Hotărârea nr. 336/2013

Hotãrârea nr. 336 privind achiziţionarea de către municipiul Ploieşti a imobilului situat în Ploieşti, B-dul Independenţei nr.10

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


privind achiziționarea de către municipiul Ploiești a


HOTĂRÂREA NR. 336 imobilului situat în Ploiești, B-dul Independenței nr.10

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești, domnul Iulian Badescu și a domnilor consilieri George Botez, Gheorghe Popa, Gabriel Minea si Cristian Dumitru și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu privind achiziționarea de către municipiul Ploiești a imobilului situat în Ploiești, B-dul Independenței nr.10;

Luând în considerare faptul că imobilul - construcție, situat în Ploiești, B-dul Independenței nr.10, este proprietatea GDF SUEZ Energy România S.A., fiind înscris în Cartea Funciară nr.3598 a UAT Ploiești, având număr cadastral 3598;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale;

în baza prevederilor Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile Hotărârii nr.29/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, cu Procedura de negociere desfășurată și cu adresa nr. 193 8/2013 a GDF SUEZ Energy România S.A. prin care a fost declarată câștigătoare oferta înaintată de Comisia de negociere special constituită;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă achiziționarea de către municipiul Ploiești a imobilului compus din teren în suprafață de 1.205,55 mp și două corpuri de clădire : CI cu Sc ocupată la sol de 420,21 mp cu regim de înălțime D+P+l și C2 cu Sc ocupată la sol de 133,68 mp cu regim de înălțime P+l, situat în Ploiești, B-dul Independenței nr.10, la prețul de 400.000 euro, plătibil în două rate anuale, la care se adaugă TVA in valoare de 96.000 euro.

Art.2. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de vânzare-cumpărare în condițiile stabilite la art. 1.

Art.3. Direcția de Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 11 septe


Președinte de ședința Iulian Liviu


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind achiziționarea de către municipiul Ploiești a imobilului situat în Ploiești, B-dul Independenței nr.10

GDF SUEZ Energy România a transmis adresa nr.2532/2012 prin care a confirmat primirea adresei nr.20488/2012 a municipiului Ploiești comunicată prin Direcția Tehnic Investiții "reprezentând declarație de intenție pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, Bd.Independenței nr.10" și a comunicat că este necesar să se transmită până la data de 31.01.2013 în plic închis și sigilat pe adresa acestei societăți, oferta de cumpărare cu propunerea de preț de tranzacționare exprimat exclusiv/inclusiv TVA.

Menționăm că prin adresa nr.10321/2011, S.C. GDF SUEZ Energy România S.A. a adus la cunoștință faptul că imobilul pe care îl deține în proprietate, situat în B-dul Independenței nr.10 este disponibil pentru vânzare/cedare în locație.

Potrivit informațiilor și planurilor transmise de S.C. GDF SUEZ Energy România S.A., imobilul este compus din teren în suprafață de 1.205,55 mp și două corpuri de clădire : CI cu Sc ocupată la sol de 420,21 mp cu regim de înălțime D+P+l și C2 cu Sc ocupată la sol de 133,68 mp cu regim de înălțime P+l.

Informarea S.C. GDF SUEZ Energy România S.A. a fost prezentată în ședința din data de 12.07.2011 Comisiei nr.2- Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale, care a luat act de aceasta și a propus transmiterea solicitării către Consiliului Local în vederea stabilirii oportunității achiziției.

Prin adresele nr.208/2011 și nr.209/2011, a fost solicitat punctul de vedere Direcției Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Direcției Management Financiar Contabil, Contracte cu privire la achiziționarea imobilului menționat. Ca urmare a răspunsurilor primite situația a fost reanalizată de Comisia nr.2 în ședința din data de 09.08.2011, care a dispus informarea Consiliului Local al municipiului Ploiești cu privire la oferta menționată. Astfel, în ședința din 26.08.2011, pe ordinea de zi a figurat o Informare în acest sens.

Situația sus menționată a fost reanalizată în ședința din data de 15.01.2013, a Comisiei nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț,

Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale, care a acordat aviz favorabil pentru inițierea unui proiect de Hotărâre a Consiliului Lo stabilirea oportunității achiziționării imobilului și stabilirea unei/c negociere . In acest sens, prin Hotărârea nr.29/2013 Consiliul Local al Ploiești a aprobat constituirea comisiei de negociere si componenta ac


In urma procedurii de negociere desfasurata, a Raportului de eva______

imobilului situat in B-dul Independentei nr.10, intocmit de S.C. Fidox baza acordului-cadru de prestări servicii nr.3813/2013, incheiat cu Primăria municipiului Ploiești, oferta finala privind cumpărarea imobilului menționat inaintata de comisia de negociere a fost acceptata de GDF SUEZ Energy România S.A.. Astfel, prin adresa nr. 1938/2013 aceasta a comunicat faptul ca oferta transmisa "identificata cu nr.inregistrare GDF10263/11.07.2013 pentru cumpărarea imobilului situat Ploiești, B-dul Independenței nr.10 cu prețul de 400.000 euro exclusiv TVA, a fost declarata castigatoare", conform procesului verbal al comisiei de analiza si adjudecare oferte. Ca atare, este necesara promovarea unui proiect de hotarare privind aprobarea achiziționării de către municipiul Ploiești a imobilului situat în B-dul Independenței nr.10.


Director Ekectftiv,Florin Petfache


Direcția de Gestiune Patrimoniu

Șef Serviciu S.I.E.B.D.P.P., Gabriela Mîndruțiu


AVIZAT,

Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Contracte,

Director Executiv, Iulia Aliha andru

Direcția Economica

Director Executiv, Nicoleta Craciunoiu
întocmit,

Gabriela Mîndruțiu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind achiziționarea de către municipiul Pftjîeș"ți^S.;,<; imobilului situat în Ploiești, B-dul Independenței nr.10

Prin adresa nr.2532/2012 GDF SUEZ Energy România S.A a confirmat primirea adresei nr.20488/2012 a municipiului Ploiești transmisă prin Direcția Tehnic Investiții "reprezentând declarație de intenție pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, Bd.Independenței nr.10" și a comunicat că este necesar să se transmită până la data de 31.01.2013 în plic închis și sigilat pe adresa acestei societăți, oferta de cumpărare cu propunerea de preț de tranzacționare exprimat exclusiv/inclusiv TVA.

Precizăm faptul că prin adresa nr.10321/2011, S.C. GDF SUEZ Energy România S.A. a adus la cunoștință faptul că imobilul pe care îl deține în proprietate, situat în B-dul Independenței nr. 10 este disponibil pentru vânzare/cedare în locație.

Potrivit informațiilor și planurilor transmise de S.C. GDF SUEZ Energy România S.A., imobilul se compune din teren în suprafață de 1.205,55 mp și două corpuri de clădire : CI cu Sc ocupată la sol de 420,21 mp cu regim de înălțime D+P+l și C2 cu Sc ocupată la sol de 133,68 mp cu regim de înălțime P+l.

Informarea S.C. GDF SUEZ Energy România S.A. a fost analizată în ședința din data de 12.07.2011 a Comisiei nr.2- Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale, care a luat act de aceasta și a propus spre supunere Consiliului Local oportunitatea achiziției.

9

Prin adresele nr.208/2011 și nr.209/2011, s-a solicitat punctul de vedere Direcției Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Direcției Management Financiar Contabil, Contracte cu privire la achiziționarea imobilului menționat. Ca urmare a răspunsurilor primite situația a fost reanalizată de Comisia nr.2 în ședința din data de 09.08.2011, care a dispus informarea Consiliului Local al municipiului Ploiești cu privire la oferta menționată.

Situația sus menționată a fost reanalizată în ședința din data de 15.01.2013, a Comisiei nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale, care a acordat aviz favorabil pentru inițierea unui proiect de Hotărâre a Consiliului Local privind stabilirea oportunității achiziționării imobilului și stabilirea unei comisii de negociere. Astfel prin Hotărârea nr. 29/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești s-a aprobat constituirea comisiei de negociere si a componentei acesteia.

Având in vedere procedura de negociere desfasurata, Raportul de evaluare al imobilului situat in B-dul Independentei nr.10, intocmit de S.C. Fidox S.R.L., in baza acordului-cadru de prestări servicii nr.3813/2013, incheiat cu Primăria municipiului Ploiești, oferta finala inaintata de comisia de negociere privind cumpărarea imobilului menționat, acceptata de GDF SUEZ Energy România S.A. prin adresa nr. 193 8/2013, la prețul de 400.000 euro, la care se adauga TVA, care se va achita in 2 rate anuale, se impune promovarea unui proiect de hotarare privind achiziționarea de către Municipiul Ploiești a imobilului situat în Ploiești, B-dul

Independenței nr. 10.                                                 g

Față de cele arătate mai sus propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești, proiectul de hotărâre alăturat.

Comisia de Negoci


’ PRIMAR, r-jx^lian j3adescu

rer'C'6nstituită prin 1 al municipiului Ploiești 'e Botez


otărarea Consiliului irA 29/2013


Geop

Gheorghe Popa

Gabriel Minea              ~

Cristian Dumitpi<^^^^2Z


27/08 2013 11:48 FAXDIRECȚIA ACHIZIȚII

AFACERI GENERALEDirecția Achiziții si Afaceri Generale

Serviciul Gestionare Clădiri si Servicii Clienti Interni Tel: 021/301.21.20

Fax : 021/301.21.53

Interlocutor: Ancs Sadoveanu 0749/692.107

tâ/s®16/zț ol W}Către : Primăria Mun. Ploiești

B-dul Republicii nr.2 100066- Ploiești Tel.0244/516699;515982 Fax 0244/513.829

Serv.Investiții tel.0244/516.699 int.162 Fax 0244/524.257


București, data 23.08.2013

Ref.: Adresa dvs. nr. 014085/23.08.2013 - Precizări la oferta de cumpărare imobil sediu admin.din Ploiești , Bd.Independentei nr.10

In atentia : d-lui Primar Iulian Badescu

Directa Tehnic-Investitii, Serv. Investiții

Stimate partener,

Prin prezenta va comunicam faptul ca oferta trimisa de dvs. la SC GDF SUEZ Energy Romanla SA - Direcția Achiziții si Afaceri Generale - Serviciul Gestionare Clădiri si Servicii Clienti Interni, București sector 4 , B-dul Marasesti nr.4-6 , identificata cu nr. înregistrare GDF 10263/11.07.2013 pentru cumpărarea imobilului situat in Ploiești Bd. Independentei nr.10, cu prețul de 400.000 Euro exclusiv TVA, a fost declarata castigatoare , conf.PV nr. 485/ 29.07.2013 al comisiei de analiza si adjudecare oferte.

Iincheierea tranzacției de vanzare a imobilului ofertat, cu propunerea de Instrumentare prin intermediul

B.N.P. Ionita Adina Aristita din Valea Caîugareasca DN 1B, bloc 30 CD parter, se va face in cursul lunii septembrie 2013 , la o data agreata de ambele parti.

Cu stima,


FGanarale. gdfsuez^ artls S.A. J4W6W7/20W n »?. 8       S

OJRgCȚMACWZmi S


Sef Serviciu Gestionare Clădiri si Servicii Clienti InterniRedactat: A.Sadoveanu

S.C. GDF SUEZ Energy România ȘJL

Sediu sedai: Bd. MSrășeștr nr. 4-6, Sector 4, Bușești, 040254

W5WZ200Q..GU): RO13093222, Capital saaal: 198.488,600 tei, Operator dedate CP.5167

Tetefen! G21.30t 20100

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 29


privind numirea unei comisii de negociere în vederea achțzțj imobilului situat în Ploiești, B-dul Independenței n

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa, Iulian Bolocan și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu privind numirea unei comisii de negociere în vederea achiziționării imobilului situat în Ploi ești,. B-dul Independenței nr.10;

Având în vedere prevederilor Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale;

în baza prevederilor Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Aprobă constituirea Comisiei de negociere în vederea achiziționării imobilului situat în Ploiești, B-dul Independenței nr.10, în următoarea componență:

  • - Botez Creorge Sorin

  • - Stanciu George

  • - Dumitru Cristian

  • - Popa Gheorghe

  • - Minea Gabriel

(2) Secretariatul comisiei prevăzute Ia alin. (1) va fi asigurat de persoane desemnate prin dispoziție a primarului municipiului Ploiești.

Art.2, Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Management Financiar -Contabil, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 30 ianuarie 2013                       z

Președinte de/ședihță,              Contrasemnează Secrețăn

Gheoruhe^Sî/bu        ;          Oana Cristina Iacot/ /

^TONICEPIUL PLODEȘTI


Bd. Republicii nr.2FORMULAR DE OFERTĂ


Către: S.C. GDF SUEZ Energy Romania S.A.

Direcția Achiziții si Afaceri Generale

Serviciul Gestionare Clădiri si Servicii Clienti InterniB-ul Marasesti, nr.4-6 Sector 4~ , București

  • 1. Examinând anunțul publicat in ziarul Anunțul telefonic din data de 01.07.2013, privind intenția de valorificare prin vanzare a unor imobile din patrimoniu, comisia numita prin Hotararea nr. 29/30.01.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, reprezentând Municipiul Ploiești, ne oferim să achiziționam imobilul situat in municipiul Ploiești, Bd. Independentei nr. 10, pentru suma de 400.000 euro (patru sute euro), platibilă în doua rate anuale, la care se adaugă TVA în

• valoare de 96.000 euro (nouăzeci si sase mii euro).

  • 2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare^ să achitam suma ofertată în graficul de timp anexat, pe baza Hotărârii Consiliului Local Ploiești de încuviințare a achiziționării imobilului.

  • 3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 90 (nouăzeci) zile, respectiv până la, data de 08.10.2013 (ziua/luna/anul) și ea va rămâne obligatorie pentru noi, și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

  • 4. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

  • 5. înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați^oferta cu cel mai scăzut preț sau orice ofertă

primită.                                           \

Data 08.07/2013în calitate de reprezentând ai Consiliului Local al Municipiul Ploiești, membrii in comisia de negociere constituita conform HCL nr. 29/30.01.2013, legal autorizați să semneze oferta pentru și în numele Municipiului Ploiești, Bd. Republicii, nr. 2.


/      Municipiul Ploiești

/       Bd. Republicii, nr. 2


CENTRALIZATOR DE PREȚURIAnexă la ofertă

Nr. crt

Denumire imobil

Cantitatea

(U.M.)

Prețul unitar

TVA

Lei

Euro

Lei

Euro

0

1

2

3

4

5

6

1

Imobil Bd.

Independentei nr. 10

buc.

1.776.120

400.000

426.268.8

96.000Data 08.07.2013


Municipiul Ploiești Bd. Republicii, nr. 2


GRAFIC PLĂTI

Euro, exclusiv TVA

Nr. crt

Denumire produsului

2013

2014

1

Imobil Bd.

Independentei nr. 10

200.000

200.000


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA D PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind achiziționarea de către

municipiul Ploiești a imobilului situat în Ploiești, B-dul Independenței nr. 10

și a emis:

0^'2^SECRETAR,

Sanda Dragulea


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotarare privind achiziționarea de către

municipiul Ploiești a imobilului situat în Ploiești, B-dul Independenței nr. 10


PREȘEDINTE, Cristian Dumitru

SECRETAR, Cristian Ganea