) și art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 însușește raportul de evaluare nr. 1035/ 2013 întocmit de către S.C. Fidox S.R.L. Brașov pentru terenul ce aparține domeniului privat al municipiului Ploiești în suprafață de 11727 mp, nr.cadastral 136188 situat în Ploiești, Șoseaua Nordului, FN, Județul Prahova, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă înstrăinarea prin vânzare a terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Ploiești, în suprafață de 11727 mp, Carte Funciară nr. 133123, cu număr cadastral 136188 situat în Municipiul Ploiești, Șoseaua Nordului, FN, Județul Prahova către SC GREEN TREE INVEST S.R.L., CUI RO13894417, identificat conform planului de amplasament și delimitare a imobilului - anexa 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în următoarele condiții.

 • a) achitarea în avans de către SC GREEN TREE INVEST S.R.L. a contravalorii terenului sus menționat, până la încheierea contractului de vânzare cumpărare;

 • b) contractul de vânzare - cumpărare ce are ca obiect terenul sus menționat să fie încheiat în termen maxim de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

 • c) toate cheltuielile privind încheierea contractului de vânzare - cumpărare între Municipiul Ploiești și SC GREEN TREE INVEST S.R.L. să fie achitate de SC GREEN TREE INVEST S.R.L.

Art 3 Stabilește valoarea terenului prevăzut la art. 2, ce face obiectul înstrăinării prin vânzare, la suma de 2 511 434 lei, la care se adaugă cota legală de T.V.A.

A

Art 4 In cazul nerespectării condițiilor impuse la art.2 prezenta hotărâre își încetează aplicabilitatea.

Art. 5 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de vânzare - cumpărare în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre.

Art. 6 Direcția de Gestiune Patrimoniu, Direcția Economica, Direcția Generală de Dezvoltare Urbană și Direcția Administrație Publică Juridic Contecios, Contracte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică Juridic Contecios, Contracte va aduce la cunoștință publica prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 11 septembrie 2013

Contrasemnează Secretar, k Oana Cristina Iacob /


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafață nr.cadastral 136188 situat în Ploiești, Șoseaua Nordului, FN, Jud. Pr SC GREEN TREEINVEST S.R.L.

Potrivit prevederilor art. 36 alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. b) si art. 123 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Local administrează domeniul public si privat al municipiului si hotărăște cu privire la vanzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privata a municipiului, in condițiile legii.

In baza contractului de asociere nr. 32619/06.06.2001 si a autorizației de construire nr. 711/17.08. 2001, CDE R INTEREX ROMANIA actualmente SC GREEN TREE INVEST SRL a avut de executat lucrări de construire centru comercial INTEREX Cartier Nord Ploiești pe terenul in suprafața de 18 000 mp, situat in Ploiești, Șoseaua Nordului, FN, teren ce face parte din domeniul privat al municipiului Ploiești.

Durata asocierii este de 20 de ani de la data semnării contractului, cu posibilitatea de prelungire pentru inca 10 ani.

Prin adresa nr. 22564/21.12.2012, CDE R Interex SA, a solicitat acordul de principiu in vederea continuării negocierilor cu retaileri reprezentativi la nivel național si aduce la cunoștința faptul ca societatea intenționează sa continue activitatea aferenta acordului de asociere si va respecta toate obligațiile care decurg din acesta.

Astfel, se apreciaza ca nu exista impedimente de ordin legal in soluționarea favorabila a solicitării CDE R Interex SA., cu privire la oportunitate, comisia nr.2 de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Ploiești, a avizat favorabil aceasta solicitare in data de 05.02.2013.

Prin adresa nr. 50495/05.06.2013 Serviciul Public Finanțe Locale menționează faptul ca începând cu 15.02.2013 a fost schimbata denumirea societarii din CDE R Interex SA in SC GREEN TREE INVEST SA.

Prin adresa nr. 11800/10.07.2013 SC GREEN TREE INVEST SA informează faptul ca societatea e nevoita sa efectueze investirii majore pentru repunerea in funcțiune a spațiului comercial, costurile fiind estimate la circa 1 milion de euro. Societatea e nevoita sa apeleze la credite bancare, acest lucru nefiind posibil, motivat de faptul ca nu se afla in posesia terenului.

Prin adresa 013496/09.08.2013 GREEN TREE INVEST SA informează Primăria Municipiului Ploiești ca si-a schimbat forma juridica devenind societate cu răspundere limitata SRL conform Hotărârii AGA din 13.05.2013.

Terenul aparține domeniului privat al municipiului Ploiești, este iîișcrîs in Cartea Funciara cu numărul 133123, are o suprafață de 11727 rhgVCunumăr; cadastral nou 136188 si este situat în Ploiești, Șoseaua Nordu^^TFNOddetul Prahova.                                              td

Proprietarii construcției au drept de preemtiune in pfoâedură ^de vanzare, motivat de dispozițiile art 123(3) din Legea 215/2001 repubîTcatXcare prevede:

 • (2) Vanzarea, concesionarea si închirierea se fac prin licitație publica, organizata in condițiile legii

 • (3) Prin derogare de la alineatul (2), in cazul in care consiliile locale sau județene hotărăsc vanzarea unui teren aflat in proprietatea privata a unitatii administrativ- teritoriale pe care sunt ridicate construcții, constructorii de buna credința ai acestora beneficiază de un drept de preemtiune la cumpărarea terenului aferent construcțiilor. Prețul de vanzare se stabilește pe baza unui raport de evaluare aprobat de către consiliul local sau județean după caz.

Conform Raportului de evaluare transmis de S.C. Fidox S.R.L. in baza Acordului - cadru de prestări servicii nr. 3813/25.02.2013 încheiat intre Primăria Municipiului Ploiești si S.C. Fidox S.R.L., pentru proprietatea imobiliară sus menționata, evaluatorul autorizat a propus următoarele valori:

Prețul de 48.23 euro/mp fara TVA a fost stabilit prin Raportul de evaluare întocmit de către evaluator autorizat. Pentru proprietatea imobiliară sus menționata, evaluatorul autorizat a propus următoarele valori:

Valoarea de piața a terenului in suprafața de 11727 mp este:

2 511 434 lei ~ 565641 euro respectiv (214,14 lei/m.p. ~ 48,23 euro/m.p.) valoarea nu conține TVA curs lei/euro = 4,440 lei din 23.08.2013

Față de cele expuse, supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafață de 11727 mp, nr.cadastral 136188 aferent construcției proprietate SC GREEN TREE INVEST SRL, situat în Ploiești, Șoseaua Nordului FN, județul Prahova către S.C. GREEN TREE INVEST S.R.L

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafață de 11727 mp nr.cadastral 136188 situat în Ploiești, Șoseaua Nordului, FN, Jud. Prahova către SC GREEN TREEINVEST SRL

Potrivit prevederilor art. 36 alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. b) si art. 123 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Local administrează domeniul public si privat al municipiului si hotărăște cu privire la vanzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privata a municipiului, in condițiile legii.

In baza contractului de asociere nr. 32619/06.06.2001 si a autorizației de construire nr. 711/17.08. 2001, CDE R INTEREX ROMANIA actualmente SC GREEN TREE INVEST SRL a avut de executat lucrări de Construire centru comercial INTEREX Cartier Nord Ploiești pe terenul in suprafața de 18 000 mp, situat in Ploiești, Șoseaua Nordului, FN, teren ce face parte din domeniul privat al municipiului Ploiești.

Durata asocierii este de 20 de ani de la data semnării contractului, cu posibilitatea de prelungire pentru inca 10 ani.

Conform prevederilor contractului de asociere nr. 32619/06.06.2001 :

Art. 7 din contractul de asociere nr. 32619/06.06.2001 prevede la:

Lit. j) - este strict interzisa închirierea, cesionarea drepturilor sale de folosința asupra terenului si orice alta forma de colaborare care privește acest teren;

Lit. k) - sa nu cesioneze contractul de asociere unui tert, in cazul vanzarii clădirii, decât cu acordul prealabil, scris, al Consiliului Local si cu respectarea condițiilor si obținerea aprobărilor impuse.

Prin adresa nr. 22564/21.12.2012, CDE R Interex SA, a solicitat acordul de principiu in vederea continuării negocerilor cu retaileri reprezentativi la nivel național si aduce la cunoștința faptul ca societatea intenționează sa continue activitatea aferenta acordului de asociere si va respecta toate obligațiile care decurg din acesta.

Astfel, se apreciaza ca nu exista impedimente de ordin legal in soluționarea favorabila a solicitării CDE R Interex SA, cu privire la oportunitate, Comisia nr.2 de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Ploiești, a avizat favorabil aceasta solicitare in data de 05.02.2013.

Prin adresa nr. 50495/05.06.2013 Serviciul Public Finanțe Locale menționează faptul ca incepand cu 15.02.2013 a fost schimbata <degumirea societății din CDE R Interex SA in S.C. GREEN TREE INVEST&AcMwS ■ Z, j'

Prin adresa nr. 11800/10.07.2013 S.C. GREEN

informează faptul ca societatea e nevoita sa efectueze investiții majore^jLcrftru repunerea in funcțiune a spațiului comercial, costurile fiind estimate la circa 1 milion de euro. Societatea e nevoita sa apeleze la credite bancare-acest lucru nefiind posibil, motivat de faptul ca nu se afla in posesia terenului.

SC GREEN TREE INVEST SA solicita prin aceasta adresa sa fie analizata posibilitatea achiziționării terenului si eventual, prețul de evaluare.

Prin adresa 013496/09.08.2013 GREEN TREE INVEST SA informează Primăria Municipiului Ploiești ca si-a schimbat forma juridica devenind societate cu răspundere limitata SRL conform Hotărârii AGA din 13.05. 2013

Terenul aparține domeniului privat al municipiului Ploiești, este înscris in Cartea Funciara cu numărul 133123, are o suprafață de 11727 mp, cu număr cadastral nou 136188 si este situat în Ploiești, Șoseaua Nordului, FN, Județul Prahova.

Proprietarii construcției au drept de preemtiune in procedura de vanzare, motivat de dispozițiile art 123(3) din Legea 215/2001 republicata, care prevede:

 • (2) Vanzarea, concesionarea si inchirierea se fac prin licitație publica, organizata in condițiile legii

 • (3) Prin derogare de la alineatul (2), in cazul in care consiliile locale sau județene hotărăsc vanzarea unui teren aflat in proprietatea privata a unitarii administrativ- teritoriale pe care sunt ridicate construcții, constructorii de buna credința ai acestora beneficiază de un drept de preemtiune la cumpărarea terenului aferent construcțiilor. Prețul de vanzare se stabilește pe baza unui raport de evaluare aprobat de către consiliul local sau județean după caz.

Conform Raportului de evaluare transmis de S.C. Fidox S.R.L. in baza Acordului - Cadru de prestări servicii nr. 3813/25.02.2013 incheiat intre Primăria Municipiului Ploiești si S.C. Fidox S.R.L., pentru proprietatea imobiliară sus menționata, evaluatorul autorizat a propus următoarele valori:

Prețul de 48.23 euro/mp fara TVA a fost stabilit prin Raportul de evaluare intocmit de către evaluator autorizat. Pentru proprietatea imobiliară sus menționata, evaluatorul autorizat a propus următoarele valori:

Valoarea de piața a terenului in suprafața de 11727 mp este:

2511434 lei ~ 565641 euro respectiv (214,14 lei/m.p. ~ 48,23 euro/m.p.) valoarea nu conține TVA curs lei/euro = 4,440 lei din 23.08.2013

Față de cele expuse, supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre privind aprobarea înstrăinării "-prin vânzare a terenului în suprafață de 11727 mp, nr.cadastral 136188 aferent construcției proprietate SC GREEN TREE INVEST SRL, situat în Ploiești, Șoseaua Nordului FN, județul Prahova către S.C. GREEN TREE INVEST S.R.L* Y


DIRECȚIA DE GESTIUNE^PATRIMONIU DIRECTOR WECUTIV, Florin P$fyache

Avizat,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE


DIRECTOR E

/

Iulia

DIRECȚIA ECONOMICA


Nicoleta Craciu

0 9 SEr

0 9 SEP 2013


fi NC* fi 1.


S.C. FIDOX S.R.L. Brașov

Nr.1.035/2013


S.C. FIDOX S.R.L.         /

Localitatea Purcăreni, județul Brașov

- Evaluări întreprinderi, bunuri mobile și proprietăți imobiliare


Solicitant

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU TEREN INTRAVILAN - CF133123

SOSEAUA NORDULUI FN

9

PLOIEȘTI

9


Data: 23.08.2013


PAMTEJL


S.C. FIDOX S.R.L. BrașovReferitor la: Evaluare - TEREN INTRAVILAN CF 133123 - ȘOSEAU

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

S.C. FIDOX S.R.L., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. codul unic de înregistrare RO 13789500, membru corporativ nr.0023/22.03.2012, reprezentată prin ing. PANTEL OVIDIU - administrator, ni ANEVAR cu legitimația nr. 14997, în baza acordului cadru de prestări servicii nr.3813/25.02.2013 cu MUNICIPIUL PLOIEȘTI, a efectuat raportul de evaluare al bunului imobil menționat mai sus, aparținând MUNICIPIULUI PLOIEȘTI.

 • 1.1. Obiectul supus evaluării și scopul lucrării Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie bunul imobil - teren intravilan - situat în șoseaua Nordului, municipiul Ploiești, județ Prahova cu suprafață de 11.727 mp, parcarea asfaltată a fostului magazin Intex.

Scopul evaluării este estimarea valorii de piață a bunului imobil menționat mai sus, așa cum este definită în Standardele Internaționale de Evaluare 2011, conform IVS 101 - Sfera misiunii de evaluare, IVS 102 - Implementare, IVS 103 - Raportarea evaluării și IVS 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare, este definirea, explicarea și estimarea valorii de piață a bunului imobil în vederea tranzacționării.

Proprietarul bunului imobil MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Clientul MUNICIPIUL PLOIEȘTI cu sediul în Ploiești, b-ul. Republicii nr.2, jud. Prahova CIF 2844855 reprezentată de IULIAN BĂDESCU - PRIMAR.

 • 1.2. Data evaluării: 23.08.2013

Data inspectării bunului imobil : 05.07.2013.

 • 1.3. Documentele și informațiile ce stau la baza evaluării

Standarde Internaționale de Evaluare 2011;

IVS 230 Drepturi asupra proprietății imobiliare

Propunerea de dezmembrare

Plan de încadrare în zonă

Informațiile primite în zonă și publicațiile imobiliare

Cursul RON/EUR din 23.08.2013

Valoarea propusă Raportul de evaluare determină valoarea proprietății imobiliare în vederea tranzacționării. Valoarea propusă este valabilă la data evaluării și a rezultat în urma calculelor efectuate și din analiza comparativă a datelor deținute de evaluator.

Pentru proprietatea imobiliară susmenționată, evaluatorul propune următoarele valori

Valoarea terenului este :
 • 2.511.220 LEI ~ 565.593 EURO ( 214,14 LEI / mp ~ 48,23 EURO / mp ) Valoarea nu conține TVA curs LEI / EURO = 4,4400 LEI din 23.08.2013

1.5. Argumente privind valoarea propusă

 • ■  Valoarea a fost exprimată ținând seama exclusiv de ipotezele, condițiile limitative și aprecierile exprimate în prezentul raport și este valabilă în condițiile economice și juridice menționate în raport;

 • ■  Valoarea estimată se referă la bunul imobil menționat mai sus;

 • ■  Valoarea este valabilă numai pentru destinația precizată în raport;

 • ■  Valoarea reprezintă opinia evaluatorului privind valoarea de piață.

• Raportul a fost pregătit pe baza standardelor, recomandărilor și metodologiei de lucru promovate de către ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați dip România)

1.4


Data : 23jl8..2P13 Expert evaluator autorizat EI, EPI, EBM


-2-


Declarație de certificare

Prin prezenta certificăm că :


Afirmațiile susținute în prezentul raport sunt reale și corecte.

Analizele, opiniile și concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la ipotezele și condițiile limitative prezentate în acest raport.

Nu avem nici un interes actual sau de perspectivă în proprietatea asupra activelor ce fac obiectul acestui raport de evaluare și nu avem nici un interes personal și nu suntem părtinitori față de vreuna din părțile implicate.

Nici evaluatorul și nici o persoană afiliată sau implicată cu aceasta nu este acționar, asociat sau persoană afiliată sau implicată cu beneficiarul.

Remunerarea evaluatorului nu depinde de nici un acord, aranjament sau înțelegere care să-i confere acestuia sau unei persoane afiliate sau implicate cu acesta un stimulent financiar pentru concluziile exprimate în evaluare.

Nici evaluatorul și nici o persoană afiliată sau implicată cu acesta nu are alt interes financiar legat de finalizarea tranzacției.

Analizele și opiniile noastre au fost bazate și dezvoltate conform cerințelor din standardele, recomandările și metodologia de lucru recomandate de către ANE VAR (Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România)

Evaluatorul a respectat codul deontologic al meseriei sale.

Bunul supus evaluării a fost inspectat personal de către evaluator.

Prin prezenta certific faptul că sunt competent să efectuez acest raport de evaluare.

Data : 23.08.2013 Expert evaluator autorizat EI, EPI, EBM Ing. Panțel OvidiuOVI

i-egitimatia Specializa EC £PJ, EBM

Capitolul 1 GENERALITĂȚI 1.1 Identificarea bunului imobil - obiectul evaluării                       l(.                ,

Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie bunul imobil - teren intravilan-T .sîtuâfîn șoseaua Nordului, municipiul Ploiești, județ Prahova cu suprafață de 11.727 mp, parcare^asfalțătă a fostului magazin Intex.

 • 1.2. Scopul evaluării

Scopul evaluării este estimarea valorii de piață a proprietății menționate mai sus, așa cum este definită în standardele ANEVAR (Uniunea Națională a Evaluatorilor Autorizați din România) și în Standardele Internaționale de Evaluare 2011, în vederea stabilirii valorii de piață al terenului în vederea tranzacționării.

 • 1.3. Utilizarea evaluării


Prezentul raport de evaluare se adresează MUNICIPIULUI PLOIEȘTI cu sediul în Ploiești, b-ul. Republicii nr.2, jud. Prahova CIF 2844855 reprezentată de IULIAN BĂDESCU - PRIMAR, în calitate de client și destinatar. Având în vedere Statutul ANEVAR și Codul deontologic al profesiunii de evaluator, evaluatorul nu-și asumă răspunderea decât față de client și față de destinatarul lucrării.

 • 1.4. Baza de evaluare. Tipul valorii estimate. Premisele evaluării

Evaluarea executată conform prezentului raport, în concordanță cu cerințele clientului, reprezintă o estimare a valorii de piață (cu particularitățile prezentate în continuare) a proprietății așa cum este aceasta definită în Standardul Internațional de Evaluare 2011 și IVS 101 - Sfera misiunii de evaluare, IVS 102 - Implementare, IVS 103 - Raportarea evaluării și IVS 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare.

Conform acestui standard, valoarea de piață reprezintă suma estimată pentru care o proprietate ar putea fi schimbată la data evaluării, între un cumpărător decis și un vânzător hotărât, într-o tranzacție cu preț determinat obiectiv, după o activitate de marketing corespunzătoare, în care părțile implicate au acționat în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.


Metodologia de calcul a “valorii de piață” a ținut cont de scopul evaluării, tipul proprietății și recomandările cuprinse în - IVS 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare.Metodologia de evaluare aplicată include abordarea prin comparația vânzărilor. Abordarea prin comparația vânzărilor se bazează pe analiza comparativă a proprietății de evaluat cu proprietăți similare care au fost vândute, luând în considerare o serie de criterii de comparație în funcție de care se realizează corecții ale valorilor.

 • 1.5. Data inspecției

Inspecția proprietății a fost realizată în 05.07.2013 în prezența reprezentanților proprietarului MUNICIPIULUI PLOIEȘTI cu sediul în Ploiești, b-ul. Republicii nr.2, jud. Prahova CIF 2844855 reprezentată de IULIAN BĂDESCU - PRIMAR. Nu s-au realizat investigații privind eventualele contaminări ale terenului sau defecte ascunse ale proprietății.

 • 1.6. Data estimării valorii. La baza efectuării evaluării au stat informațiile privind nivelul prețurilor și datele furnizate de client la data inspecției, dată la care sunt disponibile datele și informațiile și la care se consideră valabile ipotezele luate în considerare precum și valorile estimate de către evaluator. Evaluarea a fost realizată în luna august 2013. Data evaluării este 23.08.2013.

 • 1.7. Moneda raportului

Opinia finală a evaluării va fi prezentată în RON și în EURO. Cursul de schimb utilizat pentru transpunere este de 4,4400 RON/EURO, comunicat de BNR pentru data de 23.08.2013. Exprimarea în valută a opiniei finale o considerăm adecvată doar atâta vreme cât principalele premise care au stat la baza evaluării nu suferă modificări semnificative (cursul de schimb și evoluția acestuia comparativ cu puterea de cumpărare și cu nivelul tranzacțiilor pe piața imobiliară specifică etc.). Valorile exprimate nu conțin TVA.

 • 1.8. Standardele aplicabile Metodologia de calcul a valorii de piață a ținut cont de scopul evaluării, tipul proprietății și de recomandările standardelor ANEVAR :

♦ Standardul Internațional de Evaluare 2011,


IVS 101 - Sfera misiunii de evaluare,

IVS 102 - Implementare,

IVS 103 - Raportarea evaluării

IVS 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare.

Procedura de evaluare (Etapele parcurse, surse de informații)

Baza evaluării realizate în prezentul raport este valoarea de piață așa cum a fost ei

Etapele parcurse pentru determinarea acestei valori au fost:


 • ♦  documentarea, pe baza unei liste de informații solicitate clientului;

 • ♦  inspecția proprietății imobiliare;

 • ♦  stabilirea limitelor și ipotezelor care au stat la baza elaborării raportului;

 • ♦  selectarea tipului de valoare estimată în prezentul raport;

 • ♦  deducerea și estimarea condițiilor limitative specifice obiectivului de care trebuie să se țină seama la derularea tranzacției;

 • ♦  analiza tuturor informațiilor culese, interpretarea rezultatelor din punct de vedere al evaluării;

 • ♦  aplicarea metodei de evaluare considerate oportună pentru determinarea valorii și fundamentarea opiniei evaluatorului.

Procedura de evaluare este conformă cu standardele, recomandările și metodologia de lucru adoptate de către ANE VAR.

1.9 Sursele de informații care au stat la baza întocmirii raportului de evaluare

Informațiile și sursele de informații utilizate în acest raport sunt:

 • ♦  Informații culese pe teren de către evaluator (privind poziționarea, zona în care este amplasată proprietatea, etc.);

 • ♦  Catalog ” Aplicații cu Evaluarea Terenului”, editura IROVAL București 2010

 • ♦ îndrumar pentru evaluare -T; EVALUAREA TERENULUI editura IROVAL București 2013

 • ♦  Informații preluate din baza de date a evaluatorului, de la evaluatori, vânzători și cumpărători imobiliari de pe piață județului Prahova, informații privind cererea și oferta preluate de la agenții imobiliare și din publicații de profil, informații care au fost sintetizate în analiza pieței imobiliare;

 • ♦  Adresele de pe internet www.imobiliare.ro

 • ♦  Responsabilitatea asupra veridicității informațiilor preluate de la solicitantul lucrării aparține celor care le-au pus la dispoziția evaluatorului.

 • 1.10. Ipoteze generale

 • ♦  Aspectele juridice se bazează exclusiv pe informațiile și documentele furnizate de către client și au fost prezentate fără a se întreprinde verificări sau investigații suplimentare.

 • ♦  Se presupune că titlul de proprietate este bun și marketabil, în afara cazului în care se specifică altfel;

 • ♦  Informațiile furnizate de terte părți sunt considerate de încredere dar nu li se acordă garanții pentru acuratețe;

 • ♦  Se presupune că nu există condiții ascunse sau neevidențiate ale proprietății. Nu se asumă nici o răspundere pentru astfel de condiții sau pentru obținerea studiilor tehnice de specialitate necesare descoperirii lor.

 • ♦  Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru existența vreunui contaminant, nici nu ne angajăm pentru o expertiză sau o cercetare științifică necesară pentru a fi descoperit.

 • ♦  Evaluatorul nu are cunoștință de efectuarea unor inspecții sau a unor rapoarte care să indice prezența contaminanților sau materialelor periculoase și nici nu a efectuat investigații speciale în acest sens. Valorile sunt estimate în ipoteza că nu există așa ceva. Dacă se va stabili ulterior că există contaminări sau că au fost sau sunt puse în funcțiune mijloace care ar putea să contamineze, aceasta ar putea duce la diminuarea valorii raportate;

 • ♦  Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost rezonabile în lumina informațiilor ce sunt disponibile la data evaluării;

  ♦ Evaluatorul nu a făcut o expertiză tehnică a bunurilor sau a părților diogipop^^^niăj. nu. a inspectat acele părți care sunt acoperite, neexpuse sau inaccesibile, aceste; stare tehnică bună corespunzătoare unei exploatări normale. Opinia


  părților


neexpertizate și acest raport nu trebuie înțeles că ar valida integritatea lor.

♦ Valoarea de piață estimată este valabilă la data evaluării. întrucât condițiile de p^ța|^^^|,eiiimba, valoarea estimată poate fi incorectă sau necorespunzătoare la un alt moment.        —

 • 1.11. Condiții limitative

 • ♦  Orice alocare a valorii totale estimate în acest raport, nu trebuie utilizată în combinație cu nici o altă evaluare, în caz contrar ele fiind nevalide.

 • ♦  Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în continuare consultanță sau să depună mărturie în instanță relativ la proprietățile în chestiune, în afara cazului în care s-au încheiat astfel de înțelegeri în prealabil;

 • ♦  Posesia acestui raport sau a unei copii nu conferă dreptul de publicare;

 • ♦  Raportul de evaluare este valabil în condițiile economice, fiscale, juridice și politice de la data întocmirii sale. Dacă aceste condiții se vor modifica concluziile acestui raport își pot pierde valabilitatea.

 • 1.12. Clauza de nepublicare

Raportul de evaluare sau oricare altă referire la acesta nu poate fi publicat, nici inclus într-un document destinat publicității fără acordul scris și prealabil al evaluatorului cu specificarea formei și contextului în care urmează să apară. Publicarea, parțială sau integrală, precum și utilizarea lui de către alte persoane decât cele de la pct. 1.3, atrage după sine încetarea obligațiilor contractuale și acționarea în instanță a vinovaților.

 • 1.13. Responsabilitatea față de terți

Prezentul raport de evaluare a fost realizat pe baza informațiilor furnizate de către client, corectitudinea și precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea acestora. Acest raport de evaluare este destinat scopului și destinatarului precizați la pct. 1.3. Raportul este confidențial, strict pentru client și destinatar iar evaluatorul nu acceptă nici o responsabilitate față de o terță persoană, în nici o circumstanță.

Capitolul 2

DESCRIEREA BUNULUI IMOBIL

 • 2.1. Descrierea juridică a bunului imobil

Date generale privind dreptul de proprietate:

Dreptul de proprietate este dreptul real care permite titularului său de a stăpâni bunul, de a-1 folosi, de a-i culege foloasele materiale și de a dispune de el în mod exclusiv și perpetuu cu respectarea dispozițiilor legale. Identificarea proprietății imobiliare ce face obiectul acestui raport s-a făcut pe baza documentelor prezentate de client.

Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie bunul imobil - teren intravilan - situat în șoseaua Nordului, municipiul Ploiești, județ Prahova cu suprafață de 11.727 mp, parcarea asfaltată a fostului magazin In tex.

 • 2.2. Situația juridică

Proprietatea imobiliară susmenționată aparține MUNICIPIULUI PLOIEȘTI cu sediul în Ploiești, b-ul. Republicii nr.2, jud. Prahova CIF 2844855 reprezentată de IULIAN BĂDESCU - PRIMAR.. Nu a fost prezentat vreun act și nici nu avem cunoștință despre o situație litigioasă care să aibă ca obiect al litigiului proprietatea în studiu.

CF 133123 a municipiului Ploiești, județ Prahova

 • A. Partea I. (Foaie de avere)

TEREN intravilan

Adresa : Ploiești, șoseaua Nordului, nr.FN

Al Nr.cadastrai 133123; Suprafața (mp) din acte : 18.000, Măsurată : 18000.


Observații / Referințe : Construcțiile : CI în CF 133123-C1, C2 în CF 133123-C2

 • B. Partea II. (Foaie de proprietate) Iscrieri privitoare la proprietate 43981 / 28.07.2011

Act administrativ nr.107, din 04.06.2001, emis de Consiliul Local al Municipiului Ploiești, act administrativ nr. 177/31.05.2011 emis de Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

l.Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuală 1/1

 • 1. Municipiul Ploiești, domeniul privat

 • C. Partea III. (Foaie de sarcini) înscrieri privitoare la sarcini

Act administrativ nr.107, din 04.06.2001, emis de Consiliul Local al Municipiului Ploiești, act administrativ nr. 177/31.05.2011 emis de Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

 • 1. Intabulare, drept de ADMINISTRARE

 • 1. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

73919/09.12.2011

Act administrativ nr.032619, din 06.06.2001, emis de SC CDE R INTEREX

 • 2.  Se notează contractul de asociere nr.032619 / 06.06.2001 și actul adițional nr.4 / 04.08.2011 încheiate între Municipiul Ploiești în calitate de proprietar și SC CDE R INTEREX în calitate de asociat.

Anexa Nr. 1 la Partea I.

Date referitoare la teren :

Categoria de folosință : curți, construcții; intravilan; suprafața (mp) 18000.

Prin propunerea de dezmembrare parcarea cu suprafața de 11.727 mp va fi lotul 1

Amplasamentul proprietății imobiliare evaluate se află în intravilanul municipiului Ploiești, jud Prahova.

Tipul zonei de amplasare:

 • ■ Zona semicentrală a localității,

în zonă se află:

 • ■ Zonă rezidențială

Gradul de poluare (rezultat din observații ale evaluatorului, fără expertizare): poluare absentă Concluzie privind zona de amplasare a proprietății imobiliare: Zonă semicentrală rezidențială, cu posibilități de dezvoltare. Poluare absentă.

2.4. Descrierea proprietății imobiliare

Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie bunul imobil - teren intravilan - situat în șoseaua Nordului, municipiul Ploiești, județ Prahova cu suprafață de 11.728 mp, parcarea asfaltată a fostului magazin Intex.Terenul este 100% plat având forma neregulată și este parțial împrajmuit cu gard din panouri din beton și gard metalic.

Capitolul 3

ANALIZA PIEȚEI IMOBILIARE

 • 3.1. Definirea pieței și subpieței proprietății imobiliare

Piața reprezintă un mediu în care bunurile, mărfurile și serviciile sunt schimbate între cumpărători și vânzători, prin mecanismul prețurilor.

Conceptul de piață este reprezentat de capacitatea cumpărătorilor și a vânzătorilor de a-și desfășura activitatea fără restricții. Participanții din piață pot fi cumpărători, vânzători, proprietari, debitori, creditori, investitori sau intermediarii.

Piața studiată este cea a terenurilor în general.

Natura zonei studiate este: zona rezidențială și servicii                         f g/ II \ J' |

 • 3.2. Analiza cererii                                                                           l

Cererea reprezintă numărul de proprietăți de același tip pentru care se mam^tâC®^nik/peiîtrii cumpărare sau închiriere, la diferite prețuri, pe o anumită piață, într-o anumifâ^c^o;adă^^?ftimp, în situația în care factorii : populația, venitul, prețurile viitoare și preferințele coi^nri<rforiloiIrămân constante.

Având în vedere că terenurile sunt relativ puțin căutate, putem afirma că cererea este redusă mult și nu se întrevăd semne de revigorare apropiată a activității economice.

Un element important care va influența intensitatea cererii și implicit prețurile de tranzacționare îl va reprezenta dezvoltarea continuă a comerțului și serviciilor.

 • 3.3. Analiza ofertei

Oferta reprezintă numărul de proprietăți de același tip care este disponibil pentru vânzare sau pentru închiriere la diferite prețuri, pe o anumită piață, într-o anumită perioadă de timp.

Oferta de proprietăți similare este relativ mică, numărul fiind limitat datorită expectativei atât a vânzătorilor cât și a cumpărătorilor, expectativă care se datorează crizei economico-financiare.


Din studiul ofertelor imobiliare s-au găsit terenuri ofertate, rezultând o piață cu oarecare interes pentru acest tip de imobile.

 • 3.4. Echilibrul pieței

Echilibrul pieței este determinat de raportul dintre cerere și ofertă. In comparație cu piețele de bunuri, de valori imobiliare sau de mărfuri, piețele imobiliare încă sunt considerate ineficiente. Această caracteristică este cauzată de mai mulți factori cum sunt o ofertă relativ inelastică și o localizare fixă a proprietății imobiliare. Ca urmare, oferta de proprietate imobiliară nu se adaptează rapid ca răspuns la schimbările de pe piață.

In acest moment piața este în stagnare evidentă, numărul tranzacțiilor imobiliare fiind deosebit de scăzut. In ceea ce privește tranzacțiile cu proprietăți imobiliare similare celei evaluate, și acestea sunt reduse datorită tot factorilor enumerați mai sus.

Capitolul 4 DEFINIȚII IVS (INTERNATIONAL VALUATION STANDARD)

Abordarea prin cost - oferă o indicație asupra valorii, prin utilizarea principiului economic conform căruia un cumpărător nu va plăti mai mult pentru un activ, decât costul necesar obținerii unui activ cu aceeași utilitate, fie prin cumpărare, fie prin construire.


Abordarea prin piață - oferă o indicație asupra valorii prin compararea activului subiect, cu active identice sau similare, al căror preț se cunoaște.

Abordarea prin venit - oferă o indicație asupra valorii, prin convertirea fluxurilor de numerar viitoare într-o singură valoare a capitalului.

Chiria de piață - suma estimată pentru care o proprietate ar putea fi închiriată, la data evaluării, între un locator hotărât și un locatar hotărât, cu clauze de închiriere adecvate, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.

Cumpărător special - un anumit cumpărător, pentru care un anumit activ are o valoare specială, datorită avantajelor rezultate din proprietatea asupra acestuia și care nu ar fi disponibile altor cumpărători de pe piață.

Data evaluării - data la care se aplică opinia asupra valorii.

Drepturi imobiliare - toate drepturile, participațiile și beneficiile legate de proprietatea imobiliară. Fond comercial - orice beneficiu economic viitor provenit dintr-o întreprindere, dintr-o participație la o întreprindere sau din utilizarea unui grup de active, care nu sunt separabile.

Imobilizare necorporală - un activ nemonetar care se manifestă prin proprietățile sale economice. Aceasta nu are substanță fizică, dar asigură drepturi și beneficii economice proprietarului său. Investiție imobiliară - proprietatea imobiliară, respectiv un teren sau o clădire, sau o parte a unei clădiri, sau ambele, deținută de proprietar pentru a obține venituri din chirii sau pentru creșterea valorii capitalului, sau ambele, mai degrabă decât pentru:


(a) utilizarea în producerea sau furnizarea de bunuri sau servicii sau pentn sau (b) vânzarea pe parcursul desfășurării normale a activității. Ipoteză specială - o ipoteză care fie presupune fapte care sunt diferite de la data evaluării, fie care nu ar fi făcute într-o tranzacție de un participant evaluării.Proprietate generatoare de afaceri - orice tip de proprietate imobiliară desemnată pentru un anumit tip de afacere, în care valoarea proprietății reflectă potențialul comercial pentru acea afacere. Proprietate imobiliară - terenul și toate elementele care sunt o parte naturală a acestuia, de exemplu copaci și minerale, elementele care au fost atașate terenului, cum ar fi clădirile și construcțiile de pe amplasament și toate elementele permanent atașate clădirilor, de exemplu echipamentele mecanice și electrice care asigură funcționarea unei clădiri, aflate atât în subsol, cât și deasupra solului.

Tip al valorii - o precizare a ipotezelor fundamentale de estimare a unei valori.

Valoare de investiție - valoarea unui activ pentru un proprietar sau pentru un proprietar potențial, pentru o anumită investiție sau în scopuri de exploatare.

Valoare justă - prețul estimat pentru transferul unui activ sau a unei datorii între părți identificate, aflate în cunoștință de cauză și hotărâte, care reflectă interesele acelor părți.

Valoare specială - o sumă care reflectă caracteristicile particulare ale unui activ, care au valoare numai pentru un cumpărător special.

Valoarea de piață - suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.

Valoarea sinergiei - un element suplimentar al valorii, creat prin combinarea a două sau mai multe active sau drepturi, în urma căreia valoarea combinată este mai mare decât suma valorilor separate. Evaluare și raționament 1. Aplicarea principiilor din aceste standarde, la situațiile specifice, va cere exercitarea raționamentului. Acest raționament trebuie să fie aplicat în mod obiectiv și nu ar trebui să fie folosit pentru a supraevalua sau subevalua rezultatul evaluării. Raționamentul va fi exercitat având în vedere scopul evaluării, tipul valorii și orice alte ipoteze aplicabile valorii.

Independență și obiectivitate

 • 2. Procesul de evaluare impune evaluatorului să aplice raționamente imparțiale cu privire la încrederea care trebuie atribuită diferitelor date faptice sau ipoteze utilizate pentru a ajunge la o concluzie asupra valorii. Pentru ca o evaluare să fie credibilă, este important ca acele raționamente să fie receptate ca fiind aplicate într-un mediu care promovează transparența și minimizează influența oricăror factori subiectivi care influențează procesul.

 • 3. Multe țări au legi sau reglementări care permit numai anumitor persoane să evalueze anumite clase de active, pentru diferite scopuri. In plus, multe corpuri profesionale și furnizori de servicii de evaluare au coduri etice care cer identificarea și dezvăluirea potențialelor conflicte de interese. Scopul acestor standarde este acela de a elabora principii și definiții recunoscute la nivel internațional pentru efectuarea și raportarea evaluărilor. Ele nu se referă la relațiile dintre clienții evaluărilor și evaluatori, iar problemele referitoare la comportamentul deontologic și etic al evaluatorilor revin organizațiilor profesionale sau altor organizații care au un rol de reglementare pentru evaluatori.

 • 4. Chiar dacă regulile de conduită pentru evaluatori nu fac obiectul acestor standarde, totuși este fundamentală aplicarea de controale și proceduri adecvate, pentru a se asigura gradul de independență și obiectivitate necesar în procesul de evaluare, astfel încât rezultatul să fie privit ca fiind obiectiv. în cazul în care scopul evaluării solicită ca evaluatorul să aibă un anumit statut sau să se dezvăluie statutul acestuia, cerințele sunt prezentate în standardul corespunzător.

Competență

 • 5. Deoarece evaluarea solicită exercitarea abilității și raționamentului profesional, este esențial ca evaluările să fie efectuate de către o persoană sau de o firmă care posedă abilitățile tehnice adecvate,

experiență și cunoștințe despre subiectul evaluării, despre piața pe care acesta seJȘcCgner despre scopul evaluării.

 • 6. în cazul evaluărilor complexe sau a unui număr mare de active, este acceptabi solicite asistență din partea specialiștilor, în anumite aspecte ale angajamentului condiția ca acest lucru să fie prezentat în sfera misiunii de evaluare Preț, cost și valoare

 • 7. Prețul este suma de bani cerută, oferită sau plătită pentru un activ. Din cauza capacităților financiare, a motivațiilor sau intereselor speciale ale unui anumit cumpărător sau vânzător, prețul plătit poate fi diferit de valoarea care ar putea fi atribuită activului de către alte persoane.

 • 8. Costul este suma de bani necesară pentru a achiziționa sau produce activul. Când acel activ a fost achiziționat sau produs, costul lui devine un fapt concret. Prețul este corelat cu costul deoarece prețul plătit pentru un activ devine costul acestuia pentru cumpărător.


 • 9. Valoarea nu este un fapt, ci o opinie:(a) fie asupra celui mai probabil preț care ar fi plătit pentru un activ, în cadrul unui schimb,(b) fie asupra beneficiilor economice rezultate din deținerea unui activ.O valoare de schimb este un preț ipotetic, iar ipotezele pe baza cărora se estimează valoarea sunt determinate de scopul evaluării.O valoare pentru proprietar este o estimare a beneficiilor care ar reveni unei anumite părți titulare a proprietății.

 • 10. Cuvântul „evaluare” se referă atât la valoarea estimată (concluzia evaluării), cât și la determinarea valorii estimate (actul de a evalua). In aceste standarde, sensul acestui cuvânt ar trebui să rezulte clar din contextul în care este folosit. Acolo unde există riscul unei confuzii sau este nevoie de a face distincția clară între sensurile alternative, se utilizează cuvinte adiționale Piațal 1. O piață este mediul în care bunurile și serviciile se comercializează între cumpărători și vânzători, prin mecanismul prețului. Conceptul de piață presupune că bunurile sau serviciile se pot comercializa fără restricții între cumpărători și vânzători. Fiecare parte va reacționa la raporturile dintre cerere și ofertă și la alți factori de stabilire a prețului,ca și la propria lor înțelegere a utilității relative a bunurilor sau serviciilor și la nevoile și dorințele individuale.

 • 12. Pentru a estima cel mai probabil preț care ar fi plătit pentru un activ, este fundamentală înțelegerea dimensiunii pieței pe care acel activ s-ar comercializa. Aceasta deoarece prețul obtenabil va depinde de numărul cumpărătorilor și vânzătorilor de pe piața particulară la data evaluării. Pentru a avea un efect asupra prețului, cumpărătorii și vânzătorii trebuie să aibă acces pe piață. O piață poate fi definită pe baza unor criterii variate. Acestea sunt: (a) bunurile sau serviciile care se comercializează, de exemplu piața autovehiculelor este diferită de piața aurului,(b) limitările dimensiunii sau distribuției, de exemplu un producător de bunuri ar putea să nu dețină infrastructura de distribuție sau de comercializare pentru a vinde utilizatorilor finali, iar utilizatorii finali ar putea să nu solicite bunurile în volumul la care acestea se produc de către producător,(c) geografic, de exemplu piața bunurilor sau serviciilor similare poate fi locală, regională, națională sau internațională.

 • 13. Totuși, cu toate că în orice moment o piață poate fi independentă și poate fi puțin influențată de activitatea de pe alte piețe, pe o anumită perioadă de timp piețele se vor influența reciproc. De exemplu, la o anumită dată, prețul unui activ dintr-o țară poate fi mai mare decât cel care ar putea fi obținut în altă țară, pentru un activ identic. Dacă sunt ignorate orice efecte posibile de distorsiune, cauzate de restricțiile guvernamentale de comercializare sau de politicile fiscale, în timp, furnizorii ar majora oferta de marfă către țara în care pot obține un preț ridicat și ar diminua oferta către țara în care prețul a fost micșorat, aducând astfel prețurile la aproximativ același nivel.

 • 14. Dacă din context nu rezultă în mod clar, referințele din IVS cu privire la piață se referă la piața pe care se schimbă în mod normal activul sau datoria supuse evaluării, la data evaluării, și la care au acces mulți participanți pe piață, inclusiv proprietarul curent.

 • 15. Rareori piețele funcționează perfect, cu un echilibru constant între ofertă și cerere și cu un nivel constant de activitate, din cauza diferitelor imperfecțiuni. Pot fi imperfecțiuni obișnuite ale pieței: fluctuații ale ofertei, creșteri sau diminuări bruște ale cererii sau asimetria cunoștințelor deținute de participanții pe piață. Deoarece participanții pe piață reacționează la aceste imperfecțiuni, este posibil, la un moment dat, ca o piață să se ajusteze la orice modificare care a cauzat dezechilibrul. O


evaluare care are ca obiectiv estimarea celui mai probabil preț de piață trebi$e de pe piața relevantă, existente la data evaluării, și nu prețul corectat sau at{ presupusă refacere a echilibrului.

Activitatea pieței

 • 16. Gradul de activitate pe orice piață va fluctua. Deși ar putea fi posibil să se î normal al activității pieței, pe o perioadă lungă de timp, pe multe piețe vor exista perioade în care activitatea este semnificativ mai mare sau mai mică față de nivelul normal. Nivelurile de activitate pot fi exprimate numai în termeni relativi, de exemplu piața este mai activă sau mai puțin activă față de cum a fost aceasta la o dată anterioară. Nu există o delimitare clar definită între o piață activă și o piață inactivă.

 • 17. Când cererea este mai mare față de ofertă, se așteaptă ca prețurile să crească, tinzând astfel să atragă intrarea pe piață a mai multor vânzători și, deci, o activitate în creștere. Opusul este cazul când cererea este mică și prețurile scad. Totuși, nivelurile diferite ale activității sunt mai degrabă un răspuns la mișcarea prețurilor decât o cauză a acesteia. Tranzacțiile pot avea loc și au loc pe piețe care, în mod curent, sunt mai puțin active decât este normal și, ceea ce este important, cumpărătorii potențiali vor avea în minte un preț pentru care sunt dispuși să intre pe piață.

 • 18. Informațiile despre preț de pe o piață inactivă pot fi totuși o dovadă a valorii de piață. O perioadă de scădere a prețurilor este posibil să cunoască atât o diminuare a nivelurilor activității, cât și o creștere a vânzărilor care pot fi considerate „forțate”. Totuși, pe piețele în declin, există vânzători care nu acționează sub constrângerea de a vinde și a nu ține cont de dovada prețurilor realizate de astfel de vânzători ar însemna ignorarea realităților pieței.

Participanții pe piață

 • 19. Informațiile din IVS, cu privire la participanții pe piață, se referă la toate persoanele, companiile sau la alte entități care sunt implicate în tranzacții curente sau care intenționează să intre într-o tranzacție cu un anumit tip de activ. Hotărârea de a comercializa și orice optici atribuite participanților pe piață sunt cele specifice acelor cumpărători și vânzători sau cumpărătorilor și vânzătorilor potențiali, activi pe o piață la data evaluării și nu cele ale unor anumite persoane sau entități.

 • 20. In efectuarea unei evaluări bazate pe date de piață, circumstanțele faptice ale proprietarului curent sau ale unui anumit cumpărător potențial nu sunt relevante, deoarece atât vânzătorul hotărât, cât și cumpărătorul hotărât sunt persoane sau entități ipotetice care au atributele unui participant tipic pe piață. Aceste atribute suntcomentate în cadrul conceptual referitor la valoarea de piață Cadrul conceptual cere, de asemenea, excluderea oricărui element al valorii speciale sau oricărui element al valorii care nu ar fi disponibil majorității participanților pe piață

Factorii specifici entității

 • 21. Factorii care sunt specifici unui anumit cumpărător sau vânzător și care nu sunt disponibili participanților pe piață sunt excluși din datele de intrare utilizate la o evaluare bazată pe informații de piață. Exemple de factori specifici entității, care pot să nu fie disponibili majorității participanților pe piață, sunt următorii:(a) valoarea suplimentară rezultată din crearea unui portofoliu de active similare,(b) sinergii unice dintre activ și alte active deținute de entitate,(c) drepturile sau restricțiile legale,(d) beneficiul fiscal din impozitare sau povara fiscală,(e) o abilitate de a exploata un activ care este unică pentru acea entitate.

 • 22. Determinarea faptului că astfel de factori sunt specifici entității sau că vor fi disponibili altora pe piață se face de la caz, la caz. De exemplu, se poate ca un activ să nu se tranzacționeze în mod normal ca element de sine stătător, ci ca parte a unui grup. Orice sinergii cu activele înrudite vor fi transferate participanților pe piață împreună cu transferul grupului și deci, nu sunt specifice entității.

 • 23. Dacă obiectivul evaluării este determinarea valorii pentru un anumit proprietar, în evaluarea activului sunt reflectați factorii specifici entității. Următoarele exemple prezintă situațiile în care poate fi cerută valoarea pentru un anumit proprietar:(a) fundamentarea deciziilor de investiții,(b) verificarea performanței unui activ.

Agregarea


 • 24. Adesea, valoarea unui activ individual este dependentă de asocierea lui c^aftVaC'ti'vc.i^Jhțlâ&te. Exemple sunt: (a) compensarea activelor și datoriilor într-un portofoliu de instrujncnțe fi nanei arc, (’b) un portofoliu de proprietăți care se completează unele pe celelalte, oferind ciiffiar^Mfflz/pojgnțjal fie un venit ridicat, fie o prezență în locații strategicele) un grup de mașini dmbK^-.'lmi-e^cEep^fdJcție sau programul informatic necesar pentru funcționarea unei/unor mașini,(d) rețefe^tîipvete'd^^ invenție care susțin un brand,(e) teren, clădiri și imobilizări corporale mobile interaSpbsâeflfe utilizate într-o întreprindere.

 • 25. Când se cere evaluarea activelor care sunt deținute în combinație cu alte active complementare sau conexe, este important să se definească clar dacă este vorba de un grup sau portofoliu de active care va fi evaluat sau de active individuale. în cel de al doilea caz, este important să se stabilească dacă fiecare activ se va evalua:(a) ca un element individual, dar asumând ipoteza că celelalte active sunt disponibile pentru un cumpărător, sau(b) ca un element individual, dar asumând ipoteza că celelalte active nu sunt disponibile pentru un cumpărător.

Tipul valorii

 • 26. Un tip al valorii este o precizare a ipotezelor fundamentale de estimare a unei valori.

 • 27. Acesta descrie ipotezele fundamentale pe care se va baza valoarea raportată, de exemplu, natura tranzacției ipotetice, relația și motivația părților și măsura în care activul este expus pe piață. în funcție de scopul evaluării, tipul adecvat al valorii va fi diferit. Un Zz/z al valorii ar trebui să fie în mod clar diferențiat de:(a) abordarea sau metoda utilizată pentru a oferi o indicație asupra valorii,(b) tipul activului care este evaluat,(c) starea efectivă sau atribuită a unui activ, la momentul evaluării,(d) orice ipoteze suplimentare sau ipoteze speciale care modifică ipotezele fundamentale în situații specifice.

 • 28. Un ?z/z al valorii poate fi inclus în una din cele trei categorii principale:(a) prima se referă la estimarea celui mai probabil preț care ar fi obținut într-un schimb ipotetic pe o piață liberă și concurențială. în această categorie se încadrează valoarea de piață, așa cum este definită în aceste standarde;(b) a doua implică estimarea beneficiilor pe care o persoană sau o entitate le va obține din deținerea unui activ. Valoarea este specifică pentru acea persoană sau entitate și poate să nu aibă nicio relevanță pentru participanții pe piață. în această categorie se încadrează valoarea de investiție și valoarea specială, așa cum sunt definite în aceste standardele) a treia se referă la estimarea prețului care ar fi convenit, în mod rezonabil, între două părți specifice pentru schimbul unui activ. Deși părțile ar putea să fie independente între ele și negocierea să fie nepărtinitoare, nu este necesar ca activul să fie expus pe piață, iar prețul convenit poate fi unul care reflectă mai degrabă avantajele sau dezavantajele specifice ale proprietății pentru părțile implicate, decât cele de pe piață, în ansamblul ei. în această categorie se încadrează valoarea justă, așa cum este definită în aceste standarde.

 • 29. Evaluările pot solicita utilizarea diferitelor tipuri ale valorii, care sunt definite printr-o lege, o reglementare, un contract privat sau un alt document. Deși astfel de tipuri ale valorii pot părea ca fiind similare cu tipurile valorii definite în aceste standarde, aplicarea lor poate solicita o abordare diferită de cea descrisă în IVS, cu excepția cazului când, în documentul respectiv, se fac referințe fără echivoc la IVS. Astfel de tipuri ale valorii trebuie să fie interpretate și aplicate conformprevederilor din documentul sursă. Exemple de tipuri ale valorii, care sunt definite în alte reglementări, sunt diferitele baze de evaluare fundamentate în Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) și în alte standarde de contabilitate.

Valoarea de piață

 • 30. Valoarea de piață este suma estimată pentru care un activ ar putea fi schimbat la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat șiîn care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.

 • 31. Definiția valorii de piață se aplică în conformitate cu următorul cadru conceptual:(a) „suma estimată” se referă la un preț exprimat în unitățimonetare, plătibil pentru activ, într-o tranzacție nepărtinitoare de piață. Valoarea de piață este prețul cel mai probabil care se poate obține în mod rezonabil pe piață, la data evaluării, în conformitate cu definiția valorii de piață. Acesta este cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil de către vânzător și cel mai avantajos preț obtenabil în mod


rezonabil de către cumpărător. Această estimare exclude, în mod explicit, un pr sau micșorat de clauze sau situații speciale, cum ar fi o finanțare atipică, operfc lease-back, contraprestațiile sau facilitățile speciale acordate de orice persoana^ precum și de orice element al valorii speciale; (b) „un activ ar putea fi schimb că valoarea unui activ este mai degrabă o sumă de bani estimată, decât o sumă de oM’v L predeterminată sau prețul efectiv de vânzare. Este prețul dintr-o tranzacție care întrunește toate elementele definiției valorii de piață la data evaluării',țc) „la data evaluării” cere ca valoarea sa fie specifică unui moment, unei anumite date. Deoarece piețele și condițiile de piață se pot modifica, valoarea estimată poate să fie incorectă sau nepotrivită pentru o altă dată. Mărimea valorii va reflecta starea și circumstanțele pieței curente, așa cum sunt ele la data efectivă a evaluării și nu la o dată anterioară sau la o dată viitoare. Definiția presupune și realizarea simultană a schimbului și încheierii contractului de vânzare, fără orice fluctuație a prețului care ar putea altfel să apară;(d) „între un cumpărător hotărât" se referă la un cumpărător care este motivat, dar nu și obligat să cumpere. Acest cumpărător nu este nici nerăbdător, nici decis să cumpere la orice preț. De asemenea, acest cumpărător este unul care achiziționează în conformitate mai degrabă cu realitățile pieței curente și cu așteptările pieței curente, decât cu cele ale unei piețe imaginare sau ipotetice, a cărei existență nu poate fi demonstrată sau anticipată. Cumpărătorul ipotetic nu ar plăti un preț mai mare decât prețul cerut pe piață. Proprietarul curent este inclus între cei care formează ,,piața”;(e) „și un vânzător hotărât” nu este nici un vânzător nerăbdător, nici un vânzător gata să vândă la orice preț, nici unul pregătit pentru a rezista la un preț care este considerat a fi nerezonabil pe piața curentă. Vânzătorul hotărât este motivat să vândă activul, în condițiile pieței, la cel mai bun preț accesibil pe piața liberă, după un marketing adecvat, oricare ar fi acel preț. Circumstanțele faptice ale proprietarului actual nu fac parte din aceste considerații, deoarece vânzătorul hotărât este un proprietar ipotetic;(f) „într-o tranzacție nepărtinitoare” este una care are loc între părți care nu au o relație anumită sau specială, de exemplu, între compania mamă și companiile sucursale sau între proprietar și chiriaș, care ar face ca nivelul prețului să nu fie caracteristic pentru piață, sau să fie majorat prin includerea unui element al valorii speciale. Tranzacția la valoarea de piață se presupune că are loc între părți fără legătură între ele, fiecare acționând în mod independent; (g) „după un marketing adecvat" înseamnă că activul ar fi expus pe piață în modul cel mai adecvat pentru a efectua cedarea lui la cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil, în conformitate cu definiția valorii de piață. Metoda de vânzare este considerată a fi cea mai adecvată metodă pentru obținerea celui mai bun preț pe piața la care vânzătorul are acces. Durata timpului de expunere pe piață nu este o perioadă fixă, ci va varia în funcție de tipul activului și de condițiile pieței. Singurul criteriu este că trebuie să fi existat suficient timp ca activul să fie adus în atenția unui număr adecvat de participanți pe piață. Perioada de expunere are loc înainte de data evaluării',(h) „în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent” presupune că atât cumpărătorul hotărât, cât și vânzătorul hotărât sunt informați, de o manieră rezonabilă, despre natura și caracteristicile activului, despre utilizărileefective și potențiale ale acestuia, precum și despre starea în care se află piața la data evaluării. Se mai presupune că fiecare parte utilizează acele cunoștințe în mod prudent, pentru a căuta prețul cel mai favorabil corespunzător poziției lor ocupate în tranzacție. Prudența se apreciază prin referire la situația pieței de la data evaluării și neluând în considerare eventualele informații ulterioare acestei date. De exemplu, nu este neapărat imprudent pentru un vânzător să vândă activele pe o piață cu prețuri în scădere, la un preț care este mai mic decât prețurile de piață anterioare. în astfel de cazuri, valabile și pentru alte schimburi de pe piețele care înregistrează modificări ale prețurilor, cumpărătorul sau vânzătorul prudent va acționa în conformitate cu cele mai bune informații de piață, disponibile la data evaluării;(i) „și fără constrângere” stabilește faptul că fiecare parte este motivată să facă tranzacția, dar niciuna nu este nici forțată, nici obligată în mod nejustificat să o facă.

 • 32. Conceptul valoare de piață presupune un preț negociat pe o piață deschisă și concurențială pe care participanții acționează în mod liber. Piața unui activ ar putea fi o piață internațională sau o piață locală. Piața poate fi constituită din numeroși cumpărători și vânzători sau poate fi o piață caracterizată printr-un număr limitat de participanți pe piață. Piața pe care este expus activul pentru vânzare este cea pe care activul care se schimbă este tranzacționat normal

 • 33. Valoarea de piață a unui activ va reflecta cea mai bună utilizare a acestuia.^0r^^j^; ./ utilizare este utilizarea unui activ care îi maximizează productivitatea și care cșteiposib|ă^pcrmisă ' legal și fezabilă financiar. Cea mai bună utilizare poate fi continuarea utilizăriit^iste^M^^tivuțui^ sau o utilizare alternativă. Aceasta este determinată de utilizarea pe care un parăȘipănt^- piaț^ăr/ intenționa să o dea unui activ, atunci când stabilește prețul pe care ar fi dispus să îfc§fefe:

 • 34. Cea mai bună utilizare a unui activ, evaluat ca fiind de sine stătător, poate fi diferiWi3&be2z mai bună utilizare a acestuia, când activul este o parte a unui grup, caz în care trebuie luată în considerare contribuția sa la valoarea totală a grupului.

 • 35. Determinarea celei mai bune utilizări presupune luarea în considerare a următoarelor:

(a) să se stabilească dacă o utilizare este posibilă, prin prisma a ceea ce ar fi considerat rezonabil de către participanții pe piață,(b) să reflecte cerința de a fi permisă legal, fiind necesar să se ia în considerare orice restricții în utilizarea activului, de exemplu, specificațiile din planul urbanistic,(c) cerința ca utilizarea să fie fezabilă financiar, având în vedere dacă o utilizare alternativă, care este posibilă fizic și permisă legal, va genera profit suficient pentru un participant tipic pe piață, după ce au fost luate în calcul costurile conversiei la acea utilizare, peste profitul generat de utilizarea existentă.

Costuri de tranzacționare

 • 36. Valoarea de piață este prețul estimat de tranzacționare a unui activ, fără a se include costurile vânzătorului generate de vânzare sau costurile cumpărătorului generate de cumpărare și fără a se face o corecție pentru orice taxe plătibile de oricare parte, ca efect direct al tranzacției.

Valoarea de investiție

 • 37. Valoarea de investiție este valoarea unui activ pentru proprietar sau pentru un proprietar potențial, pentru o anumită investiție sau pentru scopuri de exploatare.

 • 38. Aceasta este un tip al valorii specific entității. Deși valoarea pentru proprietar a unui activ poate fi egală cu suma de bani care ar putea fi obținută din vânzarea lui către o altă parte, acest tip al valorii reflectă beneficiile obținute de o entitate din deținerea unui activ și, ca urmare, nu presupune în mod necesar un schimb ipotetic. Valoarea de investiție reflectă situațiile și obiectivele financiare ale entității pentru care se face evaluarea. Ea este deseori utilizată pentru cuantificarea performanței investiției. Diferența dintre valoarea de investiție a unui activ și valoarea lui de piață reprezintă motivația pentru cumpărători sau pentru vânzători de a intra pe piață.

Valoarea justă

 • 39. Valoarea justă este prețul estimat pentru transferul unui activ sau a unei datorii între părți identificate, aflate în cunoștință de cauză și hotărâte, care reflectă interesele acelor părți.

 • 40. Definiția valorii juste din IFRS este diferită de cea de mai sus. IVSB consideră că, în general, definiția valorii juste din IFRS este coerentă cu valoarea de piață. Definiția și aplicarea valorii juste, conform IFRS, este comentată în IVS 300 Evaluări pentru raportarea financiară.

 • 41. Pentru alte scopuri decât pentru utilizarea în situațiile financiare, valoarea justă poate fi diferită de valoarea de piață. Valoarea justă cere estimarea prețului care este just pentru ambele părți identificate, luând în considerare avantajele sau dezavantajele pe care fiecar parte le va obține din tranzacție. Aceasta, de obicei, este aplicată în contextul judiciar. în contrast, valoarea de piață cere ca orice avantaj, care nu ar fi obtenabil de către participanții pe piață, să nu fie luat în considerare.

 • 42. Valoarea justă este un concept mai larg decât valoarea de piață. Deși, în multe cazuri, prețul care este just pentru ambele părți va fi egal cu cel obtenabil pe piață, vor fi situații în care estimarea valorii juste va presupune luarea în considerare a unor aspecte care nu trebuie luate în considerare în estimarea valorii de piață, cum ar fi orice element al valorii speciale rezultat în urma combinării drepturilor asupra proprietății.

 • 43. Exemple de utilizare a valorii juste includ: (a) determinarea unui preț care este just pentru acționariatul unei întreprinderi necotate, deoarece prețul pentru doi deținători anumiți poate fi just pentru aceștia, dar diferit de prețul care ar putea fi obținut pe piață,(b) determinarea unui preț care ar fi just pentru un locator și un locatar, fie pentru transferul permanent al activului închiriat, fie pentru anularea datoriei aferente contractului de închiriere.

  Valoarea specială

  • 44. Valoarea speciala este o sumă de bani care reflectă caracteristicile particular au valoare numai pentru un cumpărător special.

  • 45. Un cumpărător special este un anumit cumpărător pentru care un anumit act specială, datorită avantajelor rezultate din proprietatea asupra acestuia, care nu acumpărători de pe piață.                                                       ^^ta***^

 • 46. Valoarea specială poate apare când un activ are caracteristici care îl fac mai atractiv pentru un anumit cumpărător, decât pentru alți cumpărători de pe piață. Aceste caracteristici pot fi caracteristicile fizice, geografice, economice sau juridice ale unui activ. Valoarea de piață cere eliminarea oricărui element al valorii speciale, deoarece la orice moment dat se presupune că există un cumpărător hotărât și nu un anumit cumpărător hotărât.

 • 47. Când valoarea specială este identificată, aceasta ar trebui raportată și diferențiată clar de valoarea de piață.

Valoarea sinergiei 48. Valoarea sinergiei este un element suplimentar al valorii, creat prin combinarea a două sau mai multor active sau drepturi, în urma căreia valoarea dreptului combinat este mai mare decât suma valorilor separate. Dacă sinergiile sunt disponibile numai unui anumit cumpărător, atunci acesta este un exemplu de valoare specială.

Ipoteze 49. Deseori este necesar ca, pe lângă stabilirea tipului valorii, să se formuleze o ipoteză sau mai multe ipoteze, pentru a clarifica fie starea activului în cadrul schimbului ipotetic, fie situațiile în care se presupune că activul se schimbă. Astfel de ipoteze pot avea un impact semnificativ asupra valorii.

 • 50. Exemple de ipoteze suplimentare uzuale, fără a se limita numai la acestea, sunt:

 • • ipoteza că întreprinderea este transferată ca o entitate completă aflată în exploatare,

 • • ipoteza că activele folosite într-o întreprindere sunt transferate separat de întreprindere, fie în mod individual, fie ca grup,

 • • ipoteza că un activ evaluat individual este transferat împreună cu alte active complementare

 • • ipoteza că un pachet de acțiuni este transferat fie ca pachet, fie în considerată ca fiind liberă în cazul transferului ipotetic.

 • 51. Când se stabilește o ipoteză prin care se asumă situații care diferă de cele existente la r/ata evaluării, ipoteza respectivă devine o ipoteză specială (a se vedea IVS 101 Sfera misiunii de evaluare). Ipotezele speciale sunt utilizate adesea pentru a descrie efectul unor schimbări posibile asupra valorii unui activ. Acestea sunt desemnate ca fiind „speciale” pentru a sublinia utilizatorului evaluării faptul că o concluzie asupra valorii este condiționată de o schimbare în situațiile curente, sau că aceasta reflectă un punct de vedere care nu ar fi luat în considerare de participanții de pe piață, la data evaluării.

 • 52. Ipotezele și ipotezele speciale trebuie să fie rezonabile și să fie relevante în raport cu scopul pentru care este cerută evaluarea.

Vânzări forțate

 • 53. Termenul „vânzare forțată” se utilizează deseori în situațiile când un vânzător este constrâns să vândă și, în consecință, nu are la dispoziție o perioadă de marketing adecvată. Prețul care ar putea fi obținut în aceste situații va depinde de natura presiunii asupra vânzătorului și de motivele pentru care nu poate să aibă la dispoziție o perioadă de marketing adecvată. De asemenea, ar putea reflecta consecințele asupra vânzătorului cauzate de imposibilitatea de a vinde în perioada disponibilă. Cu excepția cazului când natura presiunii și motivul constrângerilor asupra vânzătorului sunt cunoscute, prețul obtenabil într-o vânzare forțată nu poate fi estimat în mod realist. Prețul pe care un vânzător îl va accepta într-o vânzare forțată va reflecta mai degrabă situațiile lui speciale, decât cele ale vânzătorului ipotetic hotărât, din definiția valorii de piață. Prețul obtenabil într-o vânzare forțată are numai întâmplător o legătură cu valoarea de piață sau cu orice alte tipuri ale valorii definite în acest standard. O „vânzare forțată” este o descriere a situației în care are loc schimbul și nu un tip al valorii distinct.


,X^.1.0^W3 _________________________________________________ _________________________ __,   t ? \ tA\


 • 54. Dacă se cere o indicație asupra prețului obtenabil într-o vânzare forțată, va

identifice în mod clar motivele constrângerii vânzătorului, inclusiv consecințelemp vinde în perioada specificată, prin emiterea unor ipoteze adecvate.               °

Dacă la data evaluării aceste situații nu există, ele trebuie clar identificate ca fiin

 • 55. Vânzările de pe o piață inactivă sau în declin nu sunt în mod automat „vânzări fd un vânzător ar putea spera la un preț mai bun dacă condițiile de piață se îmbunătățesc. Cu excepția cazului în care vânzătorul este obligat să vândă până la o dată limită, fapt care împiedică un marketing adecvat, vânzătorul va fi un vânzător hotărât, conform definiției valorii de piață Abordări în evaluare

 • 56. Una sau mai multe abordări pot fi utilizate pentru a obține valoarea definită de tipul valorii adecvat. Cele trei abordări descrise și definite în acest Cadru general sunt abordările principale utilizate în evaluare. Toate sunt fundamentate pe principiile economice ale prețului de echilibru, anticipării beneficiilor sau substituției.

Abordarea prin piață

 • 57. Abordarea prin piață oferă o indicație asupra valorii prin compararea activului subiect cu active identice sau similare, al căror preț se cunoaște.

 • 58. Prima etapă a acestei abordări este obținerea prețurilor de tranzacționare a activelor identice sau similare, tranzacționate recent pe piață. Dacă există puține tranzacții recente, de asemenea, poate fi util să se ia în considerare prețurile activelor identice sau similare

care sunt listate sau oferite spre vânzare, cu condiția ca relevanța acestor informații să fie clar stabilită și analizată critic. Poate fi necesar ca prețul altor tranzacții să fie corectat pentru a reflecta orice diferențe față de condițiile tranzacțiilor efective și să fie definit tipul valorii și orice ipoteze care urmează să fie adoptate pentru evaluarea care se realizează. Pot exista și diferențe între caracteristicile juridice, economice sau fizice ale activelor din alte tranzacții, față de cele ale activului evaluat.

Abordarea prin venit 59. Abordarea prin venit oferă o indicație asupra valorii prin convertirea fluxurilor de numerar viitoare într-o singură valoare a capitalului.

 • 60. Această abordare ia în considerare venitul pe care un activ îl va genera pe durata lui de viață utilă și indică valoarea printr-un proces de capitalizare. Capitalizarea implică transformarea venitului într-o valoare a capitalului prin aplicarea unei rate corespunzătoare de actualizare. Fluxul de venit poate să derive dintr-un contract/din contracte sau să nu fie de natură contractuală, de exemplu, profitul anticipat și generat fie din utilizarea, fie din deținerea activului.

 • 61. Metodele înscrise în abordarea prin venit sunt:

 • • capitalizarea venitului, în care unui venit reprezentativ al unei singure perioade i se aplică o rată cu toate riscurile incluse sau rata de capitalizare totală,

 • • fluxul de numerar actualizat, în care unei serii de fluxuri de numerar din perioadele viitoare i se aplică o rată de actualizare pentru a le actualiza la valoarea lor prezentă,

 • • diferite modele de evaluare a opțiunilor.

 • 62. Abordarea prin venit poate fi aplicată la evaluarea datoriilor prin luarea în considerare a fluxurilor de numerar cerute de serviciul unei datorii, până la data stingerii acesteia.

Abordarea prin cost

 • 63. Abordarea prin cost oferă o indicație asupra valorii prin utilizarea principiului economic conform căruia un cumpărător nu va plăti mai mult pentru un activ, decât costul necesar obținerii unui activ cu aceeași utilitate, fie prin cumpărare, fie prin construire.

 • 64. Această abordare se bazează pe principiul conform căruia prețul, pe care un cumpărător de pe piață îl va plăti pentru activul supus evaluării, nu va fi mai mare decât costul aferent cumpărării sau construirii unui echivalent modern, cu excepția cazului în care sunt implicați factori precum durată de timp nejustificată, dificultate, risc și alții asemenea. Deseori, activul supus evaluării va fi mai puțin atractiv decât alternativa care ar putea fi cumpărată sau construită, din cauza vârstei sau a deprecierii. în acest caz, trebuie făcute corecții asupra costului activului alternativ, în funcție de tipul valorii cerut.


Metode de aplicare

 • 65. Fiecare din aceste abordări principale în evaluare includ diferite metode de

  Diferitele metode, care se folosesc în mod uzual pentru diferitele clase de activ


 • 66. Datele de intrare pentru evaluare se referă la datele și la alte informații care se utilizează în oricare dintre abordările în evaluare descrise în acest standard. Aceste date de intrare pot fi date reale sau date asumate.

 • 67. Exemple de date de intrare reale sunt:

 • • prețurile obținute pentru active similare sau identice,

 • • fluxul de numerar efectiv generat de activ,

 • • costul efectiv al activelor identice sau similare.

 • 68. Exemple de date de intrare asumate sunt:

 • • fluxurile de numerar estimate sau previzionate,

 • • costul estimat al unui activ ipotetic,

 • • atitudinea percepută față de risc a participanților pe piață.

 • 69. O credibilitate mai mare poate fi acordată, în mod normal, datelor de intrare reale; totuși, când acestea sunt mai puțin relevante, de exemplu, când dovada despre tranzacțiile reale este învechită, când fluxurile de numerar istorice nu sunt indicative pentru fluxurile de numerar viitoare sau când informația despre costul efectiv este costul istoric, se poate acorda o relevanță mai mare datelor de intrare asumate.

 • 70. In mod normal, o evaluare va fi mai sigură atunci când există multe

date de intrare. Când există puține date de intrare, trebuie avută o grijă deosebită la analiza și verificarea acestora.

 • 71. în cazul în care datele de intrare conțin dovezi despre o tranzacție, ar trebui luate precauții când se verifică dacă termenii tranzacției respective au fost conformi cu cei precizați în tipul valorii cerut.

 • 72. Natura și sursa datelor de intrare pentru evaluare trebuie să reflecte tipul valorii, care, la rândul lui depinde de scopul evaluării. De exemplu, pentru estimarea valorii de piață pot fi utilizate diferitele abordări și metode, cu condiția să se bazeze pe date obținute din piață. Abordarea prin piață va utiliza, prin definiție, date de intrare derivate din piață. Pentru a indica valoarea de piață, abordarea prin venit ar trebui să fie aplicată prin utilizarea datelor de intrare și a ipotezelor care ar fi adoptate de către participanții pe piață. Pentru a indica valoarea de piață utilizându-se abordarea prin cost, ar trebui determinat costul și deprecierea aferente unui activ cu aceeași utilitate, prin intermediul analizei costurilor și deprecierii existente pe piață. Disponibilitatea datelor și situațiile de pe piața activului evaluat vor determina care metodă este cea mai relevantă și adecvată. Fiecare abordare sau metodă ar trebui să ofere o indicație despre valoarea de piață, dacă se bazează pe date oferite de piață, analizate în mod corespunzător.

 • 73. în general, abordările și metodele de evaluare sunt aceleași pentru orice tipuri de evaluări. Totuși, evaluarea diferitelor tipuri de active implică surse diferite de date, care trebuie să reflecte piața pe care activele vor fi evaluate. De exemplu, investiția în proprietatea imobiliară deținută de o companie va fi evaluată în contextul pieței imobiliare relevante pe care se comercializează proprietatea imobiliară, în timp ce acțiunile aceleiași companii vor fi evaluate în contextul pieței pe care se tranzacționează acțiunile.

  IVS 230 DREPTURI ASUPRA PROPRIETĂȚII IMOBILIARE


 • 1. Principiile conținute în Standardele generale se aplică la evaluarea drepturilor asupra proprietății imobiliare. Acest standard include doar modificările, cerințele suplimentare sau exemplele specifice privind modul de aplicare a Standardelor generale pentru evaluările care cad sub incidența acestui standard.

Sfera misiunii de evaluare (IVS 101)

 • 2. Pentru respectarea cerinței din IVS 101, paragraful 2(d), de identificare a activului care se evaluează, trebuie incluse următoarele considerente:

• o descriere a dreptului asupra proprietății imobiliare care se evaluează;


 • • identificarea oricărui drept absolut sau subordonat care influențează dreptul

 • 3. Pentru respectarea cerințelor din IVS 101, paragrafele 2(g) și 2(h), de prez investigației și a naturii și surselor de informații utilizate, trebuie incluse ur

 • • datele necesare pentru verificarea dreptului asupra proprietății imobiliare înrudite relevante;

 • • amploarea oricărei inspecții;

 • • responsabilitatea pentru informațiile despre suprafața amplasamentului și suprafețele oricărei clădiri;

 • • responsabilitatea pentru confirmarea caracteristicilor și stării oricărei clădiri;

 • • amploarea investigației privind natura, specificațiile și adecvarea serviciilor; existența oricăror informații privind starea solului și a fundației;

 • • responsabilitatea pentru identificarea riscurilor de mediu înconjurător, reale sau potențiale.

 • 4. Exemple tipice de ipoteze speciale, care pot fi convenite și confirmate pentru conformarea cu cerința IVS 101, sunt:

 • • că a apărut o modificare fizică specificată, de exemplu o clădire propusă este evaluată ca și cum ar fi finalizată la data evaluării;

 • • că a apărut o modificare în statutul clădirii, de exemplu o clădire vacantă a fost închiriată sau o clădire închiriată a devenit vacantă la data evaluării.

COMENTARII

Tipuri de drepturi asupra proprietății imobiliare

CI. Dreptul asupra proprietății imobiliare conferă titularului dreptul de a poseda, folosi și dispune de teren și construcții. Există trei tipuri de bază ale dreptului asupra proprietății imobiliare:

(a) dreptul absolut asupra oricărei suprafețe de teren. Titularul acestui drept are un drept absolut de a poseda și a dispune de teren și de orice clădiri existente pe acesta, în mod perpetuu, supus doar unor drepturi subordonate și unor îngrădiri stabilite prin lege; b) un drept subordonat care conferă titularului dreptul exclusiv de folosință a unei suprafețe specificate de teren sau clădiri, pentru o anumită perioadă, de exemplu conform clauzelor unui contract de închiriere;(c) un drept de folosință a terenului sau clădirilor, fără un drept exclusiv de folosință, de exemplu dreptul de trecere pe teren sau de a-1 folosi numai pentru o anumită activitate.

C2 Drepturile asupra proprietății imobiliare pot fi deținute în comun, caz în care mai mulți titulari îl pot partaja sau individual, când fiecare titular deține o anumită cotă-parte.

C3 Deși în țări diferite se utilizează diferite cuvinte și termeni pentru a descrie aceste tipuri principale de drepturi asupra proprietății imobiliare, conceptele de drept absolut de proprietate, de drept exclusiv asupra proprietății pentru o perioadă limitată de timp sau de drept neexclusiv asupra proprietății pentru un scop anumit sunt comune celor mai multe jurisdicții. Caracteristica de fi inamovibil/e a terenului și a clădirilor semnifică faptul că într-o tranzacție este transferat dreptul deținut de o parte și nu fizic, terenul și clădirile.Deci, valoarea se atașează mai degrabă dreptului asupra proprietății imobiliare, decât fizic, terenului și clădirilor.

Ierarhia drepturilor

C4. Aceste tipuri diferite de drepturi asupra proprietății imobiliare nu se exclud reciproc. Un drept absolut de proprietate poate fi subiectul unuia sau mai multor drepturi subordonate. Titularul dreptului de proprietate absolut poate acorda un drept de închiriere asupra unei părți sau asupra întregii sale proprietăți. Drepturile de închiriere acordate direct de către titularul dreptului absolut de proprietate sunt drepturi de „închiriere inițială”. Dacă nu este interzis prin termenii contractului de închiriere, titularul dreptului de închiriere inițială poate închiria o parte sau întreaga proprietate unei terțe părți, care este numită drept de subînchiriere. Durata dreptului de subînchiriere va fi întotdeauna mai scurtă decât durata închirierii inițiale, din care provine, chiar și cu o singură zi.

C5. Aceste drepturi asupra proprietății imobiliare vor avea propriile lor caracteristici, așa cum se prezintă în exemplele următoare:

• deși un drept absolut de proprietate acordă un drept integral de proprietate în mod perpetuu, el poate fi afectat de drepturi subordonate. Aceste drepturi subordonate pot include închirierea, restricții impuse de proprietarul anterior sau restricții impuse prin contract;


 • • un drept de închiriere va fi acordat pentru o anumită perioadă, la sfârșitul cărei titularului dreptului absolut de proprietate, din care a fost creat. Contractul de în(jhi@pre\^ mod normal obligațiile chiriașului, de exemplu plata chiriei și a altor cheltuieli, impune condiții sau restricții, cum ar fi modul de folosință a proprietății sau modul^^^i dreptului către o terță parte;

 • • un drept de folosință poate fi deținut în mod perpetuu sau pe o perioadă determinată. Dreptul poate depinde de acțiuneadeținătorului de a face plățile sau de a respecta anumite condițiiconvenite.

C6. De aceea, când se evaluează un drept asupra proprietății imobiliare este necesar să se identifice natura drepturilor deținute de titularul acelui drept și să se aibă în vedere orice limitări sau sarcini impuse de existența altor drepturi asupra aceleiași proprietăți. în mod frecvent, suma valorilor diferitelor drepturi individuale asupra aceleiași proprietăți va fi diferită de valoarea dreptului absolut de proprietate negrevat de sarcini.

C7. Drepturile asupra proprietății imobiliare sunt definite prin constituție și adesea sunt reglementate de legislația națională sau locală. înainte de a face o evaluare a unui drept asupra proprietății imobiliare este important să se cunoască cadrul legal relevant care afectează acel drept.

Chiria C8. Când se evaluează fie un drept de proprietate afectat de locațiune, fie un drept creat de contractul de închiriere, este necesar să se ia în considerare chiria contractuală, iar în cazul în care aceasta este diferită, chiria de piață.

C9. Chiria de piață este suma estimată pentru care o proprietate ar putea fi închiriată la data evaluării, între un locator hotărât și un locatar hotărât, cu clauze de închiriere adecvate, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.

CIO. Comentariile prezentate pentru definiția similară a valorii de piață din IVS - Cadrul general, pot fi aplicate pentru a ajuta la interpretarea definiției chiriei de piață. în particular, suma estimată exclude o chirie majorată sau micșorată de clauze, contraprestații sau facilități speciale. „Clauzele de închiriere adecvate” sunt clauzele care ar fi convenite în mod uzual pe piața tipului de proprietate imobiliară, la data evaluării, între participanții pe piață. O valoare a chiriei de piață ar trebui să fie prezentată numai în corelație cu clauzele principale de închiriere care au fost asumate.

Cil. Chiria contractuală reprezintă chiria care se conformează clauzelor unui anumit contract de închiriere curent. Ea poate fi fixă sau variabilă pe durata contractului de închiriere. Frecvența plății chiriei și baza calculării variațiilor acesteia sunt stipulate în contractul de închiriere și trebuie să fie identificate și înțelese pentru a putea stabili beneficiile totale ce revin locatorului, precum și obligațiile locatarului

Abordări în evaluare

C12. Toate cele trei abordări principale în evaluare, descrise în IVS - Cadrul general, pot fi aplicate pentru evaluarea drepturilor asupra proprietății imobiliare.

Abordarea prin piață

C13. Drepturile asupra proprietății imobiliare nu sunt omogene. Chiar dacă terenul și clădirile, de care este atașat dreptul asupra proprietății imobiliare supus evaluării, au caracteristici fizice identice cu ale altora care se tranzacționează pe piață, localizarea va fi diferită. în pofida acestor deosebiri, în mod uzual, abordarea prin piață se aplică pentru evaluarea drepturilor asupra proprietății imobiliare.

C14. Pentru a putea compara subiectul evaluării cu prețul altui drept asupra proprietății imobiliare, care a fost recent tranzacțional sau care poate fi disponibil pe piață, în mod uzual se poate stabili o unitate de comparație adecvată. Unitățile de comparație, care se utilizează frecvent, rezultă din analiza prețurilor de vânzare prin calcularea prețului pe metru pătrat pentru clădiri sau a prețului pe hectar pentru teren. Alte unități folosite pentru compararea prețurilor, atunci când există suficientă omogenitate între caracteristicile fizice ale proprietăților, sunt prețul pe cameră sau prețul pe unitatea de producție, de exemplu în cazul producției agricole. O unitate de comparație este utilă numai atunci când este selectată în mod judicios și este aplicată proprietății subiect și proprietăților comparabile în fiecare analiză. în măsura în care este posibil, orice unitate de comparație utilizată ar trebui să fie cea care se utilizează în mod obișnuit de către participanții pe piața relevantă.


 • • dreptul care oferă dovada despre preț și dreptul asupra proprietății supus evaluării

 • • localizările respective;                                                                            '

 • • calitatea terenului sau vârsta și caracteristicile clădirilor;

 • • utilizarea permisă sau zonarea pentru fiecare proprietate;

 • • situațiile în care a fost determinat prețul și tipul valorii cerut;

 • • data efectivă a dovezii despre preț și data evaluării cerută.


  titularul dreptului. în cazul unei investiții imobiliare, acel venit ar putea fi sub formă de chirie; în


Abordarea prin venit CI6. Sub denumirea generică de abordare prin venit sunt utilizate diverse metode pentru indicarea valorii, toate acestea având ca o caracteristică comună faptul că valoarea se bazează pe un venit realizat sau pe unul previzional, care fie este generat, fie ar putea fi generat de cazul unei clădiri ocupate de proprietar, ar putea fi o chirie asumată (sau chirie evitată), determinată pe baza costului care ar fi suportat de proprietar pentru a închiria un spațiu echivalent. în cazul în care o clădire este specializată numai pentru un anumit tip de activitate comercială, venitul este deseori reprezentat de fluxul de numerar efectiv sau cel potențial, provenit din activitatea comercială, care ar reveni proprietarului acelei clădiri. Utilizarea potențialului comercial al proprietății imobiliare, pentru a indica valoarea acesteia, este cunoscută sub denumirea uzuală de „metoda profiturilor”.

C17. Fluxul de venit identificat este utilizat apoi pentru a indica valoarea printr-un proces de capitalizare. Un flux de venit, care este probabil să rămână constant, poate fi capitalizat prin aplicarea unui singur multiplicator, deseori cunoscut sub denumirea de rată de capitalizare. Acesta reprezintă câștigul sau „randamentul” pe care un investitor l-ar aștepta sau câștigul teoretic pe care un proprietar ocupant l-ar aștepta să reflecte valoarea banilor în timp, precum și riscurile și recompensele proprietarului. Această metodă, cunoscută sub denumirea uzuală de metoda randamentului cu toate riscurile incluse (engl. all risks yield method), este rapidă și simplă, dar utilizarea ei nu poate fi credibilă în situația că, în perioadele viitoare, venitul se așteaptă să se modifice într-o măsură mai mare decât se așteaptă pe piață sau în cazul în care este necesară o analiză mai sofisticată a riscului.

C18. în astfel de cazuri, se pot utiliza diferite modele ale fluxului de numerar actualizat. Acestea diferă în mod semnificativ, dar au drept caracteristică de bază faptul că venitul net, dintr-o perioadă viitoare definită, se aduce la valoarea actualizată prin utilizarea unei rate de actualizare. Suma valorilor actualizate, din perioadele individualizate, reprezintă valoarea capitalului. Ca și în cazul metodei randamentului cu toate riscurile incluse, rata de actualizare aferentă unui model al fluxului de numerar actualizat se va baza pe valoarea banilor în timp, precum și pe riscurile și recompensele proprietarului, atașate fluxului de numerar în cauză.

C19. Randamentul sau rata de actualizare comentate mai sus vor fi determinate de obiectivul evaluării. Dacă obiectivul este de a stabili valoarea pentru un anumit proprietar sau pentru un proprietar potențial, în baza criteriilor de investiții proprii ale acestora, rata utilizată poate reflecta rata rentabilității cerută de aceștia sau costul mediu ponderat al capitalului. Dacă scopul este estimarea valorii de piață, rata va proveni din examinarea rentabilităților implicite din prețul plătit pentru drepturile asupra proprietății imobiliare tranzacționale pe piață, între participanții pe piață. C20. Rata de actualizare adecvată ar trebui să fie determinată în urma analizei ratelor implicite în tranzacțiile de piață. Când acest lucru nu este posibil, se poate construi o rată de actualizare adecvată plecând de la o „rată fără risc“ a rentabilității, corectată pentru riscurile și oportunitățile adiționale specifice dreptului particular asupra proprietății imobiliare.

C21. Randamentul adecvat sau rata de actualizare adecvată vor depinde și de faptul dacă datele de intrare utilizate pentru venit sau pentru fluxurile de numerar utilizate se exprimă în niveluri curente (termeni reali) sau dacă previziunile au fost făcute cu includerea inflației sau deflației viitoare așteptate.


Abordarea prin costC22. Această abordare este în general aplicată pentru evaluarea drepturilor asu imobiliare, prin metoda costului de înlocuire net5 (după deducerea deprecierii când nu există fie nicio dovadă a prețurilor de tranzacționare pentru proprietăți flux de venit identificabil, real sau teoretic, care ar reveni titularului dreptului, utilizează în principal pentru evaluarea proprietății imobiliare specializate, adică a proprietății imobiliare care se vinde rar sau chiar nu se vinde pe piață, cu excepția cazului în care se vinde întreprinderea sau entitatea din care face parte.

C 23. Prima etapă solicită calcularea unui cost de înlocuire. în mod normal, acesta reprezintă costul de înlocuire a proprietății cu un echivalent modern, la data evaluării. O excepție este cazul în care ar fi necesar ca o proprietate echivalentă să fie o replică a proprietății subiect pentru a furniza aceeași utilitate unui participant pe piață, caz în care costul de înlocuire ar fi mai degrabă cel de reproducere sau de reconstruire a clădirii subiect, decât cel de înlocuire cu un echivalent modern. Costul de înlocuire este necesar să reflecte toate costurile incidentale, cum ar fi valoarea terenului, infrastructura, onorariile pentru proiectare și cheltuielile de finanțare care ar fi suportate de un participant pe piață, pentru producerea unui activ echivalent.

C24. Costul echivalentului modern se corectează apoi pentru depreciere. Scopul corecției pentru depreciere este acela de a estima cu cât ar fi mai puțin valoroasă proprietatea subiect pentru un potențial cumpărător față de echivalentul său modern. Deprecierea ia în considerare starea fizică, utilitatea funcțională și economică a proprietății subiect, în comparație cu echivalentul său modern. Aplicabilitatea și limitările tehnicilor de evaluare a terenului

 • I. Comparația directă

PROCEDURĂ - Vânzările de loturi vacante similare sunt analizate, comparate, corectate pentru a oferii o valoare a terenului evaluat.

APLICABILITATE - Comparația directă este tehnica cea mai utilizată pentru evaluarea terenului și este metoda preferată ce se utilizează atunci când există suficiente informații despre vânzări comparabile.

RESTRICȚII - lipsa vânzărilor și a datelor de comparație pot subția argumentele pentru susținerea valorii estimate.

 • 2 Extracția

PROCEDURĂ - Costul net al amenajărilor terenului și construcțiilor se scade din prețul total de vânzare al proprietății pentru a se ajunge la valoarea terenului.

APLICABILITATE - Această tehnică se aplică atunci când contribuția clădirii este în general scăzută și relativ ușor de identificat, această tehnică este frecvent utilizată în zonele rurale.

RESTRICȚII - Evaluatorul trebuie să poată determina contribuția valorii construcțiilor, estimate la costul lor net.

 • 3 Alocarea

PROCEDURĂ - Raportul dintre valoarea terenului și valoarea proprietății este determinat din analiza vânzărilor comparabile și este aplicat prețul de vânzare al proprietății în cauză pentru a se ajunge la valoarea terenului

APLICABILITATE - Se aplică atunci când numărul vânzărilor de terenuri libere este inadecvat. Este necesară mai degrabă verificarea caracterului rezonabil decât opinia formală asupra valorii terenului.

RESTRICȚII - Metoda alocării nu determină valori de mare credibilitate și este rar utilizată ca o primă tehnică de evaluare a terenului. De asemenea, raporturile dintre valoarea terenului și valoarea totală a proprietății sunt dificil de stabilit.

.4. Tehnica reziduală

PROCEDURĂ - Venitul net din exploatare atribuit terenului este capitalizarea terenului, conformă cu piața, pentru a se face o estimare a valorii

APLICABILITATE - Această tehnică se poate aplica doar pentru a testa fezabilitatea utilizărilor alternative ale unui anumit amplasament în analiza celei mai bune utilizări sau când nu există informații despre vânzările de teren


RESTRICȚII - Această tehnică este considerată de justiție ca fiind prea//s'jpebpj^^^en1pi<la determina o valoare a terenului credibilă. Trebuie respectate următoarele condmi^^KFffi^^r este cunoscută sau poate fi estimată cu acuratețe, venitul net din exploat^e^^r^^e^i^^te XiîiH^^Lint

cunoscut sau poate fi estimat, atât ratele de capitalizare ale clădirilor cât și disponibile pe piață.5 Capitalizarea rentei funciare

_PROCEDURĂ - Rata de capitalizare derivată din piață se aplică rentei funciare a proprietății respective

APLICABILITATE - Metoda se folosește când rentele, ratele, și factorii comparabili se pot determina din analiza vânzărilor de teren închiriat (arendat)

RESTRICȚII - Poate fi necesară o corecție a valorii pentru a reflecta drepturile de proprietate atunci când renta specificată în contract este diferită de renta de piață.

 • 6.Analiza parcelării și dezvoltării

PROCEDURĂ - Costurile directe și indirecte, precum și profilul investitorului se scad din estimarea prețului brut de vânzare anticipat al loturilor finalizate iar veniturile estimate se actualizează cu o rată derivată din piață pentru perioada de dezvoltare și absorbție.

APLICABILITATE - Tehnica se aplică când terenul liber are potențial de dezvoltare ca parcelă, aceasta reprezentând cea mai bună utilizare a terenului.

RESTRICȚII - Analiza fluxului de numerar necesită multe informații referitoare la vânzarea și costurile necesare amenajărilor și construcțiilor pe loturi

Capitolul 5

EVALUAREA IMOBILULUI

 • 5.1. Generalități

Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie bunul imobil - teren intravilan - situat în șoseaua Nordului, municipiul Ploiești, județ Prahova cu suprafață de 11.727 mp, parcarea asfaltată a fostului magazin Intex.

 • 5.2. Cea mai bună utilizare

Conceptul de cea mai bună utilizare reprezintă alternativa de utilizare a proprietății selectată din diferite variante posibile care ar trebui sa constituie baza de pornire și să genereze ipotezele de lucru necesare operațiunii de evaluare.

Cea mai bună utilizare - este definită ca utilizarea rezonabilă, probabilă și legală a unui teren liber sau construit care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar și are ca rezultat cea mai mare valoare.

Cea mai bună utilizare este determinată de forțele competitive de pe piață. Analiza se poate realiza în două cazuri: (1) cea mai bună utilizare a terenului considerat liber și (2) cea mai bună utilizare a terenului construit.

Există patru condiții care trebuie respectate simultan, prin prisma cărora se realizează această analiză. Cea mai bună utilizare trebuie să fie: admisibilă legal, fizic posibilă, financiar fezabilă și maxim productivă.

Cea mai bună utilizare a terenului considerat liber presupune că terenul este liber sau poate fi eliberat prin demolarea construcțiilor. In această ipoteză pot fi identificate utilizări care creează valoare, evaluatorul putând începe selecția de la proprietăți comparabile și să estimeze valoarea terenului.

In ce privește utilizarea terenului construit, se menționează următoarele aspecte:

 • ♦  terenul deținut în proprietate indiviză este liber

 • ♦  imobilele existente în zonă sunt de natura spații rezidențiale se dorește ca terenul să fie tranzacțional. CMBU este cea actuală.

 • 5.3. Evaluarea proprietății

5.3.1. Evaluarea terenului prin metoda comparațiilor directe

Pentru determinarea valorii de piață s-a utilizat metoda comparațiilor directe, care este cea mai adecvată metodă atunci când există informații privind vânzări comparabile. Metoda analizează, compară și ajustează tranzacțiile și alte date cu importanță valorică pentru loturi similare. Ea este o

S.C. FIDOX S.R.L. Brașov

metoda globală care aplică informațiile culese urmărind raportul cerere-ofertă^ jpiăț^^nbbijiăfă,j reflectate în mass-media sau alte surse de informare și se bazează pe valorileAunitarb^rezăita'te'îp/ urma tranzacțiilor cu terenuri efectuate în zonă.                                                   v

Metoda comparațiilor de piață își are baza în analiza pieței și utilizează analiză^oMparâtivă, respectiv estimarea valorii se face prin analizarea pieței pentru a găsi proprietăți similare ^comparând apoi aceste proprietăți cu cea “de evaluat”.

Premiza majoră a metodei este aceea că valoarea de piață a unei proprietăți imobiliare este în relație directă cu prețurile de tranzacționare a unor proprietăți competitive și comparabile. Analiza comparativă se bazează pe asemănările și diferențele între proprietăți, între elementele care influențează prețurile de tranzacție.

Procesul de comparare ia în considerare asemănările și deosebirile între terenul „de evaluat” și celelalte terenuri deja tranzacționale, despre care există informații suficiente.

Pentru estimarea valorii proprietății prin această metodă, evaluatorul a apelat la informațiile provenite din tranzacțiile de proprietăți asimilabile celui de evaluat, analizând ofertele existente în publicațiile de specialitate și pe site-urile agențiilor imobiliare ( www.imobiliare.ro), la data evaluării există câteva oferte pentru terenuri care sunt sintetizate în tabelul următor:

Situarea terenului

Suprafața

Front stradal

Utilități

Construcție pe teren

Preț / mp

Ploiești

12.390 mp

153,00 m

toate

Nu

82,00 EUR/mp

Ploiești

8.000 mp

33,00 m

toate

Nu

150,00 EUR/mp

Ploiești

8.000 mp

80,00 m

toate

Nu

60,00 EUR/mp

Ploiești

11.902 mp

19,00 m

toate

Nu

40,00 EUR/mp

Terenul evaluat:

Situarea terenului

Suprafața

Front stradal

Utilități

Preț / mp

Ploiești

11.728 mp

La o stradă

da

-

valoarea proprietății evaluate = prețul proprietății comparabile ± corecții

•o


Valoarea de piață terenului prin metoda comparației, este:

 • 2.511.220 LEI ~ 565.593 EURO

(214,14 LEI / mp « 48,23 EURO / mp)

Valoarea nu conține TVA

curs LEI / EURO = 4,4400 LEI din 23.08.2013ANEXA 1 - COMPARAȚII TEREN

Elemente de comparație

Subiect

Comp.l

Comp.2

Comp.^

4 A?

Adresă

șos Nordului

Morilor

zona Albert

Mihai Bra^uo

Suprafață

11.727,00

12.390,00

8.000,00

8.000,00

5 A»

Front stradal (ml)

250,00

153,00

33,00

80,00

19,00

Acces

un front

un front

un front

un front

un front

Data

22.08.2013

22.08.2013

22.08.2013

22.08.2013

22.08.2013

Preț de ofertă/vânzare (€/mp)

82,00

150,00

60,00

40,00

1

Tip tranzacție Corecție % Corecție (€/mp) Preț corectat (€/mp)

ofertă -15% -12,30

69,70

ofertă -15% -22,50

127,50

ofertă

-15% -9,00

51,00

ofertă

-15% -6,00

34,00

2

Dreptul la proprietate Corecție (€/mp) Preț corectat (€/mp)

deplin

deplin 0

69,70

deplin 0

127,50

deplin 0

51,00

deplin 0

34,00

3

Condiții de piață (data)

Corecție (€/mp)

Preț corectat (€/mp)

22.08.2013

22.08.2013

0

69,70

22.08.2013

0

127,50

22.08.2013

0

51,00

22.08.2013

0

34,00

4

Condiții de finanțare

Corecție (€/mp) Preț corectat (€/mp)

cash

cash 0

69,70

cash

0

127,50

cash 0 51,00

cash 0 34,00

5

Condiții de vânzare Corecție % Corecție (€/mp) Preț corectat (€/mp)

normal

similar 0% 0,00 69,70

similar 0% 0,00

127,50

similar 0% 0,00 51,00

similar 0% 0,00 34,00

6

Zonare

Corecție %

Corecție (€/mp) Preț corectat (€/mp)

central

similar

0%

0,00

69,70

similar

0%

0,00

127,50

similar 0%

0,00

51,00

similar 0%

0,00

34,00

7

Tip

Corecție %

(cf.stud.piața)

Corecție (€/mp)

Preț corectat (€/mp)

Construcții

Construcții

0%

0,00

69,70

Construcții

0%

0,00

127,50

Construcții

0%

0,00

51,00

Construcții

0%

0,00

34,00

8

Utilități

Corecție (€/mp) Preț corectat (€/mp)

da

da

0,00

69,70

da

0,00

127,50

da

0,00

51,00

da

0,00

34,00

9

Construit

Corecție (€/mp) Preț corectat (€/mp)

parcare

liber -20,00

49,70

liber -20,00 107,50

liber -20,00 31,00

liber -20,00

14,00

10

Front stradal Corecție % Corecție (€/mp)

Preț corectat (€/mp)

250,00

153,00 4% 1,99

51,69

33,00 10% 10,75

118,25

80,00 5%

1,55

32,55

19,00

12%

1,68

15,68

11

Suprafață

Corecție %

Corecție (€/mp) Preț corectat (€/mp)

11.727,00

12.390 -6,63%

-3,43

48,23

8.000

37,27% 44,07

162,32

8.000

37,27%

12,13

44,68

11.902 -1,75% -0,27 15,41


PREȚ CORECTAT (€/mp)

162,32

44^8] X

CORECȚIA TOT. NETĂ

12,32

-îsW.

CORECȚIA TOT. NETĂ %

8%

-26^^

CORECȚIA TOT.BRUTĂ ABSOLUTĂ (€)

97,32

42,68

CORECȚIA TOT. BRUTĂ ABSOLUTĂ (%)

76,33%

83,69%

82,22%

VALOARE PROPUSĂ (€/mp)

48,23

VALOARE PROPUSĂ (Lei/mp)

214,14

VALOARE TOTALĂ TEREN (€)

565.593

VALOARE TOTALĂ TEREN (Lei)

2.511.220

Corecția brută procentuală cea mai mică este la C.l, deci valoarea propusă este 48,23 Euro/mp

Justificarea corecțiilor:

Tipul tranzacției - s-a aplicat o corecție de - 15% fiind considerată marja de negociere în derularea tranzacție

Dreptul la proprietate - prețul tranzacției este întodeauna bazat pe transmiterea dreptului de proprietate. Proprietatea subiect este ocupată de asociatul proprietarului. Proprietățile comparabile sunt libere la vânzare, astfel corecția va fi nulă, proprietatea subiect fiind considerată liberă la vânzare.

Condițiile de piață - nu s-au aplicat corecții

Zonare - încadrarea terenului în funcție de zonă, terenurile comparabile fiind în zone similare se aplică o corecție nulă

Tip teren - nu s-au aplicat corecții

Utilități - nu s-au aplicat corecții

Construit - terenul subiect este asfaltat 100%, s-au aplicat corecții de -20€

Front stradal -s-au aplicat în funcție de frontul stardal

Suprafața - s-au aplicat corecții procentuale de 0,1% pentru fiecare mp diferență


Argumentele care au stat la baza elaborării acestei opinii precum și considerentele avute în vedere la determinarea acestei valori sunt:

Valoarea a fost exprimată ținând seama exclusiv de ipotezele, condițiile limitative și aprecierile exprimate în prezentul raport și este valabilă în condițiile economice și juridice menționate în raport.

Valoarea este valabilă numai pentru destinația precizată în raport.

Valoarea reprezintă opinia evaluatorului privind valoarea de piață. Valoarea este o predicție.

în concluzie :

Valoarea terenului este :
 • 2.511.220 LEI ~ 565.593 EURO ( 214,14 LEI / mp ~ 48,23 EURO / mp )

Valoarea nu conține TVA

curs LEI / EURO = 4,4400 LEI din 23.08.2013

Data : 23.08.2013 Expert evaluator autorizat EI, EPI, EBM Ing. Panțel Ovidiu

ANCP1

Mii «i n * »         ' I I

’ I | 4 <t I « 4 M »» «i II iSH iLrita KM

\r, ctFtrft

43$

Ziua

D6

Luna

QL

Anul

ZUL2


Oficiul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară PRAHOVA Biroul de cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru

INFORMARE

A. Partan I. {Poale de ivțraj

CAHTt KlheiW. NK, k 5-312-3

C;.imuw0r8Mb1unle**u: Pkiknii


TERSN Intravilan

Adra«a: ?l:ilcitT, Hrxwiau^ Snșnaua Nardului, nr, SN

■ Nr. : Crt.

Hr.ViriBjalruL X Mt.fcMl'Jvrarft

3upr<jîi*td' (mpj

Dlps^rvMl ii / ts^tarmiu                                1

•.

Al

133123

Ort Btte: i BiJOOr Ha*un* ta;

13QQC

OBSTRUCȚIILE; Ci ÎS i> 133123’Cl, « IN CF J33U3-C3

B. Partea II. {foaie de proprietate)

CARTE FUKC1AHA NR. 133123

__                         Ccnrana.'Dray'Municlol'-i: FlaleKI

țllU4rii!«,i i/rivilMtC la (MufUrictatC

Observații j Hctcnmtc     ]

43901 X 23.J7.iail

Act admlnLirra-dv rr. 1Q7, din 04.aB.20Dl.. emis deCcrsIkul Lncal ai Mundplalul

Fci«tirflCzat!rinl5t’3tlv nr. 177/31-05-2011 ernte de Consiliul Loca ai Nsjnldpii.lul RdesUj

l irrtabuarBr drepcda FROPRtST/iTC, dobândit prin Le-jo. cuta atnuala 1 ? 1

*1 1

1 |MUNICIPIUL PLO1SFT7. dsnmmAi privat                             i“

C. Partea III. (Foaie de sarcini}

CARTE pjhCJ^A NR. 133123 CemunayOwE.fHuniel p iu i PI a I n cri

1 £nr*wri*«ri pmriBnuar»? I«a Sarcini

otificrvatH / fccrcHnic     1

43J8I/25,D7.2Di:

Act admirustradv nr. 107, din 34.06.2001, <wns de Consiliul Laeal ai Municipiului     j                                     1

Pfcițst, ațs adnunațradv nr. 177/31-35-2011 emis de Consllul Local al Municipiului «

Fiuest;

1

[nteVulat, dr-ntde ADMtNISHTWir

Al

1 i CONSILIUL WC*!.*!. MUWXaPIUUK PLDIE5TT

73915X04 12.2011

Acr'adnihfeCBOii' nr. 012519. 9n Otj.OE-ÎWi, emis dc 5C CD= R INTERES

2

ae ixRisatu canfacljl c« eir;uli|n»«WM25t9?36.06.2031; sl actu adluccai

Al

J

n-.4/C-4.00.2Dll nd»ei<st4 irtjr» Munlv>i>Lil Plțlssti in caltatcda pnoptatar 6/ SC COE R Intere* h wlltahrde a-iocet

•ITwutwt £?•-'? CTHfvw rfdrfț ctr cflrsrtv           |>;vrX'țiM/* rv» ,OrwwM'flrl\* J677,CiQ01.

>

Pagina 1 din 3


Nr. cadastral

133123


Cartea Funciara nr.


> Nr.1035/2012 ' /Plan de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire

Scara 1:2000180M ma


133123

Situația actuala f înainte de dezlipii aj

Situația viitoare (după dezlipirii,'alipire}

Nr. cad '

Suprafața

(mp)

Categoria de fclasinla

Descria >aa imobilului

Nr. osc

Suprafala {mp)

Categoria de' folosința

Descrierea imobilului

133123

• BOCO

Cc

ntrav iar

•1728

CC

LOT 1

S034

Cc

LOT 2

1238

Ce

LO“ 3

Total

' 8000

-

-

100CO

■ I

-
Data: 08 2013


.■*■" 11 <r

S' 11 >S.1


usu

■ 1 zî’T yyv-ix 'toT ■}■•}]■ 11» yV-1-1“-1 .?Mt uc-in".m ye-Hcr ?•. • .‘C4-T* .’> kzV

K—-■ I- 44 >STXa.iS ;.3S 5TA371 nai s?aaa? • ~a $7**7$ #!7n‘

;ws7.c-ic

ap.-m 3.53^

aR<-527.21v

RfiAfi’T R7*

>?.4G4C.G7D

-.■-1 11 r>X

RS464?. 764

v/'stf I*

?61rr7 C.7S

z?4rrr CC?

3-iuiz y.-

SM.W 17r

5-iU.il,

V/i^4V-

‘J*5


as* nas a-.:i


astnasn? adrian ana *s--.f:>a -?p


7MZ7 £.'4

ȚM24 441

•ZU-Zn li2


;'Vsh;’h.v>i

JIM4J ♦.;»


33442 ~.C


4=-34.GGC 4-4G G?

•54UI.4CG


r •

.-.•^.4 IzV

Mc-


vv

UlH>HW'3££-

c vh<p E-'-(

’ c.W?lNA


Lățime drum acces:7 m

Tip teren:            construcții

Clasificare teren:    intravilan

Construcție pe teren:Nu

Publicat azi: 23/08/2013

UtilitățiApa Canalizare Gaz Curent

Amenajare străzi: asfaltate, betonate

Alte detalii: Teren 12390 mp, in Ploiești, zona Gageni, la 5 minute de centru, pretabil pentru proiect rezidențial si nu numai. Langa acest teren se dezvolta complexul rezidențial "Primavera" cu clădiri de P + 8 etaje. Terenul are o deschidere de 153 ml la o strada asfaltata

 • 2.Vanzare teren intravilan in Ploiești Km.6 Ploiești, zona Albertl50 EUR/ mp

Tip teren: intravilan construcții Suprafață teren: 8.000 mp


Suprafață teren:8.000 mp

Tip teren:           construcții

Clasificare teren:    intravilan

Construcție pe teren:Nu

Modificat la: 20/08/2013

Utilități Apa Canalizare Gaz Curent

Alte detalii: GLX5805111. Vanzare teren intravilan 8000mp, in Ploiești Cartier Albert, la cca. 200m. de Ploiești Shopping City Suprafața totala 8000mp. deschidere 33ml. Utilitățile sunt la hotar, urmând doar sa se faca racordarea. Apa, gaze, curent eletric, canalizare. Prețul de vanzare este de 150 euro/mp. negociabil. Aceasta oferta aparține companiei GALAXY IMOB PLOIEȘTI. CONTACT NON-STOP

 • 3.Teren construcții de vânzare Ploiești, zona Mihai Bravu 60 EUR/ mp Tip teren: intravilan construcții Suprafață teren: 8.000 mp Front stradal: 80 m  Nr1035/2012


Front stradal: 80 m

Nr. fronturi: 2

Tip teren:           construcții

Clasificare teren:    intravilan

Construcție pe teren:Nu Modificat la: 29/07/2013


UtilitățiApa Canalizare Gaz Curent

Alte detalii: teren intravilan,dotat cu baza sportiva,teren de fotbal,locuri de parcare private

Link extern: http://ploiesti-imobiliare.ro/listing/teren-intravilan-in-ploiesti-in-zona-mihai-bravu-cod-unic-vig 12337/

 • 4.Vanzare teren extravilan, zona Albert 40 EUR/ mp

Tip teren: extravilan construcții Suprafață teren: 11.902 mp Front stradal: 18.09 mConstrucție pe teren:Nu

Modificat la: 17/07/2013

Apa Gaz Curent Utilitati in zona Amenajare străzi: asfaltate

Alte detalii: Terenul se poate trece in intravilan, se poate parcela


A.*s.C.RlOficiul de Cadastru £3 PubUatase Umobihars Biroul de Cadastru sl Publicitate

Ploiești. Vestului Nr. 14-16. Cod Poștei ’1032ic-. ’i'ei' •3244;

REFERAT DE ADMITERE
(dezmembrare imobO)

Domnului/Doamnei D1RSTARU CRISTIAN

Domiciliul______________________


Referitor 3a cererea înregistrată sub număru


I 57667 din data 26,08.2013, vă informăm:


Imobiiui situat în județ PRAHOVA, UAT Ploiești, localitate PioisstL sos SOSEAUA NORDULUI, nr. FN având numărul cadastral 133123 a fost dezmembrat în Imobilele,

 • *         136188- județ PRAHOVA, UAT Ploiești. localitate Ploiești, sos Nardului nr. FN având suprafața măsurată de 11727 mp,

 • *         138189- județ PRAHOVA, UAT Ploiești, localitate Ploiești, sos Nordului, nr. FN având suprafața măsurată de 5034 mp.

 • *        136190- județ PRAHOVA, UAT Ploiești, localitate Ploiești, sos NordukA .nr. FN având suprafața măsurată de 1239 mp.

O

Certific că informațiile din prezentul extras suni conforme cu datele din planul c ac; a s aî de carte funciară al OCPI PRAHOVA la data: 28.08.2013

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare. în condițiile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și compietăriie cirenoare.
Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară
pentru
imobil număr cadastral 133123/UAT .Ploiești

Car® Fundară "c'rtii3

Co!T!U;iâ,'Oras,’Mi:n:C’p(u: Ficiesîi
Oficiul de Cadastru si Publicist Biroul de Cadastru si Pub^dt

Ploiești, Vestului Mr. 14-15. Cod Pestei 1

încadrare în zonăOficiul de Cadastru si PubHcitats imobiliara r

Biroul de Cadastru si FubilcUate imobiliara

Ploiești. Vestului h‘r. 14-15. Ceti Fc’P.rd 10C292.Tui ^24^ 51


Date referitoare ia teren


Nr. Grt

Categoria de ■ ■ folosința

Intravilan

Suprafața (mp)

Tada

Parceta

jubs-arvoiii r         e

i

1

curți construcții

DA

18CC0

*

Total

-

>

18GG0

. . ..

-Date referitoare is construcții

Hr. Crt.

Număr [Destinația construcției

Suprafață (mp)

[Situația Juridică

iofcservaîs! P.sfeAnîa                    {

C1

construcții administrativa si social culturale

4171

1         Cu acta

!

1 ......

i Sc Gesi - 4552 m.c u-cnsmxuc merifica i ; cu îui‘.uaiie L-eiun An cans;.uc..:e 2002     î

i Certificai enprgsuc - hi'J Lifi-1%            ;

2

C2

construcții anexa

13

;         Cu acte

■ Sc               £-onztj’UC'ti$ £în

•; ii.1ndaiv3 beton An cciiSlruci:.-?; i Cailiîicat energeitc-Nu LiA-Nu             ;■


Listă segmente[punct [început

Punct sfârâit

Lungime'segmsnt *♦ (m)

Punct început

Punct sfârâit

Lunaime saument 1 ’* (m)       “        |

Ș 1

2

5.7

18

19

£JJ__j

14,7         ț

! 2 .

3

17.3

19

20

î 3

•*

18.2

29

8.4           i

i      4

5

19.6

21 -

23

10 0          i

■     5     I     6     |          39.8

?o

23

18.2           i

i               f-:

:

r t

10.3

23

24

5.5          1

5

12.0

xul

25

13 9     J

j 5

&

25.1

25

•j.g

8.0 ’

| 9

10

27,6

26

27

3 2

!

i         J u

11

29.3

77

23

i f i                     '

n

12

19.0

28

29

•l.j              •

1 '?

■ț 3

31.7

30

5.8          î

,4

21.2

30

31

> !

i u-

■m

7

*.

31

32

5 7          ;

[     15

A -io

12.3

32

n.-

31 1            1

î      IA     |     17

11.8

33     !     3-1

IS ..........1

U'd         (

1 -

18

17.2

Lungimea segmentelor aste determinată în pianul de proiecție Stereo 70.


Punct-

începui

Punct sfârSii

ÎLungim-s segment } mim?    ~

3-i

35

;               !U ’               ;

35

' ■                                 - > ;■                                i

1 : ■■ ■

38

•'47

35

i                     o                :

38

:                              ? •                             i

l          :A          i

UZ.

41

i                                      i                            ■

41

42

I          21.3          ;

- "

4.J

\          . j

!"■ 7

43

■■ ■ 1 - . 1 i                                  '                                             !

i

■44

4:3

i                                                                                 ‘

h“

47.

■:r

48

j

i                                      •• ;                                 i

ț              <■  ,


rȚ. C


Psntru acest imobil există înregistrate următoarele documentații cadastrale neînscrise m canea turcie?

Nr. Crt,

Număr cerere

Date cerere

[Termen [ejiberars

Obiect Cerere

1

57667

26.08.2013

[29.08.2013

Desmamb ra re/CcriEsars

...


Ca urmare a soluționării cererii nr. 5/667 înregistrata ia data de 26.08 2013. s-a ompus dezmembrarea imobilului rezultând următoarele imobile:


Pag4 d?u •'


:A


Oficîul de Cadastru si RubOcităte îmobnhra

Bkoul de Cadastru si Publicitate h^obiliarA^bî Ploiești. Vestului Nr 14-16, God Po'-tni tOOilSS Te-’ MiiA-- 5 ?y?jj^£

{&■. Cri.

1

identificator electronic

Adresa

;                                                              i

. . ț .                                                                                                      :

! 1

i

136'!3o

județ PRAHOVA. UAT Ploiești, kca’itate Picissii. sos NCR DULUt. nr. FM

1 ;

i

1 z

i

i     ...

136185

județ PRAHOVA. UAT Ploiești, localitate Ploiești. sos NORDULUI, nr. FN

i                                                                        1

:                                                                                       i

1 j

136190

judei PRAHOVA. UAT Pioiesti. localitate Ploiești, sos NORDULUI.

î           12 >5           i

i

1

nr. FM

.

i                                J


Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din pianul cadastral de carte funciară ai OCPI PRAHOVA la data: 28.03.2013

Situația prezentată poate face obiectul unor modificau ulterioare, în condiție Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare.CONSILIUL LOCAL' AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Comisia nr. 2 -VaM Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Operațiuni Comerciale


PROCES VERBAL încheiat aștazi 30.07.2013

Comisia este compusa din domnii consilieri: Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Borcan Iulian J

La ședința au participat reprezentanții Direcții de Gestiune Patrimoniu Comisia s-a întrunit in vederea Hnalizarii următoarelor solicitări:

CAPITOLUL I - Compartiment Valorificare Patrimoniu, Dirigentie si Urmărirea Comportării in Timp a Construcțiilor :

Secțiunea A - Proiecte de hotarari ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești

QjProiect de hotarare privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafață de 296,76 m.p. situat în Ploiești, str. Șima nr 5 5(fosta Ghighiului nr.2), număr cadastral 8819/55, către domnul Lupascu Mihai-Lucian.

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Precizări

Dumitru Cristian

Ganea Cristian

---

---.

/ t                                 z

Popa Constantin

Bolocan Iulian

Popa Gheorghe

Rezultat

>) ț 2JProiect de hotarare privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în supraWă de 292 m.p. situat în Ploiești, str. Tatarani nr 41 (locația G41), număr cadastral 8819/41, către domnul Nicoara Constantin

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Precizări

Dumitru Cristian

Ganea Cristian

Popa Constantin

Bolocan Iulian

Popa Gheorghe

---—

---’--—

Rezultat

--

„   6. Cu privire la adresa nr. 11800/10.07.2013, Înaintata de Green Tree I

comunicam următoarele:

comumcaiii lunmwiuGiG.

Intre Municipiul Ploiești si CDE R Interex SA este incheiat contracta nr. 32619/06.06.2001, al cărui obiect consta in realizarea unui spațiu c supermarket, pe terenul, situat in Ploiești, Cartierul Nord, in suprafața de teren ce face parte din domeniul privat al municipiului Ploiești.Durata asocierii este de 20 de ani de la data semnării contractului, cu posioim-ateer de prelungire pentru inca 10 ani.

Conform prevederilor contractului de asociere nr. 32619/06.06.2001 :

Art. 7 din contractul de asociere nr. 32619/06.06.2001 prevede la:

Lit. j) - este strict interzisa inchirierea, cesionarea drepturilor sale de folosința asupra terenului si orice alta forma de colaborare care privește acest teren;

Lit. k) - sa nu cesioneze contractul de asociere unui tert, in cazul vanzarii clădirii, decât cu acordul prealabil, scris, al Consiliului Local si cu respectarea condițiilor si obținerea aprobărilor impuse.

Prin adresa nr. 22564/21.12.2012, CDE R Interex SA aduce la cunoștința faptul ca societatea intenționează sa continue activitatea aferenta acordului de asociere si va

toate obligațiile care decurg din acesta. Totodată, in vederea continuării


~' activitatii de comerț de tip supermarket si implicit păstrării finalității pentru care contractul de asociere a fost incheiat, societatea se afla in negocieri cu o serie de retaileri, de același profil, cu renume internațional in vederea închirierii spațiului comercial situat pe terenul ce face parte din domeniul privat al municipiului Ploiești.

Menționează faptul ca incheierea contractului de inchiriere va avea ca obiect doar spațiul comercial si nu vizeaza in niciun fel cesionarera unor drepturi aferente terenului aflat in proprietatea municipiului.

Prin aceasta adresa nr. 22564/21.12.2012, CDE R Interex SA solicita Acordul de Principiu, in vederea continuării negocierilor cu retaileri reprezentativi la nivel national.La finalul negocierilor, CDE R Interex SA se angajeaza sa comunice numele societarii care va desfasura activitatea de comerț, urmând ca CDE R Interex SA sa isi respecte in continuare obligațiile asumate prin contractul de asociere.

In cadrul ședinței Comisiei nr. 2 din data de 05.02.2013, solicitarea nr. 7022564/21.12.2012 a fost analizata si avizata favorabil cu condiția respectării clauzelor contractului de asociere nr. 32619/06.06.2001 incheiat intre Municipiul Ploiești si S.C. CDE R INTEREX S.A.

Prin adresa nr. 50495/05.06.2013 Serviciul Public Finanțe Locale menționează faptul ca începând cu 15.02.2013 a fost schimbata denumirea societarii in SC GREEN TREE INVEST SA.

Prin adresa nr. 11800/10.07.2013 SC GREEN TREE INVEST SA informează faptul ca societatea e nevoita sa efectueze investiții majore pentru repunerea in funcțiune a spațiului comercial, costurile fiind estimate la circa 1 milion de euro. Societatea e nevoita sa apeleze la credite bancare-acest lucru nefiind posibil nefiind in posesia terenului.

SC GREEN TREE INVEST SA solicita prin aceasta adresa sa fie analizata posibilitatea achiziționării terenului si eventual, prețul de evaluare.

Mai menționează in aceasta adresa faptul ca lucrările de modernizare vor trebui sa inceapa cel mai târziu la sfârșitul lunii august inceputul. lunii septembrie, in vederea punerii in funcțiune pana la sfârșitul anului curent. ..

Conform Raportului de evaluare transmis de S.C. Fidox S.R.L. in baza Acordului -cadru de prestări servicii nr. 3813/25.02.2013 încheiat intre Primăria


Ploiești si S.C. Fidox S.R.L., pentru proprietatea imobiliară sus menționata. '*         ’■*

autorizat a propus următoarele valori:

Valoarea terenului este:

3.823.289 LEI ~ 868.140 EURO

(212,40 LEI/m.p. ~ 48,23 EURO/m.p.)

Valoarea nu conține TVA


Curs LEI/EURO = 4,4040 LEI din 24.07.2013

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Precizări

Dumitru Cristian

Ganea Cristian

Popa Constantin

Bolocan Iulian

Popa Gheorghe

■4        ----------------------------

OComisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale:

Consilieri: Dumitru Cristian - Pr


Ganea Cristian - Secretar

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, C^J Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerc


PROCES VERBAL încheiat astazi 05.02.2013

Comisia este compusa din domnii consilieri: Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian

La sedinta au.participat reprezentanții Direcției de Gestiune Patrimoniu

Comisia s-a.Întrunit ih vederea analizării următoarelor solicitări:

CAPITOLUL I - Serviciul Valorificare Patrimoniu, Contracte:


Secțiunea A - Proiecte de hotarari ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești:

 • 1. Proiect de hotarare privind concesionarea directa a unui teren către Romanian International Bank SA in vederea realizării unei rampe pentru persoane cu handicap •

Secțiunea B - Solicitări diverse:

 • 1. Cu privire la solicitarea înaintata de către S.C. Meridiana S.R.L., va comunicam următoarele:                                        ...

Prin scrisoarea înregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 18575/2010, S.C. Meridiana S.R.L. a solicitat concesionarea (închirierea) terenului situat in imediata vecinătate a imobilului proprietatea sa din Ploiești, str. Emile Zola nr. 4, bl. A Est pentru a realiza o investiție (extindere spațiu comercial), ce va conduce la r _ înfrumusețarea zonei si igienizarea acesteia.

•            In urma verificărilor efectuate de către serviciile de specialitate s-a constatat ca

suprafața de teren solicitata face parte din trotuarul aferent str. Emile Zola si str. Grivitei. Potrivit Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si Hotărârii de Guvern nr. 548/08.07.1999, străzile si trotuarele aferente fac parte din domeniul public al locâlitatii.

Prin adresa nr. 1212/03.12.2010, Serviciul Juridic - Contencios, Contracte a comunicat faptul ca imobilul situat in Ploiești, str.. Emile Zola nr. 4 a făcut obiectul unei acțiuni in instanța de judecata, contestație formulata de Constantinescu. Alexandru, in baza Legii nr. 10/2001. Astfel, prin cererea Înregistrata cu nr. 13364/2002 pe rolul Tribunalului Prahova, c.onstetatorul Constantinescu Alexandru a solicitat completarea Dispoziției nr. 7618/12.11.2002 emisa de Primarul municipiului Ploiești, in sensul de a se constata ca urmeaza sa primească despăgubiri bănești pentru terenul in. suprafața de 272,53 m.p. si pentru construcția de 223 m.p.

Prin sentința civila nr. 86/10.02.2003, Tribunalul Prahova a admis, contestația formulata de -Constantinescu- Alexandru si a dispus completarea Dispoziției nr. 7618/2002 emisa de Primarul municipiului Ploiești si a obligat intimata către contestator la masuri reparatorii prin echivalent pentru construcția in suprafața de 223 m.p. si pentru suprafața de 272,53 m.p. teren situat in Ploiești, str. Emile Zola, menținând • restul

Prin urmare, S.C. BCR Real Estate Management S.R.L. a fost invr^t'ădtuȘ^hul concedentului pentru stabilirea modalităților de îndeplinire a obligației .preș^^BA^ Capitolul IX, art. 11, alin. 1 din contract, în vederea clarificării s&ațiejfji^Kiic^ contractului de concesiune nr. 9475/30.04.1992, însă societatea nu a datncii’S


întocmit: Bolocanu Oana


 • 29. Cu privire la solicitarea nr. 232/04.01.2013, inamtată de d-na Lixandru T. Tina, vă comunicam următoarele'.

Intre municipiul Ploiești si S.C. Lixandru Corn S.R.L. a fost încheiat contractul de închiriere nr. 10112/29.08.2006, pentru' terenul aferent spațiului comercial vândut, in suprafața de 9,57 mp, situat in Ploiești, Piața Victoriei, nr. 3,. Bl. Unirea - subsol, prelungit conform actelor adiționale pana in data de 23.08.2013.

Prin adresa nr. 232/04.01.2013, Lixandru T. Tina, solicita ca urmare a radierii societății conform Rezoluției nr. 521612/27.12.2012, emisa de către Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Prahova si Certificatului de radiere eliberat in data de 03.01.2013, preluarea in nume propriu a contractului de închiriere pentru terenul aferent spațiului vândut nr. 10112/29.08.2006.                                 f

Precizam faptul ca pentru contractul de inchirirere mai sus menționat chiria este achitata la zi.

întocmit: Nicolae Tudose.

 • 30. Cu privire la adresa nr. 22564/21.12.2012, înaintata de CDE R Interex SA, va comunicam următoarele:

Intre Municipiul Ploiești si CDE R Interex SA este încheiat contractul de asociere nr. 32619/06.06.2001, al cărui obiect consta in realizarea unui spațiu comercial tip supermarket, pe terenul, situat in Ploiești, Cartierul Nord, in suprafața de 18.000 mp, teren ce face parte din domeniul privat al municipiului Ploiești.

Durata asocierii este de 20 de ani de la data semnării contractului, cu posibilitatea de prelungire pentru inca 10 ani.

Conform prevederilor contractului de asociere nr. 32619/06.06.2001, modificat prin act adițional nr. 4/04.08.2011, CDE R Interex SA a avut următoarele obligații de plata pentru anul fiscal 2012:

 • - 53.980 lei/an, suma datorata anual, reprezentând cota parte din afacere, cu termen de plata 31.03.2012(achitat cu OP nr.2068/26.03.2012);

 • - 107.960 lei/an, suma datorata anual, reprezentând contravaloare folosința teren, cu termen de plata 30.06.2012(achitat cu OP nr.5117/26.06.2012).

Pentru anul fiscal 2013, sumele vor fi indexate cu Indicele de inflație (indicele lunar al preturilor de consum - luna, decembrie 2012 fata de luna decembrie 2011) ce urmeza sa fie comunicat de Institutul National de Statistica.

Art. 7 din contractul de asociere nr. 32619/06.06.2001 prevede la:

Lit. j) - este strict interzisa închirierea, cesionarea drepturilor șale de folosința asupra terenului si orice alta forma de colaborare care privește acest teren;

RS

/' Jft. k) - sa nu cesioneze contractul de asociere unui tert, in cazul vanzarii clădirii,^ecat Juu acordul prealabil, scris, al Consiliului Local si cu respectarea conditiilor si^b_ținerea f aprobărilor impuse.                                                   /f

Prin adresa nr. 22564/21.12.2012, CDE R Interex SA aduce la cunbștinț^fe^il baj'^ societatea intenționează sa continue activitatea aferenta acordului devșspdîș^^'i x,a respecta toate obligațiile care decurg din acesta. Totodată, in vede^â^cpd^uaâ^ activitatii de comerț de tip supermarket si implicit păstrării fînalitatîi^pep^^^c^e contractul de asociere a fost încheiat, societatea se afla in negocieri cu o serie ăe retâileri, de același profil, cu renume internațional in vederea inchirierii spațiului comercial situat pe terenul ce face parte din domeniul privat al municipiului Ploiești.

Menționează faptul ca încheierea contractului de închiriere va avea ca obiect doar spațiul comercial si nu vizeaza in niciun fel cesionarera unor drepturi aferente terenului aflat in proprietatea municipiului.

Prin aceasta adresa nr. 22564/21.12.2012, CDE R Interex SA solicita Acordul de

Principiu, in vederea continuării negocierilor cu retaileri reprezentativi la nivel

național .La finalul negocierilor, CDE R Interex SA se angajeaza sa comunice numele societății care va desfasura activitatea de comerț, urmând ca CDE R Interex SA sa isi respecte in continuare obligațiile asumate prin contractul de asociere.

întocmit: Mariana Voicu

 • 31. Cu privire la solicitarea Înaintata de doamna Neamu Gherghina, va comunicam următoarele:

Prin scrisoarea înregistrata la. Municipiul Ploiești la nr. 11197/2012, doamna Neamu Gherghina a solicitat concesionarea terenului situat Ploiești, str. Reconstrucției nr.5 in vederea extinderii garajului. ■

Prin adresa nr. 306996/2012, Direcția Generala de Dezvoltare Urbana a comunicat următoarele:

 • 3.   S teren = 51,00 mp

 • 4.  Parcela neconstruibila

O       Se considera parcela CONSTRUIBILA, daca parcela respecta următoarele

O' condiții;

 • -  suprafața minima a parcelei este de 150 mp si front stradal de minimum 8m, pentru clădiri înșiruite

 • -  suprafața minima a pareeleieste de 200 m.p. si 12 m, pentru clădiri izolate sau cuplate;

 • 5. Destinația, conform PUG:

 • - • L - zona locuințe;

 • -  Lmx - subzona predominant rezidențiala cu regim de inaltime mixt.

 • -  Funcțiunea dominanta - locuințe individuale, cu regim mic de inaltime,majoritar parter, in fgeneral in zone de protecție monumente, locuințe in blocuri,cu regim mediu/mix/ mare inaltime, in cartiere construite in general după 1950, idem, cu regim mic ;2-3 nivele, in cariere construite in general inaite de 1950;

 • - Funcțiuni complementare : -instituții si servicii complexe,activitati nepoluante, circulații pietonale, spatii verzi ;scuaruri;

iWL

32


^aceastei comisii a fost data in sensul ca se va modifica suprafața inscrisa^^^^ de inchiriere si se va încheia convenție pentru spațiul comercial, con"" ■ Anexa la Hotararea nr. 302 a Consiliului Local al municipiului 23.09.2009.

Prin adresa Înregistrata la Primăria municipiului Ploiești cu nr: 14Ștj 21.08.2012, instituția noastra a solicitat Oficiului National al Registrului ne transmită daca A.F „ COMTEH — ISTRATE „ are punct de lucrul in"sM Gabi.Dorbe nr. 3 iar prin adresa nr. 539602/30,08.2012 Oficiului National al Registrului Comerțului ne comunica faptul ca „COMTEH „ are sediul social in str. Jurnalist Gabi Dobre! ( fosta Cooperației ) nr. 3.

Precizam faptul ca dl. Istrate Liviu a fost înștiințat de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 185/21.06.2011 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale

pentru anul 2012 , procedura de calcul si obligațiile de plata aferente chioșcul edificat

de acesta.                                *          ’

întocmit: Florentina Popescu

<2l/2&7

Comisia nr. 2 — Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale:


Green Tree Invest


Șoseaua Nordului Cartier Norp, Ploiești ~ Prahova

România

Te!: +40 37 420 07

Fax +40 24 453 06    *

CUI. 13894417,

J29/464/2010
Nr.Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Direcția de Gestiune Patrimoniu


~       2073

MUNICrProt PlOIEȘTi"

ÎNREGISTRARE

.........................CJ3.<Sj5.


Prin prezenta va informam ca S.C. GREEN TREE INVEST S.A., cu sediul in Ploiești, Sos. Nordului, F.N., eiaj 1, Jud. Prahova, CUI 13894417, si-a schimbat forma juridica, devenind societate cu răspundere limitata (SRL) conform Hotărârii AGA din data de 13.05.2013.

Modificarea a fost înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului cu Mențiunea nr. 35834 din 10.06.2013.

Anexam prezentei :

Certificatul de Înregistrare seria B, nr. 2766027/17.06.2013 - copie;

Certificatul de înregistrare mențiuni / 17.06.2013 - copie;

Rezolutianr. 11164/12.06.2013 -copie;

Certificat constatator nr. 35864/10.06.2013 - sediu social - copie;

Cu respect,


A-


:i s

•. rs

■'M?


•j


r. . ■a 4


■j


■-1 I ■»

b>iî


y->,


?)■


?■


,L


5’


■j,..


A.


t’’

1

-*Sk i:F


fkl


t’J


'<        hi ciUfflEcasîivMn .comertoluii: i

WbMmu’u ; 7

Z, x;Z-jX.\' < ...Prăhovâ; ■ y; ’.yy- yy ?


V

■ș.„.


■ț


LW.I


4K> ;l -H 4Î- ?,7       ’.’i'/Jt 3L14                                     '-■4!1,7^W

x ’;XM?Wî*•W            '. v ;My

. ■ ;’WJ .r,Alte^'îf’iywțlB-1:-.'re>' y A ,,.^y.k <jy‘    lW.>.—'".       ,j-»< - -y,, ''•■'■■y „x»^;:::"

ita-jnifeA j-,- **’■ tv**'* a ti <u’ !>«•* ** ‘ . „ /•’1 p j> 1s .... P.i.u < .♦ w j n»w,              k -t -.^v. * < - * • *        .■»»•* «>■ ■**,. *«*’ „            ■ <- < "■***",rt •*’-*i*. 27* LrT' ”•                           <*

~ ■ .           '                 ‘ ’*•<■*».aw.’/.itii,j*■t'• *<4*'*■■■■ -*•*i./- -,f*■tTh•'6*'r h «nn-^‘- .,v‘ u »T.*:7p»<•

■.:        ' r'f1":',’-«iiwvm-jj..t.j5«■“!'"'’ _,-îr y»‘ ■•'■'"', ....■"f"'"'■>i*»uHJl’'’’'‘“’,r                 ■*!.«>•’" '■‘■'“'Ji■xv"'J                                       *J'*]4I-*''.

”-/■ v’'C^ed’M*sflGiâk.:Munî$g$LgoM

V ■         VlH.x-«.-r.         C'^ UW--«..™.-r,- ' Z '>• y- '•',Z^"-"’'':^'^—

,rViic“^.L.«1                      '&■**“.jn^''<j;K"’‘';‘-'"'jr-^-w.-^---‘’ '^■'rZ",,Z --''X- <>-Z^ZZZ-                                                            -

1 ■ ’ , .1. .r., î       . vili        . rf.t ■ s r* . <^4 - >••'f . .. .$,<>.•□       . w , V *** •* ,}. ’fc 1 .^-             1       •* '■                X, rt- •“.-»’•«’* 7 ;& X ■ :/ *■

■ ? -ov iii 1 v»r^ u '            **•* v* *f ?■' . *• • îî*^ -1 v             ■**H4vi \        2 '               J-'                   '% J. > ■*""•' ' *?"< ■•' l .l ■•                                                        ■

■■ ■. tîs "i'|f»’««iTjikuxn>‘-'-'!'r'^_t,                              -xj'W’'i'‘'"'’^'-yy,t..<j*ty ''‘ ,.j                                                                                                                 ,  ■■•.. -i~-.


>q


lB.


h:


■r


I:


lîpSrii h C'.N.' Impnnturin N:iiion:tl;r' S.A.


.1-


tS’


■■ /.f

^A


-r,;; r-r Vt;

l. A;


uq;


<3


.1


:Șf


■ ■" , * ;

■' '. Nr/âeprdine -în-registrul .co'merțului:/j29Z4'6476^04.20'i0'

•   . DataveLberărîi:


.< J

:t?\ 41


fc-w


*h.


J-■ii


; SjeriayS Nr.


278.602 7

lA J.'

< ;■;' £xt kh'-'L


.,’ .'ilÎT*.


<!'"w5J -w***»*»*”^* '' r\ J*''r ^.. K .rt^iw**** *’*                1

*;i l'P>*AJ<''t*'''

&feteâob£


■y


ț                                             ' v-

7' J-.l _;    ’:..y.<_-\yyit-:


f'V


:z


j_-7-


■r


-i-


Im


7; o. r&> •

fSy Y 3j

ȘWjM„ -4»jMINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL PRAHOVA


CERTIFICAT

DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI


Cod unic de înregistrare 13894417

Număr de ordine în registrul comerțului J29/464/2010

Exemplar nr: 1


Mențiunea nr. 35834 din 10.06.2013 privind înregistrarea modificării actului constitutiv al GREEN TREE INVEST SRL

cuprinse în hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 1 din 13.05.2013, hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 1 din 13.05.2013șî înregistrarea datelor din declarațiile-tip model 2, 3 este înscrisă în registrul comerțului Ia dataJJdeiî2.6o?20..13 în baza rezoluției nr. 11164 din 12.06.2013.

1 7 -06- 2013

Data eliberării:.......................

Anexe: Rezoluție


Certificat de înregistrare cod 11-10-136
ROMÂNIA

MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova DOSAR NR. 35834/10.06.2013 REZOLUȚIA nr. 11164 /12.06.2013

Pronunțată în ședința din data de: 12.06.2013

CHIRIȚĂ OT1LJA — PERSOANA DESEMNATA conform O.U.G. 116/2009, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 84/2010, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010


Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 35834 din data 10.06.2013 pentru GREEN TREE INVEST S.A., cod unic de înregistrare: 13894417, număr de ordine în registrul comerțului: J29/464/20.10.                     ‘                                                                  ,

PERSOANA DESEMNATĂ

Aăupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 35834 din data 10,06.2013 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: schimbare denumire firmă; modificare administrativa sediu social; capital social; domeniu principal de activitate/activitate principală; cod obiect de activitate; obiecte de activitate pe sedii: sedii secundare; alte mențiuni; modificare date asociați persoane juridice; persoane împuternicite; formă juridică; solicitant declarații și înregistrarea datelor din declarația tip - model 2, 3 pe proprie răspundere în registrul comerțului.

Iri susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.


Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele ilegale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN CONDIȚIILE LEGII DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: schimbare denumire firmă; modificare administrativa sediu social; capital social: domeniu principal de activitate/activitate principală; cod obiect de activitate; obiecte de activitate pe sedii; sedii secundare: alte mențiuni; modificare date asociați persoane juridice; persoane împuternicite; formă juridică; solicitant declarații și înregistrarea datelor din declarația Lip -model 2. 3 pe proprie răspundere în registrul comerțului potrivit datelor din: Declarație-tip pe propria răspundere - model 2 nr. 35834 din 10.06.2013; Declarație-tip pe propria răspundere - model 3 nr. 35834 din 10.06.2013; Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 1 din 13.05.2013:


Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 1 din 13.05.2013. Hotărârea adunării generale -extraordinare a acționarilor ni*. 1 din 13.05.2013 și a notificării privind depunerea la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Prahova în condițiile art. 6 alin. (3) -(5) și umiătoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de: 12.06.2013

PERSOANA DESEMNAȚAT^^,

CHIBIȚĂ OTILIA’X       '


Referent/Redactat: C..V.

3         W

Data: 12.06.2013
Stimate Domnule Primar,

*

Va informam ca suntem nevoiti sa efectuam investiții majore pentru repunerea in funcțiune a spațiului comercial fast Interex din Sos. Nontetei, Cartier Nord, Ploiești

Costurile sunt estimate te circa 1 milion de euro,drept pentru care trebuie sa apelam te credite bancare, lucru care nu este posibil nefiind te posesia terenului.

In acest sens, va rugam sa analizați masitra in care este posibila achizilion^ea acestuia si,eveniual, un preț de evaluare. Menționam faptei ca lucrările de modernizare vor trebui sa teceapa cel mai târziu te sfârșitei lunii august, începutul lunii septembrie, in vederea punerii te funcțiune pana te sfursitei anului curent.

In așteptarea punctului Dumneavoastră de vedere,

Cu deosebite stima,


ADMINISTRATOR

Ec. SoâțTSONCIV
So^/osoț,ROMANIA JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE B-dul Independentei nr. 16 TEUFAX: 0244/546711

0344/860103,0344/860104 Operator de date cu caracter personal nr. 21443 www.spfl.ro Email: spfl@ploiesti.ro


Către,

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

Ploiești, str .Emilie Zola nr.8Urmare adresei dvs. înregistrata la sediul S.P.F.L. Ploiești sub nr.050233/05.06.2013 referitor la istoricul de rol cu privire la imobilul din Ploiești Șoseaua Nordului FN, va comunicam faptul următoarele:

-in evidentele fiscale a figurat SC CDE R INTEREX SA cu sediul in Ploiești, Șoseaua Nordului FN, cod fiscal 13894417 cu construcții in Șoseaua Nordului FN edificate in baza Autorizației de construire nr.711/17.08.2001;

- conform contractului de asociere nr.032619/06.06.2001 societatea a figurat in evidente cu teren in suprafața de 20.000 mp si începând cu 01.09.2011 conform actului adițional nr.4/04.08.2011, suprafața de teren este de 18.000 mp.

Menționam faptul ca incepand cu 15.02.2013 a fost schimbata denumirea societății in SC GREEN TREEINVEST SA.


SEF SERVICIU, (Denise-Fkna TeodoresINTERES CDE RCDE RINTEREX S.A.

Sediul social: Jud. Prahova, Mun. Ploiești, Sos. Nordului, et 1, Cartier Nord, nr. P.N., Centrul Comercial Si Nr. de ordine in Registrul Comerțului: J29/464/2010

Cod unic de înregistrare: 13894417

Capitalul social: 159690000


Consiliul Local al Municipiului Ploiești,


în atenția Domnului Primar Iulian Bădescu
MUNICIPIUL

ÎNREGISTRARE

I .      02256H

.2.1DEC.M


Stimate Domnule Primar,


Subscrisa, „CDE R Interex S.A." cu sediul în Ploiești, Județul Prahova, Bulevardul Republicii, nr.159, bl.28C, etaj P, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J29/464/2001, cod fiscal 13894417, prin reprezentant dl. Pierre Yves Conan, formulează prezenta adresă prin care vă aducem la cunoștință că societatea noastră, în calitate de asociat în cadrul contractului de asociere cu nr. 032619 încheiat la data de 6 Iunie 2001 cu instituția dumneavoastră, intenționează sa continue activitatea aferentă acordului de asociere maisus menționat și își va respecta toate obligațiile care decurg din acesta.

în aceeași măsură vă comunicăm faptul că, în vederea continuării activității de comerț de tip supermarket și implicit, păstrării finalității pentru care contractul de asociere a fost încheiat, societatea noastră se află în negocieri avansate cu o serie de retaileri, de același profil, cu renume internațional în vederea închirierii spațiului comercial situat pe terenul aflat în domeniul privat al municipiului Ploiești.

Arătăm faptul că încheierea contractului de închiriere, mai sus menționat, va avea ca obiect doar spațiul comercial și nu vizează în niciun fel cesionarea unor drepturi aferente terenului aflat în proprietatea dumneavoastră.

Având în vedere cele de mai sus, vă solicităm ACORDUL DE PRINCIPIU, în vederea continuării negocierilor cu retaileri reprezentativi la nivel național.

La finalul negocierilor, ne angajăm să vă comunicăm numele societății care va desfășura activitatea de comerț, urmând ca societatea noastră să își respecte în continuare obligațiile asumate prin contractul de asociere menționat.


</■

ANCPT aKSXTÎA SATJONAI :)l K HSl» -i M »S S»l f t>a L !Ț¥ îi! 1 ss țr, > Ji.i.


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA /t pentru INFORMARE             '

■Npcereref

\ 56269

Zjuă., A

oV. 20

■■^iKuna țV;

08

I c

2013Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOV Biroul de Cadăstru și Publicitate Imobiliară Ploiești .

__________________________________________________! _____________________________________________________________________________________________________

*

 • A. Partea I. (Foaie de avere)

  CARTE FUNCIARA NR. 133123

  Comuna/Oras/Municipiu: Ploiești


TEREN intravilan

Adresa: Ploiești, Șoseaua Șoseaua Nordului, nr. FN

Nr crt

Nr.cadastral Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

133123

Din acte: 18000; Măsurată: 18000

CONSTRUCȚIILE: CI IN CF 133123-C1, C2 IN CF 133123-C2

 • B. Partea II. (Foaie de proprietate)

CARTE FUNCIARA NR. 133123 Comuna/Oras/Municipiu: Ploiești

înscrieri privitoare la proprietate

Observații / Referințe

43981 / 28.07.2011

Act administrativ nr. 107, din 04.06.2001, emis de Consiliul Local al Municipiului Ploiești, act administrativ nr. 177/31-05-2011 emis de Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al       |

1 | MUNICIPIUL PLOIEȘTI, domeniu privat

-

 • C. Partea III. (Foaie de sarcini)

CARTE FUNCIARA NR. 133123 Comuna/Oras/Municipiu: Ploiești

înscrieri privitoare la sarcini

Observații / Referințe

43981/ 28.07.2011

Act administrativ nr. 107, din 04.06.2001, emis de Consiliul Local al Municipiului Ploiești, act administrativ nr. 177/31-05-2011 emis de Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

CI

Intabulare, drept de ADMINISTRARE

Al       |

1 | CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

-

73919/09.12.2011

Act administrativ nr. 032619, din 06.06.2001, emis de SC CDE R INTEREX

C2

se noteaza contractul de asociere nr.032619/06.06.2001 si actul adițional nr.4/04.08.2011 încheiate intre Municipiul Ploiești in calitate de proprietar si SC CDE R INTEREX In calitate de asociat

Al        |

29706/ 25.04.2013

Act administrativ nr. 58, din 24.04.2013, emis de NP STANILA LILIANA IOANA

C3

se noteaza interdicția de înstrăinare conform Contractului de investiție din data de 30.10.2012 incheiat intre ERCLUXEMBOURG , CDE FRANCE, 3TM ENTREPRISES, MAUNDIER FIDES CO LTD, GRINTREE INVESTMENTS LTD, SC BOMAX INVEST SRL , SC ELECTRICOM SOLAR SRL, BOMAX TRADING SRL si BONCIU SORIN

Al        |

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp) *

Observații / Referințe

133123

18000

CONSTRUCȚIILE: CI IN CF 133123-C1, C2 IN CF 133123-C2

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

ui C. rr. j

5 " <~>

-fct*

$ &■' & ■'

i. i

LungimeiSeg mente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in plan.


Punct inceput

Punct sfarsit

Lungime segment (mj

28

29

4

31

32

5

34

35

19

37

38

15

40

41

19

43

44

6

46

47

37


Punct inceput

Punct sfarsit

Lungime segment t" (m)

-29

30

6,0

32

33

31,0

35

36

14,0

38

39

9,0

41

42

22,0

44

45

13,0

47

1

10,0


J

/■-

Punct început

Punct sfarsit

< [L&ngime •'./segment

30

31

6,0

33

34

17,0

36

37

17,0

39

40

13,0

42

43

22,0

45

46

91,0


** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiecție Stereo 70 si sunt rotunjite la metru. *** Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 metru.

Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de 100 R.ON, chitanța nr. PHP140265/20-08-2013, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272,Anexa Nr. 1 la Partea I
Nr. crt

Categoria de folosința

Zntra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr. ropografit

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

î*

Din acte:-; lasurata:1800

0

-

-

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in plan


Punct inceput

Punct sfarsit

Lungime segment

(m)

1

2

6

4

5

20

7

8

12

10

11

30

13

14

21

16

17

12

19

20

15

22

23

18

25

26

8


Punct început

Punct sfarsit

Lungime segment

(m)

2

3

17,0

5

6

40,0

8

9

25,0

11

12

19,0

14

15

15,0

17

18

17,0

20

21

8,0

23

24

6,0

26

27

9,0


Punct început

Punct sfarsit

Lungime segment <” (m)

3

4

18,0

6

7

10,0

9

10

28,0

12

13

32,0

15

16

13,0

18

19

21,0

21

22

16,0

24

25

14,0

27

28

12,0


Data soluționării,

20/08/2013


Asistent-registrator,

MADALINA CLAUDIA STANCUTU


Referent,


Data eliberării,

2 1 AUG.ffi-


rrr-—-———.

iMORARU MARIANA ! REFERtfh

(parafa și semnătura) I


jrx

ANGPT.

-ASftiWTl WriGXALA.

. c.at< s r ps u ci w    ) a s A


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE            /d

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOyfe/ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești a


A. Partea I. (Foaie de avere)


CONSTRUCȚII


CARTE FU

Comuna/O23-C2 iu: Ploiești


Nr. Crt.

Nr.cadastral Nr.topograftc

Adresa

Observații / Referințe

Al

133123-C2

Ploiești, Șoseaua Șoseaua Nordului, nr. FN

Sc desf=87 mp Construcție din beton, fundație beton An construcție 2002 Certificat energetic-Nu Lift-Nu


B. Partea II. (Foaie de proprietate)CARTE FUNCIARA NR. 133123-C2 Comuna/Oras/Munlcipiu: Ploiești

înscrieri privitoare Ia proprietate

Observații / Referințe

435 / 06.01.2012

Act administrativ nr. 711, din 17.08.2001, emis de Primăria Municipiului Ploiești, act administrativ nr. 1/03-04-2002 emis de Primăria Municipiului Ploiești;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Construire, cota actuala 1/1

Al        |

1 (CDER INTEREX SA, CIF: 13894417

-


C. Partea III. (Foaie de sarcini)

CARTE FUNCIARA NR. 133123-C2


>iu: Ploiești


înscrieri privitoare Ia sarcini


Observații / Referințe


NU SUNT


Anexa Nr. 1 la Partea I

Date referitoare la construcții

CARTeĂiCIÂRA^JR.. 13312Î3-C2 ComiYria/G^ras/.Municipiu: Ploiești

Nr. Crt.

Număr

Destinația construcției

Supraf. (mp)

Situație juridica

Observații /                       f‘7/

Al

133123-C2

construcții anexa

Din acte:-; Masurata:13

Cu acte

Sc desf=87 mp Construcție din B'^ah^Țuridă^î'eJ’beton An construcție 2002 Certificat enef§‘eii-4jM.Uikift^Nu

Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de 100 RON, chitanța nr. PHP140266/20-08-2013, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272,

Data soluționării,

Asistent-regîstrator,

ILEANA MIHAELA VASILE


Referent,


20/08/2013

Data eliberării,


J_____/.


21 AU6.2013

6

î.ț»o'

Usi


teniMORARU MARIANA

I REFtfWț-


(para/âșTSSffffiăW)
EXTRAS DE CARTE FUNCIARA    Â

pentru INFORMARE          Kj

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOVA

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești


A. Partea I. (Foaie de avere)CONSTRUCȚII


Nr. Crt.

Nr.cadastral Nr.topog rafie

Adresa

Observații / Referințe

Al

133123-C1

Ploiești, Șoseaua Șoseaua Nordului, nr. FN

Sc desf = 4652 mp Construcție metalica cu fundație beton An construcție 2002 Certificat energetic - NU Lift-Nu


B. Partea II. (Foaie de proprietate)


CARTE FUNCIARA NR. 133123-C1

Comuna/Oras/Municipiu: Ploiești

înscrieri privitoare la proprietate

Observații / Referințe

435/06.01.2012

Act administrativ nr. 711, din 17.08.2001, emis de Primăria Municipiului Ploiești, act administrativ nr. 1/03-04-2002 emis de Primăria Municipiului Ploiești;

Bl

Intabula re, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Construire, cota actuala 1/1

Al        |

1 |CDERINTEREXSA, CIF: 13894417

-


C. Partea III. (Foaie de sarcini)


CARTE FUNCIARA NR. 133123-C1


Comuna/Oras/Municipiu: Ploiești


înscrieri privitoare la sarcini

NU SUNT

Observații / ReferințeAnexaDate referitoare la construcții

Nr. Crt.

Număr

Destinația construcției

Supraf. (mp)

Situație juridica

obsenratii 7

Al

133123-C1

construcții administrative si social culturale

Din acte:-; Măsurată :4171

Cu acte

Sc desf = 4652 mp Construcție

An construcție 2002 Certificat ene^â^sfel&OTt-Nu


Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de 100 RON, chitanța nr. PHP140264/20-08-2013, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272,

Data soluționării,

20/08/2013


Data eliberării,

_

21 AUG. 2013

Referent,, MORARU MARIANA

i _ REFEREf4,T, ,7.eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Prahova, a intervenit prezentul act adițional prin care se modifică prevederile contractului de asociere nr. 32619/06.06.2001, în sensul actualizării datelor de identificare ale părților contractante, după cum urmează:

1) Capitolul I - Părțile Contractante din contractul de asociere nr. 32619/06.06.2001 se modifică și va avea următorul conținut:

„Cap. I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2, reprezentat prin Primar Iulian Bădescu, in calitate de proprietar, denumit in continuare Consiliul pe de o parte,

si

S.C. Green Tree Invest S.R.L. cu sediul în Ploiești, Sos. Nordului, Cartier Nord f.n., , et. 1, Jud. Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. de ordine J29/464/07.04.2010, CUI 13894417, reprezentata prin domnul Sorin Bonciu in calitate de Administrator Unic, denumit in continuare Asociat pe de altă parte.”

 • 2) Restul clauzelor contractuale prevăzute în contractul de asociere nr. 32619/06.06.2001 cu modificările și completările ulterioare rămân neschimbate.

 • 3) Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de asociere nr. 32619/06.06.2001 și s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul fiecare parte”.  S.C. GREEN TREE INVEST S.R.L.


  DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTORJgXficUTIV, Florinvretrache

  ȘEF SERVICIU, Viorida^ătrașcuVizat pentru control financiar preventiv, DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta Crăciunoiu

Vizat,

Serviciul Juridic Co J ios, Contracte


întocmit: Tjsma Daniela

CONTRACT DE ASOCIERE NR.


încheiat in 2 exemplare la data de 6 iunie 2001Cap. I. PĂRȚILE CONTRACTANTE


Consiliul Local al Municipiului Ploiești, cu sediul in Ploiești, Bulevardul Republicii nr.2, reprezentat prin Primarul Municipiului Ploiești domnul EMIL CALOTA - împuternicit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 107/4 iunie 2001 sâ semneze prezentul contract denumit in continuare Consiliul, in calitate de Proprietar pe de-o parte

Si

Firma CDE RINTEREX, persoană juridică română, cu sediul ih Ploiești, Bd. Republicii nr. 159 bl. 28C etaj P, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/457/2001 Cod Fiscal R13894417, reprezentata prin domnul J.F. Le Roch - in calitate de asociat, telefon, fax 196737 / 196738, având cont bancar deschis la Banca Română de Dezvoltare Filiala Prahova, nr. 251100996205454, denumit in continuare Asociat,

Având in vedere dorința ambelor părți de a coopera in vederea realilârii unor obiective de interes comun in Municipiul Ploiești, prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 107/4 iunie 2001, ale Legii nr.215/2001, privind Administrația Publică Locală, ale Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, si ale Legii nr. 189/1998 privind finanțele publice locale,

 • - întrucât Consiliul Local este unic deținător al terenului prezentat in anexa la prezentul contract, garantând că pe terenul menționat se poate edifica o investiție tip supermarket;

 • - întrucât Asociatul are disponibilitate si resursele financiare necesare construirii unui supermarket, precum si experiența managerială si pregătirea corespunzătoare in acest domeniu,

Părțile au convenit să se asocieze in conformitate cu cele ce urmează.f’

o


â-


â-
LI. Aportul Consiliului Local la asociere constă in punerea la dispoziția Asociatului a suprafeței de teren de 20 000,00 mp, situată in municipiul Ploiești, Cartierul Nord, identificat conform planului de situație ,anexă la prezentul contract si aflată in domeniul privat al municipiului Ploiești, asa cum rezultă din Hotărârea Consiliului Local nr. 107/4 iunie 2001.

1.2. Asociatul va folosi terenul exclusiv pentru realizarea unui spațiu comercial, conform proiectului si autorizației aprobate de autoritățile in drept. întreaga investiție, in valoare de minim 2 milioane USD, va fi realizata din fondurile asociatului.


Cap. III. SITUAȚIA JURIDICA A TERENULUI

Art 2. 1. - Terenul, in suprafață de 20.000 mp, amplasat in Ploiești, Cartierul Nord, face parte din domeniul privat al Municipiului Ploiești si este administrat de către Consiliul Local, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 107/4 iunie 2001, fiind identificat conform planului anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezentul contract de asociere.


2. - Terenul ce face obiectul asocierii nu este grevat de sarcini la


data incheierii prezentului contract.

Cap. IV. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3. 1. - Durata asocierii este de 20 de ani de la data semnării prezentului contract, cu posibilitatea de prelungire pentru frică 10 ani.


2. - Cu 90 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a


contractului, asociatul va notifica Consiliului Local al Municipiului Ploiești intenția sa cu privire la prelungirea termenului de asociere.

In lipsa acestei notificări, contractul inceteazâ la expirarea termenului de 20 de ani de la data semnării acestuia.Cap. V. PREȚUL CONTRACTULUI SI MODALITĂȚIArt. 4. 1. - Asociatul datorează Consiliului Local Ploiești suma totală de 770.000 USD, reprezentând obligații de plată stabilite mai jos astfel:

 • - 30.000. USD/an x 15 ani = 450.000 USD - reprezentând contravaloare folosința teren;

 • - 15.000 USD/an x 20 ani = 300.000 USD -reprezentând cota parte din afacere;

 • - 20.000 UăD plătibili in 2 transe anuale a câte 10.000 USD, reprezentând costurile pentru refacerea pe un alt amplasament a zonei verzi dezafectate.

 • 2. Plata se va face in lei la cursul de schimb al USD din ziua plătii, comunicat de Banca Naționala Română, in contul Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 211702302844855, deschis la Trezoreria Ploiești.

 • 3. In cazul prelungirii contractului de asociere peste termenul de 20 de ani, asociatul va plăti Consiliului câte 15.000 USD/an pe întreaga durata a existentei contractului.

Art. 5. - Termene de plată

 • 1. - Plata celor 30.000 USD/an se face intr-o singură transa, in fiecare an, in luna de referință a semnării contractului de asociere.

 • 2. - Plata sumei de 15.000 USD/an se va face după punerea in funcțiune a investiției, termenul de plată fiind data de 31 martie a fiecărui an.

 • 3. - Suma de 20.000 USD - reprezentând costurile pentru refacerea zonei verzi dezafectate, se va plăti in 2 ani, in două rate egale, astfel:

 • - 10.000 USD in prima lună de la preluarea terenului in folosință

 • - 10.000 USD până la data de 30.06.2002.

 • 4. Pentru anul 2001, suma datorată se calculează in raport cu numărul de zile râmase până la sfârșitul anului de la data semnării procesului-verbal de predare-primire si se plătește in termen de 10 zile de la semnarea acestui proces-verbal.

 • 5. - Neplata la termen a sumelor datorate conduce la aplicarea si calcularea majorărilor de intârziere, potrivit legislației fiscale care reglementează veniturile publice si creanțele bugetare.

Asociatul este obligat să achite si alte taxe si impozite stabilite prin lege in timpul derulării contractului, cu privire la folosința acestui teren .


Cap. VI. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR


Art. 6. - Obligațiile Consiliului Local:

 • a) - să predea asociatului CDE R INTEREX terenul prevâ

prin proces-verbal si liber de orice sarcini, inclusiv demohfârea^®^ ferate existente in prezent.

 • b) - să urmărească prin imputemicitii săi mersul lucrărilor de construire si amenajare a accesului carosabil si ,parcărilor aferente obiectivului, ce se vor j/ edifica in vederea asigurării respectării obligațiilor asumate prin contractul de/ asociere.

 • c) - să sprijine societatea pentru a obține, in mod operativ si in condițiile legii, certificatul de urbanism, acordurile si avizele specificate de acesta, precum si autorizația de construire.

 • d)  să nu intervină in activitatea organizatorică si comercială a CDE R INTEREX.

Art. 7. - Obligațiile Asociatului:

 • a) - să întocmească documentația necesară pentru obținerea autorizației de construire si să obțină aprobările specificate in certificatul de urbanism;

 • b) - să achite la termenele si in condițiile stabilite sumele arătate in cap. V, art.4 si 5;

 • c) - in termen de 6 luni de la data semnării contractului, Asociatul va solicita si va intreprinde toate demersurile legale pentru obținerea autorizației de construire, conform legislației române, iar in termen de 1 an de la data obținerii autorizației se obligă să pună in funcțiune obiectivul asocierii.

Nerespectarea termenului de executare a obiectivului va conduce la reluarea procedurii legale de autorizare.

 • d) - la expirarea duratei contractului, in cazul neprelungirii duratei j asocierii, părțile vor conveni cu privire la înstrăinarea construcției prin negociere

j directă către Consiliul Local al Municipiului Ploiești, sau către o tertă persoană, / cu avizul Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

 • e) - să finanțeze integral obiectivul de investiții;

 • f) - să execute, din fondurile proprii, lucrările necesare de racordare la rețelele tehnico-edilitare din zonă;

 • g) - să respecte termenul de finalizare a lucrărilor, de 12 luni, de la data obținerii autorizației de construire;

 • h) - să asigure amenajarea si intretinerea terenului si construcției in condiții igienice;

 • i) - să incheie contracte ferme cu furnizorii de utilităti si să respecte obligațiile asumate din aceste acte juridice. Repararea oricărui prejudiciu pe care Asociatul îl va cauza acestora revine in exclusivitate Asociatului;

 • j) - este strict interzisă inchirierea, cesionarea drepturilor sale de folosință asupra terenului si orice alta formă de colaborare care privește $$est teren’

 • k) - să nu cesioneze contractul de asociere unui tert, in cazul^arEării^AX

clădirii, decât cu acordul prealabil, scris, al Consiliului Local si cu /especțarp.a^Vy^ condițiilor si obținerea aprobărilor impuse. IJ              \ *

 • l) - să asigure accesul publicului nerestrictionat la amenajarilete^cuj^SW fe ,

 • m) - să plătească contravaloarea TVA, in condițiile in contract se supune reglementărilor legale cu privire la regimul taxei adăugată.

 • n) - să respecte intocmai prevederile din contractul de colaborare.

Cap. VIL ALTE OBLIGAȚII

Art, 8. - De la data finalizării construcției, CDE R INTEREX va plăti taxele si impozitele legale aferente construcțiilor executate.

Cap, vm. încetarea asocierii

Art. 9. - Contractul de asociere încetează in următoarele cazuri:

 • a) - expirarea termenului contractual;

 • b) - acordul de voință exprimat in scris de părțile contractante; ‘

 • c) - falimentul societății;

 • d) - nepunerea in funcțiune a investiției in termen de 2 ani de la predarea-primirea amplasamentului; in această situație, asociatul va suporta costurile pentru aducerea terenului la starea inițiala.

Art, 10. - încetarea contractului se poate face in cazurile de mai sus, cu notificare scrisa, intocmitâ de oricare dintre părți si cu precizarea cauzelor care au determinat-o. încetarea contractului va opera pe deplin in termen de 90 de zile de la notificare.

Cap. IX. REZILIEREA CONTRACTULUI.


PACT COMISORIU EXPRES

Art. 11. - In caz de neexecutare, contractul se consideră desființat de drept la solicitarea Consiliului Local Ploiești, fără punere in întârziere si fără nici o formalitate prealabilă in cazul in care Asociatul nu-si execută obligațiile contractuale (parțial sau total).

Prin urmare, rezilierea intervine de drept, de îndată ce a expirat termenul de executare, fără a fi necesară notificarea.

L/\Cap. X FORȚA MAJORA SI CAZUL FORTUIT /,   -

Art.12 - Nici una din părțile contractante nu răspunde de neexecu^^la termen sau / si de executarea in mod necorespunzător, total sau p^ial^'oQcâr^i obligații ce-i revine in baza prezentului contract, dacă neexecijtă'eavsâu. executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzata'de^forta majora, asa cum este definită de lege.

Art 13 - Prin forța majoră, părțile inteleg imprejurarea imprevizibilă si de neinlăturat, care face imposibilă executarea obligațiilor contractuale asumate de către oricare parte si care exonerează de răspundere partea care o invocă, cu condiția ca aceasta să fie lipsită de culpă.

Art. 14 - Partea care invocă forța majoră se obligă să comunice in scris _        apariția acesteia partenerului contractual in termen de 3 zile de la apariție si să ia

toate măsurile posibile in vederea limitării consecințelor lui.

O                 Art, 15. - In caz de forța majoră, executarea obligațiilor se decalează cu

perioada corespunzătoare acesteia, cu mențiunea că nici una dintre părți nu va putea pretinde despăgubiri sau penalizări pentru întârziere.

Art. 16. Cazul fortuit este un eveniment imprevizibil si de neinlăturat, care ia naștere din natura, fapta omului sau lucru si care exonerează de răspundere partea care il invocă, cu condiția ca aceasta să fie lipsită de culpă.

Cap, XI, LITIGII

Art. 17, - Litigiile de orice fel apărute intre părțile contractante in cursul derulării prezentului contract se vor soluționa pe cât posibil pe cale amiabila. In caz contrar, competenta revine instanțelor de judecată.

Art. 18.Pe toata durata asocierii, părțile se vor supune legislației in vigoare din România.

Cap, xn. DISPOZIȚII FINALE

Art. 19. - Modificarea si completarea prevederilor cuprinse in prezentul contract de asociere se face numai cu acordul ambelor părți, prin acte adiționale.

Art. 20. ~ Predarea-primirea terenului va fi couașpiatâ in procesul-vcrbal care se va incheia in acest scop in termen de 30 zile de la semnarea contractului de asociere si care constituie anexa nr.2 la pc*entul contract.

,/ --------

Art. 21. - Consiliul Local nu are nici o responsabilitate, in ,cazul\< nerespectârii obligațiilor de orice natura pe care le are societatea               |

INTEREX, in cazul falimentului acesteia, sau a nerespectârii obligațiilor' '' financiare fata de stat, agenti economici, persoane fizice sau juridice.            X

Art. 22. - Contractul va intra in vigoare după aprobarea in Consiliul Local al municipiului Ploiești a Planului Urbanistic de Detaliu intocmit pentru aceasta investiție.

Prezentul contract are 7 pagini, este redactat in limba română si s-a încheiat in 2 exemplare.

PROPRIETAR

ASOCIAT


CDER INTEREX


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

încheiat astazi 06-&c:(7

Intre :

Consiliul Local al municipiului Ploiești, in calitate de proprietar, prin Serviciul Public Finanțe Locale si Administrarea Patrimoniului, reprezentat prin domnul Director Ion Marina, pe de o parte

si

Firma CDE R 1NTEREX, persoana juridica romana, cu sediul in Ploiești, Bd. Republicii nr. 159, bl. 28 C, inregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J29/457/2001 Cod Fiscal R 13894417, reprezentata prin dl. J.F Le Roch - in calitate de Asociat,

a intervenit prezentul act adițional ca urmare a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 9/2004 privind consolidarea in EURO a tarifelor prevăzute in contractele de inchiriere, asociere si concesiune, in scopul protejării acestora de devalorizarea monedei naționale si rata inflației, prin care se modifica si se completează clauzele contractului de asociere, după cum urmeaza:

Art. 4 alineatul 3 - se modifica si va avea următorul conținut:

“In cazul prelungirii contractului de asociere peste teremenul de 20 de ani, asociatul va plăti Consiliului Local al municipiului Ploiești cate 12.000 EURO / an pe intreaga durata a existentei contractului”


Art 5, pct. 1 - se va completa cu un nou alineat care^â^^e următorul conținut:


“1.1. Pentru perioada 01.04.2004 - 02.08.2016, diferența de 370.164 USD ramasa de plata din cei 450.000 USD - reprezentând contravaloare folosința teren - se va consolida in EURO la o paritate de 0,8 EURO pentru 1 USD, rezultând astfel o suma totala de plata de 296.131,2 EURO, respectiv o suma anuala de plata de 24.000 EURO, platibili in lei la cursul de schimb al EURO din ziua efectuării plătii, comunicat de Banca Naționala a României.

Plata celor 24.000 EURO/an se face intr-o singura transa in fiecare an, in luna de referința a semnării contractului de asociere.

Pentru anul 2004 suma datorata se calculează astfel: pentru perioada 01.01.2004 - 31.03.2004 la cursul oficial al USD din data efectuării plătii, iar pentru perioada 01.04.2004 — 31.12.2004 la cursul oficial al EURO din ziua efectuării plătii.

Pentru anul 2016, suma datorata se calculează in raport cu numărul de zile ramase de la începutul anului pana la expirarea celor 15 ani de la semnarea procesului verbal de predare - primire.”


Art. 5, pct 2 - se va completa Cu un nou alineat care va avea următorul conținut:

“2.2. Diferența de 255.000 USD ramasa de plata din cei 300.000 USD - reprezentând cota parte din afacere — se va consolida in EURO la paritatea de 0,8 EURO pentru 1 USD rezultând astfel o suma totala de plata de 204.000 EURO, respectiv o suma anuala de plata de 12.000 EURO, platibili in lei la cursul de schimb al EURO din ziua efectuării plătii comunicat de Banca Naționala a României.

Deoarece pentru anul 2004 termenul de plata a celor 15.000 USD a fost data de 31 martie, consolidarea in EURO se va aplica pentru perioada 01.01.2005-31.12.2021.”

H 'r<XX XXÂ

Prezentul act adițional face parte integranta din contractul dpl^s^cier^^7 / nr. 32619/06.06.2001 si s-a incheiat in doua exemplare, cate unupp^iny fiecare parte contractanta.                                             X/z *

Restul clauzelor prevăzute in contractul de asociere nr. 32619/ 06.06.2001 raman neschimbate

Consiliul Local al municipiului Ploiești Serviciul Public Finanțe Local^si ăhluXe^.. laiul PtiVlic ’’ FTE MX2AIX SI


Administrarea Patri
Ion Mari


"TJ ADMtNiST^ARftA J> V’KH wWonjwuji ) 1.0» EST»
Vizat pentru Control Financiar Preventiv

Anca Ștefan

VIZAT,

SERVI(±JjLJURIDIC


întocmit. Geamanu Vlad

%


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafață de 11728 mp nr. cadastral 136188 situat în Ploiești, Șoseaua Nordului, FN, Jud. Prahova către SC GREEN TREE INVEST S.R.L.

și a emis:

CX \l r L—SECRETAR, Sanda Dragulea


Data:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotarare privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafață de 11728 mp nr. cadastral 136188 situat în Ploiești, Șoseaua Nordului, FN, Jud. Prahova către SC GREEN TREE INVEST S.R.L.

a emis:

SECRETAR, Cristian Ganea

Data: