Hotărârea nr. 335/2013

Hotãrârea nr. 335 privind includerea unor imobile în patrimoniul municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 335 privind includerea unor imobile în patrimoniul municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune includerea unor imobile în patrimoniul municipiului Ploiești;

Potrivit prevederilor art. 553, alin. 1 si art. 859, alin. 2 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată;

In baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera “c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a unor imobile-teren identificate în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Ploiești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 11 septembrie 2013


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind includerea unor imobile în patrimoniul municipiului Ploiești

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelelate bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

In urma finalizării procedurii de selecție prin licitație publica conform procedurilor legale in vigoare, a fost desemnat agentul economic care sa procedeze la masurarea si inscrierea in cartea funciara a tuturor bunurilor care fac parte din patrimoniul municipiului Ploiești.

Printre bunurile care au făcut obiectul unora din contractele subsecvente se numără si imobilele-terenuri situat in Ploiești, identificate în anexa la prezentul proiect de hotarare.

In urma măsurătorilor efectuate pentru acestea au rezultat suprafețe care se identifica potrivit planurilor anexate.

Ca atare, pentru valorificarea imobilelor menționate, se impune promovarea unui proiect de hotarare referitor la includerea in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a acestor imobile terenuri in vederea inscrierii lor in cartea funciara .

In urma verificărilor efectuate de către serviciile de specialitate nu au fost identificate notificări formulate in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001 sau acolo unde acestea au existat au fost soluționate conform prevederilor legale in vigoare, cereri formulate conform legilor proprietății si nici acțiuni in instanța de judecata pentru aceste terenuri.

Direcția de Gestiune Patrimoniu Director Exe

Florii? Petr


AVIZAT,

Direcția Administrație Publica,

Juridic-Contencios, Contracte, Director Executiv, Iulia Alina Alexandru

Direcția Economica


Director Executiv, Nicoleta Grâciunoiu


11 SEP 2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind includerea unor imobile în patrimoniul municipiului Ploiești

Potrivit prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelelate bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

In urma finalizării procedurii de selecție prin licitație publica conform procedurilor legale in vigoare, a fost desemnat agentul economic care sa procedeze la masurarea si inscrierea in cartea funciara a tuturor bunurilor care fac parte din patrimoniul municipiului Ploiești.

Printre bunurile care au făcut obiectul unora din contractele subsecvente se numără si imobilele-terenuri situat in Ploiești, identificate în anexa la prezentul proiect de hotarare pentru care s-au comandat realizarea planuri de situație in vederea includerii in patrimoniu si ulterior inscrierii acestuia in cartea funciara, respectiv a valorificării lor .

Având în vedere cele prezentate, propun spre analiză și aprobare consiliului local proiectul de hotărâre privind includerea în patrimoniul municipiului Ploiești a imobilelor identificate în anexa la prezentul proiect de hotărâre.

Consilie: ’Cristian Dumitri

Cristian Gaifea Constantin Pop£

Gheorghe Popa Iulian Bolocan

Anexa la H.C.L. nr.


Situația imobilelor ce urmeaza sa fie incluse in « Inventarul bunu alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești »Nr.crt.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

0

i

2

3

1

Teren

Suprafața =90 mp situat in Ploiești, intersecție str.Miron Costin cu str.Deltei

2

Teren

Suprafața = 146 mp

situat in Ploiești, str.Predeal nr.24

3

Teren

Suprafața =85 mp

situat in Ploiești, str.Decebal nr.12

4

Teren

Suprafața = 350 mp situat in Ploiești, adiacent imobilului din str.Luminisului nr.28

5

Teren

Suprafața = 1055 mp situat in Ploiești, adiacent Paraului Dambu

6

Teren

Suprafața = 687 mp situat in Ploiești, adiacent Paraului Dambu


Plan de cmplasament si delimitare a

Sc.1:500Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

z/y&’&XW

______

1 46mp

Strada Predeal Nr.24,Mun. Pic

W** <xX.


Cartea funciara nr.


N-384060.55 m

li

Ui

i

<£■

(J1

4-

i


UI o


i

UAT

Mun.Ploiești - intra vila n*1™"" '


N = 384060.55
C0

CD r-m ll

Ld

N = 384003.67


Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categ.de folosința

Suprafața (mp)

Valoare de impozitare

Menti uni

1

Cc

146

Total

1 46

Date referitoare la construcții

Cod constr.

Suprafața zonstr. la sol

Valoare de impozitare

Menti uni

Total

— ....

Inventar de coordonate, Sistem de proiect e STEREO-70

Nr.pct

N (m)

E (m)

Nr.pct.

N (m)

r


Se confirma suprafața introducerea imobilului in


masurqW^/si

xite.


Plan de amplasament si delimitare a imobilului


SCARA 1: 500


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

1055 mp

teren adiacent Paraului Dambu,mun. Ploiești, Jud. PRAHOVACartea Funciara nr.

UAT

mun.Ploiești, jud. PRAHOVA

A. DATE REFERITOARE LA TERENNr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

1

1055

Total

1055

B. Date referitoare la construcții

Mențiuni

Suprafața construita la sol(mp)

Valoare de impozitare (lei)
INVENTAR DE COORDONATE


INVENTAR DE COORDONATE

Nr. . Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

383708.970

581620.640

65.349

2

383662.076

581666.153

15.621

3

383650.094

581656.131

9.430

4

383642.860

581650.081

4.285

5

383645.820

581646.983

1.066

6

383646.186

581645.982

15.180

7

383660.068

581639.839

.11.437

8

383668.277

581631.875

■ 0.316

9

383668.527

581631.682

1.940

10

383669.712

581633.218

4.017

11

383673.135

581631.116

2.783

12

383671.364

581628.969

0.337

13

383671.624

581628.755

18.995

14

383690.322

581625.411

19.249

S masurata=1055 mp


Sistem de proiecție Stereo 70X CERTIFICAT

DE

AUTORIZARE

Seria B nr. WT

Ciiisu

5


2

S.C.PROTELCOS.A.

câmpina


Se confirma suprafața din măsurători si Introducerea imobilului in baza de date Parafa

Semnătură si data Stampila BCPI


Nr. cadastral

Suprafața masurata

687mp

Teren adiacent Paraului Dci


Cartea funciara nr.


UAT
Date referitoare la teren

Nr. parcela

Cațeg.de folosința

Suprafața (mp)

Valoare x de impozitare

Menti jni

1

Cc

687

Total

687

Date referitoare la construcții

Cod constr.

Suprafața constr. la sol

Valoare de impozitare

Mențiuni

Total

.....           Jo'' «7*

Inventar de coordonate

Sistem de proiecție STEREO—70

Blom Romania

Certificat de autorizare: Seria B Nr.697 ÎJ3

Nr. registru lucrări:                           -g                         "

Dotodune 2013

Nr.pct.

N (m)

E (m)

Se confirma șuprafata din măsurători 3i\%             .<py

introducerea imobilului in baza de date. X%_          d*/

Suprafața totala masurata = 687mpp Suprafața din act=mp

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

SCARA 1: 500


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

350 mp

Intravilan, mun.Ploiești, str. Luminișului, nr.28,Jud. PRAHOVACartea Funciara nr.

UAT

mun.Ploiești, jud. PRAHOVA


Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

1

Cc

350

-

Parțial împrejmuit

Total

350

B. Date referitoare la construcții


Suprafața construita la sol(mp)
INVENTAR DE COORDONATE

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X[m]

Y[m]

1

383962.074

582694.079

2

383970.427

582703.306

3

383968.804

582704.242

4

383955.873

582713.245

5

383947.309

582721.469

6

383944.626

582718.676

7

383939.672

582713.104

8

383948.660

582704.709

9

383955.247

582698.436

10

383958.563

582695.318

11

383959.432

582694.917


Suprafața totala masurata = 350 mp

Suprafața din act = - mp
Plan de amplasament si delimitare a imobilului


Sc.1:500Nr, cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

85mp

sfr.Decebal, nr. 12, m
X=383475.82

-c

II Ch CD O si hJ CD

U> c


a in oo

K o


cu tn tt >
K>


00

O co


o co


II


X=383418S4

X-383418.94

Date referitoare la teren

parcela

Categ.de folosința

Suprafața

(mp‘

Valoare., de impozitare

Menti uni

1

CC

85rr-p

-

teren delimitat paria! cu gard de beton

Total

85mo

-

Date referitoare la construcții

Co<j consrr.

Suprafața consrr. ’a soi

Valoare de impozitare

Meniu.ni

-

-

-

-

-

Total

-

. -

ZJF    ’Z’

Inventar de coordonate

BLOM ROMÂNIA                  // CERTIFICAT

Certificat de autonzareisena B, nr/§yT AUTORIZARE - i ( = Serte BNr. 697

Nr. registru lucrări-                            RCJase *j

Dataiiunle 2Ct3                   \^SCBL0llfR8l®NIASRL //

Sisîem de prciec'ie STEREO-70

Nr.pct

N (m)    |    E (rn)

i

Șe confirma suprafețe . introducerea imob.!u:uj in baza
j i r

4

£
REPER NIVELMENT

STÂLP E

L1

BETON

166.82

H=0.30m

166.52

wiF


PUNCT

DONTUR

COORDONATE

X[m]

Y[m]

1

383399.563

578985.581

2

383385.670

578992.010

3

383384.510

578991.338

4

383384.511

578988.140

5

383386.377

578985.697

6

383393.930

578981.057

7

383396.976

578979.379

8

383399.294

578984.949

1

383399.563

578985.581


Scara:

PLAN DE SITUAȚIE

NR.

1/200

IN VEDEREA CONCESIONARII

PL.

1/10000

TEREN ’

1

Sept2013

Beneficiar: Ciulin Claudia


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI

COMERCIALE


RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotarare privind includerea unor imobile în patrimoniul municipiului Ploiești

a emis:                            .

PREȘEDINTE,

C ristian Dunritcu

SECRETAR, Cristian Ganea


Data: